Парасат мектебінің ұлағатты ұстазы Тілдер күні мерекесі аталып өттіжүктеу 6.91 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата13.09.2017
өлшемі6.91 Mb.
#15117
1   2   3   4

Г.БЕКТАСОВА

Тіл – адамды, табиғатты, қоғамды  зара 

байланыстыратын күш. Заман ағымына сай 

тілдің де  ріске ұшырауы қалыпты жағдай. 

Қай уақытта, қай заманда болмасын тілдің 

негізгі мақсаты адамдар арасындағы қарым-

қатынасты үзбей, оларға үздіксіз қызмет 

ету болып табылады. Тіл – ұлттың белгісі, 

халықтың мұрасы, дүниетаным құралы. 

Халықтың тарихта қалуы тіліне байланысты. 

«Тілі жоғалған халықтың  зі де жоғалады» де-

ген қанатты с зді жадымыздан шығармайық. 

Тіл – халық тарихы, ұлттық қазына, тіл – 

біздің намысымыз, арымыз, байлығымыз да 

барымыз.

1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақстан 

Респуб ликасының «Тіл туралы» Заңы қабыл-

данды. Қазақ тілі – Қазақстан Республи-

касының мемлекеттік тілі болып жариялан-

ды. Бұл күн бүгінде ерекше аталып  тіледі.

Қыздар университетінде Тілдер 

мерекесіне орай ұйымдастырылған ша-

ралар  з басыма қатты әсер етті. Онда 

университетіміздің әр факультеті концерт, 

конференция, пікірсайыс секілді к птеген 

шара  ткізді. Тілдер мерекесі апталық ретінде 

факультеттер арасында түрлі тақырыптарда 

мерекелік іс-шараларға ұласты. Мәселен 

«Тіл – достықтың мерейі», «Ана тілім – әнім 

менен жырым да», «Спорт – денсаулық 

кепілі», «Қарак з қыздар, с йлейікші 

қазақша», «Ана тілім – арың бұл», «Туған 

тілім – тіршілігімнің айғағы» атты мерекелік 

жиындардың куәсі болдық.

Тіл мерекесінің апталығы үлкен к ңіл-

күймен қорытындыланды. Біз оны бар-

ша жан-тәнімізбен ұғындық, құрметімізді 

арттырдық. Тіл – халықтың жаны, сәні 

болғандықтан, оның  ткенін байыптап, 

бүгінін біліп қана қоймай, келешегін де 

күн ілгері к ре білгеніміз абзал. Ана тілдің 

з топырағында к ктеп, ауасында тыныс 

алмаған  нер де, білім де  міршең емес. 

Халық  зінің ғасырлар бойына жасаған асыл 

мұраларын ұрпақтан ұрпаққа алдымен осы 

ана тілі арқылы табыс етеді. Сондықтан ана 

тілін білмей, ұлттық мәдениетті жете меңгеру 

мүмкін емес. Олай болса, ата  сиетіне құлақ 

асып, ананың тілі арқылы жеткен бабалар 

аманатына адал болайық демекпін.Болатхан САРБАСОВ

МІНБЕР


Ана тілім – атадан 

жеткен аманат

Сократ «Адамдық дүниедегі ең сұлу – 

ол сөз. Сөз деген расында керемет қой, 

ол тасжүректі де жібітеді. Дүниедегі 

ең ащы да, ең тәтті де – тіл, біреуге сөз 

айтып, жанын ауыртасыз, келесі біреуге 

тәтті сөз айтып, тәттілігін сезінесің» 

дейді. Иә, қандай керемет десеңізші, 

оюмен өрнектелгендей көк орай 

шалғын, айдын көлде қиқулаған үйрек-

қаз, көмкерілген көк аспан, самал жел, 

әсем ән секілді барлық кереметтің бәрі 

өз тілінде сайрап тұр. Демек, дүниеде әр 

нәрсенің өз туған тілі бар екен ғой.

Тілдер күні мерекесі аталып өтті

Қазақстан халықтарының тілдері күні 

мерекесінің ашылу салтанатына жауап-

ты физика-математика факультеті болды. 

Ашылу салтанатына факультет студенттері 

мен ұстаздары концерттік бағдарлама да-

йындады.

Шараны университеттің Тәрбие ісі 

ж ніндегі проректоры З.Қ.Сабырова 

құттықтау с з с йлеп ашты.  з с зінде 

проректор мемлекеттік тіл туралы келелі 

пікір білдіріп, еліміздегі тілдерді дамыту 

бағытында жасалып отырған мемлекеттік 

саясат ж нінде жан-жақты ойын айтты. 

Ресми шарадан кейін тілдер күні концерттік 

бағдарламаға ұласып, «Тек қана қыздар» 

КВН тобы мен қонақ ретінде шақырылған 

«Алау» тобы  з әзілдері арқылы ана тілімізді 

қалай қадірлеу қажеттігін ұқтырды.  ткір 

де астарлы қалжыңдар ортаға әдемі к ңіл-

күймен қатар, терең мағыналы ой сыйла-

ды.


Мерекенің екінші күні «Ана тілім – 

әнім менен жырымда» атты студенттер 

шығармашылығының байқауы  тті. Байқауға 

жауапты – қазақ филологиясы және әлем 

тілдері факультеті болды. Шығармашылық 

байқаудың іріктеу туры 19 қыркүйек күні 

сағат 14:00-де конференц-залда  ткен бо-

латын. Барлық дерлік факультет студенттері 

з  леңдерін ұсынып, байқауда ән айтатын, 

би билейтін студенттер де іріктеліп алын-

ды. Шараны қазақ филологиясы және әлем 

тілдері факультетінің деканы А.А.Сатбекова 

ашып, байқауға студенттер Ақмарал Са-

парханова, Бексұлу Сүлейменова, Сымбат 

Б кен  з шығармашылықтарынан жыр ар-

нады. Байқауды одан әрі жандандыру үшін 

Ләззат  ділова, Жансая Айтуар, Таңшолпан 

Ескендір әннен шашу шашып, «Алтынай» 

биі орындалды. Додада  нер к рсеткен 

жақсы  нерпаздар сыйлықтармен марапат-

талады.

Үшінші күні Қыздар университетін-дегі Тілдер мерекесі Қазақстан халықта-

рының бірлігі фестиваліне жалғасты. 

Оны ұйымдастырған – Қазақ тілі қоғамы 

мен Тіл теориясы және оқыту әдістемесі 

кафедрасы.

Фестивальда университетте еңбек 

ететін, оқитын түрлі ұлт  кілдері ұлттық 

киімдерімен шығып, құттықтау айтты,  з 

нерлерін ортаға салды. Оған қазақ, орыс, 

збек, ұйғыр, қырғыз, кәріс, татар ұлтының 

кілдері қатысты.  ртүрлі ұлт пен ұлыс 

кілдерінің шығармашылық  нерлері ба-

рынша қызық әрі әсерлі болып сахналанды. 

Бұл фестиваль еліміздегі халықтар достығы 

мен бірлігін к рсету мақсатында әрі әр 

халықтың  нерін насихаттау тұрғысында 

ұйымдастырылды. Үш күнге созылған 

мерекелік шаралар университеттің белсенді 

ұстаздары мен  нерлі студенттерінің 

ынтымақтасқан татулығының арқасында 

жоғары деңгейде  тті.

Қасиетті қара шаңырақтағы бұл апталық 

ата-бабамыздан мұра болып қалған ана 

тіліміздің мәртебесін к теру және қазақ 

жерінде тату-тәтті ұйысқан 140-тан аса 

ұлт пен ұлыс  кілдеріне мемлекеттік тілді 

меңгерту мақсатында  ткізілген болатын.

з тілшімізден

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Қазақстан тілдері 

мерекесі 21-24-қыркүйек күндері аралығында атап өтілді. Тіл апталығы аясында 

ұйымдастырылған барлық шаралар Қазақстан патриотизмін дамыту бағытында 

жүргізілді.


8

С О Ң Ғ Ы   Б Е Т

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

8

№6 (95)28 қыркүйек,

2012 жыл


Бағасы келiсiм бойынша. 

Таралымы – 1000 дана. 

Тапсырыс №10652

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның көзқарасын 

бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, үш компьютерлiк беттен 

асатын  материалдар қабылданбайды.

 «Қыздар  университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп басылса, 

сiлтеме жасалуы мiндеттi.

 Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.ҚҰРЫЛТАЙШЫ

:

Қазақ мемлекеттік 

қыздар 

педагогикалық 

университеті

РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ:

Бас редактор –    Д.СМАЙЫЛ

Жауапты хатшы  Б.ҚЫЛЫШПАЙ 

Тілші –    Г.БЕКТАСОВА

Беттеуші –    

Н.МӘДЕЛІ

Фототiлшi –   

Н.ҚИЗАТҰЛЫ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050000, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 99-үй 

Байланыс телефоны:

8 (727) 233-18-29 

Газет “Қыздар университеті” газеті 

редакцияның компьютерлік орта-

лығында терiлiп, беттелдi.

“Бизнес Информ” баспаханасында 

(Төле би көшесі, 108) басылды. 

Тел.: 8 (727) 293-09-09

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгiнде 

16.03.2012 ж. қайта тiркелiп, №12345-Г куәлiк берiлген. 

Студент болғың келсе...

Әлем ғалымдары 

Қыздар 

университетінде

Қазақ мемлекеттік қыздар педаго-

гикалық университетіне 2012-2013 оқу 

жылында академиялық ұтқырлық бойын-

ша шетелден 12 ғалым-профессор білім 

алушыларға дәріс оқу үшін шақырылған 

болатын. Солардың бірі Түркия мемлекеті 

Нигде университетінен келген қос 

ғалым Хикмет Қораш пен Фарух Чолах 

қыркүйек айының 3-ші жұлдызынан бас-

тап университетімізде студенттерге дәріс 

оқыды.


Сондай-ақ, қазан айында Мәскеу 

мемлекеттік педагогикалық универ-

ситетінен педагогика және психология 

факультетіне А.Н.Джуринский,  нер 

және мәдениет факультетіне  зірбайжан 

ұлттық консерваториясынан  нертану 

ғылымдарының докторы Халықзаде Фат-

тах және Гнесиндер атындағы Ресей музы-

ка академиясының еңбек сіңірген әртісі 

Ю.А.Сидоров дәріс беру үшін келеді. 

Университетіміздің жаратылыстану 

факультетінің химия кафедрасына Томбы 

ұлттық ғылыми-зерттеу политехникалық 

университетінен химия ғылымдарының 

докторы, профессор А. .Бакибаев, Алтай 

мемлекеттік техникалық университетінен 

химия ғылымдарының докторы, про-

фессор А.И.Хлебников, информатика 

және қолданбалы математика кафедра-

сына Канаданың Эдмонтон қаласындағы 

ғылыми-зерттеу орталығынан профессор 

Dave Chan, биология кафедрасына Мис-

сиссиппи университетінен молекулалық 

биология докторы Абигейл Ньюсам келеді 

деп күтілуде. Университетіміздегі психо-

логия мамандығындағы студенттерге Ре-

сей әлеуметтік-гуманитарлық институты-

нан педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор Т.Н.Листопад келіп дәріс 

оқымақ. Қараша айында Черногорияның 

Монтенегро университетінен ғалым Саса 

Мілік мектепке дейінгі және бастауыш 

мектеп кафедрасына, Санкт-Петербург 

университетінен П.А.Семенов филоло-

гия факультетіне дәріс оқу үшін арнайы 

шақырылып отыр.

Жоғарыда атап  ткеніміздей 2012-2013 

оқу жылының бірінші жартысында аталған 

шетелдік ғалымдар универсиетімізде 

дәріс оқып, студенттеріміздің білімін 

тереңдетуге күш салады. Бұл ғалымдар 

алмасуда университеттер екіжақты  зара 

тәжірибе алмасуды тереңдетіп, жақсы 

тұстарын меңгеріп алуға күш салмақ.

Қазірде әлем ғалымдарының Қыздар 

университетіне деген қызығушылығы 

жоғары болып тұр. Бұл академиялық 

ұтқырлықты дамытудағы университет 

жетекшілігінің табанды еңбегінің жемісі 

екені с зсіз.Г.БЕКТАСОВА

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы 

Жолдауында, сонымен қатар қыркүйектің 

басындағы барша Қазақстан жастарына 

оқыған интерактивті дәрісінде жоғары оқу 

орындарындағы тәрбие мәселесіне ерек-

ше назар аударған болатын. Оның негізгі 

мақсаты – ертеңгі елдің болашағына 

алаңдайтын саналы да тәрбиелі ұрпақ 

сомдап шығару. Осы бағытта Қыздар 

университеті әрқашанда білімді әрі 

қоғамдық белсенділігі жоғары студент-

терге қолдау к рсетіп келеді. Қолдаудың 

түпкі негізі – әрбір студенттің жан-жақты 

даму мүмкіндіктерін ашып, олардың 

бос уақытында мәдени құндылықта-

рын қалыптастырып, әлеуметтік орта-

да лайықты орын тапқан, адамзат 

қоғамына,  з Отанына пайдалы қызмет 

атқаруға мүделі толыққанды тұлға ретінде 

тәрбиелеу болып табылады. 

Осы мақсаттарды жүзеге асыруда 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің Студенттік  зін- зі 

басқару ұйымдары белсенді түрде жұмыс 

істеп келе жатыр. Олар университетте 

жастардың қоғамдық қызметін жандан-

дырумен, олардың бәсекеге қабілеттілігін 

арттырумен, университет жастарының 

физиологиялық, рухани және интеллек-

туалды дамуына ықпал ететін қажетті 

жағдайлар жасаумен айналысады. 

Сондықтан, мұндай іргелі істерді жа-

сауда жастар ұйымдары  з қатараларына 

белсенді бірінші курс студенттерін тар-

туды бірізге түсірген. Осы орайда, 19 

қыркүйекте университеттің жастар 

ұйымдары биылғы «балмұздақтар» үшін 

арнайы тұсаукесер рәсімін  ткізіп, оларға 

таңдау жасауға мүмкіндік берді. Онда Жас-

тар ісі ж ніндегі комитет, «Жас Отан» жас-

тар қанаты, Студенттік кәсіподақ ұйымы, 

Студенттік омбудсмен, Кіші ғылым ака-

демиясы, «Парасатты НЛО» пікір-сайыс 

клубы, «Еріктілер», «Қазақ қызы», «Біз 

және БАҚ» клубтары  з жұмыстарының 

мақсат-міндеттерімен таныстырды. 

Жиын соңында Жастар саяса-

ты ж ніндегі б лім меңгерушісі Елнұр 

Нұрғожаева студенттерді бос уақытта 

қоғамдық жұмыстармен айналысуға, 

у н и в е р с и т е т і м і з д і ң ,   қ а л а м ы з д ы ң , 

еліміздің дамуына зор үлес қосуға 

шақырып, «Бұл ұйымдар студент жастар 

бойында патриоттық, ұлттық мақтаныш 

сезімін тәрбиелеу, студенттердің бос 

уақытында шығармашылығын дамы-

тып, салауатты  мір салты мен мәдени 

құндылықтарын қалыптастыру, студент-

терге әлеуметтік және психологиялық 

қолдау к рсету, бір с збен айтқанда, 

иманды, жоғары адамгершілік қасиеттерге 

ие, ұлт болашағына жауапты азамат 

тәрбиелеу міндеттерін шешуді к здейді» 

деді. Студенттер қызығушылық танытқан 

мәселелері бойынша түрлі сұрақтар 

қойып, қалаған жастар ұйымдарына 

тіркелді.Г.БЕКТАСОВА

Соңғы уақытта Қазақстан Респу-

бликасында адами құндылықты бағалау 

мақсатында қоғамның тіршілік ету әрекеті 

салаларында түбегейлі  згерістер жасалын-

ды. Педагогикалық бiрлестiктiң қажеттiлігі 

сонда, жеке тұлғаның тәрбиелі, білімді бо-

лып,  мірлік жолын дұрыс таңдай алуына 

және соған құзырлы болып қалыптасуына 

жағдай туғызуында.  мірде кез келген нәрсе 

педагогтың үйретуі нәтижесінде жасалады.

Биылғы жылғы Ұлттық бірыңғай 

тестілеудің қалай  ткені баршамызға 

мәлім.  кінішке орай, ҰБТ-дан м лшерлі 

белгіленген баллды жинай алмаған талап-

керлер саны к п болды. Оған  з кезегінде 

колледж түлектерінің кешенді тест тапсы-

руы да біраз әсер еткені белгілі. Осы орай-

да, жер-жерде қазірден бастап келер жылғы 

ҰБТ-ға дайындық мәселелерін қарастырған 

шаралар жүзеге асуда. Бұл үшін кешенді 

де жүйелі жұмыстардың қажеттілігі зор. 

йткені, мұндай бастама күн к рістің қамы 

ретінде емес, келешек үшін жасалу керек. 

Осындай игі шара тұрғысында жаңа оқу 

жылынан бастап Қазақ мемлекеттiк қыздар 

педагогикалық университетiнде ҰБТ-дан 

табысты  ту үшiн кәсіби бағдар беру және 

дайындық мақсатында дайындық б лімі 

ашылды. Бұл б лім келесi жылы ЖОО-ға 

оқуға түскiсi келетін талапкерлерге арнайы 

ашылып отыр.

Дайындық б лiмінде оқуға түсемін деп 

талаптанған жасты оқыту, үйрету мерзімі – бір 

жыл (9 ай). Оқыту-үйрету қорытындысына 

сәйкес, университет бекіткен үлгідегі ар-

найы сертификат табыс етіледі.

Талапкерлер қазақ тілі (орыс тілі), Қа-

зақстан тарихы, математика, таңдау бо-

йынша пәндерді оқиды. Сонымен қатар, ең 

маңыздысы адамның жүйке жүйесі ахуалда-

рына шалдықпау үшін қажетті психоло гия-

лық әзiрлеу жұмыстары жүзгізіледі. Тестілеу-

ге әзiрлік бойынша барлық сабақтарды 

университеттiң тәжірибелі оқытушылары 

береді. Ерекше назар аударатын мәселе, 

психологиялық күрделілікті жеңу бойынша 

тренингтер, оқыту-үйрету емтиханға дейін 

және емтиханнан кейін де дәріс шеңберінде 

ткізiледі. Талапкер бұл сабақты ала отырып, 

зі- зін бақылауда ұстауды және бар наза-

рын емтиханға аударуды үйренеді.

Д а й ы н д ы қ   б л i м і н і ң   б і р қ а т а р 

артықшылықтары бар, атап айтқанда сабақ 

пен жұмысты қатар алып жүруге ыңғайлы 

сабақ кестесі, талапкерлер Қазақстанның 

белгілі ғылым қайраткерлерімен тікелей 

қарым-қатынаста болады, заманға сай 

жабдықталған зертханаларда жұмыс жасай-

ды, университеттің ғылыми кітапханасының 

электорынды және жазба кітапхана қорын 

қолдана алады және олар  здері таңдаған 

мамандықтардың қыр-сырына толық қаныға 

алады.


Сіз, болашақта емтихан алдын-

да психологиялық тұрғыдан дайын бо-

лып, Ұлттық бірыңғай және кешенді 

тесті ойдағыдай тапсырып, заманауи 

талаптарға сай, Қазақстанның кез келген 

қаласындағы жоғары оқу орнына, қалаған 

мамандығыңыз бойынша білім алғыңыз кел-

се, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінде ашылған дайындық 

б ліміне келіңіз.Дайындық б лімінің мекен-жайы: 

Алматы қаласы, Гоголь к шесі,112-үй, 

бірінші оқу ғимараты, 1-қабат,117-кеңсе. 

Байланыс телефондары:  8 (727) 233- 18 -52, 

 

 

         8(727) 279 -14- 44.

А.Д.ҚОЖАБЕКОВА

19 қыркүйек күні университетіміздің 

ҚР тұңғыш Президентінің 

дәрісханасында 1 курс студенттеріне 

қара шаңырақтың барлық жастар 

ұйымдары тұсаукесер рәсімін өткізді. 

Олардың мақсаты – жоғары оқу орны 

табалдырығын енді аттаған балғын 

шәкірттердің арасынан белсенді 

студенттерді тауып, қатарларын 

толықтыру.

Кез келген талапкер студент атануға құштар. Өйткені ол, болашаққа дұрыс бағдар алып, 

өмірден өзіне тиесілі тұғырды иеленгісі келеді. Алайда бұл «оңай шағылатын жаңғақ 

емес». Сондықтан ондай жастарға үйрету, оқыту жұмыстарын жүргізген артықтық 

етпейді. Бұл жас өскіннің ертеңгі күнгі өмірін дұрыс жоспарлауына таптырмайтын 

бағдаршам іспеттес. Қыздар университетінде жуырда осындай дайындық бөлімі өз 

тұсауын кесті. Дайындық бөлімі жоғары оқу орнына түсуге талаптанған жастарға оқыту, 

үйрету жұмыстарын жүргізеді.

Қыздар университеті академиялық 

ұтқырлық мәселесін алдыға тың мәселе 

ретінде қойып отыр. Осы мақсатта алдағы 

жылдары университетке әлемнің түкпір-

түкпірінен беделді ғалымдар келіп дәріс 

оқымақ. Бұл бір шетінен студенттерге 

таптырмайтын рухани азық болатын болса, 

екінші жағынан оқытушылар үшін тәжірибе 

алмасуға жасалған зор мүмкіндік.

МЕРЕЙТ


ОЙ


жүктеу 6.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет