Парағы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 106.42 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.05.2017
өлшемі106.42 Kb.

Пән бағдарламасының

Нысан


  (

Syllabus)

 титулдық

ПМУ  ҰС Н 7.18.4/19

            парағы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

VSVT 1201 – Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері

Павлодар, 2013


      Пән бағдарламасын                                                                                                          Нысан

(

Syllabus) бекіту парағы                                                                                              ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

  

 БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің

деканы________

Т.Т. Тоқтағанов

                                                                                 «___»_____________2013 ж.

Құрастырған: т.ғ.к., профессор _____________ Т. Т. Тоқтағанов 

     оқытушы           _____________ Ж. Р. Тәңірбергенова

Пән бағдарламасы (Syllabus)

Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері VSVT 1201 

5B071300 – Көлік, көліктік техника және технологиялары және 5В090100 –

Көлікті   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдауды   ұйымдастыру

мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған 

Бағдарлама 2013 ж. «___» _____ бекітілген жұмыс бағдарламаға негізделіп

құрастырылған. 

2013 ж. «___»______ кафедраның мәжілісінде ұсынылған №___ хаттама 

Кафедра меңгерушісі ______________ Қ. Қ. Абишев  «___»______ 2013 ж.

Факультеттің Оқу әдістемелік кеңесінде құпталған «___»______2013 ж.

№___ хаттама 

ОӘК төрағасы ________________ Ж. Е. Ахметов «___»______2013 ж.1. Пәннің оқу құжаты

Пәннің атауы Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері

Кредиттер саны және оқытылу мерзімі 

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 1Аудиториялық сабақтар саны, барлығы – 45 сағат       

Дәріс - 30 сағат 

Тәжірибелік /семинарлық сабақтар - 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

соның ішінде СӨЖМ – 30 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 135 сағатБақылау түрі

Қорытынды бақылау нысаны

Емтихан – 1 семестр

Пререквизиттер: осы курсты оқып білу орта жалпы білім беру кезінде

кейбір пәндерден алынған терминдермен білімге негізделеді.Постреквизиттер:  Бұл пәнді оқып танысқанда  алған  білімі, үйреніп

дағдыланып жинақтаған тәжрибесі мамандық бойынша оқылатын пәндерді

толық   жан-жақты   түсініп   игеруіне   себтігі   тиеді   және   жоғары   оқу

орындарында оқу үрдісін ұйымдастыру принциптерімен, ерекшеліктерімен,

нормативті құжаттарымен таныстырады.

2. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Тоқтағанов Төлеуғазы Төкілұлы 

Ғылыми дәрежесі және лауазымы, қызметі: т.ғ.к., профессор.

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы, аудитория Б-220, 

Б-204, 

телефон: 67-36-23 (1216, 1211), Е-mail: toktaganov47@ mail.ru.

Таңірбергенова Жанар Рамазанқызы

Ғылыми дәрежесі және лауазымы, қызметі: оқытушы.

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы, аудитория Б-220

телефон: 67-36-23 (1216)

Е-mail: 


t_zhanar@mail.ru

3. Нысандары, мақсаттары мен міндеттері 

Пәннің   нысаны  «Мамандыққа   кіріспе.   Көлік   түрлері»   пәні   бірінші

курс студенттерін жоғары оқу ерекшеліктерімен, оқу үрдісін ұйымдастыруда

қолданылатын нормативтік құжаттармен таныстырып, олардың жаңа ортаға

тез бейімделулеріне көмектесу және болашақ мамандықтарымен таныстыру.

Осы пәнді оқығанда алған білімдері келесі пәндерді оқуға көмектеседі.

Пәнді оқыту мақсаты

Бірінші   курс   студенттерін   мамандықпен   тереңірек   таныстыру.

Қазақстанда   жоғарғы   білімді   мамандар   дайындаудың   ерекшеліктерімен,

университеттің   құрылымен,   оқытушылармен,   оқыту   ерекшеліктерімен

таныстыру. Ақпараттандыру  және кітапхана жұмысы туралы мәлімет беру,

әдебиеттен қажет мәліметтерді іздеудің тиімді тәсілдерін таңдау жолдарын

үйрету.

Пәнді оқыту міндеттері

- жоғары оқу орындарының оқу үрдісін ұйымдастыруда қолданылатын

нормативтік   құжаттарымен,   терминдерімен   таныстыру.   Мамандарға

қойылатын   кәсіби   талаптармен   маман   болып   қалыптасу   жолдарымен

таныстырып және көлік түрлері туралы, олардың пайдалану ерекшеліктері

жайлы мәлімет беру.4. Білімге, іскерлікке, дағдыға, біліктілікке қойылатын талаптар 

Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері пәнін оқу нәтижесінде студент

төмендегілерді білуі керек:

жоғарғы мамандырылған білім беруге қатысты заң актілерін;оқу   орнының   құрылымын   және   оның   бөлімдерінің

функцияларын;

5В071300 – Көлік, көлік техникасы  және технологиялары және5В090100   –   Көлікті   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдау

ұйымдастыру»  мамандығы  бойынша  оқыған  маманға  қойылатын  біліктілік

талаптарды;

оқу жоспарының негізгі құрамын;университетте,   жатақханада,   қоғамдық   ортада   және   қоршаған

ортамен қатынас жасаған кезде өзін-өзі ұстау нормаларын және ережелерін;

студенттің міндеттері мен құқықтарын;кітапханада әдебиетті іздеу ережелерін;

конспекті жүргізудің негізгі амалдарын;көлік   саласының   деңгейін,   проблемаларын,   даму   жолдарынан

хабардар болулары керек.


істей білуі керек:

өз   бетімен   ғылыми-әдістемелік,   құқықтық   құжаттарды   оқыпталдауы қажет;

өзіне   қажетті   тақырып,   бағыт   бойынша   зерттеу   жүргізуді   білуіқажет;

зерттеу   нәтижесі   бойынша   есеп,   реферат   жазып   дайындаудымеңгеруі қажет;

өз болашақ мамандығы бойынша шығатын ғылыми журналдарды,әдебиеттерді оқып талдап зерттеуді жүргізуді, үйренуі қажет.

дағдылануы қажет:

библиотека каталогтарымен жұмыс істеуге;белгіленген тақырып бойынша реферат, есеп жазуға;

мамндығы   бойынша   шыққан   әдебиеттерді   пайдаланып   талдау,зерттеу жүргізуге.

біліктілік деңгейі:

– кредиттік оқу үрдісінің ережесін меңгеруі қажет;

жоғары   оқу   орындарында   білім   алушылардың   үлгерімінағымдағы   бақылау   және   аралық,   қорытынды   аттестаттаудың   ұйымдастыру

принциптерін білуі керек;

көліктерді   топтастырып   жіктеуді,   оларды   тиімді   пайдаланужолдарынан хабардар болуы қажет.

5 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары 

Сабақ түрлеріне байланысты академиялық сағаттарды бөлу

п/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері 

бойынша 


аудиториялық 

сағаттар саны

СӨЖ

дәріс


Тәж.

жұмыс


Барл.

СӨЖО


1

Кіріспе. Ел экономикасы дамуында 

көлік жүйесінің рөлі мен орыны.

1

2Қазақстан Республикасының білім 

беру жүйесі. 5В071300 және 5В090100 

мамандықтарының мемлекеттік 

жалпыға білім беру стандартының 

талаптары мен жалпы ережелері.

2

24

3

С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің тарихы, құрылымы

2

44

ЖОО білім беру үрдісін ұйымдастыру. 

Кредиттік оқыту технологиясы

2

44

5

5Студенттердің құқығы мен міндеттері

2

46

Жоғарғы оқу орындарындағы 

студенттерді курстан курсқа көшіру, 

ауыстыру, қайтадан студенттер 

қатарына алу тәртібі, қайтадан оқу 

курсы және жазғы семестр

2

4

57

Біртұтас көлік жүйесі. Ортақ ұғымдар 

және негізгі терминологиялары.

1

105

8

Көліктің жіктелуі. Қазақстан Республикасында көлік дамуының күйі

және перспективасы

2

10

9Теміржол көлігі

6

510

5

10 Автомобиль көлігі4

4

105

11 Су көлігі

2

10

212 Әуе көлігі

2

102

13 Құбырлы көлік

2

10

1Барлығы

30

3090

30


6. Дәріс сабақтарының мазмұны

1-тақырып   Кіріспе.   Ел   экономикасы   дамуында   көлік   жүйесінің

рөлі мен орыны.

Жоспар

1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері және оның көліктік машина жасау

саласында маманды қалыптастырудағы орны. [2, 1-15с, 3, 1-15с.]

2. Көліктік машина жасаудың елдің экономикасының дамуындағы ролі

және орны. [1, 1-10с, 4, 9-25с.]

3. Саланың ҚР және шетелдегі жағдайы. [5, 16-56с, 3, 20-42с.]2-тақырып   Қазақстан   Республикасының   білім   беру   жүйесі.

5В071300 және 5В090100 мамандықтарының мемлекеттік жалпыға білім

беру стандартының талаптары мен жалпы ережелері.

Жоспар

1.  Қазақстан   Республикасының   «Білім   туралы»   Заңының   негізгі

қағидалары. [2, 6-27с, 3, 1-15с.]

2.   Жоғары   мамандандырылған   білім   беруге   қатысты   заң   актілері.

5В071300   –   Көлік   көлік   техникасы   және   технологиялары   және   5В090100

«Көлікті,   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдау   ұйымдастыру»

мамандығы стандартының негізгі қағидалары. [3, 7-18с.]

3-тақырып С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің тарихы, құрылымы.

Жоспар

1. Университет  құрылымы. Оның бөлімдерінің сипаттамасы.  [Портал

ПГУ, Справочник-путеводитель]

2. Факультет туралы жағдай. Университет жүйесіндегі факультет орны.

[Портал ПГУ, Справочник-путеводитель]

3. Мамандарды шығаратын кафедра және оның жұмысы. [Портал ПГУ,

Справочник-путеводитель]

4.   Студенттердің   үлгерімдерін   ағымды   тексеруді,   аралық   және

нәтижелік   аттестацияны   жүргізу   ережелері.  [Портал   ПГУ,   Справочник-

путеводитель]

5.   Студенттің   өздік   жұмысы,   оқу-әдістемелік   әдебиетпен   жұмыс.

[Портал ПГУ, Справочник-путеводитель]

6.   Университеттің   қоғамдық   жұмысына   қатысу   және   оның   маманды

қалыптастырудағы орны. [Портал ПГУ, Справочник-путеводитель]4-тақырып ЖОО білім беру үрдісін ұйымдастыру. Кредиттік оқыту

технологиясы.

Жоспар 

1. Негізгі терминдер. [Справочник-путеводитель]

2.   Кредиттік   оқу   технологиясындағы   білім  беру   оқу  бағдарламалары

және оқу жоспарлары. [3, 25-41с.]3. Кредиттік  оқу технологиясын  қолданып  оқу үрдісін ұйымдастыру.

Ағымдық, аралық, қорытынды аттестаттау. [2, 15-25с.]5-тақырып Студенттердің құқығы мен міндеттері. 

Жоспар 

1. Студенттердің, олардың ата-анасының және басқа заңды өкілдерінің

құқығы мен міндеттері. [3, 50-64с.]

2. Студенттердің әлеуметтік кепілдіктері және денсаулығын қорғау.  [2,

7-18с.]

6-тақырып   Жоғарғы   оқу   орындарындағы   студенттерді   курстан

курсқа   көшіру,   ауыстыру,   қайтадан   студенттер   қатарына   алу   тәртібі,

қайтадан оқу курсы және жазғы семестр. 

Жоспар 

1.   Ауыстыру   ережелері,   кредиттік   жүйеде   ЖОО   қайтадан   алынуы.

[Справочник-путеводитель]

2. Көшіру баллы GPA. Курсты қайта оқу тәртібі. [3, 25-40с.]

3. Жазғы семестрді ұйымдастыру. [3, 45-60с.]

4. Өз мамандығынан басқа мамандыққа, бір ЖОО-нан басқа ЖОО-на

және бір оқу түрінен басқа оқу түріне ауысу ережелері. [3, 60-75с.]

7-тақырып  Біртұтас   көлік   жүйесі.   Ортақ   ұғымдар   және   негізгі

терминологиялары. 

Жоспар 

1. Көліктің пайда болуы тарихы. [1, 7-18с.]

2. Көліктік техника туралы жалпы түсініктер мен терминдер. [5, 5-18с.]

8-тақырып  Көліктің классификациясы. ҚР көлік дамуының күйі

және перспективасы.

Жоспар 

1. Автомобиль және теміржол көліктерінің күйі және перспективасы. [4,

7-18с., 25-86с]

2.   Қазақстандағы   көлік   және   машинажасау   саласының   дамытудың

тиімділігі. [4, 60-75с.]

9-тақырып Теміржол көлігі. 

Жоспар 

1. Теміржол көлігі, оның ерекшеліктері және негізгі көрсеткіштері. [1,

150-160с.]

2. Теміржол көлігін пайдалану тиімділігі, кемшілігі. [1, 160-170с.]10-тақырып Автомобиль көлігі. 

Жоспар 

1. Автомобиль көлігі, оның ерекшеліктері және негізгі көрсеткіштері.

[4, 115-356с.]


2. Автомобиль көлігін пайдалану тиімділігі, кемшілігі. [4, 125-356с.]

11-тақырып Су көлігі. 

Жоспар 

1.   Су   көлігі,   оның   ерекшеліктері   және   негізгі   көрсеткіштері.   [1,   90-

159с.]

2. Су көлігін пайдалану тиімділігі, кемшілігі. [1, 100-164с.]12-тақырып Әуе көлігі.

Жоспар 

1. Әуе көлігі, оның ерекшеліктері және негізгі көрсеткіштері. [5, 150-

250с.]

2. Әуе көлігін пайдалану тиімділігі, кемшілігі. [5, 250-300с.]13-тақырып Құбырлы көлік. 

Жоспар 

1. Құбырлы көлік, оның ерекшеліктері және негізгі көрсеткіштері.  [1,

125-225с.]

2. Құбырлы көлігін пайдалану тиімділігі, кемшілігі. [1, 225-240с.]7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны, олардың көлемі

1-тақырып.   Қазақстан   Республикасының   білім   беру   жүйесі.

5В071300 және 5В090100 мамандықтарының мемлекеттік жалпыға білім

беру стандартының талаптары мен жалпы ережелері.

Жоспар

1.  Қазақстан   Республикасының   «Білім   туралы»   Заңының   негізгі

қағидалары. [2, 6-27с, 3, 1-15с.]

2.   Жоғары   мамандандырылған   білім   беруге   қатысты   заң   актілері.

5В071300   –   Көлік   көлік   техникасы   және   технологиялары   және   5В090100

«Көлікті,   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдау   ұйымдастыру»

мамандығы стандартының негізгі қағидалары. [3, 7-18с.]

Тапсырма:

1. Білім бағдарламасының мазмұны. Оқу жоспарының 3 циклы. 

2.   Мамандықтардың   МЖМБС   және   типтік   оқу   жоспары   нені

анықтайды? 

3. Элективті пәндер каталогы денег не?

4. Студенттің жеке оқу жоспары (ЖОЖ).

5. Академиялық кесте және сабақ кестесі 

7. Студенттердің кәсіби тәжірибелері. Тәжірибе түрлері. 

6. Студенттердің  оқу жетістіктерін бақылау  жүйесі. Аралық бақылау.

Межелік бақылау. Қорытынды бақылау. Мемлекеттік қорытынды аттестаттау.2 тақырып. ЖОО білім беру үрдісін ұйымдастыру. Кредиттік оқыту

технологиясы.

Жоспар 

1. Негізгі терминдер. [Справочник-путеводитель]

2.   Кредиттік   оқу   технологиясындағы   білім  беру   оқу  бағдарламалары

және оқу жоспарлары. [3, 25-41с.]

3. Кредиттік оқу технологиясын қолданып оқу үрдісін ұйымдастыру. [2,

15-25с.]


Тапсырма:

1. Кредиттік оқу технологиясының маңызы қандай?

2. Кредиттік оқу технологиясының мақсаты мен міндеттері

3. Кредиттік оқу технологиясының сипатты белгілері 

4. Межелік және қорытынды бақылауға жіберу тәртібі. 

5.   Рейтингтерді   Р1(Р2),   жіберу   рейтингін   (ЖР)   және   қорытынды

бақылауды (Қ) есептеу формулалары. 

6. GPA денег не? Қалай есептеледі? 3 тақырып. Теміржол көлігі. 

Жоспар 

1. Теміржол көлігі, оның ерекшеліктері және негізгі көрсеткіштері.  [1,

150-160с.]

2. Теміржол көлігін пайдалану тиімділігі, кемшілігі. [1, 160-170с.]Тапсырма:

1. Теміржол көлігінің қысқаша тарихын баяндау.

2.   Теміржол   көлігінің   қандай   түрлері   бар?   Әр   біреуін   толықтырып

қарастыру.

3. Теміржол көлігінің артықшылықтары мен кемшіліктері.

4 тақырып. Автомобиль көлігі. 

Жоспар 

1. Автомобиль көлігі, оның ерекшеліктері және негізгі көрсеткіштері.

[4, 115-356с.]

2. Автомобиль көлігін пайдалану саласы. [4, 125-356с.]Тапсырма:

1. Автомобиль көлігінің қысқаша тарыхын баяндау.

2. Автомобиль көлігінің қандай түрлері бар? Әр біреуін толықтырып

қарастыру.

3. Автомобиль көлігінің артықшылықтары мен кемшіліктері.

8. Өздік жұмысының тапсырмасы 

1 Тақырып. Ел экономикасы дамуында көлік жүйесінің рөлі мен орыны.

Тапсырма

1. Сұрақтарға жауап беру:1) Көлік саласының ел экономикасын дамытуға қосатын үлесі.

2) Көлік саласының бүгінгі деңгейі және даму бағыттары.

2. Реферат жазу

2 Тақырып. ҚР білім беру жүйесі

Тапсырма

1. Сұрақтарға жауап беру:

1)   Кредиттік   оқу   технологиясы.   Ерекшеліктері,   үлгерімді   бақылау

тәсілдері.

2) Академиялық ұтқырлық арқылы оқу үрдісін ұйымдастыру

2. Реферат жазу3 Тақырып. Студенттердің құқығы мен міндеттері

Тапсырма

1. Сұрақтарға жауап беру:

1) Студенттерді көшіру және оқудан шығару тәртібі.

2) Өздік жұмыс, оның студенттің білім жинақтауындағы орны.

3) Кәсіби тәжірибе

2. Реферат жазу4 Тақырып. Біртұтас көлік жүйесі

Тапсырма

1. Сұрақтарға жауап беру:

1) Көліктің түрлері. Оларды салыстырып талдау.

2)   Теміржол   көлігі.   Топтастыру.   Локомативтерді   талдап   жіктеу.

Вагондарды топтастыру. Вагондардың жалпы құрылымы

3)   Автомобильдерді,   тракторларды   топтастыру.   Автомобиль   мен

тракторлардың жалпы құрылымдары.

4) Теңіз көлігі, оның ерекшелігі мен негізгі көрсеткіштері.

5) Құбыр көлігі, оның ерекшелігі мен негізгі көрсеткіштері.

6) Әуе көлігі, оның ерекшелігі мен негізгі көрсеткіштері.

2. Реферат жазу

10. СӨЖМ кеңестерінің графигі (СӨЖМ-нің 25% СӨЖ құрайды)

Барлық   сұрақтар   бойынша   кеңес   ағымдағы   семертрдің   СӨЖМ

графигіне сәйкес жүзеге асырылады 


11. Тәлімгерлердің білімін тексеру кестесі  

Дәріс пен тәжірибелік сабақтарға қатысу 0-100 баллмен бағаланады Пән бойынша тапсырманы орындау және тапсыру графигі

№ Жұмыс


түрі 

Тапсырманың

тақырыбы,   мақсаты

және мазмұны 

Ұсынылаты

н әдебиет 

Дайындау

мерзімі 


Бақылау

түрі 


Тапсыру

уақыты 


1

2

34

5

67

1

РефератЕл

 

экономикасыдамуында

 

көлікжүйесінің   рөлі   мен

орыны.


2 апта

 

5-апта2

Реферат


ҚР білім беру жүйесі

2 апта


5- апта

3

РефератСтуденттердің

құқығы


 

мен


міндеттері

1 апта


7-апта

4

Межелікбақылау

Тақырып 1-6

8- апта

5

РефератБіртұтас көлік жүйесі

5 апта


14- апта

Межелік


бақылау

Тақырып 7-13

15- апта

12. Студенттердің білімін бағалау өлшемдері 

Пәнді   оқу   барлық   өткен   материалды   қамтитын   аралас

(тестілеу+жазбаша)   формада   өтетін   емтиханмен   аяқталады.   Емтиханға

жіберудің   міндетті   шарты   бағдарламада   қарастырылған   тапсырмаларды

орындау болып табылады. 

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберу   рейтингі   ағымдағы   сабақтардағы   (дәріске   қатысу,   үй

тапсырмасы,   СӨЖ   тапсырмасы,   тәжірибе   тапсырмалары   және   межелік

бақылау.) барлық орындалған тапсырмалардың орташа арифметикалығымен

есептеледі. 

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) оқу жұмыс бағдарламасының

барлық талаптарын орындаған (СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру)

және жіберу рейтингін жинаған (50 баллдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Әр   пән   бойынша   студенттердің   оқу   жетістіктерінің   дәрежесі

қорытынды   бағамен   (Қ)   анықталады,   ол   жіберу   рейтингі   (ЖР)   және

қорытынды баға (ҚБ) қосындысынан және бардық салмақтық үлестерді (СҮ)

есепке алып анықтайды:

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4Салмақтық   үлестер   жыл   сайын   университеттің   Ғылым   кеңесімен

бекітіледі және ЖР үшін 0,6 артық емес және ҚБ 0,3 кем емес болуы қажет. 

Пән   бойынша   қорытынды   баға   студенттің   жіберу   рейтингі   және

қорытынды   бақылау   бағалары   дұрыс   болған   кезле   ғана   есептеледі.

Қорытынды бақылауға дәлелсіз себеппен келмеу «қанағаттанарлықсыз» деген

бағаға тең келеді.

Пән   бойынша   емтихан   және   аралық   аттестаттау   нәтижелері

студенттерге сол күні немесе жазбаша емтихан күннің екінші жартысында

босла келесі күні жеткізіледі.

Межелік бақылау (рейтинг) және қорытынды емтихандағы студенттің

бідім бағасын 0-100 дейнгі % саналады.

Рейтинг бағасы ағымдағы баға мен межелік бақылау  бағасыларының

қосындысына тең болады:

Р1(2)=АҮ(2)*0,5+МБ1(2)*0,5

«Мамандыққа  кіріспе. Көлік түрлері» студенттердің  оқу жетістіктері,

яғни   білімі,   ептілігі,   икемділігі   және   құзыреттіліктері   көп   баллды   әріптік

жүйе бойынша анықталады:

Әріптік жүйесі 

бойынша баға

Балдың


цифрлық

баламасы


Пайыздық

эквивалент

Дәстүрлі   жүйемен

баға 


A

4,0


95-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағат


C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанарлықсыз 13. Оқытушының талаптары, саясат және құзыреттіліктер 

Студенттердің  барлық аудиториялық  сабақтарға  қатысуы  және қалып

келмеуі   міндетті   болып   табылады.   Сабақ   босатқан   жағдайда   деканатпен

белгіленген тәртіп бойынша адалдайды (отрабатывает). Сабақты максималды

екі рет босату рұқсат етіледі. Сабаққа екі рет қалып келі бір сабақ босатқанға

тең   болады.   Егер   екіден   коп   босату   болса   әкімшіліктің   шешімі

қабылданғанша оқытушы студентті сабаққа кіргізбеуге құқығы бар. 


Жұмысты   белгіленген   уақыт   мерзімінде   тапсыру   қажет.   Емтихандық

сессия басталуына 3 күн қалғанда – барлық тапсымаларды тапсырудың соңғы

мерзімі болып табылады.

Барлық   тапсырмаларды   тапсырмаған   студенттер   емтиханға

жіберілмейді. 

Әрбір   оқу   сабағында   өткен   материалдарды   қайталау   және   адалдау

міндетті.   Оқу   материалдарын   игеру   дәрежесі   тесстік   және   жазбаша

жұмыстармен   тексеріледі.   Студенттерді   тестілеу   ескертусіз   жүргізілуі

мүмкін.

Оқытушының   басшылығымен   студенттердің   өздік   жұмысын

(ОСӨЖ) орындаған кезде келесі төрт негізгі қағидаларды ескеру қажет:

Бірінші – оқытушының пән бойынша бағыттау мақсатында жүргізген

сабақтары   кезінде   берілген   мәліметті   студенттердің   белсенді   түрде

қабылдауын қамтамасыз ему.

Екінші   –   оқытушының   ақыл-кеңесін   ескере   отырып,   студенттер   өз

бетінше   оқу-әдістемелік   әдебиет   пен   оқулықтарды   зерделейді   және   үй

тапсырмаларын, бақылау, курстық т.б. жұмыстарды орындайды. Бұл кезеңде

студенттердің жұмыс әдісін білуі және қажырлы болуы маңызды. 

Үшінші   –   оқу   барысында   кездесетін   қиындықтарды   талдап,   оның

себептерін анықтауға тырысу, оқытушыға сұрақтар қойып, оған өзінше жауап

табу.

Төртінші   –   оқытушымен   әрдайым   байланыста   болып,   ақыл-кеңес,нұсқаулар алу.

14 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Жүнісбеков   П.   Ж.   Автомобильдің   құрылысы   және   пайдалануы.

Оқулық.– Астана: Фолиант, 2007-360бет.

2) Пайдаланудағы   вагондарға   техникалық   қызмет   көрсету   жөніндегі

нұсқаулық, Астана 2009.– 95 бет.

3) Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы. 7 маусым 1999ж.

4) ҚР   Білім   және   ғылым   министрлігінің   2008ж.   18   наурыздағы   125

бұйрығы.   «Білім   алушылардың   үлгерімін   ағымдағы   бақылау,   аралық   және

қортынды мемлекеттік аттестаттауды жүргізудің үлгі ережесі.»

5) Нормативті құжаттар жинағы 2009г. – 183с.

6) ҚР МЖ МБС 3.08.367–2006.Қосымша

1) Алиев Б. Тракторлар мен автомобильдер (теориясы) Алматы, 2005.–296 бет.

Document Outline

  • БЕКІТЕМІН
  • 6. Дәріс сабақтарының мазмұны
  • 7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны, олардың көлемі
  • 12. Студенттердің білімін бағалау өлшемдері
    • 14 Әдебиеттер тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 106.42 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет