Қп-аəиу-09-2016 Сапа менеджменті жүйесі Құжатталған процедура Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы 217 беттің 1-беті 1жүктеу 9.9 Kb.
Pdf просмотр
бет6/32
Дата28.04.2017
өлшемі9.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 36-беті 
 
36 
 
4-ҚОСЫМША 
 
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 
ОҚУТУРАЛЫТРАНСКРИПТ 
Жіберетіноқуорныныңатауы............................. 
Факультеті/департаменті...................................... 
ECTS институционалдыүйлестірушісі.......................... 
Тел:...........факс:...............e-mail:................... 
Білімалушыныңтегі.......Білімалушыныңаты........... 
Туғанкүні мен жері.......Жынысы............................. 
Білімалутуралықұжаттыңберілгенкүні...................... 
Білімалутуралықұжаттыңнөмірі............................. 
Қабылдаушыоқуорныныңатауы........................... 
Факультеті/департаменті...................................... 
ECTS институционалдыүйлестірушісі.......................... 
Тел:..............факс:............e-mail:................... 
 
Курстың 
коды (1) 
Курстыңатауы 
Курстыңұзақтығы(2)  Ұлттықбаға 
(3) 
ECTS 
бағасы 
(4) 
ECT 
кредиттері(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жалғасыжекебетте   
 
Барлығы:   
(1), (2), (3), (4) жəне (5) бойыншатүсініктемелеркелесібетте Диплом/дəреже 
________________________________________ берілген 
       Офис регистратор меңгерушісінің /деканныңқолы* 
Күні ____________________ 
Оқуорныныңмөрі 
 
* Оқу орнының қолы мен ресми мөрінсіз жарамсыз 
 
(1) Курстың кодыАП/КК ECTS сəйкес 
(2) Курстың ұзақтығыY- 1 жыл 
1S- 1 семестр      2S- 2 семестра 
1T- 1 триместр     2Т- 2 триместра 
(3) Бағалаудың институционалды жүйесін сипаттау 
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 (4 ) ECTS бағалау жүйесі 
(5) ECTS кредиттері 
Академиялық толық 1 жыл - 60 кредит 
1 семестр - 30 кредит 
1 триместр -20 кредит 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 37-беті 
 
37 
 
1.11 КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ 
 
1 Жалпы ережелер 
1.1 Осы ереже келесі стандарттар мен нормативтік құжаттар  негізінде дайындалған: 
- Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрінің 2010 жылғы 13 сəуірдегі 
№  169  бұйрығымен  бекітіліп,  іске  қосылған  «Қашықтан  оқыту  технологиялары  бойынша 
оқытуды ұйымдастыру. Негізгі ережелер» ҚР МЖМБС-2009 стандарты; 
- Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер» ҚР МЖМБС 5.04.19-2008 стандарты; 
1.2  Осы  ереже  Аймақтық  əлеуметтік-инновациялық  университеттінің  жоғары  оқу 
орнынан  кейінгі  жəне  қосымша  кəсіптік  білім  беру  өрісінде  қашықтықтан  оқытуды 
ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. 
 
2 Негізгі терминдер мен олардың анықтамалары 
Осы   ережеде ҚР МЖМБС 5.03.001-2004, ҚР СТ 1091, ҚР СТ 1014, ҚР СТ 34.014, ҚР 
СТ 34.016 стандарттарына сəйкес анықтамалар жəнетерминдер қолданылады. Оған қосымша 
ретінде осы регламентте тиісті анықтамалары мен төмендегі терминдер тағайындалады: 
Кейс – білім алушыға өздігінен жұмыс істеу үшін берілетін, əр текті таратқыштардағы 
(баспа, аудио -, видео -,электрондық материалдар) оқу материалдарының жиынтығы; 
Кейстік  технология  –  қағазды,  электронды,  өзге  де  жеткізу  түрінде  жəне  оларды    өз 
бетінше  оқитын  білім  алушылар  үшін  жіберілетін  мультимедиалық  оқу-əдістемелік 
материалдар жиынтығы негізінде жинақталған технология; 
CFSE STUDY– Əдістің категориялық аппаратын құру оны қолдану тиімділігінбірталай 
арттыруға  көмектеседі,  сонымен  қатар  оқу  процесіндегі  технолизациялау  əдісі  үшін,  жаңа 
мүмкіндіктерашады.  Кейс  технологиясында  қолданылатын  негізгі  ұғымдар  «жағдай»  жəне 
«анализ»,
 
онымен қоса олардан туатын - «жағдайды талдау» ұғымдар болып табылады. 
Интернет    технологиясы    −    жергілікті        жəне        ауқымды  компьютерлік  желілерді 
қолдануға  негізделген  технология.  Онда  оқу  процесін    басқаружəне  əдістемелік,  
ұйымдастырушылық, техникалық  бағдарламалық құралдардың   жиынтығын қалыптастыру 
студенттің тұрғылықты жерінен тəуелсіз түрде болады. 
Университет  веб-сайты  –  университеттің  қашықтықтан  білім  беру  технологияларын 
жүзеге  асыратын  -  ҚОТ  бойынша  ұйымдастырылған  оқу  процесінің  қатысушыларына  жəне 
олардың  арасындағы  екі  жақтық  байланысты  іске  асыруға  арналған  оку-əкімшілік 
ақпараттың интернет-қоры; 
Қашықтықтан  оқыту  технологиялар  (ҚОТ)  –  білім  алушы  мен  педагогикалық 
қызметкердің  жанама  (қашықтықтан)  немесе  толық  емес  жанама  əрекеттесу  кезінде 
ақпараттық  жəне  телекоммуникациялық  құралдар  көмегімен  іске  асырылатын  оқыту 
технологиясы; 
Білім  алушы  –  бакалавр  бағытында  білім  алушы  студент  немесе  жоғары  оқу  орнынан 
кейінгі білім алушы магистрант. 
 
3 Негізгі ережелер 
3.1  Университеттің  білім  алушылары  мен  қызметкерлері  инновациялық  технология-
лардың (кейс-технологиясы, желілік-технология) субъектілері болып табылады.
 
3.2 Кейс технологиясына қойылатын біліктілік талаптары 
Оқытудың кейс технологиясы кезінде оқуға арналған негізгі қажет ақпарат пен оқытуда 
қолданылатын  əдістердің  сипаттамасы  оқу-əдістемелік  кешендер  (ОƏК)  жинағында  -  əр 
оқушы  қамтамасыз  етілетін  оқу  пəндерінің  кейстерінде  (кағаз  немесе  электрондық 
тасымалдағыштарда) сақталған.ОƏК пəндері оқу бағдарламасына сəйкес білім алушының: 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 38-беті 
 
38 
 
-  өздігінен  жұмыс  істеуін  ұйымдастыруын,  білімін  бақылауын  жəне  оқуын;  
қашықтықтан  оқытуды  іске  асыру  үшін  арнайы  құрастырылған  (əдістемелік  жəне 
дидактикалық), білім алушыға қажетті (негізгі) оқу материалдарын беру арқылы тренингін; 
- қашықтықтан оқытудың əдістемелік сүйемелдеуін; 

қашықтықтан 
оқытудың 
қосымша 
ақпараттық 
қолдауын 
(қосымша 
оқу жəне ақпараттық - анықтамалық материалдарын) қамтамасыз етуі тиіс. 
Білім  алушы  мен  оқытушының  арасындағы  ауызша  кеңестерге  арналған  қол  жетерлік 
байланыс арналары болуы тиіс. 
Университеттің веб-сайты болуы тиіс. Оның құрамында: 
- аутентификация жүйесі (логин жəне пароль негізінде пайдаланушының шынайлығын 
айқындау); 
- пайдаланушыны басқару жүйесі; 
- іздеу жүйесі; 
- білім алушылардың үлгерім нəтижесі; 
- интерактивті қарым-қатынас жүйесі (форум, чат жəне электрондықпошта); 
-    ұйымдастыру-оқу  ақпараты  (мысалы:  сабақ,  кеңес  беру,  емтихан,конференциялар, 
теле-дəрістер кестесі жəне т.б) болу тиіс. 
Университеттің  білім  беру  процесін  басқаратыпқұрамда  білім  алушылардың  деректер 
базасы,  ағымды  үлгерім  туралы  мəліметтері  бар  жəне  білім  алушының  жеке  басын  сенімді 
сəйкестендіруді қамтамасыз ететін үлестірілген ақпараттық жүйесі (АЖ) болу керек. 
 
3.3 Кадрлық қамтамасыз ету 
Кейс технологиямен жұмыс істейтін оқытушы: 
Кейспен технологияны оқыту мен қолдану əдісін игеруге; 
1. Кейспен технологияны дидактикалық құралдарын жобалай білуге; 
2. Дербес  оқу  кеңестерін,  соның  ішінде,  интернет  арқылы  кеңес  беру  техникасын 
(əдістері мен тəсілдерін) игеруге; 
3.Білім  сапасының  мониторингін  ұйымдастыру,  рецензиялауды  тексеру,  бақылау, 
курстық  жəне  дипломдық  жұмыс жазуда,  соның  ішінде,  жобалық  жəне  зерттеушілік  жұмыс 
жазуда жетекшілік ету саласында арнайы білімі мен біліктілігі болуға; 
4.Ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды,  ең  бастысы  ақпараттық  жүйелерде 
жұмыс істеу технологиясын меңгеруге міндетті. 
5.  Қашықтықтан  оқытуды  сапалы  ұйымдастырудың  ең  маңызды  бөлігі  тьюторлардың 
жұмысын дұрыс ұйымдастыру болып табылады. 
 
3.4 Кейстің құрылымы: 
Кейстердің көптүрлілігіне қарамастан олардың барлығының типтікқұрылымы болады. 
Ережеге сəйкес кейс келесілерден тұрады: 
-жағдайлар - кездейсоқ жағдай, түйінді мəселе, шынайы өмірден оқиға. 
-жағдайдың  контексті-хронологиялық,  тарихи,  орын  контексті.  əрекеттердің  немесе 
жағдайға қатысушылардың ерекшеліктері. 
-автор ұсынған жағдайға түсініктеме беру. 
-кейспен жұмыс істеуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар. 
-қосымшалар. 
 Кейсті құрастыру сатысы 
Білім мақсаттары жүйесінде кейстің орнын анықтау. 
Кейс тақырыбына тікелей қатысы бар институциалды жүйені іздеу. 
- Жағдай моделін құру немесе таңдау. 
- Сипаттауды құру. 
- Қосымша ақпараттарды жинау. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 39-беті 
 
39 
 
- Ақырғы мəтінді даярлау. 
- Кейстің түсаукесері, талқылауды ұйымдастыру. 
 
3.5 Кейс технологиясының нəтижесі 
-дағды - өзін-өзі талдау, сараптамалық, практикалық, бейімділік, шеберлік, əлеуметтік; 
-  жеке  тұлғалық  даму  -  қабілеттілік,  қызығушылық,  мақсаткерлік,  көшбасшылық, 
бейімділік, ұстамдылық; 
-  шеберлік  -  кəсібилік,  жылдам  шешім  қабылдау,  шешімді  тез  іске  асыру;  алғырлық, 
нақты жағдайға баға берушілік, танымдық қасиеттерін жетілдіру. 
 
3.6 Кейс технологиясының дидактикалық құралдары 
Білім  алушыларды  қашықтықтан  оқыту  оқу-əдістемелік  материалдарымен  қамтамасыз 
ету үшін, білім беру бағдарламалық пəндері бойынша электрондық оқу-əдістемелік кешендер 
болуы керек.Электронды оқыту-əдістемелік кешендер білім алушылардың бекітілген жұмыс 
оқу  бағдарламасы  бойынша  жəне  типтік  оқу  бағдарламасымен  сəйкес  əзірленуі 
керек.Электрондық  оқу-əдістемелік  кешен  міндетті  жəне  қосымша  комплектілерден  тұруы 
тиіс. 
Міндетті комплекті мыналардан тұрады: 
- типтік оқу бағдарламасы; 
-  пəннің  мазмұны;  күнтізбелік-тақырыптық  жоспар,  қолданылатын  əдебиеттер  (негізгі 
жəне  қосымша)  тізімі,  модульдерге  бөлінген  курс  мазмұны;  қашықтан  өткізілетін  кеңестер 
кестесі енгізілген жұмыс оқу бағдарламасы; 
- лекцияның электрондық конспектісі; 
- практикалық жəне семинар сабақтарының материалдары; 
- зертханалық практикум (тапсырмалар, мысалдар, əдістемелік нұсқаулар); 
-  білім  алушылардың  өзіндік  жұмысына  тапсырмалар  жəне  білім  алушылардың 
оқытушы жетекшілігімен ұйымдастырылатын өзіндік жұмысына тапсырмалар; 
-  аралық  бақылау  ұйымдастыруға  материалдар  (бақылау  жұмыстары,  тестілеу 
тапсырмалары, дара тапсырмалар жəне басқалар); 
қорытынды  бақылау  ұйымдастыруға  материалдар  (тестілеу  емтихандық  тапсырмалар, 
емтихан сұрақтары, билеттер, емтихандық бақылау жұмыстары). 
-  қосымша  комплекті  курстық  жұмыстарды  дайындауға  арналған  əдістемелік 
кешендерден,  үйрету  сипатындағы  компьютерлік  бағдарламалардан,  тренажерлардан, 
репетитордан,  мультимедиалық  анықтамалық-əдістемелік  кұралдардан  жəне  пəннің  оқу 
материалдарын  игеруге  көмектесетін  басқа  материалдардан  тұрады.  Оқу-əдістемелік 
қамтамасыздандыру  жеке  жəне  жүйелі  өздігінше  жұмыс  жасауға,  білім  алушылардың 
аттестаттауға дайындығына жеткіліктіболуы керек. 
Электрондық  оқу-əдістемелік  кешеннің  қызметі  мемлекеттік  жалпыға  міндетгі  білім 
беру  стандартына  сəйкес  болуы  тиіс.Университетте  қашықгықтан  оқуды  жүзеге  асырушы 
білім  беру  ұйымы  ретінде  оқу  материалдарын,  телекоммуникациялық  жəне  спутниктік 
байланыс  арналарынан  берілуге  арналған  материалдарды,  мемлекетгік  атгестаттаудың 
қорытынды,  аралық  жəне  ағымдық  материалдарын  дайындайды,  көбейтеді  жəне  олармен 
əрбір білім алушыны қамтамасыз етеді. 
 
3.7Кейспен  жұмыс  істеуді  ұйымдастыру:  Нұсқалары  өте  көп,  бұл  оқытушының 
шығармашылығы  үшін  мүмкіндік.  Біз  жұмыс  ұйымдастыруға  болатын,  максималды 
жалпыланған сабақ үлгісін ұсынылады.  
Сабақты ұйымдастыру сатылары 
Бірлескен іс-əрекетке жұмылу сапасы: 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 40-беті 
 
40 
 
Бұл  сатының  негізгі  міндеті:  бірлескен  іс-əрекетке  дəлелдеме  құру,  талқылауға 
қатысушылардың  бастамаларының  айқындалуы.  Бұл  сатыда  келесі  жұмыс  шкалары  болуы 
мүмкін: 

кейс-стади 
мəтіні 
студенттерге 
өз 
бетімен 
зерделеу 
жəне 
сұрақтарға 
жауап дайындау үшін сабақ басталғанға дейін таратылып берілуімүмкін. 
-  сабақ  басында  тыңдаушылардын  кейс-стади  материалдарын  білуі  жəне  талқылауға 
қызығушылығы анықталады. 
-  кейс-стади  негізінде  жатқан  басты  мəселе  анықталады,  жəне  ол  курстың  сəйкес 
бөлімімен үйлестіріледі. 
Біріккен іс-əрекетті ұйымдастыру сатысы: 
Бұл  сатыныц  негізгі  міндетімəселелені  шешуге  арналған  іс-əрекетті  ұйымдастыру.  Іс-
əрекет  кішігірім  топтарға  біріктірілуі  жəне  жеке  болуы  мүмкін.  Тыңдаушылар  оқытушы 
берген  қандай  да  бір  анықталған  уақыт  көлемінде  сұраққа  ұжымдық  жауап  дайындау 
үшінуақытша  кішігірім  топтарға  бөлінеді.  Əрбір  кішігірім  топтарда  (басқа  топтардан 
тəуелсіз)  жауаптарды  салыстырулар,  оларды  өңдеу,  тұсаукесер  үшін  рəсімделетін  жеке  бір 
көзқарасты өндіру жұмыстары жүреді. Əрбір топта шешімді жеткізетін «спикер» таңдалады 
немесе  тағайындалады.  Егер  кейс  сауатты  құрылған  болса,  онда  топтардың  шешімдері 
сəйкес  келмеуі  керек.  Спикерлер  топтардың  шешімін  таныстырады  жəне  сұрақтарға  жауап 
береді. Оқытушы жалпы дисскусияны ұйымдастырады жəне бағыттайды. 
Талдау  жəне  біріккен  іс-əрекеттің  рефлексиясы  сатысы:  Бұл  сатының  негізгі  міндеті  - 
кейспен жұмыстың нəтижелерімен білімдік жəне оқытулық нəтижелерін айқындау. Сонымен 
қатар,  бұл  сатыда  сабақтың  ұйымдастырылуының  тиімділігі  талданады,  біріккен  іс-əрекетті 
ұйымдастырудың  түйінді  мəселелері  анықталады,  ары  қарай  жұмыс  жасау  үшін  міндеттер 
қойылады.  Оқытушы  əрекеттері  келесідей  болуы  мүмкін:  оқытушы  кейс-стадиді  талқылау 
үрдісін  жəне  барлық  топтардың жұмысын талдай  отырып  пікірталасты  аяқтайды, оқиғаның 
шынайы дамуына қысқаша түсініктеме береді, қорытынды шығарады. 
 
 
      
 
1.12  ҚАШЫҚТЫҚТАН  БІЛІМ  БЕРУ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ  БОЙЫНША  ОҚУ 
ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ 
 
1. Осы Қашықтықтан білім  беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
ережесі  (бұдан  əрі  –  Ереже)  «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27 
шілдедегі  Заңының  4-бабының 29)  тармақшасына,  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне 
ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №137 бұйрығымен бекітілген «Қашықтықтан 
білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына» (бұдан əрі – 
Қағида)  сəйкес  əзірленген  жəне  қашықтықтан  білім  беру  технологиялары  бойынша 
университеттің оқу процесін ұйымдастыру тəртібін айқындайды. 
2.Қашықтықтан  білім  беру  технологияларын  (бұдан  əрі  -  ҚБТ)  іске  асыру  мынадай 
түрлер  бойынша  жүзеге  асырылады:  ТВ-технология,  желілік  технология  мен  кейс-
технология. 
3.Қашықтықтан  білім  беру  технологияларының  субъектілері  білім  алушылар, 
педагогикалық қызметкерлер жəне қосымша білім беруді оқып үйрену бағдарламаларын іске 
асырушы ұйымдар болып табылады. 
4.ҚБТ-ны білім беру ұйымдары өз бетінше іске асырады. 
5.Осы Ережедегі терминдер мен анықтамалар Қағидадағы 5-бапқа сəйкес анықталады.  
2.Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру тəртібі 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 41-беті 
 
41 
 
6.ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін білім беру ұйымдарында Қағиданың 6 
бабында  келтірілген  міндеттерді  жəне  Қағиданың  7-бабында  көрстеліген  қызметтерді 
орындау арқылы іске асырылады.  
7.ҚБТ  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру  Қағиданың  8-бабында  көрсетілген 
санаттағы  білім  алушылар  үшін  Қағиданың  9,10,11,12,13-баптарындағы  тəртіп  бойынша 
жүзеге асырылады. 
8.Білім  алушыларды  оқу-əдістемелік  материалдармен  қамтамасыз  ету  Қағиданың 
14,15,16,17-баптарына сай жүргізіледі.  
9.ҚБТ  ендіруші  білім  беру  ұйымында  оқу  процесін  ұйымдастырушылық,  əдістемелік, 
ақпараттық жəне техникалық қолдауды жүзеге асыратын жəне құрамында келесі қызметтері 
бар  арнайы  құрылымдық  бөлімшелер  құрылады  жəне  олардың  жұмысын  ұйымдастыру 
Қағиданың  20, 21, 22, 23  баптарына сəйкес іске асырылады: 
10.ҚБТ  бойынша  оқыту  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  берудің  оқу 
жоспарлары,  сонымен  қатар  техникалық  жəне  кəсіптік  білім  беру,  жоғары  білім  беру 
мамандықтарының барлық оқу жоспары бойынша жүргізіледі. 
11.Оқу жылы 15 апталық 2 академиялық кезеңнен тұрады жəне академиялық күнтізбеге 
сəйкес аяқталады.  
12.ҚБТ іске асырушы білім беру ұйымында кафедра профессор оқытушылар құрамынан 
əрбір мамандық үшін тьютор-оқытушы қызметі ұйымдастырылады.  
13.ҚБТ  бойынша  білім  берушінің  жылдық  сағат  жүктемесіне  кешкі  оқыту  нысаны 
бойынша  даярланған оқу  жоспарындағы жоспарланған  əрбір  кредит  (45  сағат)  үшін  5  сағат 
көлемінде жүктеме бекітіледі. 
14.ҚБТ  бойынша  бекітілген  сағат  саны  кешкі  оқыту  нысаны  бойынша  даярланған  оқу 
жоспарындағы жеке пəнге бөлінген сағат санына сəйкес 3 кредитке – 15 сағат, 2 кредитке – 
10 сағат, 1 кредитке – 5 сағат (басымдылық лекциялық дəріске беріледі, мысалы, 3 кредитте - 
10 сағат лекцияға, 5 сағат практикаға, т.с.с.) болып бөлінеді.  
15.Қашықтықтан  білім  алушының  үлгерімін  шептік  бақылау,  аралық  аттестаттау, 
курстық,  дипломдық  жұмыстарға,  іс-тəжірибеге  жетекшілік  ету  үшін  сағат  мөлшері  2015-
2016  оқу  жылына  арналып  бекітілген  (Хаттама  №1,  28.08.2015  ж.)  университеттің 
профессор-оқытушылар 
құрамының 
педагогикалық 
жүктемелерін 
есептеудегі 
оқу 
жұмыстарының түрлері бойынша уақыт мөлшеріне сəйкес есептеледі.  
16.Білім  беру  қызметінің  барлық  түрлері  Қағиданың  26,  27,  28,  29-баптары  арқылы 
жүзеге асырылады: 
17.Білім  алушының  ағымдық  бақылау,  аралық  жəне  қорытынды  аттестаттауды 
ұйымдастыру жұмыстары Қаулының 30, 31, 32, 33 баптарына сəйкес орындалады. 
18.Кəсіптік  практиканы  білім  беру  ұйымдары  мамандықтың  ерекшелігіне  қарай 
жүргізеді. 
19.ҚБТ  бойынша  білім  алушыларды  аралық  жəне  қорытынды аттестаттау  Қағиданың 
35-бабына  жəне  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым  министрінің  2008  жылғы  18 
наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, 
аралық  жəне  қорытынды  мемлекетті:  аттестаттау  жүргізудің  үлгі  ережесіне  сəйкес  жүзеге 
асырылады. 
 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 42-беті 
 
42 
 
1.13 
УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР 
ҚҰРАМЫ 
МЕН 
ҒЫЛЫМИ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ТАҒАЙЫНДАУҒА  
АРНАЛҒАН КОНКУРСТЫҚ КОМИССИЯ ЕРЕЖЕСІ 
 
1 Жалпы ережелер 
1.1 
Осы 
Жоғары 
оқу 
орындарының 
профессор-оқытушылар 
құрамы                        
менғылыми  қызметкерлерін  лауазымдарға  конкурстық  тағайындау  кағидалары  (бұдан  əрі  - 
Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 
(бұдан  əрі  -  Заң)  4-бабының 28)  тармақшасына  сəйкес  əзірленген  жəне  меншік  нысанына 
қарамастан  жоғары  оқу  орындарының  штаттық  кестесінде  көзделген  жоғары  оқу 
орындарының  профессор-оқытушылар  құрамы  мен  ғылыми  қызметкерлерін  (бұдан  əрі  - 
штаттағы  лауазымдар)  лауазымдарға  конкурстық  тағайындау  тəртібін  айқындайды. 
Профессор-оқытушылар  құрамының  лауазымдарына  кафедра  меңгерушісі,  профессор, 
доцент, аға оқытушы, оқытушы (ассистент) жатады. 
1.2     Профессор-оқытушылар 
құрамының 
жəне 
ғылыми 
қызметкерлердің 
лауазымдарына  тағайындау  конкурсына  тиісті  бейіндері  бойынша  жоғары  (немесе  жоғары 
оқу орнынан кейінгі) білімі бар тұлғалар жіберіледі. 
1.3    Конкурстық орналастыруға профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдары, 
атқарып отырған лауазымдарына қайта сайланатын педагогикалық қызметкерлер, сондай-ақ 
ғылыми қызметкерлер жатады. 
1.4    Профессор-оқытушылар 
құрамының 
жəне 
ғылыми 
қызметкерлердің 
лауазымдарына  тағайындау  конкурсы  білім  беру  саласындағы  уəкілетті  орган  бекіткен 
үміткерлерге 
қойылатын 
ғылыми-педагогикалық 
жəне 
ғылыми 
қызметкерлер 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сəйкес өткізіледі. 
1.5     Өнер,  мəдениет  жəне  спорт  саласындағы  жоғары  оқу  орындарының  доцент, 
профессор лауазымдарына орналасу конкурсына тиісті ғылыми атағы мен ғылыми дəрежесі 
жоқ,  бірақ  осы  мамандық  бойынша  практикалық  жұмыста  үлкен  тəжірибеге  ие  мамандар 
жіберіледі. 
2 Конкурс туралы жариялау 
2.1 
Профессор-оқытушылар 
құрамының 
жəне 
ғылыми 
қызметкерлердің 
бос 
лауазымдарына 
тағайындау 
конкурсын 
жəне 
бос 
лауазымдар 
туралы 
ақпаратты 
жоғары 
оқу 
орны 
республикалық 
бұқаралық 
ақпарат 
құралдары 
арқылы жариялайды. 
2.2. 
Бос 
лауазымдарға 
арналған 
конкурсқа 
өтініштер 
хабарландыру 
жарияланған  күнінен  бастап  күнтізбелік  отыз  күннен  кешіктірмей  берілуі  тиіс. 
      Конкурстың ұйымдастырылуы мен өткізілуіне жауапты лауазымды тұлғаның өтініштерді 
қабылдаудан  бас  тартуы  үміткердің  ұсынған  құжаттары  білім  беру  саласындағы  уəкілетті 
орган  белгілеген  педагог  қызметкерлер  мен  оларға  теңестірілген  тұлғалар  лауазымының 
үлгілік  біліктілік  сипаттамаларына  (бұдан  əрі  -  үлгілік  біліктілік  сипаттамалары)  сəйкес 
болмаған жағдайда орын алуы мүмкін. 
Каталог: files -> Docs
Docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
Docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
Docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
Docs -> Образовательная программа основного общего образования
Docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
Docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
Docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
Docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы

жүктеу 9.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет