Қп-аəиу-09-2016 Сапа менеджменті жүйесі Құжатталған процедура Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы 217 беттің 1-беті 1жүктеу 9.9 Kb.
Pdf просмотр
бет5/32
Дата28.04.2017
өлшемі9.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 29-беті 
 
29 
 
3.23  Қабылдаушы  ЖОО-да  оқу  біткен  соң  білім  алушылар  ҒБ  жəне  АҰОМ  оқу 
транскриптісін ұсынады. 
3.24 Серіктес-ЖОО-да кредиттер түрінде меңгерілген пəндерді АƏИУ-де қайта тапсыру 
академиялық ұтқырлықтың келісілген бағдарламасына сəйкес дайындалған  жəне белгіленген 
тəртіппен бекітілген ЖОЖ мен транскрипт негізінде жүзеге асырылады.  
3.25  Мамандықтардың  типтік  оқу  бағдарламаларында  міндеттелген  пəндер  болған 
жағдайда  жəне  ол  пəндерді  барған  ЖОО  өтуін  қамтамасыз  ете  алмаса  Академиялық 
ұтқырлық  бағдарламаларын  аяқтаған  соң.  Жазғы  семестрде  тапсыра  алады.  Айырма 
пəндеріне, қосымша оқу үшін ақы төленбейді.  
3.26  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  өзге  ЖОО-да  білімін 
жалғастырған  студенттің/магистранттың  семестр  бойына  оқыған  пəндерінің  жиынтығы  18 
кредиттен  төменболған  жағдайда,  АƏИУ  бекіткен  оқу  жұмыс  жоспарында  көрсетілген 
пəндерден  таңдау  жасалып,ол  пəндерді  айырма  пəндері  ретінде  жазғы  семестрде  оқуға 
міндеттеледі. 
3.27 Ғылыми өтілге барған магистранттар  шетелдік іс-сапардан оралған соң келесідей 
құжаттарды ұсынады:  
- іс-сапардың  бекітілген  жоспарына  сəйкес  іс-сапар  нəтижелері  туралы  толық  есеп 
(ғылыми жетекші растаған); 
- шетелдік  кеңесші  қол  қойған  есеп  немесе  сертификат  көшірмесі  (нотариалды  түрде 
расталған аудармасымен). 
3.28  Факультеттің  академиялық  ұтқырлық  үйлестірушісі  академиялық  ұтқырлық 
қатысушыларын осы Ереженің талаптарымен қол қоюы арқылы таныстыруы тиіс.  
3.29  Жеке  оқу  жоспары  алдын  ала  академиялық  мойындаудың  негізі  жəне  алынған 
білімнің болашақ біліктіліте есептелетіндігінің кепілі болып табылады. 
3.30 Білім алушының жеке оқу жоспарынан бөлек қосымша пəндерді оқуы жағдайында, 
Комиссия  қайта  есептенуді  жеке  тəртіпте  жүргізу  туралы  шешім  қабылдайды,  оқу  пəндерін 
толық тапсырудың графигін жасайды. 
3.31  Аталмыш  рəсімге  сəйкес  академиялық  ұтқырлық  бағдарламаларын  іске  асыруды 
мойындау  тиісті  біліктілікті  алуға  қажетті  оқу  жоспарына  сəйкес  жалпы  оқу  жүктемесінің 
20% асуы мүмкін емес 
 
4  Университетте  қазақстандық  жəне  шетелдік  ЖОО  білім  алушыларының 
академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру 
4.1  ҒБ  университетте  оқуды  ұйымдастыру  үшін  оның  сайтына  университеттің 
ұсынатын (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) академиялық ұтқырлық бағдарламалары туралы 
мынадай ақпаратты орналастырады: 
- білім беру бағдарламаларының тізімі, өтініш беру кезеңі, қабылдану үшін орындалуы 
қажетті міндетті шарттар; 
- əрбір білім беру бағдарламасының ақпараттық пакеттері; 
-  академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша университетінде оқу келісімі, өтініш, 
оқу транскриптінің үлгілері. 
4.2  Кезекті  семестр  басталғанға  дейін  15  күннен  (ішкі  академиялық  ұтқырлық)  жəне  2 
айдан  (сыртқы  академиялық  ұтқырлық)  кешіктірмей  қабылданған  белгіленген  формада  оқу 
келісімшарты мен өтініш жəне транскрипт университетінде академиялық ұтқырлықты жүзеге 
асыру үшін білім алушыларды шақыру туралы мəселені қарау негізі болып табылады.  
4.3 Өтініш, оқу келісімшарттары 15 күн ішінде қарау жəне белгіленген тəртіпте бекіту 
процедурасынан өтеді. Өтініштерді белгіленген мерзім ішінде қарауға  АҰОМ, мəлімделген 
оқу  бағдарламасының  АƏИУ-нің  бағдарламасына  сəйкес  болуына  факультет  деканы 
жауапты. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 30-беті 
 
30 
 
4.4 ҒБ өтінішті қанағаттандырған жағдайда өтініш білдірушілерге қабылданған шешім 
туралы  хабарлайды  жəне  оларға  шақыру  хат  жібереді.  Оларға  сондай-ақ  барлық  қажетті 
ақпарат:  оқудың  басталған  күні,  байланыс  ақпараты  (телефон,  факс  нөмірлері,  электронды 
пошта мекен-жайлары жане т.б.), университет туралы жалпы ақпарат ұсынылады.  
4.5  Академиялық  ұтқырлық  аясында  АƏИУ-іне  келген  білім  алушылар  тіркелу/оқу 
пəндеріне рұқсат алу процедурасынан өтеді. 
4.6  Жіберуші  ЖОО  мен  АƏИУ  білім  алушылары  арасындағы  үш  жақты  келісімшарт 
тіркелу/оқу пəндеріне рұқсат алу негізі болып табылады. 
4.7 АƏИУ-ті академиялық ұтқырлық қатысушылары үшін жатақхана немесе тұрғын үй-
тұрмыстық жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
4.8   АƏИУ-нде оқу мерзімінде: 
-  білім  алушы  белгіленген  регламентке  немесе  ережеге  сəйкес  үлгерімділікті 
бақылаудың жəне білімді бағалаудың барлық белгіленген түрлерінен өтеді;  
-  білім  алушыға  білім  беру  бағдарламасын  меңгеруде  кеңес  жəне  көмек  беру  үшін 
деканның бұйрығымен академиялық жетекші / эдвайзер тағайындалады; 
- факультеттің академиялық ұтқырлық бағдарламасының үйлестірушісі  АҰОМ бірлесе 
жіберуші тараптың тиісті бөлімшесімен бірге қажетті өзара əрекетті қамтамасыз етеді;  
Жастар  комитеті    студентті  (магистрантты)  университеттің  студенттік  өміріне, 
студенттік  іс-шараларға  тарту  мүмкіндігін  қамтамасыз  етеді.  Факультеттің  академиялық 
ұтқырлық  бағдарламасының  үйлестірушісіне  басқа  ЖОО-ның  білім  алушыларына  пайдалы 
жəне қызықты болуы мүмкін іс-шаралар, мерекелер, оқиғалар, кездесулер туралы алдын ала 
хабарлайды.   
4.9  ҒБ  мен  АҰОМАƏИУ-нде  оқу  аяқталған  соң  жəне  кету  қағазынан  (кітапхана, 
студенттер  үйі,  бітіруші  кафедраның  меңгерушісі,  факультет  деканы)  өткеннен  кейін  білім 
алушыларға офис тіркеуші рəсімдейтін оқу транскриптісін тапсырады. 
 
5 Академиялық ұтқырлықты қаржыландыру 
5.1  Академиялық  ұтқырлықты  жүзеге  асырудың  бекітілген  жоспары  негізінде 
академиялық  ұтқырлық  бағдарламасындағы  білім  алушылар,  ПОҚ  жəне  қызметкерлер 
университеттің бөлінген қаражаты есебінен қаржыландырылады.  
5.2  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасына  қатысу  үшін  конкурстық  іріктеуден  өткен 
білім  алушылар  академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  оқу  үшін  үшжақты 
келісімшарт түзеді (Жіберуші ЖОО - Қабылдаушы ЖОО - Білім алушы). 
5.3  Білім  беру  бағдарламасына  қатысу  құны  қатысу  шарттарына  жəне  сметаға 
сəйкестігіне қарай белгіленеді. 
5.4 Университеттің академиялық ұтқырлық қатысушылары:  
- құжаттардың шет тіліне аударылуын жəне олардың расталуын өздері жеке төлейді. 
5.5  Академиялық  ұтқырлықтың  шетелдік  қатысушыларының  оқу,  жатын  орын, 
тамақтану,  медициналық  қызмет  көрсету  ақысы  жеке  қаражаты  немесе  жіберуші  тараптың 
қаражаты есебінен жүргізіледі.  
 5.6.  Оқытушыны  жəне  қызметкерді  іс-сапарға  жіберуге  қаржыландыру  ЖОО 
арасындағы əріптестік келісім шарты көлемінде, біліктілікті жоғарылату жəне конференцияға 
қатысу университет есебінен немесе басқа қаржы көздері есебінен қарастырылады.  
 5.7  Оқытушылар  мен  қызметкерлердің  басқа  ЖОО  өз  еркімен  жүзеге  асырылса,  жеке 
басынан төленеді. Əкімшілік мұндай жағдайда құжаттарды рəсімдеуге көмек береді.  
5.8.  Академиялық  ұтқырлық  көлеміндегі  оқытушы  немесе  қызметкердің  іс-  сапар 
қорытындысы кафедра мəжілісінде тыңдалады 
5.9  Проректорлар,  декандар  мен  бөлім  басшыларының  академиялық  ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша іс-сапарға шығуын университет ректоры шешеді.  
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 31-беті 
 
31 
 
6 Ережені қабылдау жəне өзгертудің реті 
6.1  Аймақтық  əлеуметтік-инновациялық  университетінде  «Академиялық  ұтқырлық 
бағдарламасын  ұйымдастыру  ережесі»  жүзеге  асуы  жəне  қабылдануы  АƏИУ  Ғылыми 
Кеңесінің шешімімен бекітіледі, 
6.2  «Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасын  ұйымдастыру  ережесі»  жойылғанға  дейін 
қызмет етеді немесе жаңасымен ауыстырылады. 
6.3 «Академиялық ұтқырлық бағдарламасын ұйымдастыру ережесіне» қандайда болсын 
ұсынылған өзгертулер  жəне толықтырулар АƏИУ Ғылыми Кеңесінің шешімімен бекітіледі. 
 
1-ҚОСЫМША 
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 
СТУДЕНТТІҢ ӨТІНІШ НЫСАНЫ 
Photo 
20__/20__ академиялық жыл  
Оқу бағыты:________________________________ 
Бұл нысан факспен жіберілген жағдайда жақсы көрінуі үшін қара түспен толтырылуы 
тиіс   
 
Жіберуші оқу орны 
Атауы мен толық мекенжайы: ________________________________ 
_________________________________________________ 
Департамент үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail   
________________________________________________________________ 
Академиялық ұтқырлық бөлімі маманы:   
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Оқу орны үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail .................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Білім алушының   жеке мəліметтері(білім алушы   өзі толтырады) 
 
Тегі: ............................................................. 
Туған жылы:............................................... 
Жынысы: ………………………………… 
Азаматтығы................................................ 
Туған жері:................................................ 
Қазіргі тұрғылықты жері:............................ 
........................................................................
........................................................................
........................................... дейін жарамды:  
Tel.: ............................................................... 
 
 
 
 
 
Аты: ................................................................. 
 
 
 
Тұрақты мекенжайы (егер ерекшеленетін 
болған жағдайда): ........................ 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
Tel.: ........................................................................ 
 
 
Осы өтінімді алатын оқу орындар тізбесі (қалауларына қалай): 
Оқу орны 
Мемлекет  
Оқу кезеңі 
 
Келген 
мерзімі 
Күтілетін ECTS 
кредиттерінің 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 32-беті 
 
32 
 
(айы) 
1...................................... 
2...................................... 
3...................................... 
.................... 
.................... 
.................... 
............ 
............ 
............ 
.......... 
.......... 
.......... 
................. 
................. 
................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
 
Студенттің аты-жөні: ..................................................................................................................... 
Жіберуші оқу орны:.. …………………….......... Мемлекет: ………................…………........... 
Шетелде оқығыңыз келетін уəждерді қысқаша түсіндіріңіз    
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
Тілдерді меңгеру   
 
Ана тілі: ................... Оқу орнындағы оқу тілі (егер ерекшеленген жағдайда): .................... 
........................................................................................................................................................ 
Басқа тілдер 
Қазір үйреніп жүрмін  
Оқу үшін жеткілікті 
дағдыларым бар   
Егер қосымша 
дайындықтан өтсем, 
айтарлықтай машықтанам   
 
иə  
жоқ 
иə  
жоқ 
иə  
жоқ 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқуға байланысты еңбек тəжірибесі (егер болған жағдайда)   
 
Жұмыс істеу тəжірибесі 
........................................... 
........................................... 
Фирма/ұйым 
......................................... 
......................................... 
Уақыты 
.......................... 
.......................... 
Мемлекеті  
................................ 
................................ 
Алдыңғы жəне ағымдағы оқуы   
Қазіргі кезде оқып жатқан дипломы/дəрежесі  ........................................................................... 
Шетелге шыққанға дейін жоғары білім алған жылдары:........................................................... 
Шетелде болып па едіңіз?                иə             жоқ 
Жауабыңыз иə болса, қай жерде жəне қандай оқу орнында? 
.......................................................................................................................................................... 
Алдыңғы жəне ағымдағы оқудың барлық мəліметтері сипатталған толық транскрипт 
тіркелген. Өтінім берген кезде жазылмаған мəліметтер кейінірек берілуі мүмкін.   
Шетелде оқумен байланысты қосымша шығындарды өтеу үшін мобильдік  бойынша грантқа 
тапсырғыңыз келе ме?  ИəЖоқ  
Қабылдаушы оқу орны 
Оқу бағдарламасы ұсынған өтінім мен транскриптті алғанымызды мойындаймыз.   
Аталған студент                                          
 
Департамент үйлестірушісінің қолы 
........................................................................ 
Күні: .............................................................. 
Біздің оқу орнымызға қабылданды   
Біздің оқу орнымызға қабылданбады   
Оқу орны үйлестірушісінің қолы   
 
............................................................................... 
Күні:...................................................................... 
 
 
 
2-ҚОСЫМША 
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 33-беті 
 
33 
 
ОҚУ КЕЛІСІМІ 
 
20.../20...академиялық жыл       Оқу бағыты:............ 
Оқу кезеңі:_____________________        _____________________дейін 
Студенттің аты-жөні: 
Жіберуші оқу орны: 
Мемлекеті: 
Шетелдеоқубағдарламаларыныңмəліметтері 
Қабылдаушыоқуорны: 
Мемлекеті: 
Курстыңпəннің 
коды (егер бар 
болған 
жағдайда) 
Курстың 
(пəннің) 
атауы 
Семестр 
Қабылдаушыоқуорнының
кредиттері 
ECTS 
кредиттері 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
Студенттіңқолы:.................Күні:....................... 
Жіберушіоқуорны: 
Ұсынылғаноқубағдарламасыныңбекітілгендігінрастаймыз 
Департамент үйлестірушісініңқолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
Оқуорныүйлестірушісініңқолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
Қабылдаушыоқуорны: 
Оқубағдарламасындағыжоғарыдакөрсетілгенөзгерістердірастаймыз 
Департамент үйлестірушісініңқолы  
__________________________________ 
Күні: ____________________________ 
Оқуорныүйлестірушісініңқолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
 
Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасының өзгерістері 
(егербар болған жағдайда толтырылады) 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 34-беті 
 
34 
 
Студенттіңаты-жөні: 
Жіберушіоқуорны: 
Мемлекеті: 
Курстың, пəннің 
коды (бар 
болғанжағдайда) 
Курстың (пəннің, 
ақпараттықпакеттекөрс
етілгенқалпында) 
атауы 
Семестр 
АлынғанҚосылған 
Курс     Курс 
(юнит)  (юнит) 
ECTS 
кредиттері 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O   
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
 
Білімалушыныңқолы: ____________        Күні _______________ 
Жіберушіоқуорны: 
Алғашқыұсынылғаноқубағдарламасындағыөзгерістердіңбекітілгендігінрастаймыз 
Департамент үйлестірушісініңқолы 
_________________________________ 
Күні:____________________________ 
Оқуорныүйлестірушісініңқолы 
_________________________________ 
Күні:____________________________ 
Қабылдаушыоқуорны: 
Алғашқыұсынылғаноқубағдарламасындағыөзгерістердіңбекітілгендігінрастаймыз 
Департамент үйлестірушісініңқолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
Оқуорныүйлестірушісініңқолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 35-беті 
 
35 
 
3-ҚОСЫМША 
 
АЙМАҚТЫҚ ƏЛЕУМЕТТІК-ИННОВАЦИЯЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ 
 
СЕРІКТЕС-ЖОО 
 
 
                «КЕЛІСІЛДІ» 
Аймақтық əлеуметтік-инновациялық 
университеті үйлестірушісі  
Аты-жөні____________________ 
«__» ____________ 20 ____ г. 
                     «КЕЛІСІЛДІ» 
Серіктес –ЖОО үйлестірушісі 
Аты-жөні ____________________ 
«__» ____________ 20 ____ г. 
 
 
Студентің оқу жоспары 
 
Студенттің аты-жөні _________________________________________________________ 
Тобы ______________________________________________________________________ 
Мамандығы ________________________________________________________________ 
Семеcтр ___________________________________________________________________ 
 
П
əн
н
ің
 
к
о
д
ы
 
Пəндер 
К
ре
д
и
тт
ер 
с
ан
ы
 
Студенттіңжұмыскөлемі 
Бақылау 
нысаны 
 
бар-
лығы 
аудиторлық сабақтар 
бар-
лығы 
лек.  пр.  лаб. 
С
Ө
Ж
 
О
С
Ө
Ж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студент     ________________________________________________ 
(Аты-жөні) (Қолы) 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
Каталог: files -> Docs
Docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
Docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
Docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
Docs -> Образовательная программа основного общего образования
Docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
Docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
Docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
Docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы

жүктеу 9.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет