Қп-аəиу-09-2016 Сапа менеджменті жүйесі Құжатталған процедура Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы 217 беттің 1-беті 1


  Ассоциация мүшелерініңқұқықтары мен міндеттеріжүктеу 9.9 Kb.
Pdf просмотр
бет4/32
Дата28.04.2017
өлшемі9.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

 
3  Ассоциация мүшелерініңқұқықтары мен міндеттері 
Осы  Ереженің  талаптарын  мойындайтын,  Ассоциация  жұмыстарына  қатысатынАƏИУ 
профессор-оқытушылары немесе түлектері бола алады. 
Ассоциация мүшелерінің құқықтары: 
-  университет аясында өткізілетін барлық біліктілігін арттыру курстарына қатысу; 
-  «АƏИУпрофессоры»академиялықатағынаие бола алу; 
-  Университет аясында өткізіліп жатқан барлық қызметтерге араласу; 
-  Ассоциацияға байланысты ақпараттардың барлығынан хабардар болу; 
-  Ассоциацияның қызметі аясындағы мəселелерді талқылау мен өзгерістер енгізу; 
-  Ассоциация Кеңесінде таңдау жəне сайлану мүмкіндігіне ие болу; 
-  өнертабыс  пен  ғылыми  аспектілері  бар  фирма  мен  өндірістің  қызметтері  туралы 
жарнамаларды университет сайтына ақылы негізде орналастыру; 
-  жарнама  материалдары  мен  университеттің  ғылыми  жинақтарында  мақалаларды 
жариялау мүмкіндігі болу; 
-  компьютерлік сауаттылығын көтеру; 
-  ғылыми  зерттеулерге  гранттық  қаржыландыру  байқауларына  қатысу  мүмкіндігі 
болу. 
-  Ассоциация мүшелерінің міндеттері: 
-  студенттердіңіс-тəжірибеденөтуінеықпалжасау; 
-  студенттікқұрылысотрядтарынқұруғаықпалжасау; 
-  Ассоциация мүшелерінің- бітірушітүлектердіңжұмысқаорналасуынакөмеккөрсету; 
-  Демеушіліккөмеккөрсетужолдары мен демеушілікжасаутəсілдерініздестіру; 
-  Ассоциация жиналыстары мен Кеңестіңжұмыстарынақатысу. 
 
4 Басқаруоргандары мен ұйымдастыруқұрылымы 
4.1  Ассоциацияныңұйымдастырушылыққұрылымытөмендегіқағидалардынегізгеалады: 
жетекші  органдарды  таңдау,  Ассоциация  мүшелерінеесеп  беру,  шешім  қабылдаудағы 
ұйымшылдық. 
4.2  Ассоциацияның  барлық  мүшелері  қатысқан  жалпы  жиналыс-  Ассоциация-ның  ең 
жоғары органы болып табылады; 
4.3  Жалпы  жиналыс  қажеттілігіне  қарай  ұйымдастырылады,  бірақ  жылына  бір  реттен 
кем емес. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 23-беті 
 
23 
 
4.4 Жалпы жиналыстың құзырлылығына: 
-  Ережені өзгерту жəне қабылдау; 
-  Қызметтердің негізгі бағыттарын анықтау; 
-  ашық дауыс беру тəртібімен Ассоциация Кеңесін сайлау; 
-  Ассоциация қызметінтоқтату; 
-  Ассоциация Кеңесібасқару органы болыптабылады. 
4.5 Ассоциация Кеңесіне кіретіндер: 
-  ректорат мүшелері тарапынан өкілдер; 
-  əр факультеттен (құрылым бөлімнен) бір өкіл; 
-  Ассоциация  ПрезидентіАƏИУ  ректоры  болып  табылады,  сонымен  қатар,    ол 
Ассоциация Кеңесінде басқарушылық етеді; 
Ассоциация  Кеңесінің  жұмысын  жақсарту  мақсатында  Кеңес  мəжілісінде  төраға  үш 
жылға сайланады. 
 
 
 
1.9 ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕЖЕСІ 
 
1 Жалпы ереже  
1.1 Қамқоршылық кеңесі қызметін ұйымдастыру ережесі (əрі қарай – Ереже) Қазақстан 
Республикасы «Білім туралы» заңының 44-бабының 9-тармағына сəйкес дайындалған. 
1.2 Қамқоршылық кеңесі – білім беру ұйымында алқалық басқару түріндегі сайланбалы 
ұйым. 
1.3  Қамқоршылық  кеңесі  өз  қызметінде  Қазақстан  Республикасының  заңнамаларын, 
осы  Ережені,  сондай-ақ  білім  Аймақтық  əлеуметтік-инновациялық  университетінің  (əрі 
қарай – АƏИУ) жарғысын басшылыққа алады.  
1.4  Қамқоршылық  кеңесі  АƏИУ  əкімшілігімен,  ата-аналар,  білім  алушылар 
комитетімен, жергілікті жəне атқарушы ұйымдармен, қызығушылық білдірген жəне басқа да 
ұйымдармен бірлесіп қызмет етеді. 
1.5 Қамқоршылық кеңес мүшелері өз қызметтерін ақысыз негізде жүргізеді. 
 
2 Қамқоршылық кеңесі құрамы, құрылымы жəне қызметі 
2.1  Қамқоршылық  кеңесі  АƏИУ  құрылтайшысының,  қызметкерлерінің  жəне  осы 
университетте  оқып  жатқан  білім  алушылардың  (студенттер  мен  магистранттардың)    ата-
аналарының ұсынысымен жалпы жиналыста құрыла алады. 
2.2 Қамқоршылық кеңесі құрамына мынадай азаматтар кіре алады: 
- Қамқоршылық кеңесі құрылатын АƏИУ ректоры; 
- басқа да білім беру ұйымдарының, басқару ұйымдарының өкілдері; 
- жұмыс берушілер жəне əлеуметтік əріптестер; 
- қоғамдық ұйымдардың, қорлардың жəне түрлі ассоциациялардың өкілдері; 
- демеушілер. 
2.3  Қамқоршылық  кеңес  құрамы  3  жыл  мерзімге  сайланады.  Қажет  болған  жағдайда 
жалпы жиналыс шешімімен оның құрамына жекелеген өзгерістер енгізуге болады. 
2.4  Қамқоршылық  кеңесінің  отырысында  сайланған  төраға  Қамқоршылық  кеңесінің 
басшысы  болып  табылады.  Төраға  Қамқоршылық  кеңесінің  атынан  арнайы  өкілетсіз  білім 
беру ұйымдарының, мемлекеттік ұйымдардың жəне басқа да ұйымдардың алдына мəселе қоя 
алады.  Төраға  Қамқоршылық  кеңесінің  жұмысын  ұйымдастырып, оның  қызметін  Қазақстан 
Республикасы заңнамаларына жəне осы Ережеге сəйкес жүргізілуін қамтамасыз етеді. 
2.5  Қамқоршылық  кеңесі  төрағасының  орынбасары  төрағаның  ұсынысымен  кеңесте 
сайланады. Орынбасар қызметін төраға анықтайды. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 24-беті 
 
24 
 
2.6  Төрағаның  ұсынысы  бойынша  Қамқоршылық  кеңесінің  жауапты  хатшысы 
сайланады жəне ол Қамқоршылық кеңесінің іс-қағаздарын жүргізеді. 
2.7  Қамқоршылық кеңесінің отырысы оның жұмыс жоспарына сəйкес жылына бір рет 
өткізіледі.  Қажет  болған  жағдайда  Қамқоршылық  кеңесінің  төрағасы  ұсынысымен  немесе 
Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің төрттен бір бөлігінің талабымен өткізіледі. 
2.8  Қамқоршылық  кеңесі  мүшелерінің  2/3  қатысуымен  шешім  қабылдауға  құқылы. 
Қамқоршылық кеңесінің шешімі оның мүшелерінің ашық дауыс беруімен қабылданады.  
 
3 Қамқоршылық кеңесі қызметінің мақсатына мыналар жатады: 
3.1 АƏИУ-дің жарғылық қызметтерін жүзеге асыруға ықпал ету; 
3.2  Білім  беру  бағдарламаларын  табысты  орындау  мақсатында  білім  алушыларға 
профессор-оқытушылар  құрамы  тарапынан  сапалы  білім  берілуін  ұйымдастыруға  қажетті 
жағдай жасау; 
3.3  АƏИУ  материалдық-техникалық  базасын  жақсартуды,  қаржылық  көмек  көрсетуді 
қамтамасыз ету; 
3.4 АƏИУ-дің білім  беру, ғылым жəне тəрбие бағыттары бойынша қарыштап дамуына 
ықпал ету. 
3.5 Қамқоршылық кеңесі қызметінің негізгі бағыттары:  
-  АƏИУ-ге  əлеуметтік-мəдени,  денсаулық  жəне  дамытушылық  іс-шараларды  өткізуге 
көмек көрсету; 
- білім  беру жəне тəрбие саласында  халықаралық əріптестікті орнатуға жəне дамытуға 
ықпал ету; 
-  халықтың  əлеуметтік  осал  жіктерінен  шыққан  білім  алушылардың  білім  алуына, 
тұрмыс жағдайларын жақсартуына жəне еңбекпен қамтылуына ықпал ету; 
- АƏИУ-дің кемшіліктерін жою бағытында ұсыныстар енгізу болып табылады. 
 
4 Қамқоршылық кеңесінің қызметін тоқтату: 
- Қамқоршылық кеңесінің ұсынысы бойынша; 
- АƏИУ таратылғанда жəне қайта құрылғанда; 
- құрылтайшының бастамасы бойынша жүзеге асырылады. 
 
 
 
1.10  АКАДЕМИЯЛЫҚ  ҰТҚЫРЛЫҚ  БАҒДАРЛАМАСЫН  ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ЕРЕЖЕСІ 
 
1 Жалпы ережелер 
Академиялық  ұтқырлық  –  білім  алушының,  оқытушының  жəне  ғылыми  зерттеу 
жұмысын  жүргізушінің  белгілі  бір  уақытқа  басқа  білім  беру  мекемесінде  (өз  елінде  немесе 
шет  елде)  білім  алу,  іс-тəжірибеден  өту,  сабақ  беру  жəне  ғылыми  зерттеу  жұмысын жүргізу 
үшін жіберілуі. Білім алушы, оқытушы жəне ғылыми зерттеу жұмысын жүргізуші белгілі бір 
мерзімі  аяқталған  соң  өзінің  негізгі  оқу  орнына  оралады.  Академиялық  ұтқырлық 
эмиграциямен жəне ұзақ уақыт білім алумен байланысты болмайды.  
Университетте  академиялық  ұтқырлық  төмендегі  құжат  нормаларына  сəйкес  жүзеге 
асырылады:  
- Қазақстан Республикасы «Білім туралы» заңының өзгертулері жəне толықтырылулары 
(  ҚР  «Білім  туралы»  27.07.  2007  жылғы  заңы,  ҚР  «Ғылым  туралы»  18.02.  2011  жылғы 
заңына); 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 25-беті 
 
25 
 
-  Кредиттік  технология  бойынша  білім  беру  үдерісін  ұйымдастыру  ережелеріне  (БҒМ 
20.04.2011 жылғы  №152 бұйрығы) (ҚР БҒМ енгізілген өзгерістері №198 02.06.2014ж жəне № 
90 28.01.2016ж ); 
- 1999 жылғы 18-19 маусымдағы Болон Декларациясына; 
-  Қазақстан  Республикасы  жоғары  оқу  орындарындағы  академиялық  ұтқырлық 
тұжырымдамасына  (Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым  министрлігінің  кеңейтілген 
коллегиясының ректорлар кеңесінде талқыланып жəне бекітілген 19 қаңтар 2011 ж.); 
-«Аймақтық    əлеуметтік-инновациялық  университетте  кредиттік  оқыту  технологиясы 
бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесіне». 
 
2 Университетте академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру механизмі 
2.1  Осы Ереже  Аймақтық  əлеуметтік-инновациялық  университетте  (ары  қарай  АƏИУ) 
академиялық  ұтқырлықтың  негізгі  ұғымдарын,  ұйымдастыру  тəртібі  мен  жүзеге  асыру 
шарттарын белгілейді. 
2.2 Академиялық ұтқырлықтың мақсаттары: 
-  білім сапасы мен ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру;  
-  ішкі  жəне  сыртқы  интеграциялық  байланыстарды  орнату  жəне  əлемдік  білім  беру 
ресурстарын пайдалану; 
-  еуропалық  аймақта  жоғары  жəне  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беру  туралы 
қазақстандық  дипломдардың  конверсиялануын  қамтамасыз  ету  үшін  жағдай  жасау(қос 
диплом беру - Double Major); 
-  ішкі  жəне  халықаралық  еңбек  нарығында  студенттердің  бəсекеге  қабілеттілігін  
қамтамасыз ету; 
-  білім нарығында АƏИУ мəртебесін нығайту. 
2.3  Академиялық  ұтқырлық  -  оқыту  немесе  зерттеу  жүргізу  үшін  студенттерді  немесе 
оқытушы-зерттеушілерді белгілі академиялық мерзімге: басқа жоғары оқу орнына (мемлекет 
ішінде  немесе  шетелге)  өзінің  жоғары  оқу  орнындағы  кредиттер  түрінде  меңгерілген  оқу 
бағдарламаларын  міндетті  түрде  қайта  сынақтан  өткізу  арқылы  немесе  басқа  жоғары  оқу 
орнында оқуын жалғастыру үшін семестрге немесе оқу жылына ауыстыру.  
2.4  Сыртқы  (халықаралық)  академиялық  ұтқырлық  -  университет  студенттерінің 
шетелдік  ЖОО-да  оқуы,  сондай-ақ  оқытушылар  мен  қызметкерлердің  шетелдік  білім  беру 
немесе ғылыми мекемелерде жұмыс істеуі. 
2.5  Ішкі  (ұлттық)  академиялық  ұтқырлық  –  қазақстандық  ЖОО-да  жəне  ғылыми 
орталықтарда университет оқытушылары мен қызметкерлерінің жұмыс істеуі, студенттерінің 
оқуы. 
2.6  Академиялық  ұтқырлықты  жүзеге  асыру  ережелері  мен  процедуралары  АƏИУ 
студенттеріне, магистранттарына, штаттық оқытушылар мен қызметкерлерге қатысты. 
2.7  Аймақтық  əлеуметтік-инновациялық  университеті  студенттері,  профессор-
оқытушылар  құрамы  мен  қызметкерлер  егер  Қазақстан  Республикасының  заңдарына,  ҚР 
Еңбек  Кодексіне,  ҚР  Білім  жəне  ғылым  министрлігінің  нормативтік  құжаттарына, 
университет  Жарғысына  қайшы  келмесе,  осы  Ережеге  сəйкес  академиялық  ұтқырлық 
бағдарламаларына қатысуға құқылы. 
2.8 Академиялық ұтқырлық: 
- мемлекетаралық келісімшарттар аясында; 
- ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің бағдарламалары бойынша; 
- келісімшарттар, контрактілер, гранттар, жобалар аясында; 
- білім беру, ғылыми ұйымдардан түскен арнайы шақыртулар негізінде; 
- академиялық ұтқырлыққа қатысушылардың өз ынтасы бойынша жүзеге асуы мүмкін.  

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 26-беті 
 
26 
 
2.9 Академиялық ұтқырлықтың нақты формалары мен түрлерін жүзеге асыру серіктес-
ЖОО-ның,  қазақстандық  жəне  халықаралық  ұйымдар  мен  қорлардың  келісімшарттарымен 
реттеледі.  
2.10  Академиялық  ұтқырлық  аясында  оқуға  үміткерлерді  іріктеу  мақсатында  Ғылыми 
зерттеу  жұмыстары  жəне  халықаралық  байланыстар  жөніндегі  проректорына  қарайтын 
Ғылым  бөлімі  (ары  қарай  –  ҒБ) мен  Академиялық  ұтқырлықпен оқытудын  мамандары  (ары 
қарай  –АҰОМ)  білім  алушылар  арасында  конкурс  өткізу  бойынша  Комиссия  (мұнан  əрі  – 
Комиссия) жұмысын үйлестіреді.   
Комиссия ЖОО ректорының бұйрығымен құрылады. 
2.11  Өзге  ЖОО –на арасындағы Достық жəне ынтымақтастық келісім шарт құрылып 
соның негізінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы іске асырылады 
2.12Қабылдаушы  ұйымнан  ресми шақыру  алу  академиялық  ұтқырлықты  жүзеге  асыру  
негізі  болып  табылады.Жеке  білім  беру  траекториясын,  академиялық  жəне  зерттеу 
бағдарламасын жоспарлайтын білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы (мұнан əрі - 
ПОҚ)  немесе  қызметкерлер  ресми  шақыруды  алғаннан  кейін  белгіленген  тəртіпте  шығу 
комиссиясының келісімін алулары тиіс.  
2.13 ҒБ мен АҰОМ ЖОО-ның сыртқы жəне ішкі академиялық ұтқырлығын үйлестіреді.   
2.14 Шетелдік əріптестермен сыртқы байланысты жəне ынтымақтастықты орнату жəне 
ұйымдастыру бойынша ұйымдастырушылық шараларды Ректорат жүзеге асырады. 
2.15 Ішкі əріптестермен өз құзіреттілігі аясында байланыс жəне ынтымақтастық орнату 
мен дамыту бойынша ұйымдастырушылық шараларды АҰОМ жүзеге асырады. 
- университеттің білім беру порталында  ішкі  жəне сыртқы əріптестер (веб-сайт мекен-
жайларын  көрсету  арқылы)  жəне  академиялық  алмасу  бағдарламалары  туралы  мəліметтер 
базасын қалыптастырады жəне əрдайым жаңартып отырады. Сыртқы əріптестер туралы база 
ҒБ ұсынған мəліметтерге сəйкес негізделеді; 
-  факультеттерді  сыртқы  жəне  ішкі  ынтымақтастықтың  ағымдағы  жағдайы  туралы 
ақпараттандырады;  
2.16АҰОМ, декан  жəне кафедра меңгерушілерімен бірге

-  академиялық ұтқырлық бағдарламаларын үйлестіру жəне білім алушылардың оқыған 
пəндері (модульдер) бойынша кредиттерді қайта сынақтан өткізу мəселелерімен айналысады; 
-  университеттің  білім  беру  порталында,  деканаттардың,  кафедралардың  стендтерінде 
ақпараттық  материалды  орналастыру  арқылы  академиялық  ұтқырлық  бағдарламаларына 
қатысушыларды  іріктеу  туралы  хабарлайды  жəне  процедураларға,  міндетті  шарттарға, 
үміткерлерді іріктеу кезеңі мен критерийлерге, т.б. қатысты барлық ақпаратты қамтуы тиіс; 
- серіктес-ЖОО-мен 
оқу 
жоспарын 
жəне 
пəндердің 
(модульдердің) 
оқу 
бағдарламаларын үйлестіреді; 
- серіктес-ЖОО-мен  білім  алушылардың  ағымдағы  жылы/семестрде  іс-сапар  мерзімі 
мен тəртібін жəне оқу шарттарын үйлестіреді. 
2.17ҒБ  білім  алушыларды  шетелдік  ЖОО-на  жіберу  жəне  шетелдік  білім  алушыларды 
АƏИУ-не оқуға қабылдау бойынша жалпы үйлестіру жұмысын жүргізеді, оның ішінде:   
-  білім  алушыларға  рəсімдеу  үшін  құжаттар  пакетін  дайындау  мəселелері  бойынша 
кеңес береді; 
-  серіктес-ЖОО-мен  жататын  орынмен  қамтамасыз  ету  мəселесі  жəне  басқа  да 
ұйымдастырушылық аспектілерді үйлестіреді; 
-  шетелдік  білім  алушыларға  қазақстандық  визаны  алу  үшін  ресми  шақыруды 
рəсімдейді; 
-  шетелдік  ЖОО  туралы  мəліметтер  базасын,  олардың  аккредитацияланған  білім  беру 
бағдарламаларын  қалыптастырады  жəне  жаңартады,  базаны  одан  əрі  жұмыс  істеу  үшін 
АҰОМ-на тапсырады.   
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 27-беті 
 
27 
 
3  Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы 
3.1 Білім алушылар АƏИУті келісім-шартқа тұрған көрсетілген тізімі  бойынша  ЖОО-
ды  (мемлекет  ішінде  немесе  шетелде)  өз  бетінше таңдай  алады  жəне оқу  пəндерінің  тізімін 
анықтап, бағдарлама үйлестірушісіне өтініш бере алады.  
3.2  Білім  алушылар  бір  жыл  оқудан  кейін,  кей  жағдайларда    бірінші  курстың  екінші 
семестрінен  бастап  төртінші  курстың  7  семестріне  дейін  Академиялық  ұтқырлық 
бағдарламалары бойынша білім ала алады.  
3.3  Зерттеу  объектісі  немесе  диплом  жұмысы  тақырыбы  бойынша  зерттеу  іс-
тəжірибелері мен диплом алды іс-тəжірибелерге қатыса алады, келгенсоң жіберуші кафедраға 
есебін тапсырады. 
3.4  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасына  қатысуға  ниет  білдірген  білім  алушылар 
академиялық кезең басталғанға дейін 1 айдан (ішкі академиялық ұтқырлық бойынша) жəне 2 
айдан  (сыртқы  академиялық  ұтқырлық)  кешіктірмей  факультет  бағдарламасының 
үйлестірушісіне 2-қосымшаға сəйкес форма бойынша өтініш береді. 
-  негізгі  шешім  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламалары  бойыншакүндізгі  бөлімде 
білім  алушылардың  өтініштері  емтихан  қорытындысына  қарай,  сессияданкейін  7  (жеті) 
жұмыс күнініңішінде 1-қосымшада көрсетілген үлгіге сəйкес қабылданады. 
3.5  Білім  алушының  өтінішінде  жіберетін  ЖОО-ның  атауы  жəне  толық  мекен-жайы, 
ЖОО мен факультеттің академиялық ұтқырлық бағдарламасының үйлестірушісінің аты-жөні, 
сондай-ақ  студенттің  жеке  мəліметі  (аты-жөні,  туған  жылы,  айы,  күні,  тұрғылықты  мекен-
жайы, байланыс мəліметтері) көрсетіледі. 
-  өтініште  ұтқырлық  бағдарламасына  қатысу  үшін  білім  алушыларды  ынталандыру 
туралы  ақпарат,  шетелде  оқыту  тілі  бойынша  біліктілік  деңгейі  туралы  мəліметтер,  жұмыс 
өтілі  жəне  шетелде  алдында  оқығандығы,  шетелде  оқу  үшін  грант  алу  мүмкіндігі  туралы 
белгі  ұсынылады.  Өтінішпен  бірге  қосымшада  бітіруші  кафедраның  жазбаша  ұсынысы, 
студенттің/магистранттыңжеке оқу жоспары (ары қарай ЖОЖ) жəне транскрипт беріледі. 
3.6  Конкурсқа  қатысуға  өтініш  берген  білім  алушы  эдвайзердің  көмегімен  белгіленген 
тəртіпте келесі академиялық кезеңнің пререквезит пəндерін ескеру арқылы серіктес-ЖОО-да 
оқу СЖОЖ қалыптастырады.   
3.7  Қазақстандық  ЖОО-да  академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  оқу  үшін 
кредиттер саны семестрде 18-22 жəне ECTS30-33  кредиттен аспауы тиіс. Басқа ЖОО-да оқу 
үшін нақты кредиттер саны оқу жоспарларын үйлестіру барысында белгіленеді.   
3.8  Факультет  бағдарламаларын  үйлестіруші  білім  алушылардың  құжаттарын  іріктеуді 
ұйымдастырады  жəне  академиялық  кезең  басталғанға  дейін  1  айдан  кешіктірмей 
факультеттің əрбір білім алушысының қорытындысы мен құжаттарын АҰОМ-не жібереді.  
3.9  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  білім  алушыларды  іріктеу  ашық 
конкурс  аясында  елеулі  мүмкіндіктер  теңдігі  қағидатына,  қабілеті  мен  қоғамдық  қызметіне 
сəйкес  жүргізіледі.  Конкурстық  іріктеудің  негізгі  критерийлері:  өзінің  ЖОО-да  бір 
академиялық  мерзімді  аяқтау,  «A»,  «A-»,  «B+»,  «B»,  «B-»-ға  академиялық  үлгерімділік, 
шетелдік ЖОО-на барған жағдайда шет тілін еркін меңгеру (мүмкіндігінше шет тілінен тест 
тапсырғаны туралы IELTS немесе TOEFL сертификаттың болуы). 
3.10  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  оқу  келісімшарты  академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу үдерісін реттейтін негізгі құжат болып табылады жəне 
қабылдаушы  тараптың  тілінде  немесе(қажет  туындалса)  ағылшын  тілінде  3-қосымшаға 
сəйкес форма бойынша толтырылады. 
3.11  АҰОМ  конкурстан  өткен  білім  алушылардың  өтініштері,  оқу  келісімшарттары, 
дербес оқу жоспарлары жəне транскриптілерін серіктес-ЖОО жібереді. 
3.12  Білім  алушыны  академиялық  ұтқырлық  бағдарламасына  қатысуға  қабылдаушы 
ЖОО-ның  оң  шешімі  кезінде  оқу  келісімшартына  қол  қойылады  жəне  АҰОМ  үш  жақты 
келісімшарттың жасалуын ұйымдастырады. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 28-беті 
 
28 
 
- үш жақты келісімшартқа білім алушы, АƏИУ-ің ректоры жəне қабылдаушы ЖОО қол 
қояды.  Ұлттық  компаниялардың,  əлеуметтік  серіктестердің  қаражаты  есебінен  оқуға 
жіберілген жағдайда төрт жақты келісімшарт жасалады. 
3.13 Білім алушыны басқа ЖОО-на бару-қайту мерзімімен жіберу туралы бұйрықтарды 
Студенттік Кеңсе енгізеді. 
3.14  Қабылдаушы  ЖОО-дағы  білім  алушылар  оқу  орнының  ережелеріне  сəйкес  оқу 
дəрістеріне кіруге рұқсат алу əкімшілік процедураларынан өтеді.  
Осы ретте академиялық ұтқырлық аясында оқуға жіберілген білім алушылар жіберуші 
ЖОО-ның білім алушыларының контингентінде қалады. 
3.15  Серіктес-ЖОО-да  студентті  (магистрантты)  оқыту  кезеңінде  факультеттің 
академиялық 
ұтқырлық 
бағдарламаларының 
үйлестірушісі 
бітіруші 
кафедраның 
меңгерушісімен  жəне  АҰОМ  бірге  білім  алушының  серіктес-ЖОО-да  оқуын  жəне  сонда 
болуын  ағымдағы  бақылау  бойынша  қабылдаушы  тараптың  тиісті  бөлімімен  қажетті  өзара 
əрекетті қамтамасыз етеді. 
3.16  Басқа  ЖОО-да  оқу  кезеңінде  білім  алушының  өз  ЖОО-ғы  оқу  ақысы  жеке 
тəртіппен шешіледі. 
3.17 Шетелдік іс-сапардан, машықтанудан оралған білім алушы жұмыс оқу жоспарында 
пайда  болған  айырманы жою  үшін  айырма  пəндері  бойынша  дəрістерге  қатысады  жəне  сол 
бойынша  емтихандарды  ағымдағы оқу  жылының  тиісті  семестрінде  немесе  жазғы  семстрде 
тегін тапсырады. 
3.18  Оқу  жылына  оқу  іс-сапарына  кеткен  бакалавриат,  магистратура  бітіруші 
курстарының  білім  алушылары  оқу  іс-сапарынан  келген  соң  қорытынды  аттестация 
(мемлекеттік 
емтихандаржəне 
дипломдық 
жұмысты, 
магистрлік, 
докторлық 
диссертацияларды қорғайды) тапсырады.   
3.19  Шетелдік  іс-сапарға,  машықтануға  кеткен  мемлекеттік  білім  беру  тапсырысы 
бойынша  оқитын  білім  алушының  шəкіртақысы  іс-сапарда/машықтануда  болған  бүкіл 
мерзімінде толық сақталады. 
3.20 Басқа ЖОО-на оқуға жіберілетін білім алушылар міндетті: 
1)  Қабылдаушы  ЖОО-да  оқу  үшін  қажетті  құжаттарды  факультеттің  академиялық 
ұтқырлық үйлестірушісіне дер кезінде ұсыну. Құжаттар тізімі ЖОЖ келісілген академиялық 
ұтқырлықтың тиісті бағдарламасына қатысу шарттарымен белгіленеді. 
2) Серіктес-ЖОО-да оқу үшін жəне шетелдік ЖОО-да оқу кезінде шекарадан өту үшін 
талап етілетін құжаттарды (шығу-кіру визасы, келуге рұқсат алу, т.б.) дер кезінде жəне толық 
рəсімдеу. 
3)  Басқа  ЖОО-на  баруға  кедергі  болатын  себепті  сылтау  пайда  болған  жағдайда 
факультеттің  академиялық  ұтқырлық  үйлестірушісі  арқылы  растайтын  құжаттарды  қосып 
ректордың  атына  дəлелді  өтініш  беру.  Басқа  ЖОО-на  баруды  өзгерту  тиісті  бұйрықпен 
рəсімделеді. 
5) Қабылдаушы ЖОО-ның жарғысы мен ішкі тəртіп ережелерін сақтау. 
3.21Білім  алушының  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  оқуын  растайтын  қорытынды 
құжат  қазақстандық  ЖОО-да  оқу  кезінде  қазақ/орыс  тілінде  жəне  шетелдік  ЖОО-да  оқу 
кезінде(қажет  туындалса)  ағылшын  тілінде  4-қосымшаға  сəйкес  форма  бойынша 
толтырылатын оқу транскрипті жəне/немесе сертификат болып табылады.  
3.22 Оқу транскриптіне оқу бағдарламасы туралы мəліметтер (пəн коды), пəннің атауы, 
пəнді  оқудың  ұзақтығы  (жыл,  семестр,  триместр),  оқығанда  алған  бағасы  (ұлттық  шкалада 
жəне  ECTS  шкаласында),  берілетін  ECTS  кредиттерінің  саны.  Оқу  транскриптінде  оқу 
бағдарламасының  ерекшелігі  туралы  анықтамалық  (қосымша)  мəліметтер  енеді.  Олар:   
ЖОО-дағы  баға  жүйесін  сипаттау,  ECTS  бағалар  жүйесі,  оқу  жылына,  семестрге  не 
триместрге ECTS кредиттерінің саны. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
Каталог: files -> Docs
Docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
Docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
Docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
Docs -> Образовательная программа основного общего образования
Docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
Docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
Docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
Docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы

жүктеу 9.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет