Қп-аəиу-09-2016 Сапа менеджменті жүйесі Құжатталған процедура Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы 217 беттің 1-беті 1жүктеу 9.9 Kb.
Pdf просмотр
бет3/32
Дата28.04.2017
өлшемі9.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Факультет міндеттері: 
3.1  Факультет жұмысын жоспарлау жəне ұйымдастыру; 
3.2  Факультет  жұмысының  сапа  менеджментінің  жүйесіне  қатысты  құрылымдық 
ережесін əзірлеу, енгізу, орындау; 
3.3 Оқу процесі жəне сынақ-емтихан сессиясының қорытындысына сараптама жасау; 
3.4  Факультеттің  оқу-əдістемелік,  ғылыми,  тəрбие  жұмыстарын  координациялау  жəне 
бақылау жасау; 
3.5  Əдістемелік  семинарлар,  конференциялар,  білім  жəне  тəрбие  жөнінде  өзекті 
проблемаларға арналған жиналыстар ұйымдастыру жəне өткізу; 
3.6 Оқу құралдары жəне басқа оқу-əдістемелік құжаттар дайындаудың перспективалық 
жоспарларын дайындауға қатысу; 
3.7  Жарты  жылдық  жəне  оқу  жылы  соңында  факультет  жұмыстары  жайлы  есеп  беріп 
отыруға. 
3.8  Университеттің  басқа  бөлімдерімен  бірлесе  отырып,  оқу  жоспарларына  сəйкес 
кафедралар  мен  факультеттің  басқа  бөлімдерінде  жүргізілетін  оқу  жұмыстарының  барлық 
түрлерінің сабақ кестесімен сəйкестігін ұйымдастырады жəне бақылайды. 
3.9 Факультет жұмысы оқу, ғылыми, əдістемелік жəне тəрбие салаларын қамтитын бір 
жылдық жəне алдағы жылдарға арналған жоспарларға сəйкес жүргізіледі. Бұл жоспарлардың 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 16-беті 
 
16 
 
барысы  жəне  факультеттегі  өзге  де  мəселелер  АƏИУ  басшылары  бекіткен  факультет 
кеңесінің  мүшелері  қатынасқан,  факультет  деканының  төрағалық  етуімен  өткізілетін 
факультет Кеңесінде талқыланып отырады. 
3.10  Platonus  автоматтандырылған  ақпараттық  жүйесіне  мəліметтерді  енгізілуін 
қадағалайды. 
 
4 Факультет құқықтары: 
4.1 Университеттің əдістемелік жəне ғылыми кеңестерінің жұмыстарына қатысуға; 
4.2    Басқа  факультеттердің  оқу  жөніндегі  жұмыстарымен  орнатылған  тəртіп  бойынша 
танысуға; 
4.3  Кафедралардан  оқу-ұйымдастыруға  қатысты  құжаттарды  өз  уақытында  жеткізілуін 
талап етуге; 
4.4  Оқу  процесін  жəне  мамандардың  сапасын  жетілдіру  мақсатында  университеттің 
басқа факультеттерімен қарым-қатынаста болуға; 
4.5 Кафедралардан кəсіби қызмет үшін қажетті жағдайдың жасалуын орнатылған тəртіп 
бойынша талап етуге; 
4.6  «Жеке  еңбек  шартында»  көрсетілген  келісім-шарт  баптары  бойынша  факультет 
мүшелерінің құқығын қорғауға. 
4.7  Студенттердің  өзіндік  жұмыстарын  ұйымдастырудың  озық  тəжірибелерін  таратуға, 
сонымен қатар олардың ағымдағы жəне қорытынды білімдерін қадағалауға; 
4.8  Факультеттің  оқу  жұмысын  ұйымдастыруына  жəне  барысына,  факультет 
студенттерінің сабаққа қатысуына жəне үлгеріміне бақылау жасауға, студенттердің ағымдық, 
аралық  жəне  қорытынды  аттестациясын  жүргізуге,  емтихан  сессиясының  нəтижелерін 
талдауға,  оқу  процесін  ұйымдастыруды  жақсартуға  жəне  студенттерді  оқыту  сапасын 
жоғарлату бойынша ұсыныстар жасауға жəне оларды факультетке ендіруге. 
4.9  Оқу  процесін  ұйымдастыруды  жəне  университет  бағыттары  мен  ғылыми 
зерттеулерді  ұйымдастыруды  жетілдіру  бойынша  университет  əкімшілігінің  қарауына 
ұсыныстар енгізуге; 
4.10 Нормативтік-құқықтық құжаттарға сəйкес төмендегідей негіздеме жүргізуге: 
- бекітілген тəртіп бойынша студенттерге академиялық демалыс беруге; 
- басқа жоғары оқу орнынан студентті ауыстыру, университет шегінде бір мамандықтан 
екінші мамандыққа ауыстыруға; 
-  студентті  бір  оқу  формасынан  екіншісіне  жəне  ақылы  оқу  түрінен  университет 
ректоры белгіленген білім беру грантына, оқу төлем ақысына жеңілдікпен білім алып жатқан 
студенттер қатарын ауыстыруға. 
 
 
 
 
1.6 КАФЕДРА ЕРЕЖЕСІ  
 
1 Жалпы ережелер  
1.1  Кафедра  -  ғылыми-педагогикалық  кадрларды  даярлау  мен  олардың  біліктілігін 
арттыруды 
жүзеге 
асыратын 
аймақтық 
əлеуметтік-инновациялық 
университетінің  
құрылымдық бөлімшелерінің бірі  болып табылады. 
1.2 Кафедра жұмыстары теориялық жəне іс-тəжірибелік дайындықты меңгерген, кəсіби 
біліктілігі мен білімі жоғары, мемлекеттік білім беру стандартына сай мамандарды даярлауға 
бағытталады. 
1.3 Кафедраны  кафедра меңгерушісі жетекшілік етеді. Кафедра меңгерушісі факультет 
деканына тікелей бағынады жəне жауап береді. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 17-беті 
 
17 
 
1.4 Кафедра өз қызметінде Қазақстан Республикасының «Білім заңын», ҚР МЖБС, ҚР 
Білім  жəне  ғылым  министрлігінің  нормативті-құқықтық  актілері,  университет  Жарғысын, 
университет ректорының бұйрықтары мен өкімдерін басшылыққа алады. 
1.5  Кафедра  өз  жұмыстарын оқу,  оқу-əдістемелік,  ғылыми-зерттеу,  тəрбие  т.б.  іс-шара-
ларды қамтитын жылдық жоспар негізінде жүзеге асырады. 
1.6 Кафедра жұмысын жəне туындаған мəселелерді талқылап тиісті шешімдер қабылдау 
үшін айына бір рет кафедра мəжілісі ұйымдастырылып, оған оқытушы-профессорлар құрамы 
қатысады. 
 
2 Кафедраның қызметтері: 
2.1  Университеттегі  мемлекеттік  лицензия  негізінде  жоғарғы  кəсіби  білім  беру 
бағдарламасына  сай  кафедрада  мамандандыру  ерекшелігіне  қарай  барлық  сабақ  түрлері 
ұйымдастырылып, жүргізеді. 
2.2  Мемлекеттік  жалпыға  бірдей  білім  беру  стандартындағы  мамандықтарға  сай 
кафедра оқу жоспарын, оқыту бағдарламаларын, силлабус бағдарламаларын жасайды. 
2.3  Кафедраның  оқу  пəндері  бойынша  оқулықтар,  оқу  құралдары,  тапсырмалар 
жинақтары,  кешенді  тапсырмалары,  практикалық  тапсырмалар,  пəнді  үйрену  үшін 
əдістемелік  ұсыныстар,  сондай-ақ  оқытудың  барлық  түрлері  бойынша  қорытынды  жəне 
ағымды бақылау материалдарын əзірлейді. 
2.4  Кафедра  пəндері  бойынша  оқу  сабақтарының  барлық  түрлерін  жұмыс  оқу 
жоспарына сəйкес жүргізеді жəне  сабақ жүргізудің сапасын қамтамасыз етеді. 
2.5    Білім  алушылардың  кəсіптік  практикасын,  курстық  жəне  дипломдық  жобаларын 
ұйымдастырады, оларды əдістемелік жағынан қамтамасыз етеді. 
2.6  Кафедра  кешенді  əдістемелік  қамтамасыздандыруды  ұйымдастырады:  кафедра 
кітаптарымен,  оқулықтарымен,  əдістемелік  құралдармен,  лекция  жинақтарымен,  оқыту 
жұмыстарын  жаңаша  жүргізуге  арналған  оқу-əдістемелік  материалдармен,  қазіргі  заманға 
сай техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етеді. 
2.7  Кафедра студенттерге арнап ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырады. 
2.8 
Кафедра 
тəрбие 
жұмыстарын  жүргізеді 
жəне 
тəлімгерлік 
жұмыстарды 
ұйымдастырады. 
2.9  Кафедра  білім  алушыларды  университеттің  қоғамдық  іс-шараларына  белсенді 
қатысуын жəне үйірмелерді ұйымдастырады. 
2.10  Кафедра  студенттерінің  оқу-танысу,  оқу  профессионалды,  мемлекеттік  педаго-
гикалық,  оқу-тəрбиелік  іс-тəжірибелерін  ұйымдастырады  жəне  дипломдық  жұмыс  жазуға 
жетекшілік  жасайды,  мемлекеттік  аттестаттау  комиссиясының  жұмыстарына  тікелей 
қатысады. 
2.11  Мемлекеттік  аттестаттау  комиссиясы  жұмысының  қорытындысына,  мамандықтар 
бойынша  оқу  жоспарына  толықтырулар  мен  түзетулер  енгізеді  жəне  оқу-əдістемелік 
құжаттарды жасайды. 
 
3 Кафедра төмендегі міндеттерді орындайды: 
3.1  Кафедра жұмысын жоспарлау жəне ұйымдастыру; 
3.2  Кафедра  жұмысының  сапа  менеджментінің  жүйесіне  қатысты  құрылымдық 
ережесін əзірлеу, енгізу, орындау; 
3.3  Кафедра  жұмыс  сағаттарының  есебін,  штат  санын  анықтап,  оқу  жүктемелерін 
белгіленген көлемде бөліп отыру; 
3.4 Қазіргі заманғы технологиялар мен оқытудың түрлерін енгізу; 
3.5 Оқу процесі жəне сынақ-емтихан сессиясының қорытындысына сараптама жасау; 
3.6  Оқытушы-профессорлар  құрамының  айлық,  жарты  жылдық  жəне  жылдық  дербес 
жоспарларының жəне кафедра жүктемелерінің орындалуын қадағалау; 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 18-беті 
 
18 
 
3.7  Кафедраның  оқу-əдістемелік,  ғылыми,  тəрбие  жұмыстарын  координациялау  жəне 
бақылау жасау; 
3.8  Оқу-əдістемелік  процеске  студенттің  ғылыми,  өзіндік  жұмысының  сапасын 
жетілдіруге арналған түрлі əдістемелік нұсқаулар дайындау; 
3.9  Əдістемелік  семинарлар,  конференциялар,  білім  жəне  тəрбие  жөнінде  өзекті 
проблемаларға арналған жиналыстар ұйымдастыру жəне өткізу; 
3.10 Кафедра пəндері бойынша оқу сабақтарын жүргізуді бақылау мен ұйымдастыруды 
қамтамасыз ету; 
3.11  Жарты  жылдық  жəне  оқу  жылы  соңында  кафедра  жұмыстары  жайлы  есеп  беріп 
отыруға. 
3.12  Platonus  автоматтандырылған  ақпараттық  жүйесіне  мəліметтерді  енгізілуін 
қадағалауға. 
 
4 Кафедра төмендегі құқықтарға ие: 
4.1  Кітапхана  жəне  ақпараттық  қорлар,  университеттің  өндеу  жəне  əлеуметтік-
тұрмыстық бөлімшелерінің қызметін пайдалануға; 
4.2 Университеттің əдістемелік жəне ғылыми кеңестерінің жұмыстарына қатысуға; 
4.3  Кафедра  кабинеттерін  техникалық  құралдармен  жəне  əдістемелік  нұсқаулармен 
қамтамасыз етуге; 
4.4  Басқа  кафедралардың  оқу  жөніндегі  жұмыстарымен  орнатылған  тəртіп  бойынша 
танысуға; 
4.5  Университеттің  басшыларына  кафедраның  оқу-ұйымдастыру  қызметі  жөнінде 
ұсыныс беруге; 
4.6  Университет  бөлімшелерінен  оқу-ұйымдастыру  жөнінде  келген  құжаттарды  өз 
уақытында жеткізілуін талап етуге.  
 
 
 
 
1.7 ЭДВАЙЗЕР ЖƏНЕ ЭДВАЙЗЕРЛЕР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 
 
1 Жалпы ережелер  
1.1  Университетте  оқытудың  кредиттік  жүйесі  бойынша  жоғары  кəсіби  білімі  бар 
мамандар  дайындау  жүзеге  асырылады;  негізгі  міндет  –  мамандықтың  негізгі/жұмыс  оқу 
жоспары шеңберінде білім беру траекториясын таңдау негізінде өзіндік ұйымдастыруға жəне 
өзіндік білім алуға білім алушылардың қабілетін дамыту. 
1.2  Осы  Ереже  білім  алушылардың  өзіндік  жұмысын  жəне  оқытушының 
басшылығымен  білім  алушылардың  өзіндік  жұмысын  ұйымдастыруды,  оған  қойылатын 
талаптарды, оқу үдерісіндегі рөлін анықтайды. 
1.3  Эдвайзер  білім  алушылардың  академиялық  қызығушылықтарын  арттырады,  оқу 
үдерісін  ұйымдастыру  бойынша  барлық  қажетті  ақпараттық  материалдарды  дайындауға 
қатысады,  оларды  білім  алушыларға  ұсынады  жəне  оларға  ЖОЖ  құрастыру  мен  түзетуіне 
ықпал етеді. 
1.4 Эдвайзер ПОҚ тағайындалады. Эдвайзер тізімі факультет деканымен бекітіледі. 
1.5 Куратор-эдвайзер міндетін атқарудан босату факультет деканының өкімімен жүзеге 
асырылады.
 
1.6 Куратор-эдвайзерлер кафедраның 
(мамандықтар) аға 
куратор-эдвайзерлеріне 
бағынады,  олар  куратор-эдвайзерлердың  қызметін  реттейді  жəне  факультет  бойынша 
шығарылған 
өкімдерді 
назарларына 
жеткізеді. 
Өз 
кезегінде 
кафедраның 
(мамандықтар) аға куратор-эдвайзері 
деканның 
тəрбие 
жұмысы 
жөніндегі 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 19-беті 
 
19 
 
орынбасарына бағынады. Кафедра  меңгерушісі   кафедраның  аға  куратор-эдвайзерімен 
бірлесе 
отырып, академиялық 
топтарға 
куратор-эдвайзерлерді 
тағайындау 
туралы 
ұсыныстар береді. 
 1.7 Деканаттар кафедра 
меңгерушілерімен 
бірлесе 
отырып, 
куратор-эдвайзер-
лердің жұмысын  қадағайлайды жəне  ағымдағы  мəселелерді  шешу  барысында  көмек 
көрсетеді. 
1.8  Университеттің  қоғамдық  ұйымдары  Университеттің  куратор-эдвайзерлер  кеңесі 
арқылы академиялық топтардың куратор-эдвайзерлерімен тығыз байланыста болып, қалада, 
университетте өткізілетін іс-шаралар туралы ақпарат беріп отырады. 
1.9 Университеттің 
куратор-эдвайзерлер 
кеңесі куратор-эдвайзерлердің 
жұмысын 
үйлестіреді жəне  тəрбие  жұмысын  ұйымдастырады  əрі  əдістемелік  тұрғыдан  қамтамасыз 
етеді. 
1.10.  Эдвайзер  білім  алушылардың  ЖОЖ  енетін  арнайы  пəндер  саласындағы  қажетті 
ғылыми  дүниетанымды  меңгеруі  қажет.  ПОҚ  мен  білім  алушылардың  тығыз  қарым-
қатынасын  демеуі,  корпоративті  жəне  кəсіби  этика  ережелерін  басшылыққа  алуы,  өзінің 
жұмысына шығармашылық қатынаста болуы керек. 
1.11.  Эдвайзер  білім  алушылардың  барлық  оқу  кезеңі  барысында  ұйымдастыру-
əдістемелік жəне кеңес беру жұмыстарын жүргізеді. 
1.12.  Эдвайзер  білім  алушыларға  оқытудың  жеке  траекторияларын  қалыптастыруға 
жəне білім бағдарламаларын меңгеруге көмек көрсетеді. 
1.13.  Эдвайзер  білім  алушыға  тек  білім  траекториясын  таңдауға  ғана  емес,  сондай-ақ 
жеке тұлғаның даму траекториясын таңдауға көмектеседі. Сонымен қатар, ол білім алушыға 
өзінің  оқудан  тыс  қызығушылығымен,  қоғамдық  жұмыстардың  формаларын  таңдауын 
анықтауына  көмектеседі,  шығармашылық  қабілеттерін  жүзеге  асыруға  университетте  бар 
мүмкіндіктер туралы білім алушыны хабардар етеді. 
1.14.  Эдвайзер  білім  алушыларға  болашақ  мамандығы  мəселесін  шешуіне,  ғылыми 
зерттеу  бағыттарын  анықтауына,  ғылыми  жетекші,  бітіру 
біліктілік  жұмыстары 
тақырыптарын таңдауына, кəсіби іс-тəжірибе базаларын анықтауына көмек көрсетуі мүмкін. 
1.15 Білім алушы тек қана кəсіби сауатты ғана емес, сонымен қатар, үйлесімді дамыған 
маман  болуы  қажет.  Осыған  байланысты  эдвайзер  қызметі  Қазақстанның,  Түркі  дүниесінің 
рухани құндылықтары мен тарихи тəжірибелері негізінде білім алушылардың жеке тұлғасын 
дүниетанымдық, азаматтық негізде қалыптастыруға бағытталған болуы қажет. 
1.16 Эдвайзер оқытудың барлық кезеңінде білім алушыға тəлімгерлік етеді. 
1.17 Эдвайзер жұмысы университет оқытушылары қызметінің басты көрсеткіші болып 
табылады  жəне  оның  нəтижелері  ПОҚ  бос  орын  қызметіне  байқау  бойынша  өтуі  кезінде 
ескеріледі. 
 
2 Эдвайзердің міндеттері 
2.1 
Студенттерді  сабақтың  басталған  соң  бір  айдың  ішінде  университеттің, 
факультеттің Жарғысымен жəне құрылымымен, ішкі тəртіп ережелерімен таныстыруы жəне 
аталған міндеттерді студенттердің орындауын құжатпен рəсімдеуі тиіс. 
2.2.  Эдвайзердың  басты  мақсаты  білім  алушылардың  мамандықтың  жұмыс  оқу 
жоспары  аясында  білім  алу  траекториясының таңдамалығы  негізінде  өзін-өзі  қалыптастыру 
жəне өзін-өзі көрсету қабілеттерін дамыту; 
2.3.  Жоғары  оқу  орнындағы  оқу  үдерісінің  ұйымдастырылу  ерекшелігін  көрсетуге, 
студенттерді АƏИУ де оқытудың кредиттік технологиясының ерекшеліктерімен, рейтингпен 
жəне  емтиханның  қорытынды  балдарымен  таныстыруы  тиіс  (əсіресе  студенттерді 
компьютерлік тестілеу барысында).
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 20-беті 
 
20 
 
2.4  Осы  ережеде  жəне  қолданыстағы  нормативті-нұсқаулы  құжаттардан  туындайтын 
міндеттерге  байланысты  өзіне  бекітілен  студенттермен  ұжымдық  жəне  жеке  жұмыс  жасауға 
арналған жылдық жоспар жасау; 
2.5  Студенттер  арасында  сауалнама  жүргізуге  ат  салысу,  студенттер  тобының 
жиналыстарын,  тəрбие  сағаттарын  ұйымдастыру  жəне  басқа  да  тəрбиелі  ,  студенттік 
шараларға қатысу; 
2.6    Білім  алушының  оқу  жоспарының  пəндерін  таңдауына,  пəндерге  тіркелу  кезінде 
жəне жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) құруға ат салысу; 
2.7.  Студенттермен  тəрбие  жұмысын  жоспарлап,  өткізуде  студенттерді  ұжымдық 
белсенділік пен ұйымшылдыққа, отан сүйгіштікке, өз университетіне деген құрметке баулуға, 
мемлекеттік  рəміздер  мен  өз  халқының  тарихы  мен  салт-дəстүрлерін  білуіне  аса  назар 
аудару; 
2.8  Студенттердің институтта, университетте жəне қалада (шақыру бойынша) өтетін іс-
шараларға қатысуын қамтамасыз ету; 
2.9  Жатақханаларда  тұратын  студенттердің  тəртібі,  жағдайы  туралы  ұдайы  мəлімет 
алып отыру, оларға тұрмыстық жəне əлеуметтік мəселелердің шешімін табуға көмектеседі; 
2.10  Қарамағындағы  студенттердің  үлгерімін  қадағалап,  сол  институттың  офис-
тіркеушілермен тікелей қарым-қатынаста жұмыс істеу; 
2.11 Студенттік топтың белсенділеріне ұйымдастыру шараларын өткізуге, студенттерді 
ғылыми  зерттеу  жұмыстарына  тартуға  жəне  түрлі  студенттік  клубтар  мен  өзін-өзі  басқару 
жұмыстарын дамытуға көмектесу; 
2.12  Өз  жұмысын  ұйымдастыруда  əр  бір  студенттің  мүддесін,  мүмкіндігін, 
шығармашылық қабілетін, тұрысын мен əлеуметтік жағдайы, денсаулығын есепке алу; 
2.13  Студенттердің  кəсіби  бағдарын  анықтау,  оларды  олимпиадалар,  конкурстармен 
байқауларға жəне қоғамдық жұмыстарға тарту; 
2.14  Білім  алушылардың  ата-аналарымен  немесе  туыстарымен  байланыста  болу, 
интернет  жүйесіндегі  білім  алушылар  туралы  қажетті  мəліметтердің  дұрыстығын  қадағалау, 
эдвайзер журналындағы мəліметтерді дұрыс, нақты толтыру; 
2.15  Кафедра  мəжілістерінде  семестр,  оқу  жылы  бойы  атқарған  жұмысы  туралы  есеп 
беру; 
 
3 Эдвайзер құқықты 
3.1. Университеттегі жəне  факультеттегі тəрбие жұмысының жоспарын, студенттердің 
мүдделері  мен  қызығушылықтарын  ескере  отырып,  оқу  тобындағы  тəрбие  жұмысының 
міндеттері  мен  мақсаттарын  жүзеге  асырудың  əдістері  мен  құралдарын,  формасын  өз 
бетінше таңдауға; 
3.2.  Университеттің  жəне  факультеттің  барлық  əкімшілік  жəне  қоғамдық  ұйымдарына 
студенттердің  тұрмыстық-мəдени  жағдайын,  тəрбие,  ғылыми-зерттеу  жəне  оқу  жұмысын 
жақсарту бойынша ұсыныстар беруге; 
3.3.  Алдын  ала  оқытушылармен  келісе  отырып,  топта  өткізілетін  дəрістерге, 
семинарларға, практикалық жəне басқа да сабақтарға қатысуға; 
3.4.  Барлық  пəндер  бойынша  ағымдық,  аралық  жəне  қорытынды  бақылау  өткізу 
тəртібінің қадағалануын тексеруге; 
35. Топ  студенттерінің  ата-аналарымен  жəне  туыстарымен  байланыс  жасау  үшін 
барлық мүмкіндіктерді пайдалануға; 
3.6.  Топтағы  жəне  жекелеген  студенттерге  қатысты  барлық  мəселелерді  талқылауға 
қатысуға; 
3.7. Əрбір студент туралы интранет жүйеге енгізілетін ақпараттың дұрыс толтырылуын 
қадағалауға; 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 21-беті 
 
21 
 
3.8.  Кафедралардан  элективті  пəндер  саны  жəне  олардың  сипаттамасы  туралы  толық 
ақпаратттың өз уақытында берілуін талап етуге; 
3.9. Студенттерді  мадақтауға,  жатақханаға  орналастыруға  жəне  шығаруға  ұсыныс 
жасауға; 
3.10. Студенттік өзін-өзі басқару органдарының жұмысына қатысуға, олардың қызметін 
жақсарту  бойынша  ұсыныстар  енгізуге,  топ  студенттерін  аталған  органдар  жұмысына 
барынша белсенді тартуға, студенттік өзін-өзі  басқару органдарына сайлау үшін студенттер 
кандидатурасын ұсынуға құқы бар. 
 
4 Университет эдвайзерлер кеңесі  
4.1.  Университеттің  куратор-эдвайзерлер  кеңесі  мамандықтың  (кафедраның)  куратор-
эдвайзерлерінің  жұмысын  үйлестіреді  жəне  тəрбие  жұмысының  əдістемелік  жəне 
ұйымдастырушылық тұрғыдан қамтамасыз етеді. 
4.2. Университеттің куратор-эдвайзерлер кеңесінің құрамына деканның тəрбие жұмысы 
жөніндегі  орынбасарлары,  аға  куратор-эдвайзерлер,  Кеңесте  белгілі  бір  қызмет  атқаратын 
университет қызметкерлері кіреді.  
4.3. Кеңес мəжілісі қажеттілігіне қарай жəне семестріне бір рет өткізіледі.  
 
5 Эдвайзерлер кеңесінің қызметі 
5.1 Эдвайзерлер жұмысын үйлестіреді жəне қадағалайды; 
5.2.Студенттерді  тəрбиелеу  бойынша  кафедраның  куратор-эдвайзерлерінің  жұмыс 
тəжірибесін зерделеп, жинақтап, таратады; 
5.3.Эдвайзерлердің  тəжірибе  алмасуы,  тəрбие  жұмысының  жаңа  əдістері  мен 
формаларын пайдалану бойынша семинарлар ұйымдастырады; 
5.4.Университеттегі  тəрбие  жұмысын  əрі  қарай  жетілдіру  бойынша  ұсыныстар 
əзірлейді. 
 
 
 
 
1.8 УНИВЕРСИТЕТ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ  АССОЦИАЦИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 
 
1 Жалпы  ережелер 
1.1 Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті түлектерінің  Ассоциациясы (ары 
қарай - Ассоциация) бұл университет құрылымының бөлімшесі болып  табылады. 
1.2  Ассоциация  АƏИУ  Жарлығына  сəйкес  құрылып, осы Ереженің  еркінділік,  өзін-өзі 
басқарушылық, жариялылық, заңға бағынушылық негіздеріне сүйеніп қызмет атқарады. 
1.3  Ассоциация заңды  тұлға  болып  табылмайды.  Ассоциацияның  барлық  іс-əрекеттері 
АƏИУ аясында жүзеге асады. 
1.4 Ассоциацияның қызмет атқару мерзімі шектелмеген. 
 
2.  Ассоциацияның мақсаттары мен міндеттері 
2.1 Ассоциацияның мақсаттары: 
- АƏИУ-діңтүрлі кезеңде бітірген түлектерімен байланысты дамыту жəне жақсарту; 
-  АƏИУ  түлектерін,  студент  жастарды  рухани  адамгершілікке  тəрбиелеуге 
əрекеттендіру, денелерін шынықтыру; 
-нарықтық 
экономиканың 
сұраныстарын 
ескере 
отырып, 
университет 
мамандықтарының перспективасын  анықтау; 
- Ассоциация мүшелерінің кəсіби өсуі; 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 22-беті 
 
22 
 
-  Ассоциация  мүшелері  мен  студенттердің  іс-тəжірибелерін  ұйымдастыру    жас  кəсіби 
мамандардың жұмысқа орналасуына ықпал ету; 
АƏИУ-де  кадр  дайындау  мəселесі  мен  жастар  арасында  кəсіби  бағдар  беру 
жұмыстарын жүргізу. 
2.2 Қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін келесі міндеттерді шешу керек: 
- кəсібиқызметтері түрлі салада жүзеге асатын жəне түрлі кезеңде бітірген түлектермен  
-Ассоциация мүшелерімен ақпараттық байланыстарды ұйымдастыру; 
-  түлектердің  біліктілігін  көтеру  мақсатында  əдістемелік  жəне  ұйымдастырушылық 
көмек көрсету (біліктілігін көтеру курстары, магистратура, докторантура); 
- Ассоциация мүшелерініңозықтəжірибесіноқуүдерісінеендіру; 
- Ассоциация мүшелерініңкəсібижетістіктеріндəріптеу; 
-  Ассоциация  мүшелерінің  жұмыс  атқарып  жатқан  орындары  мен  өндірістік,  ғылыми, 
оқу-əдістемелік байланыстарын жақсарту; 
- кезектегі бітіруші түлектерді Ассоциацияғатарту; 
-  студенттік  еңбек  биржасын  (жəрмеңке)  ғылыми  мектептермен  бірлесе  отырып 
ұйымдастыру. 
Каталог: files -> Docs
Docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
Docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
Docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
Docs -> Образовательная программа основного общего образования
Docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
Docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
Docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
Docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы

жүктеу 9.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет