Қп-аəиу-09-2016 Сапа менеджменті жүйесі Құжатталған процедура Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы 217 беттің 1-беті 1


Қорытынды жұмысты орындады жəне қорғады/Has executed and has defended degreeжүктеу 9.9 Kb.
Pdf просмотр
бет13/32
Дата28.04.2017
өлшемі9.9 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

Қорытынды жұмысты орындады жəне қорғады/Has executed and has defended degree 
work/Выполнил(а) и защитил(а) выпускную работу 
Қорытын-
ды  
жұмыстың 
тақырыбы/ 
Theme of 
degree 
work/Тема 
выпускной 
работы 
МАК хатта-
масының 
күні жəне 
нөм ірі/Date 
and number 
of the report 
of SAC/ Дата 
и номер 
протокола 
ГАК 
Кредит саны/ 
Credit hours/ 
Количеств  
 кредитов 
Баға/Grade/Оценка 
Пайызбен  
/In persent/ 
В 
процентах 
Əріптік/ 
alpha-
betic/ 
буквен-
ная 
Балмен/i

points/вб
аллах 
Дəстүрлі
жүйемен

Tradition
al/ 
традици
он-ная 
 
ГАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Жалпы кредит саны/Total Hours Passed/Общее число кредитов 
      _______________________________________________________________________ 
      GPA___________________________________________________________________ 
 
      РЕКТОР/RECTOR /РЕКТОР            (қолы/signature/подпись) 
       
ДЕКАН/the DEAN /ДЕКАН            (қолы/signature/подпись) 
    ХАТШЫ/SECRETARY/СЕКРЕТАРЬ        (қолы/signature/подпись) 
      М.ОМ.П. Tipкeу №/registration №/регистрационный № 
      "___" ____________20___г. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 82-беті 
 
82 
 
Оқытудың кредиттік технологиясы  
бойынша оқу процесін ұйымдастыру  
қағидаларына 3-қосымша         
          
 
Білім алушылардың ECTS бойынша білім жетістігін бағалауды  балдық-
рейтингтік əріптік жүйесіне ауысу кестесі 
 
ECTS 
бойынша 
баға 
Əріптік 
жүйе 
бойынша 
бағалау 
Балдардың 
сандық  
эквивалент 
Пайыздық 
құрамы 
Дəстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 
А 
А 
4,0 
100 
Өте жақсы 
В 
В+ 
3,33 
85 
Жақсы 
С 
В 
3,0 
80 

С 
2,0 
65 
Қанағаттанарлық 


1,0 
50 
FX, F Қанағаттанарлықсыз 
 
 
Оқытудың кредиттік технологиясы  
бойынша оқу процесін ұйымдастыру  
қағидаларына 4-қосымша         
             
Білім алушылардың ECTS бойынша білім жетістігін бағалауды  балдық-
рейтингтік əріптік жүйесіне ауысу кестесі 
 
Əріптік  
жүйе 
бойынша 
бағалау 
Балдардың 
сандық 
эквивалент 
Пайыздық 
құрамы 
Дəстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 
ECTS 
бойынша баға 
А 
4,0 
95-100 
Өте жақсы 
А 
А- 
3,67 
90-94 
В+ 
3,33 
85-89 
Жақсы 
В 
В 
3,0 
80-84 
Жақсы 
С 
В- 
2,67 
75-79 
С+ 
2,33 
70-74 
Қанағаттанарлық  
С 
2,0 
65-69 
Қанағаттанарлық  

С- 
1,67 
60-64 
D+ 
1,33 
55-59 

1,0 
50-54 
Қанағаттанарлық 0-49 
Қанағаттанарлықсыз 
FX, F 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 83-беті 
 
83 
 
                                Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша 
        оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына 5-қосымша         
ECTS бойынша 
      АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТТІҢ/КУРС ТІЗІМДЕМЕСІНІҢ ҮЛГІЛІК 
      ҚҰРЫЛЫМЫ 
    (ағылшын тілінде толтырылады) 
Институт  
туралы  
ақпарат 
Жалпы ақпарат 
1. Жоғары оқу орнының атауы мен мекен-жайы 
2. Академиялық күнтізбе 
3. Жоғары оқу орнының басшылығы 
4. Жоғары оқу орнының жалпы сипаттамасы 
5. Ұсынылатын оқу бағдарламалары тізбесі (оның ішінде, оқу құны) 
6. Қабылдау жəне бағдарламаға тіркеу рəсімі (ережелері) 
Оқу  
бағдарлама-
лары туралы  
ақпарат 
(Курстар  
тізімдемесі) 
1. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы 
- Берілетін дəреже/біліктілік 
- оқу деңгейлері (сатылары); 
- Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар 
- Бағдарламалардың білім беру жəне кəсіби мақсаттары/оқуды одан əрі 
жалғастыру мүмкіндігі 
- Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы (бір жылдағы 60 ECTS 
кредиті) 
- Соңғы емтихандар (бар болған жағдайда) 
- Əрбір пəн (сабақ) бойынша дəріс берушілердің аты-жөні бар  
 
2. Жеке пəндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау 
- Курстың/пəннің/юниттің атауы 
- Пəннің коды 
- Пəннің типі 
- Курс/пəн деңгейі 
- Оқу жылы 
- Оқу семестрі 
- Кредиттер саны 
- Дəріс берушінің/профессордың аты-жөні 
- Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған 
құзіреттілік) 
- Деректемелер Курстың/пəннің мазмұны 
- Ұсынылатын əдебиет 
- Сабақ беру əдістері 
- Бағалау əдісі/нысаны 
- Оқу тілі 
- Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап)  
Студенттерге 
арналған 
жалпы  
ақпарат 
- Орналастыру/тұрмысы 
- Тамақтану 
- Медициналық қызметтер 
- Қызметтер/студенттердің арнайы қажеттіліктеріне арналған инфрақұрылым, 
сақтандыру 
- Студенттерге қаржылай көмек көрсету 
- Студенттік кеңсе/студенттер ісі жөніндегі кеңсе 
- Оқу жағдайы (сабақ оқуға арналған материалдық база) 
- Халықаралық бағдарламалар/тағылымдамадан өту өту/Алмастыру 
бағдарламалары 
- Спортпен шұғылдану жағдайы/базасы 
- Студенттердің демалу жағдайы/базасы 
- Студенттік қауымдастықтар  

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 84-беті 
 
84 
 
Checklist for the information  package/course catalogue 
 
1. Information 
on the 
institution 
1) Name and address 
2) Academic calendar 
3) Academic authorities 
4) General description of the institution (including type and status) 
5) List of degree programmes offered 
6) Admission/registration procedures 
7) Main university regulations (notably recognition procedures) 
8) ECTS institutional coordinator  
2. Information 
on degree 
programmes  G
eneral 
description: 
1) Qualification awarded 
2) Admission requirements 
3) Educational and professional goals 
4) Access to further studies 
5) Course structure diagram with credits (60 per year) 
6) Final examination 
7) Examination and assessment  regulations 
8) ECTS departmental coordinator  
3. Description 
of individual 
course units: 
Course title 
Course code 
Type of course 
Level of course 
Year of study 
Semester/trimester 
Number of credits allocated (based on the student workload required 
toachieve the objectives or learning outcomes)  Name of lecturer 
Objective of the course (preferably expressed in terms of learning 
outcomes and competences) 
Prerequisites 
Course contents 
Recommended reading 
Teaching methods 
Assessment methods 
Language of instruction 
4. General 
information for 
students 
Cost of living 
Accommodation 
Meals 
Medical facilities 
Facilities for special needs students 
Insurance 
Financial support for students 
Student affairs officeStudy facilities 
International programmes 
Practical information for mobile  students 
Language courses 
Internships 
Sports facilities 
Extra-mural and leisure activities 
Student associations 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 85-беті 
 
85 
 
Оқытудың кредиттік технологиясы  
бойынша оқу процесін ұйымдастыру  
қағидаларына 6-қосымша         
     
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 
СТУДЕНТТІҢӨТІНІШНЫСАНЫ                              Photo 
20.../20... академиялықжыл 
Оқубағыты................................ 
Бұлнысанфакспенжіберілгенжағдайдажақсыкөрінуіүшінқаратүспентолтырылуытиіс 
Жіберуші оқу орны 
Атауы мен толық мекенжайы: 
.............................................................. 
.............................................................. 
Департамент үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail 
.............................................................. 
.............................................................. 
.......................... 
Оқу орны үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
Білімалушыныңжекемəліметтері 
(білімалушыөзітолтырады) 
Тегі:....................... 
Туған жылы:.................. 
Жынысы:...................... 
Азаматтығы................... 
Туған жері:.................. 
Қазіргі тұрғылықты жері:..... 
............................. 
............................. 
............................. 
.............. дейін жарамды: 
Tel.:........................ 
Аты:........................... 
 
Тұрақты мекенжайы (егер 
ерекшеленетін болған 
жағдайда):..................... 
............................... 
............................... 
............................... 
Tel............................ 
Осы өтінімді алатын оқу орындар тізбесі (қалауларына қалай): 
Оқу орны 
Мемлекет 
Оқу кезеңі 
Келген 
мерзімі 
(айы) 
Күтілетін ECTS  
кредиттерінің N
0
 
1............... 
2............... 
3............... 
........ 
........ 
........ 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
....... 
....... 
....... 
............. 
............. 
............. 
 
Студенттің аты-жөні:............................................................. 
Жіберуші оқу орны:...........................Мемлекет:......................... 
Шетелде оқығыңыз келетін уəждерді қысқаша түсіндіріңіз 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 86-беті 
 
86 
 
Тілдерді меңгеру 
 
Ана тілі: .................Оқу орнындағы оқу тілі (егер ерекшеленген жағдайда):........................ 
Басқа 
тілдер 
Қазір 
үйреніп 
жүрмін  
Оқу үшін 
жеткілікті 
дағдыларым бар 
Егер қосымша дайындықтан өтсем,  
айтарлықтай машықтанам 
 
иə 
жоқ 
иə 
жоқ 
иə 
жоқ 
........... 
........... 
........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқуға байланысты еңбек тəжірибесі (егер болған жағдайда) 
Жұмыс істеу  
тəжірибесі 
................. 
................. 
Фирма/ұйым 
................. 
................. 
Уақыты 
........... 
........... 
Мемлекеті 
............ 
............ 
Алдыңғы жəне ағымдағы оқуы 
Қазіргі кезде оқып жатқан дипломы/дəрежесі....................................................................... 
Шетелгешыққанғадейінжоғарыбілімалғанжылдары:...................................................... 
Шетелдеболыппаедіңіз? 
  иə       жоқ  
Жауабыңызиəболса, қайжердежəнеқандайоқуорнында?................................................ 
Алдыңғыжəнеағымдағыоқудыңбарлықмəліметтерісипатталғантолықтранскрипттірк
елген. Өтінім берген кезде жазылмаған мəліметтер кейінірек берілуі мүмкін. 
 
Шетелде оқумен байланысты қосымша шығындарды өтеу үшін мобильдік бойынша 
грантқа тапсырғыңыз келе ме? 
                         иə        жоқ   
 
Қабылдаушы оқу орны 
Оқу бағдарламасы ұсынған өтінім мен транскриптті алғанымызды мойындаймыз. 
Аталған студент 
 
                          
                         
Департамент үйлестірушісінің 
қолы......................... 
Күні:........................ 
Біздің оқу орнымызға қабылданды 
Біздің оқу орнымызға қабылданбады 
  
Оқу орны үйлестірушісінің қолы/ 
................................ 
                               
  
Күні............................ 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 87-беті 
 
87 
 
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 
STUDENT APPLICATION FORM                     Photo 
 ACADEMIC YEAR 20.../20... 
      FIELD OF STUD .......................................... 
      This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed. 
SENDING INSTITUTION 
Name and full address: 
.............................................................. 
.............................................................. 
Department coordinator - name, telephone and telefax numbers, 
e-mail box 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
Institutional coordinator - name, telephone and telefax 
numbers, e-mail box 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
STUDENT’S PERSONAL DATA 
      (to be completed by the student applying) 
Family name: 
............................. 
Date of birth: 
............................. 
Sex: 
.........Nationality:........ 
Place of Birth: 
............................. Current address: 
....................................................................................... 
Current address is valid 
until:....................... 
Tel.......................... 
First name (s): 
............................... 
Permanent address (if different): 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
  
Tel.:.......................... 
  
LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in 
order of preference): 
Institution 
Country 
Period of study 
from to 
Duration 
of stay 
(months) 
NҮ of expected ECTS 
credits 
1............... 
2............... 
3............... 
........ 
........ 
........ 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
....... 
....... 
....... 
............. 
............. 
............. 
Name of student: 
............................................................. 
Sending institution: 
........................Country:............................. 
Briefly state the reasons why you wish to study abroad 
............................................................. 
............................................................. 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 88-беті 
 
88 
 
LANGUAGE COMPETENCE 
Mother tongue: ................... Language of instruction at home institution (if different): 
............................................................. 
Other 
languages 
I am currently 
studying this 
language 
I have sufficient 
knowledge to 
follow lectures 
I would have sufficient knowledge to 
follow lectures if I had some extra 
preparation 
 
yes 
no 
yes 
no 
yes 
No 
........... 
........... 
........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant) 
Type of work experience 
.................................. 
Firm/organisation 
.................................. 
Dates 
...................... 
Country 
.............................. 
 
PREVIOUS AND CURRENT STUDY 
Diploma/degree for which you are currently studying: 
............................................................. 
Number of higher education study years prior to departure 
abroad: 
............................................................. 
Have you already been studying abroad ? 
                     Yes     No   
If Yes, when ? at which institution ? 
............................................................. 
The attached Transcript of records includes full details 
of previous and current higher education study. Details 
not known at the time of application will provided be at 
a later stage. 
Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards 
the additional costs of your study period abroad? 
                    Yes          No   
RECEIVING INSTITUTION 
We hereby acknowledge receipt of the application, the 
proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of 
records. 
The above-mentioned student is 
                             
                           
 
Departmental coordinator’s signature 
............................. 
Date: 
............................. 
provisionally accepted at our 
institution not accepted at our 
institution Institutional 
coordinator’s signature 
............................... 
Date 
............................... 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 89-беті 
 
89 
 
Оқытудың кредиттік технологиясы  
бойынша оқу процесін ұйымдастыру  
қағидаларына 7-қосымша         
 
ОҚУ КЕЛІСІМІ 
    20.../20...академиялық жыл       Оқу бағыты:............ 
    Оқу кезеңі:..........      ..................дейін 
Студенттің аты-жөні: 
Жіберуші оқу орны: 
Мемлекеті: 
Шетелде оқу бағдарламаларының мəліметтері 
Қабылдаушы оқу орны: 
Мемлекеті:  
Курстың 
пəннің 
коды (егер 
бар болған 
жағдайда)  
Курстың (пəннің) атауы  
Семестр  
Қабылдаушы 
оқу орнының 
кредиттері  
ECTS 
кредиттері  
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
Студенттің қолы:.................Күні:....................... 
Жіберуші оқу орны: 
Ұсынылған оқу бағдарламасының бекітілгендігін растаймыз 
Департамент үйлестірушісінің қолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
Оқу орны үйлестірушісінің қолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
Каталог: files -> Docs
Docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
Docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
Docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
Docs -> Образовательная программа основного общего образования
Docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
Docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
Docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
Docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы

жүктеу 9.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет