Өзіңіз ойлап қараңызшы, ауыл дың жағ­ да йы қандай? Ауыл мен қала балаларына жа­жүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата06.04.2017
өлшемі0.73 Mb.
#6367
  1   2   3   4   5   6

 

 

иә

–  Өзіңіз  ойлап  қараңызшы,  ауыл дың  жағ­

да  йы қандай? Ауыл мен қала балаларына жа­

са  лып  отыр ған  жағдайды  салыстыра  ала сыз 

ба?  Жоқ,  әрине.  Қаланың  оқу шылары  барлық 

жа  ңа тех нологиялардың тілін меңгеріп жа тыр, 

ал ауыл оқушылары түске де йін сабақта болса, 

түс  тен кейін мал дың шаруасымен айналысады. 

Олар   да артық білім алуға уа қыт та, жағдай да 

жоқ.  Бұл  –  шын дық.  Біз  шындыққа  бетпе­бет 

қа  рауымыз  керек.  Бос  қиялмен  жо рамал  жа­

сап, жалған ақпарат та ра тудың қажеті жоқ. Бұ­

лай  біз  ауыл  балаларының  тағдырына  қия нат 

жа  саймыз.  Сондықтан  менің  пікірімше,  осы 

жағ   дай ды ескеріп біз «Болашақ» бағдарламасы 

бо   йынша  шетелде  білім  алғысы  келетін  ауыл 

ба  лаларына  талаптарды  жеңілдетуіміз  ке рек. 

Та лантты балалар ауылдық жер лер ден шы ғады. 

Қа зіргі танымал адам да ры мыз дың барлығы да 

ауылдық жерден шық қан. 

Жоқ

– Қазір бәсеке заманы. Кім бә секеге қабілетті 

болса, соның та сы өрге қарай домалайды. Бә­

се кеге  қо йылатын  талаптар  да  кү ше йіп  ке леді. 

Ол талаптарға біз тек са па лы мамандар арқылы 

же те міз.  Ал  сапалы  мамандарға  қол  жеткізу 

үшін,  ең алдымен жас та рымыздан жоғары бі­

лім ді,  қа бі лет тілікті  талап  етуіміз  керек.  Егер 

жас  та ры мыз дың  білімі  төмен  бол са,  еш қа шан 

өзі мізді алға шығара ал май мыз. Сондықтан ме­

нің ойым ша, жас тарға талаптарды же ңілдетудің 

қа  жеті жоқ. Талапты же ңілдетеміз деп, оларды 

бо  саң сытып  алуымыз  мүм кін.  Яғни  жас тар ды 

ауыр дың үс тімен, жеңілдің астымен жүр гі зу дің 

қа жеті ша ма лы. Шетелге барғанда оларға «мы­

нау ауыл  дан», «мынау қаладан келді» деп бө ліп 

қа рамайды.  Әрине,  ауылдың  балалары  біз де 

еш қашан  тасада  қалған  емес.  Бүгінде  «Бо ла­

шақ» бағдарламасының екі жылдан бе рі жұмыс 

іс теп  келе  жатқан    ауыл  ба ла ла рына  арналған 

арнайы бағдарламасы бар. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Александр ЛукАшенко, 

Белоруссия Президенті:

–  Шынын  айтқанда,  мен 

жұмыстан шаршадым. Сон дық ­

тан егер сендер басқа Пре  зидент 

та уып жатсаңдар қорықпай­ақ 

қо йыңдар. Бәрібір ерте ме, кеш 

пе  оны  іздеп  табу  керек  қой. 

Егер таба алсаңдар – жақсы. (www.newsru.com - сайтынан)

№71 (297) 

5 мамыр

сәрсенбі


2010 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Такир БАЛЫқБАеВ, 

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық 

білім академиясының президенті:

қалдыбек қажы СәБДеноВ, 

ауыл шаруашылығы ғылымының 

докторы, профессор:

4-бет

5-бет

7-бет

Ой­КӨКПАр 

Сербтер футбол 

ойнауды 


үйретіп кетті

«Алатаудан» 

«Таразға» дейін...

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Күкірттің күні туып 

келе жатқан тәрізді

Ауыл балаларына қолжетімді ету үшін «Болашақ» бағдарламасы бойынша білім алу талаптарын жеңілдету керек пе?

1994 жылдан бері елімізде 6679 студент 

«Болашақ» стипендиясының иегері атанды. 

оның ішінде 729-ы бұл стипендияға биылғы 

жылы қол жеткізді. Жастарымыз аталған 

халықаралық бағдарлама бойынша қазіргі 

күні әлемнің 30-дан астам елінде білімдерін 

толықтырып жатыр. әрине, бұл – қуанышты 

жағдай. Дегенмен соңғы уақытта, қоғамда бұл 

бағдарлама бойынша шетелдерге негізінен, 

тек қала балалары кетіп жатыр, сондықтан 

ауыл балаларына бағдарламаның талаптарын 

жеңілдету қажет деген пікірлер айтылып жүр. 

Сондықтан бүгінгі ой-көкпарымызда  «Ауыл 

балаларына қолжетімді ету үшін "Болашақ" 

бағдарламасы бойынша білім алу талаптарын 

өзгерту керек пе?» деген тақырыпты ұсынып 

отырмыз. Сонымен, қоғамға танымал 

азаматтарымыз не дейді екен?

еліміздің бірқатар аймақтарында 

жауын-шашынның мол түсуі мен 

қардың еруіне байланысты су тасу қаупі 

әлі де басылмай тұр. кеше синоптиктер 

алдағы тәуліктерде республиканың 

шығыс және оңтүстік облыстарындағы 

өзен-сулардың деңгейі көтерілетінін 

тағы да ескертті. Ал айдың алғашқы 

онкүндігінде солтүстік пен батыста күн 

суытады.

Мамырда 

да тасқын 

қаупі бар 

кеше Үкімет отырысында еліміздің 

Премьер-министрі кәрім Мәсімов Мұнай 

және газ, сондай-ақ қоршаған ортаны 

қорғау министрліктеріне каспийдегі мұнай 

өндіру компанияларының жұмысын 

қадағалайтын комиссия жұмысын 

ұйымдастыруды тапсырды. «Мексика 

шығанағында «Бритиш Петролеум» 

компаниясының ірі қалқымалы бұрғылау 

қондырғысында өте үлкен апат орын 

алды. ол беделді компания болғанымен, 

оның жұмысында барлық қажетті 

стандарттар сақталғанымен, бұл жерде 

өте көп мәселелер туындап отыр» деді 

Үкімет басшысы. 

Қазақтың мың күйін 

насихаттап, үгіт 

пойызымен елді 

аралап шығуға болады

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,52

192,37

4,99

21,46

1,30

11151,8

1537,14

1785,46

87,66

1190

 

ДАТ!6-б

етте

шәміл әБіЛТАй:

Ү

Кім

ЕТ

Бағаның өсуі Бас министрдің ашуын келтірдіҮкіметтің кешегі 47 минутқа 

созылған отырысы өте ызғарлы 

болды. оған себеп күтпеген 

қымбатшылық салқыны 

болса керек. орнына келіп 

отырған бойда Үкімет бас-

шысы қымбатшылыққа жол 

беріп отырған министрлер мен 

әкімдерді қатаң сынға алды. 

кейбір тағам түрлерінің құны 

сәуір айында 5 пайызға дейін 

өссе, жанармай осы айдан бас-

тап 2 теңгеге көтеріліп кеткен. 

Соған орай Премьер бағаны 

тұрақтандыру шаралары қайта 

қолға алынатынын айтып, осы 

мақсатта шұғыл жұмыс тобын 

құруды тапсырды. 

Үкімет  басшысының  айтуынша, 

азық­түлік пен жанармай бағасының 

өсуіне  министрлер  мен  әкімдердің 

салғырттығы кінәлі. Себебі Статистика 

агенттігі  келтірген  мәліметтер 

бойынша, өткен сәуір айында азық­

түлік қым баттап, инфляция деңгейі 

7  пайызды  құ раған.  Бұл  –  Үкімет 

бекіткен  ең  жоғарғы  ме жеден  де 

асып  түсті  деген  сөз.  Қазір  Астана 

базар ла рында  қанттың  бағасы  – 

200­210 теңгеге, кү ріш – 180­200, 

күнбағыс  майы  240­250  тең геге 

жетсе, сарымайдың бір келісі 1000 

тең геден  сатылуда.  Осылайша, 

халық ең көп тұ ты натын тауарлардың 

өзі соңғы бір­екі айда айтар лықтай 

қымбаттап шыға келген. 

Бұл  –  қаржылық  дағдарыс  ша­

рық таған 2009 жылдың өзінде бол­

маған  жағдай.  «Біз  азық­түлік  ба­

ғасын  дағдарыстың  дендеп  тұрған 

ке зінің  өзінде  тұрақтандыра  алған 

едік», – деп кейістік танытқан Пре­

мьер­ми нистр  барлық  әкімдерге 

ба   ғаның неліктен көте рілгенін анық­

тау ға тура бір апта уақыт бер ді. Келе­

сі аптадағы Үкімет отырысы да осы 

та қы рыпқа  арналып,  әкімдер  есеп 

бе ретін болды. «Ар қаны кеңге са лып 

кеттіңіздер.  менің  бірін ші  орын ба­

сарым  Өмірзақ  Шөкеевтің  бас  шы­

лығымен шұғыл жұмыс тобын құру­

ды тап сырамын. 

Жалғасы 2-бетте 

Ау

А р

А

йыСиноптиктердің  болжауынша,  мамырдың  5­7­сі 

күндері  Шығыс  Қазақстан  және  Оңтүстік  Қа зақстан 

облыстарында  нөсер  жауын  жауады.  Осыған  бай­

ланысты аталған өңірлердің өзен­сулары арнасынан 

тасып, сел жүруі ықтимал екенін хабарлаған мамандар 

тұрғындарға сақ болуды ескертіп отыр. «Қазгидромет» 

кәсіпорнының  Ауа  райын  ұзақ  мерзімге  болжау 

бөлімінің  жетекші  маманы  Айнұр  Әбенованың  ай­

туынша, мамыр айының алғашқы он күні республика 

өңір лерінің  басым  бөлігінде  нөсер  жаңбыр  жауып, 

күн біршама салқындайды. Солтүстік және батыс об­

лыстарда сынап бағанасы түнде 0­7 градусқа дейін, 

кей жерлерде тіпті 3 градусқа дейін төмендеп, ызғар 

бо лады.  Солтүстік  Қазақстан  облысы  аумағында  ауа 

тем пературасы күндіз 10­18, батыс өңірлерде 13­21 

гра дус шамасында жылы болса, оңтүстік және оңтүстік­

шығыс аймақтарда сынап бағанасы 16­25 градусты 

көрсетеді.  Бұл  күндері  Батыс  Қазақстан  облысында 

жел дің  екпіні  күшейе  түседі.  Кей  өңірлерде  шаңды 

да уыл  тұрады.  Синоптиктер  термометр  көрсеткіші 

тек мамырдың екінші онкүндігінде жоғарылайтынын 

ай тады.  мамырдың  12­17­сі  күндері  аралығында 

республиканың батыс аймақтарында 22­30, ал оңтүстік 

өңірлерде 33 градусқа дейін ысиды. Жансая СерғАзЫқЫзЫ

Берік ТұрғАнБекұЛЫ

министрліктерге  шұғыл  түрде  арнайы 

жұмыс тобын құрып, қазіргі кездегі пробле ма­

лар ды ескере отырып, Каспийдегі мұнай өндіру 

жұмыстарының  қауіпсіздігін  қадағалайтын 

комиссия жұмысын ұйымдастыруды жүктеген 

Үкімет  басшысы  аталған  екі  ведомствоның 

басшыларына қандай ұсыныстар жасайтынын 

және  бұл  комиссияны  қалай  құрылымдау 

қажеттігі туралы баяндау керектігін тапсырды.

Осы  орайда  отандық  мұнай  өндіру 

саласындағы  ең  бір  үлкен  мәселе  –  Каспий 

теңізінің қазақстандық бөлігіндегі ескі мұнай 

ұңғымаларының жағдайы екендігі анық. Өйт­

кені  соңғы  жылдардағы  Каспийдің  деңгейі 

көтерілуіне  байланысты  оның  жағалауы  кей 

жерлерде 30­40 шақырымға кеңіп, көптеген 

ұңғымалар  су  астында  қалғаны  белгілі. 

Бұған байланысты Қоршаған ортаны қорғау 

министрі Нұрғали Әшімов: “Біріншіден – бұл 

Кеңес Одағынан қалған «мұра». Кезінде мұнда 

бұрғылау  жүргізілді,  мұнай  мен  газ  ізделді. 

Бірақ  бұл  ұңғымалардың  тиімділігі  төмен 

болған  сыңайда,  сөйтіп  оларды  тоқтатып 

қойды. Ал консервация бойынша бізде құжат 

жоқ, мұнай және газ министрлігінде де жоқ, 

өйткені Кеңес Одағы ыдыраған кезде қажетті 

құжаттардың көбісі жоғалып кетті. Жалғасы 2-бетте   

Бүркіт нұрАСЫЛ

Ақш-та төгілген мұнай –  

Атырауға сабақ

А

бай Ом

А

рОВ (колла

ж)

Мексика шығанағыкаспий теңізі

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№71 (297) 5.05.2010 жыл, сәрсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

СаяСи  бюро

 

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћБ i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Еліміз саяси босқындардан ада

АҚШ ядролық арсеналын жария етті

Қырғызстандағы саяси тұрақсыздыққа байланысты 

елімізге босқындар жөңкіліп келу қаупі бар ма? Сосын 

сұрайын дегенім, елімізде саяси баспана сұрағандар бар ма 

екен?

Талғат ЫБЫРАЕВ, Жамбыл облысы

АҚШ мемлекетінің ядролық арсеналының көлемі 

жайлы нақты ақпарат бар ма?

Темірбек САДЫҚ, Қызылорда

Мәс


Ел

Е

Бұрғылау  және  консервациялаудан кейінгі ұзақ уақыттан бері бұл нысандар 

жөндеуді қажет етеді және мұндай ұң ғы­

малар өте көп. Бұл ұңғымалар қуатты бір 

ком панияның  келісімшарттық  аума  ғы на 

ілінсе, жақсы. Мұнда қаржы тапшылығынан 

жөндеуден өткізу жұмыстары кешеуілдеп 

жатқан, мемлекеттік қорға жатқызылған 

ұңғымалар да бар. Қайраңда, су астында 

50 метр тереңдікте орналасқан ұңғымалар 

бар, оларды да жөндеу қажет.  сонымен 

қатар үлескілердің бірінде ескі бұрғылау 

платформасы  жатыр.  Оны  Кеңес  Одағы 

тұсында бұрғылап, апат кесірінен түсіріп 

алған,  содан  бері  біздің  бөлікте  жатыр. 

әзірге  одан  қауіп  жоқ,  дегенмен  бұл 

бұрғылау  платформасын  жағалауға 

көтеріп шығару қажет», – деп отыр.

«АҚШ­тағы тәрізді апаттардың алдын 

алу мәселесінде «Каспийдің қазақстандық 

бөлігіндегі  келеңсіздіктерді  тиімді 

мемлекеттік қадағалау арқылы төмендету» 

дейтін маңызды индикаторымыз бар. Ол 

бойынша  2008  жылы  үш  оқиға  болды, 

2009 жылы мұндай оқиғаларды мүлдем 

жоюымыз керек еді, бірақ ол жүзеге аспай 

отыр», – дейді табиғат министрі.

Негізінде,  көтеріліп  отырған  мәселе 

еліміз үшін қандай мәнге ие екенін айтып 

жатудың  өзі  артық.  Осы  орайда  3660 

метр  тереңдікте  жатқан,  қабат  қысымы 

500 атмосфераға жететін, күкірт мөлшері 

18 пайыз, құрамында 40­тан асатын улы 

заттар тіркелген мұнайы бар, 240 мұнай 

ұңғысы жұмыс істейтін Қашаған кен орнын 

игеру  мәселесінің  қауіпсіздігі  қоғамда 

үлкен  алаңдаушылық  туғызатыны  анық. 

Алғашында  27  миллиард  долларға 

бағаланған  жоба  жеті  жылға  кешігіп, 

қазір құны 136 миллиардқа дейін өскені 

де  белгілі.  Бұл  шығынның  басым  бөлігі 

экологиялық  қауіпсіздік  мәселесіне 

бағытталатын болар деген үмітіміз де жоқ 

емес.  Өйткені  Каспийдің  мұнай  қорын 

былай  қойғанда  (Қазақстан  аумағында 

2,150  миллиард  тонна  дәлелденген 

мұнай қоры, 1,455 триллион текшеметр 

газ бар), табиғат байлығының өзі орасан: 

мұнда өсімдіктердің 500­ден астам түрі, АҚШ-та төгілген мұнай –  

Атырауға сабақ

854  балық  түрі  бар.  Бекіре  тұқымдас 

балықтардың әлемдегі популяциясының 

90  пайызы  осында  мекендейді.  КсРО 

тарағанға дейін бұл аймақта ірі­ірі тоғыз 

балық зауыты жұмыс істеді. Бүгіндері АҚШ­

тағы апаттың салдарын көріп отырып, дәл 

осы мәселеде асығыстық танытпағанымыз жөн болған екен дейсің амалсыз. 

Данияр ӘЛИЕВ, ҚР Қоршаған ортаны 

қорғау министрлігі Экологиялық реттеу 

және бақылау комитеті Мемлекеттік 

экологиялық бақылау басқармасының 

бастығы:

–  Каспийдегі  мұнайды  өндіруде 

АҚШ-тағыдай  жағдай  орын  алмас 

үшін,  біріншіден,  техникалық  регла-

мент ті  қатаң  сақтау  қажет.  Ондағы 

апат  техникалық  қауіпсіздікті  дұрыс 

қа да ғаламағаннан  орын  алып  отыр. 

Онымен  қоса  бізде  АҚШ-тағыдай  ірі 

скважиналар  жоқ.  Бізде  қазір  НКОК 

(бұрынғы  Аджип  ККО)  компаниясы 

өндіріске  дайындау  жұмыстарын 

жүргізіп отыр. Солтүстік Каспий жобасы 

бойынша  онда  аралдар,  орман-

тоғайлар  құрылуда.  Ал  скважиналар 

осы аралдың үстіне салынады. Теңіздің 

ортасында емес, жердің бетінде жұмыс 

істеген  әлдеқайда  тиімді  емес  пе?  Ал 

скважиналар  жердің  бетінде,  теңіздің 

жағасында  болса,  онда  қандай  апат 

болса  да,  оның  алдын  алуға  толық 

мүмкіндік болады. АҚШ-та скважиналар 

теңіздің ортасында орналасқан. Әрине, 

ондай жерде бір жағдай орын алса, оны 

тоқтату өте қиынға соғады. Сондықтан 

екеуінің жұмысы салыстыруға келмейді. 

Оның  үстіне  біздегінің  барлығы  жаңа 

талаппен,  халықаралық  стандарттарға 

сай, заманауи технологиялармен жаб-

дықталып жатыр. Біз мұның барлығын 

әуел бастан ойластырып отырмыз. 

Роберт СҮЙЕРБАЕВ, Атырау облыстық 

«Жайық-Каспий экология департаменті» 

мемлекеттік мекемесінің бастығы:

— Қазақстанда экология туралы заң 

бар,  онда  табиғатты  ластағандарға 

белгіленген  айыппұлдар  анық  көр се-

тілген. Бұл жерде, ең бастысы, айтылған 

шараларға сай Каспий бойынша Үкімет 

тарапынан мониторинг жүргізілуі керек. 

Демек,  мемлекеттің  бағдарламасы 

бойынша  тексерулер  жүргізілгені  жөн. 

Ал қазір, шынын айтқанда, біздің теңізге 

барып, оны тексеретін жағдайымыз жоқ. 

Мамандарымыз да тапшы, техникамыз 

да  әлсіз.  Оған  бес-алты  катер  т.б. 

техникалық жабдықтар, білікті мамандар 

қажет.  Оған  біздің  мүмкіншілігіміз 

келмей отыр. Сондықтан мұнай өндіруші 

компанияларды ұдайы бақылап тұруға 

мемлекет тарапынан үлкен көмек керек. 

Онсыз мұндай апаттың алдын алу қиын. 

ҮКіМЕт


Қолдан  келетін  шараларды  қа расты­

рыңыздар.  Алдағы  сейсенбіде  Үкімет 

оты рысы  мен  селекторлық  кеңесті  бірге 

өткізе міз.  Осы  тұрғыда  жиында  әкімдер 

мен тиісті министрліктерді тыңдаймыз», – 

деді Үкімет бас шысы.ЖАнАРмАЙДЫң ЖАғДАЙЫ 

мӘз ЕмЕС 

Үкімет басшысының екпінімен құрыла­

тын  жұмыс  тобы  азық­түлікпен  қатар, 

жа нар­жағармай  бағасының  да  қандай 

не гізде көтеріліп отырғанын анықтайтын 

бо лады. Осы аптада белгісіз себептермен 

еліміз  бойынша  жоғары  октанды  АИ­

92,  АИ­93  маркалы  жанармайдың 

литрі 2 теңгеге қымбаттап кеткен. Үкімет 

отырысында бұл жұмбақтың шешуін мұнай 

және газ министрі сауат Мыңбаевтың өзі 

шешіп  берді.  Оның  айтуынша,  бағаның 

көтерілуіне Ресей нарығындағы жанармай 

құнының көтерілуі себеп болған. Отандық 

жанармай бағасын ұстап тұруға шамасы 

келмегендіктен,  амалсыз  2  теңге  қосып 

қойған болып шықты. «Бұдан әрі бағаны 

ұстап отыру мүмкін болмады. себебі көрші 

Ресейде жанармай құны сәуірде 15 пайыз­

ға  өсті.  Ал  қазақстандықтар  тұтынатын 

жанар май дың 40 пайызы Ресейден келеді. 

Бұл жағ дай ішкі нарыққа өз әсерін тигізбей 

қой мады», – дейді сауат Мыңбаев. Бұған 

дейін Үкімет жанармайдың бағасын өткен 

жыл дың желтоқсан айынан бері 82 теңге 

дең гейінде ұстап келген болатын. Енді бұл 

саясат  өзін­өзі  ақтамады.  Дегенмен  бас 

мұнайшы жанар­жағармай бағасының 2 

теңгеге қымбаттауы Ресейдегі 15 пайыз­

дық өсіммен салыстырғанда түк емес де­

ген сыңай танытып отыр. Оның үстіне бұл 

қымбатшылық ауыл шаруашылығы та уар­

ларын өндірушілерді айналып өтетін сияқ­

ты.  «Мамырдың  басынан  бастап  АИ­92 

және  АИ­93  жанармайының  бағасы  84 

тең ге болады. Аи­80 – 64, дизельдік отын 

69 теңге болмақ. Ауыл шаруашылығы та­

уар ларын өндірушілер үшін мамырдан бас­

тап дизель отынының бағасы өзгермейді, 

литрі  үшін  55  теңге  көлемінде  қалады», 

–  дей ді  мұнай  және  газ  министрі  сауат 

Мыңбаев. БАТпАнДАп кіРгЕн ДАғДАРЫС 

мЫСҚАЛДАп ШЫғЫп ЖАТЫР

Үкімет  басшысының  айтуынша,  Еу­

ро па  мемлекеттерінің  көбі  дағдарыс 

шырмауынан  әлі  де  шыға  алмай  отыр. 

Ал  еліміз  керісінше,  батпандап  кірген 

дағдарыстан мысқалдап болса да шығып 

келеді  екен.  «Дер  кезінде  қабылданған 

бағдарламалардың арқасында біз ілгері 

жылжып  келеміз.  сондықтан  бюджет 

тұрақтылығы бірінші орында тұруы тиіс», 

–  деген  ол  сөз  арасында  Грекиядағы 

жағ  дайды  мысалға  келтірді.  Грекия  – 

Еуропа  Одағына  мүше  мемлекеттің  бірі. 

Бірақ  дер  кезінде  бірқатар  пробле ма­

ларға, атап айтқанда, бюджеттік үде ріс­

тердің  тұрақтылығына  назар  ауда рыл­

мағандықтан, онда қиын жағдай туындап 

отыр ғанын айтты. 

сондай­ақ  Кәрім  Қажымқанұлы  қа­

зы наға  қырағы  қарап  қана  қоймай,  ар­

тық ысырап пен шығынды ретке кел тіруді 

тағы  бір  пысықтап  алған  соң,  ел  қа зы­

насының  кірісі  қаншалықты  болса,  шы­

ғыны да сондай көлемде болатынын атап 

көрсетті.  «Үкімет  басы  артық  шы ғын­

ға  бара  алмайды.  Ал  қосымша  шығын­

дар ды  көбейту  әрбір  министрлік  пен 

ведомст волардың  тындырған  істеріне 

байланысты», – деді К.Мәсімов. Осылай 

деген  Премьер­министр  стратегиялық, 

экономикалық және бюджеттік жоспарлау 

жұмысын  жақсылап  жүргізу  қажеттігін 

атай  отырып,  бұл  жұмыстарды  Қаржы 

министрлігіне  тапсырды.  «Қаржы 

министрлігіне  әр  мемлекеттік  органмен 

бір лесіп,  мемлекеттік  шығындарды  ба­

ға лау  жөніндегі  жұмыстарды  бастау ды 

тапсырамын.  Бұл  жұмыстың  ұйым дас­Бағаның өсуі Бас министрдің 

ашуын келтірді

АҚОРДА


Бірде-бір ардагер 

қамқорлықсыз қалмайды 

кеше мемлекет басшысы нұрсұлтан назарбаев республикалық 

Ардагерлер кеңесінің төрағасы Қайырбек Сүлейменовті 

қабылдады. 

Басы 1-бетте

Қ.сүлейменов  Президентті  Ұлы  Отан 

соғысындағы Жеңістің 65 жылдығын ме­

рекелеу қарсаңында ардагерлерге қолдау 

көрсету үшін Қазақстанның барлық өңір­

лерінде көп іс атқарылғаны туралы хабар­

дар етті. 

Кездесу  кезінде  Қазақстанда  14  376 

соғыс қа  қатысушы  тұратыны  атап  өтілді. 

Ме рейтой  қарсаңында  300­ден  астам 

арда гер мемлекеттік наградаға ұсынылған. 

Же ңісті  атап  өтуге  арналған  салтанатты 

мере кеге қатысу үшін 32 қазақстандық – 

Мәс кеуге, соғысқа қатысушының бесеуі – 

санкт­Петербургке, екеуі Прагаға баратын 

бол ды. Бұдан басқа қайтыс болған қазақ­

стандықтардың  туған­туыстары  болып 

келе тін 155 отбасы өз әкелері мен аталары 

жерленген  жерге  баруға  тілек  білдірген. 

Осы мақсатқа қажетті қаражат бөлінді. 

әңгіме барысында Президент бірде­бір 

ардагер мемлекет тарапынан қамқор лық­

сыз қалмауы тиіс екенін ерекше атап өтті.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.73 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет