ОҚушыларының танымдық Әрекетінжүктеу 62.26 Kb.
Pdf просмотр
бет9/12
Дата28.04.2017
өлшемі62.26 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

отыр.
Бүгінгі  оқыту  жүйесінде  әртүрлі  жаңа  технологиялар  пайдалану 
тәжірибеге  еніп,  нәтижелер  беруде.  Әсіресе  бастауыш  сынып  мұғалімдері 
мектептердегі  жаңару  үрдістерін  қызу  қолдап  жаңалықтарды  жылдам 
қабылдап, оларды практикада қолдануда үлкен белсенділік танытуда.
Сонымен, 
ақпараттық  технология  арқылы 
бастауыш  сынып 
оқушыларының  танымдық  әрекеті  компьютерлік  сауаттылыққа  үйрету, 
ақпараттық  мәдениетті  қалыптастыру,  оқу  материалын  толық  меңгерту 
және 
шығармашылыққа 
баулу 
мақсаттарын 
іске 
асыру 
арқылы 
қалыптасады.
87

Ақпараттық технология арқылы бастауыш сынып  оқушыларының 
танымдық әрекетін  қалыптастыру  моделі
Оқушылардың  оқу-танымдық  әрекетін,  танымдық  эрекет  деңгейін, 
физиологиялық, 
психологиялық 
ерекшеліктеріне 
ескере 
отырып, 
танымдық әрекет теориясына сүйеніп,  ақпараттық технология  жағдайында 
бастауыш  сынып  оқушыларының  танымдық  әрекетін  қалыптастыру 
моделін құруды жөн санадық.
Материалистік  гносеология  бойынша  адамдардың  материалды 
дүниені  арнайы  бейнелеуін,  таным  формаларының  бірі  болып  табылады. 
Белгілі  кибернетик  Н.М.Амосов:  "Модель  -   элементтер  арасындағы 
қатынастар,  кей  уақытта  басқа  жүйені  бейнелейтін  жүйе",  философ, 
моделдеу  мәселелері  жөніндегі  маман  В.А.Штофф:  "модель  деп  зерттеу 
объектісін  бейнелей  немесе  шығара  отырып,  оны  оқып-үйрену  бізге  ол 
объекті жөнінде жаңа аңпарат беретіндей  етіп  алмастыруга қабілетті, ойша 
үсынылатын  немесе  материалдық  түрғыдан  іске  асатын  жүйе  түсініледі”,- 
деп  анықтама  береді.  Қ.Әбдиев:  «модель  деп  біз  зерттелетін  объекті, 
қүбылыс  не  үрдістің  маңызды  жақтарын  сицаттайтын  объектілер  мен 
қатынастардың  жиынтығы  деп  түсінеміз.  Моделді  зерттелетін  объектінің 
қасиеті мен қүрудың арнайы келісілген түрінде өңдейді».
Модель  кибернетика  ғылымының  негізгі  мақсатын  -  ең  жетілген 
адам  миына  жақындайтын  өзін  өзі  басқаратын,  үйымдастыратын  және 
реттейтін  ең  тиімді  техникалық  жүйелер  жасауда  қолданылады.  Бүл 
проблеманы  жүзеге  асыруға  белгілі  В.М.Глушков,  А.И.Берг,  Н.М.Амосов, 
А.Дородницын  өздерінің  үлкен  үлестерін  қосты.  Бионика  ғылымы 
техникалық  модельдер,  қондырғылар  арқылы  адам  миының  ішкі 
механизмін, функциясы мен қүрылымын ашуга мүмкіндік береді.
Осы  замангы  гылым  толып  жатқан  эр  түрлі  моделдерге  ие  болып
отыр.  Олар  жасалуына  қарай  ақпараттық,  логикалық,  механикалық,
физикалық, 
химиялық, 
әлеуметтік, 
психологиялық, 
физиологиялық,
биологиялық  т.с.с.  деп  бөлуге  болады.  Біз  мүнда  моделдердің  бәрін
қарастыра  бермейміз.  Жалпы  алганда  моделдеу  екі  топқа  бөлінеді.
Біріншісі  натуралдық  моделдер,  екіншісі  идеалды  моделдер.  Бүған  көз
алдымызға елестету  арқылы  келтіретін,  ойда сақтайтын  моделдер  жатады.
Натуралдық  моделдер  тобы  идеалды  моделдермен  тікелей  байланысты.
Адам  түпнұсқадан  моделді  жасағанға  дейін  моделді  ойша  көз  алдына
елестетеді,  теориялық  түрғыдан  негіздейді.  Сондықтан  идеалды  моделдер
натуралдық  моделге  айналмастан  бүрын  адамның  басында  сызбалар 
түрінде өмір сүреді...

Модель  құру  үрдісі  моделдеу  деп  аталады,  яғни  зерттелетін 
объектінің  маңызды  қасиеттерін  қарастырып,  сэйкес  көшірмесін  алу. 
Модель жасалуына байланысты
•  сөздік немесе сипаттамалық (ақпараттық),
•  натуралды,
•  белгілер моделі деп бөлінеді.
Модельдеу — басты  кибернетикалық тәсіл.  Мидың тану қызметін де 
модель дердің 
көмегімен  суреттеуге  болады. 
Машинаға  енгізілген 
бағдарлама  —   сыртқы  дүниенің  ішкі  моделі.  Бірақ  ол  адам  миынан 
алынып  пайдаланылған.  Сондықтан  миды  сыртқы  және  ішкі  дүние 
жүйелерінің  эр  түрлі  моделдерін  жасайтын  моделдеуші  деуге  болады. 
Мидың  танымдық  қабілетін  зерттейтін  басқа  ғылымдардан  алынған 
деректер  мұндай  көзқарастың  мүмкін  де  әрі  келешегі  зор  екенін  растай 
түседі.
М.А.Весна  модель  зерттеу  объектісін  бейнелей  отырып,  объекті 
туралы  жаңа  ақпарат  беретін  ойша  қүрылған  немесе  материалды  іске 
асатын жүйе деп анықтама берген.
Бастауыш  сынып  оқушыларының  танымдық  әрекетін  ақпараттық 
технология  арқылы  қалыптастыру  моделін  төмендегідей  бейнелеуге 
болады.

Мақсаты
ақпараттық технология жағдайында бастауыш сынып оқушыларының 
түлғалық, психологиялық ерекшеліктерін қалыптастыру, 
оқу материалын  электрондық оқу құралы арқылы  меңгеру, 
компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру_________________________
Электрондық оқу-әдістемелік кешен
Бастауыш сыныптағы информатика негіздері
Дүниетану және оны оқыту 
әдістемесі
Информатика
Информативны оқыту
Оқытудың апараттық
негіздері
әдістемесі
технологиясы
Ақпараггык технологияны оқу үрдісінде қолдану ұсганымдары
Дидактикалык
T  еор и я
Т е о р и я
О қ ы т у ды ң
О к у
П р о б
Үжымдық
А б с т р а к
Ж еке түлға
үрдіс пен
л ы қ  б іл ім
м ен
б іл ім ,
ға
л ем а
оку  жүмы
ты лы
нын белсенді
дидактикалык
д е р д ің
практика
т ә р б и е
ы нта
лық
сын  жеке
о й л а у д ы н
әрекетіне
ж үйе
ж е т е к ш і
н ы ң  бай ла
ж э н е  д а м у
лан
жүмыслсн
к ө р н ек і
бағыт талған
эандылыктары 
нын свйкестік
р ө л і
ны сы
б ір л ігі
д ы р у
л ік п е н
ү ш т а с ү
окыту
К е р і
б а й л а
н ы с
Педагогикалық шарттар
Мақсаттық 
Мазмұндық
Әдістемелік технологиялық 
Өлшемдік
Мұғалімнің оқыту әрекеті
Оқушының оқу әрекеті
Оқыту міндеттері
мақсат
Танымдық есептер
ЭОӘК арқылы танымдық 
қызығушылықты ояту
мотив
Оқуға танымдық қызығу
ЭОӘК -д е г і  оқу материалдарын 
қолдану
мазмұн
ЭОӘК -дегі оқу материалдарын меңгеру
Теориялық-практикалық 
материал, тапсырма, тесті,т.б.
құрылым
Акпараттык технология аркылы талдау, 
жалпылау
Нәтижені талдау
бақылау
Ө зіндік бағалау
Танымдык әрекет қалыптасуының 
дедгейлік көрсеткішін нақтылау
нәтиже
Оку материалын меңгеру, компьютерлік 
сауаттылық
Үйымдастыру формалары
-ақпараттық технология шеңберіндегі 
сабактар,
-үй тапсырмасы мен өзіндік жүмыс
Ұйымдастыру формалары 
ақпараггық технология шеңберіндегі 
сабақтар,  жеке және топтық кенес,  үй 
тапсырмасы,  өзіндік жұмыс
әрекетті  ақпараттық  технологияны  қолдану 
арқылы қалыптастыру  өлшемдері
— J  Нетижелер
Ақпаратык, 
технологияны 
колдану 
арқылы 
бастауыш  сынып  оқушыларының  танымдык 
әрекетін калыптастыру  деңгейлері
Оқу материалын
Компьютермен жүмыс
Іс әрекетті өзіндік
электрондық оқу-
гстеу дағдысының
жоспарлау мен өзін-өзі
әдістемелік кешен
қалыптасуы
бағалау
арқылы  меңгеру
Теориялық және 
практикалық ойдау 
қабілеттерінің 
калыптасуы
Сурет 5- Бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекетін ақпараттық 
технология арқылы қалыптастыру моделі
90

¥сынылған 
моделдің 
кұрылымына 
мақсаттық, 
мазмүндық, 
қызметтік, нэтижелік-бағалау блоктары жатады.
Мақсаттық блок зерттеу мақсатын айқындайды. Танымдық әрекеттің 
кұрылымы  негізінде  моделді  бейнелейтін  қүраушының  мазмұны  беріледі. 
Мүндағы  танымдық  эрекетті  қалыптастыру  мақсаты  бастауыш  сынып 
окушыларының 
ақпараттық  технология  жағдайында 
мұғалім 
мен 
оқушының  озара  әсеріне  сүйену,  оқу  әрекетін  басқару  арқылы  жүзеге 
асады.
Мотивациялық  мақсат  -  танымдық  әрекетті  қалыптастыруга  түрткі
болатын  қызығуды  тудыру.  Қызықпаған  баланың  оқу  әрекеті  мардымсыз
жүреді,  сондықтан  бастауыш  сынып  оқушыларының  физиологиялык,
психологиялық  ерекшеліктеріне  сәйкес  келетін  пәндік  мазмұн  қызыға
қабылдап,  түсініп  оны  өз  бетімен  жетілдіруге  негіз  болатындай  мотивті
айқындау жатады.
Мазмүндық  мақсат  -  бастауыш  сынып  оқушыларының  танымдык
эрекетті  қалыптастыру  өзегі  болатын  оқу  материалын  меңгеру  болып
табылады.  Меңгеру  электрондық  оқу  басылымы  арқылы  жүреді,  яғни
танымдық  әрекетті  қалыптастыру  бойынша  сыныптық  сабақ  әдістемесін
қамтамасыз етудің дидактикалық мүмкіндіктерін корсету қарастырылады.
Қызметтік  мақсат  -  мүғшіім  мен  оқушының  өзара  әсері  арқылы
бастауыш  сынып  оқушыларының  танымдық  әрекетін  қалыптастыруды
қамтиды.  Оқушының  өзіндік  талдау,  өзіндік  жоспарлау,  өзіндік  бақылау
білім тексеруінде педагогикалық шарттардың орындауын қарасгырады.
Педагогикалық  шарттарды  мақсаттық,  өлшемдік, 
мазмүндық,
әдістемелік-технологиялық 
деп 
бөліп 
көрсеттік. 
Педагогикалық
шарттардың  болуы  танымдық  әрекет  құрылымы  функциясымен  тығыз
байланысты.  “Шарт”  деген  ұғымды  біріншщен,  бастауыш  сынып
оқушыларының  танымдық  әрекетін  үтымды  үйымдастыруды  қамтитын
орта ретінде,  екіншіден оқу әрекетін ұйымдастыру жүретін қажетті  ортаны
жасау  үшін  анықталған  педагогикалық  өлшемді(мера)  шндетгі  түрде
орындау  ретІнде  қолданамыз.  Бірінші  жағдайда  шарт  -  философиялык
категория ретінде қарастырдык. Шарт үрдіс журетш органы  кұраиды.  Егер
шарт  жойылса  немесе  болмаса,  онда  зерттеу  объект,с,  болмаиды.  Ішк,
әседлесү 
жүомейді  Мұны  Ю.К.Бабаиский  шарт  сақталмаған  жағдаида 
әсерлесу  жүрмеиді.  іуі^нъі_  
бағыггалған  бүкіл  әрекеті(оқу-
м уалш н  щ  сабакты 
0^
л^ н м ы к
 
психологиялык, 
эстетикалык)
материалдық, 
мектептік-гигиеналық,
нәтижесіз болуы мүмкін. 
бастаүыш  сынып 
о к у ш ы л а р ы н ы ң
Шарггық  м а қ с а т т ы к _ 
ісін 
айкындау. 
Акпараттык
танымдық 
әрекетін 
қальІПТ“ ™ Р^ енҮ окушының  танымдык  әрекетін 
технология  жағдайында  мүғалім  ме 
ку
жоспарлауды қарастырады.

Шарттың  мазмұндық  жағы:  танымдық  әрекеттің ^ негізі  болатын 
есептер  мен  тапсырмалар  беру,  яғни  репродуктивті  бөлікті  окушыларға 
беру.  Оқу  материалының  мазмұны,  дидактикалық,  эдістемелік,  қосымша 
материалдар  электрондық  нүсқада  беріледі,  электрондық  оқу-әдістемелік
кешен қүрастырылады.
Шарттың эдістемелік-технологиялық жағы:  оқушылардың танымдық 
эрекетін  қалыптастыру  үшін  сабақта  ақпараттық  технологияны  қолдану, 
оңтайлы 
жүмыс 
формаларына 
оқушыларды 
енгізу. 
Ақпараттық 
технологияны  бастауыш  мектепте  қолдану  ұстанымдары,  ақпараттық 
технология  жағдайындағы  оқыту  әдістері,  оқу  әрекетін  ұйымдастыру 
формалары, сабақтың типтері туралы айтылады.
Шарттың  өлшемдік  жағын 
ақпараттық, 
дагдылар 
жүйесінің 
операциялық,  мотивациялық-қатынастық  өлшемдерге  бөледі.  Ақпараттық 
өлшемдерге  оқу-танымдық әрекет  деңгейі,  тереңдігі,  сапасы,  операциялық 
өлшемге 
оку  материалы  бойынша  сүрақтар  қүрастыру,  тест  құру, 
анаграмма,  ребус  құрау,  өлең  шығару,  қосымша  материалдар  іздеу,  сурет 
салу,  эңгіме  күрастыру,  т.б.  мотивациялық-қатынастық  өлшемге  қызыгу, 
қүштарлық, қүндылық бағдарлау, сенім, элеуметтік қатынастар жатады.
Моделдердің  қүрылған  жүйелерінде  оқыту  үрдісінде  ақпараттық 
технологияны  қолданудың  барлық  багыттары  камтылған  және  оны 
ақпараттық  технологияны  пайдаланудың  нақты  технологиясын  құрастыру 
мен  жіктеу  ғана  емес,  болашақта  қолдануды  байқау  болжамдарын  кұруға 
мүмкіндік береді.
Мүндай моделді дэстүрлі оқыту әдістері арқылы жүргізу мүмкін емес. 
Компьютерді  оқытуда  қолдану  оқу  үрдісінің  қатысушылары  арасында 
функцияларды бөлу қажеттігіне әкеп тірейді.
Мазмүндық  блоктың  негізгі  мақсаты-электрондық  оқу  басылымы 
арқылы  бастауыш  мектеп  жасындағы  балалардың  танымдық  әрекетін 
қалыптастыру 
бойынша 
сабақты 
әдістемелік 
қамтамасыз 
етудің 
дидактикалық мүмкіндіктерін көрсету.
Сабақтың 
өзіндік 
сипаты 
педагогикадағы 
оқытуды 
технологизациялау,  оңтайластыру,  түлғалық,  жас  ерекшеліктік,  орта  әсері, 
т.б. бағыттарды анықтайды.
Моделде  нәтижелік-бағалау  блоктың  болуы  оқушының  танымдық 
әрекеті  қүрылымына  сапалы,  кері  айналмайтын,  бағытталған  өзгерістер 
енгізумен  анықталды.  Оқушы  әрекетіне  эсер  ететін  түзетулер  мен 
бекітулерді  қалыптастыру мен  дамытуға  бағытталған  әрекетті  басқарудың 
циклдік сипаты көрсетілді.
Бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекет деңгейін анықтау 
мүғалімге оқьіту әрекетінің тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді.  Таным 
әрекет  деңгейін  анықтау  кейбір  қажетті  және  жеткілікті  өлшемдер
92

жиынтығымен  байланысты  беріледі.  Танымдық  эрекеттің  әрбір  деңгейінің 
эталонын  анықтау,  сәйкестендіру,  оқыту  субъектілерінің  өзара  эсер 
нэтижелерін  талдауға  өлшемдер  негіз  болады.  Объективті  өлшемдер 
жүйесі оқушының өзіндік бағалауы үшін маңызды.
Қызметтік  блок  оқыту  субъектілері  арасындағы  әрекет  алмасуды 
қамтиды.  Мүғалім  мен  оқушылардың  шартты  жүзеге  асыру  бойынша 
әрекеттерінің сипаты танымдық әрекеттің қалыптасу жолын түсінеді.
Қызметтік 
қүраушыны 
моделдің 
басқа 
құраушыларымен 
байланыстыру  қарау  мақсатымен  мүғалім  мен  оқушының  шарттарды 
жүзеге  асыру  бойынша өзара эсер кезеңдерін  көрсетіп,  олардың мазмүнын 
анықтайық.  Психологиялық-педагогикалық  эдебиеттерге,  т.б.  талдау 
негізінде келесі кезеңдер анықталды: 
мақсатты қалыптастырушы 
үйымдастырушы 
бағалау-аналитикалық.
Ю.К.Бабанский, 
А.В.Брушлинский, 
В.К.Буряк, 
Л.Николаев, 
Ж.А.Қараев,  т.б.  зерттеулері  негізінде  бүл  кезеңдердің  мазмұнын 
танымдық әрекеттің қалыптасу шарты шеңберінде анықтайық.
Кесте 
7
-  Танымдық эрекеттің  қалыптасу  шарты  шеңберіндегі  мүғалім  мен 
оқушы әрекеттері
Кезеңдер
Мұғалім  эрекетінің мазмұны
Оқушы  орекетінің мазмұны
мақсатты
қальштастырушы
1.  Электрондық 
оқу-әдістемелік 
кешеніндегі  оқу  материалының 
мазмұнын талдау.
2.  Мұғалім-  ақпараттық  технология 
-оқушы  қатынастағы  өзара  әсерді 
басқаруға  мүгалім  дайындығын 
өзіндік талдау.
3.  Мұғалім 
мен 
оқушының 
танымдық  қызығу  объектілерінің
танымдық 
эрекетінің 
жаңа 
тәсілдері  мен  таным  объектілері 
сэйкестігін анықтау.
4.  Танымдык 
эрекетті 
қалыптастырудағы 
құңдылық 
бағдарлау жоспарын жасау.___ ___
1.Мұгалім- 
ақпараггық 
технология 
-окушы 
қатынасындағы  өзара  эсер 
мақсатын 
түсіну 
және 
қабылдау.
2.Танымдық  есепті  шешу 
жолдарын 
өзіндік 
жоспарлауды 
жүзеге 
асыру.
3.Мұғаліммен,  ақпаратпен, 
жолдастарымен 
өзара 
әсерді қалыптастыру
үйымдастырушы
1.  Ақпараттық  технология  аркьшы 
оқу 
материалын  беру, 
бекіту, 
қолдануда 
мақсатқа 
жету 
кезевдерін анықтау.
2.  Кез  келген  сабақ  сатьшарында 
ақпараттық технология врқылы
І.Оқытуды  озіндік  оқытуга 
айналдыру.
2.Танымдық 
эрекепің 
жалпы 
алгоритм ін 
пайдалану.
3.Білімді  пәнаралық.
93

Кестенщ жалғасы
оқыту 
формалары, 
әдістерін
ыңғайлы үйлестіруді жоспарлау.
3.  Ақпараттык  технология  арқылы 
танымдық  эрекет  деңгейлері  мен 
өлшемдерін аяыктау.
4.  Қызығу, 
бағдарлау 
арқылы 
танымдык әрекетін қалыптастыру.
5.  Сабақта 
үйлесімді 
оқыту 
технологияларын 
интеграциялап 
пайдалану.
6.  Оқушыларды 
репродуктивті 
сипаттағы өзіндік жұмысқа баулу.
7.  Оқушыларды 
жаңа 
жағдаятқа 
білімді 
пэнаралық 
байланыс 
арқылы пайдалануға үйрету.
8.  Оқушылар 
коммуникабельдігін 
дамыту.
байланыс 
арқылы 
жаңа 
жағдайға 
тасымалдау 
әдісін қолдануға үйрену. 
4.0йлау 
арқылы 
интуициялық 
шешімдер 
табу
бағалау-
аналитикалық
1. 
Танымдық 
әрекетте 
оқушылардың  өзіндік  жұмысындагы 
қатені  табу  мен  қиындықты  жеңу 
жолдарын анықтау.
2. 
Оқытуды 
ақпараттық 
технология  арқылы  өзіндік  оқытуға 
аудару.
3. 
Жеке 
тұлғаның 
танымдық 
бағыттылығын 
ақпараттық 
технология арқылы дамыту.
4. 
Танымдық  әрекет  дәрежесін 
ақпараттық 
технология 
арқылы 
анықтау
1.Өзінің  танымдық  әрекет 
деңгейін жүйелі тексеру.
2.Танымдық 
эрекет 
тэсілдерін 
ақпараттык 
технология 
аркылы 
оқу 
материалдарын 
оқып- 
үйрену 
эрекетінде 
пайдалану.
Оқушы  әрекеті  кезеңдерінің  мазмұның  қарау  арқылы  біз  оқушы 
көзқарасының  мәнін  сипаттадық.  Енді  М.П.Гурьянова,  П.А.Жильдов, 
Д.С.Золотухина,  М.П.Семыкин,  С.Т.Шацкий,  Ж.А.Қараев,  Д.Жүсіпалиева 
еңбектерінің  негізінде  оқу-танымдық  эрекеттегі  мүғалім  мен  оқушының 
өзара эсер ерекшелектерін анықтаймыз.
Кесте 
8
 -Мұғалім мен оқушының сабақтағы өзара әсері
Кезеңдер
Мазмұны (ақпараттық технология жағдайында)
мақсатты қалылтастырушы
1. 
Оқушының  танымдық  әрекетін 
ақпараттық 
технология 
арқылы 
қалыптастыру 
мақсатымен 
оқыту мазмұнын анықтау.
2. 
Оқушьшың тәжірибелік біліміне қатысты
94

Кестенің жалғасы
эрекетке мұғалімнің өзіндік талдауы.
3. 
Информатика жэне  басқа  пәндерді  ақпараттық 
технология  арқылы  оқытудың  мазмұнын,  сабақ 
ұйымдастыру формаларын, эдістерін  анықтау.
4. 
Ақпараттық  технологияның  оқыту  үрдісіндегі 
мэнін анықтау
ұиымдастыру
1.  Ақпараттық 
технология 
арқылы 
субъектілер 
арасындағы 
өзара 
эрекетті 
қалыптастыруда 
қызығуды ескеру.
2.  Электрондық  оқу  материалдарын  меңгеру  мен 
шығармашылыққа  баулуға  қажетті  әдістер  мен 
формаларды пайдалану.
нэтижелі-аналитикалық
1. 
Мұгалімнің  көзқарасы  тұгысынан  ақпараттық 
технология  арқылы  оқушыларының  эрекеттерін 
тексеру.
2. 
Ақпараттық технология арқылы  оқушылардын 
эрекет деңгейін анықтау.
Жоғарыда  айтылған  танымдық  әрекетті  қалыптастыруда  ақпараттық 
технологияны  қолданудың  педагогикалық шарттарының  негізінде  мұғалім 
мен  оқушының  әрекеттерін  анықтау  -  оқу  үрдісін  интенсификациялау 
мақсатындағы  басты  міндеттердің  бірі.  Мұнда  басты  назар  ақпараттық 
технология мүмкіндіктеріне ауады:
•  мұғалім-ақпараттық технология-оқушы арасындағы өзара эсер,
•  ақпараттық технология мен оқушы арасындағы кері байланыс,
•  оқу ақпаратын компьютерлік көрнекі түрде беру,
•  есте  сақтау,  қайталау,  оқу,  ойлау,  салыстыру,  пайдалану 
эрекеттерін 
компьютердің 
мүмкіндіктерін 
пайдаланып 
үйымдастыру,
•  ақпараттың үлкен көлемін сығын сақтау,
•  ақпараттық іздеу әрекетін автоматтандыру,
•  оқу экспериментінің нәтижелерін автоматты түрде өңдеу,
•  оқу эрекетін басқаруды, бақылауды автоматтандыру.
Ақпараттық технология жабдықтарын оқу үрдісінде пайдалану  білім
меңгеру  сапасын  арттыру  үшін  сабақта  қолданудың  әдістемелерін  жасау 
қазіргі  кезде  өзекті  проблемалардың  бірі  болып  табылады.  Өйткені,  білім 
беруді 
дамытудың 
2005-2010 
жылдарга 
арналган 
мемлекеттік 
бағдарламасында  «...білім  беру  сапасының  артуын  өздігінен  қамтамасыз 
етпейді, білім берудің мазмүны елеулі түрде қайта қарау талап етіледі және 
мұны  бүгіннің  өзінде  жасау  қажет»,-  деп  көрсетілген.  Қазіргі  білім 
мазмұнының  дамыта  оқыту  идеясына  негізделген,  ол  бастауыш  сынып
95
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет