ОҚушылар, ата-аналар, Ұстаздар газеті. Білім Қараша 2015 жылжүктеу 0.54 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата15.02.2017
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мектеп өмірінен

А й н а с ы

 14

Білім

жұмыстар арқылы өздігінен білім алуға бейімдеу арқылы

оқушы бойындағы  зерттеушілік қабілетті дамыту. Пән

мұғалімдерінің кәсіби өсуі мен  бүгінгі өзгермелі әлемдегі

уақыт талабынан туындап отырған оқушыларды қалай

оқыту  керек?  Оқыту  мен  оқу  үдерісінде  жаңашыл

бастамаларды  іске  асырудағы  мұғалімнің  ролі  қандай.

«Барлығы  әлемнің  өзгеруі  туралы  айтады,  алайда

ешқайсысы  өзін  өзгерту  туралы  ойламайды»  деп  ұлы

жазушы  Л.Толстой айтқандай  әрбір мұғалім теориялық

ұғынуды, іс-тәжірибелік дағдыны  және кәсіби тұтастықты

қолданатын  жақсы оқытуды нақты іс-әрекетімен көрсетуі

керек. Қоғам тарапынан сапалы білімге деген әлеументтік

сұраныс    артуда,  сондықтан  ұстаздардан  оқыту

стратегиялары, түрлі педагогикалық тәсілдерді қолдану

мүмкіндіктерін, нақты әдістермен тәсілдерді қалай және

қай жағдайда қолдану қажеттілігі туралы білімді қажет етіп

отыр. Міне осы бағыттағы сауалдарға сөзбен емес нақты

іс-әрекетпен жауап беруде кезігетін проблемаларды қалай

шешуге болады. Облыс әкімі  Көшербаев «Нашар оқушы

болмайды, нашар мұғалім болады» -деген  қанатты сөзі

астарына үңілсек көп жағдайда ұстаз тарапынан  алғашқы

қадам  жасалуы  керек  екенің  түсінесің.Кең-байтақ

жер,жоғары білімді болмай ақ жұмыс табылатындығы бір

жағынан  жақсы  болғанымен    ғылымға  негізделген

өндірістің дамуына басты кедергі болып келеді. Қоғамның

барлық саласында көшбасшылық керекақ , бірақ сыбайлас

жемқорлық білімді адамдардың өз саласы бойынша жұмыс

істеуіне кедергі болуы тенденциясы мектеп партасында

отырған  өскелең  ұрпақ  санасына  да  ықпал  ететіндігін

ұмытпауымыз  қажет.  Бірінші  деңгейді    бітірген

мұғалімдер шешімін таппаған проблемадан шығу жолында

бір жұдырық болып жұмыс істеуі керек екенін, түсіндім.

Бүгінгі таңда көптеген ірі өндіріс орындары мен  үлкен

инфрақұрылымдар жеке капитал қолына көшіру үрдісі

жүріп жатыр. Демек  енді білімді адамдарға деген сұраныс

артады. Себебіне тоқталсам, бюджет қаражаты емес жеке

қаражатқа негізделген экономикалық-әлеументтік даму

жемқорлықты нарық заңдылығы арқылы тоқтатады.Міне

жоғары оқу орындары мен білім ордалары арасында нағыз

әріптестік  орнайтын  заман  туындап  келеді.Қазақстан

әлемнің  бір  бөлшегі  болғандықтан  жаһандану  дәуірі

талаптарын  орындау  білім  саласы  қызметкерлеріне  де

жауапкершілік  жүгін  артып    келеді.Курс  барысында

А,В,С,Д,Е,F есептерін тапсырдық. Жоғарыдағы айтылып

отырған  ойлар  А есебі барысында эмоция арқылы шығып

отырған бос әңгіме емес әлем елдерін салыстыра зерттеу

барысында  туындаған  пікірлер.  Қорыта  айтқанда

еліміздің ертеңгі болашағы оның табиғи байлығы емес

адами  ресурстары    екенің    қазіргі    дағдарыс  кезеңінде

дамыған елдер мен дамушы елдер арасындағы алшақтық

көрсетуде.Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Есімов Аманғали Жақсатұлы

«Учитель  играет  роль  фасилитатора  по  обучению  и

действует не как субъект,  «предоставляющий знания», а

как,  направляющий, наполняющий и поддерживающий

процесс обучения»

Вот  уже  три  года,  учителя  нашей  школы  проходят

уровневое обучение:

 Сейчас много говорят о этих курсах. Для Чего? Зачем?

С  августа  месяца  нам,  четырем    учителям,

посчастливилось тоже пройти трехуровневые  курсы по

программе  первого  (продвинутого)  уровня  в  филиале

Центра  педагогического  мастерства  АОО  «Назарбаев

Интеллектуальные школы».

Трехуровневые курсы- коренная реформа в образовании

Пройдя  эти  курсы,  только  начинаешь  понимать,

насколько  важно  преобразование  практики  в  школе.

Изучая  историю  стран,  где  проходил  феномен

«экономического  чуда»,  узнаешь,  что  весь  нынешний

экономический успех начинался с нуля. Первым шагом

которое сделало государство, - это коренная реформа в

образовании.

Страны мира проводят реформы в системе образования

потому,  что произошёл прорыв в техническом прогрессе,

потому, что наука шагнула на новый уровень познания.

Динамичность  происходящих  в  современном  мире

перемен,  обусловила  необходимость  переосмысления

функционирующих мировых систем образования.

Наша  казахстанская  система  должна  отвечать

потребностям общества и мира. И именно поэтому были

внедрены данные курсы обучения.

На  этих  курсах,  можно  сказать,  у  нас  произошел

переворот в сознании. Если до этого мы обучали детей по

традиционной  системе,  то  сейчас  мы  осознаем,  что

потребности быстро развивающего мира требуют нового

взгляда на обучение. Идеи изучаемой Программы помогут

нашим ученикам применять полученные знания в школе

во  взрослой  жизни,  уметь  работать  в  сотрудничестве,

обладать коммуникативными навыками.

На данный этап в нашей школе 20 человек прошли 1

уровень( продвинутый) ,  6 человек -2 уровень, 12 человек

– 3 уровень.

Знания, полученные нами в  течение трех месяцев, в

дальнейшем мы будем внедрять в собственную практику.

Мектеп өмірінен


15

А й н а с ы

Білім

Мне,  как  и  многим  учителям  нашей  школы,

предоставилась  возможность  повысить  свою

квалификацию, обучаясь на 3-х  уровневых курсах для

учителей в Центре педагогического мастерства. Это была

320-часовая  аудиторная  работа  «Лицом  к  лицу»  с

коллегами 

при 


поддержке 

 

опытных и

квалифицированных тренеров Центра педагогического

мастерства  –  Жайнагуль    Дузинхановны  и  Софьи

Такеновны.

Основной  предпосылкой  всех  программ  Центра

педагогического мастерства является то, что учителя и

директора школ должны знать не только способ внесения

изменений в уроки и школу в целом, но и их причины.

Причиной является то, что каждый класс и каждая школа

является  уникальной.  Поэтому  программы  Центра

педагогического  мастерства  предполагают  глубокое

понимание  того,  как  анализировать  конкретные  и

сложные ситуации, знать, как добиться изменений и как

осуществить  их  оценку  в  соответствии  с  ожидаемыми

изменениями  в  обучении  учеников  для  подготовки  к

взрослой жизни в 21-м веке.

Динамичность  происходящих  в  современном  мире

перемен  обусловлена  необходимость  переосмысления

функционирующих  мировых  систем  образования.  В

условиях стремительно меняющегося мира ключевыми

вопросами и для политиков в сфере образования, и для

школ  в  целом,  и  для  учителей  в  частности  являются:

первый – «Что подлежит изучению учащимися в 21-м

Преобразование школы-главная задача учителя-лидера

веке?» и  второй – « Каким образом учителя подготовят

учащихся к 21-му веку?».  Принципиальным отличием

современных процессов преподавания и учения является

их приоритетность в формировании готовности учащихся

к  практическому  использованию  имеющихся  знаний,

помимо  формального  обладания  ими,  что  в  большей

степени соответствует сущности навыков, востребованных

в 21-м веке. Эти курсы помогли нам понять и осознать,

что в первую очередь  должны меняться мы, сами учителя,

что  мы  должны  располагать  достаточным  объемом

времени, проявлять компетентность не только в развитии

у  учащихся  знаний  и  навыков,  но  и  в  их  личностном

становлении,  принимая  во  внимание  важность

индивидуализации  обучения  и  формирования  у

учащихся  метасознания – навыков обучения  тому, как

учиться.


Хотелось бы сказать, что Программа Первого уровня,

которой  мы  обучались,  является  комплексной

программой, объединяющей ключевые идеи Программ

третьего и второго уровней. Базовой функцией учителей,

обучающихся по программе Первого уровня, а их у нас 20

учителей,  является  разработка  программы  развития

школы, предполагающей  внедрение новых  подходов в

учении  и  преподавании,  согласованных  с  контекстом

конкретной школьной практики.

Байманова Анар Манасовна –

учитель английского языка

И  теперь  наша  задача  -  включиться  в  работу  нашего

школьного  сетевого  сообщества.  Впереди  много  идей,

планов.  Это  и  организация    коучингов,  Leccon  Stadi,

менторинга. Мы уверенны, что наша дальнейшая работа

принесет изменения в практике школы.

Очень  важно,  чтобы  все  учителя  осознали

необходимость  преобразования  школьной  практики,

приняли и стали использовать новые методы и подходы.

Конечно,  это  будет  нелегко.    Поэтому  используя

различные    стратегии,  проводя  коучинги,  внедряя

менторинг, можно убедить учителей сознательно прийти

к этим мыслям, к этим действиям.

 Сегодняшнему  выпускнику  открыты  дороги  во  все

учебные заведения страны и Зарубежья. И очень важно,

каким будет этот выпускник. Как говорится в Программе,

«меняется модель выпускника» Ведь самое главное, чтобы

полученные в школе знания оказались востребованными

в  будущем,  а  выпускники,  опираясь  на  полученные

знания,  навыки,    сумели  выстоять  и  утвердится  в

меняющемся мире.

Учитель биологии Тулкибаева Эльянора Сагатовна

Мектеп өмірінен


А й н а с ы

 16

Білім

Оқушылардың  бос  уақытын  тиімді  ұйымдастыру,  олардың  күш-

жігерін дұрыс бағытта жұмсау және бойында тұнып жатқан туа біткен

қабілеттерінің көзін ашып, өнермен қатар кез-келген пайдалы іске

баулу-қай  кезеңде    болмасын,  өзектілігін  жоғалтпаған  мәселелер.

Баланың болашақта мықты, жан-жақты тұлға болып қалыптасуына бұл

факторлардың ықпалы өте зор. Соңғы жылдары қосымша білім беру

саласын дамытуға ерекше назар аударылып келеді.

       Сондай үйірмелердің біріне-«Табиғатты қорғау» үйірмесі жатады.

Үйірменің негізгі мақсаты-оқушыларды қоршаған ортаны аялауды

үйретіп қана қоймай, бойларындағы адами құндылықтарды дамытып,

табиғат-анаға деген сезімдерін тәрбиелеу арқылы мейірбан жан ретінде

қалыптасуына ықпал ету. Мұның өзі өзге де көптеген үйірмелерге,

әрбір оқушының ынтасы мен талабына қарай жұмыс жасауына жақсы

ықпал  етеді.  Олай  дейтінім,  үйірмеге  қатысатын  әрбір  оқушының

бойында өзі туып өскен ортасына, айналасына деген дұрыс көзқарас

қалыптасады.  Оны  оқушылардың  жазған  шығармаларынан,

эсселерінен, берілген әрбір тапсырманы орындау барысында байқауға

болады. Әр сабақ  сайын «Табиғат жанашыры болу  үшін не істеуге

болады?», «Сен өзіңді табиғат жанашырымын дей аласың ба?», «Егер

сен эколог болсаң, не істер едің?» деген тақырыпта тест тапсырмалары

мен  шығармашылық  жұмыстар  алынады.  Бұл  жұмыстардың

қорытындысы шығып, оқушылар арасында талданады. Мұның негізгі

мақсаты: оқушылардың бойында табиғатқа деген жанашырлықтың

болуын қадағалап, экологиялық білімді қалыптастыру. Оқушылардың

білімі  жанұядан  алған  тәрбие,  мектептегі  сынып  жетекшілерінің

берген  білімі  мен  достары  арасындағы  пікірлерден  беріледі.

Сондықтан көгалдандыру-кез-келген адамның парасатты ісі болып

табылады. Жасыл желекке оранған жердің ауасы өзгеше болып, адам

ағзасына  барынша  пайдалы  екенін  білеміз.  Осыған  орай,  табиғат

жанашырын  мектеп  қабырғасынан  бастап  тәрбиелеп,  кез-келген

Болашақ жас экологтар

адамды  тарту  арқылы  айналамызды

көгалдандыруға 

болатынын 

естен


шығармаған  жөн.  Міне,  осындай  келелі

істердің арқасында ғана біз экологиямызды

барынша дұрыстай аламыз.

Экоклуб жетекшісі:

Махмутова Жансая Бақытбекқызы

Әр  халықтың  тарихын,болмыс

бітімін, мәдениетін сипаттайтын аса

қадірлі  мұраларының  бірі-халық

қолөнері.  Қазақтың  қолөнері

әлемдік 


деңгейде 

талайды


тамсандырып келеді.

Атадан балаға мирас бола отырып,

күні  бүгінге  дейін  жеткен  асыл

дүниелер  кімді  де  болса  бей-жай

қалдырмайды.  Бұл  біздің  ұлттық

байлығымыз.  Оны  білу,  үйрену,

құрметтеу келешекке жеткізу біздің

қасиетті борышымыз. Сондықтан да

қолөнер  үйірмесінің  мақсаты-

халқымыздың қолөнерін  игеру, оның

тәлім-тәрбиелік  мүмкіндіктерін

қазіргі  ұрпақ тәрбиесіне  пайдалана

білу болып табылады.

Осы мақсатта № 3 мектеп-лицейде

оқу  жылының  басынан  бастап

«Шебер  қолдар»  үйірмесі  жұмыс

жасап  келеді.  Қазіргі  кезде  ұлттық

құндылықтардың қайта өркендеуіне

жол  ашылды.  Елбасымыз  Н.Ә.

Назарбаевтың  «Мәдени  дәстүрлер

қашанда  әлеуметтік  қайта  түлеудің

қайнар 


көзі 

болып 


келеді.

Қазақстанда  ұлттық  өнерді  ,

мәдениетті  дамытуға  барынша

қолдау  жасап  отыр»  деген  сөздерін

басшылыққа  ала  отырып  үйірме

жұмыстарының  маңызды  да  мәндіҮйірменің  үйретері  көп

«Істі  ине  тікпейді,икемді  қол

тігеді» деген мақалдарды ойыма  ала

отырып,  үйірмеге  қатысып  жүрген

қыздардың  қолынан  шыққан

бұйымдарды көріп, бір масаттанып

қаламын.  «Ұстаздан  шәкірт  озар»

демекші, 

көз 

қызықтыратынтуындыларды  көргенде,  балаларға

дұрыс бағыт беріп, оларды іскерлікке

баулысақ,    ертеңгі  күні  әрбір  қыз

баланың  үй  шаруасын  дөңгелетіп

алып  кететініне  септігін  тигізетіні

айдан анық.Үйірме жетекшісі: Баймурзаева.А

болып  жүргізілуіне  мән  беріп

отырамын.

Үйірмеге  оқушыларды  жасақтау

кезінде 

қыздардың 

жас

ерекшеліктерін  ескеріп  отырдым.«Шебер  қолдар»  атты  үйірмеде

шеберхана  жабдықтарын,  құрал-

саймандарды  пайдалана  отырып,

күнделікті 

тұрмысқа 

қажетті


бұйымдардың  жасалу  жолдарын

таныстыра  отырып,  іс  жүзінде  іске

асырып келеміз.

Оқушылар 

үйірмеге 

үзбей


қатысады.  Себебі,  әрбір  сабақта

жасалған  бұйымдар  қыздардың

қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ т а р ы н

оятып,  жаңа  бұйымдардың

жасалу 

жолдарын


меңгергенше  асығады.

Қыркүйек  айында  қыз

балалар сәбилерге арналған

ойыншықтардың пішінін,

түрін  түрлендіріп,  бала

қызығатындай етіп жасады.

«Тілек сандығын» жасауда

оқушылар өздерінің арман

–тілектерін  қиял  арқылы

бере білді. Қыз балалар ас

үйге  арналған  перденің

үлгісін  қазақтың  ою-

өрнектерін  ойластыра

отырып безендіре алады.Үйретері  мол  үйірме  жұмысы

17

А й н а с ы

Білім

ҰБТ – оқушылар үшін жақсы дайындық қажет ететін

сынақ. Айына 2-3 реттен байқау байқау тест сынағы өтіп

тұрады. Нәтижесі қуанарлықтай емес. Оқу сапасы да, оқу

үлгірімінің көрсеткіші де, орташа балл да төмен. Әсіресе,

қиналдыратын  нәрсе  –  «2»  бағаның  шығуы.  Сонда

баланың 10 жыл бойы алған білім қайда? Құмға құйған

судай 


боп 

жоқ 


болып 

кеткені 


ма? 

Әлде


оқушыларымыздың ынта қоймай отырғаны ма?

Оқушыларға айтатыным, ҰБТ – алынбайтын асу емес.

Оның бағындыра алатынына өзіңе сенімді болу керек. Ол

үшін  уақытты  ұтымды  пайдалана  отырып,  пән

мұғалімдерімен бірлесе отырып, дайындықты күшейту

керек.  «Оқу-инемен  құдық  қазғандай»,-  деп  ата-

бабаларымыз тегін айтпаған Білім терең ізденуді қажет

етеді. Оқу үшін жан тазалығы, рухани күш-қайрат қажет.

Сабаққа  дайындық  кезінде  қиялың  әр  тұсқа  қашпай,

білімге деген ниетіңді аудыру керек. Сонда ғана ілім-білім

ҰБТ-ке дайындық деңгейі

бойыңа  қонып,  санаңа  сәуле  шашып,  өміріңе  тұтқа

болады.  Өзіңді  қайра,  көңіліңді  түрлі  ұсақ-түйектен

тазала, бойыңды бойкүйездіктен аласта, өзіңе-өзің тіке

қара да қатаң талаптар қой. Біздің мектеп-лицейіміздегі

11-сыныптарға сабақ беретін мұғалімдердің барлығы да

жыл сайын оқушылары 25 балл көрсеткішті көрсетіп келе

жатқан  тәжірибелі,  білікті.  Жастарымыздың  мектеп

бітіріп,  жоғары  оқу  орындарына  түсуі  еліміз  үшін  еш

күмәнсіз стратегиялық маңызы бар мәселе екенін белгілі.

Бұл – елдің болашағының тағдырын шешу. Сондықтан

ата-аналарға  да  айтатыным,  біз  болып,  сіз  болып

балаларымыздың  болашағын  жарқын  ету  үшін  ҰБТ

дайындық жұмыстарын екі жақтан қадағалап отыруымыз

керек.

Директордың бейінді оқыту ісі жөніндегі орынбасары :

Тажитаева Салтанат Балтабекқызы

Сезон  дистанционных  олимпиад  открыт!

Результаты Международного блицтурнира «Всезнайки»

1 место. 1.  Махатов Нуржан - 2Б (Шагырбаева С.Д.)

2.  Торебек Кайсар - 2 А (Тапалова З.К.)

2 место. 1. Аскербаева Алина - 4Е (Жаманбаева А.А.)

2. Тулебаева Камила - 3Д (Агитаева Г.К.)

3 место. 1. Сапиулла Айлин - 4Д (Айтуганова З.Д.)

2. Шамширакова Алия - 4Д (Айтуганова З.Д.)

3. Адилхан Жасмин - 2В (Маханова Г.З.)

4. Джалимбетова Улдана -2В (Маханова Г.З.)

5. Сартай Жанай - 2В(Маханова Г.З.)

6. Омирбек Саягул - 3А (Омарова Г.Т.)

Результаты Международного творческого конкурса «Фея Осени»

1 место. 1. Беркенова Райхан - 4Г (Оразбек Айнур)

Итоги I тура Дистанционной Республиканской

Олимпиады по казахскому языку «Зият»

1место. 1. Кенес Казбек -10В (Сайдалиева И.)

2. Тен Евгений - 10В (Сайдалиева И.)

3. Хван Валерия - 6Г (Бекенова А.Т.)

4. Талгаткызы Тогжан - 6Г(Бекенова А.Т.)

5. Нугман Аделя - 6Д(Бекенова А.Т.)

6. Сисембаев Данияр - 6Д(Бекенова А.Т.)

7. Успан Даулет - 6Г(Бекенова А.Т.)

8. Ризванов Курбан - 6В(Бекенова А.Т.)

9. Жаркинбек Инкар - 5 В (Оразалиева М.)

10.Еркинбекова Акерке - 5В(Оразалиева М.)

11. Самади Балжан - 5В(Оразалиева М.)

12. Ибрагимова Акбаян - 5В(Оразалиева М.)

13. Раимбек Алина - 5В(Оразалиева М.)

14. Нарманова Дарига - 5Д(Бекенова А.Т.)

15. Туркпен Айганым - 5Д(Бекенова А.Т.)

16. Демеубай Адлет - 5Д(Бекенова А.Т.)

2 место. 1. Нургали Аружан - 10В(Сайдалиева И.)

3 место. 1. Муканова Мадина - 9В (Мусаева М.М.)

2. Абсаматова Карина - 5В (Оразалиева М.)

Итоги серии дистанционных  олимпиад  «Октябрь 2015»

Международного проекта «Videouroki.net»

Английский язык

1 место. 1. Беркинбаев Жан - 2Ж (Дуйсенгали А.)

2. Есетова Дания - 2Д (Дуйсенгали А.)

3. Цой Анна  - 2Д (Толебаева Ж.)

2 место. 1. Болатова Камила - 6Б (Байманова А.М.)

2. Абсадык Аделя - 10А (Есмамбетова К.Н.)

3. Ким Георгий - 10Г (Есмамбетова К.Н.)

4. Исаев Руслан - 5Д (Байдалиева О.)

5. Аман Перизат - 7А (Кайпназарова Г.А.)

6. Амангельды Димаш - 6Г (Кайпназарова Г.А.)

7. Тищенко Артем - 2Д (Толебаева Ж.)

3 место. 1. Дайрабай Назым - 9А (Есмамбетова К.Н.)

2. Жолмагамбет Алихан - 9Б (Есмамбетова К.Н.)

3. Ондасын Камила - 10А (Есмамбетова К.Н.)

4. Татай Нурдана - 10А (Есмамбетова К.Н.)

5. Шарипбай Жансая - 9Б (Есмамбетова К.Н.)

6. Аскербаева Алина - 4Е (Камалова А.)

7. Шинибаев Рашид - 2Д (Толебаева Ж.)

География. 3 место

1. Райымбек Акниет - 9Б (Рахметова Б.Ж.)

Информатика

1 место. 1. Абуов Тимур - 5Д (Григорьева И.А.)

2. Исаев Руслан - 5Д (Григорьева И.А.)

3. Тулебаева Камила - 3Д (Григорьева И.А.)

4. Рыбалкин Артем - 8Г (Григорьева И.А.)

5. Швемлер Олеся - 8Г (Григорьева И.А.)

Математика. 1 место

1. Нагизхан Софья - 3Д (Агитаева Г.К.)

2. Прназар Дамир - 3Д (Агитаева Г.К.)

3. Тулебаева Камила - 3Д (Агитаева Г.К.)

4. Байекенова Аружан - 1Ж (Айтуганова З.Д.)

5. Аскербаева Алина - 4Е (Жаманбаева А.А.)

6. Махатов Нуржан - 2 Б (Шагырбаева С.Д.)

2 место. 1. Нам Маргарита - 3Д (Агитаева Г.К.)

2. Рашидов Алишер - 2Д (Аманова А.В.)

3. Тищенко Артем - 2Д (Аманова А.В.)

4. Цой Анна - 2Д (Аманова А.В.)

5. Асанова Сымбат - 1Д (Оразымбетова М.О.)

6. Жанабай Инкар - 1Д (Оразымбетова М.О.)

3 место. 1. Абдикеров Арлан - 6А (Баимбетова Л.)

2. Зинелов Жангерей - 6А (Баимбетова Л.)

3. Шонжар Ердаулет - 6А (Баимбетова Л.)

4. Бакытжанулы Ердар - 5Б (Жумагулова Ж.)

5. Галымжанкызы Айя - 5Б (Жумагулова Ж.)

6. Омаров Алишер - 5Б (Жумагулова Ж.)

7. Сахабадин Сая - 5Б (Жумагулова Ж.)

8. Бакберген Ален - 3Д (Агитаева Г.К.)

9. Кутыбаева Сымбат - 3Д (Агитаева Г.К.)

10. Еркынкызы Нурай - 1Ж (Айтуганова З.Д.)

11. Кенжебаев Ержан - 4Д (Айтуганова З.Д.)

12. Кучербаева Жибек - 4Д (Айтуганова З.Д.)

13. Тажибай Али - 4Д (Айтуганова З.Д.)

14. Бирлик Аружан - 2Д (Аманова А.В.)

15. Есетова Дания - 2Д (Аманова А.В.)

16. Шинибаев Рашид - 2Д (Аманова А.В.)

17. Акназар Арсен - 4Е (Жаманбаева А.А.)

18. Байекенов Жанболат - 4Е (Жаманбаева А.А.)

19. Сыздыкова Нурай - 4Е (Жаманбаева А.А.)

20. Бектасова Аружан - 1Д  (Оразымбетова М.О.)

21. Кадирова Жансая - 1Д (Оразымбетова М.О.)

22. Муханбетали Дильназ - 1Д (Оразымбетова М.О.)

23. Сейтмахан Мадина - 1Д (Оразымбетова М.О.)

Окружающий мир. 2 место

1. Байекенова Аружан - 1 Ж  (Айтуганова З.Д.)

2. Тищенко Артем - 2Д (Аманова А.В.)

3 место. 1. Жадигер Динмухаммед - 4Д  (Айтуганова З.Д.)

Русский язык. 1 место

1. Бахтияр Майя - 1 Ж  (Айтуганова З.Д.)

2. Кучербаева Жибек - 4Д (Айтуганова З.Д.)

2 место. 1. Кенжебаев Ержан - 4Д (Айтуганова З.Д.)

2. Тищенко Артем - 2Д (Аманова А.В.)

3. Шинибаев Рашид - 2Д (Аманова А.В.)

4. Уалихан Асель -2Е (Тажгуразова Л.Б.)

3 место. 1. Аскербаева Алина - 4Е (Жаманбаева А.А.)

Литературное чтение. 2 место

1. Жадигер Динмухаммед - 4Д  (Айтуганова З.Д.)

3 место. 1. Аскербаева Алина - 4Е (Жаманбаева А.А.)

Изо. 1 место

1. Рашидов Алишер - 2Д (Аманова А.В.)

2 место. 1. Есетова Дания - 2Д (Аманова А.В.)

2. Цой Анна - 2Д (Аманова А.В.)

Итоги Международного блиц-турнира по английскому языку «Mysterious

Albion». 1 место.

1. Яхия Аяулым - 5А (Есмамбетова К.Н.)

2 место. 1. Абдулвахидова Жанетта - 5Д (Есмамбетова К.Н.)

2. Болатова Камила - 6Б (Есмамбетова К.Н.)Р ей т ин г
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет