Оқулық Жалпы редакциясын басқарған ҚР ҰҒА мүшесі, э.ғ. д., профессор С. С. Сатубалдин «Алматыкітап баспасы»


I БӨЛІМ. Бухгалтерлік есептің принциптері 16жүктеу 0.63 Mb.
Pdf просмотр
бет13/13
Дата15.02.2022
өлшемі0.63 Mb.
#17287
түріОқулық
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
52157 157357 13
Бухгалтерлік есеп
I БӨЛІМ. Бухгалтерлік есептің принциптері

16

1.1­кесте

Бухгалтерлік есептің халықаралық деңгейде  

стандарттау эволюциясы 

Ежелгі 

заман

Орта 

ғасыр

XV-

XVIII

 ғғ.

XIX

 ғ.

XX ғ. 

1-ші жар-

тысы 

XX ғ. 2-ші 

жартысы 

XXI ғ. 

басы 

Мәде-


ниет-

тіліктің 

қалып-

тасуы-


мен 

есеп тің 

туын-

дауы 


Әртүрлі 

мемлекет-

терде бух-

галтер лік 

есептің 

ортақ 


қабыл дан-

ған әдіс-

тері нің 

қалып-


тасуы 

(шот тар, 

ба ланс, 

екі жақ ты 

жазу және 

т.б.)


Прак-

тика лық 

тәжі-

ри бені 


тал дап 

қо рыту 


(Лука  

Па чо ли)

БЕ ғы-

лы ми 


кон цеп-

ция сын 


жасау, 

заң дық 


актілер 

не гізінде 

бух гал-

тер лік 


есеп тің 

тәр тіп 


бел гі-

леуі нің 

басы

Бух гал-


тер лік 

есеп тің 

ұлт тық 

стан дарт-

тарын 

жасау 


Ұлттық 

стан дарт-

тардың 

ары қарай 

дамуы; 

бух гал-


терлік 

есепті 


халық-

ара лық 


дең гей де 

стан дарт-

тау 

Бухгал-


терлік 

есеп пен 

қаржы-

лық 


есепті-

ліктің 


ұлттық 

стан-


дартта-

рынан 


халық-

аралық 


стан-

дартқа 


көшуі

Бухгалтерлік есеп қашан пайда болды?

1. 

Бухгалтерлік есепті ғылым ретінде кім қалып тас тырды?

2. 

Мемлекеттің  экономикалық  дамуы  мен  бухгалтерлік  есебі 

3. 

арасында байланыс бар ма? Жауабыңызды дә лелдеңіз.

Екі жақты жазу жүйесі қашан және қайда пайда болды?

4. 

Қазақстанда  бухгалтерлік  ғылымның  дамуының  жа ңа 

5. 

кезеңінің артықшылықтары неде?

ӨзІн-ӨзІ тЕКСЕРуГЕ аРналған  

СұРақтаР: 

жүктеу 0.63 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет