Оқу уақытының бөлінуіжүктеу 359.79 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата28.05.2017
өлшемі359.79 Kb.
  1   2   3   4

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КӚПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 

 КЕЛІСІЛДІ                                                                                                                                                                      БЕКІТІЛДІ 

ОӚЖ жӛніндегі директордың орынбасары                                                                                                                  КГТК  директоры 

 ______________  Ж.Т.Садық                                                                                                                                     _______________ С.Г.Смагулов 

«______ »_________2015ж.                                                                                                                                          «_______»____________2015ж. 

 

 

 Жұмыс оқу бағдарламасы 

Пән            Психология және спорт психологиясы 

Техникалық және кәсіптік білім бойынша ҥлгілік бағдарлама негізінде жасалған 

Тіркеу № «   »       .20    ж. 

Мамандық  0103000  «Дене тәрбиесі және спорт» 

Біліктілігі   0103023  «Дене тәрбиесі және спорт мҧғалімі» 

№___________  «_____»    ____________  20 ___ж.  оқу жоспарына сәйкес 

 

 Оқу уақытының бөлінуі 

 

  

 

  

 

 

 

Курс 


Барлық 

сағат 


саны 

Теориялы


қ сабақтар 

Зертханал

ық 

сабақтар Тәжірибел

ік 


сабақтар 

Курстық 


 жоба 

Бақылау 


жҧмыстар

ы 

Емтихан  

1-

cем 2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


42 


14 

14 


 

 13 

 

  

 

  

56 14 

14 


 

 

12 17 

 

  

  

98 28 

28 


 

 

12 30 

 

  

 

  

Жұмыс оқу бағдарламасын қолдану 

 

Оқу жылы 

Топтар 

2015-2016ж  2ФК-1к 

 

  

 

  

 

 Қҧрастырушы: педагогика және психология пәндерінің оқытушысы 

Оразғалиева Гҥлден Зайкенқызы 

 

 

  

Жҧмыс оқу бағдарламасы  Кӛпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің «Экономикалық-қҧқықтық және гуманитарлық» 

бӛлім отырысында қаралды және қҧпталды. 

 

 20____жылғы  «_____»   ______№ _____хаттамасы 

 

«Экономикалық-қҧқықтық және гуманитарлық» ____________Сухорукова Е.Ю. бӛлім меңгерушісі 

 

 Оқу жҧмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік стандарты ҚР МЖМБС 4.05.075-2009 негізінде әзірленді. 

 

  

 

                                      МАЗМҦНЫ 

1.

 

Тҥсіндірме жазба 2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 3.

 

Пәннің мазмҧны мен тақырыптық жоспары 3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

     3.2.Пәннің жҧмыс оқу бағдарламасының мазмҧны 

4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу қҧралдары тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                    1.Түсіндірме жазба 

 

   Оқу  жҧмыс  оқу  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  орта  арнаулы  кәсіби  оқу  орындарына  арналған  мемлекеттік 

стандартқа сәйкес қҧрылған. 

    Жалпы кӛлемі-98сағат, соның ішінде: теориялық сабақ-56 сағат, тәжірибелік сабақ-42сағат. Осы жҧмыс оқу бағдарламасын іске 

асыру барысында 0103000  «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы  бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға 

міндетті орта кәсіптік білім стандартына сәйкес ӛткізілу қаралған. 

    Осы жҧмыс оқу бағдарламасы психологияның даму тарихын және оның ғылыми зерттеу әдістерін, ми және психика, жеке адам 

және іс-әрекет психологиясы мәселелерін, адамның психикалық таным процестерін, жеке адамның эмоциясы және сезім сферасы, 

адамның психологиялық ӛзгешеліктерін, жас ерекшелігі және педагогикалық психология мәселелерін, әлеуметтік психологияның 

жалпы мәселелерін оқытуды қарастырады. 

   Курстың  мақсаты  студенттерге  жеке  тҧлғаның,  адам  ағзасының  даму  заңдылықтарының  қалыптасуы,  спорт  қызметі 

жағдайындағы  психикалық  ҥрдістердің  қызмет  етуі  жағдайлары  туралы,  мақсаттар,  міндеттер,  педагогикалық  ҥрдістің 

заңдылықтары туралы кӛзқарастарды қалыптастыру, сонымен қатар студенттерді қазіргі заманғы адам мен келешектегі маманның 

жалпы мәдениетін қҧраушысы ретінде психологиялық және педагогикалық мәдениеттің элементтеріне еліктіру болып табылады. 

 

1.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт және білім бағдарламасында жоспарланған оқу 

нәтижесі 

Жҧмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі қҧзыреттіліктерге ие болулары 

керек: 


-Базалық: 

БҚ.2. Ортақ нәтижеге жету ҥшін, топтағы кӛзқарасты 

әртҥрлі адамдармен этикет нормаларына сәйкес 

ынтымақтастық байланыс орната білу; 

БҚ.6. Оқуға, ӛзінше оқуға қабілеттілік-ҥздіксіз ӛзінше білім 

алуға және кәсіптік біліктілікті жетілдіруге дайындық; 

БҚ.10. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын 

білу, Балалар қҧқығы туралы Конвенцияны, мемлекеттік 

жалпыға білім беру стандартын білу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 

    Психологияны ғылым ретінде тҥсінуі, оның қҧрылымы мен 

принципін білуі; 

Меңгереді: 

    Психология пәні бойынша оқу әдебиеттері мен ӛз бетінше жҧмыс 

жҥргізу дағдысын; 

Дағдыланады: 

   Таным процестерінің ерекшеліктерін білуі; 

Қҧзыретті: 

    Жеке адамның әр тҥрлі жас ерекшелік кезеңдеріндегі дамуын білуі; 

-Кәсіби: 

КҚ.1. Білім алушылардың психологиялық даму 

ерекшеліктерін, жас ерекшеліктерін, оқу тәрбие процесінің 

мәнін, дидактика заңдылықтарын білу; 

КҚ.3. Мақсат пен міндеттерді анықтай, білім алушылардың 

іс-әрекетін жобалай, ҧйымдастырушылық дағдыларын 

дамыта білу; 

 

Біледі: 


   Жеке тҧлғаның дамуының психологиялық ерекшеліктерін; 

Меңгереді: 

 Психикалық қҧбылыстардың пайда болуы және дамуы, қалыптасу 

заңдылықтарын; 

Дағдыланды: 

    Бақылау дағдыларын, баланың психикалық ерекшеліктеріне 

талдау жасауды білуге; 

Қҧзыретті: 

Психология ғылымының әдіснамалық негізін игереді. 

-Арнайы: 

АҚ.2. Негізгі ҧғымдар мен терминдерді, әртҥрлі нысандар 

мен нақты қҧбылыстар арасындағы қатынастар мен 

байланыстарды ашатын заңдарын білу; 

АҚ.4. Мҧғалім мен оқушының портфолиосының мазмҧнын 

жинақтау әдістерін меңгеру. 

АҚ.5. Оқу-ақпараттық қҧралдармен жҧмыс жасаудың әдіс-

тәсілдерін және оларды қолдану кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын меңгеру. 

Біледі: 

   Жан мен тәннің байланыстылығы туралы тарихи ілімді; 

Меңгереді: 

   Қарым-қатынастың қызметін және тҥрлерін жіктеуді; 

Дағдыланды: 

  Ӛзінің коммуникативтік қасиеттерін қалыптастыруды және оларды 

жетілдіру ҥшін бағдарлама жасауға

Қҧзыретті: 

Жеке адамның жас ерекшелік кезеңдеріндегі дамуын, жеке адамның 

психикалық бағыттағы компоненттерін білу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Модуль мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Жоспар 


ланған 

 деңгей 


Жоғары  

дейгей 


Орта  

буын 


маманы 

 

 

 

 

І Бөлім. Жалпы психология. 

 

 

 

Тақырып №1.Жалпы психология туралы тҥсінік.        4 

 

 Тақырып №2. Тәжірибелік сабақ № 1. Психология ғылымының зерттеу әдістері. 

      2 

 

 Тақырып №3.Жеке тҧлғаның психологиялық сипаттамасы. 

      2 

 

 Тақырып №4. Тәжірибелік сабақ № 2. Жеке адам тҥсінігі, психологиялық сипаттамасы. 

      2 

 

 Тақырып №5. Топтар және ҧжымдар психологиясы. 

      2 

 

 Тақырып №6. Тәжірибелік сабақ № 3. Топтар және ҧжымдар психологиясы. 

      2 

 

 Тақырып №7.Іс-әрекет психологиясы.     

      2 

 

 Тақырып №8. Тәжірибелік сабақ № 4. Іс-әрекет және оның тҥрлері. 

      2 

 

 Тақырып №9.Қарым-қатынас пен сӛйлеудің психологиялық сипаттамасы. 

      2 

 

 10 

Тақырып №10. Тәжірибелік сабақ № 5. Сӛйлеу, оның тҥрлері. 

      2 

 

 11 

Тақырып №11. Психологиялық процестер. Тҥйсік туралы тҥсінік.  

      2 

 

 12 

Тақырып № 12. Тәжірибелік сабақ № 6. Тҥйсіктің жалпы заңдылықтары. 

      2 

 

 13 

Тақырып №13.Қабылдау туралы тҥсінік. 

      2 

 

 14 

Тақырып № 14. Тәжірибелік сабақ № 7. Қабылдаудағы ерекшеліктер. 

      2 

 

 15 

Тақырып №15. Ес туралы жалпы тҥсінік. 

      2 

 

 16 

Тақырып № 16. Тәжірибелік сабақ № 8.Ес процестерінің ерекшеліктері. 

      2 

 

 17 

Тақырып № 17. Зейін туралы жалпы ҧғым. 

      2 

 

 18 

Тақырып № 18.Тәжірибелік сабақ № 9.Зейіннің негізгі қасиеттері. 

      2 

 

 19 

Тақырып № 19. Ойлау туралы тҥсінік. 

      2 

 

 20 

Тақырып № 20.Тәжірибелік сабақ № 10.Ой тәсілдері мен формалары. 

      1 

 

 21 

Тақырып № 21. Қиял және оның ӛзге психикалық процестермен байланысы. 

 

      2 


 

22 


Тақырып № 22. Тәжірибелік сабақ № 11.Қиял тҥрлері. 

 

      2  

23 

Тақырып № 23.Эмоция және сезім. 

 

      2 


 

24 


Тақырып № 24. Тәжірибелік сабақ № 12.Сезім және эмоция кҥйлерінің ерекшеліктері. 

 

      2  

25 


Тақырып № 25. Еріктің физиологиялық негіздері. 

 

      2  

26 


Тақырып № 26 Тәжірибелік сабақ № 13. Ерік сапалары. 

 

      2  

27 


Тақырып № 27. Жеке тҧлғаның психологиялық ерекшеліктері. Темперамент. 

 

       2  

28 


Тақырып № 28.Тәжірибелік сабақ № 14.Темперамент типтерінің ерекшеліктері. 

  

29 


Тақырып №29.Мінез туралы жалпы тҥсінік. 

  

30 


Тақырып № 30.Тәжірибелік сабақ № 15.Міне бітістері. 

  

31 


Тақырып №31. Қабілет және нышан. 

  

32 


Тақырып № 32.Тәжірибелік сабақ № 16.Қабілеттің дарлық сипаттары. 

  

 

ІІ Бөлім. Спорт психологиясы. 

 

 

 33 

Тақырып №33. Спорт психологиясы пәні және оның міндеттері. 

  34 

Тақырып № 34.Тәжірибелік сабақ № 17. Спорт психологиясы пәні және оның міндеттері. 

  35 

Тақырып №35. Спорт және дене шынықтыру қызметіне психологиялық сипаттама. 

  36 

Тақырып № 36.Тәжірибелік сабақ № 18. Спорт және дене шынықтыру қызметіне 

психологиялық сипаттама. 

  

37 


Тақырып №37.Жаттықтырушы, дене тәрбиесі мҧғалімдері қызметінің психологиялық 

сипаттамасы. 

  38 

Тақырып № 38.Тәжірибелік сабақ № 19. Жаттықтырушы, дене тәрбиесі мҧғалімдері 

қызметінің психологиялық сипаттамасы. 

  

39 


Тақырып №39. Спорттық топтар мен ҧжымдардың психологиясы. 

  

40 


Тақырып № 40.Тәжірибелік сабақ № 20. Спорттық топтар мен ҧжымдардың 

психологиясы. 

  41 

Тақырып №41.Қимыл дағдыларының қалыптасу ҥрдісінің психологиялық ерекшеліктері. 

  42 

Тақырып № 42.Тәжірибелік сабақ № 21. Жаттығу процесі кезіндегі психологиялық 

ерекшеліктер. 

  

43 


Тақырып №43. Спорттық жарыстардың психологиялық ерекшеліктері. 

  

44 


Тақырып № 44.Тәжірибелік сабақ № 22. Спорттық жарыстардың психологиялық 

ерекшеліктері. 

  45 

Тақырып №45. Спорттық тактика әдістерінің психологиялық сипаттамасы 

  46 

Тақырып № 46.Тәжірибелік сабақ № 23. Спорттық тактика әдістерінің психологиялық 

сипаттамасы 

  

47 


Тақырып №47. Спортшыны жаттығу процесіне психологиялық дайындау. 

  

48 


Тақырып № 48.Тәжірибелік сабақ № 24. Спортшыны жаттығу процесіне психологиялық 

дайындау. 

   

Пән бойынша барлығы : 98 сағат.  

41 

57 


 

 

 

 

 

     3.2.Пәннің негізгі мазмұны. 

Тақырып  №1.Жалпы  психология  туралы  түсінік.  Психология  туралы  жалпы  тҥсінік.  Психологияның  даму  тарихы. 

Психология ғылымының салалары. Тақырып №2. Тәжірибелік сабақ № 1. Психология ғылымының зерттеу әдістері. Психология ғылымының зерттеу әдістері. 

Негізгі әдістердің жіктелуі. Бақылау және эксперимент әдістері. Қосалқы әдістер тҥрлері. Тақырып №3.Жеке тұлғаның психологиялық сипаттамасы. Жеке тҧлғаның психикасы туралы тҥсінікті қалыптастыру. Жеке 

тҧлға психикасы қалыптасуының негізгі жағдайы: ӛздігінен танып-білу. Тақырып №4. Тәжірибелік сабақ № 2. Жеке адам түсінігі, психологиялық сипаттамасы. Жеке тҧлғаның психикасы туралы 

тҥсінікті қалыптастыру. Жеке тҧлға психикасы қалыптасуының негізгі жағдайы: ӛздігінен танып-білу. Тақырып  №5.  Топтар  және  ұжымдар  психологиясы.  Әлеуметтік  топтар  туралы  тҥсінік.  Шағын  ҧйымдасқан  топтардың 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. Топтардың даму деңгейлері. Ҧжымның психологиялық жағдайы. Тақырып  №6.  Тәжірибелік  сабақ  №  3.  Топтар  және  ұжымдар  психологиясы.  Әлеуметтік  топтар  туралы  тҥсінік.  Шағын 

ҧйымдасқан  топтардың  әлеуметтік-психологиялық  ерекшеліктері.  Топтардың  даму  деңгейлері.  Ҧжымның  психологиялық 

жағдайы. 

Тақырып №7.Іс-әрекет психологиясы.    Іс-әрекет туралы жалпы тҥсінік. Іс-әрекет тҥрлері. Ойын, оқу, еңбек. Дағды, икем, әдет. 

Дағдыны қалыптастырудағы жаттығудың ролі. Тақырып №8. Тәжірибелік сабақ № 4. Іс-әрекет және оның түрлері. Іс-әрекет туралы жалпы тҥсінік. Іс-әрекет тҥрлері. Ойын, 

оқу, еңбек. Дағды, икем, әдет. Дағдыны қалыптастырудағы жаттығудың ролі. Тақырып  №9.Қарым-қатынас  пен  сөйлеудің  психологиялық  сипаттамасы.  Сӛйлеу  туралы  жалпы  тҥсінік.  Сӛйлеу  тҥрлері. 

Сӛйлеу мәдениеті.Сыртқы және ішкі сӛйлеу тҥрлері. Тақырып №10. Тәжірибелік сабақ № 5. Сөйлеу, оның түрлері. Сӛйлеу туралы ҧғым, сӛйлеудің тҥрлері, бала тілінің дамуы. Тіл 

мәдениеті. 

 

Тақырып  №11.  Психологиялық  процестер.  Түйсік  туралы  түсінік.  Тҥйсік  туралы  жалпы  тҥсінік.  Тҥйсік  тҥрлері, 

заңдылықтары. Адаптация, синестезия ҧғымдары. Бала тҥйсіктерінің даму жолдары. Тақырып  №  12.  Тәжірибелік  сабақ  №  6.  Түйсіктің  жалпы  заңдылықтары.  Тҥйсік  дегеніміз  не?  Тҥйсіктің  физиологиялық 

негіздері. Тҥйсік тҥрлері, заңдылықтары. Адаптация, синестезия тҥсініктері. Тақырып  №13.Қабылдау  туралы  түсінік.  Қабылдау  ерекшеліктері.  Апперцепция  тҥсінігі,  оның  тҥрлері.  Қабылдаудың 

мағыналылығы мен таңдамалығы. Қабылдаудағы иллюзия. Апперцепция тҥсінігі, оның тҥрлері. Тақырып № 14. Тәжірибелік сабақ № 7. Қабылдаудағы ерекшеліктер. Қабылдау ерекшеліктері. Апперцепция тҥсінігі, оның 

тҥрлері. Қабылдаудың мағыналылығы мен таңдамалығы. Қабылдаудағы иллюзия. Апперцепция тҥсінігі, оның тҥрлері. Тақырып  №15.  Ес  туралы  жалпы  түсінік.  Ес  туралы  жалпы  тҥсінік.  Ес  тҥрлері.  Ес  процестері.  Елестету  және  оның 

ерекшеліктері. Ҧмыту және оның тҥрлері. Тақырып № 16. Тәжірибелік сабақ № 8.Ес процестерінің ерекшеліктері. Ес туралы жалпы тҥсінік. Ес тҥрлері. Ес процестері. 

Елестету және оның ерекшеліктері. Ҧмыту және оның тҥрлері. Тақырып № 17. Зейін туралы жалпы ұғым. Зейін туралы  тҥсінік. Зейін тҥрлері, зейіннің негізгі қасиеттері. Зейінді тәрбиелеу 

жолдары. Тақырып  №  18.Тәжірибелік  сабақ  №  9.Зейіннің  негізгі  қасиеттері.  Зейін  туралы    тҥсінік.  Зейін  тҥрлері,  зейіннің  негізгі 

қасиеттері. Зейінді тәрбиелеу жолдары. Тақырып № 19. Ойлау туралы түсінік. Ойлау туралы жалпы тҥсінік. Ойлау саласындағы дара айырмашылықтар. Ой тәсілдері. 

Ой формалары.  Тақырып  №  20.Тәжірибелік  сабақ  №  10.Ой  тәсілдері  мен  формалары.  Ойлау  саласындағы  дара  айырмашылықтар.  Ой 

тәсілдері, ой формалары. Тақырып  №  21.  Қиял  және  оның  өзге  психикалық  процестермен  байланысы.  Қиял  туралы  жалпы  тҥсінік.  Қиял  тҥрлері. 

Қиялдың жасалу жолдары. Қиялдағы дара айырмашылықтар. Қиялды дамыту жолдары. Тақырып № 22. Тәжірибелік сабақ № 11.Қиял түрлері. Қиял туралы жалпы тҥсінік. Қиял тҥрлері. Қиялдың жасалу жолдары. 

Қиялдағы дара айырмашылықтар. Қиялды дамыту жолдары. Тақырып  №  23.Эмоция  және  сезім.  Эмоция  мен  сезім  туралы  тҥсінік.    Кҥрделі  эмоциялар.  Жоғары  сезімдер.Эмоциялар  мен 

сезімдердің дамуы мен қалыптасуы. Тақырып  №  24.  Тәжірибелік  сабақ  №  12.Сезім  және  эмоция  күйлерінің  ерекшеліктері.  Эмоция  мен  сезім  туралы  тҥсінік.  

Кҥрделі эмоциялар. Жоғары сезімдер.Эмоциялар мен сезімдердің дамуы мен қалыптасуы. Тақырып  №  25.  Еріктің  физиологиялық  негіздері.  Ерік  туралы  жалпы  ҧғым.    Ерік  амалдарының  кезеңдері.  Ерік  сапалары. 

Ерікті тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  26  Тәжірибелік  сабақ  №  13.  Ерік  сапалары.  Ерік  туралы  жалпы  ҧғым.    Ерік  амалдарының  кезеңдері.  Ерік 

сапалары. Ерікті тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  27.  Жеке  тұлғаның  психологиялық  ерекшеліктері.  Темперамент.  Темперамент  туралы  жалпы  ҧғым. 

Темпераменттің психологиялық сипаттамасы. Темперамент типтерінің жіктелуі. Темпераментті тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  28.Тәжірибелік  сабақ  №  14.Темперамент  типтерінің  ерекшеліктері.  Темперамент  туралы  жалпы  ҧғым. 

Темпераменттің психологиялық сипаттамасы. Темперамент типтерінің жіктелуі. Темпераментті тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №29.Мінез  туралы  жалпы  түсінік.  .  Мінез  туралы  жалпы  тҥсінік.  Мінез  бітістері.  Типтік  мінез  бітістері.  Мінезді 

тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  30.Тәжірибелік  сабақ  №  15.Міне  бітістері.  Мінез  туралы  жалпы  тҥсінік.  Мінез  бітістері.  Типтік  мінез  бітістері. 

Мінезді тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №31.  Қабілет  және  нышан.  Қабілет  және  нышан.  Қабілет  саласындағы  дара  айырмашылықтар  және  оларды 

қалыптастыру. Тақырып  №  32.Тәжірибелік  сабақ  №  16.Қабілеттің  дарлық  сипаттары.  Қабілет  және  нышан.  Қабілет  саласындағы  дара 

айырмашылықтар және оларды қалыптастыру. ІІ Бөлім. Спорт психологиясы. 

Тақырып  №33.  Спорт  психологиясы  пәні  және  оның  міндеттері.  Спорт  және  дене  тәрбиесі  психологиясы  пәнінің  қызметі, 

жарыс,  спорт  атрибуты,  дене  шынықтыру  және  психикалық  кернеу  ерекшелігі,  қызмет  жетістігі.  Спорт  және  дене  тәрбиесі 

психологиясының әдістері 

Тақырып  №  34.Тәжірибелік  сабақ  №  17.  Спорт  психологиясы  пәні  және  оның  міндеттері.  Спорт  және  дене  тәрбиесі 

психологиясы пәнінің қызметі, жарыс, спорт атрибуты, дене шынықтыру және психикалық кернеу ерекшелігі, қызмет жетістігі. 

Спорт және дене тәрбиесі психологиясының әдістері 

Тақырып №35. Спорт және дене шынықтыру қызметіне психологиялық сипаттама. Оқытушы қызметінің қҧрылымы және 

психологиялық  ерекшеліктері.  Ҧйымдастырушылық,  конструктивтік,  жобалық,  танымдық,  коммуникативтік  қызметінің 

ерекшеліктері.Жаттықтырушы, дене тәрбиесі оқытушысының оқушылармен қарым-қатынасы.  


Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

жүктеу 359.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет