Оқу жұмысы бағдарламасыныңжүктеу 150.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі150.29 Kb.

Оқу жұмысы бағдарламасының 

Титулдық беті                                                                                                                                                           

Ф СО ПГУ 7.18.3/30

     


                                                                                                                 

                                      

Қазақстан Республикасының білім ғылымдарының министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Зоотехнология, селекция және генетика кафедрасы

Генетика және биометрия пәнінен

5В8070200 Мал шаруашылығының өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының

сыртқы бөлім студенттеріне  арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


                                                                                                    

                                                                                                                                                                                         БЕКІТЕМІН

                                                                     ОІ жөніндегі проректор

                                                                                                                                     ___________ Н.Э.Пфейфер

«___»_____________2011 ж.

                         

Құрастырған а/ш.ғ.к., доцент Темиржанова А.А.______________

Зоотехнология, селекция и генетика кафедрасыОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Генетика және биометрия пәні бойынша

5В8070200 Мал шаруашылығының өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының сыртқы бөлім 

студенттеріне  арналған

     

Мемлекеттік білім беру стандартындағы ГОСО ҚР  3.08.360-2006  мамандығы және типтікбағдарламасына   050802   мамандығы   бойынша   «Генетика   мен   биометрия»

  мамандығына   сай

жасалған оқу жұмыс бағдарламасын № 289 от 11 мамыр 2007 ж. 

 

бекітілген.Протокол № 5 «06» 12.2010ж. кафедра отырысында. 

Кафедра меңгерушісі _________________________ Н.Б.Бурамбаева.  

      

Протокол № 3 «09»  11. 2010 ж.  Агротехнология факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен бекітілді.    УМ С         торайымы________________________М.Е.Жагипарова

БЕКІТІЛДІ

Факультет деканы ________________________ Т.К.Бексеитов        «____»___________2011ж.РҰҚСАТ БЕРІЛДІ:

ОПиМОУП бастығы____________________А.А. Варакута       «____» ___________2011ж.

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесімен шығарылды.  

«21»11. 2010 ж.  Протокол № 2

 

Мамандық стандартына байланыстыжасалған оқу жұмыс бағдарламасының

беті


 

  

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31 Пән   мақсаты:  генетика   және   оның   басқа   ғылымдармен   байланысы   бойынша   практикалық

негіздер мен білімге дағдыландыруды студенттерге үйрету, сонымен қатар өзіндік зерттеулер кезінде жас

маманға қажет студенттердің генетикалық ойлауын дамыту.

Курстың   тапсырмасы.  Тұқым   қуалаушылық   пен   өзгергіштіктің   тұқымқуалаушылық

заңдылықтарын   меңгеру.   Тірінің   әр   түрлі   деңгейдегі   тұқымқуалаушылық   белгілері   мен   өзгергіштікті

зерттеу: молекулярлы, клеткалық, ағзалық, популяциондық.

Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі қажет. Гендер мен хромосомдардың қызметтерін,

құрылысын,   құрылымын,   өзгергіштік   пен   тұқымқуалаушылықтың   негізгі   заңдылықтары   мен

биометрикалық анализ әдістерін.

Курсты   меңгеру   нәтижесінде   студенттер  селекциялық   белгілердің   тұқым   қуу   типтерін

анализдеуді,   мутагенді   факторлардың   әсерінен   пайда   болатын   гентикалық   өзгерулер   типтерін   және

шығарылған статистикалық көрсеткіштер бойынша оларды реттейді. 

2 Пререквизиттер

Биохимия


Математика

Цитология3 Постреквизиттер

Қой шаруашылығы

Жылқы шаруашылығы

Мал шаруашылығы

Құс шаруашылығы

4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫп/п

Тақырып атауыСағат саны

Дәріс

Зерт.

Тәж.

СӨӨЖ

1

Кіріспе. Тұқым қуалаушылық және ағзаның өзгергіштігі

туралы генетика.

-

102

Тұқым   қуалаушылықтың   материалдық   негізі.   Клетка

гентикалық жүйе ретінде.

1

110

3

Белгілерді   зерттеу   заңдылықтары.   Г.Мендельдің

тәжірибелері.

1

110

4

Аллельді   емес   гендердің   әсері.   Аллельді   емес   гендер,

типтері мен олардың қимылдары.

1

110

5

Тұқым қуалаушылықтың хромосомдық теориясы.

1

1

106

Жыныс


 

генетикасы.

 

Тұқымқуалаушылықтыңмолекулалық негізі.

1

110

7

Ген инженер-иясы. Мутациондық өзгергіштік. Популяция

мен эволюция генетикасы.

1

108

Биометрияның негізгі түсініктері.

1

10

9Вариационды   қатар   мен   корреляционды   тордың

құрылуы.


-

-

-10

Қорытынды

6

3

390

Дәріс сабақтың мазмұны

Тақырып 2.  Тұқым қуалаушылықтың материалдық негізі. Клетка генетикалық жүйе ретінде –

жануар   клеткасының   құрылуы   мен   оның   генетикалық   құрылымы.   Хромосомдар:   морфологиялық

Пәнің тақырыптық жоспары

     


 ПМУ ҰС Н 

7.18.2/07құрылымы,   құрылысы,   химиялық   құрысылы   пен   құрылымдық   ұйым.   Теломер,   хромонем,   хроматид,

жартылай хроматд, хромомер және ядрошық түзуші аймақтар туралы ұғымдар.Тақырып   3.   Бәлгілердің   тұқымқуалаушылық   заңдылықтары.   Г.Мендель   тәжірибелері   –

айқастырудың   генетикалық   символикасы.   Гибридологиялық   анализ.   Моногибридтік   айқастыру.

Мендельдің І, ІІ, ІІІ заңдылықтары.

Тақырып   4.  Аллельді   емес   гендердің   қимылдары.   Аллельді   емес   гендер,   олардың   әсер   ету

типтері   –   гендер   мен   жаңа   түзілгендердің   комплементарлы   қимылдары.   Эпистаз   және   гипостаз.

Криптомерия құбылыстары.

Тақырып   5.   Тұқымқуалаушылықтың   хромосомдық   теориясы   –   Белгілердің   тұқым

қуалаушылығы.   Толық   емес   тіркестіру,   кроссинговер,   оның   генетикалық   және   цитологиялық

дәлелдемелер.

Тақырып   6.  Жыныс   генетикасы.   Тұқымқуалаушылқытың   молекулалы   негізі   –   Жыныстық

хромосомдардың   анықтамасы.   Гаплодиплоидия.   Партеногенез.   НК:   химияық   құрамы,   құрылыс   және

синтез.

Тақырып 7. Ген инженериясы. Мутагендік өзгергіштік. Популяция мен эволюция генетикасы –

гендік инженерия ұғымы, гендік инженерия және ДНК рекомбинаты. Мутация, мутагенз, мутон және

тутанттар ұғымы. Харди – Вайнберг заңдылықтары. 

Зертханалық  жұмыстар мазмұны

Тақырып   3.   Бәлгілердің   тұқымқуалаушылық   заңдылықтары.   Г.Мендель   тәжірибелері   –

айқастырудың   генетикалық   символикасы.   Гибридологиялық   анализ.   Моногибридтік   айқастыру.

Мендельдің І, ІІ, ІІІ заңдылықтары.

Тақырып   4.  Аллельді   емес   гендердің   қимылдары.   Аллельді   емес   гендер,   олардың   әсер   ету

типтері   –   гендер   мен   жаңа   түзілгендердің   комплементарлы   қимылдары.   Эпистаз   және   гипостаз.

Криптомерия құбылыстары.

Тақырып   5.   Тұқымқуалаушылықтың   хромосомдық   теориясы   –   Белгілердің   тұқым

қуалаушылығы.   Толық   емес   тіркестіру,   кроссинговер,   оның   генетикалық   және   цитологиялық

дәлелдемелер.

Практикалық  жұмыстар мазмұны

Тақырып 2.  Тұқым қуалаушылықтың материалдық негізі. Клетка генетикалық жүйе ретінде –

жануар   клеткасының   құрылуы   мен   оның   генетикалық   құрылымы.   Хромосомдар:   морфологиялық

құрылымы,   құрылысы,   химиялық   құрысылы   пен   құрылымдық   ұйым.   Теломер,   хромонем,   хроматид,

жартылай хроматд, хромомер және ядрошық түзуші аймақтар туралы ұғымдар.Тақырып   6.  Жыныс   генетикасы.   Тұқымқуалаушылқытың   молекулалы   негізі   –   Жыныстық

хромосомдардың   анықтамасы.   Гаплодиплоидия.   Партеногенез.   НК:   химияық   құрамы,   құрылыс   және

синтез.

Тақырып   8.  Биометрияның   негізгі   ұғымдары   –   Оның   ерекшеліктері   мен   оның   биологиялық

ғылымдар   жүйесіндегі   орны.   Ғылыми   зерттеулер   жүргізу   кезіндегі   биометрияның   ұғымдары   мен

сеелкционерлерді дайындау. Перспективадағы биометрияның рөлі.

Студентердің өздік жұмыстарының мазмұны.

Сөөж түріЕсеп формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тәжірибелік сабаққа дайындық, үй тапсырмасын дайындау.

Оқу жетістіктері 

журналы

Сабаққа 


қатысу

7,5


(0,5*15)

2

Зертханалық жұмысты дайындауСабаққа 

7,5 (0,5*15)қатысу

3

Үй тапсырмасын дайындауҚорғау

30

4Бақылау шараларына дайындық

АБ1, АБ2


10

Барлығы


90

Студентердің өздік жұмыстарының тақырыптары

Тақырып   1.  Кіріспе.   Ағзаның   өзгергіштігі   мен   тұқымқуалаушылығы   туралы   генетика   –

Тұқымқуалаушылық   пен   өзгергіштік   түрлері.   Генетиканы   зерттеу   әдістері:   гибридологиялық,

цитогенетикалық, биохимиялық, популяциялық, онтогендік, иммуногенетикалық, генеологиялық және

т.б.


Тақырып 2.  Тұқым қуалаушылықтың материалдық негізі. Клетка генетикалық жүйе ретінде –

жануар   клеткасының   құрылуы   мен   оның   генетикалық   құрылымы.   Хромосомдар:   морфологиялық

құрылымы,   құрылысы,   химиялық   құрысылы   пен   құрылымдық   ұйым.   Теломер,   хромонем,   хроматид,

жартылай хроматд, хромомер және ядрошық түзуші аймақтар туралы ұғымдар.Тақырып   3.   Бәлгілердің   тұқымқуалаушылық   заңдылықтары.   Г.Мендель   тәжірибелері   –

айқастырудың   генетикалық   символикасы.   Гибридологиялық   анализ.   Моногибридтік   айқастыру.

Мендельдің І, ІІ, ІІІ заңдылықтары.

Тақырып   4.  Аллельді   емес   гендердің   қимылдары.   Аллельді   емес   гендер,   олардың   әсер   ету

типтері   –   гендер   мен   жаңа   түзілгендердің   комплементарлы   қимылдары.   Эпистаз   және   гипостаз.

Криптомерия құбылыстары.

Тақырып   5.   Тұқымқуалаушылықтың   хромосомдық   теориясы   –   Белгілердің   тұқым

қуалаушылығы.   Толық   емес   тіркестіру,   кроссинговер,   оның   генетикалық   және   цитологиялық

дәлелдемелер.

Тақырып   6.  Жыныс   генетикасы.   Тұқымқуалаушылқытың   молекулалы   негізі   –   Жыныстық

хромосомдардың   анықтамасы.   Гаплодиплоидия.   Партеногенез.   НК:   химияық   құрамы,   құрылыс   және

синтез.

Тақырып 7. Ген инженериясы. Мутагендік өзгергіштік. Популяция мен эволюция генетикасы –

гендік инженерия ұғымы, гендік инженерия және ДНК рекомбинаты. Мутация, мутагенз, мутон және

тутанттар ұғымы. Харди – Вайнберг заңдылықтары. 

Тақырып   8.  Биометрияның   негізгі   ұғымдары   –   Оның   ерекшеліктері   мен   оның   биологиялық

ғылымдар   жүйесіндегі   орны.   Ғылыми   зерттеулер   жүргізу   кезіндегі   биометрияның   ұғымдары   мен

сеелкционерлерді дайындау. Перспективадағы биометрияның рөлі.

Тақырып 9.  Вариабельді көрсеткіштердің негізгі қасиеттері – қасиеттердің орташа мағынасын

және оларды  санау әдістерін сипаттайтын коэффициенттер.ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1. С.Ж. Стамбеков. Генетика Новосибирск, 2002 изд. Наука

2. С.Ж. Стамбеков, О.С. Короткевич, Б.Л. Петухов. Генетика Новосибирск, 2006 изд. Наука

3. Хелевич. Задачник практикум по общей и медицинской генетикеҚосымша:

5. И.Ф. Жимелев. Общая и молекулярная генетика Н.; изд-во «Наука», 2002.

6. М.Е. Лобашев. Генгетика  Л., 1969

7. Третьяков И.П. Инкубация с/х птицы М Колос 1982

Мамандықтың жұмыс оқу

жоспарынан шығару ПМУ ҰС Н 

7.18.3/325В8070200 Мал шаруашылығының өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша оқу жұмыс

жоспарынан көшірме

Пән аты Генетика және биометрия

Оқу


формасы

Пәннің еңбек

сыйымдылығы

Семестр


бойынша

бақылау


формалары

Се

мест

р

Семестр бойыншастуденттердің жұмыс көлемі

кре-


дит-

тер


Академиялық

сағаттар


Кре-

дит-


тер

Аудиторлық

сабақтар

(ак. сағ.)

СӨӨЖ

(ак. сағ.)Барл

.

аудСӨ

ӨЖ

экз сынК

П

КРБарл

.

Дәр

Тә

ж.Зе

рт.


Барл

.

СӨӨЖ

Сырттай


базадағ

ы ____


2

102 12 90

2

2

212

6

33

90

                   ЗГиС кафедрасының меңгерушісі________  Бурамбаева Н.Б.  «___» ________2010 ж.  

Қазақстан Республикасының білім және ғылым беру министрлігі

С.Торайғыров ттындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультеті

Зоотехнология,генетика и селекция кафедрасы

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 (Syllabus)

«Генетика мен биометрия»

050802  Зоотехния мамандығы үшін

Павлодар


                               

                                     

Пән бойынша оқыту 

бағдарламасы

(Syllabus)

 

Ф СО ПГУ 7.18.3/37Пән бойынша оқыту бағдарламасының беті

(Syllabus)

Ф СО ПГУ 7.18.3/38

                  

                                                                                   

                                                                                                                                    БЕКІТЕМІН

                                                                                                                                    АТФ ДЕКАНЫ

                                                                                                             «___»_____________2010 ж.

                                                                                                                          

                                                                                                                                     __________ Т.К.Бексеитов

Құрастырушы:                                     

а/ш.ғ.к., доцент Темиржанова А.А.

Зоотехнология,генетика және селекция кафедрасы

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 (Syllabus)

Генетика және биометрия пәні бойынша

050802 Зоотехния мамандығының сыртқы оқу нысанындағы

 

студенттеріне арналған     

Оқу бағдарламасының негізі бойынша қарастырылған бағдарлама,   

«___» _________2010 г.бекітілген.

Протокол №1 «25» 08.2010ж.кафедра отырысында қарастырылган.

Кафедра меңгерушісі_______________________ Бурамбаева Н.Б.

 

      Протокол №1 «25» 08.2010ж Агротехнологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен бекітілген.

«25»  08. 2010 г.  Протокол № 1 

УМС торайымы  ________________М.Е.Жагипарова

ҚОЛДАҒАН

Факультет деканы ______________________ Т.К.Бексеитов «____»___________2010ж

1 Мұғалімдер жөніндегі ақпарат және алынған ақпарат

                

Темиржанова Алма .Абеугазиновна. а/ш.ғ.к., доцент 

Зоотехнология, генетика және селекция кафедрасы. Агротехнология факультеті.       

Қабылдау уақыты – сағ. 11.00 – 12.00-ге дейін А1- 117кабинет 

2 Пән бойынша ақпарат

                                                                          5 семестрде 3жұма бойы пән оқытылады. Пән жалпы 90 сағ. оқытылады, оның ішінде 12сағ.

аудиторияда жүргізілетін сабақтар,78 сағ. студенттің өзіндік жұмысына (СӨЖ) беріледі. Календарлық

жоспар арқылы аудиторияларды пәнге және уақытқа байланыстыбөлу. Емтиханмен аяқталады.

3 Пәннің жұмыс істеу қажеттілігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер

 сан

ы

кред

ит

овКоличество контактных часов 

по видам аудиторных занятий

СӨЖ-ге

 

берілетінуақыт

Тексеру


формала

ры

барлығы 

Лекция 


Практ

Лаб


Студ

Жеке


Барлығы 

СӨЖ


1

2

126

3

378

3

емтихбарл

ыңғы


2

12

63

3

783

емтих


4 «Сабақтың мақсаты мен тапсырмалары және оқу барысындағы оның орны»

Сабақтың   мақсаты:  генетика   сабағының    басқа   да   ғылымдармен   байланысын   студенттерге

үйрету,   сонымен   қатар   студенттердің   генетикалық   ойларын   дамыту,   ол   жас   маманға   ғылыми

еңбектерінде аса маңызды рөл атқарады.

Курстық   тапсырма:   Тұқым   қуалаушылықтың   заңдылығын   үйрену,  тұқым   қуалаушылықтың

өзгеуі; Тұқым қуалаушылықтың пайда болуын және өзгеруін молекулярлық, клеткалық, организмдық,

популяциялық деңгейлерде жануарларда зерттеу; 

Курсты   оқыған   кезде   студенттер   білуі   керек.   Гендер  мен   хромосомдардың   құрылымы   мен

құрылысын, функциясын, негізгі тұқым қуалаушылық заңдылықтары мен өзгеруі және биометриялық

анализдердің әдістері.

Курсты   оқығаннан   кейін   студенттер   нені   істей   алуы   керек.  Тұқым   қуалаушылық   типтері,

селекциялық белгілері бойынша генетикалық өзгерулердің типтерін, мутагендік факторлар арқылы пайда

болатындарды анализдеу және статистикалық көрсеткіштерге байланысты қорытынды шығару. 

5 Пререквизиттер:

Биохимия


Математика

Цитология6 Постреквезиттер: 

Қой шаруашылығы

Жылқы шаруашылығы

Мал шаруашылығы 

Құс шаруашылығы

                   

             

        


7 Сабақтың мазмұны

7.1 Сабақтың тематикалық жоспары

7.1  САБАҚТЫҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ п/п

Тақырыптардың аты

Сағат саны

Лекц.

Лаб.

Практ.

СӨЖ

1

Кіріспе.Тұқым қуалаушылық және организмнің өзгеру 

генетикасы.

1

-2

Тұқым қуалаушылықтың материалдық негізі. Жасуша 

генетикалық жүйе сияқты.

1

110

3

Тұқым қуалаушылық заңдылықтары.Г.Менделдің 

тәжірибелері.

1

110

4

Неаллельді гендердің әсер етуі. Неаллельді гендер, 

олардың әсер ету типтері.

1

105

Тұқым қуалаушылықтық хромосомдық теориясы..

1

10

6Жыныс генетика. Тұқым қуалаушылықтың 

молекулярлықнегізі.

1

1

107

Генетическалық инженерия.Мутациялық өзгеріс. 

Популяция и эволюция генетикасы.

1

110

8

Биометрияның негізгі түсініктері.

1

10

9Вариациялық қатардың және коррекциялық 

решеткалардың құрылуы.

-

-

-8

БАРЛЫҒЫ: 

6

33

78

7.2 САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫТақырып   1.  Кіріспе.   Ағзалардың   тұқымқуалаушылық   және   өзгергіштік   туралы   генетика   –

тұқысқуалаушылықтың   және   өзгергіштіктің   түрлері.   Генетиканы     зерттеудің   әдістемелері:

гибридологиялық,   цитогенетикалық,   биохимиялық,   популяциялық,   онтогенетикалық,

иммуногенетикалық, генеологиялық және т.б.Тақырып 2. Тұқымқуалаушылықтың ақпараттық негіздері. Жасуша генетикалық жүйе сияқты –

жануар   жасушасының  құрылысы   және   оның  генетикалық   құрылымы.  Хромосомдар:  морфологиялық

құрылысы,   құрылымы,   химиялық   құрамы   және   құрылымдық   ұйым.   Теломер,   хромоном,   хроматид,

жартылайхроматид, хромомер және ядро туғызатын аудандардың хромосомдары.Тақырып   3.  Тұқымқуалаушылық   белгілердің   заңдары.   Г.   Мендельдің   тәжірибелері   –

шағылыстырудың   генетикалық   символикасы.   Гибридологиялық   анализ.   Моногибридтік

шағылыстыру.Мендельдің бірінші, екінші, үшінші заңы.

Тақырып 4. Аллельді емес гендердің әсері. Алелльді емес гендер, олардың әсерететін типтері –

Гендердің   комплиментарлы   әсер   етуі   және   жаңадан   пайда   болуы.   Эпистаз   және   гипостаз.

Криптомерияның белгілері.

Тақырып   5.   Тұқымқуалаушылықтың   хромосомдық   теориясы   –   тізбектелген   белгілердің

тұқымқулауы   толық   және   толық   емес   тізбек.   Кроссинговер,   оның   генетикалық   және   цитологиялық

дәлелдемелері.

Тақырып 6. Жыныстың генетикасы. Тұқымқуалаушылықтың молекулярлық негізі – жыныстың

хромосомдық   анықталуы.   Гаплодиплоидия.   Партеногенез.   НК:   химиялық   құрамы,   құрылысы   және

синтез.

Тақырып   7.   генетикалық   инженерия.   Мутациялық   өзгергіштік.   Популяцияның   және

эволюцияның генетикасы – гендік инженерияның мәнің, генетикалық инженерия және рекомбинанттік

ДНК. Мутация, мутагенез, мутон және мутанттар туралы түсінік. Харди – Вайнберг заңы. 

Тақырып   8.   Биометрияның   негізгі   түсініктері   –   оның   ерекшеліктері   және   биологиялық

ғылымдардың   жүйесіндегі   орны.   Ғылыми   зерттеулер   жүргізуде   және   селекционерлерді   дайындауда

биометрияның мәні. Перспективадағы биометрияның ролі.

Тақырып 9. Вариабельді белгілердің негізгі міңездемелері. Белгілердің орташа мәні және оларды

есептеу тәсілдерін міңездейтін коэффициенттер.7.3 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ТІЗІМІ 

Тақырып 1. Тұқым қуалаушылықтың материалдық маңызы. Жасуша генетикалық жүйе сияқты  -

жануарлар жасушасының құрылуы және оның генетикалық құрылысы. Хромосомдар: морфологиялық

құрылысы,   құрылымы,   химиялық   құрамы   және   структуралық   организация.   Теломер,   хромонем,

хроматид,   жартылай   хроматид,   хромомер,және   (тесік   құраушы   аудандар)   хромосом   аудандарындағы

ядроқұраушылар жайлы түсінік.

Тақырып   2.  Белгілердің   тұқым   қуалаушылық   заңдылықтары.   Г.Мендельдің   тәжірибесі   –

жұптастырудың   генетикалық   символикасы.   Гибридологиялық   анализ.   Моногибридтік   жұптастыру

бірінші, екінші, үшінші Мендеьдің заңы.

Тақырып 3. Неаллельдік гендердің бірге әсер етуі. Неаллельді гендер және олардың типтерінің

бірге   әсер   етуі   –   гендердің   комплементарлы   бірге   әсер   етуі   және   жаңадан   құрылуы   эпистаз   және

гипостаз. Крептомерияның пайда болуы.

Тақырып   4.  Тұқым   қуалаушылықтың   хромосомалық   теориясы   –   тұқым   қуалаушылықтың

біріктірілген   белгілері   толық   және   толық   емес   бірігуі.   Кроссинговер   және   оның   генетикалық   және

цитологиялық белгісі.

7.4 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ТІЗІМІ

Тақырып   1.  Кіріспе.   Ағзалардың   тұқымқуалаушылық   және   өзгергіштік   туралы   генетика   –

тұқысқуалаушылықтың   және   өзгергіштіктің   түрлері.   Генетиканы     зерттеудің   әдістемелері:

гибридологиялық,   цитогенетикалық,   биохимиялық,   популяциялық,   онтогенетикалық,

иммуногенетикалық, генеологиялық және т.б.Тақырып 2. Тұқымқуалаушылықтың ақпараттық негіздері. Жасуша генетикалық жүйе сияқты –

жануар   жасушасының  құрылысы   және   оның  генетикалық   құрылымы.  Хромосомдар:  морфологиялық

құрылысы,   құрылымы,   химиялық   құрамы   және   құрылымдық   ұйым.   Теломер,   хромоном,   хроматид,

жартылайхроматид, хромомер және ядро туғызатын аудандардың хромосомдары.Тақырып   3.  Тұқымқуалаушылық   белгілердің   заңдары.   Г.   Мендельдің   тәжірибелері   –

шағылыстырудың   генетикалық   символикасы.   Гибридологиялық   анализ.   Моногибридтік

шағылыстыру.Мендельдің бірінші, екінші, үшінші заңы.

Тақырып 4. Аллельді емес гендердің әсері. Алелльді емес гендер, олардың әсерететін типтері –

Гендердің   комплиментарлы   әсер   етуі   және   жаңадан   пайда   болуы.   Эпистаз   және   гипостаз.

Криптомерияның белгілері.

Тақырып   5.   Тұқымқуалаушылықтың   хромосомдық   теориясы   –   тізбектелген   белгілердің

тұқымқулауы   толық   және   толық   емес   тізбек.   Кроссинговер,   оның   генетикалық   және   цитологиялық

дәлелдемелері.

Тақырып 6. Жыныстың генетикасы. Тұқымқуалаушылықтың молекулярлық негізі – жыныстың

хромосомдық   анықталуы.   Гаплодиплоидия.   Партеногенез.   НК:   химиялық   құрамы,   құрылысы   және

синтез.

Тақырып   7.   генетикалық   инженерия.   Мутациялық   өзгергіштік.   Популяцияның   және

эволюцияның генетикасы – гендік инженерияның мәнің, генетикалық инженерия және рекомбинанттік

ДНК. Мутация, мутагенез, мутон және мутанттар туралы түсінік. Харди – Вайнберг заңы. 

Тақырып   8.   Биометрияның   негізгі   түсініктері   –   оның   ерекшеліктері   және   биологиялық

ғылымдардың   жүйесіндегі   орны.   Ғылыми   зерттеулер   жүргізуде   және   селекционерлерді   дайындауда

биометрияның мәні. Перспективадағы биометрияның ролі.

Тақырып 9. Вариабельді белгілердің негізгі міңездемелері. Белгілердің орташа мәні және оларды

есептеу тәсілдерін міңездейтін коэффициенттер.7.5. Студенттің өздік жұмысының мазмұны.

Тақырып   1.  Кіріспе.   Ағзалардың   тұқымқуалаушылық   және   өзгергіштік   туралы   генетика   –

тұқысқуалаушылықтың   және   өзгергіштіктің   түрлері.   Генетиканы     зерттеудің   әдістемелері:

гибридологиялық,   цитогенетикалық,   биохимиялық,   популяциялық,   онтогенетикалық,

иммуногенетикалық, генеологиялық және т.б.Тақырып 2. Тұқымқуалаушылықтың ақпараттық негіздері. Жасуша генетикалық жүйе сияқты –

жануар   жасушасының  құрылысы   және   оның  генетикалық   құрылымы.  Хромосомдар:  морфологиялық

құрылысы,   құрылымы,   химиялық   құрамы   және   құрылымдық   ұйым.   Теломер,   хромоном,   хроматид,

жартылайхроматид, хромомер және ядро туғызатын аудандардың хромосомдары.Тақырып   3.  Тұқымқуалаушылық   белгілердің   заңдары.   Г.   Мендельдің   тәжірибелері   –

шағылыстырудың   генетикалық   символикасы.   Гибридологиялық   анализ.   Моногибридтік

шағылыстыру.Мендельдің бірінші, екінші, үшінші заңы.

Тақырып 4. Аллельді емес гендердің әсері. Алелльді емес гендер, олардың әсерететін типтері –

Гендердің   комплиментарлы   әсер   етуі   және   жаңадан   пайда   болуы.   Эпистаз   және   гипостаз.

Криптомерияның белгілері.

Тақырып   5.   Тұқымқуалаушылықтың   хромосомдық   теориясы   –   тізбектелген   белгілердің

тұқымқулауы   толық   және   толық   емес   тізбек.   Кроссинговер,   оның   генетикалық   және   цитологиялық

дәлелдемелері.

Тақырып 6. Жыныстың генетикасы. Тұқымқуалаушылықтың молекулярлық негізі – жыныстың

хромосомдық   анықталуы.   Гаплодиплоидия.   Партеногенез.   НК:   химиялық   құрамы,   құрылысы   және

синтез.

Тақырып   7.   генетикалық   инженерия.   Мутациялық   өзгергіштік.   Популяцияның   және

эволюцияның генетикасы – гендік инженерияның мәнің, генетикалық инженерия және рекомбинанттік

ДНК. Мутация, мутагенез, мутон және мутанттар туралы түсінік. Харди – Вайнберг заңы. 

Тақырып   8.   Биометрияның   негізгі   түсініктері   –   оның   ерекшеліктері   және   биологиялық

ғылымдардың   жүйесіндегі   орны.   Ғылыми   зерттеулер   жүргізуде   және   селекционерлерді   дайындауда

биометрияның мәні. Перспективадағы биометрияның ролі.

Тақырып 9. Вариабельді белгілердің негізгі міңездемелері. Белгілердің орташа мәні және оларды

есептеу тәсілдерін міңездейтін коэффициенттер.7.5.1 СӨЖ  ТҮРЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ

СӨЖ түріЕсеп формасы

Бақылау түрі

Көлем сағатпен

1

Практикалық сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Оқу жетістіктері 

журналы

Сабаққа 


қатысу

30

2Зертханалық жұмысқа дайындық 

Жұмыс дәптері

Сабаққа 

қатысу


16

3

Үй тапсырмаларын орындауОқу жетістіктері 

журналы


СТ қорғау

30

4Бақылау шараларына дайындық 

РК

РК 1, РК 2,.2

Барлығы 


78

Бақылаудың күнтізбелік графигі

1 рейтинг 

Апталар


1 сабақ

үшін


1

2

34

5

67

8

Барлығы

макс.

балл 


Максималды  балл

100


Лекцияға қатысу мен 

дайындық


 СӨЖ түрі/есеп формасы

 

ДЗЛ 1,2 ДЗЛ 3,4

ДЗЛ 5,6


ДЗЛ 7,8

16

Бақылау формасы 

У

УУ

У

Макс.балл2

4

44

4

Практикалық сабақтарға қатысу мен дайындық

СӨЖ түрі/есеп формасы.

 

ДЗП 1,2


ДЗП 3,4

ДЗП 5,6


ДЗП 7,8

16

Бақылау формасы 

У

УУ

У

Макс.балл2

4

44

4

Лабороториялық сабақтарға қатысу мен 

дайындық 

СӨЖ түрі/есеп формасы.

 

ДЗП 1,2ДЗП 3,4

ДЗП 5,6


ДЗП 7,8

16

Бақылау формасы 

У

УУ

У

Макс.балл4

4

44

Лабороториялық 

жұмыстарды әрлендіру 

мен қорғау

СӨЖ түрі/есеп формасы.

 

 16

Бақылау формасы

 

 

Макс.балл 

4

44

4

Курстық жұмыстарды орындалуы

СӨЖ түрі/есеп формасы.

 

 

 Бақылау формасы

 

  

 

Макс.балл 

 

  

Ақпаратты өзінше оқу

СӨЖ түрі/есеп формасы.

 

 СРС 1-2-3 СРС 4-5- 6  СРС 6-7-8

 СРС 


9-10-11

24

Бақылау формасы 

К

КК

К

КК

К

КМакс.балл

 4

444

4Дисциплиналар 

тақырыптары бойынша 

бақылау


СӨЖ түрі/есеп формасы.

 

  

 

 ПТД

 

 Бақылау формасы

 

  

 

 Т2

 

 Макс.балл

 12


 

 

  

12

  

Шарттық белгілер: ДЗ1 – өздік жұмысы №1, У – оқу үрдісіне қатысу, ПР1 – практикалық жұмыс №1, П – бақылау

Кесте – Қорытынды бақылаудың және аралық үлгерімнің түрлері бойынша таразылық бөлігі.

Қорытынды   бақылаудың

түрі

Бақылаудың түрлеріТаразылық бөлігі

Экзамен


0,4

Аралық үлгерімнің бақылауы

0,6

                                        Курс саясаты

Бірігіп жұмыс істеу үрдісінде келесі ережелерді ұстанамыз:

1. Оқытушы мен студент бір – біріне сыйластықпен қараулары керек.

2. Қателесуге қорықпау керек. Ештене істемейтін, қателеспейді.

3.   Оқуды   босатқан   үшін   келесі   штрафтық   санкциялар   қолданылады:   лекция   немесе   практикалық

сабақтарды себепсіз босатқан үшін баллдар саналмайды.

4. Әр сабаққа дайындалу берілген ақпараттың барлығын оқып меңгеру сияқты міндетті

5. Сіздердің дайындықтарыңыз бақылау тесттер мен сұрақтар арқылы тексеріледі.

6. Барлық тапсырмалар берілген уақытта орындалуы тиіс.  

7. Тәртіпті бұзғаны үшін студент сабақтан шығарылып және баллдары саналынбайды.Соңғы қорытынды баға осыған негізделе қойылуы.

1. Сабаққа келу, лекциядағы конспектті тексеру үрдісінде.

2. Лекциялық сабақтарды босатпау және барлық практмкалық жұмыстарды, СӨЖ орындауда белсенді

қатысу;


3. Білімнің рейтингілік бақылануы.

4. ЭкзаменСеместрде   екі   межелік   бақылау   қарастырылған.  Межелік   бақылауда   тесттер,   тапсырмалар

қарастырылған.8 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1. С.Ж. Стамбеков. Генетика Новосибирск, 2002 изд. Наука

2. С.Ж. Стамбеков, О.С. Короткевич, Б.Л. Петухов. Генетика Новосибирск, 2006 изд. Наука

3. Хелевич. Задачник практикум по общей и медицинской генетике

Қосымша:

5. И.Ф. Жимелев. Общая и молекулярная генетика Н.; изд-во «Наука», 2002.

6. М.Е. Лобашев. Генгетика  Л., 1969

7. Третьяков И.П. Инкубация с/х птицы М Колос 1982Document Outline

 • Оқу жұмысы бағдарламасының
 • Титулдық беті Ф СО ПГУ 7.18.3/30
 • Қазақстан Республикасының білім ғылымдарының министрлігі
  • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
   • ОІ жөніндегі проректор
 • УМ С торайымы________________________М.Е.Жагипарова
  • БЕКІТІЛДІ
  • Факультет деканы ________________________ Т.К.Бексеитов «____»___________2011ж.
 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым беру министрлігі
  • БЕКІТЕМІН
   • АТФ ДЕКАНЫ
 • УМС торайымы ________________М.Е.Жагипарова
  • ҚОЛДАҒАН
  • Факультет деканы ______________________ Т.К.Бексеитов
  • «____»___________2010ж

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 150.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет