Оқу жұмыс жоспары бойынша пәннің толық атауы) 5В050600 Экономика мамандығының студенттеріне арналған (шифр және мамандық атауы) ПӘні бойынша оқыту бағдарламасыжүктеу 127.04 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.09.2017
өлшемі127.04 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының

(Syllabus) титулдық

парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қаржы

 

 -  экономика факультеті(факультет атауы)

Экономика 

 

 және


 

  менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)

                    _________Мемлекеттік сатып алуды жүргізудің негіздері_______

(оқу жұмыс жоспары бойынша пәннің толық атауы)

____5В050600 «Экономика____________ мамандығының студенттеріне арналған

  

(шифр және мамандық атауы)ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 (Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын

(

Syllabus) бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

 БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика

факультетінің  деканы 

_______________ЭрназаровТ.Я.

               20___ж. «___»_________

  

Құрастырушы: э.ғ.к., профессор ________________ Омаров М.М.

Экономика және менеджмент кафедрасы 

(кафедра атауы)

_____5В050600 «Экономика»___  мамандығының ____сырттай_____ оқу нысанының 

   (мамандықтың толық атауы және шифрі)                                                  

 (оқу нысаны)

студенттеріне арналған

__________Мемлекеттік сатып алуды жүргізудің негіздері________________ 

             (оқу жұмыс жоспары бойынша пәннің толық атауы)

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   20__ж.   «___»   _________бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________  С.К. Кунязова 20__ж. «____» ________

Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. 

«_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрайымы  ________________  А.Б. Темиргалиева 20__ж. «___»_________

2


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні Омаров Мухит Мурсалиевич 

Ғылыми   дәрежесі,   атағы,   қызметі  Экономика   және   менеджмент   кафедрасының

профессоры, э.ғ.к.

_

экономика   және   менеджмент_   кафедрасы   _А_   корпусында     (Ломовкөш.64), __419__ аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны __67-36-43____.

Пән туралы мәліметтер

Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттер

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс 

сағаттарының саны

Студенттің

өздік

жұмысыныңсағат саны

Бақылау


нысан

дары


барлы-

ғы

дәріс практиказертха-

налық


студия-

лық


жеке

барлы-


ғы

ОСӨЖ


5В050600 Экономика»

ЖКБ негізінде сырттай оқу түрі, 2010 түсу жылы

5

1

66

-

--

-

396

экзамен


Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты – қазіргі заманғы мемлекеттік тапсырысты басқарудың

ерекшелігін зерттеп меңгеру болып табылады.

Пәннің міндеттері:

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

-  мемлекеттік   тапсырыстар   жүйесінің   негізгі   түсініктерін   және

элементтерін;

- сатып алуды ұйымдастырудың негізгі қағидаларын білулері керек.

Бұл пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

- мемлекеттік сатып алулар жүйесі дамуының заманауи тенденциялары;

- конкурстар және сауда жүргізу мен шарттарының процедуралары туралы

түсініктері болу керек.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі тәжірибелік машықтарды:

-   республикалық   және   аймақтық   деңгейлерде   мемлекеттік   тапсырыстар

жүйесін басқарудың проблемаларын шешу және зерттеуде жүйелі қолдану;

- мемлекеттік және муниципалдық мүдделер, мұқтаждар және қажеттіліктер

алу керек.2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім,

икемділік   және   дағды-машықтар   қажет:   «Макроэкономика»,

«Микроэкономика», «Маркетинг негіздері», «Баға белгілеу», «Менеджменттің

теориясы және тәжірибесі», «Кәсіпорын экономикасы».

3 Постреквизиттер

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   дағды-машықтар

келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Кәсіпорын экономикасы», «Менеджмент»,

«Персоналды басқару».

3


4 Тақырыптық жоспар

4.1   5В050600   «Экономика»   мамандығының   сырттай   оқу   нысанының

ЖКБ негізінде пәннің тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырып атауы

Сағаттар саныДәріс

Тәж.

Зертх.

СӨЖ

2

3

4

5

6

1 тарау. Мемлекеттік тапсырыстың қалыптастыру және орналастыру 

ерекшеліктері.

1 тақырып. Мемлекеттік және 

муниципалдық мүдделер, мұқтаждар 

және қажеттіліктер.1

4

2 тақырып.  Мемлекеттік 

тапсырыстарды қалыптастыру 

элементтері0,5

3

3 тақырып. Мемлекеттік тапсырыстарды

жетілдірудің құқықтық аспектілері және

жолдары


0,5

4

44 тақырып.  Мемлекеттік тапсырысты

орналастыру және орындау1

4

2 тарау. Мердігерлік сауда-саттық 

(конкурстар) ұйымдастыру және өткізу 

жолдары 0,55 тақырып.  Мемлекеттік 

қажеттіктері тапсырысының 

шетелдік және отандық тәжірибесі 

56 тақырып.  Мердігерлік сауда-саттық (конкурстар) өткізерде пайдаланатын

ақпараттық модель

7 тақырып.  Инвестициялық 

құрылыс комплексінің 

жаңартпашылық тиімділігін 

бағалау

0,5


0,5

4

8 тақырып.   Аймақтық мемлекеттік 

тапсырыстың маркетингтік 

концепциясы0,5

3

9   тақырып.   Конкурстық  

ұсыныстардың құнын айқындау әдістері

0,5

4

10 тақырып.  Мердігерлік конкурстар 

өткізерде мемлекеттік тапсырыстарды 

орналастыруда электрондық 

технологияларды пайдалану жолдары.

0,5

4

Барлығы 

6

39

4


5 Курстың қысқаша сипаттамасы

Мемлекеттік   сатып   алу   нарықтық   экономиканың   дамыған   тұстағы   бір

белесі.   Нарықтық   экономика   мемлекеттік   реттеудің   жаңа   тұстарын   аша   түсті.

Соның бір белгісі – мемлекеттік тапсырыс мүмкіншілігі кеңінен іске асуда. Қазір

мемлекеттік   тапсырыс   арқылы   қажетті   тауарларға,   жұмыстарға   және   әртүрлі

қызметтерге   мемлекет   тарапынан   қаржы   молырақ   жұмсалатын   болды.   Сол

мемлекеттік   тапсырысты   тиімді   және   ұқыпты   үйлестіру   күн   тақырыбындағы

маңызды   мәселенің   бірі   болып   саналады.   Мемлекеттік   сатып   алуды   жүргізу   –

Қазақстан   Республикасының   заңын   бұлжытпай   орындауды   талап   етеді.

Мемлекеттік   және   муниципалдық   мүдделер,   мұқтаждар   және   қажеттіліктер

ескеріліп, атқарылады. Мемлекеттік сатып алуды жүргізудің әр түрлері болады.

Оған – конкурс тәсілі, ұйымдастырылған электрондық сауда-саттықта және ашық

тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алу жүргізіледі.   

Дәріс сабақтарының тізімі 

1 тарау. Мемлекеттік тапсырыстың қалыптастыру және орналастыру

ерекшеліктері.

1   тақырып.   Мемлекеттік   және   муниципалдық   мүдделер,   мұқтаждар

және қажеттіліктер.

Мемлекеттік   тапсырыстың   ұғымы   және   мәні.   Мемлекеттік   тапсырыстың

міндеті. Мемлекеттік сатып алудың сатылық құрылымы. «Мемлекеттік мұқтаж»

және   «муниципалдық   мұқтаждың»   түсінігі.   Республикалық   және   аймақтық

мемлекеттік   мұқтаж.   «Мемлекеттік   қажеттілік»   ұғымы.   «Мемлекеттік   мүдде»

ұғымы. «Мемлекеттік сатып алу» ұғымы.Мемлекеттік қорғаныс тапсырысы. 2 тақырып.  Мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру элементтері 

Мемлекеттік   сатып   алу   саласының   қызметінің   ерекшеліктері.   Сатып   алу

жоспарының құрылымы. Мемлекеттік сатып алуды қалыптастырудың кезеңдері.

3   тақырып.   Мемлекеттік   тапсырыстарды   жетілдірудің   құқықтық

аспектілері және жолдары  

Мемлекетті   сатып   алудың   заңдық   базасы.   Мердігерлік   сауда   өткізу.

Конкурстық ұсыныстарды бағалау. Мердігерлік сауда сапасы. Мердігерлік сауда

тиімділігін арттыру. Тапсырысты үйлестіру жүйесі. 4 тақырып.  Мемлекеттік тапсырысты орналастыру және орындау 

Аукцион,   конкурстар   өткізу.   Мемлекеттік   шарт.   Конкурсты   өткізудің

шарттары.   Ашық   және   жабық   аукционмен   конкурстар   өткізу.   Аукционның

электрондық   түрі.   Саудаға   қояр   монополияға   қарсы   талаптар.   Сатып   алудың

бағасын белгілеу.

5 тақырып.    Мемлекеттік қажеттіктері тапсырысының шетелдік және

отандық тәжірибесі 

Конкурс   өткізудің   шетелдік   тәжірибесі.   Автоматты   конкурс.   Тікелей

тапсырыс.   АҚШ   –   та   қолданылатын   конкурс   тәртібінің   түрлері.   Мемлекеттік

5


мекемелердің бірлескен  сатып  алулары.  Италиядағы  мемлекеттік сатып  алудың

нарығы (Альба кодексі). 2   тарау.   Мердігерлік   сауда-саттық   (конкурстар)   ұйымдастыру   және

өткізу жолдары 

6   тақырып.     Мердігерлік   сауда-саттық   (конкурстар)   өткізерде

пайдаланатын ақпараттық модель  

Мердігерлік конкурстар өткізерде қамтамасыз етілетін ақпарат құрылымы

Мемлекеттік тапсырыспен мердігерлік саудаға түсетін тауарлармен атқарылатын

қызметтердің   маркетингтік   зерттеуі.  

 Мердігерлік   конкурстар   жүйесінің

ақпараттық   ағымының   құрылымы.   Тауарлар   мен   атқарылатын   қызметтерді

идентификациялауды зерттеу жүйесі және электрондық анықтамалық.

7 тақырып.   Инвестициялық құрылыс комплексінің жаңартпашылық

тиімділігін бағалау 

Жаңартпашылық   қызметтің   нәтижелік   жүйесі.   Жаңартпашылық

нәтижесінің көлемі. Күрделі қаржы жұмсалымының нәтижесін кешенді бағалау.

8   тақырып.   Аймақтық   мемлекеттік   тапсырыстың   маркетингтік

концепциясы  

Мемлекеттік тапсырыс үдерістерінің элементтері. Өміршеңдік айнал соқпа

кезеңдері.   Конкурс   тәртібін   дамыту   мақсаты.   Әрбір   сұрыптау   тобының,   не

болмаса жеке тауардың маркетингтік жоспары. Маркетинг аудиты.9   тақырып.   Конкурстық  ұсыныстардың құнын айқындау әдістері 

Конкурстық   ұсыныстарды   бағалау   әдістері.     Жеткізушілер   конкурстық

ұсынысын бағалау әдістері. Жеткізушілер біліктілігін және конкурстық өтінімді

бағалаудың көрсеткіштерінің тізбесі. 10   тақырып.     Мердігерлік   конкурстар   өткізерде   мемлекеттік

тапсырыстарды   орналастыруда   электрондық   технологияларды   пайдалану

жолдары. 

Электрондық сауда өткізудің әлемдік тәжірибесі.Мемлекеттік қажеттіліктер

сатып алуда электрондық жүйені пайдалану.

6


Өзіндік оқуға арналған тақырыптар

СӨЖ түрлерінің тізбесі

СӨЖ түрлеріЕсеп беру

нысаны


Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Лекцияға дайындалу Сабақтарға қатысу

15

2Аудиториялық 

сабақтар мазмұнынан 

тыс қалған 

материалдарды 

дайындау 

Ауызша сұрау 

10

3

Жеке тапсырманы орындау

ЖТ

ЖТ қорғау12

4

Бақылау шараларына дайындалу 

МБ 1, МБ 2

2

Барлығы


39

1  тақырып.    Мемлекеттік  және  муниципалдық  мүдделер,  мұқтаждар

және қажеттіліктер.

Мемлекеттік   тапсырыстың   ұғымы   және   мәні.   Мемлекеттік   тапсырыстың

міндеті. Мемлекеттік сатып алудың сатылық құрылымы. «Мемлекеттік мұқтаж»

және «муниципалдық мұқтаждың» түсінігі.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау.

2 тақырып.  Мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру элементтері 

Мемлекеттік   сатып   алу   саласының   қызметінің   ерекшеліктері.   Сатып   алу

жоспарының құрылымы. Мемлекеттік сатып алуды қалыптастырудың кезеңдері. 

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау.3   тақырып.   Мемлекеттік   тапсырыстарды   жетілдірудің   құқықтық

аспектілері және жолдары  

Мемлекетті   сатып   алудың   заңдық   базасы.   Мердігерлік   сауда   өткізу.

Конкурстық ұсыныстарды бағалау. Мердігерлік сауда сапасы. Мердігерлік сауда

тиімділігін арттыру. Тапсырысты үйлестіру жүйесі.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау.

4 тақырып.  Мемлекеттік тапсырысты орналастыру және орындау 

Аукцион,   конкурстар   өткізу.   Мемлекеттік   шарт.   Конкурсты   өткізудің

шарттары.   Ашық   және   жабық   аукционмен   конкурстар   өткізу.   Аукционның

электрондық   түрі.   Саудаға   қояр   монополияға   қарсы   талаптар.   Сатып   алудың

бағасын белгілеу. 

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау.5 тақырып.    Мемлекеттік қажеттіктері тапсырысының шетелдік және

отандық тәжірибесі 

Конкурс   өткізудің   шетелдік   тәжірибесі.   Автоматты   конкурс.   Тікелей

тапсырыс.   АҚШ   –   та   қолданылатын   конкурс   тәртібінің   түрлері.   Мемлекеттік

7


мекемелердің бірлескен  сатып  алулары.  Италиядағы  мемлекеттік сатып  алудың

нарығы (Альба кодексі).

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау.

6   тақырып.     Мердігерлік   сауда-саттық   (конкурстар)   өткізерде

пайдаланатын ақпараттық модель  

Мердігерлік   конкурстар   өткізерде   қамтамасыз   етілетін   ақпарат   құрылымы

Мемлекеттік тапсырыспен мердігерлік саудаға түсетін тауарлармен атқарылатын

қызметтердің   маркетингтік   зерттеуі.  

 Мердігерлік   конкурстар   жүйесінің

ақпараттық   ағымының   құрылымы.   Тауарлар   мен   атқарылатын   қызметтерді

идентификациялауды зерттеу жүйесі және электрондық анықтамалық.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау.

8


 

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Мемлекеттік сатып алуды

жүргізудің негіздері» пәні бойынша 5В050600 «Экономика» мамандығы бойынша сырттай оқу

нысанының студенттеріне арналған Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ түрі


Максималды балл

Тапсырманы

беру мерзімі

Тапсыру


мерзімі

Бақылау


түрі

1-сабақта

Барлығы

1 рейтинг

Дәріске   қатысу

және

дайындалу6

36

1-сабақтаКесте

бойынша 


Қатысу

СӨЖ


тапсырмаларын

тапсыру


64

Бекіту


сессиясында

Негізгі


сессияға

дейін


Қорғау

Барлығы

100

Кафедра   отырысында   ұсынылды   20__ж.   «__»____________№_____

Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________     С. К. Кунязова 

9


6 Курстың саясаты

Оқу үрдісіне қатысу – бұл сабаққа қатысу, сабақта белсенді

болу, орындалған жұмыстар мен үй тапсырмаларын уақытында

орындап,   тапсыру.   Сабаққа   кешікпеу   керек.   Сабақтағы   тәртіп

ережелерін бұзғандар жазаланады. 

Сабаққа   қатыспағандары   үшін   төмендегідей   айыптық

санкциялар қолданылады:

  дәріс   сабақта   себепсіз   қатыспағандары   үшін     –   1   балға

төмендетіледі;

  үй   тапсырмасын   уақытында   тапсырмағандары   үшін   -   1

балға төмен бағаланады;. 

  тәжірибелік   сабақты   уақытында   қорғалмағаны   үшін   -   1

балл төмендетіледі.

Барлық аудиторлық уақыт дәріс пен тәжірибе сабақтарына

бөлінген.   Әр   сабаққа   міндетті   түрде   дайындалу   керек.

Дайындықтарыңыз   бақылау   жұмыстарымен,   сұрақтармен

тексеріледі.   Барлық   тапсырмалар   бекітілген   мерзімге   сәйкес

орындалуы керек.

Емтиханда немесе жазбаша жұмыстарды орындаған кезде

көшіруге   тыйым   салынады.   Егер   сіз   белгілі   бір   себептерге

байланысты бақылауға қатыспасаңыз, онда сізге келесі сабақтың

басында тапсыруға мүмкіншілік беріледі.

Семестрде   екі   межелік   бақылау  жүргізіледі.   Олар   бақылау

жұмысы   түрінде   өткізіледі.   Межелік   бақылау   өткен   блок

мағұлыматтарына сәйкес өткізіледі.  

Қорытынды бақылау емтихан тест түрінде жүргізіледі. 

Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады. 

Пән   бойынша   межелік   бақылауға   ағымдағы   үлгерімдері   (АҮ)   бойынша

балдары бар студентер жіберіледі. 

Ағымдағы   үлгерім   және   межелік   бақылау   бағалау   нәтижесі   арқылы   пән

бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша

50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы тең

ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу жоспарының барлық

талаптарын орындаған (СӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмаларды орындау

және тапсыру) және жіберу рейтингісін жинаған (50 балдан кем емес) студенттер

жіберіледі.

10


Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі жіберілу рейтингі

мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және ҚБҮС) ескере

отырып, бағаларынан тұратын қорытынды бағамен (Қ) анықталады

Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.

Үлес   салмақтар   жыл   сайын   оқу   кеңесімен   бекітіледі   және   жіберілу

рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес болуы

қажет.

Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оңбағаларға ие болған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға есептелінеді.

Қорытынды   бақылауға   негіссіз   себеппен   келмеу   «қанағатанарлықсыз»   бағаға

теңеледі.   Пән   бойыша   аралық   аттестациялау   мен   емтиханның   нәтижелері

студенттерге тапсырылған күні айтылады.

11


7 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Абдрахимов Д.Эффективность системы конкурсных закупок. Конкурсные

торги. - 2009. №3. С.32-37.    

2   Афанасьева   Н.В.   Прокъюремент   в   системе   государственного

регулирования   предпринимательства.   Под   ред.   Г.Л.Багиева.   -   СПб.:   Изд-во

СПбГУЭФ, 2009. 231с. 

3 Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности.

Учебное пособие. Под общей ред.проф. Г.Л. Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,

2009, 231 с .

Қосымша:

4   Воробьева   О.М.   Привлечение   малого   предпринимательства   в   систему

государственных и муниципальных закупок.-Астана: Фолиант, 2008. – 159 с. 

5   Каллагова   Р.Э.   Экономическая   оценка   государственных   закупок:

содержание,особенности   и   повышение   эффективности.   Актуальные   проблемы

рыночной   экономики:   организационные,   инвестиционные,   финансовые   и

социальные аспекты. Сб.науч.трудов.  Выпуск 3. Науч.ред.  И.Д. Мацуляк.  - М.:

ИнДел, 2005.

6   Ахметов   К.Ғ.   Менеджмент   негіздері:   оқулық.   –   Ақтобе   -   Орал:   А-

Полиграфия, 2005. – 519 б.

7 Настольная книга госзаказчика. Авт. и сост. А.А.Храмкин и др. 2-е изд.,

дополн. - М.: ИД «Юриспруденция», 2007.12

Document Outline

 • Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
 • ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
 • С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Құрастырушы: э.ғ.к., профессор ________________ Омаров М.М.
 • ОӘК төрайымы ________________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «___»_________
  • ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
  • Сағаттар саны
  • Аукцион, конкурстар өткізу. Мемлекеттік шарт. Конкурсты өткізудің шарттары. Ашық және жабық аукционмен конкурстар өткізу. Аукционның электрондық түрі. Саудаға қояр монополияға қарсы талаптар. Сатып алудың бағасын белгілеу.
  • Мемлекетті сатып алудың заңдық базасы. Мердігерлік сауда өткізу. Конкурстық ұсыныстарды бағалау. Мердігерлік сауда сапасы. Мердігерлік сауда тиімділігін арттыру. Тапсырысты үйлестіру жүйесі.
  • Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 127.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет