Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағыжүктеу 104.68 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.04.2017
өлшемі104.68 Kb.

Оқу жұмыс бағдарламасының 

титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

География және туризм кафедрасы

ТМД елдерінің экономикалық географиясы пәнінен

050609 – География мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

  

Павлодар 

Кегль 14,

буквы

строчные,кроме

первой


прописной

Мамандық бойынша

элективтік пәндер каталогы

негізінде әзірленген пәннің

оқу жұмыс бағдарламасын а

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфейфер

20___ж. «___»_____________   

Құрастырушы:

 _______________   аға оқытушы Г.Р.Шакенова

География және туризм кафедрасы

ТМД елдерінің экономикалық географиясы пәні бойынша

050609 – География мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу   жұмыс   бағдарламасы   жұмыстың   оқу   жоспары   және   мамандықтың

элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген С.Торайғыров атындағы ПМУ

Ғылыми   кеңесінің   отырысында   бекітілген   200_ж.   «____»   _________,

№_____хаттама 

Кафедра отырысында ұсынылған  20___ж. «___»____________№_____хаттама 

Кафедра меңгерушісі __________ А.А.Калиева 20__ж. «____»_________

ХТжЖ факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

200_ж. «_____»______________  №____хаттама

ОӘК төраймы _____________    У.Д. Буркитбаева   20__ж. «____»____________КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы _______________ К.К. Ахметов  20__ж. «____»____________ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы ______________ А.А. Варакута 20__ж. «____»_____________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған


20__ж. «_____»______________  №____хаттама

1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді   оқыту   мақсаты:  студендерде   Тәуелсіз   Мемлекеттер   Достығы

елдерінің халық шаруашылығы географиясы мен ірі экономикалық аудандары,

нарық   реформасы   кезеңіндегі   елдердің   экономикасының   даму   мәселелері,

халықтың әлеуметтік құрылымы мен проблемалары туралы толық түсініктерін

қалыптастыру.

Пәннің оқыту міндеттері: 

-

ТМД елдерінің экономикалық-географиялық жағдайыныңерекшеліктерін қарастыру;

-

ТМД-ң табиғат жағдайы мен байлықтарымен, халқымен,өнеркәсіп тораптарымен таныстыру;

-

Статистикалық   мәліметтер   және   карталарымен   жұмысістеп, ТМД елдеріне баға беру;

Студенттер білуге тиісті:

-

ТМД-ң   халық   шаруашылығының   құрылымын   жәнеөндірісті ұйымдастырудың негізгі формаларын;

-

ТМД-ң табиғи және еңбек ресурстарының ерекшеліктері,олардың тиімді пайдалану жолдары;

-

Маңызды   салааралық   кешендер   және   олардыңгеографиясы:   шаруашылық   жүйенің   элементтерінің   өзара

байланысы (өндіріс – табиғат, өндіріс – халық, өндіріс – өндіріс);

-

ТМД-ң   өнеркәсіптерінің   салаларын   және   олардың   іріорталықтарын;

-

ТМД-ң ауыл шаруашылық салаларын;-

ТМД-ң транспорттық магистральдар мен тораптар;

-

Негізгі


 

отын-нергетикалық,

 

металлургиялық,ауылшаруашылық базалары;

Студенттер істей білуге тиісті:

-

Экономикалық 

карталарды,

 

картограммаларды,диаграммаларды мен картосхемаларды оқи білу;

-

Статистикалық   мәліметтерді   талдау   (кестелер,графиктер,   диаграммалар)   және   олардың   негізінде

экономикалық-географиялық шешімдерді шығару;

-

Ауылшаруашылық   және   әлеуметтік   мәселелердішешуінде географиялық білімдердің ролін бағалау;

2.

Пререквизиттері:  Қазақстанның   физикалық   географиясы,   ТМД

еледерінің физикалық географиясы, өндірістің технико-экономикалық негіздері,

Қазақстан   Республикасының   экономикалық   және   әлеуметтік   географиясы,

геосаясат.3.

Постреквизиттер: Дүниежізінің экономикалық, әлеуметтік және саяси

географиясы, экономикалық географияның қазіргі мәселелері.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс Тәж. СӨЖ

1

Кіріспе. ТМД құрылуы.1

2

52

ТМД   елдерінің   экономикалық-географиялық

сипаттамасы.

4

530

3

Ресей Федерациясы.2

5

104

Беларусь.

1

4

105

Украина. Молдова.

2

4

106

Кавказ елдері.

2

4

107

Орта Азия елдері.

2

4

108

ТМД елдеріндегі геоэкономикалық жағдай.

1

2

5Барлығы: 135

15

3090

4.2 Пәннің тақырыптар мазмұны:

№ 1 тақырып. Кіріспе. ТМД құрылуы.

«ТМД   елдерінің   экономикалық   географиясы»   пәнінің   мақсаты   мен

міндеттері.  Пәннің географиялық  ғылымдар жүйесіндегі  алатын  орны. Оның

физикалық   географиямен   және   қоғамдық   ғылымдармен   байланысы.   Халық

шаруашылығының   дамуында   экономикалық-географиялық   ғылымының   ролі.

Экономикалық географияның дамуы. Ірі кеңестік географтар: Н.Н.Баранский,

В.П.Максаковский,   Н.Н.Колосовский   және   т.б.   Кеңес   Социалистік

республикалар одағының ыдырауы. Тәуелсіз мемелекеттер достығының пайда

болу тарихы. ТМД-нің құрамы. ТМД елдерінің даму бағыттары. 

№   2   тақырып.   ТМД   елдерінің   экономикалық-географиялық

сипаттамасы.

Табиғи   жағдайлар   және   олардың   ТМД-ң   әр   түрлі   аудандарында

шаруашылықтың   дамуына   ықпалы.   ТМД-ң   табиғи   ресурстары.   Табиғи

ресурстарының  түрлері және олардың халық шаруашылығының салаларында

маңызы. Табиғи ресурстарының рационалді пайдаланудың негізгі жолдары.

ТМД   халық   шаруашылығының   дамуының   жалпы   сипаттамасы.   ТМД

елдерінде өндіргіш күштерінің таралуының заңдылықтары, принциптері және

факторлары.Тұрғындар   мен   шаруашылық   географиялардың   арасындағы   байланыс.

Халқының таралуы мен тығыздығы және миграциясы. Қала және ауыл халқы.

Қалалық агломерацилар.

Машина   жасау   кешенінің   таралу   принциптері.   Өндірістің   мамандығы.

Машина жасау кешенінің қазіргі жағдайы.

Химиялық   өнеркәсіптің   ауыл   шаруашылық   маңызы   және   оның   ауыл

шаруашылықтың   басқа   салаларымен   байланысы.   Химиялық   өнеркәсіптің

салалық   құрамы   және   оларың   таралу   принциптері.   Орман,   ағашөңдеу

өнеркәсіптің   ауыл   шаруа-шылықта   маңызы.   Орман   байлығы   және   оның

экономикалық-географиялық бағалауы. ТМД-ң ағашөңдеу өнеркәсібінің дамуы.

АӨК-ң ауыл шаруашылықта маңызы. АӨК-ң құрамы. Шаруашылықтың

интенсивті   және   экстенсивті   дамуының   жолдары.   Топырақтық-климаттық,

экономикалық   факторлардың   бағалауы.   АӨК-ң   ауыл   шаруашылықтың   басқа

салаларымен   өзара   байланысы.   ТМД-ң   жер   қоры   және   оның   құрылымы.

Өсімдік   және  мал  шаруашылығы,   олардың   өзара   байланысы   мен   өзара

тәуелділігі.

ТМД-ң ауыл шаруашылығында көлік кешенінің маңызы. Көліктің түрлері.

ТМД-ң   әр   түрлі   көліктің   жүк   және   жолаушылар   айналымы.   Көліктің

мамандылығы. ТМД-ң көлік жүйенің тұтастығы.

№ 3 тақырып. Ресей Федерациясы.

Жалпы   сипаттамасы.   РФ-ны   ТМД-ң   басқа   мемлекетерімен   салыстыру:

территориясы, халқы, табиғи жағдайы мен ресурстар бойынша. Экономикалық-

географиялық   жағдайының   ерекшеліктері.   Ауданның   экономикалық-

географиялық   жағдайының   талдауы.   Табиғи   жағдайы   мен   ресурстарың

экономикалық бағалауы. Мемелкеттің халқы, оның динамикасы мен құрылымы.

Таралуының   сипаттамасы.   Қала   агломерациялар.   Мәскеу   және   Мәскеу

агломелациясы.   Ауыл   шаруашылығының   міндеттері   мен   мамандығы.   Көлік

кешені. Сыртқы экономикалық байланыстары.

№ 4 тақырып. Беларусь.

Экономикалық-географиялық   жағдайы.   Республиканың   ТМД-ң   халық

шаруашылығында ролі. Табиғи жағдайы, ресурстары, олардың экономикалық

бағалауы.   Табиғатты   қорғаудың   сұрақтары.   Халқы,  оның   динамикасы   мен

құрылымы. Ұлттық құрамы. Еңбек ресурстары. Қала мен ауыл халқы. Көлік

жүйесі. Құбыр – республиканың жаңа көлігі.№ 5 тақырып. Украина. Молдова.

Молдова.


Экономикалық-географиялық   жағдайы   және   ТМД-ң   ауыл

шаруашылығында маңызы. Табиғи жағдайы, ресурстар, олардың экономикалық

бағалауы.   Молдова   республиканың   құрылуы.   Еңбек   ресурстары.

Агроөнеркәсіптік кешені. Ауыл шаруашылығы және оның дамуының деңгейі.

Көлік, сыртқы байланыстары.

Украина.


Экономикалық-географиялық   жағдайы.   Республиканың   ТМД-ң   халық

шаруашылығында ролі. Украинаның табиғи ресурстар мен жағдайы, олардың

экономикалық бағалауы. Климат. Табиғаттың байлығы мен әр түрлілігі. Халқы.


Оның   саны,   динамикасы,   ұлттық   құрамы.   Еңбек   ресурстары.   Қалалардың

типтері.   Қала   агломерациялар.   Украинаның   маңызды   салаларының   таралу

ерекшеліктері: отын-энеретикалық кешені, металлургиялық мен машина жасау

кешені,   химиялық,   мұнайхимиялық   мен   агроөнеркәсіптік   кешендер.   Ауыл

шаруашылығы. Көлік жүйесі. Көліктің әр түрлі түрлердің байланысы. 

№ 6 тақырып. Кавказ елдері.

Экономикалық-географиялық   жағдайының   ерекшеліктері.   Аймақтың

экономикалық   дамуының   деңгейі.   Табиғи   жағдайлар   мен   ресурстар,

шаруашылық   бағалауы.   Каспий   теңізі,   оның   мәселесі.   Республикалардың

агроөндірістік кешені. Аймақтың көлік жүйесі. Халқы, оның саны мен ұлттық

құрамы.


№ 7 тақырып. Орта Азия елдері.

Қырғызстан.

Экономикалық-географиялық   жағдайы.  

  Табиғи   ресурстарының

экономикалық   бағалауы.   Су,   гидроэнергетикалық,   минералды  ресурстары.

Халықтың ұлттық құрамы. Шаруашылықтың мамандығы.

Өзбекстан.

Экономикалық-географиялық   жағдайы.   Табиғи   жағдайының   мен

ресурстарының   ерекшеліктері.   Халқы,   ұлттық   құрамы.   Республиканың

агроөнеркәсіптік   кешені.   Электроэнергетиканың   дамуының   мәселелері,   түсті

металлургия, газ өнеркәсібі. Өзбекстанның ТМД-ң басқа елдерімен байланысы.

Тәжікстан.

Экономикалық-географиялық   жағдайы.   Табиғаттың   ерекшеліктерінің

экономикалық бағалауы. Табиғи ресурстар: су, минералды. Көлік географиясы.

Түрікменстан.

Экономикалық-географиялық   жағдайы.   Табиғи   жағдайлардың   мен

ресурстарының экономикалық бағалауы.  Каспийдің маңызы. Халықтың таралу

ерекшеліктері.

  Мұнай-газ-химиялық

  мен


  аграрлық-индустриалді

энергоөндірістің   циклдердің   қалыптасуы.   Көлік:   ішкі   және   сыртқы

байланыстары.

№ 8 тақырып. ТМД елдеріндегі геоэкономикалық жағдай.

Аймақтық   экономикалық   байланыстардың   экономикалық   базасы.

Достастықтың   қаржы   жүйесі.   Оны   реттеу   мәселелері.   Ұлттық     валюталардың

капиталдық әлем нарығындағы алатын орны. Капиталдың негізгі экспортерлары.

Мемлекеттердің   қаржы   қарызы.   Әлемдік   қызмет   көрсету   жүйесі   және   оның

дүниежүзілік экономикасындағы өсіп келетін маңызы – банктік және сақтандыру

қорлары, фрахт, дүниежүзілік туризм, сыртқы жұмыс күшінің пайдалануы, т.б.

Қызмет көрсету географиясы.4.3 Пәннің тәжірибелік сабақтарының мазмұны:

1) № 1 тақырып. Кіріспе. ТМД құрылуы.

КСРО-нің   ыдырауы   және   дүниежүзілік   саяси   картасындағы   өзгерістер.

Тәуелсіз   мемелкеттер   достастығы  –  Евразия   кеңістігіндегі   өзара   көмек   және

ынтымастық   одағы.   ТМД   елдерінің   экономикалық-әлеуметтік   жағдайы   мен

шекаралық   мәселелер.   ТМД   елдеріндегі   экономикалық   интеграция.

Мемлекеттер арасындағы экономикалық және әлеуметтік-мәдени байланыстар.

2) №   2   тақырып.   ТМД   елдерінің   экономикалық-географиялық

сипаттамасы.

ТМД-ң өнеркәсіптің дамуы мен таралуының жалпы сипаттамасы. Ауыл

шаруашылығында өнеркәсіптің маңызды ролі. Өнеркәсіптің құрылысы. Табиғи

ортаға   өнеркәсіптің   әсер   етуі.   ТМД   елдерінің   өнеркәсіп   салаларының

арасындағы өндірістік байланыстары. 

ТМД-ң   халық   шаруашылығында   энергетиканың   ролі   және   олардың

эконом-географиялық ерекшеліктері. Кешеннің салалық құрамы. Негізгі отын-

энергетикалық базалардың және энергияны тұтыну аудандарының таралуы.

Материалді-техникалық базаның құрылуында электроэнергетиканың ролі.

Электростанциялардың түрлері және олардың таралу принциптері.

ТМД-ң ауыл шаруашылығында қара мен түсті металлургияның маңызы.

Металлургияның   салалық   құрамы   және   олардың   таралу   принциптері.

Металлургиялық өндірістік аудандарында қоршаған ортаның мәселелері.

3) № 3 тақырып. Ресей Федерациясы.

ТМД елдерінің зерттелуі келесі жоспар бойынша қарастырылады:

1.

Мемлекеттің экономикалық-географиялық жағдайы мен қалыптасутарихы, ерекшеліктері; 

2.

  Табиғат жағдайлары мен табиғи ресурстарының шаруашылықтықбағалауы; 

3.

  Халық географиясының негізгі көрсеткіштері мен ерекшеліктері;4.

 Мемлекеттің жалпы экономикалық-географиялық сипаттамасы мен

шаруашылығының негізгі салаларының сипаттамасы; 

5.

 Экономикалық аудандары; 6.

 Сыртқы экономикалық байланыстары. 4) № 4 тақырып. Беларусь.

ТМД елдерінің зерттелуі келесі жоспар бойынша қарастырылады:

1.

Мемлекеттің экономикалық-географиялық жағдайы мен қалыптасутарихы, ерекшеліктері; 

2.

  Табиғат жағдайлары мен табиғи ресурстарының шаруашылықтықбағалауы; 

3.

  Халық географиясының негізгі көрсеткіштері мен ерекшеліктері;4.

 Мемлекеттің жалпы экономикалық-географиялық сипаттамасы мен

шаруашылығының негізгі салаларының сипаттамасы; 

5.

 Экономикалық аудандары; 6.

 Сыртқы экономикалық байланыстары. 5) № 5 тақырып. Украина. Молдова.

ТМД елдерінің зерттелуі келесі жоспар бойынша қарастырылады:

1.

Мемлекеттің экономикалық-географиялық жағдайы мен қалыптасутарихы, ерекшеліктері; 

2.

  Табиғат жағдайлары мен табиғи ресурстарының шаруашылықтықбағалауы; 

3.

  Халық географиясының негізгі көрсеткіштері мен ерекшеліктері;4.

 Мемлекеттің жалпы экономикалық-географиялық сипаттамасы мен

шаруашылығының негізгі салаларының сипаттамасы; 

5.

 Экономикалық аудандары; 6.

 Сыртқы экономикалық байланыстары. 6) № 6 тақырып. Кавказ елдері.

ТМД елдерінің зерттелуі келесі жоспар бойынша қарастырылады:

1.

Мемлекеттің экономикалық-географиялық жағдайы мен қалыптасутарихы,   ерекшеліктері.   Салыстырмалы   сипаттама   жасау.   Ұқсастықтары   мен

айырмашылықтарын анықтау.

2.

  Табиғат жағдайлары мен табиғи ресурстарының шаруашылықтықбағалауы; 

3.

  Халық географиясының негізгі көрсеткіштері мен ерекшеліктері;4.

 Мемлекеттің жалпы экономикалық-географиялық сипаттамасы мен

шаруашылығының негізгі салаларының сипаттамасы; 

5.

 Экономикалық аудандары; 6.

 Сыртқы экономикалық байланыстары. 7) № 7 тақырып.Орта Азия елдері.

ТМД елдерінің зерттелуі келесі жоспар бойынша қарастырылады:

1.

Мемлекеттің экономикалық-географиялық жағдайы мен қалыптасутарихы,   ерекшеліктері.   Салыстырмалы   сипаттама   жасау.   Ұқсастықтары   мен

айырмашылықтарын анықтау.

2.

  Табиғат жағдайлары мен табиғи ресурстарының шаруашылықтықбағалауы; 

3.

  Халық географиясының негізгі көрсеткіштері мен ерекшеліктері;4.

 Мемлекеттің жалпы экономикалық-географиялық сипаттамасы мен

шаруашылығының негізгі салаларының сипаттамасы; 

5.

 Экономикалық аудандары; 6.

 Сыртқы экономикалық байланыстары. 8) № 8 тақырып.  ТМД елдеріндегі геоэкономикалық жағдай.

Сыртқы   сауда  экономикалық   байланыстардың   аса   дамыған   түрі   ретінде.

Экспорт   және   импорт   құрылымы   мен   көлемі.   Сыртқы   сауда-саттық

көрсеткіштерін   мемлекеттік   реттеу   жүйесі.   ТМД   елдеріндегі   саяси   және

әлеуметік-экономикалық   байланыстарының   даму   мәселелері..   Әр   түрлі

мемелкетттер арасындағы тауар ағындары құрылымының өзгеруі. Шаруашылық

байланыстардың   түрлері:   сыртқы   сауда,   капитал,   технологиялар  трансфері,


валюта-қаржы   әрекеттесуі,   жұмыс   күшінің   миграциясы,   аймақтық

экономикалық мәселелері.4.4 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны:СӨЖМ түрі 

Есеп беру

формасы 

Бақылау түрі

Сағат

көлемі 

1

Дәріс сабақтарына дайындық Сабаққа

қатысуы 


20

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын

орындау 


Жұмыс дәптері 

Сабаққа


қатысуы

30

3Аудитория сабағының мазмұнына 

кірмеген материалды меңгеру

Ауызша сұрау

Конспект


25

4

Бақылау шараларына дайындық 

-

МБ 1, МБ 2,(тестілеу және

басқалар)

15

       Барлығы:

90

 4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі:

№ 1 тақырып. Кіріспе. ТМД құрылуы.

Тәуелсіз   мемлекеттер   достастығын   басқа   аймақтық   ұйымдармен

салыстыру:   Шанхай   ынтымақтастық   ұйымы,   Евразиялық   экономикалық

қоғамдастығы және т.б.№   2   тақырып.   ТМД   елдерінің   экономикалық-географиялық

сипаттамасы.

«ТМД елдерінің халқы» атты кесте толтыру. Логикалық тірек конспектісін

құрастыру

№ 3 тақырып. Ресей Федерациясы.

Экономикалық   аудандастыру:   Орталық-Қаражер,   Еділ-Вятка   аудандар.

Орталық   ауданы.   Солтүстік-батыс   және   Солтүстік   аудан.   Еділ   бойы   ауданы.

Солтүстік   Кавказ   ауданы.   Орал   ауданы.   Батыс-Сібір   ауданы.   Шығыс-Сібір

ауданы. Қиыр Шығыс ауданы.

№ 4 тақырып. Беларусь.

Кедендік Одақ: Ресей, Қазақстан және Беларусь.№ 5 тақырып. Украина. Молдова.

Экономикалық   аудандастыру:   Дон,   Днепр   бойы,   Солтүстік-шығыс,

Орталық,   Солтүстік-батыс,   Подол,   Қара   теңіз   бойы,   Карпат,   Астаналық

аудандар.№ 6 тақырып. Кавказ елдері.

Кавказ   елдеріннің   табиғи-рекреациялық   және   мәдени-рекреациялық

ресурстары мен туризм индустриясының дамуы.

№ 7 тақырып. Орта Азия елдері.


Орта   Азия   елдеріндегі   экологиялық-географиялық   және   экономикалық-

географиялық мәселелер және оларды шешу жолдары.№ 8 тақырып. ТМД елдеріндегі геоэкономикалық жағдай.

«ТМД   елдерінің   экономикалық   даму   болашағы»   атты   дөнгелек   стол

ұймдастыру.

Мамандықтың жұмыс оқу 

жоспарынан көшірме

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050609 – География мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірмеПәннің атауы ТМД елдерінің экономикалық географиясы

 

Оқуформасы

Пәннің еңбек

сыйымдылығы

Семестр бойынша

бақылау формасы

Сем


естр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс

көлемі

креди


ттер

академиялық

сағаттар

кредит


тер

аудиториялық сабақтар

(ак. сағаттарды)

СӨЖ


(ак.

сағаттарды)

барлы

ғы

аудСӨ

Ж

емт. сын.КЖ

(жо


ба)

КЖ

барлығы

дәр. тәж. зерт.

барл

ығы


СӨЖ

М

Күндізгі ЖОБ 

негізінде

3

135


45

90

77

3

4515

30

-90

45

Кафедра меңгерушісі ____________ А.А. Калиева

20__ж. «____» _______ хаттама № ____


Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиет:

1. Вавилова   Е.В.   Экономическая   география   и   регионалистика:   Учебное

пособие. М.: Гардарика, 2002.

2. Гладкий   Ю.Н.,   Добросюк   В.А.,   Семенов   С.П.   Экономическая   география

России: Учебник. М.: Гардарика, 1999.

3. Копылов В.А. География промышленности России и стран СНГ: Учебное

пособие. М.: Финансы и статистика, 2002.

4. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С. Б. География мирового хозяйства.

Учебное пособие для студентов. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.

5. Любимов   И.М..   Общая   политическая,   экономическая   и   социальная

география. / Под ред. Л.П. Куракова. М: Гелиос АРВ, 2001. 336 С.

6. Родионова   И.А.   Экономическая   география   и   региональная   экономика:

Учебник. М.: Московский лицей, 2002.

7. Социально-экономическая   география   зарубежного   мира.   /   Под   ред.   В.   В.

Вольского. М: КРОН-ПРЕСС, 1998.

8. Фурсина   Г.А.,   Калиаскарова   З.К.     Экономическая,   социальная   и

политическая география мира. Учебное пособие. Алматы: Казак университеті,

2003. 120 С.

9. Чистобаев А.И. и Шарыгин М.Д. Экономическая и социальная география.

Новый этап. М.: Наука, 1990

10. Экономическая,  социальная  и  политическая  география  мира.  Регионы  и

страны. / Под ред.    СБ. Лаврова,    Н.В. Каледина. - М: Гардарики, 2002. - 928

С.

11. Экономическая   география   СССР   /   под   ред.   А.Т.Хрущева   и   др.   М.:   МГУчасть 1, 1989.

12. Экономическая и социальная география России: Учебник для ВУЗов / под

ред. А. Т. Хрущева. М.: МГУ, 2001.

13. Экономическая   и   социальная   география   СССР/   Под   ред.   В.Я.   Рома.-   М.:

Просвещение, 1985,1986.-Ч. 1, 2.

Қосымша әдебиет:

14. Аграрная политика: учебное пособие. Москва: КолосС, 200415. Аубакирова Ж.Я. Основные задачи и направления развития региональной

интеграции   на   постсовестском   пространстве   –   научный   доклад.   Алматы:

КазНПУ им. Абая, 2008

16. Ашенкамф   Н.Н.   Современная   геополитика:   учебное   пособие.   Москва:

Академический Проект, 2005

17. Бутов   В.Н.   Экономическая   и   социальная   география   Зарубежного   мира   и

Российской Федерации. Ростов-на-Дону: МарТ, 2006

18. Все   страны   мира:   Энциклопедический   справочник/   Автор-составитель

Родин И.О., Пименова Т.М. - М.: Вече, 2003. 560 С.

19. Горнолыжные курорты России и СНГ (путеводитель). Павлов К.А., Минина

Л.Ю., Кусый И.А. Москва: Вокруг света, 2006

20. Дергачев В.А., Вардамский А.Б. Регионоведение: учебное пособие, Москва:

юнити-дана, 2004

21. Динамика   развития   интеграционных   процессов   в   государствах   СНГ   и

перспективы   формирования   единого   экономического   пространства.   Под   ред.

Ашимбаева М.С. Алматы, 2004

22. Конституции стран СНГ. Составитель Булуктаев Ю. Алматы: жети жаргы,

1999 – 416с.

23. Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. Алматы: Казахстан, 1996 – 622с.

24. Назарбаева   Д.Н.   Содружество   Евразия.   Москва:   Бизнес-школа   «Интел-

Синтез», 2000

25. Металлургический   комплекс   стран   СНГ:   экономический   аспект.   Роминец

В.А., Юзов О.В. и др. Москва, 2003

26. Мировая экономика: учебник под ред. Булатова А.С. Москва: экономистъ,

2008

27. Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ:учебное пособие под ред. Бекяшева К.А. Москва: Юристъ, 1997 

28. Содружество независимых государств: 10 лет спустя. Авторы-составители

Е.Горелик, А.Юревич. Минск: Панграф,2001

29. Социально-экономические  концепции стран  мира на рубеже тысячелетий.

Международный   энциклопедический   словарь   под   редакцией   М.А.Севрука.

Москва: международный университет «Содружество», 2000 – 191с.

30. Спиридонов И.А. Мировая экономика. Учебное пособие.     М.: ИНФРА-М,

1999.


31. Экономические   горизонты   развития   Казахстана   и   стран   СНГ.   Сборник

работ. Алматы: Эксклюзив, 2008Document Outline

  • КЕЛІСІЛДІ:
  • Пәнді оқыту мақсаты: студендерде Тәуелсіз Мемлекеттер Достығы елдерінің халық шаруашылығы географиясы мен ірі экономикалық аудандары, нарық реформасы кезеңіндегі елдердің экономикасының даму мәселелері, халықтың әлеуметтік құрылымы мен проблемалары туралы толық түсініктерін қалыптастыру.
    • Пәннің атауы ТМД елдерінің экономикалық географиясы

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 104.68 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет