Оқу жұмыс бағдарламасының Нысанжүктеу 79.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата05.03.2017
өлшемі79.41 Kb.

           

Оқу жұмыс бағдарламасының

                                                       Нысан 

              титул парағы                                                                                                                          ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

География және туризм кафедрасы

Ағылшын тілі (кәсіби) пәні бойынша

6М060900 - География мамандығының магистранттарына арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                                                 

                                                              

Павлодар


          

        Мамандықтың мемлекеттік 

                                  ПМУ ҰС Н 7.18.3/33

    жалпыға міндетті білім стандарты  

негізінде әзірленген пәннің оқу жұмыс

       бағдарламасына бекіту парағы                                                

 

                                                               БЕКІТЕМІН  

                                                                               ОІ жөніндегі проректор

                                                                                     __________ Н.Э.Пфейфер

 

20__ ж. «___»___________  Құрастырушы: _______________ ф.ғ.к., доцент Кулахметова М. С. 

                            _______________ аға-оқытушы А. Е. Егінбаева

География және туризм кафедрасы

Ағылшын тілі (кәсіби) пәні бойынша

6М060900 – География мамандығының магистранттарына арналған 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ            

Оқу   жұмыс   бағдарламасы   6М060900   –   «География»   мамандығы   бойынша

мемлекеттік   жалпыға   міндетті   білім   стандарты   негізінде   әзірленген   және

С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген  20__ ж.

«___»___________, № ___ хаттама

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «___»___________, № ___ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Д. Д. Есімова 20__ ж. «___»___________

ХТжЖ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 

20__ ж. «___»___________, № ___ хаттама

ОӘК төрағасы ___________ Р. Ж. Нургожин 20__ ж. «___»___________

                                            

КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы  ___________ Қ. Қ. Ахметов  20__ ж. «___»___________

ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ:

                         

ОӘБ бастығы ___________ Е. Н. Жуманкулова 20__ ж. «___»___________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ ж. «___»___________, № ___ хаттама1 Пәннің негізгі мақсаттары:

1. Үйренуші мамандыққа қатысты сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп,

ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруы тиіс.

2. Мамандыққа   сәйкес   білімді   игеріп,   дүниетанымдық   ой-өрісін   дамытуды

ағылшын тілдік деңгейде меңгеруі тиіс.

3. Тіл үйренушінің кәсіби лексика  мен мамандыққа байланысты терминдерді

меңгеріп, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.

Пәннің міндеттері:

«Ағылшын   тілі   (кәсіби)»   пәнін   оқыту   барысында   келесі   жалпы   міндеттер

игеріледі:

- ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін

көтеру;

- қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;- коммуникацияның әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу тәртібінің

стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемі игеру;

- курс практикалық бағытта барлық мамандықтар бойынша магистранттың сөйлеу

мәдениетін қалыптастыру.Пәнді оқыту нәтижесінде төмендегідей нәтижелер болу қажет:

Білуі қажет:

- ағылшын тілі (кәсіби) пәнінің тілдік теориясын;

- әр мамандық бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

- әр   мамандық   бойынша   қолданылатын   кәсіби   сөздердің   ситуациялық

жағдаяттардағы қолданысын;

- кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.Меңгеруі қажет:

- мамандық бойынша ағылшын тілі (кәсіби) пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері мен

технологиясын пайдлану;

- ағылшын тілін (кәсіби) оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей

білу;

- кәсіби, іскери қызметте мамандық бойынша тілін сауатты, мәдениетті жүргізе білу.2 Пререквизиттер: ағылшын тілі, географиялық зерттеулер әдістемесі

Постреквизиттер: топонимиядағы ғылыми зерттеулер, педагогикалық тәжірибе

3 Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспарыр/с

Тақырыптардың атауы

Тәж.

саны

МӨЖ

1

Халықаралық   байланыстар   және   олардың   қазіргімаман өміріндегі рөлі.

2

82

Кездесулер,   уағдаластықтар,   телефон   арқылы

сөйлесу.   Келіссөздер,   кәсіби   жарыссөздер,

таныстыру рәсімі, конференциялар. 

2

8

3Іскерлік   хат   алысу   (түйіндеме,   жолдама   хат,

кепілдеме   хат,   арыздар,   өтініштер,   ақпаратты

сұрату, қуаттама-хат, тапсырыстар, келісімшарттар

және т.б.).

2

8

4Халықаралық бағдарламалар және жобалар. ЖОО-

ның халықаралық ынтымақтастығы.

2

8

5Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияның методологиялық және әдістемелік 

негіздері

2

106 Экономикалық, әлеуметтік және саяси география 

категорияларының тереңдігі, концепциялары және 

теориялары

2

107 Табиғи ортаның және шаруашылықтың құрамдас 

бөліктерін экономикалық-географиялық тұрғыдан 

зерттеу

2

108 Дүниежүзі мұхиты және шаруашылық

2

109 Құрлық сулары және шаруашылық

3

1010 Топырақ жамылғысы және шаруашылық.

3

1011 Қоғамдық-демографиялық потенциал

3

1012 Еңбектің аймақтық бөлінуі

3

1013 Адамзаттың ғаламдық мәселелері, оларды 

экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиялық тұрғыдан зерттеулердің мақсаттары

2

8БАРЛЫҒЫ:

30

120

3.2 Тәжірибелік сабақтардың бақылау түрлері 

 Тақырыптардың атауы

Бақылау түрлері

1

Халықаралық   байланыстар   және   олардыңқазіргі маман өміріндегі рөлі.

Жазбаша


 

(іскерлік

хаттар,

 

түйіндеме,баспабет, формулярларды

құрастыру);

 

ауызша


(мәтіннің

 

мазмұнынтапсыру)

2

Кездесулер,   уағдаластықтар,   телефон   арқылы

сөйлесу.   Келіссөздер,   кәсіби   жарыссөздер,

таныстыру рәсімі, конференциялар. 

Ауызша   (келіссөздерді

жүргізу,


 

іскерлік


кездесулер)

3

Іске

рл

ікха

т

алы

суү

йі

нде

м

е,ж

ол

дам

а

хат,

ке

піл

де

ме

ха

т,ар

ы

здар

,

өтін

і

ште

Жазбаша (ресми-іскерлік құжаттарды толтыру)р,

ақ

пара

тт

ысұ

ра

ту,

қу

атта

м

а-ха

т,

тапс

ы

ры

ст

ар,

ке

лісі

м

шар

тт

арж

ән

ет.

б.

).4

Халықаралық   бағдарламалар   және   жобалар.

ЖОО-ның халықаралық ынтымақтастығы.

Жазбаша   (академиялық

ұтқырлық   бойынша   шет

елдердің   ЖОО-мен   хат

алысу) 

5

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның методологиялық және 

Жұмыспен   таныстыру

рәсімі 


әдістемелік негіздері

6 Экономикалық, әлеуметтік және саяси география

категорияларының тереңдігі, концепциялары 

және теориялары

Жазбаша

 (маманныңпортфолиосын

құрастыру)

7 Табиғи ортаның және шаруашылықтың құрамдас

бөліктерін экономикалық-географиялық 

тұрғыдан зерттеу

МБ 1


8 Дүниежүзі мұхиты және шаруашылық

Жоба


9 Құрлық сулары және шаруашылық

Мамандық   бойынша

мақалалар жазу 

10 Топырақ жамылғысы және шаруашылық.

Ауызша  (реферат   жасау,

аңдату).


11 Қоғамдық-демографиялық потенциал

Ауызша   (рефераттарды,

баяндамаларды,   курстық

жұмыстарды,

авторефераттарды,

дипломдық   жұмыстарды

қорғау)

12 Еңбектің аймақтық бөлінуіАуызша  (реферат   жасау,

аңдату)


13 Адамзаттың ғаламдық мәселелері, оларды 

экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиялық тұрғыдан зерттеулердің 

мақсаттары

Жұмыспен   таныстыру

рәсімі 


14 Ағымдағы бақылау

МБ 2


4 Модульдердің мазмұны

Модуль 1 – «Іскери байланыс»

1. Кәсіби іскерліктің таңдамалы бағыты.

2. Оқылатын ғылымның қазіргі жағдайы мен даму болашағы. 

Оқылатын   пәндер,   олардың   мәселелері.   Берілген   кәсіби   облысында   қызмет

салалары.

Берілген   кәсіби   саласындағы   әртүрлі   мамандардың     функционалдық

міндеттері.  Берілген ғылым саласындағы атақты тұлғалар. Негізгі мектептер және

ашылымдар. Сөйлеу әрекетінің рецептивті түрлері

Аудирование және оқу.

Негізгі мазмұнын түсіну: ғылым мен кәсіби салалардың тарихы, сипаттамасы,

даму   болашағы   жайлы   көркемсөздік;   ғылыми-танымал   және   ғылыми   мәтіндер:

берілген кәсіби саласында мамандар және ғалымдармен сұхбат мәтіндер;

Сұратылмалы   ақпаратты   түсіну:   ғылыми-танымал   және   прагматикалық

мәтіндер (сөздіктер, бос орын туралы хабарландыру);Толық   жете   түсіну:   берілген   ғылымның/саланың   (мысалы,   биография)

мәселелері бойынша ғылыми-танымал және қоғамдық-саяси мәтіндер.Сөйлеу әрекетінің нәтижелі түрлері

Сөйлеу:  монолог-сипаттау (функционалдық міндеттерді/кәсіптік талаптарды);

монолог-хабарлау (ғылым мен кәсіби саласындағы атақты қайраткерлер туралы,

саланың   даму   болашағы   туралы);   монолог-пікір   (мансабы   жоғарылау

болашағы/тұлға ретінде даму мүмкіншілігі бойынша); жұмысқа орналасу кезінде

диалог-сұхбат/әңгімелесу.   Түпнұсқалық   ғылыми-танымал   мақалаларды,

мәтіндерді, рефераттарды, монографияларды аңдату, қысқаша мазмұндау.Жазу:  биография, жолдама хат, жазбаша баяндама тезистерін жазу.

Модуль 2 – «Мамандыққа кіріспе»

Қазақстан   мен   шет   елдердегі   берілген   кәсіби   облысындағы   мамандарға

біліктілік талаптары. Тұлғалық даму және мансабы жоғарылау болашағы. Ғылыми

ашылымдар мен өнертабыстардың алғышарттары және салдарлары.

Өз еңбегі нәтижесі үшін маманның әлеуметтік жауапкершілігі

Экономикалық,   әлеуметтік   және   саяси   географияның   методологиялық   және

әдістемелік негіздері

Экономикалық, әлеуметтік және саяси география категорияларының тереңдігі,

концепциялары және теориялары

Табиғи   ортаның   және   шаруашылықтың   құрамдас   бөліктерін   экономикалық-

географиялық тұрғыдан зерттеу

Дүниежүзі мұхиты және шаруашылық

Құрлық сулары және шаруашылық

Топырақ жамылғысы және шаруашылық.

Қоғамдық-демографиялық потенциал

Еңбектің аймақтық бөлінуі

Адамзаттың   ғаламдық   мәселелері,   оларды   экономикалық,   әлеуметтік   және

саяси географиялық тұрғыдан зерттеулердің мақсаттарыСөйлеу әрекетінің рецептивті түрлері

Аудирование және оқу.

Сұратылмалы   ақпаратты   түсіну:   ғылыми-танымал   мәтіндер,   арнайы

прагматикалық   мәтіндер   (бүктемелер,   сөздіктер),   сызықтық   емес   мәтіндер

(кестелер, сызбанұсқалар, диаграммалар, карталар, гипермәтіндер және т.б.);

Толық   жете   түсіну:   берілген   ғылымның/саланың   (мысалы,   биография)

мәселелері бойынша ғылыми-танымал және қоғамдық-саяси мәтіндер.Сөйлеу әрекетінің нәтижелі түрлері

Сөйлеу:  монолог-хабарлау/баяндама;   проблемалық   топтың   дөңгелек   үстелде

сөз сөйлеуі; белгіленген мәселе бойынша диалог-әңгіме; іскерлік әңгіме/іскерлік

ойын; мәселелелі іскерлік жағдайларды талқылау.  


Жазу:    әртүрлі   іскерлік   хаттар,   жаднамалар,   хаттамалар   және   т.б.;   жазбаша

жобалық тапсырмаларды орындау. 5 МӨЖ мазмұны

5.1 МӨЖ түрлерінің тізімі

МӨЖ түрі

Есеп беру түрі Бақылау түрі

Көлемі, сағат

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

50

2Қосымша материалдарды 

дайындау


Жазбаша

(және т.б.)

Жұмыс

дәптерін


тексеру

30

3Тақырыптық тесттарға 

дайындық


Әңгімелесу

Жазбаша


тексеру

20

Бақылау шараларына дайындық

Тест


МБ 1, МБ 2

20

Барлығы:120

5.2 МӨЖ тақырыптарының тізімі

В2 деңгейі

1. Бағдарламалау тілдерімен танысу, қолданбалы бағдарламалық жасақтама. 

2. Операциялық жүйе.

3. Пайдаланушының графикалық интерфейсі.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі 


1. Шевелева С.А. Деловой английский. Ускоренный курс. М., 2003.

2. Мерфи Р. English grammar in use. – Cambridge, 2009.

3. Богацкий  И.С., Дюканова Н.М. Бизнесс-курс английского языка. М.,

2003.


4. Мұқашева Ж.Н. Жалпы жертану. – Алматы, Қазақ университеті, 2002.

5. Достай Ж.Д. Жалпы гидрология. – Алматы, Қарасай, 2011.

6. Ахметов Е. Геоақпараттық жүйе негіздері. – Алматы, Арыс, 2008.

Қосымша  

7.   Аужанова   С.К.,   Нуркина   Г.К.,   Яцик   Л.М.   Английский   язык.   Рабочая

тетрадь студента. – Алматы, ААЭиС, 2003.

8.  Омарова Х.С, Успанова Г.К., Макарихина И.М. и др. Английский язык.

Учебно-методическое   пособие   для   практических   занятий   студентов   вузов

неязыковых специальностей. – Павлодар, 2008.

9.  Аипова   А.К.,   Смагулова   Г.Ж.   и   др.   Сборник   учебных   текстов   по

развитию английской речи для студентов неязыковых специальностей.


10.  Пфейфер   Н.Э.,   Нурбекова   М.К.,   Асаинова   А.Ж.,   Даутова   А.З.,

Раисова   А.Б.,   Смагулова   К.Ж.   «Электронный   учебный   курс   по   английскому

языку». – Павлодар, 2008.


Мамандықтың жұмыс оқу                                                                                                            Нысан 

  жоспарынан көшірме                                                                                                        ПМУ ҰС Н 7.18.3/326М060900 – География мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің атауы Ағылшын тілі (кәсіби)

Оқу


формасы

Пәннің еңбек

сыйымдылығы

Семестр бойынша

бақылау формасы Сем

естр


Семестр бойынша магистранттардың

жұмыс көлемі

кред

итте


р

академиялық

сағаттар

кред


итте

р

Аудиториялық сабақтар(ак.сағаттарды)

МӨЖ


(ак.сағаттар

ды)


барл

ығы


ауд

МӨ

Жемт. сын.

КЖ

КЖбарл

ығы


дәр. тәж. зерт.

барл


ығы

ОМӨ


Ж

Күндізгі


ЖОБ

негізінде

2

150 30 1202

2

230

-

30-

120


30

Кафедра меңгерушісі _________ Д.Д. Есімова  2012ж.  «__» ______Пәннің оқу жұмыс

бағдарламасының келісу парағы 

                  Нысан

               ПМУ ҰС Н 7.18.3/35

6М060900 – География мамандығының магистранттары үшін 

Ағылшын тілі (кәсіби) пәнінің жұмыс бағдарламасының 

келісу парағы

2012 – 2013 оқу жылыКЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Шығаратын

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің аты-

жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Шет тілі практикалықкурсы

Б.К. Жумабекова Document Outline

 • Павлодар
 • ХТжЖ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
  • Қоғамдық-демографиялық потенциал
  • Адамзаттың ғаламдық мәселелері, оларды экономикалық, әлеуметтік және саяси географиялық тұрғыдан зерттеулердің мақсаттары
  • Қоғамдық-демографиялық потенциал
  • Адамзаттың ғаламдық мәселелері, оларды экономикалық, әлеуметтік және саяси географиялық тұрғыдан зерттеулердің мақсаттары
  • КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 79.41 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет