Оқу-əдістемелік кешен 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі» мамандығына арналған мемлекеттік стандарт жəне Қр бжҒМ 28. 09жүктеу 5.71 Kb.

бет1/11
Дата11.09.2017
өлшемі5.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

М.Өтемісұлы атындағы Батыс  Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
 
                                                                          
 
 
  
 
 
Педагогика факультеті
 
«Педагогика жəне психология» кафедрасы 
 
Көркем еңбекті оқыту əдістемесі 
(пəннің атауы) 
 
Пəннің оқу-əдістемелік кешені 
 
050102  «Бастауышта  оқыту  педагогикасы  жəне  əдістемесі»  мамандығының 
студенттері үшін қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 
 
 
Курс – 3 
Семестр –6 
Кредит - 2 
Дəріс –15 сағат 
Практикалық сабақтар – 15 сағат 
СОӨЖ –  30 сағат 
СӨЖ –  30 сағат 
Емтихан –  6-ші семестрде 
Барлығы –  90 сағат 
 
 
 
 
 
Орал, 2011ж. 

 
 
 
 3-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Бастауыш 
мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориясы мен технологиясы  ”  пəнінен 
оқу-əдістемелік кешен 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі 
»  мамандығына  арналған  мемлекеттік  стандарт  жəне  ҚР  БжҒМ  (28.09.2006, 
№1)бекіткен типтік бағдарлама негізінде құрастырылды. 
 
Құрастырған(дар): Мусагалиева Г.Б. 
 
Педагогика жəне психология    кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Педагогикалық  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 
бекітілді. 
17.10.2011 ж.  № 3 хаттама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қолданушыға нұсқау  
Комплектация  
         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Саз  құралдары»  пəнін    қашықтан 
оқытудың оқу- əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 
     1.«Саз құралдары» курсының жұмыс бағдарламасы 
     2. Саз құралдары пəнінен дəріс материалдары 
     3.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне 
емтиханға дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 

      4.  Балтабаев  М.,  Өтемұратова  Б  «Елім-ай»  бағдарламасы  бойынша 
методикалық құрал. Алматы, «Атамекен», 1993. электрондық оқу құралы  
 
 
 
 Жүйелік талаптар 
Оқу- əдістемелік кешенмен тиімді жұмыс жасу үшін компьютер келесі 
минималь  талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/ 
операциялық  жүйесі,  процессор  166  МГц;  128  Мб  оперативті  жады;  DVD-
дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» құрылғысы. Браузер: Internet 
Explorer, Opera. 
Құжат тілі: HTML. 
 
1. Оқытушы туралы мəлімет 
Мусагалиева  Гульнур  Бактыгалиена-  Педагогика  жəне 
психология кафедрасының оқытушысы  
 
 
 
 
 
 
Офис: жəне Педагогика психология кафедрасы  
Толық мекен-жайы: корпус № 7 – Студенттер көшесі  2 (2- қабат), 212-каб. 
Жұмыс телефоны: 505346 
Үй телефоны:    253358 
Электрондық адрес:  gulnur_muz@ mail.ru 
 
2. Пəн туралы мəлімет 
Пəн атауы – «Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориясы мен 
технологиясы». 
Семестр 15 оқу аптасы жəне 2 апта сессиядан тұрады.  
Аптасына    2    кредит-сағат  беріледі,  əрбір  кредит-сағат  бір  байланыс 
сағатынан  (1  дəріс,  1  лабораториялық  сабақ)  жəне  студенттердің 
оқытушының жетекшілігімен орындалатын 2 сағаттан өзіндік жұмысынан (2 
СӨЖ,2 СОӨЖ) тұрады. 
 
 
Курс мақсаты мен міндеттері: 
Мақсаты:  бастауыш  мектеп  мұғалімдерін  еңбекке  баулу  сабағын 
өткізуге кəсіби дайындау. 
Міндеттері:  

1.  еңбекке  баулуды  оқытудың  теориясы  мен  технологиясының  қазіргі 
күйін ашу; 
2.  техникалық,тұрмыстық,  қоғамдық  пайдалы  жұмыстар,  көркем  еңбек, 
дизайн негіздерін оқыту əдістемесіне үйрету; 
3.  материалдарды  өңдеу  жəне  олардан  қарапайым  жұмыстар  орындауға 
үйрету; 
4.  дизайн негізіне теориялық мағұлмат беру 
5.  студенттерге  сабақтың  мазмұнындағы  құралдарды  дұрыс  таңдап 
сабақты ұйымдастыруға жəне өткізуге үйрету. 
Еңбекке  баулуды  оқытудың  теориясы  мен  технологиясы  курсында 
студенттер табиғи жəне жасанды материалдарды өңдеудің технологиясы мен 
безендіру  техникаларына  үйрене,  ол  материалдардан  оқушылардың 
ерекшеліктеріне  тəн  қарапайым  бұйымдар  жасаудың  іскерлігіне  жəне 
дағдысына бағытталады. Екінші бөлім бойынша сол материалдарды оқушыға 
үйретудің  əдістемелік  мазмұнымен  таныса  отырып,  өзбетімен  сабақтың 
əдістемелерін жасауға үйренеді. 
Студент меңгереді жəне игереді: 
1.  еңбекке баулуды оқыту теориясы мен əдістемесінің қазіргі күйін, 
2.  бейнелеу  өнер  пəніне  тəн  мемлекеттік  құқықтық  жəне  нормативті 
құжаттардың мазмұнын, 
3.  материалдарды  өңдеудің  технологиясы  мен  олардың  түрлерінен 
практикада бұйым жасай білу жəне меңгеру, 
4.  еңбекке  баулу  пəніне  оқу-əдістемелік  құжаттарды  орындай  білу, 
аумақты  денелердің  кескінін  орындаудың,  қолданбалы  бұйымдар 
жасай білу, 
5.  еңбекке баулу сабақтарына оқытудың құралдарын дұрыс таңдай білу. 
 
Пререквизит:  студенттердің  оқу  материалын  табысты  игеру  үшін 
«Педагогика», «Психология» жəне «Дидактика» курстарының оқу материалы 
мəнді ықпалы тиеді. 
Постреквизит: белгіленген оқу курсын студент аяқтағаннан кейін өз бетімен 
еркін  оқу-əдістемелік  кешендер  мен  дидактикалық  материалдар  жасауға 
үйренеді.  Бұйым  жасаудың  технологиясы  жəне  əдістемелік  жұмыстарды 
орындаудың  теориясы  мен  практикасы  негізінде,  студент  кəсіби 
педагогикалық  жұмыстарын  бастауыш  мектептегі  еңбекке  баулу  сабағында 
жеткілікті орындайды. 
 
 Оқытудың əдіснамасы:  
Белгіленген  курс  бойынша  сабақ  төрт  формада  өтеді:  лекция,  лаборатория, 
студенттің оқытушының жетекшілігімен жұмыс орындау жəне студенттің өз 
бетімен тапсырма орындау. Лекциялық сабақтарда студент бұйым жасайтын 
материалдардың  түрлерімен  таныса,  оларды  өңдеудің  технологиясы  мен 
бұйым  жасаудың  техникалары  мен  əдістемелік  құралдардың  теориясы  жəне 
практикасынан  дəріс  алады.  Лабораториялық  сабақтарды  студент  оқу-
əдістемелік  құжаттарды  жасаудың  технологиясымен  таныса,  смол 

құжаттарды  сабаққа  дайындауға  бағытталады.  Бұл  сабақта  студент  ол 
құжаттардың теориялық негізін негіздеп, жоба жұмысы бойынша оқытушыға 
есеп  бере  қорғайды.  Оқытушының  жетекшілігімен  орындалатын  жұмыста 
студент  еңбек  түрлерінің  саласы  бойынша  практикалық  тапсырмалар 
орындайды. Студент өзіндік жұмысында жеке тапсырмалар орындайды. 
 
 
3.  « Саз құралдары» пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS) 
Сабақ мазмұны мен кестесі 
 
1 апта 
1 кредит сағат 
Лекция  -1.  Тақырыбы:  Кіріспе.  Еңбекке  баулуды  оқытудың  теориясы  мен 
технологиясының мақсаты мен міндеттері. 
Дəрістің мазмұны: 
 1.Курстың мақсаты мен міндеттері. 
 2.Курстың тараулары. 
3.Бастауыш  кластардағы  еңбекке  баулу  əдістемесі  мен  практикумы           
курсының зерттеу объектісі.  
4.Еңбек  пəнінің  əдістемесі-бастауыш  мектеп  мұғалімдерін  дайындау 
жүйесіндегі негізгі пəннің бірі. 
  Əдебиет: 
1.      Қазақстан    Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  
стандарты, Алматы-2002ж.. 
2.  Жалпы білім беретін мектеп бағдарламасы (1-4 кл) Алматы-2002ж. 
V    3.      Т.Оралбекова,    Б.Қалназаров,      Е.Райымжанов,  С.Нурсейітова. 
«Еңбекке баулу».  1-сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
^  4.  Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
^  5.  Т.Оралбекова,  ҚДүйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж.. 
^  6.  К.Өстеміров,  Б.Қалназаров,  Д.Əлмагамбетова.  «Еңбекке  баулу».  4-
сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Ата-мүра» 2003ж. 
7.  Е.Райымжанов. «Еңбекке баулу əдістемесі» (Оқытушыларға арналған оқу 
қүралы. Ікл). 
8.ДавлетоваҚ.Ш.  Сулейменов  М.Н.    «Бастауыш  кластардағы  еңбекке  баулу 
əдістемесі мен практикумы» Астана, 2003ж. 
9.Байдалиев  Қ.Ə.  Бейнелеу  өнер  мен  еңбекке  баулуды  оқытудың  теориясы 
мен технологиясы курсы бойынша лабораториялық практикум. –Орал,2007ж. 
ОЖСӨЖ: «Оригами» техникасында қағаздан бұйым жасау. 
СӨЖ мазмұны: Қағаз бен картон материалдарын жинау. 
 
2 кредит сағат 
Практикалық сабақ 1.  

Тақырыбы:  еңбекке  баулу  пəнінің  оқу  бағдарламасы  құрылымы  мен 
мазмұны. 
Объектісі: еңбекке баулу пəнін оқыту процессіндегі білім беру мазмұны. 
Предметі:  3  –  сынып  пəн  сабағындағы  қызмет  көрсету  бөлімінің  оқу 
материалына модулді оқу бағдарламасын құрастыру. 
Мақсаты:  еңбекке  баулу  пəніндегі  қызмет  көрсету  бөлімінің    оқу 
материалымен оқу бағдарламасының жобасын жасау. 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне орындалу мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  еңбекке  баулу  пəнінің  міндетті  білім  беру  стандартымен  жəне  оқу 
бағдарламасын  жасауға  қажетті  талаптармен  оқу  -  əдістемелік 
құжаттардан қарастыру; 
-  оқу  бағдарламаның  құрылымын,  мазмұнын  жəне  техникалық 
безендірілуін қарастыру; 
-  айқындалған  оқу  мазмұнына  негіздеме  жасап  модулді  оқу 
бағдарламаның жобасын құрастыру; 
-  орындалған оқу бағдарлама жобасын тəжірибеде тексеру; 
-  оқу бағдарламасының орындалу мазмұны туралы есеп беру. 
Жұмыстың  құралдары:  еңбекке  баулу  пəнінің  мемлекеттік  міндетті  білім 
беру  стандарты,  3  сыныптың  оқу  бағдарламасы  мен  оқулық  құралы, 
нормативті оқу - əдістемелік құжаттар (дидактикалық талаптар). 
ОЖСӨЖ: «Аппликация» техникасында қағаздан бұйым жасау.  
СӨЖ  мазмұны:    Студенттерді  ілмек  бізбен,  екі  инемен  тоқу  əдістемесімен 
таныстыру 
 
  2 апта 
  3 кредит сағат 
 Лекциялық  сабақ  -2.    Тақырыбы:  Қатты  материалдарды  өңдеудің 
технологиясы мен бұйым жасау техникасы . 
Дəрістің мазмұны: 1. қатты материалдардың түрлері мен қасиеттері. 
2. қатты материалдарды өңдеу технологиясы 
Əдебиет:   
1..  Жалпы білім беретін мектеп бағдарламасы (1-4 кл) Алматы-2003ж. 
2.  Т.Оралбекова,  Б.Қалназаров,  Е.Райымжанов,  С.Нурсейітова.  «Еңбекке 
баулу». 1-сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
3.  Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
4.  Т.Оралбекова,  Қ.Дуйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқульщ. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
5.  К.Өсшеміров,  Б.Қалназаров,  Д.Əлмагамбешова.  «Еңбекке  баулу».  4-
сьшыпқа арналған оқулық. Алматы. «Ата-мүра» 2000ж. 
6.  Е.Райымжанов. «Еңбекке баулу əдістемесі» (Оқы-тушыларға арналған оқу 
қүралы. Ікл). 
7.    Н.Е.Цейтлин,  А.П.Демидова.  «Справочник  по  труодовому  обучению», 
Москва «Просвещение», 1983г. 

8.  Внеклассная работа по труду. Работа с разными материалами (составители 
АМ.Гукасова), Москва-1981г. 
9.    И.Б.Новикова,  Л.В.Базулика.  «100  поделок  из  природных  материалов», 
Ярославь «Академия развития» 2000г. 
10. Т.М.Геронимус. «Мастерская трудового обучения в 1-4 классах», Москва 
«Новая школа»-1994г. 
11.  Давлетова  К.Ш.  Сулеменов  М.Н.  «Бастауыш  кластардағы  еңбекке  баулу 
мен практикумы» Астсна 2003ж. 
12. Байдалиев Қ.Ə. Бейнелеу өнер мен еңбекке баулуды оқытудың теориясы 
мен технологиясы курсы бойынша лабораториялық практикум. –Орал,2007ж. 
 
ОЖСӨЖ мазмүны: Картоннан жазық бетті бұйым жасау. 
СӨЖ  мазмұны:  Еңбек  пəніне  қажетті  материалдарды  жинақтау(  қағаз,  мата, 
ағаш, сым-темір, пластмасса, бояу, желім, т. б.). 
 
4 кредит сағат 
Практикалық сабақ-2.   
Тақырыбы:  еңбекке  баулу  пəнінің  күнтізбелік    -  тақырыптық  жоспарының 
құрылымы мен мазмұны. 
Объектісі:  еңбекке  баулу  пəнінің    оқу  процесіндегі  күнтізбелік-тақырыптық 
жоспары. 
Предметі: 2 – сыныптың көркем еңбек бөлімі оқу материалының мазмұнында 
күнтізбелік – тақырыптық жоспарын құрастыру. 
Мақсаты:  көркем  еңбек  бөлімінің  тақырып  мазмұнының  күнтізбелік  – 
тақырыптық жоспарының жобасын жасау. 
Міндеттері:  
-  жұмыстың міндеттері жəне мазмұнымен ұқыпты оқып танысу; 
-  үлгі күнтізбелік – тақырыптық жоспардың құрылымы жəне мазмұнын 
қарастыра түсіну; 
-  күнтізбелік  –  тақырыптық  жоспарды  құруға  қажетті  дидактикалық 
талаптарды нормативті оқу - əдістемелік құжаттардан оқып қарастыру; 
-  күнтізбелік – тақырыптық жоспардың жобасын жасау; 
-  орындалған жұмыстың мазмұнын тексеру жəне ол туралы есеп беру. 
Жұмыстың  құралдары:  бастауыш  мектептің  еңбекке  баулу  пəнінің 
мемлекеттік  міндетті  білім  беру  стандарты;  2  сыныпқа  арналған  еңбекке 
баулу пəнінің оқу бағдарламасы, оқу құралдары, нормативті оқу - əдістемелік 
құжаттарды  жасаудың  дидактикалық  талаптары,  күнтізбелік  –  тақырыптық 
жоспардың үлгісі, қосымша оқулық құралдары. 
 
 
ОЖСӨЖ мазмұны:  Қағаздан құрастыру операцияларына бұйым жасау. 
СӨЖ  мазмұны:  Еңбек  сабағына  қажетті  құрал-саймандарды  жинақтау( 
қайшы, ине, қыл қалам, біз, балға, т. б.). 
 
3 апта 

5 кредит сағат 
Лекциялық сабақ-3. Такырыбы: Жұмсақ материалдарды өңдеу технологиясы 
мен бұйым жасау техникасы. 
Дəрістің мазмұны: 1. Жұмсақ материалдардың түрлері мен қасиеттері. 
2. Жұмсақ материалдарды өңдеу технологиясы. 
3. Жұмсақ материалдардан бұйым жасау техникасы. 
Əдебиет: 
1.      Қазақстан    Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  
стандарты, Алматы-2002ж.. 
2.    Жалпы  білім  беретін  мектеп  бағдарламасы  (1-4  кл)  Алматы-2002ж.             
3.   Т.Оралбекова,  Б.Қалназаров,   Е.Райымжанов, С.Нурсейітова. «Еңбекке 
баулу».  1-сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
 4.  Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
 5.  Т.Оралбекова,  ҚДүйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж.. 
 6.  К.Өсгпеміров,  Б.Қалназаров,  Д.Əлмагамбетова.  «Еңбекке  баулу».  4-
сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Ата-мүра» 2003ж. 
7.  Е.Райымжанов. «Еңбекке баулу əдістемесі» (Оқытушыларға арналған оқу 
қүралы. Ікл). 
8.ДавлетоваҚ.Ш.  Сулейменов  М.Н.    «Бастауыш  кластардағы  еңбекке  баулу 
əдістемесі мен практикумы» Астана, 2003ж. 
9.  Байдалиев  Қ.Ə.  Бейнелеу  өнер  мен  еңбекке  баулуды  оқытудың  теориясы 
мен технологиясы курсы бойынша лабораториялық практикум. –Орал,2007ж. 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: Қағаздан немесе картоннан көлемді жəне аумақты бұйым 
жасау композициясы. 
СӨЖ мазмұны: Қағаздан көркем композицияда бұйым жасау технологиясы. 
 
6 кредит сағат  
Практикалық сабақ 3.  
Тақырыбы:  оқушыны  қағаздан  (картоннан)  жұмыс  орындауға  үйретудің 
оқыту мазмұны жəне оның технологиясы.  
Объектісі:  бастауыш  мектептің  оқу  процесіндегі  1  сынып  еңбекке  баулу 
пəнін оқыту мазмұны. 
Предметі:  оқушылардың  қағазбен  жұмыс  орындауға  материал  түрлерімен 
таныстыра, олардың білімін қалыптастырудың оқыту мазмұнын құрастыру. 
Мақсаты:  еңбекке  баулу  сабағында  оқушылардың  қағазбен  жұмыс  орындау 
сабақ жоспарының жобасын жасау. 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  белгіленген  сыныптағы  тақырыптың  оқу  материалы  мазмұнын 
қарастыру; 
-  көмекші  оқу  -  əдістемелік  құжаттармен  оқытудың  мазмұнына  тиімді 
құралдарды  негіздей іріктеу; 

-  сабақ жоспар жобасының мазмұнын құрастыру; 
-  оқытудың  дидактикалық  материалдарын  (құралдарын)  жасау  жəне 
дайындау; 
-  орындалған сабақ жоспарының жобасын тəжірибеде тексеру; 
-  орындалған жұмыс мазмұны туралы есеп беру. 
 
Жұмыстың  құралдары:  бастауыш  мектептегі  еңбекке  баулу  пəнінің 
мемлекеттік  міндетті  білім  беру  стандарты,  1    сыныпқа  арналған  еңбекке 
баулу  пəнінің  оқу  бағдарламасы,  күнтізбелік  жоспар,  оқу  құралдары,  оқу  - 
əдістемелік құралдар, ұсыныстар, көрнекіліктер: технологиялық карта; сызба 
құралдары;    құралдар,  материал:  қағаз,  картон,  желім  жəне  т.б.;  қажетті 
техникалық аспаптар. 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: Қағаздан немесе картоннан көркем бұйым жасау. 
СӨЖ  мазмұны:  Жұмыс  дəптеріне  қиятын,  кесетін,  жонатын,  тесетін 
қуралдарға байланысты қауіпсіздік техникасы ережелерін жазу. 
 
4 апта 
7 кредит сағат 
Практикалық  сабақ  4.  Тақырыбы:  Қағаз,  картон  материалдарынан  əр  түрлі 
техникада бұйымдар жасау техникасы. 
1. бояу, аппликация, оригами, жіппен немесе сымнан инкрустация, мозайка, 
мраморлау, трафареттау. 
Əдебиет: 
2.  Т.Оралбекова,  Б.Қалназаров,  Е.Райымжанов,  С.Нурсейітова.  «Еңбекке 
баулу». 1-сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
3.  Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
4.  Т.Оралбекова,  Қ.Дуйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқульщ. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
5.  К.Өсшеміров,  Б.Қалназаров,  Д.Əлмагамбешова.  «Ен,-бекке  баулу».  4-
сьшыпқа арналған оқулық. Алматы. «Ата-мүра» 2000ж. 
6.  Е.Райымжанов. «Еңбекке баулу əдістемесі» (Оқы-тушыларға арналған оқу 
қүралы. Ікл). 
7.    Н.Е.Цейтлин,  А.П.Демидова.  «Справочник  по  тру-довому  обучению», 
Москва «Просвещение», 1983г. 
8.  Внеклассная работа по труду. Работа с разными материалами (составители 
АМ.Гукасова), Москва-1981г. 
9.    И.Б.Новикова,  Л.В.Базулика.  «100  поделок  из  природных  материалов», 
Ярославь «Академия развития» 2000г. 
10. Т.М.Геронимус. «Мастерская трудового обучения в 1-4 классах», Москва 
«Новая школа»-1994г. 
11.  Давлетова  К.Ш.  Сулеменов  М.Н.  «Бастауыш  кластардағы  еңбекке  баулу 
мен практикумы» Астсана, 2003ж. 
12.Хэниш Э.»Сделай сам» Берлин, 1990г. 

13.Гомазова Ю. Б. «Калейдоскоп чудесных ремесел» Ярославль, 1998г. 
14. Байдалиев Қ.Ə. Бейнелеу өнер мен еңбекке баулуды оқытудың теориясы 
мен технологиясы курсы бойынша лабораториялық практикум. –Орал,2007ж. 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: Папье-машье техникасында бұйым жасау. 
СӨЖ мазмұны: инкрустация техникасында бұйым жасау.. 
 
8 кредит сағат 
Практикалық сабақ 4.   
Тақырыбы:  оқушыларды  табиғи  материалдан  жұмыс  орындауға  үйретудің 
оқыту мазмұны жəне оның технологиясы. 
Объектісі:    бастауыш  мектептің  оқу  процесіндегі  2  –  сынып  еңбекке  баулу 
пəнін оқыту мазмұны. 
Предметі:  оқушыларды табиғи материалдардан бір фигуралы композициялы 
объектіні  жасатуда,  олардың  іскерлігін  қалыптастырудың  оқыту  мазмұнын 
құрастыру. 
Мақсаты:    еңбекке  баулу  сабағында  оқушылардың  табиғи  материалдан 
композициялық объект орындау сабақ жоспарының жобасын жасау. 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  белгіленген  сыныптағы  тақырыптың  оқу  материалы  мазмұнымен 
танысу; 
-  көмекші  оқу  -  əдістемелік  құжаттармен  оқу  мазмұнына  тиімді  оқыту 
құралдарын  негіздей іріктеу; 
-  сабақ жоспарының мазмұнын құрастыру; 
-  оқытудың дидактикалық материалдарын (құралдарын) жасау; 
-  орындалған сабақ жоспар жобасын тексеру; 
-  орындалған жұмыс туралы есеп беру. 
Жұмыстың құралдары: Бастауыш мектептің еңбекке баулу пəнінің білім беру 
стандарты,  2  -  сыныпқа  арналған  еңбекке  баулу  пəнінің  оқу  бағдарламасы, 
күнтізбелік  жоспар,  оқу  құралдары,  əдістемелік  құралдар  мен  ұсыныстар, 
композициялы объектіні жасаудың кескінді бейнесі, технологиялық картасы 
сызба,  пышақ,  қайшы,  кептірілген  ағаш,  жеміс  қабықтары,  өсімдік 
өнімдері,су коректілердің кепкен қабықтары,  жəне т.б.  
 
ОЖСӨЖ мазмұны: Папье-машье техникасында қағаздан бұйым жасау 
СӨЖ мазмұны: Қағаздың коллекциясын жасау. 
 
5апта 
9 кредит сағат   
Лекциялық  сабақ  5.  Тақырыбы:  Ағаш  материалдарын  өңдең  жəне  бұйым 
жасау. 
Дəрістің мазмұны: 
1.  Ағаш  материалын  өңдеу  құралдары  мен  жұмыс 
орны. 

                       2.  Ағашты  өңдеп  əсемдеу  техникасы(бояу,  кесіп  ою,  күйдіру 
жəне т.б.). 
Əдебиет: 
1.  Қазақстан  Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  
стандарты, Алматы-2002ж.. 
2.    Жалпы  білім  беретін  мектеп  бағдарламасы  (1-4  кл)  Алматы-2002ж.                                           
.      Т.Оралбекова,    Б.Қалназаров,      Е.Райымжанов,  С.Нурсейітова. 
«Еңбекке  баулу».    1-сыныпқа  арналған  оқулық.  Алматы.  «Атамүра» 
2003ж. 
3.   Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
4.  Т.Оралбекова,  ҚДүйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж.. 
Қазақстан  Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  
стандарты, Алматы-2002ж.. 
5.    Жалпы  білім  беретін  мектеп  бағдарламасы  (1-4  кл)  Алматы-2002ж.                                           
Т.Оралбекова,    Б.Қалназаров,      Е.Райымжанов,  С.Нурсейітова. 
«Еңбекке  баулу».    1-сыныпқа  арналған  оқулық.  Алматы.  «Атамүра» 
2003ж. 
6.  Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
7.  Т.Оралбекова,  ҚДүйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж.. 
8.  Байдалиев  Қ.Ə.  Бейнелеу  өнер  мен  еңбекке  баулуды  оқытудың 
теориясы  мен  технологиясы  курсы  бойынша  лабораториялық 
практикум. –Орал,2007ж. 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: Ағаш материалынан бұйым жасау. 
СӨЖ мазмұны: Фанераны селдірлі ою жұмысы. 
 
 
 
10 кредит сағат 
Практикалық  сабақ  5.Тақырыбы:  оқушыларды  ағаш  материалынан  жұмыс 
орындауға үйретудің оқыту мазмұны жəне оның технологиясы. 
Объектісі:  бастауыш  мектептің  оқу  процесіндегі  3  –  сынып  еңбекке  баулу 
пəнін оқыту мазмұны. 
Предметі:  оқушыларды  ағаш  материалын  тазалау  білімі  мен  іскерлігін 
қалыптастырудың оқыту мазмұнын құрастыру. 
Мақсаты:  еңбекке  баулу  сабағында  оқушыларды  ағашты  өңдеу 
технологиясына үйрету сабақ жоспарының жобасын жасау. 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  белгіленген  сыныптағы  тақырыптың  оқу  материалы  мазмұнымен 
танысу; 

-  көмекші  оқу  -  əдістемелік  құжаттармен  оқу  мазмұнына  тиімді  оқыту 
құралдарды  негіздей іріктеу; 
-  сабақ жоспарының мазмұнын құрастыру; 
-  оқытудың дидактикалық материалдарын (құралдарын) жасау; 
-  орындалған сабақ жоспар жобасын тəжірибеде тексеру; 
-  орындалған жұмыстың мазмұны туралы есеп беру. 
Жұмыстың  құралдары:  Бастауыш  мектеп  еңбекке  баулу  пəнінің  білім  беру 
стандарты,  3  сыныпқа  арналған  еңбекке  баулу  пəнінің  оқу  бағдарламасы, 
күнтізбелік  -тақырыптық  жоспар,  3  сыныптың  оқу  жəне  əдістемелік 
құралдары,  ұсыныстар,  көрнекіліктер:  жұмысты  орындаудың  үлгісі, 
технологиялық  карта;  сызғыш,  қалам,  зімпара  ағаш  жəне  қосымша 
материалдар. 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: Кесіп ою жұмысын жасау. 
СӨЖ мазмұны: Ағаш текстурасының суретін салу. 
 
6 апта 
11 кредит сағат 
Лекциялық  сабақ  6.  Тақырыбы:  Метал  материалынан  бұйым  жасау 
технологиясы. 
Дəрістің мазмұны: 1.метал материалын өңдеу құралдары мен жұмыс орны. 
2. металл материалынан бұйым жасау технологиясы. 
3. метал бұйымдарын əсемдеу немесе безендіру техникалары. 
Əдебиет: 
1.      Қазақстан    Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  
стандарты, Алматы-2002ж.. 
2.    Жалпы  білім  беретін  мектеп  бағдарламасы  (1-4  кл)  Алматы-2002ж.                                            
3.   Т.Оралбекова,  Б.Қалназаров,   Е.Райымжанов, С.Нурсейітова. «Еңбекке 
баулу».  1-сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
 4.  Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
 5.  Т.Оралбекова,  ҚДүйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамұра» 2003ж 
6.  К.Өстеміров,  Б.Қалназаров,  Д.Əлмагамбетова.  «Еңбекке  баулу».  4-
сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Ата-мүра» 2003ж.. 
7.  Е.Райымжанов. «Еңбекке баулу əдістемесі» (Оқытушыларға арналған оқу 
қүралы. Ікл). 
8.ДавлетоваҚ.Ш.  Сулейменов  М.Н.    «Бастауыш  кластардағы  еңбекке  баулу 
əдістемесі мен практикумы» Астана, 2003ж. 
9.  Байдалиев  Қ.Ə.  Бейнелеу  өнер  мен  еңбекке  баулуды  оқытудың  теориясы 
мен технологиясы курсы бойынша лабораториялық практикум. –Орал,2007ж. 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: сым темірден аумақты заттың бейнесін құру. 
СӨЖ  мазмұны:  фольга  материалынан  металлопластика  техникасынан  бейне 
кескінін бедерлеу. 

 
12 кредит сағат 
Практикалық 6.   
Тақырыбы:  оқушыларды  матадан  жұмыс  орындауға  үйретудің  оқыту 
мазмұны жəне оның технологиясы. 
Объектісі:  бастауыш  мектептің  оқу  процесіндегі  4  –  сынып  еңбекке  баулу 
пəнін оқыту мазмұны. 
Предметі:  матамен  жұмыс  орындаудағы  оқушылардың  білімі  мен  іскерлігін 
жүйелеу жəне қорытындылаудың оқыту мазмұнын құрастыру. 
Мақсаты:  еңбекке  баулу  сабағында  оқушылардың  матамен  жұмыс  орындау 
технологиясы сабақ жоспарының жобасын жасау. 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  белгіленген  сыныптағы  тақырыптың  оқу  материалы  мазмұнымен 
танысу; 
-  көмекші  оқу  -  əдістемелік  құжаттармен  оқытудың  мазмұнына  тиімді 
сабақтың формасы мен құралдарын  негіздей іріктеу; 
-  сабақ жоспарының мазмұнын құрастыру; 
-  оқытудың дидактикалық материалдарын (құралдарын) жасау; 
-  орындалған сабақ жоспар жобасын тəжірибеде тексеру; 
-  орындалған жұмыс мазмұны туралы есеп беру. 
Жұмыстың құралдары: Бастауыш мектептің еңбекке баулу пəнінің білім беру 
стандарты,  4  сыныпқа  арналған  еңбекке  баулу  пəнінің  оқу  бағдарламасы, 
күнтізбелік  жоспары,  оқу  жəне  əдістемелік  құралдары,  ұсыныстар, 
көрнекіліктер:  бұйым  үлгілері,  таблица,  бұйымның  технологиялық  карта; 
сызба  құралдары;  маталардың  түрлері,  қағаз,  қажетті  техникалық    матамен 
жұмыс істеуге қажетті аспаптар жəне т.б.. 
 
ОЖСӨЖ  мазмұны:  Сым  темірден  зергерлік  бұйым  жасау  техникасына 
үйрету . 
СӨЖ мазмұны: чеканка техникасында бұйым жасау. 
 
7 апта 
13 кредит час 
Лекциялық  сабақ  7.  Тақырыбы:  Табиғи  материалдардан  «подделка»  жəне 
«икебано» композициясында безендіру технологиясы. 
Сабақтың  мазмұны:  1.  Кепкен  табиғи  жапырақ,  бұтақ,  ағаштың  дəндерінің 
түрлері, оны сақтау жəне күту. 
2. табиғи материалдардан бұйымдар жасау технологиясы. 
Əдебиет: 
1.      Қазақстан    Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  
стандарты, Алматы-2002ж.. 
2.    Жалпы  білім  беретін  мектеп  бағдарламасы  (1-4  кл)  Алматы-2002ж.                                           
3.   Т.Оралбекова,  Б.Қалназаров,   Е.Райымжанов, С.Нурсейітова. «Еңбекке 
баулу».  1-сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 

 4.  Т.Оралбекова,  Қ.Дүйсебаева  «Еңбекке  баулу»  2-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж. 
 5.  Т.Оралбекова,  ҚДүйсебаева.  «Еңбекке  баулу»  3-сы-ныпқа  арналған 
оқулық. Алматы. «Атамүра» 2003ж 
6.  К.Өстеміров,  Б.Қалназаров,  Д.Əлмагамбетова.  «Еңбекке  баулу».  4-
сыныпқа арналған оқулық. Алматы. «Ата-мүра» 2003ж. 
7.  Е.Райымжанов. «Еңбекке баулу əдістемесі» (Оқытушыларға арналған оқу 
қүралы. Ікл). 
8.ДавлетоваҚ.Ш.  Сулейменов  М.Н.    «Бастауыш  кластардағы  еңбекке  баулу 
əдістемесі мен практикумы» Астана, 2003ж. 
9.  Байдалиев  Қ.Ə.  Бейнелеу  өнер  мен  еңбекке  баулуды  оқытудың  теориясы 
мен технологиясы курсы бойынша лабораториялық практикум. –Орал,2007ж. 
 
ОЖСӨЖ  мазмұны:  Табиғи  материалдардан  «подделка»  композициясын 
жасау.                                          СӨЖ мазмұны: «Икебано» техникасында 
кептірілген өсімдіктерден композиция жасау. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал