Осененный выдохом вечностижүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата08.09.2017
өлшемі0.82 Mb.
#12123
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ 
IN THE STREAM OF HISTORY 
1
СЛОВОМ
...ОСЕНЕННЫЙ
ВЫДОХОМ ВЕЧНОСТИ - 

Бас редактор: 
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жауапты редактор: 
Еркежан САДУАҚАС
Қазақ бөлімінің редакторы:
Базарбек ТҮКІБАЙ
Ағылшын бөлімінің редакторы:
Софья ОСПАНОВА
Журналистер:
Дина ИГСАТОВА
Олег ТАРАН
Бердалы ОСПАН
Техникалық редакторы
Артем ДЕМИДОВ
Көркемдеуші:
Динара СЕМБАЕВА
Фототілші: 
Ербол ЕРДЕНБЕК
Главный редактор: 
Ерлан СЫДЫКОВ 
Заместитель главного редактор:
Еркежан САДВАКАСОВА
Редактор казахской редакции: 
Базарбек ТУКИБАЙ
Редактор английской редакции: 
Софья ОСПАНОВА
Журналисты:
Дина ИГСАТОВА
Олег ТАРАН
Бердалы ОСПАН
Технический редактор
Артем ДЕМИДОВ
Дизайн:
Динара СЕМБАЕВА
Фотограф:
Ербол ЕРДЕНБЕК
Editor-in-chief:
Yerlan SYDYKOV 
Managing editor: 
Yerkezhan SADVAKASSOVA
Editor of Kazakh version:
Bazarbek TUKIBAY
Editor of English version: 
Sofya OSPANOVA
Journalists:
Dina IGSATOVA
Oleg TARAN 
Berdaly OSPAN
Technical editor
Artem DEMIDOV
Designers:
Dinara SEMBAYEVA
Photographer:
Yerbol YERDENBEK
Мекенжай: 
Қазақстан Республикасы
010008, Астана қаласы, 
Қ. Сәтбаев көшесі, 2.
Л.Н.Гумилев атындағы
 Еуразия ұлттық университеті
Бас әкімшілік ғимарат, 136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 709-500 
(ішкі байла ныс: 31-116, 31-118)
e-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Таралымы: 3000 дана
Шығу мерзімі:
 екі айда 1 рет
Журнал «Print House Gerona» 
баспаханасында басылып шықты. 
Мекен- жайы: Алматы қаласы, 
К. Сәтбаев көшесі 30А/3, офис 124
Контакты:
Казахстан, 010008,
 г. Астана, ул. К. Сатпаева, 2.
Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева
Главный административный корпус, 
136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 
709-500 (вн.31-116, 31-118)
е-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:
 1 раз в два месяца
Отпечатано в типографии 
«Print House Gerona». 
г. Алматы, ул. К. Сатпаева, 30А/3, 
офис 124
Contacts: 
010008, K. Satpayev str. 2, 
Astana, Kazakhstan
L.N. Gumilyov Eurasian 
National University
The main administrative campus, 
office 136
Tel.: +7 (7172) 709-548,
 709-500 (internal 31-116, 31-118)
E-mail: Mangilik.el.history@gmail.com 
Circulation: 3000 issues
Periodicity: 
once every two months
Printed in «Print House Gerona» 
printing-office. 
Almaty, К.Satpayev street, 30А/3, 
office 124
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
EDITORIAL BOARD 
Ахмет ТОҚТАБАЕВ
Әбсаттар ДЕРБІСӘЛІ 
Бағлан МАЙЛЫБАЕВ 
Бауыржан БАЙТАНАЕВ
Бүркітбай АЯҒАН
Георгий КАН
Ғаділбек ШАЛАХМЕТОВ
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жұлдызбек ӘБІЛХОЖИН
Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ
Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ
Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ
Марат ТАЖИН 
Махмұд ҚАСЫМБЕКОВ 
Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД
Нұрcан ӘЛІМБАЙ
Уәлихан ҚАЛИЖАН
Хангелді ӘБЖАНОВ
Ахмет ТОКТАБАЕВ
Абсаттар ДЕРБИСАЛИ
Баглан МАЙЛЫБАЕВ
Буркитбай АЯГАН
Георгий КАН
Гадильбек ШАЛАХМЕТОВ
Дихан КАМЗАБЕКУЛЫ
Ерлан СЫДЫКОВ
Жулдызбек АБЫЛХОЖИН
Зиябек КАБУЛЬДИНОВ
Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ
Каржаубай САРТКОЖАУЛЫ
Марат ТАЖИН
Махмуд КАСЫМБЕКОВ
Мухтар КУЛ-МУХАММЕД
Нурсан АЛИМБАЙ
Уалихан КАЛИЖАН
Ханкельды АБЖАНОВ
Akhmet TOKTABAYEV
Absattar DERBISALI
Baglan MAYLYBAYEV
Bauirzhan BAYTANAYEV
Burkitbay AYAGAN
Gadilbek SHALAKHMETOV
Georgy KAN
Dikhan KAMZABEKULY
Yerlan SYDYKOV
Zhuldyzbek ABYLKHOZHYN
Ziyabek KABUL’DINOV
Imangali TASMAGAMBETOV
Karzhaubay SARTKOZHAULY
Marat TAZHIN
Mukhtar KUL-MUKHAMMED
Makhmud KASSYMBEKOV
Nursan ALIMBAY
Ualikhan KALIZHAN
Khangeldi ABZHANOV
Басуға қол қойылды 10.03.2016
Подписано в печать 10.03.2016
Signed to print 10.03.2016
СЛОВОМ_Марк_КИРХНЕР:_ҚАЗАҚСТАН_-__ӨЗ_ЕЛІМ_СИЯҚТЫ...'>Мурат АУЭЗОВ:
...ОСЕНЕННЫЙ ВЫДОХОМ
ВЕЧНОСТИ – СЛОВОМ
Марк КИРХНЕР: 
ҚАЗАҚСТАН - 
ӨЗ ЕЛІМ СИЯҚТЫ...
Александр ПОДУШКИН. 
КАНГЮЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ
«Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы 
02.08.2013ж. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп,
№13768-Ж куәлігі берілген.
Құрылтайшы: «Қазақстан тарихшылары ұлттық конгресі»
қоғамдық бірлестігі
Международный научно-популярный исторический журнал «Mangi Еl» 
Зарегистрированно в Министерстве культуры и информации РК 
Свидетельство №13768-Ж от 02.08.2013
Учредитель: Общественное объединение 
«Национальный конгресс историков Казахстана»
International popular scientific historical magazine “Mangi El” 
Registered in the Ministry of Culture and Information 
of the Republic of Kazakhstan. Certificate № 13768-Ж from 02.08.2013
Founder: public association 
«The National Congress of the Historians of Kazakhstan»
СЛОВОМ
...ОСЕНЕННЫЙ
ВЫДОХОМ ВЕЧНОСТИ - 
ОСЫ САНДА        IN THIS ISSUE

РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR IN CHIEF’S WORD
4-7 
  Е. Сыдықов. Халық пен партия біртұтас
 
  Е. Сыдыков. Партия народа – партия для народа
 
  Ye. Sydykov. National party – party for people
ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ
IN THE STREAM OF HISTORY
10-19    М. Әуезов.  Мәңгілікке  үн  қату
 
  М. Ауэзов. “...Осененный выдохом вечности – 
 
  Словом”
  
  М. Auezov. “...Blessed with the gift from eternity – 
             the Word”
20-27    Е. Сәдуақасова. «Биіктер әрқашан аласармайды». 
 
  Е. Садвакасова. «Высокий на все времена» 
 
  Ye.Sadavakasova. “He who stands tall at all times”
28-41    А. Подушкин. Белгісіз қаңлылар. Ғасырлар 
 
  арасындағы көзқарас
 
  А.Подушкин. Кангюй неизвестный. Взгляд сквозь 
 
  призму веков. 
 
  A.Podushkin. Unexplored Kangju: looking through the 
 
  prism of centuries
42-49    А. Битан. Қайым Мұхамедхан 
 
  А. Битан. Кайым Мухамедхан
 
  A.Bitan. Kajym Mukhamedkhan
50-59    С.Х. Аққұлы. Қарсылық:  Әлихан  Бөкейхан  және 
 
  Қазақстанғды отарлау ақиқаты    
 
  С.Х. Аккулы. Противостояние.  Алихан Букейхан и 
 
  переселенческая колонизация Казахстана
 
  S.Kh.Akkuly. Confrontation. Alikhan Bukeikhan and 
 
  resettlement colonization of Kazakhstan
60-67    Д.Қамзабекұлы. Садуақас Ғылмани: имандылық 
 
  және парасат
 
  Д. Камзабекулы. Садуакас Гылмани. Нравственность 
 
  и интеллект
 
  D.Kamzabekuly. Saduakas Gylmani: faith and morality
68-77    Т. Базарбек. Марк Кирхнер: Қазақстан - өз елім 
 
  сияқты...
 
  Т. Базарбек. Марк Кирхнер:«Казахстан - моя 
 
  страна...»
 
  B.Tukibay.  Mark Kirkhner:«Kazakhstan is my 
 
  country...»
АТЫ - АҢЫЗ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ
LEGENDARY AND UNIQUE
80-83    Қиындыққа мойынбаған Қажымұқан
 
  Кажымукан. Не дать трудностям одолеть себя
 
  Kazhymukan. Overcoming difficulties
88-91    Д. Игсатова. Шығыс әйелдерінің көшбасшысы
 
  Д. Игсатова. Алма Оразбаева. Основатель женского   
 
  движения в Казахстане
 
  Д. Игсатова. Alma Orazbayeva – founder of the 
women’s movement in Kazakhstan
 
АШАРШЫЛЫҚ
94-99    С. Нәбиев. Зобалаң жылдар зардабы
 
  С. Набиев. Последствия тяжких годов
 
  S. Nabiyev. Consequences of difficult years
ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ
ЦЕНА ПОБЕДЫ
THE PRICE OF VICTORY
102-109   О. Таран. Бар ғұмыры - Отанға қызмет ету
 
  О. Таран. Вся жизнь - служение Отчизне
 
  O. Taran Whole life devoted to serving motherland
ЖУСАН
ДЖУСАН
ZHUSSAN
112-117    Д. Елдесов.  Есіміңді есіңе ал!
 
  Д. Ельдесов. Вспомни имя свое!
 
  D. Yeldesov. Remember your name!
118-125   Е. Сәдуақасова. Пол Салопек. Жиһангер
 
  Е. Садвакасова. Пол Салопек. Достучаться до Земли
 
  Ye. Sadvakasova. Paul Salopek. Knocking at Globe’s 
 
  door
126-131   Н. Темірғалиев.  Ана  туралы  дастан...
 
  Н. Темиргалиев. Сага о матери...
 
  N. Temirgaliyev. The Saga of a Mother...
132-137   Ж. Жұмабеков. Тарихтың беймәлім сырлары
 
  Ж. Жумабеков. Тайны неизвестных страниц
 
  Zh.Zhumabekov. Ulytau – political arena of the Kazakh 
 
  khanate
МАЗМҰНЫ        CONTENT

ПАРТИЯ
ПАРТИЯ
ПАРТИЯ 
НАРОДА,
ПАРТИЯ 
НАРОДА,
для
 НАРОДА
для
 НАРОДА

На состоявшихся в марте выборах 
депутатов в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан 
партия «Нұр Отан» одержала 
убедительную победу, набрав 82,15% 
голосов избирателей. 
В победе никто не сомневался. 
Однако сокрушительный ее характер 
подспудно рождает  вопросы,  
которыми модулируется 
наше будущее.
Ерлан СЫДЫКОВ,
главный редактор «Mangi El»
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ     EDITOR IN CHIEF’S WORD

П
обеда партии «Нур Отан» – естествен-
ная  и  заслуженная.  Партия,  которая 
выражает  стремление  народа  к  ста-
бильности  и  созиданию,  безусловно, 
«обречена» на успех. Но выдающийся 
результат  на  выборах  предопределен  и  другими 
факторами,  прежде  всего,  политикой  Председате-
ля  партии,  Лидера  нации  Нурсултана  Абишевича 
Назарбаева, неизменно нацеленной на улучшение 
всех сфер жизни общества. В уверенной победе на-
шей партии отражается вера народа в укрепление 
общественного согласия, успешное осуществление 
реформ  по  масштабной  модернизации  государ-
ства. Победа партии «Нур Отан» – это победа всех 
казахстанцев,  выражение  всенародной  поддерж-
ки проводимого Президентом Казахстана курса на 
укрепление независимости и суверенитета страны, 
на реализацию Плана нации и других государствен-
ных программ.
Вместе с тем, аподиктический успех нашей пар-
тии лично у меня порождает мысль о том, что по-
беду  необходимо  немедленно  закрепить.  Конеч-
но, никаких сомнений в прочности достижений, в 
доверии  народа  к  законодательной  и  представи-
тельной власти нет. Победа на выборах открывает 
новые возможности для вовлечения общества в ре-
шение важнейших государственных задач.
 Обнов-
ленный многопартийный состав Мажилиса Парла-
мента – это надежный фундамент для реализации 
Пяти  институциональных  реформ.  Под  руковод-
ством Лидера нации, как и прежде, гарантируется 
политическое  и  экономическое  развитие  страны. 
«Нур  Отан»  –  это  поистине  партия  реальных  дел 
и  достижений.  Каждое  мероприятие  Плана  нации 
«100 конкретных шагов», представленного в пред-
выборной  программе  нашей  партии,  нацелено  на 
решение  больших  задач,  направленных  на  совер-
шенствование определенной отрасли экономики.
Но именно такое основательное, прочное состо-
яние дел не должно порождать успокоенности. Мы 
не  должны  забывать,  что  безоговорочная  победа 
на  выборах  одержана  нами  не  в  первый  раз.  Да, 
это  всеобъемлющее  подтверждение  всенародной 
поддержки  курса  реформ,  проводимого  Лидером 
нации. Однако не станут ли такие победы слишком 
привычными, обыденными, нет, не для нас, членов 
партии,  вложивших  столько  сил,  энергии  в  дости-
жение успеха, а для масс? Ведь привыкание обще-
ственного  сознания  к  победам  приходит  быстро. 
Все  идет  одним,  удобным  для  многих,  чередом,  и 
какой тогда смысл обывателю волноваться и забо-
титься о ходе реформ, если все и так хорошо? Об-
щество, конечно, и в дальнейшем не потеряет вкус 
к  выборах,  к  демократии,  в  этом  нет  сомнений.  И 
партия наша способна всегда побеждать с высоким 
результатом.  Но  «Нур  Отан»  –  это  партия  народа, 
она поддержана всем народом Казахстана, и нель-
зя  удовлетворяться  одной  только  поддержкой  на 
выборах.  Связь  с  народом  должна  быть  тесной  и 
активной  постоянно,  не  только  в  электоральный 
период. Я, лично, не сомневаюсь, что свою главную 
обязанность  по  воплощению  в  жизнь  стратегиче-
ских идей Лидера нации и реформированию эконо-
мики партия будет выполнять точно и непреложно. 
Казахстан  уверенно  идет  к  благополучному  буду-
щему, несмотря на экономическую нестабильность 
на мировых рынках, происходящие в мире проти-
востояния  и  конфликты.  Но  полагаться  только  на 
бесспорный успех на выборах было бы недостаточ-
но. 
Успешная  связь  с  народом  должна  осущест-
вляться постоянно и органично.
Работа в этом направлении, несомненно, прово-
дится партией, потому что партия «Нур Отан», как 
партия народа, должна быть всегда партией для на-
рода. Она, естественно, открыта для народа. Забота 
о каждом человеке, обо всех гражданах страны для 
партии,  победившей  на  выборах,  –  непреложная, 
фундаментальная  задача.  И  решается  она  в  боль-
шей степени системно. Конкретная работа с насущ-
ными проблемами не должна оставаться в стороне. 
Но главное – участие в институциональном разви-
тии всех сфер нашей жизни, воплощении в жизнь 
идей  Лидера  нации.  И  в  этой  связи  мне  хотелось 
высказать одну мысль как бы в добавление к осу-
ществляемой стратегии. 
Поддерживая проводимые преобразования, мы 
все становимся подлинными участниками реформ. 
Самое главное – причастным к реформам должен 
чувствовать  себя  весь  народ.  Каналы  доверия 
должны  обеспечивать  поистине  общенародный 
живой и благорасположенный интерес к жизни го-
сударства,  стратегическим  идеям  Первого  Прези-
дента,  многотрудной  и  интереснейшей  работе  по 
перезагрузке всех сфер нашей жизни. 
Таким  многофакторным  общенациональным 
каналом доверия, на мой, историка, взгляд, может 
стать растущий интерес к нашей истории, присут-
ствующий  во  всех  стратах  казахстанского  обще-
ства. Ибо уроки истории имеют общенародный ха-
рактер.
Я категорически не согласен с известным выра-
6
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ 
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD

жением, что история учит только тому, что ничему 
не  учит.  История  действительно  не  учит  тех,  кто 
относится  к  ней  как  к  собранию  мифов,  –  пишет 
Нурсултан Абишевич Назарбаев в книге “В потоке 
истории”, и он совершенно прав. 
–  Говоря  о  памятниках  истории  и  отношении  к 
ним, я имею в виду необходимость материальной 
фиксации  того  трудно  определимого  “вещества 
истории”, что зовется национальным духом». 
В основе этого интереса к истории – патриотизм, 
наш  казахстанский,  выстраданный  веками,  выпе-
стованный в толерантной межэтнической практике 
исторический путь единства, стабильности и сози-
дания во благо нашей Родины. 
Правильно сказано Президентом Назарбаевым в 
«Стратегии 2050»: «Надо воспитывать в себе и на-
ших  детях  новый  казахстанский  патриотизм.  Это, 
прежде всего, гордость за страну и ее достижения. 
Но  сегодня,  на  новом  этапе  состоявшегося  госу-
дарства, такого понимания уже недостаточно. Мы 
должны прагматично посмотреть на этот вопрос… 
Наши  дети  и  внуки  также  должны  предпочесть 
жизнь  на  родине,  потому  что  им  здесь  гораздо 
лучше, чем на чужбине. Каждый гражданин нашей 
страны должен обрести чувство хозяина на своей 
земле».
И партия «Нур Отан» должна стать проводником 
общенациональных  инициатив,  направленных  на 
воспитание  нового  казахстанского  патриотизма 
через познание нашей истории, начиная с древних 
времен,  через  период  тюркских  каганатов,  эпоху 
Казахского ханства, советский период к новейшей 
истории  уже  независимого  Казахстана.  На  этом 
пути было много славных событий, достойных на-
родной  памяти,  возвеличивания  и  прославления 
всем обществом. 
Мы  уже  отмечали  на  государственном  уровне 
300-летие Абылай хана, 550-летие Казахского хан-
ства, другие даты. 
В этом году мы отмечаем 25-летие Независимо-
сти. В ноябре прошлого года 38-я сессия Генераль-
ной  конференции  ЮНЕСКО  одобрила  рекоменда-
цию своего Исполнительного совета о том, чтобы 
в 2016 году ЮНЕСКО приняла участие в меропри-
ятиях по случаю 150-летия со дня рождения госу-
дарственного  и  общественного  деятеля,  ученого 
Алихана Букейхана. 
В этой связи хотел бы напомнить, что в следую-
щем году исполнится 100 лет со дня образования 
правительства Алашорды – первого, по сути, демо-
кратического  правительства  современного  типа, 
которое  возглавлял  Алихан  Букейхан.  И  было  бы 
замечательно,  если  бы  наша  партия  «Нур  Отан», 
как  наследница  государственнических  традиций 
подвижников  первой  трети  XX  века,  вывела  бы 
историю  Алашорды  и  ее  деятелей  на  общенаци-
ональный  уровень  восприятия,  что,  несомненно, 
будет способствовать единению народа Казахстана 
посредством партии.
Вокруг  Алашорды  в  советский  период  был  соз-
дан  сильнейший  негативный  барьер.  Преодолеть 
его  необходимо  на  общенациональном  уровне. 
«Только  сейчас  казахское  самосознание  впервые 
имеет возможность понимания своего националь-
ного “Я” в прошлом, настоящем и будущем – пото-
ке  истории…  Но  это  лишь  возможность,  которая 
должна стать действительностью, фактом массово-
го сознания не только казахов, но и всех казахстан-
цев» (Н.А. Назарбаев, «В потоке истории», 2003). Это 
- мысли конститутивного характера. 
Историческое прозрение всегда сплачивает на-
род. Сегодня многие люди уже понимают, что госу-
дарственность Казахстана имеет глубокие истори-
ческие корни. 
Остаются еще проблемы методологического ха-
рактера, суть которых состоит в том, что государ-
ственность кочевых обществ не вписывается в сло-
жившиеся представления о принципах построения 
государства.  Однако  правила,  сформировавшиеся 
в среде городских и земледельческих культур, оче-
видно, не пригодны в отношении кочевых обществ 
с существенно иным способом хозяйствования. 
Исторический  опыт  казахского  народа  свиде-
тельствует,  что  философия  государственности  со-
провождала народ на протяжении многих веков и 
даже  тысячелетий.  И  необходимо  неустанно  осу-
ществлять  ее  реконструкцию,  в  том  числе  в  отно-
шении истории Алашорды и ее лидеров.
«Нам  следует  оберегать  нашу  национальную 
культуру  и  традиции  во  всем  их  многообразии  и 
величии,  собирать  по  крупицам  наше  культурное 
достояние», – говорится в «Стратегии 2050». 
Именно отражение в акциях партии «Нур Отан» 
ключевых моментов истории Казахстана, когда ре-
шалась судьба народа и государственности в широ-
ком временном интервале – от древних тюрков и 
Монгольской империи Чингисхана, оказавших вли-
яние на формирование казахского этноса, от жерт-
венных поступков лидеров Алаш Орды и до наших 
дней, когда была обретена современная независи-
мость, – может стать тем каналом доверия, который 
еще более прочно скрепит партию и народ.
7
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ 
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ 
IN THE STREAM OF HISTORY 
10
...ОСЕНЕННЫЙ 
ВЫДОХОМ ВЕЧНОСТИ – 
СЛОВОМ

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ 
IN THE STREAM OF HISTORY 
11
Мурат 
АУЭЗОВ

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ 
IN THE STREAM OF HISTORY 
12
О ПРОШЕНИИ СЛОВА 
«Здравствуйте, уважаемый Мурат Мухтарович!
В мае в нашем вузе будет отмечаться юбилей Олжаса Омаровича Сулейменова. 
В связи с чем,  у меня предложение: быть может, поделитесь своими размышлениями на стра-
ницах нашего журнала?
Просила многих. И поняла -   «многим» - недосягаемо Слово (что ваше, что олжасовское - без 
разницы). Потому и отказываются. Сама  -  «не дотяну».
 Я думала так: боль за само Слово, которое сейчас теряется. Границы растворяются, а Слово 
- теряется.
Как  у Боба Марли: «...люди говорят - что они любят дождь, а сами прячутся под зонтом, что 
они любят ветер, а сами закрывают окна, они говорят, что любят меня, а сами отворачива-
ются (что-то в этом роде).
И вот я думаю: мы почитаем Олжаса, но - ЧИТАЕМ ли?
Вы однажды сказали: «Если мы идем на свидание с историей, то мы должны быть умными, кра-
сивыми и знать о себе все». А мы не знаем о себе ничего, или не хотим знать, или кому-то нужно, 
чтобы мы не знали.
Опять не то. 
Кому, как не вам - сказать о Нем  свое СЛОВО. 
Мурат  Мухтарович,  если  вдруг  у  вас  появится  желание  поделиться  мыслями,  я  буду  очень 
счастлива»
Я все-таки его отправила. Это письмо. Ответа не ждала. Было утро. А днем позвонил Мурат 
Мухтарович.  От неожиданности, боясь потерять мысли (нужно выпросить СЛОВО!) перебива-
ла. Но отрезвляющий голос: «ты должна выслушать», заставил собраться и, вслушаться.
Слово Мурата Ауэзова - то самое,  с которым он выступил  в «Новом поколении» в мае 1996 
года, в № 17 (151) в защиту книги Олжаса Сулейменова «АЗиЯ». Тогда, в 1976 году, как говорит сам 
автор,  опубликовать ее не удалось. И мы с вами знаем, почему.
Сорок лет книге «АЗиЯ». «Код Слова» обозначен в прошлом, 2015 году. И вроде как книги - в «зоне 
доступа». Но не Слово. Оно недоступно нам. Почему? То ли поговорка, то ли кто сказал: «класси-
ков надо не только почитать, но и почитывать». Мы отворачиваемся от Слова. И, теряя его, 
теряем  душу, теряем себя. 
Имя Олжаса Омаровича Сулеменова вызывает споры, дискуссии. Перед ним преклоняются, его 
«определяют»,   но бесспорно одно. Его  имя, равно как и имя Мурата Мухтаровича Ауэзова - это 
Эпоха.
Эпоха, которая остается с нами. Пока остается Слово. Потому что оно - преданно-измо-
жденное,  беззаветно-хлесткое, величественно-стойкое, благодатно-весомое своей Земле, сво-
им Корням, своему «Мәңгі Ел». 
Понимаем ли мы? помним ли мы? знаем ли мы?
Однажды в интервью Алексей Симонов сказал: «Слово - это колодец с прекрасной водой. 
Но это тот самый колодец, про который все время приходится повторять: «не плюй в ко-
лодец, пригодится воды напиться». Количество желающих в него плюнуть - необычайно, вот 
что страшно.... Страшнее потери Слова, совершенного, неподвластного времени, кисти даже 
самого необыкновенного художника - быть не может»...

Каталог: media -> upload -> 4624 -> 2017
4624 -> Ұлттың оянуы, жетілуі, өркениетті жұрт санатынан орын алуы қай
4624 -> Қазақ сахарасы – сынақ алаңы
4624 -> Ахмет тоқтабай, тарих ғылымдарының докторы, профессор Қазақ – Жоңғар шайқасы
4624 -> Бауыржан Момышұлы – елі үшін туған ер
4624 -> Ежелгі түріктер. Танымдық барлау
2017 -> В потоке истории
2017 -> «Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы
2017 -> Бастион нашей суверенности мы народ
2017 -> Ерліктің арқауы, елдіктің бастауы
2017 -> Сабақ болуы тиіс өткен өмірдің ащы-тұщысын дәл елестете аламыз ба? Міне, осынау сұраққа жауап

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет