Орталығының автоматтандырылған жҥйесін жобалаужүктеу 60.99 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.04.2017
өлшемі60.99 Kb.
#8016

ӘОЖ  004: 37 

 

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҤЙЕСІН ЖОБАЛАУ 

 

Жарасхан Назира Жарасханқызы Магистрант, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті, Астана 

 

Ғылыми жетекшісі – Мҧқашева Манаргҥл Ӛмірзаққызы, п.ғ.к., доцент  

Қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі  басты мәселелердің бірі  – білім беру жҥйесіндегі 

оқыту  ҥрдісін  автоматтандыру.  Осыған  орай  оқыту  ҥрдісіне  бейімделген  әртҥрлі 

технологиялар жасалып, білім беру жҥйесінің қҧрылымдарына кеңінен енгізіліп жатыр. 

 

Қазақстан  Республикасындағы  оқу  мен  тәрбие  жҥйесін  техникаландыру  мен автоматтандыру  тенденциясының  болашақ  қарқыны  мен  қадамдары  осы  бағыттағы 

зерттеулермен және компьютерлік жҥйені оқу-тәрбие ҥрдісіне енгізумен тығыз байланысты. 

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында  қазіргі  замандағы  білім  беру 

жҥйесінің жаңа технологияларымен қамтамасыз етілу бағыттары белгіленген [1]. 

 

Әртҥрлі  бағыт  бойынша  білім  беруді  ҧйымдастыру  мен  жҥзеге  асыру  ӛте  кҥрделі ҥрдіс  болып  табылады.  Осы  тҧрғыдан  алып  қарағанда  жекелеген  салалар  бойынша  білім 

беретін оқу орталықтарының жҧмысын жеңілдетудің бір жолы бҧл оқу орталығындағы оқу 

ҥрдісін  ҧйымдастыруды  автоматтандыру  болып  табылады.  Оқу  бағдарламасын  қҧру  мен 

оқу  -  әдістемелік,  анықтамалық  материалдарды  даярлау  –  бҧл  оқу  орталығы  жҧмысының 

кӛрінбейтін жағы болса, кӛрінетін жҧмыс ретінде - тыңдаушыларды оқыту, оқытушылардың 

жҧмысын  ҥйлестіру,  комиссия  мҥшелерінің  білім  беруді  тексеруі  және  тағы  басқа  сияқты 

ҧйымдастыру жҧмыстарың айтуға болады. 

 

Білім  беру  және  білімді  тексеру  жҧмыстарымен  тікелей  байланысты ҧйымдастырушылық  және  әдістемелік  жҧмыстардың  бір  бӛлігін  автоматтандыруға 

болатыны белгілі. 

 

Оқу  ҥрдісінің  жҧмысын  автоматтандырудың  қазіргі  қолданылып  жҥрген  ӛнімдері оқу  ҥрдісінің  тек  кейбір  бӛліктерін  автоматтандыруға  мҥмкіндік  береді,  мысалы: 

студенттердің жеке карточкаларын сақтау, дипломға кӛшірмелерін енгізу, кадрлік есеп, сабақ 

кестесін  енгізу  және  т.б.,  бірақ  бҧл  жҧмыстар  бір-бірімен  ӛзара  тығыз  байланысты 

сондықтан,  ҥрдістерді  бір-  бірінен  ажыратуға  болмайды,  оларды  бір  -  бірінен  бӛлек 

автоматтандыру қолайсыздықты туғызады [2]. 

 

Оқу  орнының  ішіндегі  ҥрдістер  кешенді  тҥрде  автоматтандырылуы  қажет,  ал олармен бірге жҥретін мәлімет бірегей ақпарат қорында сақталуы тиіс. 

 

Оқу орталығының оқу ҥрдісін автоматтандыруды бір-бірімен байланысты келесі ішкі жҥйелердің жиынтығы тҥрінде қарастыруға болады: 

 

- 

«Оқу орталығы басшысының» автоматтандырылған жҧмыс орнын;  

-

 

«Оқу орталығы бухгалтерінің» автоматтандырылған жҧмыс орны;   

-

 «Оқу орталығы тыңдаушыларының кураторының» автоматтандырылған жҧмыс орны;  

 

- 

«Оқу орталығы оқу жҧмыстарының кураторының» автоматтандырылған жҧмыс орны;  

 

-

 «Оқу орталығы оқытушыларының» автоматтандырылған жҧмыс орны;  

-

 «Оқу орталығы тыңдаушыларының» автоматтандырылған жҧмыс орны (1-сурет).  

 

Бухгалтерия  

Оқу орталығы басшысы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Оқу орталығы 

тыңдаушыларының 

кураторы 

 

Оқу орталығы оқу жҧмыстарының 

кураторы 

 

 

Оқу орталығы  

Оқу орталығы 

 

 

оқытушылары  

тыңдаушылары 

 

 

  

 

 1-сурет. «Оқу орталығының» автоматтандырылған жҥйесінің жалпы диаграммасы 

 


139 

Диаграммадағы кейбір ішкі жҥйелердің қызметтерін келесі тҥрде қарастыруға болады:

 

 «Оқу орталығы» басшысының атқаратын  функциялары: 

-

 кураторлардың тiзiмiн редакциялау, iздестiру;  

-

 Курсты ӛткiзу жоспарын қҧрастыру:  

-

 кураторды тағайындау;  

-

 Есеп берудi қҧрастыру:  

-

 тыңдаушылардың орташа жас шамасын анықтау;  

-

 тыңдаушылардың жас ерекшелігіне байланысты топтр санын анықтау;  

-

 ағымдық жылдағы оқытушылардың жҧмысын анықтау;  

-

 ағымдық жылдағы кураторлардың жҧмысын анықтау;  

-

 ағымдық айдағы тыңдаушылардың саның анықтау;  

-

 курсты ӛткізу сапасын анықтау;  

-

 статистика.  

 

«Оқу орталығы» тыңдаушыларының кураторының атқаратын функциялары: 

 

-

 Тыңдаушылардың тiзiмiнiң анықтау: тыңдаушылардың тiзiмiн редакциялау және 

iздестiру;  

 

-

 Оқытушылардың  тiзiмiн  анықтау:  оқытушылардың  тiзiмiнiң  редакциялау  және 

iздестiру;  

 

-

 Курсқа тыңдаушыларды алдын ала тiркеп, оқу тобын қҧрастыру;  

-

 Қҧжаттарды дайындау;  

-

 Тыңдаушының сауалнамасын жасау;  

-

 Рҧқсатнаманы жасау;  

-

 Тыңдаушылар туралы ақпарат жинау.  

«Оқу орталығы» оқу жҧмыстарының кураторының атқаратын  функциялары: 

-

 Сабақ кестесін қҧрастыру, енгізу және ӛзгерту;  

-

 Курсқа тiркелген тыңдаушылардың тiзiмiн кӛру және редакциялау;  

-

 Курсқа оқытушыларды таңдап алу:  

-

 курсқа оқытушыларды алдын ала тiркеу;  

-

 оқытушының курсты ӛткізу сапасын анкеталық мағлҧматтар арқылы анықтау;  

-

 Қҧжаттардың қҧрылуын автоматтандыру:  

-

 оқытушының сауалнамалары;  

-

 курсқа тыңдаушыларды алуы туралы бҧйрығы;  

-

 курстың оқытушыларының тiзiмi;  

-

 курсқа жазылған тыңдаушылардың тiзiмi;  

-

 мердiгерлiк шарты;  

-

 курстың сабақ кестелерi;  

-

 сертификаттар.  

 

Оқу орталығының автоматтандырылған жҥйесінің негізгі мәліметтер қоры келесі тҥрде жобаланады: 

-

 «Оқытушылар» кестесі;  

-

 «Тыңдаушылар» кестесі;  

-

 «Тыңдаушылар тобы» кестесі;  

-

 «Тыңдаушылардың қатысымы» кестесі;  

-

 «Топтар» кестесі;  

-

 «Курстар» кестесі;  

-

 «Сабақ кестесі» кестесі;  

-

 «Тыңдаушылар деңгейі» кестесі;  

-

 «Топтар» кестесі (2 - cурет).  

 

  

 

 140 

   

 

     Тыңдаушылардың    

   


 

 

 Тыңдаушы 

 

  

деңгейі 


 

 

 Оқытушылар 

 

  

   


 

   


 

 

  

Тыңдаушы ID 

 

  Деңгей ID    

  ОқытушыID 

 

   


 

   


   

 

    

Оқытушы аты - 

 

Аты-жӛні  

  Кҥні 


   

  жӛні 


 

Мекен жайы 

 

   


 

   


   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

   


   

 

      

 

  

Тыңдаушының тобы 

   

 

Курс    

 

Сабақ кестесі  

 

Тыңдаушы ID  

 

Курс ID    

  Сабақ кестесі ID 

 

Тыңдаушының тобы      

 

      

 

 ID 

 

  Деңгей ID    

  Курс ID 

 

Топ  ID 


 

  ОқытушыID 

   

   


 

 

Емтихан  

  Емтихан уақыты     

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

      

 

      

 

  

Қатысымы 

   

 

Топ    

   


 

 

Тыңдаушының тобы      

 

      

 

 ID 

 

  Топ  ID    

   


 

 

Уақыты  

  Топтың аты 

   

   


 

 

    

   


  Курс ID 

   


   

 

  

2  -  cурет  Оқу  орталығының  автоматтандырылған  жҥйесінің  мәліметтер  қорын 

жобалау 

 

Оқу  орталығының  автоматтандырылған  жҥйесін  жҥзеге  асыру  жобасы  оқу орталығының  басшылығына  оқу  ҥрдісін  ҧйымдастыру  кезінде  нәтижелі  шешім 

қабылдауға,  ақпарат  алуға,  оқу  орталығының  іс-әрекетін  ҧйымдастыру  және  жоспарлау 

кезінде  уақытты  ҥнемдеуге  және  білім  алушылар  мен  олардың  ата  -  аналарын  қосымша 

ақпараттық  мәліметтермен  қамтамасыз  етуге  мҥмкіндік  береді.  Сонымен  қатар  оқу 

орталығының  қызметкерлеріне  оқу  ҥрдісін  қадағалайтын  қҧжаттарға  шҧғыл  рҧқсат 

алуға,  яғни  оқу  жоспарлары,  сабақ  кестесі,  бақылау  шараларының  тізімін  алуға,  білім 

алушылардың  ҥлгерімі,  сабаққа  қатысуы  туралы  шҧғыл  мәлімет  алуға  және  білім 

алушылар  контингенті  туралы  автоматтандырылған  статистикалық  мәлімет  жинақтауды 

ҧйымдастыруға,  оқу  орталығының  жҧмысы  мен  жеке  уақытын  ҧйымдастыруға,  оқу 

орнының  ішінде  электронды  қҧжат  айналымын  ҧйымдастыруға,  әртҥрлі  қҧжаттарды 

бекіту  ҥшін  жҧмсалатын  уақытты  азайтуға  және  білім  беру  сапасын  тестілу  арқылы 

орталықтанған тексеру жҧмысын ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді [3]. 

 

Әдебиеттер  

1.

 Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы;  

2.

 http://goldstar.ru/  

 

 Каталог: repository -> repository2012
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҦ У, Астана қаласы
repository2012 -> Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository2012 -> №1 (86) 2012 147 Д. ҚАмзабекұлы садуақас ғылмани мұрасы: КӨкейкестілігі және жүйелену негізі
repository2012 -> Қазақ оқырмандарының кейбіреулері сүлейменовтің бірен-саран қиын шығармаларын бүгін
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы 3-кесте. Реестрдің стандартты ұялары және оларды қамтамасыз ететін файлдар
repository2012 -> А. Т. Забирова Ш.Қ. Жарқынбекова
repository2012 -> №1 (86) 2012 35 Г. К. ҚИлыбаева бастауыш сынып оқушыларының креативтілігін дамыту

жүктеу 60.99 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет