Орыс тілі пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»жүктеу 77.56 Kb.
Pdf просмотр
Дата20.05.2017
өлшемі77.56 Kb.
#9621

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

ЭЛЕКТР  ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

 

 

БЕКІТЕМІН ЭЭФ деканы 

___________________ В.И.Денисенко 

«___» _____________________2015 ж. 

 

  

 

 Орыс тілі пәні бойынша 

5В070300 -  «Ақпараттық жүйелер» 

 

мамандығы үшін 

оқыту бағдарламасы 

(SYLLABUS) 

 

2 семестр 

 

  

 

 Курс    

 

 

 

 

 

   1 

Семестр   

 

 

 

 

   2 

Кредит саны 

 

 

 

 

   3 

ECTS бойынша кредит саны  

 

   5 

Жалпы сағат саны 

 

 

 

   135 

Практикалық сабақтар 

 

 

   45 

СӨЖ  

 

 

 

 

 

   90 

Оның ішінде СОӨЖ    

 

 

   30 

Семестрлік жұмыс 

 

 

 

   3 

Емтихан 

 

  

 

 АЛМАТЫ 

2015 


Силлабусты дайындаған:  аға оқытушы  М.А. Ажибаева. 

Силлабус  оқу  жұмыс  бағдарламасының  негізінде  әзірленді  және  қазақ  және 

орыс  тілдері  кафедрасының    2014  жылдың  24  желтоқсанда  өткізілген  

мәжілісінде қаралып, мақұлданды (№ 4 хаттама)   

 

                     Кафедра меңгерушісі:                                   Бөкейханова Р.Қ. 

           

          Оқытушылар туралы мәліметтер : 

          Поляк Д.М.. аға оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты

          Мейрбекова М.М. аға оқытушы; 

          Офис-сағат  – СОӨЖ  кестесі  бойынша  (ЖЭФ  деканаты  мен орыс  және 

қазақ  тілдері  кафедрасының  хабарландыру  тақталарында).  Сабақтар  кесте 

бойынша  А321,  А320  дәрісханаларда  өткізіледі,  СОӨЖ  үшін  А321,  А320 

(А319 кафедрасында анықталады, тел. 2925847). 

Пән  туралы мәлімет 

«Орыс  тілі»  пәнінің  мазмұны  студенттердің  оқу-танымдық  саладағы 

коммуникативтік  қажеттіліктерімен,  орыс  тілін  білім  алу  құралы  ретінде 

оқытудың  мақсаты  және  міндеттерімен  анықталады.  Курс  бағдарламасы 

соңғы  жылдардағы  лингвистикалық  және  әдістемелік  жетістіктерге  және 

алдыңғы бағдарламалармен жалпы сабақтастығын сақтай отырып, орыс тілін 

екінші тіл ретінде  оқытудаға қалыптасқан тәжірибеге  сүйенеді.  

2. Пререквизиттері  

Бұл  курстың  бастапқы  деңгейі  ретінде  орыс  тілі  пәні  бойынша  ЖОО-ға 

дейінгі дайындық үрдісінде алған  білімдері алынады. 

Постреквизиттері  

 

Оқу-танымдық  салада  ауызша  және  жазбаша    қарым-қатынас  жасаудың практикалық дағдылары мен теориялық дайындығы. 

3.Пән сипаттамасы 

Пәнді  оқыту  барысында    оқушылардың  сөйлеу  әрекеті  дағдылары    оқу-

танымдық  сала  негізінде  қалыптастырылады.  Түрлі  мәтіндер  үлгілерімен 

жұмыс істеуге ерекше көңіл бөлінеді.    Пәннің мақсаты 

 

Курстың  негізгі  мақсаты  –  болашақ  мамамандардың  оқу-танымдық саласында  коммуникативтік  мәселелерді  шеше  білу  қабілетін  қалыптастыру 

(алынған ақпаратқа баға беру, мәтіндерден жаңа мәлімет алу). 4.Пәннің қысқаша мазмұны 

 

Жұлдызшамен белгіленген тақырыптар СӨЖ және СОӨЖ-ге арналған (студенттердің өз бетінше оқуы және меңгеруі қажет). 

5. Сабақтың грамматикалық бөлігі 

 

Сөйлеу мәдениеті. Әдеби тіл нормасы. 

Ресми-іскерлік стиль. Клишені қолданудың типтік сөйлеу салалары. Арнайы 

терминология. Жалпыкітаби лексика. 

*Орфоэпия.  Айту нормасы. 

*Синонимдер. Синтаксистік синонимдер және олардың мәтін құрудағы рөлі. * Паронимдер. Плеоназмдар. Тавтология. Омонимдер. 

Зат  есім.  Септелмейтін  зат  есім.  Ілік  септігіндегі  туынды  зат  есімдер.  Зат 

есімнің туынды формасының нұсқасы. 

Сын  есім.  Міндеттілік  мағынасындағы  сын  есімнің  қысқа  түрінің 

қолданылуы  (міндетті, тиіс, керек т.б.). 

Етістік.  Тұйық  етістік.  Меңгеру  формасындағы    етістікті-  есімді 

конструкциялар (кімге бағытталған, кімге сенеді және т.б.). 

*Предлог. Есімді предлогтар. Предлогтардың мәтіндегі рөлі. 

*Жайылма  жай  сөйлем.  Қыстырма  конструкциялар.  Тұйық  етістікті  жақсыз 

сөйлемдер  (орындау  туралы  есеп  беру,  кеңсе  әкімшілігімен  жоспарды 

мақұлдау). 

*Қаратпа  сөз.  Жайылма  қаратпа  сөз.  Мәтіндегі  қаратпа  сөздің  рөлі. 

Қыстырма  сөз  және  пікір  алмасушымен  қарым-қатынас  барысындағы 

модальдық бағасын айқындайтын сөз орамдары (дәлірек айтқанда, дегенмен, 

мүмкін). 

*Ауызекі  тілдің  ерекшеліктері  (экспрессия,  дауыс  ырғағы,  екпін,  сөздердің 

орын  тәртібі,  хабарлы  сөйлемдерде  қарсылықты  мағынаны  қолдану  және 

т.б.). 


Тілдің  стильдік фигуралары (метафора, эпитет, салыстыру, метонимия және 

т.б.). 


Ауызша және жазбаша нұсқадағы сөйлеу композициясы. 

Әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы. 

            Кредит  саны    3=45  аудиториялық  сағат  +  3  семестрлік  жұмыс  + 

қосымша сабақ + емтихан.   Сабақтың ұзақтығы = 100 минут.  

Жұлдызшамен  белгіленген  тақырыптар  СӨЖ  және  СӨӨЖ-ге  арналған. 

Аралық бақылау – семестрдің 7 және 14-ші оқу апталарында өткізіледі. 

 

Тақырыптар Сағаттар 

 

Практикалық жұмыс Интернет  қорлары,  электрондық 

және 


медиаресурстар. 

Үй 


тапсырмасы. 

1.  Ғылыми  сөз  және  менің 

мамандығымның тілі. 2сағат. 

Ғылыми 


стильдің 

жанрларының 

ерекшеліктерін қайталау. 

Оқу  әдебиеттің  топтамасы  АУЭС 

кітапханасында. 

2. 


Университетің 

ғалымдарының 

ғылыми 

жетістіктері 2 с. АЭжБУ 

ғалымдарының 

техникалық    жетістіктері 

жайлы мәлімдеме дайындау 

Ұсынылған  интернет-ресурстармен 

танысу және жұмыс істеу 

3.  Компрессия  -  ғылыми 

мәтіннің  өңдеуінің  негізгі 

түрі. Ғылыми мәтінге реферат 

жазу.6 с 

 

Компресстелген мәтіндердің турін  анықтау.  Мамандық 

тақырыбы бойынша реферат 

дайындау. 

 

Рефератты қалай жазу керек? http://www.gramota.ru/spravka/letters

/?rub=rubric_80  

http://doc-style.ru/NTT/?id=1.4  

4.Ғылыми 

стильдің 

жанрлары. 

Ғылыми-

бағалаушы мәтіндер (аңдатпа, рецензия, пікір). 4 сағат. 

Ғылыми  мәтіндерге  аңдатпа 

жазу. 

Ғылыми 


мәтінге 

рецензия  жазу.  Ғылыми 

мәтін туралы пікір. 

Аңдатпа дегеніміз не? 

http://www.gramota.ru/spravka/letters

/?rub=rubric_85 

Аңдатпа үлгісі 

http://doc-style.ru/NTT/?id=1.2 

Аңдатпаға арналған клише 

http://doc-style.ru/NTT/?id=1.2 Рецензияны қалай жазу керек? 

http://www.svetozar.ru/index/id/3856

0/index.html. 

Рецензия және пікір 

http://doc-style.ru/NTT/?id=1.5 

5.  Ғылыми  мәтіндерге  тезис 

жазу. 

Тезис 


түрлері. 

Түйіндеме  -  тұжырым  - 

мәтіннің қосымша ақпаратты.  

5 ч. 


Мамандық 

тақырыбы 

бойынша  мәтіндерге  тезис 

жазу. 


Мини-

конференцияларға қатысу.  

Мамандық  тақырыбы  бойынша 

мәтіндермен жұмыс істеу 

6. Аралық бақылау.  

 

 7.  Іскер  адамның  кәсіби 

біліктілігінің 

көрсеткіші 

ретіндегі  сөйлеу  мәдениеті.  2 

сағат. 

Оқыған 


мәтін 

бойынша 


өзінің 

монолог- 

пікірін 

құрастыру. 

 

 

8.Сөйлеудің  коммуникативті сапалары (дәлдік, түсініктілік, 

мәнерлілік, 

логикалығы). 

Сөйлеу этикеті. 6 сағат. 

Сөйлеу  нормативі.  Ауызекі 

сөйлеу 


нормалары. 

Тапсырмаларды орындау. 

Фонохрестоматия. Негізгі курс. 

9. 


Сөйлеу 

мәдениетінің 

стилистикалық 

қателерімен 

кемшіліктері. 6 с. 

Паронимдер,  плеоназмдар, 

тавтология, солецизм. 

Сөздіктермен  жұмыс  істеу.  Орыс 

тілі 

қателерінің  

электронды 

сөздігімен жұмыс. PDF 

10. 


Монологтың 

ерекшеліктері. 

Шешендік 

сөйлеу. 


Презентация. 

Презентацияның 

түрлері,  

оның 


мазмұны 

мен 


құрылысы. 

Сөйлеуде 

техникалық 

оқыту 


құралдарын  қолдану.  Эссе.  6 

сағат. 


Ауызша  сөйлеуге  арналған 

мәтінді  бейімдеу.  Ауызша 

сөйлеуде 

риторикалық 

тәсілдерді  қолдану,  жоспар 

және  сөйлеу  композициясы. 

Сөйлеу  мәтіні.  Мамандыққа 

бойынша  баяндама  құру, 

сөйлеу  әдебінің  құралдары. 

Эссе жазу. 

Ұсынылған  интернет-ресурстармен 

танысу және жұмыс істеу 

http://gramma.ru/LIT/?id=4.9 

http://gramma.ru/LIT/?id=4.4 

http://gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=

1&wrd=ЭССЕ&bukv=Э 

11. 

Іскерлік қарым-

қатынастың  этикасы,  сөйлеу 

этикасы.      Іскерлік  қарым- 

қатынастың  түрлері.  Ауызша 

диалогтың 

ерекшелігі. 

Іскерлік 

диалог, 


телефон 

арқылы 


іскерлік 

сұхбат, 


іскерлік  әңгімелесу.  Іскерлік 

хат жазысу. 6 с 

Іскерлік  саладағы  сөйлеу 

әдебі 


туралы 

әңгіме. 


Ауызша 

сөйлеудің 

практикумы.  Іскерлік  хат 

құрылымы. 

Фонохрестоматия.  Іскерлік  қарым-

қатынастың жазбаша түрі бойынша 

әдістемелік  нұсқаулар  және  2  өздік 

жұмыстар  жинағы.  (Құрастырушы: 

Құбдашева Қ.Б. Алматы, 2012ж.) 

12. Аралық бақылау. 

 

 

  Семестрлік тапсырмалар 

Студенттің   №1   өздік жұмысы. 

Тақырыбы:  :  Ғылыми  мәтінге  реферат  жазу  (АЭжБУ  ғалымдарының 

еңбектері). 

Мақсаты: Реферат құрастыру дағдыларын дамыту. 

№ 1 СӨЖ   ақпараттық реферат құру мақсатында орыс тіліндегі техникалық 

мәтіндердің  талдауына  бағытталған    студенттің  өздік  жұмысы.  АЭжБУ 

ғалымдарының  бір  мақаласына    реферат  жазылады.  Студент  мақаланы  

мамандығы  бойынша  өздігінен  таңдайды.  Мақаланың  көшірмесі  жұмыспен 


бірге  өткізіледі,  реферат  жазылған  беттері  міндетті  түрде  көрсетілуі  тиіс. 

Жұмыс А4 форматында компьютерде терліп орындалуы тиіс. 

 

Студенттің   №2   өздік жұмысы. 

Тақырыбы: Ғылыми баяндама және оның презентациясы. 

Мақсаты:  Мамандық  бойынша  баяндама  жазудың  бастапқы  дағдысын 

қалыптастыру:  әдебиетті  іріктеу,  алынған  деректерді  талдау,  тақырыпқа 

сәйкес  мәтін  құрастыру,  сондай-ақ  жазбаша  баяндаманы  ауызша  айтуға 

түрлендіру. 

Тапсырма:  Мамандық  бойынша  ғылыми  баяндама  дайындау.  №3  СӨЖ  – 

мамандық  бойынша  тақырыпты  баяндама  түрінде  презентациялау. 

Семестрлік жұмысты орындау белгіленген ғылыми тақырыппен жұмыс істеу 

біліктілігін  белсенділендіруді  қарастырады,  мұндағы  негізгі  назар  кәсіби 

саладағы  коммуникативтік  дағдыларды  жетілдіруге  аударылады.  Жоба 

бойынша  есептік  баяндаманы  дайындау  барысында  студент  мәтіннің 

келесідей  түрлерін  іздестіреді  (таңдау  бойынша):  мамандық  бойынша  оқу 

және оқу-ғылыми  мәтіндер; ақпараттық-рефераттық мәтіндер (сөздіктерден,  

энциклопедиялардан  мақалалар);  ғылыми-бағалау  мәтіндері  (сараптама 

қорытындысы,  пікірталас  мақсатында    сөйлеу)  т.б.    Бұдан  басқа,  жоба 

бойынша  есептік  баяндаманы  ұсынуға  дайындалу  барысында  студент 

көрнекі-иллюстрациялық 

материал 

 

(кестелер, диаграммалар, 

иллюстрациялар,  бейне  және  фотоматериалдар,  слайдтар  т.с.с.)  дайындауы 

қажет.  

СӨЖ-ді  бағалауда  жұмыстың  орындалу  кестесіне,  жұрт  алдында  сөйлеудің 

қалыптасқан  дағдыларына,  презентация  кезінде  материалды  берудің 

ұйымдастырылуына  үлкен  көңіл  бөлінеді.  Үздік  жұмыстарды  оқытушы 

шағын ғылыми конференцияға жібереді, конференцияға табысты қатысқаны 

үшін студентке қорытынды аттестацияда қосымша   балдар беріледі.  

№3 СӨЖ-ді дайындау үшін бір ай уақыт беріледі. 

Студенттің    №3  өздік жұмысы. 

Тақырыбы: Ғылыми мәтінге аңдатпа жазу 

Мақсаты: Аңдатпа құрастыру дағдыларын дамыту. 

Тапсырма: Мамандық бойынша ғылыми мәтінге аңдатпа құру. 

№3 семестрлік жұмысын орындаудағы негізгі талап: ғылыми-бағалау мәтінін 

дұрыс жазу. Мәтінді оқытушы  мамандық бойынша оқулықтан таңдайды (3-

5бет).  Жұмыс  А4  форматында  басылып  ұсынылады.  Жұмысқа  таңдалған 

мәтіннің көшірмесі тіркеледі. 9Кеңес беру уақыты 

СӨЖ  бойынша  кеңес  студенттерге  жеке  немесе  бірнеше  студентке  қатар 

беріледі. Сонымен қатар кеңес беру сабақтан тыс уақыттта, аптасына екі рет 

қосымша сабақ кестесі бойынша өткізіледі. 10.   Оқытушы талаптары 

Сабаққа қатысу, оқу тәртібін, университет жарғысын сақтау. 

Мамандық бойынша терминдер сөздігі және жұмыс дәптері болуы керек. 

Сабаққа оқу әдебиетін алып келу. Сабақ  уақытында  белсенді  жұмыс  жасап,  үй  тапсырмасын  уақытында 

орындау  керек.  Ал  ауырып  қалған  жағдайда  анықтама  қағазы  болса  немесе 

топ  старостасы  растаса,  студент  жіберген  сабақтарының  материалдарын 

студент  өз  бетінше  орындап,  оқытушыға

 

есеп  береді  (орындалған  үй жұмыстары  және  конспектісін  көрсету).  Егер  студент  сабақты  дәлелсіз 

себеппен  жіберсе,  бағдарлама  материалын    өз  бетімен  орындайды.  Егер 

студент  материалды  өз  бетімен  орындамаса,    журналда  жоқ  деген  белгі 

қалады да, емтиханға жіберілу рейтингіне әсер етеді. 

 Бақылау  жұмыстарында  болмаған  студенттер  (ағымдағы,  аралық  бақылау) 

автоматты түрде 0 балл алады. 

СӨЖ-ді  кесте  бойынша  тапсыру  керек.  Бұл  шарт  орындалмаған  жағдайда 

СӨЖ бағасы 1-3 балға төмендетіледі (кешіктірген уақытына байланысты). 

Егер  тапсырылған  СӨЖ  студенттің  өз  қолымен  жазылмаған  болса 

(көшірілген  және  басқа  біреуге  жаздырған),  жұмыс  қабылданбайды.  Қайта 

тапсырылған жұмыс 30% балға төмендетіледі.  

Ішкі тәртіп ережесін сақтауы керек. 

 

11. Бағалау критерийлері  

Студент жетістіктерін бағалау жөнінде ақпарат 

12. Бағалау жүйесі 

Курстың  бағдарламасы  бойынша  сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейі  оқудың 

кредиттік  технологиясында  қабылданған  қорытынды  бағалардың  шкаласы 

бойынша бағаланады.(8.1 кесте)  

                      Өлшемдері 

  Коэффицент мөлшері 

СӨЖ: №1, №2, №3  

               27  

СОӨЖ 

               10 Аралық бақылау 1,2 

               18 

Аудиториялық жұмыс 

               30 

Сабаққа қатысуы 

                15 

Жіберілім рейтингі (ЖР) 

               100 

 

13. Әдебиет  тізімі (негізгі әдебиет жартылай қалың қаріптермен белгіленеді, қалғандары қосымша әдебиет болып табылады). 

1.  Букейханова  Р.К.,  Смирнова  Ю.Г.,  Жанабаева  Е.Б.  Русский  язык  -  2.  Методические 

указания и комплекс упражнений (для всех специальностей). Алматы. – 66 с. АИЭС. 2009 

2.  Кубдашева  К.Б.  Русский  язык  -  2.  Методическая  разработка  по  письменным  формам 

делового  общения  и  комплект  второй  самостоятельной  работы  для  всех  специальностей. 

АУЭС. 2012. 

3. Саньярова Н.С. Практикум по культуре речи. АУЭС. 2013 

4. Салагаев В.Г. Культура делового общения. Алматы. – 232 с. Қаржы- 

Қаражат. 2003 

5. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. М.,  «Кнорус», 2012 

6.  Миронова  В.Г.,  Хмельницкая  И.Б.  Обучение  научному  стилю  речи.  Учебное  пособие  для 

студентов национальных групп неязыковых вузов. Алматы. – 143 с. 

7. Ковадло Л.Я. Культура письменной и устной речи. Деловое письмо. Русс. 2012 

8.  Смирнова  Ю.Г.  Русский  язык.  Хрестоматия.  Основной  курс  (для  всех  специальностей). 

Алматы. – 18 с. + 1 CD. АУЭС, 2010 

 

Компьютерные программы (кабинет А321) 

Lingvo  


 


жүктеу 77.56 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет