Opis 3315 «Ақпараттық жүйелерді жобалау негіздері»жүктеу 135.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.05.2017
өлшемі135.61 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

 «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

 

                                                                                    

                                                                                                  «Бекітемін» 

                                                                                  ААТФ деканы  

                                                                                  ___________ С.С.Табултаев  

                                                                                  «____»_______2016 ж

 

  

 

 OPIS 3315 - «Ақпараттық жүйелерді жобалау негіздері» пәні  

силлабусы 

5В060200 – «Информатика мамандығы» 

 

  

 

  

Курс                                                      

Семестр 


Барлық кредиттер 

ECTS – гі барлық кредиттер Барлық сағаттар 

135 

Соның ішінде:  

Дәрістер 

30 

Зертханалық сабақтар 30 

СӨЖ 


75 

Соның ішінде СОӨЖ 

30 

3 РГР 


 

Емтихан 


 

 

  

 

  

Алматы, 2016 ж. 

 


 

Силлабус  5В060200    –  Ақпараттану  мамандығының    жұмыстық  оқу жоспарының негізінде құрастырғандар: аға оқытушы Пусырманов Ч.Т.  

Силлабус «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды 

және мақұлданды. Хаттама  №11  (11. 05. 2016 ж.) 

 

 Кафедра менгерушісі    _______________   Ш.И.Имангалиев 

 

 Силлабус  Аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссиясымен  қаралып,  мақұлданған  (  13.  05.  2016  ж.  №  6 

хаттама) 

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар: 

Пусырманов  Чокан  Турланович  –  АЭжБУ  аға  оқытушысы,  каб.  Б331. 

Байланыс телефоны: 8(727)2925095, 

auesis_2013@mail.ru2 Аудиториялық сабақтардың жүргізілу уақыты және орны сабақ кестесінде 

көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және  ақпараттық 

технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және  АЖ  кафедрасының  (Б  331) 

ақпарат тақталарында көрсетілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

 3.1  Пәннің  мақсаты  -  курсты  оқытудың  мақсаты  ақпараттық  жүйелерде 

мәліметтер  базасын  (Ақпараттық  жүйелері  жобалау  негіздері)  құрудың 

теориялық негіздерін, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерге  қолданатын   негізгі 

операцияларды, ақпараттық жүйелерде мәліметтерді өндеу және іздеу әдістерін 

ұйымдастыруды, мәліметтерді суреттейтін және қимылға келтіретін құралдарды, 

мәліметтердің негізгі модельдерінің принциптерін құруды және олардың қазіргі 

кездегі мәліметтер базасын басқару жүйесінде қолдануды үйрену. 

3.2  Пәннің  мәселесі  -  деректер  қорын  жобалаудың  негізгі  әдісін  студенттерге 

үйрету: конуептуалды, логикалық және физикалық әдісін мысалы иерархиялық, 

желілік  және  реляциондық  деректер  қорында;  тілдің  негізгі  суреттемесін 

баяяндау,  деректер  қорының  айла-шарғысымен,  сонымен  қатар  тілде 

запростарды  құру;  архитектурасын  таныстыру,  жобалаудың  негізгі  тәсілдері 

және  деректер  қорының  жүйесін  қолдану,  деректер  қорының  перспективалық 

моделін және  Web-технологиясының көмегімен ақпараттарды бақылау. 

3.3 Пәнді сипаттау 

Бұл  пән  5В060200  -    Ақпараттық  жүйелері  жобалау  сынақтар  үшін 

автоматтандырылған  жүйелері  ідңсңін  студенттерге  үйрету  мақсатында 

қойылған.  «Ақпараттық  жүйелері  жобалау  негіздері»  аяқтағанда  студенттер келесі түсініктер болуы қажет: 

Пәннің міндеті болып: 

 

-  студенттерді АЖ жобалау және өңдеу әдістеріне үйрету; -  АЖ  жобалауда  қолданылатын  CASE-құралдарды  қолдануды  және  АЖ 

моделдеу әдістемелерін қолдануды үйрету.  

Ақпараттық 

жүйелері 

жобалау 

және 


кешенді 

сынақтар 

үшін 

автоматтандырылған  жүйелері  принциптерін,  мәліметтерді  ұсыну  модельдерін, ақпараттық  жүйелерде  мәліметтерге  қолданылатын  негізгі  операцияларды, 

ақпараттық жүйелерде мәліметтер базасын жобалау негіздерін білу керек: 

функционалды  спецификацияларға  негізделген  технологияларды қолданып ақпараттық жүйелерді жоболау есептерін шешу және қалыптастыру;  

-  АЖ  және  жүйелердің  автоматизациясы  обьектілерінің  зерттелуі 

бойынша негізгі ғылыми-техникалық проблемаларды қалыптастыру;  

-  қолданбалы  ақпараттық  жүйелерді  құру  және  пәндік  аймақты  талдау 

әдістемелерін қолдану;  

- АЖ жобалық және эксплуатационды құжаттарды безендіру; 

 жасай алу керек


 

         мәліметтер базасын  практикалық  жобалау  және  әртүрлі  пәндік 

аймақтарында түрлі ақпараттық платформаларда  заманауи МББЖ  қолданылған 

ақпараттық қосымшаларды құру дағдысы болу керек;  

- CASE – құралдармен тәжірибелік біліктіліктері; 

-  берілген  аппараттық,  программалық  және  аспаптық  орталарда 

спецификация  және  олардың  таратылуы  негізінде  жобалық  шешімдерді 

қабылдау тәжірибесі; 

-  ақпараттық  жүйелерді  жобалаудың  әртүрлі  аспаптық  құралдарында 

жұмыс жасау тәжірибесі;

 

-  АЖЖ  қазіргі  заман  жобалау  технологиялары  жайында  даму перспективалары  мен  тенденциялары  жайында  көз  қарасы  компетентті  болу 

керек. 

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:  программалау  технологиясы,  объектілі-

бағытталған  программалау,  деректер  қорының  жүйелері,  программалаудың 

қазіргі заман әдістері мен құралдары. 

3.5 Пәннің кейінгі деректемелері: «Жобаларды басқару ақпараттық жүйелер»

«Ақпараттық  жүйелерді жобалаудың әдістері мен құралдары» пәндері.  

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық (30 сағат) 

Дәр/ 


апта. 

Күн


і 

                                      Тақырыбы 

Әдебиеттер 

тізімінің 

нөмірі 

 

1/I  

1.Пәнге 


кіріспе. 

Автоматтандырылған 

ақпараттық басқару жүйелерінің АБЖ негізгі 

түсініктері. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.1,4,5 


2/II 

 

2.  Ақпараттық  жүйелердің  (АЖ)  өмірлік циклдарының  (ӨЦ)  құрылымы.  ISO/IEC 

12207. 


Негізгі, 

қосымша 


және 

ұйымдастырушы үрдістер. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.1,4,5 


3/III 

 

3. АЖ  Өмірлік  цикл  моделдері.  ӨЦ 

моделдерінің  стадиялары.  Негізгі  моделдер. 

Сарқырамалы  модель.  Инкрементті  модель. 

Спиральды 

 

модель. 


Компонентті-

бағытталған модель. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.1,4,5 


4/ IV 

 

4.  Ақапараттық  жүйелердің  талаптарының түсініктері. 

Талаптар 

түсініктерінің 

анықтамалары.  Талаптар  классификациясы. 

Графикалық 

интерфейсті 

жобалау. 

Техникалық тапсырма. (2 сағат) 

Ә.1, 4,5 

5/ V 


 

5.  АЖ  жобалау  технологиялары  және 

әдістерінің 

түсініктері. 

Процедура 

нотациясының концепциясы. (2 сағат) 

Ә.1, 4,5 

6/ VI 


 

6. 


Обьектілі-бағытталған 

талдау 


және 

жобалау 


методологиялары. 

 

ОББ Конспект, 

Ә.1,2,3,4,5  

концепциясының  негізгі  жағдайлары.  (2 сағат) 

7/VII 


 

7.

 

UML-унифицирленген 

мделдеу  тілі. 

Ақпараттық 

жүйелерді 

жобалауда 

қолданылатын UML-диаграммалардың негізгі 

түрлері. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.3,6 

8/VIII 


 

8. 


Мәндердің  негізгі  түрлері.  Жалпы 

механизмдер. 

Стандартты 

механизмдер 

(стереотиптер, 

белгіленген 

мәндер, 

шектеулер).  Қатынастар.  Қатынастардың 

негізгі типтері. UML класстары. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.3,5,6  

9/ IX 


 

 

 9. Диаграммалардың негізгі түрлері. Қолдану 

вариантының 

диаграммасы. 

Қызмет 


диаграммасы.  Класстар  диаграммасы.

 

(2 


сағат) 

Конспект, 

Ә.1,5,6 

10/X 


 

10.  Функциональды  талдау  және  жобалау 

методологиясы. 

SADT 


(IDEF0) 

концепциясының  негізгі  жағдайлары.  (2 

сағат) 

Конспект, Ә.7,8 

11/XI 


 

11.  Ақпараттық  ағымдар  моделінің  қарым-

қатынас 

логикасы 

(IDEF3). 

PFDD 


диаграммалары,  OSTN  диаграммалары.  (2 

сағат) 


Конспект, 

Ә.3,6 


12/XII 

 

12.  Деректер  ағымын  моделдеу.  Негізгі нотациялары. DFD диаграммалары. 

Конспект, 

Ә.3,5,6  

13/XIII 


 

13. 


Деректер 

қорын 


моделдеу.Негізгі 

нотациялары.  IDEF1X  диаграммалары.  (2 

сағат) 

Конспект, Ә.1,5,6 

14/XIV 


 

14.  Программалық  қамтаманы  өңдеудің 

унифицирленген  үрдісі  Rational  Unified 

Process (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.7,8 


15/XV 

 

15.  RUP  методологиясының  мінездемесі. Методологияда  ерекшеленетін  методология 

үрдістері  мен  стадиялары  .  Үрдістерді 

фазалар бойынша тарату. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.7,8 

 

4.2  Практикалық дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (30 сағат). 

 

Зер. жұм./ 

апта. 

Күні 


Тақырыбы 

Әдебиеттер 

тізімінің 

нөмірі және 

бөлімі 

1/ 


I- III 

 

1.  Лабораториялық  жұмыс  №1.  Пәндік аймақты  талдау.  Есептің  қойылымының 

Конспект, 

1,2,5 


 

мазмұны (6 сағат) 2/  

IV- VI 


 

2. 


Лабораторияллық 

жұмыс 


№2. 

Талаптарды 

талдау. 

Пайдаланушы 

интерфейсін жобалау. (6 сағат) 

Конспект, 

1,2,5 

3/ 


VII- IХ 

 

3.  Лабораториялық  жұмыс  №  3.  Жоба бойынша 

техникалық 

тапсырманы 

құрастыру. (6 сағат) 

Конспект, 

1,2,3,4,5,6 

4/ 

Х - ХII 


 

 

4.  Лабораториялық  жұмыс  №4  АЖ жобалау және талдау. (6 сағат) 

Конспект, 

1,2,3,4,5,6 

5/ ХIII-ХV 

 

 

 5. Лабораториялық жұмыс №5. Деректер қорын жобалау. (6 сағат) 

Конспект, 

7,8 

 

4.3  Курстық жұмыс 

Курстық  жобалар  АЖ  жобалау  үрдістерін  студенттермен  меңгеру, 

білімдерін  тексеру  және  жеке  өзіндік  жобалауда  алған  білімдерін  қолдануда 

біліктілітерін көрсету үшін жасалады. 

Курстық  жоболаудың  мақсаты  –  берілген  пәндік  аймақ  үшін  АЖ 

жобалауды өңдеу. 

  Курстық  жобалаудың  бөлімдері  АЖ  моделдерін  зерттеу  сұрақтарымен  

бүтіндей, немесе әртүрлі тағайындалудағы компоненттер және ішкіжүйелермен 

(бағдарламалық, ақпараттық, техникалық және т.б.)  толықтырылуына болады. 

 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары (75 сағат) 

4.4.1 Тақырып. Білімдердің ұйымы. 

4.4.2  Тақырып.  Білімдерді  алудың  стратегиялары.  Теоретико-әдістемелік 

тұрғыларын шығаруы және білімдердің жіктелулері.  

4.4.3 

Тақырып. Теоретико-методические 

аспекты 


извлечения 

и 

структурирования знаний. 4.4.4 Тақырып. Лингвистикалық тұрғы. "Ортақ код". 

4.4.5 Тақырып. Гносеология тұрғы.  

4.4.6  Тақырып.  Системность.  Әділдік.  Жаңа  білімдер  алудың  процесстің 

әдістемелігі. 

4.4.7 Тақырып. Деректер қоры. Айғақтар. Сұрақтар. Айнымалы. 

4.4.8 Тақырып. Білімдердің ұсыныстары интеграцияланған әдістері. 

4.4.9 Тақырып. Метабілімдер ИИ жүйелерде : ұсыныстардың қолдануы, 

мүмкіндіктің әдістері. 

4.4.10  Тақырып. Білімдердің ұсыныстарының  тілдері. 

4.4.11  Тақырып. Білімдердің шығаруы. 

4.4.12  Тақырып.  Лингвистикалық  білімдер.    Мәтіннің  талдаудың  және 

синтездің әдістері. 

4.4.13 Тақырып. Өз көшірмемен кестелер қосу. 

4.4.14 Тақырып. Бірнеше сұраныстарының нәтижелерің біріктіруы. 

4.4.15 Тақырып. Домены. 

 


 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

 

АЖ жобалауды сипаттайтын негізгі түсініктемелер 2.

 

АЖ өңдеуде қолданылатын негізгі жолдар 3.

 

АЖ өңдеу этаптары. Жүйелік талдау  4.

 

Пәндік аймақты моделдеу 5.

 

Мәндерді ерекшелеу әдістері. CRC-карточкалар 6.

 

Орындала алуының талдануы 7.

 

Талаптарды талдау. Техникалық тапсырма 8.

 

Техникалық тапсырмаға қойылатын стандарттар  9.

 

Техникалық тапсырма мазмұны мен құрамы 10.

 

Бизнес-үрдістерді моделдеудегі негізгі түсініктемелер  11.

 

Бизнес-үрдістерді моделдеу әдістері 12.

 

Бизнес-үрдістерді моделдеу кезіндегі негізгі пайда болатын сұрақтар 13.

 

Моделдеудің аспаптық құралдары 14.

 

АЖ ПҚ өмірлік циклінің үрдістері 15.

 

Rational  Unified  Process  (RUP)  программалық  қамтаманы  өңдеудің унифицирленген үрдісі  

16.


 

Рациональды унифицирленген үрдіс фазалары (RUP) 

17.

 

Рациональды унифицирленген үрдістің жұмыс пәндері (RUP) 18.

 

Рациональды унифицирленген үрдістің қосымша пәндері (RUP) 19.

 

Ақпараттық жүйелердегі ПҚ өңдеу стратегиялары 20.

 

Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйелердің  өмірлік  циклдарының моделі 

21.


 

Сарқырамалы  модель.  Артықшылықтары  мен  кемшіліктері.  Қолдану 

аймағы  

22.


 

Макеттеу 

23.

 

Инкрементті  модель.  Артықшылықтары  мен  кемшіліктері.  Қолдану аймағы 

24.


 

Спиральды  модель.  Артықшылықтары  мен  кемшіліктері.  Қолдану 

аймағы 

25.


 

Компонентті-бағытталған  модель.  Артықшылықтары  мен  кемшіліктері. 

Қолдану аймағы 

26.


 

Қосымшаларды  жылдам  өңдеу  моделі  (R  A  D).  Артықшылықтары  мен 

кемшіліктері. Қолдану аймағы 

27.


 

АЖ программалық қамтамаларды өңдеу стадиялары  

28.

 

Есептің қойылымының стадиялары («Техникалық тапсырма» стадиясы). 29.

 

Талаптарды талдау стадиясы («Эскизді жоба» стадиясы). 30.

 

Жобалау стадиясы («Техникалық жоба» стадиясы). 31.

 

Тарату стадиясы («Жұмыс жобасы» стадиясы). 32.

 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді өңдеу үрдісінің этаптары 33.

 

 Пәндік аймақты атлдау этаптары 34.

 

 Талаптарды талдау этаптары 35.

 

Жобалау этаптары  36.

 

Тарату этаптары 37.

 

Ендіру этаптары  

38. 

 Интерфейстің негізгі түсініктері. Пайдаланушы интерфейсі  

39.

 

Интерфейс түрлері мен типтері 40.

 

 Пайдаланушы интерфейсін өңдеу құралдары мен әдістері 41.

 

ПИ спецификациясының негізгі әдістері 42.

 

Интерфейстерді құрудың принциптері 43.

 

ПИ жобалау үрдісі 44.

 

ПИ қойылатын негізгі талаптар 45.

 

ПИ бағалау әдістемелері 46.

 

Объектілі-бағытталған талдау және жобалау методологиясы  47.

 

Объектілі-бағытталған моделдің негізгі принциптері 48.

 

 UML унифицирленген моделдеу тілі. Тілдің құрылыс блоктары 49.

 

UML  унифицирленген  моделдеу  тілі.  Прецеденттер  диаграммасының тағайындалуы мен мақсаты 

50.


 

UML 


унифицирленген  моделдеу  тілі.  Тізбек  диаграммасының 

тағайындалуы мен мақсаты 

51.

 

UML  унифицирленген  моделдеу  тілі.  Кооперация  диаграммасының тағайындалуы мен мақсаты 

52.


 

UML  унифицирленген  моделдеу  тілі.  Класстар  диаграммасының 

тағайындалуы мен мақсаты 

53.


 

UML  унифицирленген  моделдеу  тілі.  Ашып  қарау  диаграммасының 

тағайындалуы мен мақсаты 

54.


 

UML нотациясындағы қатынастар типі 

55.

 

Класстың  негізгі  стереотиптері.  Жарамдылық  диаграмммалары  (BCE, BCED) 

56.


 

 UML қолдана отырып жүйе элементтерінің әрекеттесуін моделдеу 

57.

 

Жүйе элементтерінің әрекеттесуін моделдеу диаграммасы 58.

 

Тізбек диаграммасының негізгі элементтері 59.

 

Прецеденттер диаграммасының негізгі элементтері  60.

 

Қызмет диаграммасының негізгі элементтері  61.

 

UML қолдана отырып жүйе класстарын моделдеу 62.

 

Класстар диаграммасының негізгі элементтері 63.

 

Жүйе класстарының моделінің диаграммасы 64.

 

UML қолдана отырып жүйе күйін моделдеу 65.

 

Күйлер диаграммасының негізгі элементтері  66.

 

Жүйе күйінің моделінің диаграммасы  67.

 

UML қолдана отырып жүйе компоненттерін моделдеу 68.

 

Компоненттер диаграммасының негізгі элементтері  69.

 

Жүйе компоненттерінің моделінің диаграммасы  70.

 

UML қолдана отырып жүйені ашып қарауды моделдеу 71.

 

Ашып қарау диаграммасының негізгі элементтері   72.

 

Жүйені ашып қарау моделінің диаграммасы  73.

 

Rational Rose CASE-құралының тағайындалуы мен мақсаты  74.

 

Rational Rose диаграммалары мен моделдері 75.

 

Деректер қорын жобалау  76.

 

Программаларды жобалау және транзакциялау   

77. 

Деректер қорын программалау           

       6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған   

курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады 

(1 – кесте). 

 1 – кесте 

Баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың 

әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге  сәйкес 

коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасына 

қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық 

жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Курстық жұмыс 0,5 

Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 

Ағымдағы бақылаудың 

орташа 


бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

                                             АБ = 0,2*((А1+А2)/2)+0,8*(Ср). 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

                                                     Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

 

 


10 

 

 6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік 

әріптік 

жүйесіне 

ECTS 

(Кредиттерді жинақтау 

және 


трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 

кестелерге сәйкес орындалады. 

     3  –  кесте.  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың    баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 


бойынша 

бағалар 


Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның 

бұрынғы 


түрі 4,0 

100 


Өте жақсы 

B+ 3,33 

85 


Жақсы 3,0 

80 


2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

4 – кесте. Балды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар 

 

Әріптік системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның 


бұрынғы 

түрі 


ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  FX, F    

11 

 

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері 

міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады. 7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.    

Әдебиеттер 

Негізгі:  

1.

 1. Вендров A.M. Проектирование программного обеспечения 

экономических       информационных систем: Учебник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и      статистика, 2005. - 544 с: ил. 

2.

 Маклаков С.В. BPwin и ERwin: CASE-средства для разработки 

информационных систем  

3.

 

Буч Г. Рамбо Д. Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя.- М.:ДМК,2000г. 

4.

 Маклаков СВ. Создание информационных систем с AllFusion Modeling 

Suite. - М.: Диалог-МИФИ, 2003. 

5.

 

Мацяшек, Лешек, А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием  UML :Перс англ .- М.: 

Издательский дом «Вильямс»,2002г. 

6.

 

Рудикова Л.В. У. Боггс, М. Боггс. UML, Rational Rose. М., ЛОРИ, 2000  Қосымша: 

7. Просницкий А., Владимир Иванов В. 

Самоучитель «Управление проектами 

в Microsoft Project 2010» - http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=450942, 2011 

  

8. Просницкий А., Владимир Иванов В.  Изучение MS Project 2010 за 1 день. 

leo@leoconsulting.com.ua,  www.leoconsulting.com.ua,    turbo@microsoftproject.ru, www.turboproject.ru 

Каталог: student -> sillabus -> is kz
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
is kz -> Akak3305 АҚпараттық Қауіпсіздік және ақпаратты
is kz -> OS2225- «Операциялық жүйелер»
is kz -> Жұмыс бағдарламасы (syllabus) syllabus 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

жүктеу 135.61 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет