Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасыжүктеу 159.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.04.2017
өлшемі159.85 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі 

Коммерциялық емес АҚ 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті»  

Жылуэнергетика факультеті 

Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы 

 

 

                                                                       «Бекітемін» 

 

ЖЭФ деканы_________Зияханов М.У                                                                                  _________  2016 ж. 

 

  

 

SYLLABUS  

Him 1207 - Химия пәні бойынша 

 

5В071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығына    

 

 Курс                                      -  1 

Семестр                             -  1                            

Барлық кредит:                  -  2 

Барлық ESTS кредит         -  3                  

Барлық сағат:                    - 90 

Аудиториялық:  

Дәріс                                 - 15 сағ.                                         

Машықтану сабақтары    -   8 сағ.  

Зертханалық сабақтар     - 15 сағ.  

ОӨЖ                                 - 52 сағ. 

Оның ішінде СОӨЖ        - 15 сағ.  

ЕСЖ                                 -   2 

Емтихан 

 

  

 

  

 

Алматы, 2016 Syllabus  5В071700  –  Жылу  энергетикасы  мамандығы  жұмыстық  оқу 

жоспарының негізінде жасалды. 

Құрастырғандар:    х.  ғ.  к.,    доцент    Тұманова  А.А.,    х.  ғ.  к.,    доцент 

Идрисова Қ.С.  

Syllabus  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы  отырысында 

қаралды және бекітілді  (" 21 "   06    2016 ж.,   №  7 хаттама). 

 

 

 Кафедра меңгерушісі ___________ Мусабеков Р.А. 

 

 Syllabus жылуэнергетика факультеті оқу-әдістемелік комиссиясының 

отырысында қаралды және бекітілді  (" 22 "   06    2016 ж.,   № 4 хаттама). 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Пәннің аталуы:              ХИМИЯ   

         1.

 

Оқытушылар туралы мәлімет: 

 

Туманова Айтбала Айтеновна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  

Офис:  А508, А-409 аудитория. 

Тел.: 83272 92 53 80 

E-mail: tumanova.aytbala@mail.ru 

 

Идрисова Карлыгаш Садыровна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.   

Офис: А508, А-409 аудитория. 

E-mail: Idrisova KS@mail.ru 

Тел.:  83272 92 53 80 

 

 Султанбаева Болдых Мирсадыковна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  

Офис:  А407, А-409 аудитория. 

Тел.: 83272 92 53 80 

E-mail: sultan-bol@yandex.ru  

2.

 

Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің уақыты мен 

орны:    Сабақтар  кестесіне  сәйкес  өткізіледі.  СОӨЖ  консультациялар 

кестесі  жылуэнергетика  факультеті  деканаты  (Б-227)  және  өнеркәсіптік 

жылуэнергетика кафедрасының хабарландыру тақталарында ілінген.  

3.

 

Пәннің сипаттамасы 

3.1

 

"Химия" пәнінің мақсаты:  жылуэнергетика саласына бакалаврларды 

кәсіптік  дайындау  процесінің  құрама  бөлігі  болып  келетін  студенттерге 

жалпы және бейорганикалық химияның арнаулы бөлімдерін жете меңгерту. 

3.2  Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Атом құрылысы.  Д.И.Менделеевтің периодтық заңы мен периодтық 

кестесі. Химиялық байланыс. Комплексті қосылыстар. Химиялық 

процестердің энергетикасы. Электролит және бейэлектролит ерітінділері. 

Ерітінділердің коллигативті қасиеттері.    Электрохимия. Металдар 

коррозиясы және одан қорғау әдістері. Пәнді оқу арқылы студент білуі қажет: 

1.

 Химияның негізгі стехиометриялық заңдарын; 

2.

 Атом құрылысын; 

3.

 Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі мен заңын, оның молекулалар мен  

атомдар құрылысы теориясымен байланысын; 

4.

 

Химиялық байланыстың негізгі түрлері мен сипаттамасын, периодтық жүйедегі құрылысы мен атом ішіндегі орналасуының байланысының себебін; 

5.

 Ле-Шателье қағидасын; 

6.

 Комплексті қосылыстардың координациялық теориясын; 

 


7.

 

Химиялық термодинамиканың заңдарын8.

 

Ерітінділер теориясын; 9.

 

Тотығу-тотықсыздану реакцияларын; 10.

 

Электродтық потенциалдар теориясын; 11.

 

Металдардың коррозиясын және одан қорғау әдістерін; 12.

 

 Экологиялық мәселелерді шешуде химияның рөлін. Пәнді оқу арқылы студенттің алатын білік дағдысы

1.

 Химияның негізгі стехиометриялық заңдарына есеп шығара білу; 

2.

 Периодтық жүйедегі элементтердің орналасуын сипаттау, олардың  

электрондық формуласын графиктік түрде жаза білу, орбитальдарды 

түрлерге жіктеу; 

3.

 Вернердің  координациялық теориясына сәйкес комплексті 

қосылыстарға түсініктеме беру; 

4.

 

Термодинамиканың 1 және 2-ші  заңдарын білу, реакциялардың жылулық эффектілерін есептеу

5.

 Химиялық тепе-теңдікті анықтауда Ле-Шателье қағидасын пайдалана 

білу; 


6.

 

Ерітінділердің рН мәнін және концентрациясын есептеп білу, концентрацияның бір өлшем бірлігінен екіншіге  көшу; 

7.

 Тұздар гидролизінің теңдеулерін жазу; 

8.

 Тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіруді; 

9.

 Электродтық потенциалдар мен ЭҚК есептеуде металдардың кернеу 

қатарын пайдалана білу; 

10.

 

Металдардың коррозиялық процестерін сипаттау.  

3.2

 

 Пәннің алдыңғы деректемелері: мектеп бағдарламасының 

деңгейінде  химия, физика, математика. 3.4  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  Жадығаттану.  Суды  дайындаудың 

физика-химиялық  тәсілдері.  ЖЭС-тар  мен  өнеркәсіптік  өндірістерде  суды 

дайындау. 

Жылуэнергетиканың 

конструкциялық 

материалдары. 

Жылуэнергетикалық  жүйелердегі  су-химиялық  тәртіптер  және  су  сапасын 

бақылау.  Су,  отын  және  майлағыш  майлар  технологиясы.  Су  дайындау 

қондырғылары мен жүйелері.  

 

4.

 

Пәннің мазмұны мен құрылымы  

4.1 Теориялық дайындалу 

Тақы


рып 

№  


Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Әдебие


т 

нөмірі 
Кіріспе. Атом-молекулалық  ілімнің негіздері. Химия 

ғылымы. Материя және қозғалыс туралы түсінік. 

Химияның жаратылыстану ғылымдарының жүйесіндегі 

орны. Химияның табиғаттану мен техника дамуындағы 

маңызы, оның жылуэнергетика саласында қолданылуы.  

Конспек

т  

[1-3] 


Химияның  негізгі  түсініктері:  атом,  молекула,  жәй  зат, 

химиялық  қосылыс.  Химиялық  элемент.  Атомдық  және 

элементтік  массалар.  Молекулалық  масса.  Моль,  молярлы 

масса. Химияның негізгі заңдары. Химиялық жүйе туралы 

ұғым.  Фаза,  компонент.  Гомогенді  және  гетерогенді 

жүйелер. (2 сағ)  

2* 

Атом  құрылысы  және  периодтық  заң.  Атомның  квант-

механикалық  моделі.  Кванттық  сандар,  олардың  өзгеру 

шектері.  s,  p,  d,  f-атомдық  орбитальдар  түрлері. 

Көпэлектронды  атом.  Атомдардың  электрон  қауызын 

толтыру.    Паули  принципі,  Хунд  және  Клечковский 

ережелері.  Иондану  потенциалдары  және  периодтық 

жүйедегі 

элементтердің 

орналасуына 

байланысты 

атомдардың  электрон  тартқыштығы.    Электртерістілік. 

Периодтық заңның мазмұны. (2 сағ) Конспек

т  

[1,2,4] 


 Химиялық  байланыс.  Вернердің    координациялық теориясы.  Химиялық  байланыстар  түзілуінің  себептері. 

Коваленттік,  иондық,  сутектік,  металдық  байланыстар. 

Валенттік  байланыс  (ВБ)  және  молекулалық  орбитальдар 

(МО)  әдістері. ВБ әдісі және орбитальдардың гибридтенуі. 

Атомның валенттік күйі. (2 сағ) 

Вернердің 

координациялық 

теориясының 

негізгі 

қағидалары.  Комплексті  қосылыстардың  құрылымы. 

Негізгі  түсініктер:  орталық  атом,  лиганд,  комплексті 

бөлшек,  сыртқы  сфералық  ион,  координациялық  сан, 

дентаттылық. (2 сағ) 

Конспек

т  

[1-5] 


 

  

 

 Химиялық  процестердің  энергетикасы.  Химиялық 

тепе-теңдік.  Химиялық  реакциялардың  энергетикалық 

сипаттамалары. 

Интенсивтік 

және 


экстенсивтік 

параметрлер.  Термодинамиканың  негізгі  түсініктері. 

Термодинамиканың    бірінші  бастамасы.  Энтальпия.  Гесс 

заңы мен салдары. Термодинамиканың  екінші  бастамасы. 

Энтропия.  Гиббс  энергиясы.  Химиялық  тепе-теңдік. 

Қайтымды  және  қайтымсыз  химиялық  реакциялар.  Ле-

Шателье принципі. (2 сағ) 

Конспек

т  

 [1,2,4] 

 

 

  

5* 


Электролит 

және 

бейэлектролит 

ерітінділерінің 

қасиеттері. Сұйық ерітінділер. Ерігіштік. Генри, Дальтон, 

Сеченов заңдары. Ерітінділердің коллигативті қасиеттері. 

 Рауль  заңы.  Осмос  және  осмостық  қысым.  Вант-Гофф 

теңдеуі.  Судың  электролиттік  диссоциациясы.    Судың 

иондық көбейтіндісі. Сутектік көрсеткіш.Күшті және әлсіз 

электролиттер.  Электролиттік  диссоциациялану  дәрежесі 

мен тұрақтысы. Оствальдтың сұйылту заңы. Ерітінділердің 

активтілігі  және  иондық  күші  туралы  ұғым.  Тұздар Конспек

т  

 [1,2,4] 

 


гидролизі, гидролиздену тұрақтысы мен дәрежесі. (3 сағ) 

6* 


Сулы 

ерітінділердегі 

тотығу тотықсыздану 

реакциялары. Электрохимиялық процестер.  

Тотығу  -  тотықсыздану  реакцияларының  түрлері. 

Металдардың электродтық потенциалдары. Гальваникалық 

элемент.  Концентрациялық  элемент.  Электр  қозғаушы 

күші(ЭҚК)  және  оны  өлшеу.  Сутектік  және  оттектік 

электродтардың  потенциалдарын  есептейтін  Нернст 

теңдеуі. 

Концентрациялық 

және 

электрохимиялық поляризація. 

Электролит 

ерітінділерінің 

және 


балқымаларының  электролизі.  Еритін  және  ерімейтін 

анодтармен  электролиз.  Фарадей  заңдары.  Ток  бойынша 

шығым. Электродтық реакциялардың кинетикасы. (2 сағ) 

Конспек

т  

 [1,2,4] 

 

7* 


 

 

  

 

  

Металдардың 

коррозиясы 

және 

одан 

қорғау. 

Коррозиялық  процестердің  анықтамасы  және  жіктелуі. 

Химиялық және электрохимиялық коррозияның механізмі,, 

термодинамикасы және кинетикасы.  Қанғыма токтарының 

әсерінен  жүретін  коррозия.  Коррозиядан  қорғайтын 

әдістер:  легірлеу,  электрохимиялық  қорғау,  қорғаныш 

қаптамалар,  коррозиялық  орта  қасиеттерінің  өзгеруі, 

қанғыма токтармен жүретін коррозиядан қорғау. Коррозия 

ингибиторлары. (2 сағ) 

Конспек

т  

 [1,2,4] 

 

 

* - сырттай оқу бөліміне арналған    

         Барлығы:  15 сағат  

4.2 Тәжірибелік дайындалу 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың тізімі 

 

Тақы рып № 

Тақырыбы 

 

Пайдаланылған әдебиет нөмірі  

1 * 


Зертханалық жұмыс кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерін есте сақтау және 

зертханалық құралдармен таныстыру. 

№ 1 - жұмыс. Бейорганикалық 

қосылыстардың кластары. (2 сағ) 

Методикалық 

материалдар,     

[15]    


2* 

№ 2 - жұмыс. Еру процесінің 

термодинамикасы. (2 сағ) 

Методикалық 

материалдар,     

[15]    


3* 

№ 3 - жұмыс. Тұздар

 

 гидролизі. (2 сағ)  

Методикалық 

материалдар, [15] 

4 * 


№ 4 -  жұмыс. Тотығу - тотықсыздану 

реакциялары. (2 сағ) 

Методикалық 

материалдар, [15]    

5  

№ 5 - жұмыс. Металдардың кернеу қатары және гальваникалық 

элементтердің  жұмысы. (3 сағ) 

Методикалық 

материалдар, [15]     6  

 

№ 6 -  жұмыс. Электролиз. (2 сағ)  

Методикалық 

материалдар,[15]   

7* 


№ 7 -  жұмыс.  Металдардың  

коррозиясы.  (2 сағ) 

Методикалық 

материалдар,[15]     

 

* - сырттай оқу бөліміне арналған    

 Барлығы:  15 сағат  

4.2.2 Машықтану сабақтарының тақырыптары 

 Тақырыбы 

Әдебиет 


нөмірі 

 Электролит және бейэлектролит ерітінділері. 

Ерітінділердің  концентрациясын көрсету 

жолдары. (2 сағ) 

 

Әдебиет [8-11]  

Химиялық термодинамика. Химиялық  тепе-теңдік. (2 сағ) 

 

Әдебиет [8-11] 

Металдардың кернеу қатары. Гальваникалық элементтер. (2 сағ) 

Әдебиет [8-11]

 Электролиз. Коррозия. (2 сағ)  

Әдебиет [8-11]

 

 

  

 

  

 

        Барлығы:     8 сағ. 

 

 

4.2.3   Есептік-сызба жұмысы 

 

4.2.3.1  Есептік-сызба жұмысы №1.  Тақырыптар:    Атомдар  құрылысы  және  химиялық  элементтердің 

жүйеленуі.  Химиялық  байланыс.  Комплексті  қосылыстар.  Химиялық 

реакциялардың  энергетикасы.  Химиялық  ынтықтылық.  Химиялық  кинетика 

және тепе-теңдік.  

          [5]-ші  әдістемелік  нұсқаулықтарға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  1 

аптада беріледі, қорғау семестрдің 7-ші аптасында жүргізіледі. 

4.2.3.2  Есептік-сызба жұмысы №2. 

Тақырыптар:    Ерітінділердің  концентрациясы.  Электролиттер  ерітінділері. 

Осмос пен осмостық қысым. Рауль заңдары.Электродтық потенциалдар және 

ЭҚК. Электролиз. Коррозия және металдарды одан қорғау.                    

[5]-ші  әдістемелік  нұсқаулықтарға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  7 

аптада беріледі, қорғау семестрдің 14-ші аптасында жүргізіледі. 

 

  

 

  

 


4.3 Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптары (СӨЖ) 

 

№ 

п/п Өзіндік жұмысы тақырыптары  

1 *  Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Кванттық сандар. 

 Молекулалық орбитальдар әдісі. 3 *  Полидентаттық комплексті қосылыстар. 

 Химиялық реакциялардың  термодинамикалық сипаттамасы. 

 

5 *  Ерітінділердің концентрациясы және рН.    

 

  

Газдардың ерітінділерде еру заңдары. Қері осмос. 

 * 


Тотығу - тотықсыздану реакцияларын теңестіру әдістері. 

Гальваникалық элементтердің ЭҚК анықтау. 

 

 

     7 *  Фарадей заңдары. 

Электрохимиялық коррозия.   

Таза металдарды алу әдістері. *  - сырттай оқу бөлімі үшін 

4.4 Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысының (СОӨЖ) 

тақырыптары 

№  


 

Жұмыстың мазмұны 

Әдебиет 

нөмірі  


1*  Атомның электрондық және графикалық 

формулаларын құрастыруы және 

валенттіліктерін анықтап білу. (2 сағ) 

5,6,7,8,9 

2*  Иондық, коваленттік, металдық, молекулалық 

байланыстар. Қосылыстардағы байланыстар 

түрлерін ажыратып білу. (2 сағ) 

5,6,7,8,9 

3*  Комплексті қосылыстардың жіктеліу, 

номенклатурасы. (2 сағ) 

5,6,7,8,9 

4*  Химиялық реакциялардың термодинамикалық 

параметрлерін есептеу. (2 сағ) 

5,6,7,8,9 

5*  Ерітінділердің концентрацияларын, рН мәнін, 

иондық күшін, диссоциациялану дәрежесін, 

осмостық қысымын есептеу. (2 сағ) 

5,6,7,8,9 

6*  Гальваникалық элементтер. Электродтық  

потенциал. Нернст теңдеуі. Электродтық  

потенциалға есептерді шығару. Гальваникалық 

5,6,7,8,9 элементтің ЭҚК. (2 сағ) 

7*  Электролиз 

процесінің  негізі.  Иондардың 

разрядтану  ережелері.  Электролиттер  сулы 

ерітінділерінің 

электролизі. 

Электролиз 

процесінің  теңдеулерін  жазу.  Жаттығулар.  (2 

сағ) 

5,6,7,8,9 8*  Металдар 

коррозиясы. 

Металдардың 

электрохимиялық  коррозиясы.  Катодтық  және 

анодтық процестердің теңдеулерін жазу. (1 сағ) 

5,6,7,8,9 

                                                      Барлығы: 15 сағат  

 

 (*)  - сырттай оқу бөлімі үшін  

4.5 Аралық бақылау  кестесі 

Аралық 

бақылау 

   

Мазмұны 

Өткізу мерзімі 

және түрі 

№ 1 


Химияның  негізгі  заңдары  мен  түсініктері. 

Бейорганикалық 

қосылыстардың 

кластары. 

Д.И.Менделеевтің 

периодтық 

заңы 

және 


элементтердің  периодтық  жүйесі.  Атомдар 

құрылысы.  Химиялық  байланыс.  Комплексті 

қосылыстар. 

Химиялық 

процестердің 

энергетикасы. Химиялық термодинамика.  

7-ші аптада 

№ 2 


Ерітінділер.  Идеал  ерітінділердің  заңдары. 

Ерітінділердің  коллигативті  қасиеттері.  Тотығу 

- тотықсыздану реакциялары. Электрохимиялық 

процестер. Металдардың коррозиясы және одан 

қорғау. Металдар химиясы. 

15-ші аптада 

 

4.6 Студенттер өзіндік жұмысының кестесі: 

 

№ 

п/п Сабақтың 

түрі 


СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ тапсыру 

мерзімдері 

Әдебиет 


нөмірі мен 

бөлімі 


 

  

  

 

3   

Дәрістер 

 

 

Зертханалық жұмыстар 

 

  

№1  cеместр-

лік жұмыс 

 Алдыңғы дәрістер 

материалдарымен 

жұмыс істеу 

Орындалатын 

зертханалық 

жұмыстың теориясын 

оқу, жұмысты 

орындауға дайындалу 

Тапсырмалар 

бойынша теорияны 

2 аптада 1 рет 

 

 

2 аптада 1 рет  

 

  

Тапсырылуы    -  

1-ші 

апта, 


Конспект 

Әдебиет [1-6] 

 

Әдістемелік нұсқаулар [4] 

 

  

Әдебиет [1-5], 

Әдістемелік 


 

 

  

 

  

 

№2  cеместр-лік жұмыс 

 

 оқып, есептерді шешу 

 

Тапсырмалар бойынша теорияны 

оқып, есептерді шешу 

 

қабылдануы  -   7-ші апта 

Тапсырылуы    -  

7-ші 

апта, 


қабылдануы  -   

14-ші апта 

нұсқаулар [5] 

 

Әдебиет [1-5], Әдістемелік 

нұсқаулар [5] 

 

4.7 Қорытынды бақылау сұрақтары:  

1. Химияның негізгі түсініктері: атом, молекула, атомдық және  

молекулалық массалар, жәй және күрделі зат, химиялық эквивалент, моль. 

2. Химияның негізгі заңдары. 

3. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары: қышқылдар, 

негіздер, тұздар, оксидтер. 

4.

 

Менделеевтің периодтық заңы мен элементтердің периодтық жүйесі, оның құрылымы.   

5.

 Атом құрылысының квант-механикалық моделі.  

6.

  Электрондық бұлт туралы түсінік. Квант сандары. 

7.

 Орбитальдарды электрондармен толтыру реті. Энергияның кішіреюі 

принципі. Паули принципі. Хунд ережесі. Клечковский ережесі. 

8.

 

Энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелердің сиымдылығы. Атомдардың  электрон  қауыздарының  құрылысы.  Периодтық  жүйенің  атом 

құрысымен байланысы. 

9.

 

 Периодтық жүйе бойынша элементтердің өзгеретін және өзгермейтін қасиеттері. 

10.


 

 Иондану энергиясы, электронға тартқыштық, электртерістілік. 

Иондану потенциалы. 

11.


 

 Химиялық байланыстың табиғаты. Валенттілік теориясы. Тотығу 

дәрежесі туралы түсінік. 

12.


 

 Коваленттік байланыс.  

13.

 

 π  және  σ-байланыстар. Байланыс ұзындығы мен энергиясы. 14.

 

 Коваленттік байланыс түзілуінің  донорлы-акцепторлы механизмі. 15.

 

 Иондық байланыс. 16.

 

 Металдық байланыс. 17.

 

 Сутектік байланыс. Оның түзілуінің механизмі. 18.

 

 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Тотығу-тотықсыздану  реакцияларының 

жіктелуі. 

Типтік 

тотықтырғыштар мен 

тотықсыздандырғыштар.  Тотығу-тотықсыздану  реакцияларын  теңестіру 

әдістері: электрондық және ион-лектрон-дық баланс. 

19.


 

 Әр түрлі топтар мен периодтар элемент атомдарының валенттік 

мүмкіндіктері. 

20.


 

 Ерітінділер, анықтамасы, жіктелуі. Ерітінділердің концентрациялары 

туралы түсінік, оларды өрнектеу жолдары. 

21.


 

 Электролит 

және 

бейэлектролит ерітінділері. 

Ерітінділердіің 

коллигативті  қасиеттері.  Осмос  және  омостық  қысым.  Криоскопия 

және эбуллиоскопия. 22.

 

 Күшті  және  әлсіз  электролиттер.  Электролиттік  диссоциациялану теориясы. 

Электролиттік 

диссоциацияланудың 

дәрежесі 

мен 

тұрақтысы. Оствальдтың сұйылту заңы. 23.

 

  Су. Судың иондық көбейтіндісі. Ортаның сутектік көрсеткіші. 24.

 

 Активтілік  (а),  активтілік  коэффициенті.  Ерітінділердің  иондық  күші (μ).  а мен μ арасындағы байланыс. 

25. Тұздардың гиролизі.  Гидролиздену дәрежесі мен тұрақтысы. 

25.

 

 Электрохимиялық процестердің анықтамалары мен жіктелуі. Электродтық  потенициал  туралы  түсінік.  Стандартты  электродтық  

потенциал. Металл электродының потенциалын есептейтін  Нернст теңдеуі. 

26.

 

 Гальваникалық элемент. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күші. Концентрациялық  элемент. 

27.


 

 Газ электродтары. Сутектік және оттектік электродтарының 

потенциалдарын есептеу 

28.


 

 Тотығу-тотықсыздану потенциалы (Redox- потенциал). 

29.

 

 Электродтық процестердің кинетикасы. Концентрациялық және электрохимиялық  поляризация. 

30.


 

 Электролиз. Фарадей заңдары. Еритін және ерімейтін анодпен  

электролиздеу  (балқымада  және  ерітіндіде).  Ток  бойынша  шығым. 

Электролиздің практикада қолданылуы. 

31.

 

 Коррозия. Коррозияның негізгі түрлері: химиялық, электрохимиялық, қаңғыма  токтарының  әсерінен    коррозия.  Коррозиядан  қорғау  әдістері. 

Коррозияның ингибиторлары.  

32.

 

 Коррозияның термодинамикасы мен кинетикасы. 33.

 

 Металдардың физика-химиялық қасиеттері. Металдарды алудың негізгі әдістері. 

34.


 

 Метал құймалары, қатты ерітінділер және интерметалдық қосылыстар.  

5  Баға бойынша ақпарат 

5.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

    1 – кесте 

Баға 

Балдың сандық эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасы (Ор) 

1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

5.2 Балл қою саясаты: 

     2,3-кестелердегі  бағалардың  балдары  максималды  болып  саналады. 

Дәрістерге  қатысу  балдары  қатыспаған  дәрістердің  санына  байланысты 

болады. 


 

5.3  Университет  оқушыларының  академиялық  мобильдігін 

ұйымдастыруда бағаларды аудару 

      ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерінің  бағаларын    ECTS  бойынша  

балдық-рейтингтік жүйеге аудару 3 және 4 кестелер бойынша жүргізіледі.  

                                                                                                        

Кесте  3    -    ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерінің  бағаларын    ECTS 

бойынша  балдық-рейтингтік жүйеге аудару 

  

Әріптік жүйе 

Баллдың 

%-дық 

Дәстүрлі жүйе 


ECTS 

 б-ша баға 

 

б-ша баға 

сандық 

эквиваленті 

мөлшері 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы

 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы

 

С 

В 

3,0 


80 

С 

2,0 65 

Қанағат


 

1,0 50 

FX, F Қанағатсыз

 

 

 Кесте  4    -    ҚР  ECTS  бойынша    балдық-рейтингтік  әріптік  жүйенің бағаларын ECTS бағаларына аудару 

 

Әріптік жүйе б-ша 

баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мөлшері 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

 бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

Қанағат 


С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағат 
0-49 

Қанағатсыз FX, F 

 

6. Пән саясаты: 

- сабақтарға кешікпей келу, қалдырмау; 

- сабақтарға белсенді қатысу;   

- орынды себептермен қалдырған зертханалық сабақтарды өтеу  (деканаттың 

рұқсатымен); 

- семестрлік жұмысты уақытында орындап, тапсыру: 

-  сабаққа кітапхана мен үйде өзіндік дайындалу. 

7. Академиялық этика ережелері: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп қою.    Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  талқылану  керек.  Шешілмейтін  жағдайда  деканат  қызметкерлеріне 

жеткізілуі қажет.  

 

8 

Әдебиет тізімі 

Негізгі: 

1. Бірімжанов Б.А. Жалпы химия. –А.: Мектеп, 2001. 

2.  Пірәлиев  С.Ж.,  Бутин  Б.Н.,  Байназарова  Г.М.,  Жайлау  С.Ж.  Жалпы 

химия. –Алматы, 2003.-т.1-2.  

3. 4. Коровин Н.В. Общая химия. - М.: Высшая школа, 2005. 

4.  Харин  А.Н.,  Катаева  Н.А.,  Харина  Л.Г.  Курс  химии.  -  М.:  Высшая 

школа,1983. 

5. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. 

- М.: Астрель, 2004. 

6. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - М.: Интеграл-

Пресс, 2004. 

7. Задачи и упражнения по общей химии под ред. Коровина Н.В.  - М.: 

Высшая школа, 2004. 

8. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Задачи по неорганической 

химии.- М.: Высшая школа, 1990. 

9.Краткий справочник физико - химических величин. / Под ред. 

 А.А. Равделя и А.М. Пономаревой. – С.-П.: «Иван Федоров», 2003.  

 

Қосымша:   

10.  Аханбаев  К.А.  Жалпы  және  анорганикалық  химия.  –  А.:  Мектеп, 

1987. 

  

Әдістемелік  материалдар: 11.

 

 Туманова А.А., Идрисова Қ.С. Химия. Дәрістер конспектісі.  –Алматы, АЭжБИ, 2006. 

12.


 

 Сұлтанбаева Б.М., Тұманова А.А. Химия. Энергетикалық 

мамандықтарының  студенттеріне  арналған  оқу  құралы.  –  АЭжБУ,  Алматы, 

2012.  


13.

 

 Даулетов Б.Д., Ильясов Е.Г. Тотығу-тотықсыздану реакциялары  және  электрохимиялық процестер. - АЭЖБИ, Алматы, 2001. 

14.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Тест  тапсырмалары.  –

Алматы, АЭжБИ, 2005. 

15.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Зертханалық  жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. –Алматы, АЭжБИ, 2007. 

16.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Семестрлік  жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. –Алматы, АЭжБИ, 2009. 

 

  

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> tef -> 2017 -> pte kz
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> «Бекітем»
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
2017 -> Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
pte kz -> Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2016 ж. ZhEавt 3316 «Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық процестерді абт және абж»

жүктеу 159.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет