Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасыжүктеу 157.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі157.91 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі 

КЕАҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті»  

Жылуэнергетика факультеті 

Өнеркәсіптік жылуэнергетика  кафедрасы 

 

                                                                        «Бекітемін» 

 

ЖЭФ деканы_________Зияханов М.У. 

                                                           «       » ________2016 ж. 

 

  

SYLLABUS 

Him 1210 - Химия  пәні бойынша 

 

5В071800 – «Электрэнергетикасы»  мамандығына  

 

 Курс                                  - 1 

Семестр                            - 2                            

Барлық кредит:                - 2  

Барлық ECTS кредит      - 3          

Барлық сағат:                  - 90  

Аудиториялық: 

Дәріс                                - 15 сағ.                                         

Зертханалық сабақтар    - 15 сағ. 

Машықтану сабақтары   -  8 сағ.  

СӨЖ                                 - 52 сағ. 

СОӨЖ                              - 15 сағ.  

ЕСЖ                                 -  2 

Сынақтау түрі                 - емтихан 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2016 Syllabus  5В071800  –  Электр  энергетикасы  мамандығы  жұмыстық  оқу 

жоспарының негізінде жасалды. 

Құрастырғандар:    х.  ғ.  к.,    доцент    Тұманова  А.А.,  х.  ғ.  к.,  доцент. 

Идрисова К.С.,  х. ғ. к., доцент Султанбаева Б.М.  

Syllabus  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы  отырысында 

қаралды және бекітілді  (" 21 "   06    2016 ж.,   №  7 хаттама). 

 

 

 Кафедра меңгерушісі ___________ Мусабеков Р.А. 

 

  

Syllabus  жылуэнергетика факультеті оқу-әдістемелік комиссиясының 

отырысында қаралды және бекітілді  (" 22 "  06   2016 ж.,   №  4 хаттама). 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Оқытушылар туралы мәлімет: 

 

Туманова Айтбала Айтеновна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  

Офис:  А 508, А 409 аудитория. 

Контакты: 8 (727) 2 92 53 80, pte@aipet.kz 

 

Идрисова Карлыгаш Садыровна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  Офис:  А 508, А 409 аудитория. 

Контакты: 8 (727) 2 92 53 80, pte@aipet.kz  

Султанбаева Болдых Мирсадыковна, х.ғ.к., ӨЖЭ кафедрасының доценті.  

Офис:  А407, А 409 аудитория. 

Контакты: 8 (727) 2 92 53 80, pte@aipet.kz  

2.  Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің уақыты мен 

орны:    Сабақтар  кестесіне  сәйкес  өткізіледі.  СОӨЖ  консультациялар 

кестесі  электрэнергетика  факультеті  деканаты  (С-209)  және  өнеркәсіптік 

жылуэнергетика кафедрасының хабарландыру тақталарында ілінген. 

 

3.  Оқу пәнінің сипаттамасы: 

Химияның  негізгі  түсініктері  мен  заңдары.  Атом  құрылысы.  Д.И. 

Менделеевтің  периодтық  заңы  мен  элементтердің  периодтық  жүйесі. 

Химиялық  байланыс.  Ерітінділер.  Химиялық  процестердің  кинетикасы  мен 

энергетикасы.  Тотығу-тотықсыздану  реакциялары.            Электрохимиялық 

процестер.  Металдардың  жалпы  қасиеттері.  Құймалар.  Металдар 

коррозиясы және одан қорғау әдістері.  

3.1  "Химия"  пәнінің  мақсаты:    Энергетик-бакалаврларды  кәсіптік 

дайындау  процесінің  құрама  бөлігі  болып  табылатын  жалпы  химия  және 

электрохимия бөлімдерін жете меңгерту. 

      

Пәнді оқу арқылы студент білуі қажет: 

1.

 Химияның негізгі заңдарын; 

2.

 Атомдар құрылысын; 

3.

 Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі мен заңын, оның атомдар 

мен молекулалар құрылысы теориясымен байланысын; 

4.

 

Химиялық байланыстың негізгі түрлері мен сипаттамаларын, периодтық жүйедегі құрылысы мен атом ішіндегі орналасуының 

байланысының себебін; 

5.

 

Химиялық термодинамика негіздерін; 6.

 

Химиялық реакциялардың кинетикалық теориясын; 7.

 

Электролит ерітінділерінің теориясын; 8.

 

Тотығу-тотықсыздану реакцияларын; 9.

 

Электродтық потенциалдар теориясы мен электролиз теориясын; 10.

 

 Металдар мен құймалардың физика-химиялық қасиеттерін; 11.

 

Металдардың коррозиясын және одан қорғау әдістерін.  

Пәнді оқу арқылы студенттің алатын білік дағдысы

1.

 Химияның негізгі заңдарына есеп шығара білу; 

2.

 Периодтық жүйедегі элементтердің орналасуын сипаттау; 

3.

 Химиялық реакциялардың жылдамдығын және температуралық 

коэффициентін есептеу, химиялық тепе-теңдік ығысуының бағытын 

анықтауда Ле-Шателье принципін пайдалана білу; 

4.

 Молекулалардың электролиттік диссоциациялану теңдеулерін жазу, 

электролит ерітінділерінің рН мәнін, иондық күшін және активтілікті 

есептеп білу; 

5.

 Тотығу-тотықсыздану реакцияларына теңдеулер жазу

6.

 Электродтық потенциалдар мен ЭҚК есептеуде металдардың кернеу 

қатарын пайдалана білу; 

7.

 

Электролиз кезінде анодта және катодта жүретін процестерді сипаттау, ток шығымын есептеу; 

8.

  Металдардың коррозиялану процестерінің теңдеулерін құрастыру. 

 

«Химия» пәнін оқу нәтижесінде студенттер келесі кәсіптік компетенцияларға ие болуы қажет: химия саласында кәсіптік  

мәселелерді шешу. 3.2  Қайта деректемелері

:

: қажет емес. 

 

  3.3  Кейінгі деректемелері: экология және тұрақты даму

электртехникалық жадығаттану, электртехникалық материалдар және 

бұйымдар. 

 

4. Пәннің мазмұны мен құрылымы   

      

 4.1 Теориялық дайындалу  

Тақы 


рып 

№  


Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

 

Әдебиет нөмірі 

(*)  

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары.  

Жаратылыс  ғылымдары  жүйесінде  химияның  орны. 

Химияның  негізгі  түсініктері:  атом,  молекула,  жәй 

және  күрделі  заттар.  Моль,  молярлы  масса, 

эквивалент, 

эквиваленттің 

молярлы 

массасы. 

Массаның  сақталу  заңы,  құрам  тұрақтылық  заңы, 

еселі  қатынастар  заңы.  Эквивалент  заңы.  Авогадро 

заңы. 

Газдардың салыстырмалы 

тыңыздығы. 

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары мен 

номенклатурасы. (2 сағ)  

Конспект 

[1,2,6-


8,11] 

  (*) 

Атомдар  құрылысы.  Д.И.Менделеевтің  периодтық 

заңы  мен  элементтердің  периодтық  жүйесі.  Атом 

құрылысының  квант-механикалық  теориясы.  Квант 

Конспект 

[1,2,6-


8,11] 

сандары.  S-,  p-,  d-,  f-атомдық  орбитальдарының 

түрлері.  Д.И.  Менделеевтің  периодтық  заңы  мен 

периодтық  жүйесі.  Паули  қағидасы,  Хунд  және 

Клечковский 

ережелері, 

энергияның 

кішірею 

қағидасы. 

Иондану 

потенциалы, 

электронға 

тартқыштық, электртерістілік.  (2 сағ) 

 

  

 

Химиялық 

байланыс. 

Коваленттік 

байланыс. 

Валенттік  байланыстар  әдісі  (ВБ).  Коваленттік 

байланыстың  энергиясы,  ұзындығы,  қанығушылығы 

және  бағытталғандығы.  Атомдық    орбитальдардың 

гибридтенуі.  Молекулалық  орбитальдар  әдісі  туралы 

түсінік  (МО).  Иондық  байланыс.  Сутектік  байланыс. 

Металдық байланыс туралы жалпы түсініктер. (2 сағ) 

 

Конспект [1,2,6-

8,11] 


 Химиялық термодинамика. 

Химиялық 

реакциялардың  энергетикасы.  Термодинамиканың  

бірінші  заңы.  Энтальпия  туралы  түсінік.  Гесс  заңы. 

Химиялық  реакциялардың  жылулық  эффектілерін 

есептеу.  Термодинамиканың    екінші  заңы.  Энтропия. 

Процестің 

энтальпиялық 

және 

энтропиялық факторлары. Гиббстің бос энергиясы. (2 сағ) 

 

Конспект [1,2,6-

8,11] 


 

 Химиялық  кинетика.  Химиялық  тепе-теңдік. 

Химиялық 

реакциялардың 

жылдамдығы. 

Әрекеттесуші  массалар  заңы.  Вант-Гофф  ережесі. 

Активтендіру  энергиясы.  Аррениус  теңдеуі.  Катализ 

және  катализаторлар.  Химиялық  тепе-теңдік.  Тепе-

теңдік  тұрақтысы.  Химиялық  тепе-теңдіктің  ығысуы. 

Ле-Шателье қағидасы. (2 сағ)  

   

Конспект 

[1,2,6-


8,11] 

 (*) 

 

Ерітінділер. 

Ерітінділер 

анықтамасы 

мен  

сипаттамасы.  Электролит  ерітінділері.  Электролиттік диссоциациялану 

теориясы. 

Электролиттік 

диссоциациялану  дәрежесі  мен  тұрақтысы.  Әлсіз 

электролиттер.  Оствальдтың  сұйылту  заңы.  Күшті 

электролиттер. 

Судың 

электролиттік диссоциациялануы. Ортаның сутектік көрсеткіші.  

(2 сағ) 


 

Конспект 

[1,2,6-

8,11] 


 

(*) 


 

 

  

 

  

 

 Тотығу тотықсыздану 

реакциялары. 

Электрохимиялық процестер. Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларының  типтері.  Негізгі  тотықтырғыштар 

мен 

тотықсыздандырғыштар. Электродтық 

потенциалдар  туралы  түсінік.  Металдардың  кернеу 

қатары.  Нернст  теңдеуі.  Электродтық  процестердің 

кинетикасы. 

Гальваникалық 

элементтің 

электр 

қозғаушы  күші.  Минералды  заттар  ерітінділері  мен балқымаларының  электролизі.  Фарадей  заңдары.  Ток 

бойынша шығым. Электролизді іс жүзінде пайдалану. 

(2 сағ) 

Конспект 

[1,2,6-

8,11] 


 

 

  

 

  

  

Металдардың 

жалпы 

қасиеттері. 

Құймалар. 

Металдар 

коррозиясы. 

Металдардың 

физика-

химиялық қасиеттері. Металдардың қатты ерітінділері және  интерметалдық  қосылыстары.  Металдарды 

алудың  негізгі  әдістері.  Металдар  мен  құймалар 

коррозиясы.    Коррозия  процестерінің  жіктелуі. 

Коррозиядан қорғау әдістері. (1 сағ)  

Конспект 

[1,2,6-

8,11] 


 

 

                                                   Барлығы: 15 сағат  

 

(*)  - сырттай оқу бөлімі үшін  

 

4.2 Тәжірибелік дайындалу 4.2.1 Зертханалық жұмыстардың тізімі 

 

Тақы 


рып  

№  


Тақырыбы 

Әдебиет нөмірі  

(*) 


 

 

Зертханада жұмысты орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысу.  

№ 1 жұмыс. Бейорганикалық  қосылыстардың 

кластары. (4 сағ) 

[1,2,6-9,13] 

 (*)  

№ 2 жұмыс. Тотығу - тотықсыздану реакциялары. 

(2 сағ) 

[1,2,6-9,11,13] 

  № 3 жұмыс. Металдар химиясы. (2 сағ) 

 

[1,2,6-9,13]  

(*) № 4 жұмыс.  Металдардың кернеу қатары мен 

гальваникалық элементтердің жұмысы. (2 сағ) 

 

[1,2,6-9,13]  

 № 5 жұмыс.  Электролиз. (2 сағ)   

 

[1,2,6-9,13]  

№ 6 жұмыс. Металдардың коррозиясы және одан 

қорғау. (3 сағ) 

 

[1,2,6-9,13]  

(*)  - сырттай оқу бөлімі үшін                                       Барлығы:     15 сағат 

 

4.2.2 Машықтану сабақтарының тақырыптары  

Тақырып 


№ 

Сабақтың тақырыбы 

Әдебиет 

Нөмірі 


 

Химиялық реакциялардың кинетикасы мен термодинамикасы. (2 сағ) 

 

[3-5,10]  

2 (*) 


 

Электролит ерітінділерінің қасиеттері. (2 сағ) 

  

[3-5,10]  

 Металдардың кернеу қатары. Гальваникалық 

элементтер. (2 сағ) 

 

[3-5,10]  

(*) Электролит балқымалары мен ерітінділерінің 

электролизі. Металдардың коррозиясы. (2 сағ)  

 

[3-5,10]  

* - сырттай оқу бөліміне арналған

   


             

Барлығы:         8 сағат  

 

   4.2.3   Есептік-сызба жұмысы 

4.2.3.1  Есептік-сызба жұмысы №1.  

Тақырыптар:  Химиялық байланыс. Химиялық кинетика және тепе-теңдік.  

          [14]-ші  әдістемелік  нұсқаулықтарға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  1 

аптада беріледі, қорғау семестрдің 7-ші аптасында жүргізіледі. 

4.2.3.2  Есептік-сызба жұмысы №2. 

Тақырыптар:    Электролит  ерітінділері.  Электрохимия.  Металдардың 

коррозиясы және одан қорғау.                    

[14]-ші  әдістемелік  нұсқаулықтарға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  7 

аптада беріледі, қорғау семестрдің 14-ші аптасында жүргізіледі.  

4.3 Аралық бақылау кестесі 

Аралық 


бақылау 

   


Мазмұны 

Өткізу мерзімі 

және түрі 

№ 1 


Химияның  негізгі  түсініктері  және  заңдары.  Д.И. 

Менделеевтің  периодтың  заңы  және  химиялық 

элементтердің 

периодтық 

жүйесі.  

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.  

Атом құрылысы. Химиялық байланыс. Химиялық 

термодинамика. 

Химиялық 

кинетика 

және 

химиялық тепе - теңдік. 7-ші аптада 

№ 2 

ЕрітінділерТотығу - тотықсыздану реакциялары, 

электрохимиялық 

процестер. 

Электродтық 

потенциал.  Гальваникалық  элементтер.  Электр 

қозғаушы күші және оны өлшеу. Нернст теңдеуі. 

Электролиз.  Фарадей  заңдары.  Металдар  мен 

құймалар  коррозиясы.  Коррозиядан  қорғау 

әдістері. Металдар химиясы. 

15-ші аптада 

 

 

4.4 Студенттер өзіндік жұмысының (СӨЖ) тақырыптары 

№ 

п/п СӨЖ тақырыптары 

1*  Химиялық  байланыс.  Химиялық  байланыстың  түрлері.  Атомдық 

орбитальдардың гибридтенуі. Молекулалардың кеңістіктік құрылысы.  

2*  Химиялық  кинетика.  Химиялық  реакциялар  жылдамдығының  әр  түрлі  

факторларға  тәуелділігі.  Химиялық  тепе  –  теңдік.  Химиялық  тепе  - 

теңдіктің ығысуы. 

3*  Ерітінділер.  Күшті  электролиттер.  Ерітіндінің  иондық  күші.  Судың 

диссоциациялануы. Судың иондық көбейтіндісі. Иондық реакциялар. 

4*  Электродтарда  өтетін  электрохимиялық  процестер.  Нернст  теңдеуі. 

Химиялық және концентрациялық гальваникалық элементтер.    

5*  Электролиз.  Электродтық  процестердің  реттілігі.  Электролизді  іс 

жүзінде пайдалану. Аккумуляторлар. 

6*  Металдар  коррозиясы.  Металдарды  коррозиядан  қорғау  әдістері: 

қорғаныш жабындары, протекторлық қорғау, электрохимиялық қорғау, 

ингибиторлар. 

7*  Металдар 

және 

құймалар. Металл 

атомдары 

құрылысының 

ерекшеліктері.  Тотықсыздандырғыш  қабілеттілігі.  Құймалар.  Олардың 

қасиеттері. 

(*)  - сырттай оқу бөлімі үшін 

 

4.5 Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы (СОӨЖ) 

№ 

 Өзіндік жұмыстар мазмұны 

Әдебиет нөмірі 

1*  Химияның негізгі түсініктері. Химияның негізгі 

заңдары.  Химиялық формулалар мен теңдеулер 

бойынша есептеулерді жүргізу.  

[3-5,10,14] 

 

2*  Химиялық кинетика. Әрекеттесуші массалар заңына, Вант-Гофф ережесіне, Аррениус теңдеуіне 

есептерді шығару. Химиялық тепе-теңдік. 

Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы бойынша 

жаттығуларды орындау.  

 

[3-5,10,14]  

3*  Бейорганикалық қосылыстардың әртүрлі 

кластарының электролиттік диссоциациялануы.  

Иондық реакциялар. Иондық теңдеулерді жазу, 

ион алмасу реакцияларының жүру мүмкіндігін 

анықтау.  

[3-5,10,14] 

 

4*  Күшті және әлсіз электролиттер. Күшті және әлсіз электролиттер ерітінділерінің рН және рОН 

мәндерін есептеу.  

[3-5,10,14] 

 

5*  Гальваникалық элементтер. Электродтық  

потенциал. Нернст теңдеуі. Электродтық  

потенциалға есептерді шығару. Гальваникалық 

элементтің ЭҚК.  

[3-5,10,14]  

6*  Электролиз  процесінің  негізі.  Электролиздегі 

иондардың  разрядтану  ережелері.  Электролиттер 

сулы  ерітінділерінің  электролизі.  Электролиз 

процесінің теңдеулерін жазу. Жаттығулар.  

[3-5,10,14]  

7*  Металдар коррозиясы. Металдардың 

электрохимиялық коррозиясы. Катодтық және 

анодтық процестердің теңдеулерін жазу.  

[3-5,10,14] 

 

 (*)  - сырттай оқу бөлімі үшін 

 

4.6 Студенттер өзіндік жұмысының кестесі 

 

№ п/п 

 

СӨЖ тақырыптары СӨЖ 

тапсыру 


мерзімдері 

Әдебиет 


нөмірі мен 

бөлімі 


 

  

  

3  


Дәрістер 

 

 Зертханалық 

жұмыстар 

 

 

Есептік-сызба  жұмыс 

№1 


 

Есептік-


сызба  жұмыс 

№2 


 Алдыңғы дәрістер 

материалдарымен жұмыс 

істеу. 

Жасалатын зертханалық жұмыстың теориясын 

оқу, жұмысты орындауға 

дайындалу. 

Тапсырмалар бойынша 

теорияны оқып, 

есептерді шешу 

 

Тапсырмалар бойынша теорияны оқып, 

есептерді шешу 

 

Апта сайын  

 

Апта сайын  

 

 Тапсырылуы  

-    1-2  апта, 

қабылдануы 

-   6-шы апта 

Тапсырылуы  

-    7-ші  апта, 

қабылдануы 

-   13-ші апта 

[1,2,6-8,11] 

 

 [1,2,6-9,11,13] 

 

  

[1-8,10,14] 

 

 

 [1-8,10,14] 

 

  

4.7   Қорытынды бақылау сұрақтарының тізімі 

1.   Химияның негізгі түсініктері: атом, молекула, атомдық және 

молекулалық массалар, жәй және күрделі зат, химиялық эквивалент, моль. 

2.    Химияның негізгі стехиометриялық заңдары 

3. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары: қышқылдар, 

негіздер, тұздар, оксидтер. 

4.

 

Менделеевтің периодтық заңы мен элементтердің периодтық жүйесі, оның құрылымы. Атом құрылысымен байланысы. 

5.

 Атом құрылысының квант-механикалық моделі.  

6.

 Электрондық бұлт туралы түсінік. Кванттық сандар. 

7.

 Орбитальдарды электрондармен толтыру реті. Энергияның  

кішіреуі принципі. Паули принципі. Хунд ережесі. Клечковский ережесі. 

8.

 

Энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелердің сиымдылығы. Атомдардың  электрон  қауыздарының  құрылысы.  Периодтық  жүйенің  атом 

құрысымен байланысы. 

9.

 

  Иондану энергиясы, электронға тартқыштық, электртерістілік.  

10.


 

 Химиялық байланыстың табиғаты. Валенттік байланыстар  

теориясы. Тотығу дәрежесі туралы түсінік. Орбитальдардың гибридтенуі. 

11.


 

 Коваленттік байланыс. Қанығушылығы мен 

бағытталғандығы. 

12.


 

 π  және  σ-байланыстар. Байланыс ұзындығы мен энергиясы. 

13.

 

  Иондық байланыс. 14.

 

 Металдық байланыс. 15.

 

 Сутектік байланыс. Оның түзілуінің механизмі. 16.

 

 Химиялық термодинамика. Химиялық процестердің 

энергетикасы.  Термодинамиканың  негізгі  түсініктері.  Термодинамиканың  

бірінші заңы. Энтальпия. Гесс заңы мен салдары. Химиялық реакциялардың 

жылу эффектілерін есептеу. 

17.


 

 Термодинамиканың  екінші заңы. Энтропия. Гиббстің бос 

энергиясы. Химиялық реакциялардың бағыты. 

18.


 

 Химиялық реакциялардың жылдамдығы. Реакция  

жылдамдығына  температураның  әсері.  Вант-Гофф  ережесі.  Аррениус 

теңдеуі.  Реакциялардың  молекулалығы  мен  реті.  Активтендіру  энергиясы, 

оның физикалық мағыгасы. 

19.


 

 Реакция жылдамдығына реагенттер концентрацияларының 

әсері.  Гульдберг  пен  Ваагенің  әрекеттесуші  массалар  заңы.  Химиялық 

реакция жылдамдығының тұрақтысы, оның физикалық мағынасы. 

20.

 

 Катализ. Гомогенді және гетерогенді катализ туралы түсінік. 21.

 

Химиялық реакциялардың қайтымдылығы. Химиялық тепе- теңдікке  концентрацияның,  қысымның  және  температураның  әсері.  Ле-

Шателье принципі. Химиялық тепе-теңдіктің тұрақтысы. 

22.

 

 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының 

жіктелуі. 

Типтік 

тотықтырғыштар мен 

тотықсыздандырғыштар.  Тотығу-тотықсыздану  реакцияларын  теңестіру 

әдістері: электрондық және ион-электрондық баланс. 

23.


 

 Әр түрлі топтар мен периодтар элемент атомдарының  

валенттік мүмкіндіктері. 

24.


 

 Ерітінділер, анықтамасы, жіктелуі. Ерітінділердің 

концентрациялары туралы түсінік, оларды өрнектеу жолдары. 

25.


 

 Электролиттік диссоциациялану теориясы. Электролиттік 

диссоциацияланудың дәрежесі мен тұрақтысы. Оствальдтың сұйылту заңы. 

26.


 

 Күшті және әлсіз электролиттер. 

27.

 

 Су. Судың иондық көбейтіндісі. Ортаның сутектік көрсеткіші (рН). 

28.


 

 Активтілік, активтілік коэффициенті. Ерітінділердің 

иондық  күші.  Активтілік  коэффициент  пен  ерітіндінің  иондық  күшінің 

арасындағы байланыс. 

29.

 

 Тұздардың гиролизі.  Гидролиздену дәрежесі мен тұрақтысы. 

30.


 

 Электрохимиялық процестер, анықтамалары мен жіктелуі. 

Электродтық  потенциал  туралы  түсінік.  Стандартты  электродтық  

потенциал. Металл электродының потенциалын есептейтін  Нернст теңдеуі. 

31.

 

 Гальваникалық элемент. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күші. Концентрациялық  элемент. 

32.


 

 Газ электродтары. Сутектік және оттектік электродтардың 

потенциалдарын есептеу 

33.


 

 Тотығу-тотықсыздану потенциалы (Redox- потенциал). 

34.

 

 Электродтық процестердің кинетикасы. Концентрациялық  және электрохимиялық  полярлану. 

35.


 

 Электролиз. Фарадей заңдары. Еритін және ерімейтін 

анодпен  электролиздеу.  Ток  бойынша  шығым.  Электролизді  іс  жүзінде 

пайдалану. 

36.

 

 Коррозия. Коррозияның негізгі түрлері: химиялық,  электрохимиялық,  қаңғыма  токтарының  әсерінен    коррозия.  Коррозиядан 

қорғау әдістері.  

37.

 

 Химиялық және электрохимиялық коррозияның термодинамикасы мен кинетикасы. 

38.


 

 Металдардың физика-химиялық қасиеттері. Металдарды 

алудың негізгі әдістері. 

39.


 

Метал құймалары, қатты ерітінділер және интерметалдық  

қосылыстар. 

 

  

 

6  Баға бойынша ақпарат 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында 

қабылданған   курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте).  

 

  1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі 100  баллдық  шкаламен бағаланады және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасы (Ор) 

1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 


Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

6.2 Балл қою саясаты: 

     3,4-кестелердегі  бағалардың  балдары  максималды  болып  саналады. 

Дәрістерге  қатысу  балдары  қатыспаған  дәрістердің  санына  байланысты 

болады. 


 

6.3  Университет  оқушыларының  академиялық  мобильдігін 

ұйымдастыруда бағаларды аудару 

      ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерінің  бағаларын    ECTS  бойынша  

балдық-рейтингтік жүйеге аудару 3 және 4 кестелер бойынша жүргізіледі.  

                                                                                                        

Кесте  3    -    ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерінің  бағаларын    ECTS 

бойынша  балдық-рейтингтік жүйеге аудару 

  

ECTS 

 б-ша баға 

 

Әріптік жүйе 

б-ша баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мөлшері 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы

 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы

 

С 

В 

3,0 


80 

С 

2,0 65 

Қанағат


 

1,0 50 

FX, F Қанағатсыз

 

 

 Кесте  4    -    ҚР  ECTS  бойынша    балдық-рейтингтік  әріптік  жүйенің бағаларын ECTS бағаларына аудару 

 

 Әріптік 

жүйе б-ша 

баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мөлшері 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

 бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

Қанағат 


С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағат 
0-49 

Қанағатсыз FX, F 

 

7. Пән саясаты: 

- сабақтарға кешікпей келу, қалдырмау; 

- сабақтарға белсенді қатысу  

- орынды себептермен қалдырған зертханалық сабақтарды өтеу  (деканаттың 

рұқсатымен); 

- семестрлік жұмысты уақытында орындап, тапсыру: 

-  сабаққа кітапхана мен үйде өзіндік дайындалу. 

8. Академиялық этика ережелері: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп қою.  

  Келіспеушілік жағдайлар оқу топтарында оқытушымен, эдвайзермен 

ашық  талқылану  керек.  Шешілмейтін  жағдайда  деканат  қызметкерлеріне 

жеткізілуі қажет.  

 

          9.  Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Пірәлиев С.Ж., Бутин Б.Н., Байназарова Г.М., Жайлау С.Ж. Жалпы 

химия. –Алматы, 2003.-т.1-2.  

2. Коровин Н.В. Общая химия. - М.: Высшая школа, 2005. 

3.  Гольбрайх  З.Е.,  Маслов  Е.И.  Сборник  задач  и  упражнений  по 

химии. - М.: Астрель, 2004. 

4.  Глинка  Н.Л.  Задачи  и  упражнения  по  общей  химии.  -  М.:  Кнорус, 

2012. 


5. Задачи и упражнения по общей химии под ред. Коровина Н.В. - М.: 

Астрель, 2006. Қосымша: 

6. Бірімжанов Б.А. Жалпы химия. –А.: Мектеп, 2001. 

7.  Аханбаев  К.А.  Жалпы  және  анорганикалық  химия.  –  А.:  Мектеп, 

1987. 


8.  Харин  А.Н.,  Катаева  Н.А.,  Харина  Л.Г.  Курс  химии.  -  М.:  Высшая 

школа,1983. 

9. Даулетов Б.Д., Ильясов Е.Г. Тотығу-тотықсыздану реакциялары  

және  электрохимиялық процестер. - АЭЖБИ, Алматы, 2001. 

  

Әдістемелік  материалдар: 

          10. Сұлтанбаева Б.М., Тұманова А.А. Химия. Энергетикалық  

мамандықтарының студенттеріне  арналған оқу  құралы.  – Алматы,  АЭжБУ, 

2012.  


11.  Каленова  Ж.А.,  Сұлтанбаева  Б.М.  Химия.  Дәрістер  конспектісі.  –

Алматы, АЭжБУ, 2014. 12.    Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Тест  тапсырмалары.  –

Алматы, АЭжБИ, 2005. 

13.  Каленова  Ж.А.,  Сұлтанбаева  Б.М.  Химия.  Зертханалық 

жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқаулар.–Алматы,  АЭжБУ, 

2014. 

14.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Семестрлік  жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. –Алматы, АЭжБИ, 2009.  

 

 Каталог: menu left -> student -> sillabus -> tef -> 2017 -> pte kz
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
2017 -> «Бекітем»
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
pte kz -> Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2016 ж. ZhEавt 3316 «Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық процестерді абт және абж»

жүктеу 157.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет