Өндірісті қолдауға бөлінген бюджет қаржысын сауда-сат тық қа түсірмей, мақсаттыжүктеу 0.69 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата10.09.2017
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Өндірісті қолдауға бөлінген бюджет 

қаржысын  сауда-сат тық     қа  түсірмей,  мақсатты 

түрде пай    далану тетігін жасауға қазір біз күш 

жұмсап  жатырмыз.  Де ген    мен  алдында  осы 

бағытта  ке лең    сіз діктер  орын  алған.  Со ның 

сал    дарынан  Дағдарысқа  қар сы  бағ  дарлама 

аясында, не 

гізінен, сау 

 

да-саттық және қыз-мет  көрсету  са ла лары  не сие  лендірілген.  Он да 

да оның ба сым бөлігі елдің сыр  тын дағы жо-

балар болып та бы лады. «Жағ дай неге бұлай 

бол ды,  дағ  дарысқа  қарсы  шара лар  бо   йынша 

бөлінген  қаржы  бө тен  ел   дің  экономикасын 

несие лен дір   гені  несі»  деп  «Самұрық-Қа зы  на» 

ұлттық әл-ауқат қорына са   у ал да жөнелттік. 

Олардан  «ел  эко но ми касының  құрылымы 

осын дай бо лып шықты» деген жауап ал дық. 

Салық төлеушілердің ақшасымен жүр 

гізіл-

ген несиелендірудің 70 пайызы сауда-сат-тық операциялары мен қызмет көрсету 

саласында негізделуде, онда да бөтен ел дің 

экономикасын қолдау тұрғысында құры лы-

мы түзілген экономика жақсы емес, оның тү-

бі жақсылыққа апармайды.

ЖОҚ 

– «Даму» қоры шағын және орта 

бизнесті қаржыландыру опе ра торы болып 

табылады. Әсіресе га рант тау және субси-

диялау бағ дар ламасы бойынша. Бастапқы, 

га рант тау бойынша бөлінген мем лекет ақ-

ша  сының 70 пайызы қайта қар жылан ды-

руға жұмсалды. Ал 30 пайызы жаңа жоба-

ларды қол дау ға бөлінді. Алайда біздің қа-

уым  дастықтағы 

бірде-бір 

кәсіп кер дің 

жоба сы  оған  енбеген.  Естуі міз ше,  айдала-

да ғы, тіпті елімізден тыс жүрген біреулер 

оған қол жет кізген. Онда да сауда-саттық-

пен ай налысатындар. Неге бұлай бол ды? 

Осы сауалға жауап алу үшін таяу да арнайы 

дөң гелек үстел өткіз дік. Оған аталған қор 

өкіл  дерін,  кәсіпкерлерді,  банк  сала сы ның 

ма мандарын шақырдық. Бірақ біз өзімізді 

ма залаған сауалдарға тұщымды жауап ала 

ал мадық десек бо лады. Негізінен, ол араға 

кәсіп керлер суб сидиялаудың тетіктері тура-

лы мағ лұмат алуға келді.Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Ләйлә СЫДЫҚОВА, 

Жоғорғұ Кеңеш депутаты:

– Қазір үкімет мүшелерін тірі-

дей көруге мүмкіндік туып отыр. Ке-

шіріңіздер, телеарна арқылы емес 

де генім  ғой

(Парламентке келмегеніне көп 

болған білім министрін кекетіп айт-

қан сөзінен)

(www.24.kg сайтынан )

№43 (269) 

17 наурыз

сәрсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

Талғат АКУОВ, 

Тәуелсіз кәсіпкерлер 

қауымдастығының президенті:

Гүлжан ҚАРАҒҰСОВА, 

Мәжіліс депутаты:

3-бет

4-бет

4-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Желсөз бен жадағай 

үндеу жанға дәру 

бола алмас...

Жексембинді жыққан 

мәселе Бозымбаевқа 

бәле болмай ма?

Плотиналар 

проблемаға 

толып тұр

Өндірісті қолдауға бөлінген бюджет қаржысын сауда-саттыққа түсірмей, мақсатты түрде пайдалану тетігі бар ма?

3-бетте

Биыл Елбасы Жолдауында Үкімет алдына 

«он жылдың ішінде шағын және орта 

кәсіпкерлік жалпы ішкі өнімнің 40 пайызын 

құрауы тиіс» деген міндет қойды. Сөйтіп, 

«Бизнестің жол картасы – 2020» 

бағдарламасы қолға алынды. Ол, негізінен, 

кәсіпкерлік болғанда да, өндіріс секторын 

дамытуға бағытталып отыр. Дегенмен 

алдында үдемелі индустриялық-

инновациялық бағдарлама аясында бөлінген 

қаржы көбіне сауда-саттық операцияларын 

несиелендіруге кеткен көрінеді. Осы жайтты 

енді қолға алынбақшы «Бизнестің жол 

картасы – 2020» бағдарламасын жүзеге 

асыруда қайталамас үшін арнайы тетіктер 

қарастыру керек секілді. Жалпы, өндірісті 

қолдауға бөлінген бюджет қаржысын сауда-

саттыққа түсірмей, мақсатты түрде пайдалану 

тетігі бізде бар ма? 

КҮДІК


ШАР

А

Алматы облыстық Төтенше жағдайлар жөніндегі департамент мамандарының сөзіне қарағанда, қа-

зіргі уақытта Қызылағашта тасқынның салдарын жою 

жұмыстары жалғасып жатыр. Республикалық-ко ман-

да 


лық жасақтар елді мекендегі үйінділерді аршып, 

кө  шелерді қалпына келтіруде. Тәртіп сақ шы лары тұр-

ғындардың дүние-мүлкі мен өлген мал дарының ұр-

ланбауын қадағалап отыр. Инженерлік же лілер мен 

бай 

ланыс, басқа да жүйелер тартыла бас тады. Осы 

жұ мыстармен қатар, ел ішінде алыпқашпа әңгі мелер 

де тыйылмай тұр. «Қызылағашты су басатын күні ірге-

де гі тас жолда ірі көлік апаты да болған», – де седі тұр -

ғындар. Бірақ төтенше жағдайлар мен ішкі істер са ласы 

мамандары бұл ақпаратты жоққа шы ғарып отыр.Нұрлан СЕРПЕРБАЕВ, 

Алматы облыстық Төтенше жағдайлар жөніндегі 

департаменттің баспасөз қызметінің бас маманы:

Мұндай қауесеттер, өсек-аяңдар бар. Бірақ 

мамандар іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. 

Әзірше ақпарат расталған жоқ. 

Нұрым ИВУЛЛАЕВ, 

Алматы облыстық Ішкі істер департаментінің баспасөз 

қызметінің инспекторы:

– Бұл – жалған ақпарат. Осыншама адамы 

бар автобус апатқа ұшыраса, ендігі табылар еді. 

Бір автобустың жоғалып кетуі мүмкін емес қой. 

Сондықтан бұл – жай қауесет қана. 

Болатбек МҰХТАРОВ

Қызылағаш суқоймасы бөгеттерінің жарылып, бір   -

неше елді мекенді суға кетіргенін ести сала, ұжым мо -

ральдық және материалдық көмек көрсетуді ұйым 

 

 

 -

дастыруды қолға алды. «Алаш айнасы» рес 

пуб 

 

ли ка-

лық  қоғамдық-саяси  ақпараттық  ба сы лым  ның  құрыл-

тай шысы  «Толғау»  ЖШС  бас шы ла ры ның  ше ші мімен 

қыз меткерлер  өздерінің  бір  күн дік  ең бек ақы ларын 

Алматы облыстық әкімдігінің бас 

та 


масымен ашы 

л 

ған қа 

йырымдылық қорға аударатын бол 

ды. Бір ме 

 

зетте бас панасынан, бауырлары мен бір шаңырақ астын  дағы 

жақындарынан,  мал-мүл  кінен  түгел  айы рыл  ған  қызыл-

ағаштықтарға қа зіргі уақытта еліміздің әр ай мағындағы 

түр лі ме ке ме-кәсіпорындардан және жеке аза маттардан 

қа йы  рымдылық  көмектер  жеткізілуде.  Үкі меттің  тап сыр-

масымен республиканың барлық ай мақ тарынан 50 млн, 

ұлттық компаниялардан 100 млн тең ге көлемінде ма-

териалдық жәрдемдер жасалып жа тыр. Соңғы мәлімет 

бо йынша, Ақтөбе облысы өзге өңір лерге қарағанда ең 

көп сома – 120 млн теңге аударған. Ал маты қаласының 

қа зынасынан 100 млн теңге бөлініп отыр.

Тасқын басылса да, 

қауесет тыйылмай тұр

«Алаш айнасы» Қызылағаш 

қайғысын бірге бөліседі

Наурыздың 11-і күнгі түнде Алматы 

облысының Ақсу ауданындағы Қызылағаш 

суқоймасының жарылуынан болған алапат 

тасқынның салдары төңірегінде түрлі қауесеттер 

тарай бастады. Кеше жергілікті тұрғындар 

арасында «сол қаралы түні Алматы-Өскемен 

тас жолында тасқын 20-дан астам жолаушысы 

бар автобусты апатқа ұшыратты» деген 

әңгіме айтылды. Оқиғаға куә болғандардың 

сөзіне қарағанда, су ағызып кеткен көлік 

жолаушыларының өлі-тірісі белгісіз.

Алматы облысының Ақсу ауданындағы 

суқойманың жарылуынан орасан зардап 

шеккен тұрғындардың жайына «Алаш 

айнасы» газетінің ұжымы да алаңдаушылық 

танытып отыр. Басылым қызметкерлері қайғы 

жұтқан Қызылағаш халқына материалдық 

көмек көрсету үшін бір күндік жалақыларын 

қайырымдылық қор есепшотына аударды.

ДАТ!

6-б

етте

Әмірбек ТӨГІСОВ:

Қару-жарақтың – 50, 

әскери техниканың 

70 пайызы мүлде ескіргенwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,05

201,11

4,99

21,54

1,37

10642,1

1526,25

1834,96

78

1105,10

Жұртты «ескертіп» тұрып, 

қырып алғанымыз қалай? 

Арқада сары шұнақ 

аяз қайтып, жылымық 

орнағанымен, Үкімет 

үшін кешегі күн тым 

«суық» болды. Бұл сал-

қын дықтың  сыры 

қабырғаны қайыс тырып 

кеткен Қызылағаштағы 

су тасқыны мен Шығыс 

Қазақстандағы тікұшақ 

апатында жатқаны 

айтпаса да түсінікті. 

Сүліктей қара көліктерінен 

қабақтары қатыңқы күйде 

түсіп жатқан министрлер 

орындарына да тым 

сылбыр барып, жайғасып 

жатты. Қос бүйірден қыса 

келген ауыр апаттың 

салмағы оларға да жеңіл 

тимесе керек...

Бүркіт НҰРАСЫЛ

ШЫҒЫСТА ЖАҒДАЙ ҚИЫН 

Ауыр тимегенде қайтсін, күтпеген жер -

ден келген қос апат елуге жуық адам ның 

өмірін қиып кетті. Үкімет мүшелері ал дында 

есеп беруге шыққан Төтенше жағдайлар 

министрі Владимир Божконың өзі бірер 

секунд үнсіз тұрып қалды. «Төтенше жағ-

дайдан 37 адам қаза тапты. Олардың 

ішін де сегіз бала да бар. Қазір ауылда мә-

йіт 


тер 

ді іздеу жұмыстары жалғасуда», – 

деді ол. Бұл – бас құтқарушының берген 

жа уабы. Сондай-ақ ол екі аптадан бе рі 

қар құрсауында жатқан Шығыс Қазақ-

стан облысында да су тасқыны болуы 

мүм кіндігін жоққа шығармады. «Қазіргі 

ке 


зде аталған аймақтағы жағдай аса 

ауыр болып тұр. Биылғы жылы Шығыс 

Қа 

зақстан облысында түскен қардың жыл дық нормасы 2-3 еседен асып отыр. 

Кей аудандарда қардың алты жылдық 

нормасы жа 

тыр. Көптеген өзендердегі 

мұздың қа 

лың 


дығы 120 см-ге дейін 

жетеді.


Жалғасы 2-бетте

Мансұр Х


АМИТ (фо

то

)РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№43 (269) 17.03.2010 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ  БЮРО

ҮКІМЕТ


Жұртты «ескертіп» тұрып 

қырып алғанымыз қалай? 

Қар еріген кезде су тасқыны болуы 

мүмкін. Әсіресе, Күршім ауданында, 

Бұқтырма өзені мен Ертістегі жағдай тым 

ауыр. Төтенше жағдайдың алдын алу үшін 

кешенді іс-шаралар қолға алынып жатыр. 

Атап айтсақ, жағалауды нығайту, еріген 

кезде су шайып кетпес үшін жолдарды 

қардан тазарту жұмыстары атқарылуда. 

Бұл үшін 1,2 млрд теңге көлемінде қаржы 

қажет болады», – деп атап өтті ол.

«ҚАРА ЖӘШІК» ЖЕРГЕ ҚАРАТЫП ТҰР

Божкодон соң сұраққа түскен Көлік 

және коммуникация министрлігінің 

жауапты хатшысы Жеңіс Қасымбеков 

те қуантарлық ештеңе айта алмады. 

Керісінше, осы облыстағы Мақаншы елді 

мекенінен 9 шақырым жерде құтқару 

жұмыстары кезінде апатқа ұшыраған 

Ми-8 тікұшағының қара жәшігінің 

табылмай жатқанын айтумен шектелді. Ал 

Божко мырза қара жәшіктің табылмауына 

ауа райының қолайсыздығын сылтау етті. 

«Қазір ұшақ құлаған аумақта қалың қар 

жатыр. Күшті боран соғып тұр», – деп атап 

өткен ол облыс әкімдігі тарапынан опат 

болғандардың отбасыларына 1 млн теңге 

қаржы бөлінгенін айтумен ғана тыйылды. 

600 МЛН ЖЕТЕ МЕ?

Су жаңа лауазым иесі, яғни премьер-

министрдің орынбасары – индустрия 

және жаңа технологиялар министрі 

Әсет Исекешов апат салдарын жою үшін 

Үкіметтің резервінен 600 млн теңге 

бөлінгенін атап өтті. Алайда бұл қаржы 

апат шығынын жаба алмайды екен. Себебі 

жекеменшік тұрғын үйлерден бөлек, бұл 

өңірдегі барлық әлеуметтік нысандар 

да жарамсыз күйге түскен. Топан судан 

Ақсу ауданының Қызылағаш, Егінсу, 

Ақтаған ауылдары да зардап шегіп отыр. 

Осыған байланысты, Премьер-министр 

облыс әкімдеріне апат болған өңірге 50 

млн теңгеден қаржы бөлуді тапсырды. 

Сондай-ақ ұлттық компанияларға да 

қаржылай көмек жасау туралы ұсыныс 

жасалды. Кәрім Мәсімов апатқа дейін «ай 

қарап жүргендердің» қылығына қатты ҮКІМЕТ ОТЫРЫСЫНДА БОЛҒАН 

БАСҚА ДА ЖАҢАЛЫҚТАР

Айтпақшы, отырыста Премьер-ми-

нистр Кәрім Мәсімов Үкіметте болған 

бір қатар кадрлық ауыс-түйістерге де тоқ-

талып өтті. Үкімет мүшелеріне жаңа ви-

це-министрлерді – индустрия және 

жа 

ңа технологиялар вице-министрі Аль 

берт Рау мен экономикалық даму 

жә не сауда вице-министрі Қуандық Би-

шімбаев таныстырылды. Бұған дейін 

Аль берт Рау Ақмола облысының әкімі, 

ал Қуандық Бишімбаев Президенттің кө-

мекшісі қызметін атқарған болатын. Үкі-

мет басшысының айтуынша, бұл – соңғы 

та ға йындаулар.  «Осымен  өзгертулер  аяқ-

талды. Енді Үкіметте кадрлық ауысулар 

бол майды», – деп атап өтті. 

Ал қаржы министрі Болат Жәмішев 

бол са, бірқатар министрліктердің қай та 

ұйымдастырылуы мен жаңа ведомст волар-

дың пайда болуына байланысты еш қандай 

қосымша қаржы бөлінбейтінін атап өтті. 

Сондай-ақ Будапешт пен Вена қа ласында 

өткен Еуропа елдері білім ми нистрлерінің 

ІІ форумынан табысты ора лған білім және 

ғылым министрі Жан 

сейіт Түймебаев 

еліміздің Болон жү йе сіне қосылуы туралы 

нақты шешім қа былданғанын сүйіншіледі. 

АҚОРДА


Еуропа кеңесі қолдау 

білдіруге дайын

Кездесуден кейін бұқаралық ақпа-

рат құралдары алдында қысқа ғана 

бри финг өткізген мәртебелі мейман, 

Пре 

зидент Нұрсұлтан Назарбаевпен өткізген әңгіме жайында айтып берді. 

«Бұл сондай бір жылы да ынты мақ-

тастық тұрғыда өткен сындарлы кез-

десу болды», – деді М.Шавушоғлы. 

Сон дай-ақ ол әңгіме барысында Елба-

сының Қазақстанда Қазақстан хал қы 

ассамблеясын құру арқылы дін дер мен 

мәдениеттер арасындағы диа 

логты 

сәтті үйлестіріп отырған сая сатына 

алғыс білдіргенін жеткізді. Құр 

метті 

қонақ Елбасын қазақ елінің Еуро падағы  қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйы -

мына төраға болуымен де құт 

тық-

таған. Сонымен бірге Еуро па кеңесі 

Қазақстанға аталмыш төраға 

лық 

кезінде қолдау білдіретін болады. Ерек 

ше айта кетерлігі, Мевлют Ша-

ву шоғлы мырза Еуропа кеңесі Қазақ-

стан ның ЕҚЫҰ саммитын өткізу бас-

тамасын құптайтындығын айтады. 

Кездесу сәтінде ол қазақ елінің Еуропа 

кеңесі парламенттік ассамблеясының, 

сондай ақ өзге де халықаралық ұйым -

дардың жұмысына белсене қаты 

са-


тынына үмітті екенін білдірген. 

Мәртебелі мейман аптаның бі рін-

ші күні Парламент Сенатының төра-

ғасы Қасым-Жомарт Тоқаевпен жә не 

Мәжіліс төрағасы Орал Мұха 

мед-


жановпен кездесіп, әңгімелескенін де 

айта кетейік. Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ, 

Астана

Кеше Ақордада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елімізге 

ресми сапармен келген Еуропа кеңесі парламенттік 

ассамблеясының төрағасы Мевлют Шавушоғлыны 

қабылдады. 

Николя Саркози мемлекет 

басшысына көңіл айтты

Франция Президенті Николя Саркози Алматы 

облысындағы су тасқынының салдарынан адамдардың 

қаза болуына байланысты Қазақстан Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жеделхат жолдап, көңіл 

айтты. Бұл туралы Қазақстандағы Франция елшілігінің 

баспасөз қызметі хабарлады.

Николя Саркозидің көңіл айту 

хатында «Алматы облысында сіздің 

отан 


дастарыңыздың өмірін қиған су 

тасқыны туралы хабар маған ауыр тиді. 

Осы бақытсыз оқиғаға байланысты 

Сізге, құрбан болғандардың отбасы-

лары мен туыстарына көңілімді білдіре-

мін және Францияның сіздермен бір ге 

екенін айтқым келеді. Қымбатты до-

сым, Президент мырза, Сізге деген 

дос 

тығым мен терең құрметіме сен-дір гім келеді» делінген. Айта кете йік, 

бұған дейін Елбасының атына кө 

ңіл 

айту хатын Украинаның жаңа Пре-зиденті Виктор Янукович жолдаған 

болатын. Болатбек МҰХТАРОВ

ӨЗГЕРІС


«Руханият» жасарып, 

«жасылданып» келеді

«Мен бұл туралы көп ойлана келіп, партияны 

жастар басқаруы керек деп шештім. Біздің жастар 

тек пісіп, жетіліп қана қоймай, одан да асып кетті. 

Ал біз олардың дамуына жол бермей, өсуін теже-

дік. Бірақ өмір өзгереді және біз де өзгеруіміз тиіс. 

Сондықтан партия төрағалығына Серікжан Мәм-

беталин сайланды», – деді партияның бұ 

рын 

 

 ғы 

басшысы Алтыншаш Жағано 

ва, «Руханият» пар-

тиясының құрылта йын да сөйлеген сөзінде. 

«Руханияттың» жаңа басшысы С. Мәм беталин: 

«Батыстық демократия үшін басшылардың ауысып 

тұруы – үй реншікті құбылыс. Бірақ бізде, Қазақ-

станда ол елеулі құбылыс болып тұр. Сондықтан 

мен А.Жағановаға осын 

дай саяси шешімі үшін 

алғысымды біл дір гім келеді», – деді. 

«Руханияттың» жаңа жетекшісі Се рікжан Мәм-

беталин партияның «Адам жа нының экологиясы» 

деп аталатын сая си тұғырнамасымен таныстыра оты-

рып, табиғат, адам, мәдениет жә не қоғамды басты 

басымдық ретін 

де қарастыратынын мәлімдеді. 

С. Мәм беталиннің айтуынша, «әрбір жеке адамның 

жауапкершілігінсіз, мәдени қа ты суынсыз, қоршаған 

орта одан әрі өмір сүре алмайды. Онсыз адамзаттың 

бо лашағы да болмайды». 

Затын өзгерткен партия ендігі жер де демокра-

тия ны дамыту, әлеуметтік әді леттілік, күш қолданбау, 

ген дерлік тең дік және салауатты өмір салтын ұс та-

нуды насихаттайды. «Экология мә селесімен айна лы-

сатын жаңа сая си күш құру қажеттігі туындап отыр. 

Одан басқа, бізде Парламентте өз өкілдеріміз болуы 

керек. Олар еуропалық стандарттармен эколо 

гия 

-

лық заңдарды жасаулары тиіс. Бұл – партияның негіз гі міндеті», – деген С.Мәм беталин  «Руханият» 

пар тиясы жа  қында Барселонада өтетін жиында 

Еу ро па лық  жасылдар  партиясына  кіру  ту ралы 

ресми өті ніш жіберетінін айт ты. Кеше Жасылдардың «Руханият» 

партиясының кезекті жетінші құрылта-

йын да жаңа басшы сайланды. «Руханият-

тың» тізгінін сауда-өнеркәсіптік пала та-

ның вице-президенті Серікжан Мәм бе-

талин қолға алмақ. Ал партияның бұ   рынғы 

же текшісі Алтыншаш Жағанова құр метті 

мү шесі,  кеңесшісі  болып қала береді. 

кейістік танытты. Жауапты адамдарды 

қатаң жазалауды тапсырды. 

БОЖКО БАСЫН АЛЫП ҚАШЫП ӘЛЕК

Апаттың қарсы бетінде қасқайып 

қарсы жүретін төтенше жағдайлар 

министрі болса, тұрғындардың «бізді 

жергілікті әкімдер апат болады деп 

ескертпеді» деген уәжімен келіспейтінін 

айтудан танбады. «Ескерту болмаса, адам 

шығыны мүлдем көп болар еді», – дейді 

ол. «Қызылағаш ауылында бүгінгі таңда 

2 мыңнан аса адам тұрады. Су тасқыны 

түнде болды. 600-ге тарта үйді су басып 

қалды. Ескерту жасалмаса, апат болған 

түні осыншама адам қалай аман қалды 

деп ойлайсыздар?», – деп гүрілдей бас-

тағаны сол еді, алайда Үкімет басшысы 

оны тыйып тастады. «Божко мырза, енді 

«ескертілді, ескертілмеді» деп әр нәрсеге 

бір сілтеудің мәні қалмады. Дер кезінде 

ескерту жұмыстары болды деген күннің 

өзінде келген шығынның көлемі аз емес. 

Ендігі міндет – осыншама адам өмірін 

жалмаған апаттың қайталануына жол 

бермеу», – деп қатаңдық танытқан Кәрім 

Қажымқанұлы тиісті министрліктерге 

қар еріп, жаз шыққанша барлық су 

бекеттеріне бақылау қоюды тапсырды. 

«Бүгінгі таңда күн жылып тұр. Сондықтан 

қазіргі кезде су қоймалары бар барлық 

облыстарда олардың жанына рациясы 

бар жауапты азаматтарды қою қажет. 

Олар қоймалардың су деңгейін бақылап, 

шұғыл түрде хабарлап отыруы тиіс. 

Бұл жұмыстар қар толығымен ерігенше 

жүргізілуі қажет», – деп қысқа қайырған 

Кәрім Мәсімов оны өзінің орынбасары 

Өмірзақ Шөкеевке тапсырды. «Әсіресе, 

қар көп түскен Шығыс Қазақстан 

облысындағы жағдайды жіті бақылауға 

алу қажет», – деді К. Мәсімов. 

ПРЕМЬЕР ЖАҢА МІНДЕТ ЖҮКТЕДІ

Кәрім Қажымқанұлы: «Еліміздің ден-

сау лық сақтау бағдарламасы аясында екі 

тапсырма жүктеймін. Бұл жұмыстар тік-

ұшақ техникасын жаңартуға, сондай-ақ 

жаңадан тікұшақтар сатып алуға не гіз-

делуі тиіс. Алдымен облыстар бо йынша 

тікұшақтар санын анықтау керек. Со ның 

ішінде ең маңыздысы – авиация жә не 

тікұшақ арқылы ауруларға көмек көр-

сету жүйесін құру. Бұл Көлік және ком-

му никация, Денсаулық сақтау, Төтенше 

жағдайлар және Қаржы министрліктеріне 

қатысты болмақ», – деп, бұл мәселелерді 

екі аптаның ішінде қарастырып, тиісті 

есептеулер жасауды тап сырды.НОКИН КӨМЕККЕ КЕЛЕТІН БОЛДЫ

Премьер-министр Кәрім Мәсімов 

Құрылыс істері және тұрғын үй комму-

нал дық шаруашылығы агенттігінің төра-

ға сы Серік Нокинге су тасқынынан зар-

дап шеккен Қызылағаш ауылындағы 

құ ры лыс жұмыстарын жаз айларында 

аяқ тауды тапсырды. Ал Нокин мырза Үкі-

мет басшысын «құрылыс дер кезінде аяқ-

талады» деп сендірді. Оның айтуынша, бү-

гінгі таңда барлық құрылыс-жобалау жұ-

мыс тары қолға алынып, арнайы комиссия 

жасақ талған. Ол құрылыс нысандарын 

зерт теп, жөндеуге келетін ғимараттарды 

анық тап  жатыр. 

Қазірдің өзінде салынатын үйлердің 

жо басы әзірленіп, барлығы 47 құрылыс 

ком паниясы іске кірісіп жатыр екен. 

Мансұр Х

АМИТ (фо


то

)


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.69 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет