Октябрь 2015, №8 (133) Сералы мырзабай, ГӘФ журналистика мамандығының 2 курс студентіжүктеу 459.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата24.02.2017
өлшемі459.06 Kb.
  1   2   3   4   5

Ахмет Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік университетінің студенттер газеті

1998 жылғы 22 наурыздан шыға бастады

Білім 


жарысы

Октябрь 2015, №8 (133)

Сералы МЫРЗАБАЙ,

ГӘФ журналистика мамандығының 2 курс студенті.

Жырлайын туған елді биік тұрған,

Ұсынайын барымды саумал жырдан.

Қасиетіңді қайтіп жырлап тауыса алам,

Қазақтың топырағына тарих тұнған.

Қарасам өткендерді шолып көктен,

Жұртымды әр кеселдің шері өпкен.

Ахмет, Міржақыптай бабаларым,

Ұлтының мүддесі үшін еңбек еткен.

Олар өтті қазақ жасын төкпесін деп,

Болашақтың бәйтерегі көктесін деп,

Ұлтыма білім дәнін септі олар,

Ұрпағымыз надан боп кетпесін деп.

Игі істерін шығарса да қатаға,

Толғамай ақындарың жата ма!

Жұртымды шақырды жарыққа

«Білім жарысы» деп аталатын мақала.

Қазған еді әдейілеп орды да,

Сол ісінен надандарың оңды ма?

Қазағымның Ахметтей ұлына

Құрған еді алдынан торды да.

Арманменен талай ақ таң атырды,

Болса екен деп ұрпақтарым ақылды.

Қайырымсыздар жолын кесіп алдынан,

Сол заманда тісін қатты батырды.

Жазған көптеп мақала мен нақылды,

Елі үшін қысқан мықтап тақымды.

Жолын тауып қиындықтан шығатын,

Дүйім елді «Білім жарысына » шақырды.

Қазақ елі өзгелермен тең болар,

Мұным шындық, түсім емес өң болар.

Біздер үшін азапқа да шыдады,

Өйткені, болашаққа сенді олар.

Тыным таппай күніменен, түнімен,

Мол тынығып көзі болмат ілінген.

Қазағым қор болмай өзгеге

Өз бақытын тапсын деді білімнен.

Алия Сейдахметова, сту-

дентка 2 курса специаль-

ности "журналистика"

Ежегодно в универси-

тете проводятся выборы 

в студенческие деканы. В 

этом году они проходили в 

два этапа, первый прошел 

30 сентября, а второй – 7 

октября. 

Выбирали 

студенчес­

ких  деканов  старосты  всех 

групп. От каждого факуль­

тета  баллотировалось  по 

три кандидата.

Органом  студенческого 

самоуправления  является 

студенческий  деканат,  со­

стоящий из группы иници­

ативных студентов, создан­

ный с целью защиты и осу­

ществления прав и интере­

сов  студенчества.  Студен­

ческий  деканат  факульте­

та  вносит  конструктивные 

предложения по совершен­

ствованию  учебного  про­

цесса, следит за успеваемо­

стью  студентов,  за  испол­

нением и нарушением уни­

верситетских  постановле­

ний  и  порядка.  Студенче­

ский  деканат  работает  во 

взаимодействии с департа­

ментом по воспитательной 

работе.


­  Выборы  студенческих 

деканов,  во­первых,  боль­

шое  проявление  граждан­

ско­правового  сектора  мо­

лодежи.  Во­вторых,  ког­

да  студенты  сами  выбира­

ют,  они  проявляют  дове­

рие, и выбирают только тех 

кандидатов, в которых они 

уверены  на  100%.  Сегодня 

прошел  второй  этап,  и  все 

избиратели  пришли  сде­

лать свой выбор. И думаю, 

что  сегодня  выборы  уда­

лись, ­ говорит Магзум То­

леш,  заместитель    дирек­

тора  центра  молодежных 

инициатив.

Таким  образом,  студен­

ческими 


деканами­2015 

стали: 


аграрно­биологи­

ческий  факультет  –  Каб­

дешев  Мурат,  экономиче­

ский  факультет  –  Балкин 

Роман,  гуманитарно­соци­

альный  факультет  –  Кре­

тинина  Ольга,  инженерно­

технический  –  Абеуов  Ал­

мат,  факультет  истории  и 

права – Абдыгалиева Айге­

рим,  факультет  информа­

ционных технологий – Аб­

дулов Аслан. 

Поздравляем  всех  дека­

нов  факультетов  и  жела­

ем плодотворной работы в 

этом учебном году.

Наша жизньВыборы 

студенческих деканов

Жырлайын туған елді

c

m

y

k

+

c

m

y

k

+

+

+

2

ҚАЗАН 2015 ЖЫЛ2

БЖ

ҚоғамИнтернет кеңістігі: пайдасы мен зияны қандай?

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,

ГӘФ журналистика 

мамандығының студенті

Қазан айының 13-ші 

жұлдызы Астана қаласында 

халықаралық интернет-

платформа өткен болатын. 

«Правовой медиа-центр» 

ҚҚ ұйымдастырған шараға 

А.Байтұрсынов атындағы 

ҚМУ-дың журналистика 

және коммуникациялық ме-

неджмент кафедрасының 

оқытушысы Балажан 

Мұстафина, журналистика 

мамандығы бойынша маги-

странт Айнұр Сүлейменова 

және мен, біліктілігіміз бен 

білімімізді арттыра түсу 

үшін барып, қатыстық. 

Аталған жиынға отандық 

және шетелдік медиа ұйым - 

дардың  өкілдері  келген  бо- 

латын.  Мәселен,  «Inter  TV 

Channel»-дің  халықаралық 

сарапшысы, украиналық Ро-

ман  Бочкала,  Тәжікстаннан 

Руслан  Косимов  пен  интер-

нет  провайдерлері  қауым-

дастығынан 

Асомуддин 

Ато  ев, Грузиядан Уча Сету-

ри  (IDFI),  Белорусь  же рі-

нен  Владимир  Ковалкин 

(Кошт  урада)  мен  сарапта-

ма және БАҚ кеңесшісі Ляк-

сей  Лявончык,  Болгария дан 

Татьяна  Дронзина  (София 

университетінің  профес со-

ры),  сондай-ақ  Қыр ғыз стан-

дағы  бітімгершілік  жә не 

БАҚ  технологиялар  мекте-

бінен  Инга  Сикорская  мен 

ресейлік  Саркис  Дарбинян 

(РосКомСвобода) сынды ма-

мандар  келді.  Бұл  жиын-

ды  өткізуге  Қазақстандағы 

Нидерланды  каролдігінің 

ел  шілігі  қолдау  білдірген. 

Мұн дағы  негізгі  мақсат  тұ-

тас  интернет  кеңістігіндегі 

аху ал мен ғаламтордағы сөз 

ер кіндігі  жөнінде  пі кір  ал-

масып,  тиімді  қоры тын ды 

жасау болды. 

Сол күннің алғашқы жар-

тысы  конференцияға  арнал-

ды.  Модераторлардың  жүр -

гі  зуімен  шетелдіктер  өзек ті 

тақырыптарға  арқау  бол ған 

баяндамалармен  таныстыр-

ды.  Әр  елден  келген  сарап-

шылар өз елдеріндегі интер-

нет  журналистика  мен  жал-

пы интернетті қолдану аясы 

жөніндегі  мәселелермен  бө-

лі сті.  Қатысушыларға  сұ-

рақ  қою  арқылы  салыстыр-

ма лы қорытындылар жасау-

ға  мүмкіндік  берілді.  Ға-

лам  тор  кеңістігіндегі  түр-

лі мәселелердің туындау се-

бептері  мен  алдын  алу  ша-

ралары  жайында  сөз  қоз-

ғалды.  Кездесу  барысын-

да  ақпараттық  байланыс 

арқылы  контент  құ рып  қа-

на  қоймай  шетел  тәжі-

ри белерінен  алуға  бо ла-

тын  ерекшеліктер  атал ды. 

Сәйкесінше  әр  ел дің  ста-

тистикалық  мәлімет те рі нен 

инетернеттегі  белсенді лік-

теріне көз жеткізе алдық. Бір 

ғана жақсы мысал: Беларусь 

мемлекеттінде  ұялы  бай-

ланыс  100%,  интернет  қол-

жетімділігі  болса  70%-дық 

көрсеткішке ие. (Мұның се-

бе бі жер көлемінің халық са-

нына лайық болуына байла-

нысты).  Тағы  бір  ерек ше лі-

гі,  ол  жердегі  Wi-Fi  қыз ме-

тіне  жергілікті  халық  төл-

құжат көмегімен ғана қо сы-

ла  алады.  Есесіне,  бұл  Бе-

ларуссияға  сырттан  ке лу-

шілерге  айтарлықтай  қи-

ын  дық  туғызады.  Дегенмен 

интернеттегі ақпаратқа арна-

йы  бақылау  бар  деген  сөз. 

Конференцияда көп мәлі-

меттер  берілгенін  айта  кет-

кен жөн. Интернет кеңістігін 

қоғам  мүддесі  үшін  пайда-

лануымыз  керек 

деген  ұйымдас ты-

р ушылар, сайт жұ -

мыс тарына  да  то -

қалып  кетті.  Осы 

тақырыпта  Сар-

кис 

Дарби-


нян 

Ресейдегі 

сайттар ға 

қан-


дай  жағдайда  жә-

не  қалай  шектеу 

қойылатындығы 

ту ра лы айтып бер-

ді.  Ол  өз  сө зін де 

журналистермен 

қа тар  блогерлерге 

де ақ па рат тарату-

шы деп қарай тын-

дықтарын 

және 

олардың  сайт та-рын дағы  (егер  бол-

са) контенттердің мән-

маз  мұ нына 

манито-


ринг жүргі зі летінін дә-

лелдеп берді. Егер, те-

ріс  бағыттағы  дү ни е -

лерге насихаттау анық-

та ла тын  болса,  еш  ес-

кер  ту сіз,  сот  шешімін 

күт пей-ақ  «РосКомС-

вобода»  шектеу  қоя 

алады  екен.  Қарап 

отыр саңыз,  бұ ғат тал-

ған  сайт тар  Қазақ-

станда да жетерлік.

Түскі  үзіліс  уақы-

тынан  соң  шетелдік 

жә не  отандық  медиа-

ның  үздік  маманда ры 

шеберлік-сыныптарын 

өт кіз ді.  Екі  бөлімнен 

тұратын  сек ция  тақы-

рыптары  да  өзек  ті  бо-

лып  шықты.  Өкі нішке 

қарай,  әр  бөлімде  тек 

бір  ғана  тақырып  таңдауға 

тура  келді.  Мен  Асхат  Ер-

кімбай  есімді  танымал  бло-

гердің  «Смартфон  көме-

гімен  мультимедиалы  өнім 

жасау  жолдары»  деп  атала-

тын  шеберлік  сағатын  тан-

дадым. Екінші бөлімде «Ин-

тернеттегі  өшпенділік  ту-

ды ратын  сөздер  мен  стерео-

тип»  туралы  халықаралық 

тәжірибелеріне  сүйене  оты-

рып  жүргізген  Инга  Си кор-

скаяның  шеберлік-сы ны бы-

на қатыстым. 

Халықаралық  интернет-

плат формаға  қатысып,  көп 

ақ паратқа  қанықтым.  Аз-

ды-көпті  тәжірибе  жина-

дым.  Мұндай  басқосуларға 

сту денттерді  жиі  қатыс ты-

рып  отырудың  маңызы  жо-

ғары  екендігін  түсіндім. 

Сондай-ақ,  интернетті  пай-

да  лануға  деген  қызы ғу шы-

лығым  арта  түскендей.  Жа-

ңа идеялар келе бастаған се-

кілді.  Бірақ,  ойға  алған  іс -

ті  жүзеге  асыру  үшін  көп 

ізденістің  керектігін  бі ле-

мін.  Сондықтан,  интернет 

са  ла сын меңгеруге бел бай-

ла дым.  Менің  бұл  ойыма 

Астана қаласында өткен ха-

лықаралық  интернет-плат-

форманың  әсері  бол ға нын 

мойындаймын. 

Бәрекелді!Полиатлоннан жүлделі оралды

Кенже ҚОНЫСБАЙ, 

ГӘФ журналистика 

мамандығының студенті

Көкшетау қаласында 

полиатлоннан Қазақстан 

Республикасының біріншілігі 

өткен болатын. Әр елдін ал-

пауыттары қатысқан әлем 

чемпионаты да қатарлас 

ұйымдастырылды. Қостанай 

және ел намысын қорғап барған 

жерлесіміз Айбек Байділдинов 

айтулы бәсекеден жүлделі 

оралды. 

Кербез  Көкшенің  баурай-

ында  өткен  көпсайыста  Ай-

бек  Қазақстанның  екінші  үз-

дік  спортшысы  атанды.  Ол 

әлемнің  үшінші  мық тысы  еке-

нін дә лел деді. Енді қос та найлық поли-

отлоншы  жі  гіт  Мәс кеудегі  бай рақ ты 

бә секеде  Қа зақстан  үшін  тер   тө гетін 

болады. Осы уа қыт қа дейін топ жарып 

келген спортшы мыз әлемдік спорт аре-

на  сында ел намысын ал ғаш қорғайын 

деп  отыр ған  жоқ.  Бұған  дей  ін  де 

төрткүл  дүниені  мой ын датқан  бола-

тын. 

Айбек 


Байділ ди нов 

ҚМУ- 


дың  сту денті.  Оны  ал ғаш  спортқа 

баулыған 

әкесі 

бо ла тын. Ай-

бек  өңір де  кенже леп  қалған  бұл 

спорт  тү рін  да мы ту ды  армандайды. 

Қос танайда  қолайлы  спорт  ке  шен-

дері  болмаса  да,  ең бек пен  толыққан 

та лан ты ның  арқасында  талайлар-

ды  таң  қалдырып  ке леді.  Таяуда  әлем 

чемпионатына 

аттанатын 

спор т-


шы  тыңғылықты  дайын дық  үстінде. 

Бос  уа қы ты  бо ла  бермейтінін  айтып, 

байрақты  бәсекеден  мін детті  түрде 

жүлдемен ора латынына сөз берді. 

Топжарған

ШАХМАТ – ақыл-ойдың патшасы

Алмас БАЙДРАХМАН,

ГӘФ журналистика 

мамандығының 1 курс 

студенті

Шахмат ойыны біздің 

университетімізде қарқынды 

дамуда. Спорттың бұл түрі 

«Патшалар ойыны» деген 

атауға ие. Оқу орнымыздың 

үшінші корпусында 

шахматтан жарыс өткен 

болатын. Оған бірінші курс 

студенттерінің арасынан 

үздік ойыншылар қатысты. 

Аталмыш жарыстың мақ-

са ты - жастар арасында шах-

маты кеңінен насихаттау жә-

не  дарынды  ойыншыларды 

анық тау,студенттердің  ой-

өрі сін  кеңейту.  Сайыс  Ху-

сейн Мұхамедұлының баста-

масымен  ұйымдастырылды. 

Оған қыздар арасынан төрт 

бойжеткен және жеті ер ба ла 

қатысты. 

Жарыстың  жеңім пазда-

рына тоқталасақ, ұлдар ара-

сында  инженерлік-техни ка-

лық  факультеттің  студенті 

Ал дан  Қожабаев  бірінші 

орын ға  ие  болса,  екінші 

орын ға  Алмас  Байдрахман 

(ГӘФ), үшінші орынға Мұх-

тар Панабек (ИТФ) қол жет-

кізді.  Қыздар  арасында  заң 

факультетінде  оқитын  Да-

нагүл  Жауатова  жеңімпаз 

атан ды.  Ал  екінші  орынды 

Са ғира  Ашабаева  (ЭФ), 

үшін ші  орынды  Нұрия  Қа-

расартова  (ГӘФ)  иеленді. 

Жа рыс  қорытындысы  бой-

ын ша,  жүлделі  орынға  ие 

бол ғандар мақтау қаға зы мен 

марапатталды.

Спорт деген бір сиқыр

Біздің елдің 

жігіттері

Бағдәулет МАХСЕТОВ, 

ГӘФ журналистика 

мамандығының 3 курс 

студенті

Қазақ күресінің 70-80 

пайызы самбо мен дзю-

до әдістеріне ұқсайды. 

Басқа күрес түрлерінен 

айырмашылығы 

айтарлықтай. 

Мәселен,  әуелгі  ерек-

ше лік 

киім 


үлгісінде: 

шо лақ 


балақты 

шал-


бар,  қысқа  жеңді  шапан. 

Ұлттық  күрестің  әдіс-тә-

сіл дерінде  де  өзіндік  әс-

пет  бар.  Алысқан  балуан-

дар  қарсыласын  жығу  мақ-

сатында  барлық  амал-айла-

сын  тік  тұрып  жүзеге  асы-

рады.  Яғни,  тізерлеп  жығу, 

я болмаса аяқтан шап беріп 

өңгеру  секілді  тәсілдер 

ере жеден  тыс.  Сонымен 

қатар,  аяқпен  шалуға  да 

рұқсат  етіледі.  Іштен  ша-

лу,  өкшемен  қағу,  жамба-

сы  арқылы  арқадан  асы-

ра лақтыру сынды сан түрлі 

әдіс тер  қолданылады.  Бел-

ден  төмен  ұстап  күресуге 

қатаң тиым салынған.

Қостанай  облысында  да 

қазақ күресі жақсы дамыған. 

Бұған  дәлел  Азияның  екі 

дүркін  жеңімпазы,  Қа-

зақ стан  барысына  қаты-

сушы  Максим  Гербер,  об-

лы сымыздың  бірнеше  дүр-

кін  Азия  жеңімпазы,  ха-

лықаралық  спорт  шебері 

Тоқ тар Жиентаев және де т.б. 

балуандар  жетерлік.  Біздің 

өңірдің 

балуандарының 

рес публикалық  жарыстар-

дан  қанжығасы  бос  қайт-

паған.  Себебі,  олар  көз-

де ген  мақсаттарына  же-

ту  үшін,  күнделікті  жатты-

ғуды  жібермейді.  Облыс 

құрамасы,  аға  жаттық-

тырушы  Жұмахан  Қасым-

ханның  бастауымен,  қыр-

күйек  айының  11-12  ара-

лығында  Атырау  қа ла-

сында  «Қазақстан  Респуб-

ликасының  Кубогына»  ба-

рып  келді.  Еліміздің  батыс 

өңірінде  Тобыл-Торғай  на-

мысын  қорғаған  балуанда-

рымыз  құр  қол  қайтпады. 

Сайыс  нәтижесінде:  66 

кг  салмақта  Берік  Мұха-

медияров  екінші  орын,  100 

кг  салмақта  және  түйе  ба-

луандар белдесуінде Тоқтар 

Жиентаев үшінші орын, осы 

алыптар  сайысында  Асыл-

бек  Әбдиров  үшінші  орын 

иеленді.  Осылайша,  Тобыл 

тарландары  жалпы  есеп 

бой ынша  16  құраманың 

ішінен  4  орынға  жайғасты. 

Тәжірибе


c

m

y

k

+

c

m

y

k

+

+

+

3

БЖ

 ҚАЗАН 2015 ЖЫЛТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мифы кредитной системы

Аделия и Агата Вульф,

студентки 2 курса ГСФ 

специальность «журнали-

стика»

С началом учебного 

года грядут перемены: рас-

писание, образовательные 

дисциплины, преподаватели 

и время занятий. Очень важ-

но, чтобы эти составляющие 

учебного процесса, за кото-

рые большинство платят, 

были комфортными и подхо-

дящими для студентов.

Но,  к  сожалению,  не  все 

решения  принимаются  в 

пользу  студентов.  В  первые 

дни  сентября  мы  столкну­

лись с парадоксальной про­

блемой:  нас  лишили  права 

выбора,  как  это  предпола­

гает  пресловутая  кредитная 

система  обучения.  Рассмо­

трим все по пунктам:

Выбор  преподавате-

лей

Этот  пункт  действует 

только тогда, когда вуз рас­

полагает  широким  профес­

сорско­преподавательским 

составом.  Однако,  согласи­

тесь,  что  поставить  галоч­

ку  напротив  той  фамилии 

преподавателя, 

которую 


тебе сказали отметить, вовсе 

нельзя  считать  выбором.  В 

начале  нынешнего  учебно­

го  года  второкурсники  не­

скольких 

специальностей 

буквально  отстаивали  свое 

право  выбирать  учителей 

по английскому языку и пе­

рейти в другую группу, если 

в своей их что­то не устраи­

вает. И не всем это удалось. 

Сами  преподаватели  были 

против, ведь "списки уже со­

ставлены".  Деканы  факуль­

тетов, к слову, уверяли нас в 

обратном.

Выбор 

дисциплин, 

в  частности,  дополни-

тельного языка

Продолжаю  тему  второ­

го  курса:  "свыше"  противи­

лись  не  только  нашему  вы­

бору  преподавателей,  но 

и  даже  языка  изучения.  В 

ИУП­е у всех указан англий­

ский язык, однако кто­то ре­

шил, что если студент не из­

учал его в школе, то должен 

в  обязательном  порядке 

идти на немецкий язык, ко­

торый за год точно нормаль­

но не выучишь, да и в буду­

щем  он  вряд  ли  пригодит­

ся.  Вывод:  о  какой  кредит­

ной  системе,  направленной 

на  повышение  знаний  сту­

дента, может идти речь, ког­

да за нас все решают?Удобное расписание

ИУП(индивидуальный 

учебный  план)  предполага­

ет  выбор  дисциплин(хотя 

бы  в  рамках  своей  траекто­

рии),  но  никоим  образом 

не  рассматривает  составле­

ние удобного для курса рас­

писания.  Начало  занятий  ­ 

8 утра, конец занятий ­ 6 ве­

чера, а почему бы и нет? На­

верное, так думали предста­

вители администрации. Ко­

нечно, перерывы между па­

рами есть, иначе без голод­

ных  обмороков  бы  не  обо­

шлось.  Но  при  этом  никто 

не подумал, что не у всех ре­

бят  есть  возможность  схо­

дить  домой  и  пообедать. 

"Плюсы"  в  этом  случае  та­

ковы: мы чуть ли не каждый 

день тратим деньги на обед 

в  столовой,  проводим  свое 

бесценное  внеурочное  вре­

мя  в  университете,  ожидая 

начала  следующей  пары. 

И  самое  обидное,  что  ребя­

та  из  Затобольска,  Рудно­

го,  Садового  попадают  до­

мой только к 8­9 вечера. За­

дания, видимо, мы должны 

выполнять ночью, а сон ­ это 

непозволительная  роскошь. 

Еще одна фишка нынешне­

го года ­ ставить после двух 

пар  физической  культуры 

другие  занятия.  Гуманно, 

однако!  Думаю,  что  после 

всего  этого  о  решении  про­

ведения занятий по языкам 

чуть ли не в 4 корпусе писать 

не стоит. Хотя это дополни­

тельные  расходы  для  сту­

дентов, отдающих за год об­

учения около 300 тысяч.

А  теперь  убедитесь,  что 

наши  недовольства  имеют 

почву.  Студенты  по  поводу 

нынешней ситуации:Гульнур,  студентка  2 

курса ГСФ (филология):

-  Меня  не  устраива-

ют  изменения  в  расписа-

нии. А именно то, что ино-

странный  язык  и  делопро-

изводство  проходят  в  ин-

женерно-техническом  кор-

пусе. Это создаёт кучу не-

удобств.  Вообще,  препода-

ватели  обязаны  ездить  в 

тот корпус, где находятся 

студенты.  Это  относит-

ся к их работе. Между кор-

пусами  большое  расстоя-

ние. По этой причине мы не 

успеваем  на  занятия  и  за-

частую опаздываем. 

Каталог: files -> nasha zhizn -> studencheskie izdanija -> bilim zharysy -> 2015
2015 -> Қму гәФ журналистика мамандығының
studencheskie izdanija -> Оқырмандар қолына өлкетанушы
studencheskie izdanija -> Туған жер тұлғалары Кеңес Одағының Батыры Сейітхан Темірбаев
studencheskie izdanija -> Жаңа оқу жылы құтты болсын!
2015 -> Халық ЖӘне әдебиет
studencheskie izdanija -> Индек с 75579 Табиғат тосын мінез танытты. Қараша айында қар жауып, жерге мұз қатты. Суретті түсірген Айбек ЖҮзбай c m y k c m y k тарихи суреттер
studencheskie izdanija -> «Киіктер тағы көбейеді, Сарыарқаны тастамайды» дейді «Алтын дала» мемлекеттік табиғи
2015 -> Программа «Серпін 2050» «Мәңгілік ел жастары индустрияға». Основная

жүктеу 459.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет