Өкінішке қарай, кезінде ерекшеліктері ескерілместенжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата02.05.2017
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

www.aikyn.kz

4

КЕЗДЕСУДӘУЛЕТ

Денсаулық сақтау вице-ми нистрі 

Алексей Цой Алматы об лысына жұмыс 

сапары барысында облыстың меди-

циналық қыз мет керлерімен бірқатар 

кезде сулер өткізіп, міндетті әлеуметтік 

меди циналық сақтандыру жүйе сінің 

негізгі қағидаларын түсіндірді. 

Сонымен қатар Елбасының ха лыққа 

Жолдауындағы денсаулық сақтау 

жүйесін жаңғырту бойынша негізгі 

бағыттарды жүзеге асыру туралы 

хабарлады.

Бұл жолы түсіндіру нысаны Талды қорған 

қалалық №2 емхана болды. Аталған мекеме 

тұрғын дардың  53  мыңына  қызмет  к р сетеді. 

35 мыңына жуық тұр ғынға ам булаторлы-

емханалық қызметтер к рсетеді.

– Аудан-қалалардың бүкіл тұрғыны барлық 

санат бойынша медициналық сақ тандыру 

жүйесіне кіруі маңызды. Халыққа сақтан-

дырылған азамат статусын қалай алу керектігі 

ж нінде дұрыс түсін діріп, әрбір отба сына 

аталған ақпараттың жетуін қамтама сыз ету 

керек, – деді Министрлік басшысы аудандық 

емхана қызметкер лерімен болған кездесуде. 

рі қарай сапар барысында Вице-ми-

нистр облыс әкімінің орынбасары Жақ сылық 

Омармен міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесін түсіндіру бойынша 

кездесуге қатысты. 

Ол министрлікте қазіргі таңда бизнес тегі 

кедергілерді жою бо йынша белсенді жұмыс 

атқарылып жатқанын, сондай-ақ жеке сек-

тордың ұсынымдары қабылданып, министр-

ліктің тікелей диалог құруға мүдделі екенін 

атап айтты. 

– Медициналық қызмет к р сететін жеке 

қызмет к рсету шілердің үлесі саны жағынан 

да, қаржы жағынан да артуын күтіп отырмыз. 

Тариф саясатын қарас тыруға дайынбыз. Ол 

сіздердің инвести цияларыңызды ескере 

отырып, нарық тұрғысынан негіз делген 

болуы тиіс. Сонымен бірге, ақпараттық 

жүйелер арқылы тиімділікті бақылайтын 

боламыз. Медициналық сақтандыру жүйе-

сіндегі бәсекелестіктің артуын ескере 

отырып, бағаның  здігінен реттелетінін 

ұмытпау керек. Аурухана экономикасы мен 

қызмет сапасын бақылап отыру үшін орташа 

баланс болуы қажет, – деді А.Цой. 

Ол жыл соңында Медициналық сақ-

тандыру қорымен жасалған келісімшарттар 

арқылы халыққа қызмет к рсетудегі жеке 

емхана лардың үлесі анықталып, қазіргі 

таңдағы кедергілер жойылатын дығын мәлім 

етті.  з кезегінде жеке аурухана мен зертхана 

басшылары министрліктің барша бастамаға 

қолдау білдіріп, медициналық техника мен 

лизинг алу, тарифтерді енгізу мен бірқатар 

шектеулердің жол бермеу туралы мәселелерді 

талқылауға дайын екендіктерін мәлімдеді.Г.СЫДЫҚОВА

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ 

ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАҒИДАЛАРЫН ТҮСІНДІРДІ

Қазір өзгеріп жатқан әлемде Қазақ стан 

да заман талабына сай жаңарып 

келеді. Әсіресе, жүргізіліп отырған 

конс титу ция лық  рефор малар  өте 

орынды әрі дер кезінде көтерілді. Бұл 

– осы заманғы, қазіргі күннің шынайы 

келбетіне сай, еліміздің келешегін 

тереңінен ойлас тырып жасалған 

қадам.

Елімізде қолға алынған конститу циялық 

реформалар мықты президенттік билікті 

сақтай отырып, халықтық билікті күшейту 

тетігі деп білеміз. Конститу циялық рефор-

малар арқылы Қазақстан қоғамдық 

қатынастардың жаңа белесіне кезең-

кезеңімен ілгері басатындығы с зсіз. 

Оңтүстік Қазақстан облысының мас-

лихатындағы «Нұр Отан» партиясы фрак-

циясының құрамына 44 депутат еніп отыр. 

«Нұр Отандық» депутаттар қоғам дық  мірдің 

қай саласында қызмет етсе де, елдегі, 

облыстағы барлық қоғамдық-саяси, мәдени 

к пшілік жұмыстың бел ортасынан 

табылуда.

Аймақтық және аумақтық партия фи-

лиалдарында  ткізілетін қоғамдық қа-

былдауларға, сайлаушылармен кез десу лерге, 

здері есепте тұратын баста уыш партия 

ұйымдарындағы жиналыстар мен іс-

шараларға белсене араласып, сайлау-

шылардың ұсыныс-пікірлері мен к тер ген 

мәселелеріне сергектікпен қарап, олардың 

шешілуіне тікелей атсалысуда.

Фракцияның мәжілістерінде түрлі к -

кейкесті,  зекті мәселелер талқыланып, ма-

ңызды міндеттер белгіленіп, тиісті ше шімдер 

қ а б ы л д а н у д а .   С а я с и   р е ф о р  м а л а р д ы 

талқылауға және тиісті заң қабылданған соң, 

оны қалың жұртшылық арасында кеңінен 

түсіндіріп, насихаттауға да белсене араласу-

дамыз. Фракция мү шелері бұл мәселені жан-

жақты талқылап, әріптес теріміз қабылданған 

заңды толығымен қолдап, қуаттады. Де-

путаттар-фракция мүшелері  здерінің сай-

ланған округтері бойынша елдімекен дерде

еңбек ұжым дарында, бастауыш партия ұйым-

дарында кездесулерге қатысып, ақпа раттық 

наси хат жұмыстарын кеңі нен жүргізіп келеді. 

Атап айтар болсақ, осындай кезде сулер 

Түркістан станциясы Локомотив депо сында, 

Сайрам ауданын дағы «Алтын адам» тігін 

фабрикасында, «Ет-Агро-Манкент» ЖШС, 

Кентау трансформатор зауытында, Мақтаарал 

ауданындағы «Кетебай»  нді рістік коопе-

ративінде, «Ақ алтын» ЖШС-інде, Ескі Иқан 

ауылы бастауыш партия ұйымында қатысу-

шылардың белсенді талқылауы және қолдауы 

үстінде  тті. 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев биліктің 

барлық тармағы тиімді және жауапкер-

шілікпен жұмыс жасау үшін, олардың 

арасында тиісті теңгермелік болу үшін саяси 

реформаларға кеңінен жол ашып берді. 

Конституциялық  зге рістер арқылы Парла-

менттің  кі леттігі күшей тіледі. Парламент 

сайланбалы орган бол ғандықтан, депутаттар 

халық арасынан келетін тікелей  кілдер. 

Сондықтан Пар ламенттің р лі күшейтілуі 

мемлекеттік билік пен ха лықтың одан әрі 

жақындасуына мүм кіндік береді. Үкіметтің де 

кілеттілігі кеңейіп, анағұрлым дербес болды 

әрі оған үлкен жауапкершілік жүктеледі. 

Консти туциялық кеңестің, сот жүйесінің 

және прокуротураның қызметі де жетілді-

рілетін болады.

Жоспарланып отырған  згерістерге мем-

лекеттік басқарудың бүкіл жүйесінің жұмы сын 

барынша үйлестіруге қуатты негіз қала нып 

отыр. Ол ел эконо микасының ин нова циялық 

дамуы үшін үлкен маңызы бар.

Мемлекет басшысы атап  ткендей, қазіргі 

технологиялық құрылымның түбегейлі 

згерісі бізден экономикалық дамудың жаңа 

үлгісіне к шуді талап етеді. Сонымен бірге, 

бүгінде халықаралық ахуал да қарқынды 

түрде  згеруде. Соған байланысты жаһанды 

жайлаған интегра циялық, экономикалық 

және геосаяси үдерістердің беделді әрі белді 

қатысушысы болып саналатын Қазақстанда 

басты әлемдік трендтерге сай дамудың  зіндік 

жолын қалыптастыруда. 

Елбасының «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабі леттілік» 

деп аталатын Қазақстан халқына Жолдауы ел 

к ңілінен шықты.  йткені онда дәл бүгінгі 

міріміздің шынайы бағасы беріліп,  зекті 

мәселелер алға қойылған. Маңызды міндеттер 

белгі леніп, нақты мақсаттар айқындалған. 

Конституциялық реформалар қоғам дағы 

азаматтық белсенділіктің артуына, мемле-

кеттік билік тармақтарының халық алдын-

дағы жауапкершілігін күшейтуге, түптеп 

келгенде қоғамның одан әрі дамуына әсер 

етеді.


Біздер, оңтүстікқазақстандық депу таттар-

фракция мүшелері конститу циялық рефор-

маларды толық қолдай отырып, заңда қабыл-

данған  згерістер халқымыздың мүддесіне 

сай келеді. Елімізді одан әрі күшейтіп,  мір 

сапасы жақсара түсетініне сенімдіміз.Шәріпбек ЖАМАЛБЕК,

Оңтүстік Қазақстан облыстық 

мәслихаты «Нұр Отан» партиясы 

фракциясының жетекшісі

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА ҚАДАМ

Қарулы Күштерге кім к -

рінген алынбайды, шақыры-

лушылар арасынан іріктеу 

жүретін к  рінеді.

– Бүгінде талап арттырылды. 

скерге шақыру сапасы жыл 

ткен сайын жақсаруда. Мұны 

статистика дәлелдейді.  рбір 

орын ға конкурс бар, дені сау, 

әскери қызметке жарамды т рт 

жігіт арасынан біреуін ғана ірік-

теп аламыз. 18-27 жастағы әс-

керге шақыруға жататын контин-

гент қатары  те үлкен, сондықтан 

бірінші кезекте, физикалық 

параметрлері бойынша електен 

ткізу жүреді, – деді М.Дайыров. 

Жақында Үкімет отырысында 

Қорғаныс министрі Сәкен 

Жасұзақов Білім және ғылым ми-

нистрі Ерлан Сағадиевке ескірген 

интерактивті тақталар және басқа 

да электронды форматтағы оқу 

құралдары болашақ жауын-

герлердің к ру қабілетіне нұқсан 

келтіретінін, әскерге шақыры-

лушылардың к бісінің к здері 

жақсы к ре бермейтінін ескерт-

кен болатын. Басқа жағынан 

қояр сын жоқ.

–  скерге шақырылушылар 

сапасы бұрынғыдан әлдеқайда 

жақсарды, – деп нықтай түсті 

Мүслім Дайыров. – Тәжіри беме 

сүйене отырып, салыстыра 

аламын. Кеңес армиясында – 15 

жыл, тәуелсіз Қазақстанда 25 

жылдан бері қызмет етіп келемін. 

Қазіргі іріктеу параметрлері 

бұрынғыдан әлдеқайда жоғары.

Қорғаныс министрлігінің 

әскери-дәрігерлік комиссиясы 

орталығының бастығы, медици-

налық қызмет полковнигі Қанат 

Сұлтанғазиннің айтуынша, егер 

бұрын әскерге шақырылушы 

азаматтардың 70% ғана әскери 

қызметке жараса, қазір бұл 

к рсеткіш 75-78%-ға дейін  сті. 

– Жарамайтындардың қата ры 

шамамен 10%-ын ғана құрайды. 

Мәселен, к ру қабілетін түзетуді 

қажет ететіндер және басқа да 

уақытша жарамсыздар шамамен 

12%-ға жетеді. Мүлдем жарамай-

тындар  те аз. Бұлар – бала кез-

ден мүгедектер, созылмалы және 

туабітті кеселі барлар, олардың 

үлесі 0,5%-ға да жетпейді, – деді 

ол. 


К рші Ресей  з армиясының 

санын биылдан бастап арттырып, 

келесі жылы 1,9 миллионға жет-

кізетінін жариялады. Қазақ-

станның Қорғаныс министрлігі 

керісінше, «саны бойынша 

шағын, бірақ жинақы армия 

құруды» мақсат тұтатынын мә-

лім деді. 2017 жылдың к ктемінде 

Қарулы Күштерге, Қазақстанның 

басқа әскерлері мен әскери 

құрылымдарына барлығы 16 

мыңнан астам адам шақырылады 

деп жоспарлануда. Бұл әске-

рилердің 25-30%-ын құрамақ. 

Елімізде әскерилердің шамамен 

70% – келісімшарт бойынша 

ақылы қызмет ететіндер. Соның 

ішінде, техникалық б лімше-

лерде, сондай-ақ әуе және теңіз 

қарулы күштерінде құрамның 

99% келісімшарттардан құралған. 

Ведомствоның жұмылдыру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

департаментінің басшысы қандай 

адамдардың әскерге шақыры-

лудан босатылғанын да хабар-

лады: «Азаматтар отбасылық 

жағдайлары және денсаулық 

жай-күйі бойынша, сондай-ақ 

білім алуын жалғастыру үшін 

босатылады. Мұның сыртында, 

ауыл және село мұғалімдері мен 

дәрігерлері, Парламенттің және 

жергілікті мәслихаттардың де-

путаттары сайланған кезеңде ша-

қыртылмайды.  скерге шақы-

руды кейінге қалдыру жағдайлары 

да әскери қызмет және әскери 

қызметшілердің мәртебесі туралы 

заңда нақты к рсетілген».

скерге шақырылғандар жат 

діни ағымдарға қатыстылығы 

бойынша да тексерілуде екен. 

Олар да Қарулы Күштерге жібе-

рілмейді. «К ктемгі шақыруға 

кіріспес бұрын, Ішкі істер 

министрлігінің, Ұлттық қауіп-

сіздік комитетінің  кілдерімен 

тығыз ықпалдаса отырып, 

шақырылғандарды алдын ала 

зерделеу жүргізудеміз. Дәстүрлі 

емес ағымдарды ұстанушылар 

мен экстремистік ұйымдарды 

жақтаушылар бойынша бізге 

ҰҚК к мектесуде. Егер к ктемгі 

шақыру 26 наурызда басталса, ал 

әлгі жұмыс жаңа жылдан бері 

жүруде. Яғни, үш-т рт ай бойы 

зерттеу жүргізіледі.  йткені 

құпияларға қосымша ұлықсаты 

болатын белгілі бір лауазымдар, 

әскерлер, шекара қызметі, әуе 

қорғанысы күштері және басқа-

лары бар. ҰҚК мен шекара қыз-

ме тіне іріктеу анағұрлым мұқият, 

жіті жүреді» деді М.Дайыров. 

Ол шақыру нәтижесінде 

әскерді «тек психологиялық және 

физикалық тұрғыдан барынша 

даяр жастармен қамту» міндеті 

тұрғанын нақтылады. 

– Біз пилоттық жоба есебінде 

Алматы қаласының Алмалы ауда-

нында ұялы байланыс опе раторы 

арқылы к ктемгі әскери шақы-

рудың басталғаны туралы смс-

хабарлама жібергенбіз. Қарша 

бораған қоңыраулардың астында 

қалдық. Тіпті тікелей маған теле-

фон шалды. Сондай-ақ біз  ткен 

жылғы күзгі шақыру кезінде 

әскери б лімдерде «ашық есік 

күндерін»  ткіздік. Ұлдары 

жақын жерде әскери қызметін 

ткеруші ата-аналарға балала-

рының қандай жағдайда тұрып 

жатқанын к рсеттік. Олар қо-

лайлы, қазіргі заманғы жағдайлар 

жасалғанына таң қалды, – деді 

Департамент бастығы.

Осы орайда журналистер ата-

аналары алаңдамауы үшін жас-

тарды мейлінше жақын жердегі 

әскери б лімдерге жіберуді ұсын-

ды. Бірақ бұған Қорғаныс ве-

домствосы қарсы. Себебі, Қа-

зақстан – унитарлы, жері біртұтас 

мемлекет. Оның азаматтары тек 

здері туған не тұрған жерлерін 

ғана емес, бүкіл Отанды қорғай-

ды. Демек, оның әр шалғайында 

ұрыс салу  нерін жіті меңгергені 

ж н. 


Қорғаныс министрлігінің 

кілі әскерге шақыру кезінде рес-

публиканың  ңірлеріне на ряд-

тарды пропорционалды б луді 

ескере отырып, «экстер рито-

риалдылық қағидаты» сақтала-

тынын нықтады. Яғни, шақыры-

лушы негізінен, басқа  ңірге 

жіберіледі.  скери б лімдер 

бойынша б лу кезінде азаматтың 

алған мамандығы да ескеріледі.

« рине, әркім-ақ үйінің 

дуалының ар жағындағы б лімге 

түсіп, әскери қызметті  ткеріп 

шыққысы келеді. Бірақ олай 

болмайды. Біріншіден, бізде 

әскери б лімдер бүкіл Қазақстан 

бойынша орналасқан. Дегенмен 

к п ш і л і г і   О ң т ү с т і к   ж ә н е 

Оңтүстік-Шығыс  ңірлерде орын 

тепкен. Екіншіден, басқа  ңірде 

қызметтен  ту жас жігітті 

шынықтырады. Біздің Отанымыз 

бір, республикамыз жалғыз. 

Бүкіл  ңірді қамтуымыз керек» 

деді ҚР Қарулы Күштері Бас 

штабы ұйымдастыру-жұмылдыру 

жұмыстары департаменті басты-

ғының орынбасары, полковник 

Амантай  сербаев.

скери полиция бас бас қар-

масының бастығы Тілеухан 

Басқожаевтың ресми мәліметі 

бойынша жыл басынан бері 

Қарулы Күштерде 86 қылмыс 

тіркелген. Оның екеуі – әлім-

жеттік к рінеді. 2016 жылы 268 

қылмыс, 11 әскердегі әлімжеттік 

фактісі тіркелген. 

Елдос СЕНБАЙ

ӘСКЕРДЕГІ 

ӘЛІМЖЕТТІК 

ТЫЙЫЛМАЙ ТҰРҚазақстан армиясында әскери қызметін өткергісі 

келетіндер қатары көп. Кеше Орталық 

коммуникациялар қызметінде журналистермен 

жүздескен Қарулы Күштер Бас штабы Ұйымдастыру-

жұмылдыру жұмыстары департаментінің бастығы 

генерал-майор Мүслім Дайыров осындай мәлімдеме 

жасады. Оның айтуынша, жыл өткен сайын әскерге 

шақырылушылар сапасы жақсарып келеді. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚАстанада Еуропалық одақ пен 

Қазақстан Ынтымақтастық комитетінің 

16-отырысы өтті. Басқосуға 

Еуропалық сыртқы істер қызметінің 

директоры Люк Девин мен Қазақстан 

Сыртқы істер министрінің 

орынбасары Роман Василенко 

төрағалық етті. Сауда комитеті және 

кеден мәселелері бойынша кіші 

комитетінің Кеңейтілген әріптестік 

және ынтымақтастық туралы 

келісімінің (КӘЫК) шеңберіндегі 

алғашқы отырысында Қазақстанның 

экономика және қаржы 

министрліктері қатысқан болатын.

Гүлнар ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ

Ынтымақтастық комитетінің отырысы 

Еуропалық одақ – Қазақстан Республикасы 

арасындағы ынтымақтастық т ңірегіндегі 

диалогты кеңейтуге және қарым-қатынас-

тарды нығайту, оның ішінде  ңірлік тұрақ-

тылық пен даму жолындағы екіжақты қы-

зығушылықтарын к рсетті. Тілшілермен 

кездесуі барысында Люк Девин мырза 

«Қазақстан аймақтық және әлемдік тұрғыда 

бейбітшілік және қауіпсіздікті қамтамасыз 

ететін ең маңызды әріптестікке айналуда. 

Жақын арада кезекті ЕО – Орталық Азия 

саясат және қауіпсіздік мәселелері бойынша 

диалогының жоғары дәрежелі кеңесі  теді» 

деді. 

Ынтымақтастық комитеті саяси диалог, сауда және экономикалық ынтымақтастық, 

заң ұлықтылығы және әділет, халықаралық 

қатынастар секілді бірқатар мәселелерді 

талқылады. Ынтымақтастық комитетінің 

басқосуы барысында екіжақты қатынастар 

мен ынтымақтастықты нығайту бойынша 

зара мүдделілік талқыланып, атап айтқанда, 

адам құқықтарын қорғау және азаматтық 

қоғамның дамуы, білім және зерттеу 

мәселелеріне к ңіл б лінді. Келесі отырыста 

энергетика, терроризмге қарсы іс-қимыл, 

кеден менеджменті және есірткі заттар 

айналымына қарсы жағдайындағы к лік пен 

қауіпсіздік мәселелеріне аса к ңіл б лінеді.

Сауда комитеті келісімнің сауда туралы 

б лімінің қазіргі жағдайы, оның ішінде 

Еуропалық одақтан Қазақстанға тасы-

малданатын тауар транзитінің санитарлық, 

фитосанитарлық мәселелері, инвести циялық 

ахуалдағы зияткерлік меншік құқығы мен 

соңғы тенденциялары талқыланды. Кеден 

диалогы бойынша кіші комитет кеден 

ынтымақтастығы, сауданың дамуы,  зара 

әкімшілік к мек пен алаяқтыққа қарсы күрес 

секілді мәселелері талқыланды. 

Сондай-ақ Астанада «Кеңейтілген 

әріптестік пен ынтымақтастық келісімінің 

іске асырылуы: Қазақстан мен Еуроодақтың 

сауда және кәсіпкерлік салаларындағы 

мәселелері мен мүмкіндіктері» атты семинар 

тті. Семинар жұмысына Еуроодақтың сауда 

бойынша Бас директораты  кілдері, 

қазақстандық мемлекеттік қызметшілер, 

еуропалық және қазақстандық бизнестің, 

сондай-ақ дипломатиялық корпус  кілдері 

қатысты.


Іс-шара «Еуроодақ пен Қазақстан 

арасындағы Кеңейтілген әріптестік пен 

ынтымақтастық келісімінің сауда және 

кәсіпкерлік туралы баптары, сондай-ақ 

Қазақстанның ДСҰ-ға мүшелігі бойынша 

хабардарлықты арттыруды іске асыру» 

Еуроодақ қаржыландырған жоба аясында 

ұйымдастырылды. Бұл жоба келісімнің 

қажетті ережелерін тиімді іске асыру үшін 

заңнамалық-нормативтік базасының ерекше 

салаларында қамтылатын сауда және кә-

сіпкерлік баптары бойынша, атап айтқанда, 

қызметтер к рсету саудасы, компаниялар 

құру және олардың жұмыс істеуі, мемлекеттік 

сатып алу, капитал қозғалысы, зияткерлік 

меншік құқықтары, кеден, санитарлық және 

фитосанитарлық шаралар мен стандарттар, 

БИЗНЕС ҮШІН МҮМКІНДІК

сондай-ақ шараларды әзірлеу бойынша 

сәйкессіздіктерді анықтауға бағытталған.Траян ХРИСТЕА, 

Қазақстандағы Еуропалық одақ елшісі:

– Қазақ және еуропалық бизнес үшін осы 

–  те уақтылы әрі  зекті мәселені қарас тыру 

мүмкіндігі үшін алғысымды білдіргім келеді. 

Соңғы екі күн барысында Еуропалық одақ – 

Қазақстан ынтымақтастық кеңесінің 

16-отырысында қазақстандық әріптес-

терімізбен екіжақты сауда-эконо микалық 

және саяси ынтымақтастықты талқыладық. 

Бұл пікірталас одан әрі Қазақстанның билік 

органдарымен экономикалық және сауда 

диалог сапасын тереңдету, оны жетілдіру 

бағыттарын анықтады. Ендігі сәтте жаңа 

келісімнің сауда және бизнес баптары 

бойынша ЕО және Қазақстандағы компа-

нияларға ұсынатын нақты мүмкіндіктері 

жайлы егжей-тегжейлі хабардар ету және 

талдауға қажеттілік бар. Бүгінгі семинар – 

2015 жылдың 21 желтоқсанда қол қойыл ған 

ЕО – Қазақстан кеңейтілген әріптестік пен 

ынтымақтастық туралы келісімді жүзеге 

асырудағы бір б лігі.

Семинар барысында қатысушыларға 

келісімде қамтылған салалар бойынша соңғы 

заңнамалық және практикалық бастамалар, 

олардың сауданы жеңілдету мақсаты, сондай-

ақ Қазақстанның Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүшелігі және ДСҰ-ға кіру кезінде 

қабылданған міндеттемелері, Еуроодақ пен 

Қазақстан бизнесінің пайдаларына шоғыр-

ландырылған келісімнің тиімді іске асыры-

луы туралы ақпарат берілді.

Зерттеу жұмысы 2018 жылдың ақпан 

айына дейін жалғасады және Еуроодақпен 

әріптестік құралы шеңберінде, «Еуроодақ пен 

Қазақстан арасындағы кеңейтілген әріптестік 

және ынтымақтастық келісімінің сауда және 

кәсіпкерлік туралы баптары, сондай-ақ 

Қазақстанның ДСҰ-ға мүшелігі бойынша 

хабардарлықты арттыруды іске асыру» 

Еуроодақ қаржыландырған жобасына сәйкес 

жүзеге асырылады. 

Екінші семинарды 2017 жылдың маусы-

мын да Алматы қаласында  ткізу жос-

парланған.


№46 (3118) 31 НАУРЫЗ, 2017 ЖҰМА

www.aikyn.kz

АЛАҢ


5

«Қазақстан Республикасы Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» туралы кодекстің 88-бабында 

«Психикасының бұзылуы (ауруы) бар адамдардан басқа жыныстық сәйкестендіруде ауытқушылығы бар 

адамның жынысын ауыстыруға құқығы бар» делінген. Сондай-ақ құжатта «жыныстық сәйкестендіруде 

ауытқушылығы бар адамдарды медициналық куәландыру және олардың жынысын ауыстыруды жүргізу 

қағидаларын уәкілетті орган белгілейтіндігі» көрсетілген. Демек, психологиялық ауытқуы жоқ , бірақ 

жынысына сәйкес келу жағынан ауытқуы бар адам жынысын ауыстыра алады. Жынысын 

ауыстыруға ықылас танытушылардың қатары көбеюіне де осы бап себеп сияқты. Бұл бапты 

алға тартқан талай трансгендер жынысын ауыстыруға бел буатыны сөзсіз. Кезінде осы бапқа 

қатысты қоғамдық ұйымдар қарсылық танытқан. Депутаттар бұл бапты қалай қабылдап 

жіберген деп те шулады. Алайда мәселе онда емес. Мәселе жынысын ауыстырғысы 

келетіндер квотамен тегін ауыстыра алатындығында болып тұр. Мұндай еріккендерге 

қаражат шашқанша, бір балаға зар болып жүрген отбасыларға көмектесіп, жасанды 


жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет