Өкінішке қарай, кезінде ерекшеліктері ескерілместенжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата02.05.2017
өлшемі0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ҚАЛҚАН

C

CM

MY

Y

K

e-mail:

aikyn.gazeti@gmail.com

№46 (3118)

31 наурыз, 2017

ЖҰМА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ

ГАЗЕТ


www.facebook.com/aikyn.kz

www.twitter.com/aikyn_gazetiwww.aikyn.kz

Алматы облысы  жер мен судан 

кенде емес. Тиімді  

пайдаланса, егістік пен 

жайылымға қолайлы  жер де, 

ылғалдан тарықтырмайтын 

арналы сулар да жетерлік. 

Өкінішке қарай, кезінде 

ерекшеліктері ескерілместен 

қылдай бөлініп, таратылып 

кеткен астықты  алқаптың көбі 

қараусыздықтан құнарын 

жоғалтып, арамшөп басып, 

кәдеге аспай қалды. Соңғы 

жылдары Елбасының нақты 

тапсырмасымен ауыл 

шаруашылығына арналған 

жерлерге түгендеу жүргізіліп, 

елді айтпағанда, иесінің өзіне 

пайда әкелмей тусырап жатқан 

жер телімдері мемлекетке 

қайтарылып, игеріле бастады. 

Соған қарамастан, өңірлерде 

мыңдаған гектар алқап бос 

жатқаны да рас. Бір ғана 

Алматы облысының өзінде 

егістіктерді айтпағанда, 

айналымнан шығып қалған 127 

мың гектар суармалы  жер бар 

екен. Бұл жайында Өңірлік 

коммуникациялар қызметінде 

өткен кезекті брифингте Алматы 

облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының басшысы 

Сексенбай Бекішов мырза 

баяндады.

Таяу күндері жасы 18-ге толған, 

жауынгер болуға денсаулығы 

жарамды жігіттерді мерзімдік 

әскери қызметке шақыра 

бастайды. Отан алдындағы 

борышын өтеуге баратын 

болашақ жауынгерлерді 

әскери комиссариаттар 

салтанатпен шығарып салады. 

ЖҰМЫСКЕРДІҢ 

ОРТАША ЕҢБЕКАҚЫСЫ – 

85162 ТЕҢГЕ

2016 жылдың т ртінші тоқса-

нында бір жұмыскердің орташа 

айлық еңбекақысы 85 162 теңгені 

құраған. Ең жоғары еңбекақы тау-

кен  неркәсібі және кен орнын 

игеру саласында – 176 508 теңге. 

Ең т мен еңбекақы әкімшілік қо-

салқы қызмет к рсетумен айна-

лысатын ұйымдарда тіркелген, бұл 

саланың мамандары 52 020 теңге 

алған.

ткен жылдың соңында  н-дірілген  нім, орындалған жұмыс 

пен к рсетілген қызметтер к лемі 

134,6 млрд теңгені құрады. Оның 

басым б лігі  неркәсіп орын да-

рына тиесілі – 33,9%, құрылыс – 

25,1%, к терме және б лшек 

сауда, автомобильдер мен мото-

цикл дерді ж ндеу – 18%.

Облыстағы шағын кә сіпорын-

дар жұмысының қаржылық нәти-

жесін санамаласақ,  ткен жылдың 

IV тоқсанында жалпы табыс 17,8 

млрд теңгені құрады. Ең к п табыс 

к терме және б лшек сауда кә-

сіпорындарынан түскен. Автомо-

бильдер мен мотоциклдерді ж н-

деуден – 5,9 млрд теңге және 

құ рылыстан 3,2 млрд теңге кіріс 

кірген.

Ләззат ҚОЖАХМЕТОВА,

Қарағанды облысы

127 МЫҢ ГЕКТАР СУАРМАЛЫ ЖЕР 

АЙНАЛЫМНАН НЕГЕ ШЫҚТЫ?

ТҮЙТКІЛ

ӘСКЕР БОЛУ – 

ӘРБІР АЗАМАТТЫҢ БОРЫШЫ

– Бұл спорт кешені қаладағы 

ең сәулетті ғимараттардың қата-

рына жатады. Спорт кешенінің 

құрылысы 2014 жылдың мамыр 

айында басталды. Бүгінгі күні 

пайдалануға берілуге толықтай 

дайын. Мұнда Олимпиадалық 

және ұлттық спорт түрлерінен 

жастарды дайындайтын боламыз. 

Атап айтсақ, қазақша күрес, то-

ғызқұмалақ, еркін күрес, грек-рим 

күресі, дзюдо, к ркем гимнастика, 

аэробика, такэвонда, бокс, кик-

бокс, у-шу, каратэдан спортшылар 

жаттыға алады. Спорт кешенінде 

фитнеске арналған арнайы жат-

тығу залы, жеңіл, ауыр атлети-

камен айналысуға мүмкіндік 

беретін тренажер залы да қа рас-

тырылған.  р залда ерлер мен 

әйелдерге арналған жуыну б лмесі 

бар. Одан б лек шағын футбол, 

баскетбол, волейбол, үстел тен-

нисін ойнауға да болады.  ртүрлі 

деңгейдегі чемпионаттарды  т-

кізуге арналған үлкен залымыз 

бар. Ғимараттың екінші қабатында 

асхана қарастырылған. Спорт 

секциялары 7-18 жас аралығын-

дағы балалар үшін тегін, одан жо-

ғары жастағыларға ақылы болады. 

Спорт кешені пайдалануға беріл-

ген кезде мұнда 110 адам жұмыс 

істейді, оның 50-і – бапкерлер. 

Барлығы да жергілікті мамандар, 

– деген Маңғыстау арена КММ 

директоры Зейнулла Оңайбаев 

облыстағы ең ірі спорт кешенінде 

күніне 1500 адам жаттыға алаты-

нын жеткізді.Венера МИРЛАН,

Маңғыстау облысы

Мемлекет басшысы  зінің Қазақстан 

халқына арнаған биылғы «Қазақстанның 

үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» атты Жолдауында алдағы 

кезде аграрлық сектор ел экономи касының 

жаңа әрі қуатты к шбасшысына айналуы 

керектігін айрықша атап к р сетіп, соған 

сай атқарылуға тиісті мін деттерді айшық-

тап  ткен еді. Маңызды мақсатқа қол жет-

кізу үшін 6 кешенді стратегиялық міндет 

айқындалып, олар ды жүзеге асыруға жол 

нұсқайтын агро неркәсіптік кешенді 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы  мірге жолдама 

алды. Субсидиялау қайта қарастырылып, 

демеуқаржыны бұған дейінгідей бастапқы 

жоспар мен жұмысқа емес, ақтық нәти жеге 

ғана т леу жолға қойылды.  з кезегінде 

ауыл шаруашылығын қолдауға бағытта-

латын мемлекеттің миллардтаған қаражаты 

мақсатты әрі тиімді жұм салуын қамтамасыз 

етеді. Атап айтқанда,  сімдік шаруашы-

лығын және осы сала дағы  німді қайта 

ңдеуді субсидиялау тү сім мен сапаны 

арттыруға, яғни жаңа технологиялар ен-

гізуге, егіс кезінде жоғары сапалы тұқым 

мате риалын  пай далануға,  минералды 

тыңайтқыштарды,  сімдіктерді қорғау 

құралдарын кеңінен қолдануға, озық ауыл 

шаруашылығы техникасы мен жабдығын 

сатып алуға,  німді тұрақты  ткізуге ынта-

ландырады. 

– Мәселен, күріш және азықтық да-

қылдар шығыны гектарлық субсидиямен 

телінсе, майлы дақыл, қант қызылшасы 

бойынша қайта  ңдеу орнына  ткізілген 

нақты  нім субсидияланады. Жылыжай 

іске қосылған бастапқы 2 жылда кеткен 

шығын толығымен  теледі де, одан кейін-

гі жылдары жыл сайын демеуқаржы 20 

пайызға кеміп отырады. К ктемгі дала 

жұмыстары «Аграрлық несие корпора-

циясы» АҚ арқылы несиелендіріледі. 

Күзде жиналған  німді «Азық түлік келі-

сімшарт корпорациясы» АҚ арқылы ке-

пілді форвардтық сатып алу жүргізіледі. 

Тауар  ндірушілерге су жеткізу ж ніндегі 

к рсетілетін қызметтер құнын субси дия-

лау қалыптасқан тетікпен жалғасты-

рылады.


Минералды тыңайтқышты субси дия-

лауда – «отандық және шетелдік» жік-

теулері алынып, сатып алынған хими кат-

тың ең т менгі құнының 50 пайызы 

те леді. Гербицид, биоагент және биопре-

паратты субсидиялау нормативі  ткен 

толмаған және шақыру бойынша әскери 

қызметтің белгіленген мерзімін  ткер-

меген азаматтар жауынгер қатарына ша-

қырылуға жатады.

– Алматы қаласынан к ктемгі мер зімді 

әскери қызметке 1000 мыңға жуық сарбаз 

әскерге аттанады. Сарбаздар ай мақ тық 

б лік бойынша Алматы қала сынан тыс-

қары жерлерде солтүстік, батыс, шығыс 

ңірлерінде әскери қыз метін  ткереді. 

Олар Қарулы Күштерінің қатарына, ҚР 

Мемлекеттік Күзет қыз метіне, ҚР Ішкі 

істер министрлігінің ұлттық Ұлан және ҚР 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара 

қызметіне жібе рі леді.  скерге шақыру-

шыларға қойылатын талаптардың бірі – 

жоғары және арнайы орта білім. Мәселен, 

Мемлекеттік күзет қызметіне бойы 180 

сантиметр және одан жоғары азаматтар 

алынады, әскери бо рыш ты  теп болғаннан 

кейін сол жерде ке лісімшарт бойынша әрі 

қарай әскери қызмет атқара алады.  скерге 

шақыры лушылардың денсаулық жай-күйі 

жыл дан-жылға жақсарып келеді. Салауат-

ты  мір салтын ұстанатын жастардың к -

бейіп келе жатыр, – дейді Алматы қаласы 

Қорғаныс істері ж ніндегі департамент 

бастығының орынбасары, полковник 

Фархад Құрманғажинов.

Қарулы Күштер қатарына әскерге 

шақырылушылар заңға сәйкес, міндетті 

түрде медициналық куәландырудан  теді. 

Медициналық куәландыру нәтижелері 

бойынша  скери-дәрігерлік комиссия 

әрбір болашақ сарбаз ж нінде шешім 

шығарады. Дәрігер мамандар мынадай 

белгілер бойынша азаматтардың жарам-

дылық санаттары туралы қорытындыны 

шығарады:

«А» – әскери қызметке жарамды;

«Б» – кішігірім шектеулермен әскери 

қызметке жарамды;

«В» – әскери қызметке шектеулі жа-

рамды;


«Г» – әскери қызметке уақытша жа рам-

сыз;


«Д» – бейбіт уақытта әскери қызметке 

жарамсыз, соғыс уақытында шектеулі 

жарамды;

«Е» – әскери есептен басқа әскери қыз-

метке жарамды емес. (27 жастан асқандар).

Медициналық куәландыру нәтижелері 

бойынша әскерге шақырылушыларға 

қатысты мынадай шешімдердің бірін қа-

был данады:

1) әскери қызметке шақырылуға жа-

тады;

2) әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру.

Жасы 18 бен 27 аралығындағы жігіттерді 

мерзімдік әскери қызметке ша қыру тек 

отбасы жағдайларына байла ныс ты, жоға ры 

оқу орындарында білім алуды жалғастыру 

және денсаулық жағдайы бойынша кейінге 

қалдырылуы мүмкін. 

(Жалғасы 2-бетте)

АЛЫП СПОРТ КЕШЕНІ 

АШЫЛАДЫ

Жақын күндері облыс орталығында көпсалалы 

Маңғыстау арена спорт кешені ел игілігіне 

тапсырылады. 2,5 гектар жер аумағын алып жатқан 

заманауи спорт кешенін салуға 3 млрд 300 млн теңге 

жұмсалған. Нысан «НКОК» компаниясының әлеуметтік 

міндеттемелері бағдарламасы аясында салынған. 

Ғимаратты салған мердігер компания «Нұрсәт» ЖШС.

ЖӨН ЕКЕН!Қарағанды облысының Статистика департаменті 

аймақтағы шағын кәсіпорындардың қызметі туралы 

мәліметтерді жариялады. Зерттеу нәтижелері бойынша 

2016 жылдың төртінші тоқсанында шағын бизнесте 

79 909 адам жұмыс істеген. Ең көп жұмыскерлер саны 

көтерме және бөлшек сауда саласында тіркелген. 

25% автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеумен 

айналысса, 19,8% өнеркәсіп саласында, 

18,1%  құрылыста жұмыс істейді. 

Қайыржан ТӨРЕЖАН

ткен аптада Мемлекет басшысы, Бас 

қолбасшы « скери қызметтің белгіленген 

мерзімін  ткерген мерзімді әскери қыз-

меттегі әскери қызметшілерді запасқа шы-

ғару және Қазақстан Республи ка сының 

азаматтарын 2017 жылдың наурыз – мау-

сымында және қыркүйек – жел тоқсанында 

мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру 

туралы» № 449 Жарлыққа қол қойды. Осы 

Жарлыққа сәйкес әскерге шақыруды 

кейін ге қалдыруға немесе одан босатылуға 

құқығы жоқ. Енді 18 жастан 27 жасқа 

дейін гі ер азаматтар 2017 жылдың наурыз 

– мау сымында және қыркүйек – желтоқса-

нын да Қазақстан Республи касының Қа-

рулы Күштеріне, Қазақстан Республикасы-

ның Ішкі істер министр лігіне, Қазақстан 

Республикасының Ұлт тық қауіпсіздік 

комитетіне, Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік күзет қыз метіне мерзімді әс-

кери қызметке шақырылатын болады. 

Биылғы к ктемде мерзімді әскери 

қызметке 1990-1999 жылы туған азаматтар 

әскер қатарына шақырылады. Қазақстан 

Қарулы Күштеріне әскери қызметке 

шақырылуға жататын барлық азамат 

шақыру қағазында к рсетілген құжат-

тармен жергілікті әскери басқару 

органдарына барады. 2017 жылдың к к-

темгі мерзімді әскери қызметке кейінге 

шақырылуға немесе шақырылудан бо-

сатылуға құқығы жоқ азаматтар, 18 бен 27 

жас аралығындағы жастар, сондай-ақ оқу 

орындарынан шығарылған, жасы 27-ге 

жылғыдан 10 пайызға т мендетілді (2016 

жыл – 50%, 2017 жыл – 40%).

Мал шаруашылығын субсидиялауда 

асылтұқымдық және селекциялық жұмыс 

жүргізуге, кооперативтер желісін дамытуға, 

бордақылау және тауарлы-сүт фермала-

рының әлеуетін к теруге басымдық бе-

ріледі. 


Қой шаруашылығында селекциялық 

асылдандыруды субсидиялау әртарап-

тандырылған, яғни тауарлы  аналық басқа 

– 1500, ал асылтұқымды аналық басқа – 

2500 теңгеден  теледі (бұрын тек 1500 теңге 

болған). Сексенбай Т леубайұлы  Жолдау-

дағы тағы бір маңызды  міндет – жеке үй 

шаруашылықтары мен шағын қожалық-

тарды біріктіріп, кооператив же лісін да-

мытуға қатысты атқарылып жатқан жұ-

мыс тарға да тоқталды. 

Бағыттағы инвестициялық шығынды 

субсидиялауда сүт қабылдау, мал сою, құс 

шаруашылығы пунктін ашу және жеміс-

к к ніс, картопты қабылдау, сақтау, ша ғын 

құрама жем зауыты, сервистік-даярлау 

орталығын құру, техника сатып алу, тағы да 

басқа жобаларды іске асырушы ауыл 

шаруа шылығы кооперативтеріне басым-

дық берілген. Алматы облысында осы 

орай да мақсатты жұмыс жүргізіліп, бар-

лығы 450 құрылтайшының бірігуімен 69 

ауыл  шаруашылығы кооперативі құрылып, 

жеке ауыл шаруашылықтарының қаты суы-

мен 6 сүт және 4 к к ніс қабылдау пункті 

ұйым дастырылып, отбасылық 429 борда-

қы лау алаңы мен 6 жылыжай ашылыпты. 

Егер жұмыстар осылай жалғаса беретін 

болса, мемлекеттік бағдарлама аясында 

2021 жылға дейін 60 мың агросубъектінің 

бірігуімен 600-ден астам ауыл шаруа-

шылығы кооперативін құру жоспарланған. 

Жалпы, биылға жаңа бағдарлама ар-

қылы жүргізілетін  мемлекеттік қаржылық 

қолдау шараларын тиімді пайдалануға, 

инвестициялар тартуға және ауыл шаруа-

шылығы тауар  ндірушілерін барынша кең 

қамтуды ұлғайтуға 24,4 млрд теңге қаражат 

б лінсе,  оның ішіндегі субсидия к лемі  

19,2 млрд теңгені құрайды  немесе 79 

пайызы – демеуқаржы. 

Суармалы егіс к лемін айналымға ен-

гізудің маңызы да алға жылжыған жыл-

дармен бірге артып келеді. Алматы 

облысында айналымнан шығып қалған 127 

мың гектар   суармалы жер бар. Осынау аса 

зекті  проблеманы шешу үшін «Ислам 

даму банкі» есебінен облыстағы 16 аудан-

ның суландыру жүйелеріне екі кезеңмен 

қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. 

Облыстық ауыл шаруашылығы басқар-

масының басшысы журналистер тара-

пынан қойылған сауалдарға жауап беру 

барысында  ткен жылы жүгері мен қант 

қызылшасынан жоғары  нім алынғанын, 

тәтті түбір  ткізушілермен зауыт арасын-

дағы түсінбестіктің түйіні тарқатылғанын 

жеткізді. Сонымен қатар биыл қант қызыл-

шасының гек тары 9 мыңға жететінін, күзде 

«Ақсу» қант зауытының іске қосылатынын 

мәлім етті. Сонымен бірге, облыс шаруа-

ларының майлы дақылдарға, оның ішінде 

майбұр шаққа ден қоя бастағанын, соған 

сай  ңірде майбұршақ  ңдейтін кәсіпорын-

дар қатары к бейіп отырғанын да айтты. 

Болат АБАҒАН, 

Алматы облысы??

?

№46 (3118) 31 НАУРЫЗ, 2017 ЖҰМАwww.aikyn.kz

САЯСАТ


2

Ү к і м е т   б а с ш ы с ы н ы ң   А қ 

Жайық атырабына сапары «Орал» 

халықаралық әуежайының даму 

жоспарымен танысудан басталды. 

2014-2015 жылдары әуежайдың 

жасанды ұшып-қону жолағына 

қайта ж ндеу жұмыстары жүр гі-

зілген болатын. Ол барлық түрдегі 

заманауи әуе к ліктерін қабыл дау-

ға қажетті санатты алуға мүмкіндік 

берді. Орал қаласының әуежайы ел 

ішіндегі әрі халық аралық әуе 

қатынастары бойынша да маңызды 

к лік-логистикалық мәнге ие.

Үкімет басшысы ірі жоғары 

технологиялық  ндіріс кешені – 

Батыс Қазақстан машина жасау 

компаниясында болды. Бұл  ндіріс 

ошағында Бақытжан Сағынтаевқа 

газ турбиналарын General Electric 

компаниясымен бірлескен түрде 

ж ндейтін және мұнай-газ жаб-

дықтарын  ндіретін цехтың жұ-

мысы туралы баяндалды. Бұл ма-

шина жасау компаниясы – металл 

құрастырылымдарын, тұрғын 

мобильді ғимараттарын, құрылыс 

және ауыл шаруашылығы жаб-

дықтарын шығарумен айна-

лысатын жоғары технологиялық 

ндірістік кешен. Сонымен қатар 

зауыт еліміздің қорғаныс  нер-

кәсібінің маңызды құрамдас б лігі  

– әскери және азаматтық маңызға 

ие авиациялық қозғалтқыштарды 

ж ндеу жұмыстарын да жүргізеді.

Мұнан кейін Премьер-ми-

нистр Орал қаласындағы «Нұрлы 

жер» бағдарламасы аясында 

салынған тұрғын үйлерді аралады. 

Ол нысандарды аралау барысында 

тұрғын үйлердің сапасын тексеріп, 

«Нұрлы жер» бағдарламасын іске 

асыру бойынша жоспарлар туралы 

е с е п т і   т ы ң д а д ы .   С о н д а й - а қ 

Премьер-министрге Орал қала-

сының ескі апатты үйлерін құлату 

бойынша мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобалары таныс-

тырылды. «Нұрлы жер» тұрғын үй 

бағдарламасын іске асыру алдағы 

15 жылда 1,5 миллион отбасын 

тұрғын үймен қамтамасыз ету мін-

детінің шешімін табуға бағыт-

талған.


Үкімет басшысы «Атамекен» 

кәсіпкерлер палатасы  ңірлік 

кеңесінің  кілдерімен де жүздесті. 

Кездесуде  неркәсіптік кәсіп-

орындарды несиелендіру, мем-

лекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларын дамыту, мемлекеттік 

сатып алулар жүйесін жетілдіру, 

әкімшілік кедергілерді т мендету 

және бизнеске несие қаражат-

тарының қолжетімділігін арттыру 

мәселелері талқыланды. 

Сондай-ақ Бақытжан Сағын-

таев «Орал трансформатор зауыты» 

ЖШС-на аялдап, мұндағы  ндіріс 

тынысымен танысты. Үдемелі 

индустриялық-инновациялық 

даму бағдарламасы аясында 

б лінген 2014 жылдың желтоқ-

санында іске қосылған зауыт 

транс форматорлар жасап шыға-

рады. Бұл жобаға «Бизнестің жол 

картасы – 2020» бағдарламасы 

аясында б лінген 2,6 млрд теңге 

несиенің сыйақы м лшерлемесін 

субсидиялау бойынша 140,9 млн 

теңгеге мемлекеттік қолдау к р-

сетілген. 2016 жылы 2,57 млрд 

теңгеге 3694 дана трансформатор 

шығарылса, соның 3124-і (2,3 млрд  

теңге) Ресейге ж нелтілген. 

Премьер-министр  ңірдегі ет 

німдерін шығаратын ірі кәсіп-

орындардың бірі «Жайық ет» 

ЖШС-ға да ат басын бұрды. 

Бақытжан Сағынтаев жұмыс 

сапары барысында, сондай-ақ 

жиһаз шығаратын «Квант» ЖШС 

және «Жәңгір хан» жеке бала бақ-

шасының жұмысымен танысты. 

Үкімет басшысы осы күні 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың 

мәжіліс залында мемлекеттік 

бағдарламалардың  ңірлерде 

орындалуына арналған жиын 

ткізді. Компаниялар, мемлекеттік 

және салалық құрылымдар бас-

шыларымен  ткен кездесуде 

Бақытжан Сағынтаев «Нұрлы жер» 

тұрғын үй құрылысы бағдарла-

масының іске асырылу барысын 

және ел экономикасының, жалпы 

құрылыс саласының келешегін 

талқылады. Облыс әкімі Алтай 

К лгінов  ңірдің әлеуметтік-

экономикалық даму мәселелеріне, 

«Нұрлы жол» бағдарламасының 

орындалу барысына тоқталып  тті. 

– Биылғы жылдың бірінші 

тоқсанындағы облыстың әлеу-

меттік-экономикалық даму қо ры-

тындысы оң нәтижелер к рсетуде. 

ндірістік  нім  ндіру к лемі 480 

миллиард теңгеден асады деп 

болжап отырмыз. Бұл  ткен жыл-

дың осы кезеңімен салыстырғанда 

2 пайызға артық.  ңдеу сала-

сындағы  неркәсіп  німдерінің 

к лемі 34 млрд теңгені құрайды 

деп күтілуде. Мұнай  ңдеу  нім-

дері, машина жасау, құрылыс және 

дайын металл бұйымдарын  ндіру 

к лемін арттыру арқылы нақты 

к лем индексі 107%-ды құрайды. 

И н д ус т р и я л а н д ы р у   к а р т а с ы 

бойынша 700-ге жуық жаңа жұмыс 

орнын ашуға мүмкіндік беретін 10 

жобаны жүзеге асыру жоспар-

лануда. Аграрлық сектор саласы 

бойынша да облыстың әлеуеті 

жоғары. Ауыл шаруашылығы 

саласына келетін болсақ, биыл егін 

алқаптарының к лемі 32 мың 

гектарға ұлғаяды,  ңірдегі егіс 

алқаптары 500 мың гектарға 

жуықтайтын болады, – деді облыс 

әкімі А.К лгінов.

Оның мәліметінше, жылдың 

басынан бері құрылыстың барлық 

бағыттары бойынша 60 мың 

шаршы метр тұрғын үй іске 

қосылып,  сім 53%-ды құрады. 

Бұл ретте 8,2 млрд теңгенің құ-

рылыс жұмыстары атқарылып, 

12%-ға артып отыр. Дегенмен 

тозығы жеткен және апатты 

жағдайдағы үйлердің саны к бейіп 

келеді. 


Үкімет басшысы Бақытжан 

Сағынтаевтың жұмыс сапары 

Ақт бе облысында жалғасты.

П р е м ь е р   с а п а р   а я с ы н д а 

ңірдегі әлеуметтік нысандарға 

маңыз берді. Ол мемлекеттік-жеке 

әріптестік аясында салынып жат-

қан қалалық жедел және шұғыл 

медициналық к мек стансасына, 

сондай-ақ «К з жарығы» оф-

тальмо логиялық  ауруханасына 

бар ды. Стансаны аралау бары-

сында Үкімет жетекшісіне меке-

менің «тұрғындардың  міріне 

қауіп т нген жағдайда, тәулік бойы 

әрі тегін шұғыл және жедел 

медициналық к мек к рсетумен 

айналысатыны» баяндалды. Ал 3 

млрд теңгеден астам инвестиция 

құйылған офтальмологиялық 

ау р у х а н а   б и ы л ғ ы   қ а р а ш а д а 

ашылады деп жоспарланған. Оның 

стационары 60 т сек-орынға 

шақталған, емханасы тәулігіне 250 

адамды қабылдайды. 

Е л б а с ы н ы ң   Ж о л д ау ы н д а 

әлеуметтік салалар сыртында, елді 

баспанамен қамту мәселесіне де 

үлкен орын б лінген. Б.Сағынтаев 

« Ү й   қ ұ р ы л ы с ы   к о м б и н а т ы » 

Ж Ш С - ы н д а   б о л ы п ,   А қ т б е 

о б л ы с ы н д а ғ ы   ж ы л д а м   т ұ р -

ғызылатын тұрғын үйлер  н-

д і р і с і н і ң   д а м у   б а р ы с ы м е н 

танысты. Мұнда Премьер  н-

дірістік желілерді аралап, үй 

құрылысына қажетті панельдер 

мен құрастырылымдар  ндірудің 

технологиялық үдерісі туралы 

баяндаманы тыңдады. Сонымен 

қатар оған ҮҚК технологиясы 

б о й ы н ш а   т ұ р ғ ы з ы л ғ а н   ж е к е 

тұрғын үй макеті таныстырылды. 

Осындай кәсіпорындар  ңірде 

«Нұрлы жер» жаңа тұрғын үй 

құрылысы бағдарламасын іске 

асыруда маңызды р л атқарады. 

Осының алдында Б.Сағын-

таевтың  зі барып к рген «Нұр 

Ақт бе» тұрғын үй алабында осы 

комбинаттың к мегімен несиеге 

берілетін аз қабатты бірнеше тұр-

ғын үй құрылысын жүргізу жос-

парланған. Қазіргі таңда кә-

сіпорында сол үйлер құрылысына 

қажетті  нім шығару жұмыстары 

жүргізілуде. «Нұрлы жер» бойынша 

Ақт бе облысында 2017 жылы 500-

ден астам аз қабатты тұрғын үй 

салу жоспарлануда, бұл тұрғын үй 

кезегінде тұрған 700-ден астам 

отбасыны қолайлы баспанамен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ Бақытжан Са-

ғынтаев жылына 70 мың тоннаға 

дейін жүк қабылдап,  ңдеуге 

қауқарлы Ақт бе к лік-логистика 

орталығына барды. Ол орталық 

жұмысының тетігімен, азық-түлік 

німдерін сақтау жағдайлары және 

қаптау цехының жұмыстарымен 

толығырақ танысты. Бұл ретте 

оған Президенттің Жолдауында 

берілген тапсырмаларды ескере 

отырып, облыстың логистикалық 

әлеуетін дамытудың, жүк және 

жолаушылар ағынын ұлғайтудың 

жоспарлары мен к рсеткіштері 

туралы ақпарат берілді. Орталықта 

цифрлық технологиялардың 

к мегімен тауарларды бақылаудың 

барлық тізбегі компьютер лен-

дірілген. Бұдан  зге мұнда бакалея 

німдерінің (қант, күріш және 

ж а р м а л а р )   4 0   п о з и ц и я с ы н 

қаптайтын цех желісі мен тауарды 

тиеп, түсіріп алатын темір жол 

тармағы бар. 

О с ы   о р а й д а   П р е м ь е р 

«Атамекен» кәсіпкерлер пала-

т а с ы н ы ң   ң і р л і к   к е ң е с і н і ң 

мүшелерімен кездесті. Кездесу 

барысында шара қатысушылары 

несие ресурстарының қолже-

тімділігі, субсидиялау, пайыздық 

м лшерлемелер, салық саясаты 

мәселелерін, сонымен қатар 

«Бизнестің жол картасы – 2020» 

мемлекеттік бағдарламасын іске 

асырудың түрлі аспектілерін 

талқылады. Сондай-ақ Ақт бе 

о б л ы с ы н ы ң   к ә с і п к е р л е р д і ң 

құқығын қорғау кеңесі к терген 

мәселелер талқыланды. Кездесуге 

«Атамекен» ҰКП т ралқасының 

т рағасы Т.Құлыбаев, палата 

басқарма т рағасы А.Мырзахметов 

және басқалар қатысып,  з ой-

ларын ортаға салды. Кеңес қо-

р ы т ы н д ы с ы   б о й ы н ш а   Б . С а -

ғынтаев жауапты мемлекеттік 

органдарға к терілген мәселелерді 

бақылауға алуды тапсырды.

Сапар аясында Бақытжан 

Сағынтаев Ақт бе облысының ірі 

неркәсіптік кәсіпорындардың 

кілдерімен  ндірісті тех но-

логиялық жаңғырту мәселелері 

бойынша да кездесу  ткізді. 

Жүздесуде Ақт бе облысының 

әкімі Б.Сапарбаев пен  ңірдегі ірі 

кәсіпорындардың  кілдері с з 

с йледі. Кездесуге қатысушылар 

Премьерге  з кәсіпорындарын 

жаңғырту бойынша жүргізіліп 

жатқан жұмыстар мен жаңа тех-

нологиялардың енгізілуі туралы 

айтып берді. Баяндамаларды 

т ы ң д а ғ а н   с о ң ,   Б . С а ғ ы н т а е в 

дәстүрлі секторлар мен қызмет 

к рсету саласының тоғысында 

туындайтын жаңа индустрияларды 

кеңінен тарату мәселесін әкім-

діктің ерекше назарына алу 

қажеттігін айтты. Сонымен қатар 

ол Елбасы  зінің жолдауында 

әкімдіктер жұмысының тиімділігін 

құрылған жұмыс орындарының 

санымен бағалауды белгілеп бер-

генін еске салды. Премьер облыс 

басшылығына облыста жаппай, 

әсіресе, отбасылық кәсіпкерлікті 

дамыту бойынша шаралар кешенін 

қалыптастыруды жылдамдатуды 

тапсырды.   

Үкімет басшысы Ақт бе рельс-

арқалық зауытына да атбасын 

бұрып, оның технологиялық ерек-

шеліктерімен танысты. Зауытта 

«Siemens VIA Metals Techologies» 

жаңа технологиясы қолданылады, 

ол рельстерді жоғары жыл дам-

дықтағы қозғалыс желілерінде 

және жүк жүктемесі жоғары желі-

лерде пайдалануға мүмкіндік 

береді. Зауыт  німдері «Алматы-1 

– Шу» темір жол желісінің екінші 

жолдарын салу кезінде, Құрық 

портының паромдық кешенінің 

жобалары жолдарында және 

Астана вокзал кешенінде пай-

д а л а н ы л а д ы .   Қ а з а қ с т а н н ы ң 

магистральді теміржол желісін 

жаңғырту үшін «ҚТЖ» мен «АРБЗ» 

ЖШС арасындағы рельс сатып алу 

туралы ұзақ мерзімді келісімшарт 

аясында 2022 жылға дейін 600 мың 

тоннадан астам рельсті жеткізу 

жоспарлануда. Сондай-ақ Ақт бе 

ндірушілері рельс  німдерін 

з б е к с т а н ғ а ,   Т ә ж і к с т а н ғ а , 

Беларусь, Грузия, Түркіменстан, 

Ресей, Эстония және Иранға 

экспорттайды.

Премьер Ақт бе ферроқорытпа 

зауытына да барды. Сапар ба-

рысында ол сонымен бірге,  ңір-

дегі аса ірі жылыжай кешендерінің 

бірін аралады. Ақт бе мектеп-

терінде қолданылатын жаңа білім 

беру бағдарламаларымен танысты.жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет