Өкінішке қарай, бүгінгі жаһанданған дә уір де саясат дінді өз ырқына икемдеп, оныжүктеу 0.61 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата13.06.2017
өлшемі0.61 Mb.
  1   2   3   4   5

ИӘ

Өкінішке қарай, бүгінгі жаһанданған 

дә уір де саясат дінді өз ырқына икемдеп, оны 

бел гілі бір мақсаттарды жүзеге асырушы құ-

рал ретінде пайдалана бастады. Әлемнің 

мық ты философтары айтып кеткен «ғылым 

– нақты білімнен, дін жорамалдардан ғана 

тұ рады» деген қағида бар. Мысалы, ғылымда 

сен бір нәрсені түсінбесең, белгілі бір дүние-

нің дәл дігіне көзің жетпей тұрса, пікір талас-

ты рып, тү бінде оның нақты айғақ, дәлелін 

таба ала сың. Ал дінде имамдар айтқан уағыз-

дарды тал  қыға салуға болмайды. Белгілі бір 

сауал тө ңірегінде күмәнің болса да, үндемей 

тұра бе ре сің. Кейбір ұғымдарға дәлел-дәйек 

із деп, күмәндансаң, дінбұзар болып сана ла-

сың. Мысалы, Құранды тек қана араб тілінде 

оқу керек дейді... Мұны да ешкім дұрыс емес 

деп айта алмайды. Арабтың тілін түсінбесе 

де, көп шілік қауым Құранды тыңдап, артынша 

бе тін сипап жүре береді. 

ЖОҚ 

– Құран Кәрім – Алла тағаладан адам  зат 

баласына пайғамбарымыз Мұхам 

мед 


(с.ғ.с.) арқылы түсірілген бірден-бір қа сиетті 

кітабы 


мыз. Бұл кітап арабқа, түрікке, қа-

заққа деп ұлт пен ұлысқа жіктеліп түсіріл ген 

жоқ. Құран – Адам Ата, Хауа Анадан та раған 

күллі адам зат қа ортақ мұғжиза. Ал Құ ранға 

дейін басқа пай ғамбарлар арқылы тү сі ріл-

ген кітаптар белгілі бір қауымға, тай па лар-

ға, жамағатқа ғана бағытталған бола 

тын. 


Не гізі, адам бала сы дүниеге келгенде мұ-

сылман болып, Алла ның құлы болып туа ды. 

Бірақ уақыт өте келе тәр 

бие, қоғам және 

бас   қа  да  дүнияуи  құбы лыс тарға  байланысты 

адам баласы түрлі ба ғыт тарға ауытқып кетіп 

жатады. Міне, сол бас қа бағытта ауытқып, 

адасып, азып жүрген адам ұрпақтары бір 

ғана кітап тың, бір ғана жолдың тө ңірегінде 

өмір сүрсін деп, дұрыс жолға са лу негізінде 

Алла та ға ла осы Құран кіта бын түсірген. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Геннадий ГУДКОВ, 

Ресей Думасының депутаты, 

депу 

таттар этикасы жөніндегі 

комисс ия ның  төрағасы:

– Мүмкін, олар (шенеуніктер) 

жер дегі тіршілікте жауапкершіліктен 

ай налып өтер. Бірақ ана дүниеде 

сұ рақ қойылғанда не деп жауап 

бере ді?! Құдай олардан: «Сендердің 

ұяттарың қайда болды?» – деп 

сұрағанда, олардың шімірікпестен 

«біз оны бірінші оқылымда-ақ те-

ріс теп жібергенбіз» деп жауап бе-

ре тіні  анық. 

(www.itogi.ru сайтынан)

№199 (425) 

16 қараша

сейсенбі


2010 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Дәулетбек БАЙТҰРСЫНҰЛЫ,

ақын, «АнАрыс» баспасы бас 

редакторының орынбасары:

Хайролла ҒАБЖАЛИЛОВ,

тарихшы ғалым,«Алаш» тарихи- 

зерттеу орталығының директоры:

3-бет

4-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Құрбандық шалу 

спортта да бар

Халал қаржы 

қайда бар?

Сәлем салған 

келін Аллаға серік 

қосушы емес

Құранды қазақ тілінде оқу керек пе?

Қасиетті Құран бізге соңғы 

пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) 

арқылы араб тілінде жетті. Қаншама 

ғасыр өтсе де, Аллаға құлшылық еткен 

күллі мұсылман қауым Құранды сол 

түпнұсқа тілінде танып-біліп, оқып 

келеді. Осы уақытқа дейін ислам дінінен 

басқа діндер мың-сан құбылып, 

қаншама өзгеріске ұшырады! 

«Құдайдың жазуына адамның сөзі мен 

ісі араласқан жағдайда діннің тұтас ты-

ғына сызат түседі» дейді ақ жолды 

ұстанғандар. Бірақ соңғы уақыттарда 

«Құранды неге қазақ тілінде оқымай-

мыз» деген пікірлер де айтылып жүр. 

Қо ғам да бұған қатысты пікірлер кез-

десе т індіктен, осы төңіректегі сауалды 

ой көкпарына салып көрген едік.

Нұрғазы САСАЕВ, 

Болатбек МҰХТАРОВ

А

УА РАЙЫ

«Қазгидромет» кәсіпорны мамандарының мәліме-

т ін  ше, қарашаның 16, 17-сі күндері Алматы облысы 

мен Алматы қаласы аумағында жаңбыр жауады, оның 

соңы қарға ауысуы мүмкін. Ауа температурасы төмен-

деп, екпінді жел тұрады деп болжанып отыр. Құрбан 

айт мерекесінен соң да суық ауа еліміздің басым бө-

лігінде сақталады. Солтүстік, шығыс және батыс аймақ-

тар дың кей жерлерінде күндіз сынап бағанасы 13 гра-

дусқа дейін төмендеуі ықтимал. Жауын-шашын мен 

тұман түседі. Қарашаның 19-ына дейінгі аралықта 

атал ған өңірлерде боран мен көктайғақ та болуы мүм-

кін. Мейлінше жайлы ауа райы еліміздің оңтүстік және 

оң түстік-шығыс бөлігінде сақталады.Болатбек МҰХТАРОВ

Бүгін және ертең Алматыда жаңбыр 

жауып, оның арты ақ ұлпа қарға 

ұласады. Ал қарашаның 19-ына 

дейінгі аралықта еліміздің көптеген 

аймағында ауа температурасы 

айтарлықтай төмендейді. Екпінді суық 

жел күшейіп, тұманның түсуі жиілейді.

ДАТ!

6-б

етте

Бейбіт САПАРАЛЫ:

Хақ дін, құнарлы тіл, 

ұлттық салт-сана екі 

дүниеде тура жолға 

бастайды

ҰЛЫҚ МЕРЕКЕ ҚҰТ

ТЫ БО

ЛСЫН! 


Құрметті мұсылман бауырлар, отандастар!

Алланы бір, Мұхаммед 

(с.ғ.с.) пайғамбарды хақ деп 

білетін мұсылман баласы 

үшін Жаратушымыз белгілеп 

берген екі мейрамның ұлы-

ғы – Құрбан айт күндеріне 

де жеттік. Алла тағаланың 

разылығы үшін мал шалы-

нып, кең дастарқан жайылып, 

еңбектеген сәбиден еңкейген 

кәріге дейін шат-шадыман 

қуанышқа бөленетін бұл 

ұлық мейрам Қазақстан 

жұртшылығына да ырыс пен 

береке әкелсін!

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,69

201,30

4,78

22,24

1,3611192,58

1601,32

1647,73

86,89

1365

Елбасы Құрбан айтты 

Алматыда тойламақ

Қазақстан Республикасы-

ның Президенті Нұрсұлтан 

Назар ба ев  биылғы  Құрбан 

айтты Ал матыда атап өтуді 

ұйғарған. Оң түстік астанаға 

жұмыс сапа ры барысында ол 

еліміздегі ең ірі діни меке-

мелердің бірі – Ал матыдағы 

орталық мешітте бо лып, 

Қазақстан халқын қа сиетті 

Рамазаннан 70 күннен ке-

йін келетін  құр бандық шалу 

мерекесімен құттықтайды. 

ТҰҒЫРДЫ БАҒЫНДЫРАР ШАҢҒЫШЫЛАРҒА 

ТІЛЕК АЙТЫЛДЫ

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Алматыға 

келген сапарында Алатау бөктеріндегі әсем қала мыз-

дың VIІ қысқы Азия ойындарына дайындығына көңіл 

бө ліп, спорттық кешендерді көзбе-көз көріп, таныса 

бас тады. Оның ең бірінші ат басын бұрып, жақынырақ 

та нысқаны шаңғымен тұғырдан секіру спортына ар-

налып салынған сәулетті стадион болды. Дәл осы кезде 

елі міздің шаңғымен тұғырдан секіру спортындағы жі-

гіт теріміз таңертеңгі жаттығу жұмыстарын өткізіп жат-

қан. Аспан ашық, дала тынық, күн жып-жылы болып, 

Ала тау бөктері ерекше елжіреп тұрған. Елбасы ста-

дион ға кіргенде К125 тұғырынан Қазақстан құра ма-

сы ның спортшылары секіре бастады. Кезектері Елба-

сы ның стадионға кірген сәтіне тұспа-тұс келді ме, жоқ 

әлде бапкерлер құрамы аңдып отырып, оларды дәл 

сол мезетте шығара бастады ма, белгісіз. Әйтеуір, Ел-

басы стадионның трибунасынан екі тамаша тұғырға 

көз салып тұрғанда, Радик Жапаров, Алексей Королёв, 

Николай Карпенко, Асан Тохтахунов сынды спортшыла-

ры мыз бірінен соң бірі секіре бастады. 

Жалғасы 2-бетте 

Бұл күндердің ұлықтығы сол – мұнда адам ба-

ласы өз Жаратушысына барынша жақындауға мүм-

кіндік алады. Асылы, «құрбан» сөзі де араб тілінен 

аударғанда «жақын болу», «жақындау» мағынасын 

білдіреді. Олай болса, құрбандық шалу ғана емес, 

Алланың рақым-мейіріміне қол жеткізудің бір жолы 

деп түсінген абзал.

Құрбан айт мейрамының жамағат арасындағы 

бірлікті күшейтіп, бауырластықты арттырудағы 

рөлі аса зор. Айт намазын оқуға мешітке келген 

мұсыл ман   дар  бір-бірімен  көрісіп,  қабыл  болсын 

деу ар қылы достық пен ағайындық ты нығайта 

түседі. Ме рекенің алғашқы күні ертерек тұ рып, 

ғұсыл алып, таза киім киіп, қош иісті әтір сеуіп, кө-

ше де жолыққан адамға ашық жүзбен сәлемдесу, 

құрбан дық етімен ауыз ашу үшін айт намазының 

алдында еште ңе жемей, оған бара жатқанда тәкбір 

айту – хазіреті Мұ хам мед (с.ғ.с.) пайғамбарымыз-

дың сүннеті.

2010 жыл – Отанымыз үшін ерекше жыл. 

Тәуелсіз мем лекеттер достастығына мүше елдер 

арасында Қазақ стан тұңғыш рет 56 мемлекет құра-

мына енетін халық ара лық аса беделді Еуропадағы 

қауіпсіздік және ынты мақ тастық ұйымына төраға-

лық етуде. Әлемдік үлкенді-кішілі мемлекеттердің 

басшылары мен ірі қайраткерлердің, сарабдал 

сарапшылардың бұған қатысты берген бағасы мен 

пікірі мейлінше жоғары. Құрбан айттан кейін Аста-

на да осы ұйымға кіретін мемлекет басшылары мен 

ха лық аралық беделді ұйымдар өкілдерінің келелі 

басқосуы – Саммиті өтпек. Онда әлемдік күрделі 

мәселелер қа ралып, талқыланады. Осының бәрі 

Тә уелсіз Қазақстанның, оның дана басшысы Нұр-

сұл тан Әбішұлы Назарбаевтың зор абыройы мен 

бе делінің арқасы екенін әлем танып, мо йындап 

отыр. Мұны әрбір отандасымыз зор мақтаныш етіп

үл кен жетістік деп біледі. Бұл үшін Алла тағалаға 

сан  сыз мақтауымыз бен шүкіршілігіміз бол сын!

Құрбан айт күні 

нұр жауады

ҚҰРМЕТТІ МҰСЫЛМАН 

БАУЫРЛАР МЕН ОТАНДАСТАР!

Ұлық мереке құтты болсын! Айт 

күн гі ізгі ниеттеріңіз бен шалған құр-

бандықтарыңызды Алла тағала қа был 

етсін! Әрбір отбасына бақыт, бе реке 

қонғай! Көп ұлт пен ұлысты Ота 

-

нымызға бірлік пен ынтымақ бер гей!Жаратушы иеміз сүйікті Қазақс та-

ны мыз бен ел қамында жүрген Елба-

сы мыздың мерейін үстем етіп, хал-

қымыздың ауызбірлігін арттыра бер-

гей! Әмин!

Шейх Әбсаттар қажы 

ДЕРБІСӘЛІ, 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы және Орта Азия 

мүфтилер кеңесінің төрағасы, бас мүфти

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№199 (425) 16.11.2010 жыл 

сейсенбі                 www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

2

?Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Бірнеше малды құрбандыққа қатар шалуға бола ма?

Арапа мен Тәурия Құрбан айтпен қатар тойланады

САЯСИ БЮРОТөтеншенің түтіні түзу шықты

алу мен сал дарын жоюға қатысты шаралар-

ды, әсі ре се басты құрылымды заманауи 

тұр ғы дан күшейте түсуді әлі де талап ете-

ді. 

Депутаттар алдында бір жыл бойы ат-қа рылған шараларға тоқталған министр 

Бож ко өз баяндамасын біршама жағымды 

цифр мен өрнектеп бастады. Сосын барып 

Қызылағаш апатына ойысты. Наурыздың 

11-інен 12-сіне қараған түні орын алған 

ала пат су тасқынының басты себебіне тағы 

бір шолу жасады. «12 наурызда түнгі сағат 

1-де суқойма бөгенінің су лақтыру учас ке-

сі жарылды. Оған себеп төменгі су жібе ру 

қақпағын көтеру механизмінің жарам сыз-

дығы болды. Яғни әлгі қақпақты иелері де 

дұрыс пайдаланбаған, техникалық жағ-

дайы да тиісті деңгейде болмаған. Содан 

ке йін Қызылағаш, Ақтоған, Егінсу және 

Ала жи де ауылдарынан 385 адам құтқа ры-

лып, 1500 адам эвакуацияланды. 508 зар-

дап шеккенге, оның ішінде 30 балаға ме-

ди циналық, психологиялық көмек көрсе-

тіл ді. 120 шаршы шақырым алаңда іздеу 

жұ мыстарын жүргіздік, өкінішке қарай, 45 

адам қаза болды», – дейді төтенше жағ-

дайлар ми нистрі. Ал қандай сабақ алдық, 

нендей ше шім жасалды? Айтпай келетін 

апаттың ал дын алмай, оның салдарымен 

ғана күре сіп, жер сипап қалмас үшін не 

істелуі қа жет еді? Басты сауалдар да – осы. 

«Бірін ші кезекте гидроқұрылыс иелерінің 

ық ти мал су басу аймағында тұрған ха лық-

ты ақ параттандыруының жергілікті жүйесін 

салу керек. Тасқын сулар басу қаупі бар ке-

зеңдерде ондай жүйе тәулік бойы гидро-

бе кеттерде орналасуы тиіс. Мұндай талап 

қайғылы апаттың себебін зерттеу жөніндегі 

үкіметтік комиссия актісіне тіркелді. Жер-

гі  лікті атқарушы органдар жауын-шашын 

мол болып, су тасқыны қауіп тудырған ке-

зеңде халықты құлақтандырып, гидроме-

те орологиялық жағдай туралы ақпараттан-

ды рып отыруы қажет», – деді Қызылағаш 

қай 


 

ғысы туралы қысқа қайырған ми-

нистр. 

ЕРІКТІ ӨРТ СӨНДІРУШІЛЕР 

ҚҰРЫЛЫМЫ КЕРЕК

Бұдан әрі төтеншенің басшысы баянда-

ма сын өртке, өнеркәсіптік қауіпсіздіктерге 

қатыс ты жағымды цифрлармен көмкеріп, 

жағдайды жұрт ойлағаннан анағұрлым 

Төрағалық табыстары 

Теһранда талқыланды 

жақсартып көрсетті. Мәселен, оқыс оқи ға-

лардан зардап шеккендердің саны – 4,8, 

қауіпті өндірісте жарақаттанғандар саны 

– 25,7, өндірісте қаза болғандар – 28,7, 

ал өрттен болған материалдық шығындар 

9,9 пайызға азайыпты. Еліміздегі білім 

беру, денсаулық сақтаудан бастап, Каспий 

қайраңындағы мұнай кәсіпорындарына 

дейін өрт қауіпсіздігіне қатысты тексеріліп 

шығыпты. Қорыта келгенде, министрлік 

елдегі төтенше жағдайларды уыста ұстау 

үшін негізгі үш міндетке баса назар ауда-

руды қа жет деп тауып отыр. «Бірінші – 

шалғай елді мекендерді, сондай-ақ дала 

алқаптарын өртке қарсы қорғауды қам-

тамасыз ету. Өйткені елімізде 13 мыңнан 

астам елді ме 

кен өртке қарсы қорғау 

жүйесімен мүл дем қамтылмай отыр. Тіпті 

кейбір өңірде ең жақын өрт сөндіру бөлімі 

50-200 ша 

қы 

рымда орналасқан. Осы мәселені шешу үшін ерікті өрт сөндірушілер 

құрылымдарын құрып, оны заңмен бекіту 

керек. Екінші – Көк шетау техникалық инс-

ти тутының  база сын да  азаматтық  қорғау 

ака демиясын құру. Үшінші, елді дамы ту-

дың аумақтық-ке ңістіктік болжалды сыз-

ба сына дүлей зіл за лаларға, апаттарға – 

мау сымдық тасқын дар мен селдерге, көш-

кіндерге, өрттер мен жер сілкіністеріне 

қарсы іс-қимыл ин фр ақұрылымын дамыту 

іс-шараларын ен гіз ген абзал», – деп түйді 

сөзін төтенше жағ дайлар министрі. 

МӘЖІЛІС

Бір адамның екі немесе одан көп малды құрбандыққа шалуына бола ма? 

Ислам діні бойынша мұндай әрекет дұрыс деп санала ма?

Рүстем ҚАЛИЖАНҰЛЫ, Ақтөбе қаласы

Ислам шарты бойынша, құрбандық шалу 

үшін бір адамға бір үлес қана тиесілі болып 

са   на лады. Бір үлес дегеніміз шамамен бір 

қой  дың  құнындай  болады.  Құрбандыққа  еш-

кі, қой, сиыр, түйе малы шалынады. Жалпы, 

құр  бан дық шалуды ақшамен немесе басқа да 

ма  те риалдық  байлықпен  ауыстыруға  бол-

май ды. Бір адамның өз атынан бөлек, отбасы 

мү ше ле рінің  атынан  немесе  дүниеден  өтіп 

кет кен ата-ана ларының атынан құрбандық 

ша луына бо лады. Алайда құрбан шалушының 

мар құм ата-анасының бірі көзі тірісінде «кейін 

менің аты мнан құрбандық шал» деп өсиет 

етіп кеткен бол са, бір қойдың үлесіндей құр-

бандық шалу ға болады. Бірақ оның етінен 

өсиет еткен мар құмның отбасы ауыз тимейді. 

Ал дүние салған әке-шешесі өсиет етпеген бо-

лып, бірақ баласы құр бандық шалғысы келсе, 

онда құрбандық ша лып, оның етінен өздері 

жеуіне болады. Егер де дәулеті асып тұрған 

адам бірнеше мал ды өзге адамдардың аты-

мен құрбандыққа шал ған болса, оның біреуі 

ғана құрбандық малы саналады да, қалған-

дары садақа есебінде кетеді.

Бәрінен асып түс кені Радик Жапаров 

болды. Ол 134 метрге дейін қалықтап 

жетті. Тамаша көрсеткіш! Оның алдында 

137 метрді бағындырып еді. Әттең, оны 

Елбасы көре алмай қалды. Бұдан соң Ел-

басы төмен түсіп, тұғырдан секіру спор-

тынан Қазақстан құрамасының мүшелері-

мен кездесті. Емен-жарқын сөйлесіп, 

осын дай тамаша спорттық кешеннен жаңа 

та лант тардың түлеп ұшуына тілектестігін 

біл дірді. Біз осы мүмкіндікті пайдаланып, 

спорт шыларды сөзге тарттық.

Радик ЖАПАРОВ, 2006 жылғы Турин 

Олимпиадасына қатысқан спортшымыз: 

– Нұрсұлтан Әбішұлы қал-жағдайы-

мыз  ды сұрап, бізге сәттілік тілеп, Азия 

ойын 

дарында ел үмітін ақтауымыз 

керек екен дігін айтып, жігерлендірді. 

Елба 

сының ақ батасын алғандай 

болып, бір марқайып қал дық.

Алексей КОРОЛЁВ, 2010 жылғы 

Ванкувер Олимпиадасына қатысқан 

спортшымыз:

– Президент: «Тұғыр қалай?» – деп 

сұ ра  ды. Бәріміз жарыса «тамаша» деп 

жа 

тыр 

мыз. Содан соң Президент те 

өзіне осы спорттық кешеннің ұнаған-

дығын білдірді. Шынымен-ақ, тама ша. 

Бұрынғыдай, жат 

тығу жұмыстарын 

шетелде өткізбейміз. Үй де отырып-ақ, 

осында келіп, жаттыға бе ре міз. Өте ың-

ғайлы. Жылдағыдай күнде лікті жаттығу 

жұмыс 

тарын өткізу үшін үш-төрт ай 

бойы шетелге кетпейміз. Бұдан кейін 

Пре зидент Азия ойындарында жеңіс ке 

жетіп, халықаралық додаларда ел на-

мы  сын абыроймен қорғауымыз керек 

екен  дігін  баса  айтты.

ЗАҢСЫЗ ЖЕРІ БАР ШЕНЕУНІКТЕРГЕ 

ЕСКЕРТУ БЕРІЛДІ

Жуық арада Үкімет Алматы маңындағы 

кезінде заңды-заңсыз жекеменшікке айна-

лып кеткен жер телімдерінің иелерін анық-

тау ға кірісуі мүмкін. Елбасы Нұрсұлтан На-

зарбаев Шығыс айналма жолының құры-

лы сымен танысқан соң, осыны ескертті. 

Президент бұл мәселенің көлік жолы құры-

лысына кедергі келтіріп тұрғанын баса 

айтты. «Уақытында әлдебіреулер шын-

өтірігін араластырып, жерлерді иемденіп 

алды. Мен олардың көпшілігінің шенеу-

ніктер екеніне сенімдімін. Қазір мен Үкі-

метке солардың әрқайсысының фамилия-

сын тексеріп, жалған тұлғаларды анықтауға 

тап сырма беремін. Ескертемін, егер бұл 

адам дар мемлекеттің қажеттілігі үшін ал-

ған жерлерін сол мемлекеттен сатып ал-

ған дағы бағамен өз еркімен қайтармайтын 

болса, біз ол жерлерді мемлекет қажеттілігі 

үшін тәркілейміз», – деді Елбасы. Мемлекет 

бас шысы әсем Алматының айналма жол-

да рының экологиялық мақсат үшін салы-

нып жатқанына жұртшылық назарын ау-

дар 

ды. «Қала ауасының әрдайым таза болып тұруы үшін мемлекет қаржы аяп 

жат қан жоқ», – деді ол. Алматы қаласын 

дамы тудың 2003-2010 жылдарға арнал-

ған мемлекеттік бағдарламасы мен қала-

ның бас жоспарына сай қолға алынған 

Шы ғыс айналма жолының жалпы ұзын ды-

ғы – 7,8 шақырым. Ол әл-Фараби мен 

Дос  тық даңғылдарының қиылысынан бас-

та лып, Халиуллин көшесіне дейін созылып 

жатыр. Айналма жолдың бойында бірнеше 

жолайрық, тоннель мен көпір болады. Үш 

жыл бұрын басталған үлкен жолдың құры-

лы сы келер жылы толық аяқталуы керек. 

Ал маты қаласы әкімдігінің мәліметінше, 

бұл мақсатқа республика қазынасынан 57 

мил лиардтан астам теңге бөлініп отыр. АГРАРЛЫҚ САЛАНЫҢ БОЛАШАҚ 

МАМАНДАРЫНА СЕНІМ АРТЫЛДЫ

«Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

– ауылды көркейтуге діңгек болып отырған 

жоғары оқу орны». Жұмыс сапары бары-

сын да құрылғанына 80 жыл болған іргелі 

оқу орны – Қазақ ұлттық аграрлық универ-

си тетінің ұжымын мерейтойымен құттық-

та ған Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы жүрек-

жар ды лебізін осылай жеткізді. «Бұл – ауыл 

шар уашылығы мамандарын дайындайтын 

қара шаңырақ. 2001 жылы екі институтты 

бі ріктіріп, ұлттық мәртебе бердік. 80 жыл-

дың ішінде 135 мың маман даярлаған 

екенсіңдер, көптеген ғалым жұмыс істейді. 

Қазіргі жағдайда ғылымның қажеттілігі өте 

үлкен, елімізді бәсекелестік жағдайда ин-

дустриялық-инновациялық жағынан да-

мытып жатырмыз дейміз, ал ауыл шаруа-

шы лығын инновацияламай, ауыл шаруа-

шы 


лығы көтерілмей, жалпы экономика 

кө 


те 

рілмейді. Бәріміздің шыққан алтын 

бесі гіміз – ауыл, қазақтың 40-45 пайыздан 

ас тамы ауылда тұрады. Сол себепті ауылға 

мем лекеттен көп қаржы бөлініп отыр», – 

деді Мемлекет басшысы. Соңғы жылдары 

елі міздің астық экспорты бойынша әлем-

дегі көшбасшыға айналғанын тілге тиек 

еткен Президент астық өндіру саласына 

жа ңа технологиялар қажет екенін айтты. 

Сондай-ақ егіншілікпен қатар жүретін мал 

Иран Ислам Республикасы – Азия ке-

ңіс тігін айтпағанның өзінде әлемдік саяси 

ойын да өзінің ұстанымы мен көзқарасын 

айқындаған, алып империялар санасатын 

беделге ие мемлекет. Әлемде мұнай қо-

ры жөнінен үшінші, газ қорынан екінші 

орынды еркін иемденген әлеуеті зор бұл 

елмен біздің байланысымыз ертеден 

басталған. Қазақ елінің бастамасымен 

Астанада араға 11 жыл салып барып еу-

ро ат лантикалық һәм еуразиялық кеңіс тік-

тегі қауіпсіздік пен ынтымақтастықты 

сақтаудың басты базисі саналатын ЕҚЫҰ 

саммитін өткізу қарсаңында Теһранда 

болып жатқан бұл басқосу аймақаралық 

интеграцияның ұйытқысы ретінде таныл-

ған Қазақстанның әлемдік сенімге толық 

кір гендігін  дәлелдеді.

Дөңгелек үстелге қатысушылар ЕҚЫҰ-

ға төрағалық етіп отырған еліміздің еура-

зия лық саясатын жан-жақты талқылады. 

«Қазақстан ЕҚЫҰ-ға төрағалық ісіне 

ұйым ның нақты мәселелерін шешуге ба-

ғытталған айқын мақсатпен кірісті. Еліміз 

мә дениетаралық және өркениетаралық 

диалогтар идеясына берік мемлекет 

ретінде ЕҚЫҰ әлеуетін ұлтшылдық, діни 

түсініспеушілік, нәсілшілдік, ксенофобия, 

исламофобия және антисемитизм мәсе-

ле лерін шешу үшін тиімді қолдану бағы-

тын ұстанды», – дейді Қазақстанның 

Иран 

дағы елшілігінің уақытша сенімді өкілі Мұрат Ысмайылов. 

Рас, ЕҚЫҰ-ға бір жылдық төрағалық 

мерзімде қазақ елі орасан істердің оң 

шешімін табуға ықпалын тигізді. Оңтүстік 

Кавказ бен Днестр жағалауындағы «со-

зыл   малы  қақтығыстарды»  реттеуге  қолға-

быс жасады. Ұйымның Минск тобы ая-

сын да Таулы Қарабах мәселесін шешуде 

едә уір ілге рілеушіліктер болды. Соның 

н әти  же сінде  соңғы  бес  жыл  көлемінде 

алғаш рет сол аумақтағы гуманитарлық 

жағдайды бақы лау үшін ЕҚЫҰ эгидасы 

аясында халық аралық сарапшылар тобы 

Таулы Қарабахқа сапар шекті. Көрші 

Қырғыз еліндегі тұтану алдында тұрған 

азаматтық соғыстың шоғын басып, 

Орталық Азияда, сондай-ақ Еуразия 

кеңістігінде туындай тын түрлі зардап тар-

дан сақтап қалды. Ау ған жастарын елі-

міздің ЖОО-ларында оқы тып, олардың 

эко номикасын  тұрақ тан  дыруға,  әлеумет-

тің әлеуетін көтеру арқылы еңсесін тіктеуге 

ЕҚЫҰ-ға мүше 56 мемлекет пен соның 

ішіндегі төрт ядро лық державаны жұмыл-

дырды. Сон дай-ақ әлемдік экономика 

мен экология, шар тарапты шарпып өткен 

дағдарыстың салдарымен күресу, Ұлы 

Жібек жолын қалпына келтіру, конти нент-

ара 

лық көлік-коммуникация әлеуетін арт тыру сынды басым бағыттарда тамаша 

же тістіктерге қол жеткізе білді. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.61 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет