Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары Календарно – тематический план преподавателяжүктеу 255.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі255.02 Kb.

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Министерство Образования и науки Республики Казахстан 

Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі 

                                                       Многопрофильный гуманитарно-технический колледж 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

_________________Казкенова Б.М. 

«________»________________20___ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары 

Календарно – тематический план преподавателя 

3 и 4 семестр 2014/2015 оқу жылы/учебного года 

Жоспар «412»19.11.2009. бекітілген бағдарламаға сәйкес жасалды 

План составлен в соответствии и программой, утвержденной «412»19.11.2009. 

 

 

  

 

Дисциплина/пән  «Математика» Преподаватель/оқытушы  Кабиева Гульнар Кашкимбаева 

Курс  1  

Группа/Топ  1К-1к    

Специальность 

0201000 «Құқықтану», 0516000«Қаржы», 1305000«Ақпаратық    жүйелер»,  0111000 «Негізгі орта білім

  

  

 

 № 

п/п 

Оқу уақытын бөлу 

Распределение учебного 

 времени 

Барлық 

сағаттар 

Общее 

количество 

часов 

Соның ішінде 

В том числе 

Дәрісханалық 

сабақтар 

Аудиторные 

занятия 

Тәжірибелік және 

зертханалық 

сабақтар 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

 

 

Курстық жоба 

Курсовой проект Оқу жоспары бойынша 

барлық сағаттар  

Всего часов по плану 

 

 

120 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

Бұрын оқылған сағаттар 

Ранее дано часов 

 

 

 

 

Семестрге жоспарланды 

Запланировано на семестр 

40/80 

20/20 

40/40 

 Алдағы кезге қалды 

Осталось на следующий 

учебный год 

 

 

 

 

               

 

 

Хаттама №_____ «___»_________________20___ж. Протокол№_____ от «___»______________20___г. 

Бөлім меңгерушісі________________________Зыль. Т.И. 

Заведующий отделения 

 

  

 

  

 

  

 

 

№ 

п/п 

Бөлімдер мен тақырып 

аттары 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Күні 

Дата 

Сағат саны 

Кол-во часов 

Сабақтың  

Вид  занятий (теория 

Т, практика П, 

лабораторная работа 

Л) 

Үй тапсырмасы 

Домашнее задание 

 

Тарау 1. Теңдеу, теңсіздік, теңдеулер жүйесі және 

теңсіздік. 

12 

 

  

Кіріспе. Математика және ғылыми-техникалық әдіс.. 

 БЖҚС 

Тәжірбиелік сабақ 

 Тақырып 1.1 Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Сызықтық 

теңдеу, квадраттық теңдеу 

және оған келтіру. Бөлшек-

рационалдық теңдеулер. 

 

ЖБМС бет 62, №27,28 

бет63,№34,35,38 

Лисичкин 

Б.78, №75-78 Лесичкин 

Тәжірибе №1  Теңсіздік. Теңсіздіктерді шешу. 

Теңсіздік қасиеттері. 

 

ЖБМС дәріс Б 

5-9 


№1-18 

Әбілқасымова 

Тақырып 1.2. 2- ші және 3-ші ретті анықтауыштар. 

 ШМҚС тәжірбие 

Б19-24 №29-40 

Әбілқасымова 

Тәжірибе №2. 2-ші және 3-ші сызықтық теңдеулер жүйесін 

Крамер формуласымен 

шешу.  ЖБМС 

дәріс 


Б.23 №42 Әбілқасымова 

А Тәжірибе №3. Тақырыптар 

бойынша қортынды өздік 

жұмысын алу.  

 ШМҚС 

Б.171-173,№96-98 

Лисичкин 

Б.178,№120-124 

Б.179,№125-130 

Лисичкин  

 

 

Тарау 2. Функция, оның қасиеттері және графиктер.  

12 


 

 

 Тақырып 2.1 Сандық 

функция. Числовая функция.  

Функция, оның қасиеттері 

және графиктер. 

 ЖБМС дәріс 

№34-38 №72-95 

Әбілқасымова А.Е 

Тәжірибе №4. Кері функция.  

ЖБМС дәріс Б 70-75, 97-101 

Әбілқасымова  

Тақырып 2.2 Функцияның нүктедегі шегі. Шектің 

негізгі қасиеттері. 

 

ШМҚС Әбілқасымова А.Е.  Б 81 

– 83,105-107  

№ 165-182, 197-213 

10 


Тақырып 2.3. Функцияның 

нүктедегі үзіліссіздігі. 

 

ШМҚС Әбілқасымова А.Е. б.83-

87, № 183-196, б 107-111, 

№ 214-227  

11 


Тәжірибе №5. Функция 

шегінің үзіліссіздігі. Екі 

тамаша шектер.  

 ЖБМС дәріс 

Әбілқасымова А.Е. б.87-

94, 112- 124 

12 


Тәжірибе №6. Тақырыптар 

бойынша қортынды өзіндік 

жұмыс алу.  

 ШМҚС 

Әбілқасымова А.Е. б.87-

94, 112- 124 № 218-228,№ 

256-270 


 

Тарау 3 Көрсеткіштік, 

логарифмдік және 

дәрежелік функциялар.  

16 

 

  

13 


Тақырып 3.1. Дәрежелі түбір 

және оның қасиеттері. 

 

ШМҚС Әбілқасымова А.Е. б.63-

68, 70-77 № 93-107 

 № 113-135 

14 


Тақырып 3.2. Көрсеткіштік 

функция, оның қасиеттері 

және графигі.  

 ББЕС 

Әбілқасымова А.Е. б.70-

74,80-84 № 108-116  

№ 136-148 

  

15 


Тәжірибе №7.Көрсеткішітік 

теңдеулер және олардың 

жүйелері. 

 БМШЖҚС 

Әбілқасымова А.Е. б.75-

78, 86-89 № 1-25 

16 


Тәжірибе №8. Көрсеткіштік 

теңсіздіктерді шешу. 

 

семинар Б.271-272 Погорелов  

17 


Тақырып 3.3.Санның  

 

 


логарифмі. Оныдық және 

натурал логарифмдер. 

Логарифмнің қасиеттері.  

 

 Семинар 

 

Б.120-124, №37-39 Погорелов 

18 


Тақырып 3.4. Логарифмдік 

функция. Логарифмдік 

функцияның графигі және 

қасиеттері.  

Дәріс 


Б.129-137 Погорелов 

19 


Тәжірибе №9. Логарифмдік 

теңдеулер.  

Семинар 


Б.139-140,№112-117 

Погорелов 

20 

Тәжірибе №10. Логарифмдік теңдеулер және олардың 

жүйелері.  

семинар 


 

 

Тарау 4 Тригонометриялық 

функция. 

14 

 

лекция 


Б.117-120,№460-462 

Алимов 


21 

Тақырып 


4.1Тригонометриялық 

функцияның қасиеттері мен 

графиктері.  

Семинар 

Б.121-123,№468,470,471 

Алимов 

22 


Тақырып 4.2 Кері 

тригонометрикалық функция   

Лекция 


Б.236-237,№478-485 

Лисичкин 

23 

Тәжірибе №12. Қосынды және айырым түрінде 

берілген тригонометриялық 

функцияларды көбейтінді 

түріне келтіру.  

Семинар 


Б.129,№449-500 Алимов 

б.216,№343-348,359-367 

Лисичкин 

24 


Тақырып 4.3.Көбейтінді 

түрінде берілген 

тригонометриялық 

функцияларды қосынды 

немесе айырым түріне 

келтіру.  

Лекция 


Б.128,№501-502 Алимов 

25 


Тәжірибе №13. Қарапайым 

тригонометриялық теңдеулер 

және оларды шешу..  

 

Лекция 


Б.129 №504-505 Алимов 

26 

Тәжірибе №14. 

Тригометриялық теңдеулерді 

және теңдеулер жүйесін 

шешу әдістері.  

Семинар 

Б.133-137№522 Алимов 

27 

Тәжірибе №15 Тригонометриялық 

теңсіздіктерді шешу.  

Семинар 


Б.227,№423-432 

Лисичкин 

 

Тарау 5 Туынды және оның 

қолданылуы. 

16 

 

 

 28 

Тақырып 5.1. Туындының 

анықтамасы. Туындының 

физикалық және 

геометриялық мағнасы.  

Семинар 

Б.248-258№604-609 

Лисичкин 

29 


Тәжірибе №17. Туындыны 

табу ережелері.  

Дәріс 


Б.256-266№640-643  

Лисичкин 

30 

Тақырып 5.2. Күрделі функцияның туындысы.  

Семинар 

Б.262-266№640-643 

Лисичкин 

31 


Тәжірибе №18. Элементар 

функцияларының 

туындылары.  

Семинар 

Б.262-266№640-643 

Лисичкин 

32 


Тақырып 5.3. Екінші ретті 

туынды және оның 

физикалық мағынасы.  

Дәріс 

Б.233-236№468-470 33 

Тәжірибе №19. Функцияның 

өсу және кему белгілері  

Дәріс 

Б.161-165№617-618 Лисичкин 

34 


Тақырып 5.4. Функцияның 

экстремумдері.  

Семинар 


Б.284-285 №33-35 

Лисичкин 

35 

Тәжірибе №20. Функцияның туындының көмегімен 

зерттеу және графигін салу.  

Дәріс 


Б.171-172,№632-634 

Алимов 


36 

Тәжірибе №21. Функцияның 

ең үлкен және ең кіші 

мәндері.  

Дәріс 


Б.313-315№247-254 

Лисичкин 

 

Тарау 6 Интеграл 

14 

 

 

 37 

Тақырып 6.1. Алғашқы 

функция. Анықталмаған 

интеграл және оның 

қасиеттері.   

Семинар 

Б.317,№269-274 

Лисичкин 

38 


Тәжірибе №23. 

Анықталмаған интегралды 

табу.  Дәріс 

Б.174-177 №462 Алимов 

39 

Тақырып 6.2.Анықталған интеграл және оның 

геометриялық мағнасы.  

Семинар 


Б.184 №667 Алимов 

40 


Тақырып 6.3. Анықталған 

интегралдың негізгі 

қасиеттері.  

Дәріс 

Б.3-5 №7 Погорелов 41 

Тәжірибе №24. Анықталған 

интегралдың көмегімен 

жазықтықтағы фигуралардың 

ауданын табу.  

Семинар 

Б.11-16,№23 Погорелов 

42 

Тақырып 6.4. Геометриялық есептерде интегралды 

қолдану.  

Дәріс 


Б.23-27,№14 Погорелов 

43 


Тақырып 6.5. Физикалық 

есептерде интегралды 

қолдану.  

Дәріс 

Б.28-31, №23 Погорелов  

Тарау 7 Векторлар және 

координаталар 

10 

 

 

 44 

Тақырып 7.1.Жазықтықтағы 

және кеңістіктегі 

векторлар.векторларға 

қолданылатын амалдар. 

Векторларды проекциялау.   

Дәріс 


Б.64-68, №33 Погорелов 

45 


Тәжірибе №26. 

Жазықтықтағы және 

кеңістіктегі тікбұрышты 

координаттар. 

Координаталары берілген  

Дәріс 

Б.68-71, №32-33 Погорелов 

векторларға амалдар 

қолдану. Векторлардың 

ұзындықтарын, 

векторлардың арасындағы 

бұрыштарын, екі нүктенің 

арақашықтықтарының 

формулаларын табу. 

46 


Тәжірибе №27. Түзудің 

теңдеуі. Біреу және екі нүкте 

арқылы өтетін түзудің 

теңдеуі. Түзулер арасындағы 

бұрыштар..  

Дәріс 

Б.81-84, №5 Погорелов 47 

Тақырып 7.2. Түзудегі 

параллель және 

перпендикулярлық 

шарттары..  

Семинар 

Б.86-92, №8 Погорелов 

48 

Тәжірибе №28. Тарау бойынша білімдерін 

қортындылау.  

Дәріс 


Б.92-93, №12 Погорелов 

 

Тарау  8  Кеңістіктегі  түзу және жазықтық. 

10 

 

 

 49 

Тақырып  8.1.  Стереометрия 

аксиомалары 

және 


оның 

қарапайым 

тұжырымдамалары.   

Дәріс 

Б.101-105, №5 Погорелов 50 

Тақырып 8.2. Жазықтықтағы 

параллель және 

перпендикулярлық 

шарттары. Екеуінің 

арасындағы байланыс.  

Дәріс 


Б.110-111, №1 Погорелов 

51 


Тақырып 8.3.Жазықтықтың 

параллельдігі. Параллельік 

проекциясы және оның 

қасиеттері. 

Стереометриядағы  

Дәріс 

Б.112-114, №18-21 Погорелов 

фигуралардың кескіндері. 

52 


Тәжірибе №29. 

Ортогоналдық проекция. 

Перпендикуляр және иілу. 

Жазықтықпен түзу 

арасындағы бұрыштар.  

Дәріс 

Б. 114-115, №7-11 Погорелов 

53 


Тәжірибе №30. Тарау 

бойынша білімдерін 

қортындылау.  

Семинар 

Б.116-117, №13-16 

Погорелов 

 

Тарау 9 Геометриялық денелер мен беттер 

10 

 

 

 54 

Тақырып 9.1. Фигуралардың 

теңдігі. Көпжақтар. Дұрыс 

көпжақ туралы ұғым.   

Дәріс  


Б.409-411 №39-41 

Погорелов 

55 

Тақырып 9.2. Призма, параллелепипед және оның 

қасиеттері.  

Дәріс 


Б.413-417 №43-46 

Погорелов 

56 

Тақырып 9.3. Пирамида. Пирамиданың параллель 

қимасының қасиеттері. 

Қисық пирамида.  

семинар 

Б.420-423 №60-64 

Погорелов 

57 


Тәжірибе №31. Цилиндр. 

Конус.Қиық конус. 

Цилиндірдің, конустың, қиық 

конустың осьтік қималары.   

ЖБМС қайталау сабағы 

Б. 5-22 № 1-78 

Әбілқасымова 8-9  

58 

Тақырып 9.4. Шар. Жазықтықтағы шардың өзара 

орналасуы. Шарға жанама 

жазықтық.   

БЖҚС 

Тәжірбиелік сабақ Берілген есптерді талдау 

98-104 бет 25-27 

8-9 сынып 

 

Тарау 10 Геометриялық денелердің көлемдері мен 

беттерінің аудандары  

ЖБМС 


бет 62, №27,28 

бет63,№34,35,38 

Лисичкин 

Б.78, №75-78 Лесичкин 

59 

Тәжірибе №33.Дененің көлемі  және  дене бетінің  

ЖБМС дәріс 

Б 

5-9 №1-18 

Әбілқасымова ауданы. Призманың және 

параллелепмпедтің көлемі. 

60 

Тәжірибе №34. Пирамиданың көлемі, қиық 

пирамиданың көлемі мен бет 

ауданы.  

ШМҚС тәжірбие 

Б19-24 №29-40 

Әбілқасымова 

61 


Тақырып 10.1. 

Жазықтықтағы ұқсас 

денелердің көлемдері.   

ЖБМС 

дәріс 


Б.23 №42 Әбілқасымова 

А 

62 Тақырып 10.2. Цилиндрдің, 

конустың, қиық конустың 

көлемі мен бет ауданы.  

ШМҚС 

Б.171-173,№96-98 Лисичкин 

Б.178,№120-124 

Б.179,№125-130 

Лисичкин  

 

 

Тарау 11 

Ықтималдық 

теория 

және 

математикалық 

статистика.  

 

 63 

Тақырып  11.1.  Ықтималдық 

теория және элементтері.  

ЖБМС дәріс 

№34-38 №72-95 

Әбілқасымова А.Е 

64 


Тәжірибе №36. 

Ықтималдықтарды қосу.  

ЖБМС дәріс 

Б 70-75, 97-101 

Әбілқасымова  

65 

Тәжірибе №37. Ықтималдықтарды көбейту. 

Кездейсоқ шама.Таңдау 

әдістерінің элементтері.  

ШМҚС 

Әбілқасымова А.Е.  Б 81 – 83,105-107  

№ 165-182, 197-213 

66 

Тәжірибе №39.Есептерді шешу. Бақылау жұмысы №2.  

ШМҚС 

Әбілқасымова А.Е. б.83-87, № 183-196, б 107-111, 

№ 214-227  

 

Емтихан 

 

 

 

  

 

 

Қосымша сабақтар 

Дополнительные занятия 

№ 

п/п 

Тақырыбы  

Тема 

Сағат саны 

Количество 

часов 

Апта күні, 

уакыты  

Дни недели 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: Disyt obych -> FK kaz -> 1kurs -> Mat kaz
1kurs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлі Қарағанды облысының білім басқармасы
1kurs -> Тақырып №1 Кіріспе. Пәннің мақсат, міндеті мен зерттеу объектісі
1kurs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
1kurs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
1kurs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
1kurs -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
1kurs -> Қарағанды облысының білім басқармасы
1kurs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлі Қарағанды облысының білім басқармасы
1kurs -> Қарағанды облысының білім басқармасы
Mat kaz -> Қарағанды облысының білім басқармасы

жүктеу 255.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет