Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. Кжүктеу 112.6 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.03.2017
өлшемі112.6 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы Энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ  

Жылуэнергетика факультеті 

«Шетел тілдері» кафедрасы  

 

 

 

                                                                             БЕКІТЕМІН 

 

 ЖЭФ  деканы _________ М.У. Зияханов «___ »____________20__ ж.

 

 

 

 

Пәннің силлабусы                                          

ShT 1108 – Шетел тілі 

 

 

5В071700 – Жылуэнергетикасы 

5В071800– Электр энергетикасы 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

мамандықтары 

 

 

  

 

Курс                                              1  Семестр                                        1 

Барлық кредиттер                     3 

ECTS -гі барлық кредиттер        5 

Барлық  сағаттар                    135 

Соның ішінде: 

Практикалық сабақтар              45  

СӨЖ                                            90 

Соның ішінде СОӨЖ                30   

Семестрлік жұмыс                    3 

Емтихан                                

                                           

                                              Алматы, 2016 ж. 

Силлабусты  құрастырғандар:    «Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға 

оқытушылары Муратбекова Б.А. және Байгаскина Ж.К.  

Силлабус  «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында қарастырылған 

және бекітілген,  20.06.2016 жылғы № 9  хаттама. 

 

«Шетел тілдері»  кафедрасының меңгерушісі ______ Козлов В.Б.  

Силлабус ЖЭФ- нің оқу - әдістемелік отырысында қарастырылған және 

бетілген,  22.06.2016 жылғы № 4  хаттама.  

Силлабус  ЖЭФ-нің  ғылыми  кеңесінің  отырысында  қарастырылған 

және бетілген, 24.06.16 жылғы № 5 хаттама.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1. Оқытушылар:  

Муратбекова  Саракул  Абишовна

 

«Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға оқытушысы. тел. 292-54-77, 

fl@aipet.kz

.  

 

2.  Практикалық  сабақтардың  өткізілетін  уақыты  мен  орны  курстың  оқу 

кестесінде көрсетілген, ОСӨЖ-ның  кеңес кестесі  ЖЭФ (Б 227), РТжБФ (Б 

209),  ЭЭФ  (Д  209)  деканаттарының  және  ШТ  (А312)  кафедрасының 

хабарландыру тақталарында берілген. 

 

3. Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

 

Жалпылай білім  беру  топтамасының  пәні ретінде  шет  тілін  оқытудың 

басты  мақсаты  –  шет  тілін,  үнемі  кәсіби  қарым-қатынас  мақсатында 

мамандыққа  тиісті  тілде  қолданып,  күнделікті  іс  жүзіндегі  тұрмыс-тіршілік 

барысында сөйлеу дағдысына үйрету.  

 

3.2  Оқытудың  міндеті  

Бұл    оқу    бағдарламасының    міндеті      -  неміс    тілін    іс    жүзінде  

меңгеру  болып  табылады. 

 

3.3 Пәннің  негізгі  сипаттамасы  

Шет  тілі  курсы  –  әңгіме  дүркін  жүргізу,  мамандыққа  сай  әдеби  кітап 

оқу,  шет  тіліндегі  әңгімені  тыңдап  түсіну  ептілігі  мен  дағдысын 

қалыптастырудың негізін қалайтын ең қажетті курс болып табылады. 

Студент –  

     білуге міндетті: 

 мамандыққа  сай  оқу  курсы  бойынша  негізгі  техникалық 

терминологияларды; 

 

өткен материалдардың негізін түсініп, анықтай білуге;   

техникалық  мәтіндерді  аудару  барысында  қажетті  шет  тілі грамматикасының негізгі ережелерін білуге. 

епті болуға міндетті: 

 мәтінді  сөздіктің  көмегімен    және  сөздіксіз  оқуға,  сұраған 

ақпаратты  таба  білуге,  оқыған  мәтіннің  мазмұнын  есте  сақтай 

білуге; 

 сөздікті  қолдана  отырып,  жалпы  техникалық  сипатта  берілген 

мәтінді шет тілінен ана тіліне аудара білуге

 

шет тілінде айтылған ой-пікірді түсіне білуге;  

сөйлеу ептілігінің тиісті ережелеріне сай өз ой-пікірін жинақтап , шет  тілінде  айтып  жеткізе  білуге,  сұрақ  қойып  және  қойылған 

сұраққа жауап бере алуға, оқыған тақырып көлемінде шет тілінде 

қозғалған  әңгімеге  қосылуға,  коммуникациялық  репликаларды 


тиімді қолдана отырып, естіген және оқыған мәтіннің мазмұнын 

баяндап бере білуге; 

 

Практикалық дағдыларды меңгеру: 

 Мәтіннің    мазмұнын    баяндап    беру,  негізгі    ақпаратты    іріктеу  

арқылы  мәтінді  қысқарта  білу; 

 

ана  тілін  бұрмаламай  ғылыми  техникалық  мәтінді  негізгі мағынасына  барабар    ана  тілінен  шет  тіліне,  шет  тілінен  ана 

тіліне аудара білу.  

 

3.4 Курс  басындағы  реквизиттер    

       «Шетел тілі» курсы міндетті,жалпы білімдік компонент болып табылады 

және  колледж,  мектеп  бітірген  студенттерге  арналған.  Және  мектеп  және 

колледж бағдарламасын меңгерген студенттерге арналған  

 

3.5 Курс  соңындағы  реквизиттер 

 Курс міндетті және «Кәсіби бағытталған шетел тілі (неміс тілі)» пәнін оқуға 

негіз болып табылады. 

 

4. Пәннің мазмұны 

4.1. Практикалық дайындық  

4.1.1 Тақырыптық  оқу-жұмыс  жоспары 

 

 № 

Тақырыптың  аты 

Дерек  

көздерінің  

нөмері 

Модуль 1 

Energie (Энергия. Қазақстандағы  жоғары  білім  беру  жүйесі  және  тілін  үйреніп  жатқан  елдің  білім  беру  

жүйесі.) [4 сағат] 

1, б. 5-8 

2. 6-8 


2* 

Gewinnung  von  elektrischer  Energie (Электроэнергиясын  

өндіру) 

Energie  der  Sonne. (Күн  энергиясы)  [4 сағат] 

2.б. 16-18 

1.10-12 


Was ist elektrischer Strom? (Электрлік  ток  дегеніміз  не?) 

 [4 сағат] 

 

 1.б. 1.13-15 

4* 


Die Erzeugung der  Energie  und  Energienutzung 

(Электроэнергиясын  өндіру  және  қолдану) [2 сағат] 

2,б. 23-25 

Computer. (Компьютер)  [4 сағат] 2.б. 7-10 

6* 


Der  Computer, die  elektrische  Datenverarbeitung. 

(Компьютер, Мәліметті  электронды  өңдеу)  [2 сағат] 

2,б. 11-14 

Zwischentest (Аралық  бақылау 1) (2 сағат)  

Модуль 2 

8* 


Laser. (Лазер). [4 сағат] 

1, б. 67-70 Fernsehen  und  Rundfunk  in Deutschland. 

(Теледидарлармен  және  Радиолар)  [4 сағат] 

1,б. 76-78 

10* 

Eine  unermäßliche Energiequelle. (Энергияның  сарқылмас  көзі) 

Elektrische  Anlagen  Kraftwerke. (Электростанциялардағы  

электрикалық  құралдар)    [4 сағат] 

1,б. 87-90 

11 

Spannungserzeugung  durch  Licht. (Жарық) [2 сағат]  

1, б. 95-96 

12* 


 Begründer der Kybernetik. (Кибернетиканың  негізін  

салушы)         [4 сағат] 

1, б. 108-112 

13 


Telekommunikation. (Телекоммуникация) [3 сағат] 

1, б. 116-118 

15 

Шектік  бақылау  2 (2 сағат)  

 

Барлығы: 45 сағат  

 

 Ескерту: *) белгісімен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған 

тапсырмалар көрсетілген  

4.2.  Студенттердің өзіндік жұмысы 

4.2.1. Студенттердің өздік жұмыстарының атаулары 

  

№ 

Тапсырма  тақырыптары, олардың  мазмұны 

Дерек  

көздеріне  

сілтеу 

Die  Bildung (Білім)  Die ergänzende Aufgabe 1  (Қосымша  тапсырмалар 1) [10 

сағат] 


1.б. 257-

258 


1,б. 21-22 

Die  Windenergie (Жел  энергиясы) Die ergänzende Aufgabe 2 (Қосымша  тапсырмалар 2) [10 

сағат] 


1, б. 258-

259 


1, б. 38-41 

Energetik  in  Kasachstan (Қазақстандағы  энергетика) Die ergänzende Aufgabe 3 (Қосымша  тапсырмалар 3) [10 

сағат] 


1, б. 259-

260 


1, б. 56-59 

Kraftwerke (Электростанция) Die ergänzende Aufgabe 4 (Қосымша  тапсырмалар 4) [10 

сағат]  


1., б. 260-

262 


1, б. 79-81 

Wie  arbeitet  Transistor? (Транзисторлар  қалай  жұмыс  істейді?)  

Die ergänzende Aufgabe 5 (Қосымша  тапсырмалар 5) [10 

сағат] 

2, б. 59 1, б. 97-101 

 Tellekommunikation. 

Die ergänzende Aufgabe 6. (Қосымша  тапсырмалар 6)   [10 

сағат] 

2,б. 264-265 

1, б. 119-

121 

 

Барлығы: 60 сағат  

4.2.2  Студенттің  оқытушы  жетекшілігімен  өзіндік  жұмысы 

тапсырмалары (СОӨЖ)  

 

№ 

Тапсырма  тақырыптары, олардың  мазмұны 

Дерек  

көздеріне  

сілтеу 

Die  Bildung  in Kasachstan.  Almater  Universität  für  Energetik  und  Nachrichtentechnik 

Die  Aufgabe  für  die  Selbstätigearbeit  -1  (Өзіндік    жұмысы  

үшін  тапсырмалар) [5 сағат] 

1.б. 13-16 

Der    ökologische    Situation    in  Kasachstan  (Қазақстандағы  экологиялық  жағдайлар) 

Die  Aufgabe  für  die  Selbstätigearbeit-2  (Өзіндік    жұмысы  

үшін  тапсырмалар) [5 сағат] 

1. б. 32-35 

Energetik  Meine  zukünftige  Fachrichtung 

Die  Aufgabe  für  die  Selbstätigearbeit-3  (Өзіндік    жұмысы  

үшін  тапсырмалар)   [5 сағат] 

1,  б.б.  49-

51 Fernsehen. Kasachstan  

Die  Aufgabe  für  die  Selbstätigearbeit-4  (Өзіндік    жұмысы  

үшін  тапсырмалар)   [5 сағат] 

1, б. 70-73 

Computer  in ihrem  Leben Die  Aufgabe  für  die  Selbstätigearbeit-5  (Өзіндік    жұмысы  

үшін  тапсырмалар)   [5 сағат] 

1, б. 90-92 

Anwendungsgebiet  des  Lasers Die  traditionelle  Feste  in Deutschland 

Die  Aufgabe  für  die  Selbstätigearbeit-6  (Өзіндік    жұмысы  

үшін  тапсырмалар)   [5 сағат] 

1,  б.  112-

114 

 

Барлығы: 30 сағат  

 

4.2.3. Өздік жұмыс тапсырмалары  

Білімгердің  өзіндік  жұмысы  (БӨЖ)  –  семестрлік  жұмысқа      және 

практикалық 

сабақтарға 

дайындалуға 

бағытталған 

тапсырмаларды 

студенттердің  өзбетінше  орындайтын  –    оқытудың  ерекше  бір  түрі  болып 

табылады.  

Аудиториядан тыс БӨЖ формасы – кітапханада, компьютерлік класста 

оқу материалын өзбетінше меңгеруді талап етеді.  

Неміс  тілі  пәні  бойынша  семестрлік  жұмысты  орындау  үшін  1  курс 

студенттеріне бағдарлама бойынша төмендегі тапсырмалар  ұсынылады. 

 

 

 

 

 


Өзіндік жұмысты тапсыру кестесі 

Пән 


1 семестрлік 

жұмыс 


2 семестрлік 

жұмыс


 

3 семестрлік 

жұмыс

 

Шетел тілі (неміс тілі) 

5 апта 


10 апта 

15 апта 


 

Өзіндік  жұмысы  үшін  студенттерге  тапсырмалар 

 

Die deutsche Sprache / Неміс тілі 

Das erste Studienjahr, das zweite Semester / 1 курс, 1 семестр 

1. СРС № 1 – Der technische Text / Ғылыми-техникалық мәтіндер  (көлемі 

1,2 б.т.) 

1.1 Die Aufgabe / Тапсырма: 

1.2.1 Die Übersetzung des Textes / Мәтіннің аудару 

1.1.2 Das Vokabular / Сөздік 

1.1.3 Der Fachausdruck / Терминдік сөз тіркестері. 

1.2 Die Literatur / Әдебиеттер тізімі 

 

2. СРС № 5 – Der technische Text / Ғылыми-техникалық мәтіндер  (көлемі 

1,5 б.т.) 

2.1 Die Aufgabe / Тапсырма: 

2.2.1 Die Übersetzung des Textes / Мәтіннің аудару 

2.1.2 Das Vokabular / Сөздік. 

2.1.3 Der Fachausdruck / Терминдік сөз тіркестері. 

2.1.4 Der Plan zum Text / Мәтінге сұрақ – Жауаптар. 

2.2 Die Literatur / Әдебиеттер тізімі 

 

3. СРС № 6 – Der technische Text / Ғылыми-техникалық мәтіндер  (көлемі 1,5 б.т.) 

3.1 Die Aufgabe / Тапсырма: 

3.1.1 Die Übersetzung des Textes / Мәтіннің аудару 

3.1.2 Das Vokabular / Сөздік. 

3.1.3 Der Fachausdruck / Терминдік сөз тіркестері. 

3.1.4 Die Schreibung der Anotation/ Мәтінге сұрақ – Жауаптар. 

3.2 Die Literatur / Әдебиеттер тізімі 

 

Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар үлгісі. 

 

1. Aktivurlaub –Ergänzen Sie die 

Abjektive. 

Sie wollen richtig raus aus dem Alltag? Sie mögen (a) gutes (gut) Essen und 

(b)……… (exzellent) Wein, lieben (c) ………… (klassisch) Musik und wünschen 

sich nebenbei auch noch (d) ……….. (sportlich) Aktivitäten? Dann buchen Sie für 

ein (e) ……….. (lang) Wochenende ein (f) ………… (komfortabel) Doppel-oder 


Einzelzimmer  in  unserem  Hotel!  Sie  werden  hier  (g)……………  (unvergesslich) 

Tage verbringen!  

2. Dativ 

Bei  (h)………  (frisch)  Neuschnee  können  Sie  auf  allen  Pisten  Ski  fahren 

oder in (i) ……. (klar) Bergluft einmalige Wanderungen machen. Danach geht’s in 

den  Fitness-Raum:  Mit  (j)  …………  (gezielt)  Muskeltraining  gegen  den  Speck! 

Nach  dem  Sport  in  die  Sauna  und  danach  in  (k)………..  (eiskalt)  Wasser 

schwimmen:  Da  vergessen  Sie  den  Alltag  bestimmt!  Übrigens:  Unsere  Skikurse 

finden alle in (I) ……… (klein) Gruppen statt. 

 

3. Genitiv 

Sie  werden  sich  innerhalb  (m)………..  (kürzest)  Zeit  wie  neu  geboren 

fühlen!  Auf  der  Basis  (n)  …………  (individuell)  Beratung  wird  ihr  ganz 

persönliches  Fitness-Programm  zusammengestellt:  Anstelle  (o)  ………. 

(untrainiert) Muskeln und Optimismus ihr Leben bestimmen. 

Computer und Co. –Formulieren Sie Sätze. 

a)ein 

/Leistungsfähig/Computer/sein/heutzutage/billig Ein 

leistungsfähiger 

Computer ist heutzutage billig. 

b) ein /gut /und /augenschonend /Bildschirm /dürfen /nicht /flimmern 

c) ein /professionell /Drucker /müssen/ hoch /Farbqualität /bieten 

d) zwei /klein /Aktiv-Boxen /sein /auch /im /Kaufpreis /enthalten 

e) an das /Telefon /können /ein /modern /Faxgerät /angeschlossen werden 

 

  

5. «Шетел тілі (неміс  тілі) » пәні бойынша емтихан билетінің мазмұны 

1.  Сөздікті  қолдана  отырып,  жалпы  техникалық  мазмұнда  берілген  таныс 

емес    мәтінді  оқу  және  аудару  (мәтіннің  көлемі  1000-1200  баспа  таңбасы), 

орындау уақыты 45 минут. 

2. Бағдарламаға сай оқытылған тақырыптарды ауызша әңгімелеп беру. 

3. Еркін тақырыптарда әңгіме жүргізу. 

 

5.1. «Неміс  тілі» пәні бойынша емтихан билетінің екінші  сұрағындағы 

мәтіндер тізімі: 

Themа 1. Energie 

Themа 2. Was ist elektrischer Strom? 

Themа 3. Computer. 

Themа 4. Laser. 

Themа 5. Eine unermäßliche Energiequelle . 

Themа 6. Begründer der Kybernetik. 

 

  

5.2.  «Неміс    тілі»  пәні  бойынша  емтихан  билетінің  үшінші  сұрағындағы 

еркін тақырыптар тізімі: 

1. ” Meine Universität” 

2. ” MeinStudium”  

3. “Kasachstan ”  

4. “Der Computer”  

5. ” Meine Familie ”  

6. ” Meine Biographie ” 

 

6. 

Емтиханға  кіруге  рұқсат  рейтингісінің  есеп  шығару  әдісі 

6.1 Бағалау жүйесі 

1-ші  кесте   - Студенттің  курс  бойынша  білімі  баллды-рейтингтік, әріптік  

бағалау  жүйесінде   қолданылатын  қорытынды  бағалар  шкаласымен  

есептеледі. 

1-  кесте 

Әріптік 

баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық  С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық  

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  FX, F 

 

Емтиханға    кіруге    рұқсат    рейтингісі    (ЕКРР)    экономикалық  

көрсеткішетр    сомасы    сияқты    аралық    бақылау    жұмысының    үлгерімі  

бойынша,  СӨЖ,  тақырып    аралық    қорытынды    бақылау    жұмысымен  

(компбютер    арқылы    тест    тапсыру)    айқындалады    және    ол    қорытынды  

бағаның  60%-ын  құрайды. 

2 – кесте. Емтиханға  кіруге  рұқсат  рейтингісі. Әр  жұмыс  түрінің  

бағалау  жолы 

Параметрлер 

Сандық  коэффициент 

Мәтінді  мазмұндау   

0,6 

Семестрлік жұмыс 3х0,1 

Практикалық  сабақтарға  қатысу 

0,1 

Ортақ  рейтинг (РД) 1,0 

 

Қорытынды  баға  төмендегідей  шығарылады 

И = 0,6РД + 0,4 Э 

Бұл  жерде  Э  емтихан  бағасы 

 

6.2 Балл қою саясаты 

Жоғары  балл  сапалы  білім  нәтижесі  көрсеткен  студенттерге  қойылады. 

Тест  жұмыстары  мен  дәрістерінің  ұпайы  дұрыс  жауаптар  мөлшерімен, 

қатысқан  дәрістердің  санына  байланысты  қойылады. 

 

6.3 Университет студенттерінің академиялық жинақылығын 

ұйымдастыруда бағаны аудару 

ҚР-дағы студенттердің  оқу  нәтижесі  бағаның  ЕТЖ(Европалық  трансферт  

жүйесіне  (көшіру)  және  кредит  жинау)  бойынша  баллды-рейтинг  әріптік  

бағалар    жүйесіне    ауыстырылуы    және    керсінше    ауыстырылуы,  төменде  

келтірілген  3-ші  және  4-ші  кестелерге  сәйкес  жүзеге  асырылады. 

 

3-ші    кесте  –  ҚР-дағы  студенттердің  оқу  нәтижесі  бағасының    ЕТЖ  

бойынша баллдық-рейтингтік әріпттік  жүйесіне ауыстырылуы 

ECTS 

әріптік 

баға 

 

Әріптік 

баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

4-ші  кесте  – ҚР-дағы студенттердің баллды-рейтинг әріптік бағалау  жүйесінің ЕТЖ-мен бағалауға  ауыстырылуы   

 

Әріптік баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттанарлық  

С- 

1,67 


60-64 

D+ 


1,33 

55-59 


1,0 


50-54 

 қанағаттанарлық  

0-49 

қанағаттанарлықсыз  FX, F 

 

 7.  Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жіберіп алмау; 

- оқытушы ұсынған сабақ қойылымдарын жіті қадағалап, оған белсенді түрде 

қатысу; 


-  белгілі  бір  себептермен  жіберіп  алған  (деканаттың  рұқсаты)  сабақтарды 

қайта тапсыру. 

-  семестрлік  жұмысты  семестрдің  соңғы  аптасынан  бір  апта  бұрын  қорғап 

үлгеру. 


- өз бетінше кітапханада және үйде дайындалу. 

 

8.  Академиялық этиканың өлшемдері: 

- Тәртіпті болу; 

- Тәрбиелі болу; 

- Қайырымды болу; 

- Адал болу; 

- Жауапкершілікті болу; 

- Аудиторияда сөндірілген ұялы телефон жағдайында жұмыс жасау; 

Топ  ішінде  келіспеушілік  туындаған  жағдайда  оқу  топтарында 

оқытушының,  эдвайзерлердің  қатысуымен  ашық  талқыға  салынуы  керек, 

шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіс.  

   9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 

 

1. Themen 2 Aktuell. Kursbuch, Arbeitsbuch . Von  Hartmut  Aufderstraße  Heiko  

Bock  und  Jutta  Müller . Мax Hueber  Verlag, 2005 

2. Немец. яз. Учеб. пособие по переводу технич. текстов для студентов спец. 

теплоэнерг,  радиотехн,  электроэнерг.  электроника  и  телекоммунникации.  

Нурходжаева Х.А. Муратбекова Б.А. «АУЭС», 2014 

3. Moment mal! Lehrwerk für Deutsch als Fremdstrache. Martin Müller 

Paul Rusch.  Thei Scherling, Langenscheidt, 2005  

Қосымша   әдебиеттер  тізімі 

1.  Übungsgrammatik    Deutsch    als    Fremdsprache    Axel    Magdalena    Matussek  

Michaela  Perlmann-Balme  Max  Hueber  Verlag  2002 

2.Т.К.  Берденова,  С.А.Муратбекова  Немец.яз.  Лексичес.  миним.  технич. 

терминов  для  студентов  1,2  курсов  всех  форм  обучения  специальности 

050718-электроэнергетика Алматы, 2007. 3.  Т.К.  Берденова,  С.А.МуратбековаНем.  язык.  Методические      указания  к 

выполнению  самостоятельных  работ  для  студентов  всех  форм  обучения 

Алматы, 2008 

4. 


Б.А.Муратбекова  Немецкий  язык.  Методические  указания  для    

профессионального  общения  студентов  технических  специальностей     

Алматы, 2004. 

5. 


Б.А.Муратбекова  Неміс  тілі.  Емтиханға  дайындалуға  арналған   

тақырыптарға,  әдістемелік  нұсқаулар  (қазақ  бөлімінде  оқитын  барлық    

мамандықтардың 1,2 –курс студенттері үшін). Алматы,2006 

6.  Б.  А.  Муратбекова  Немецкий  язык.  Тестовые  задания  для  определения     

уровня знаний. М/У для студ. 1 курса всех специаӘ.АУЭС,   Алматы 2009. 

7. Б. А. Муратбекова Немец. яз. М/У на разговорные темы для  подготовки к 

экзаменам (для всех специал.). АУЭС, Алматы 2013. 

8.  Б.  А.  Муратбекова  Немец.  язык  1.  Методические  указания  по  развитию 

навыков чтения и перевода технич. текстов. АУЭС, Алматы 2012. 

9.  Б.А.Муратбекова  Немец.яз.  Методические  указания  к  выполнению семестровых  работ  для  всех  специальностей  бакалавриата  Алматы,  АИЭС, 

2010. 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> frts -> 2017 -> yaz kz
yaz kz -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
yaz kz -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
yaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
yaz kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым
yaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
yaz kz -> Силлабус пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды
yaz kz -> Ажибаева М. А. құрастырды
yaz kz -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
yaz kz -> Ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
yaz kz -> 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған syllabus

жүктеу 112.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет