Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпаратыжүктеу 127.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.06.2017
өлшемі127.39 Kb.
#10615

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

 

 

ETD 1108 Экология және тұрақты даму  пәні  

 

ZhBB 2 «Жалпы білім беру» модулі  

5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар  

(салалар бойынша) мамандығы 

 

Инновациялық технологиялар факультеті  

«Ӛнеркәсіптік экология және химия» кафедрасы 

 

 

  

 

 2016 

Алғыс сӛз 

 

  

 

  

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Оралова Айгуль Турабаевна, х.ғ.к., доцент; 

Обухов Юрий Дмитриевич, т.ғ.к., доцент; 

Нагуман Пахчан Нигматуллаевич, х.ғ.к., доцент; 

Цой Наталья Константиновна, т.ғ.к., аға оқыт.; 

Ауелбекова Арайлым Жоровна, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, 

аға оқыт.; 

Суимбаева  Айгерим  Маратовна,  жаратылыстану  ғылымдарының 

магистрі, аға оқыт.; 

Адильбаева Тамара Ерлановна, асс. 

 

«Ӛнеркәсіптік  экология  және  химия»  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  5-ші корпусында орналасқан (Терешкова к., 19), 8 аудитория, байланыс телефоны 

56-79-32. 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

Пән сипаттамасы 

«Экология  және  тұрақты  даму»  пәні  таңдау  бойынша  пәндерінің  жалпы 

білім беру циклына жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

«Экология  және  тұрақты  даму»  пәні  экологиялық  танымды 

қалыптастыру,  қоғам  мен  табиғаттың  тұрақты  даму  негіздері  туралы  терең 

білім  алу,  қоршаған  ортаны  қорғау  және  табиғи  ресурстарды  тиімді 

пайдаланудың  заманауи  тәсілдері  бойынша  теориялық  және  практикалық 

білім алу мақсатын ұстанады. 

 

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: 

білуі керек: 

 табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтарын; 

 биосераның дамуы және экожүйенің қызметінің негіздерін; 

 қоршаған  орта  мен  ӛндірістің  зиянды  және  қауіпті  факторларының 

адам денсаулығына әсерін; 

 

жаһандық,  аймақты  және  жергілікті  деңгейде  концепцияларды, стратегияларды,  тұрақты  дамудың  мәселелері  мен  практикалық 

жүйелердің және оларды шешу жолдарын; 

С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер 

са

ны 

ECTS


 

Сабақ түрі 

С

ӚЖ 


са

ға

тта 

рының


 с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғат с

ан

ы 

Б

ақыла

у 

түрі 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 15 


15 

 

30 60 

30 


90 

емт. 


 

қоршаған ортаны қорғаудың негізгі заңнамаларын;  

қауіпсіз ӛндірістік үрдістерді ұйымдастыру қағидаттарын; істей алуы керек: 

 табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау

 қоршаған ортаға ӛндірістің техногенді әсерін бағалай білу; 

 табиғи 

ресурстармен 

байланысты 

экологиялық-экономикалық 

жүйелердің даму тенденциясын сынай білу және олардың экологиялық 

салдарын сипаттау; 

практикалық машықтануы керек: 

 жалпы экожүйелердің, биосфераның компоненттерін оқып үйрену; 

 –  экологиялық-экономикалық  жүйенің  тұрақты  дамуының  тиімді 

шарттарын анықтау әдісін меңгеру; 

 

табиғатты  қорғау  міндеттерін  шешуге  байланысты  тақырыптарда логикалық пікірталас ұйымдастыру; 

 қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістерін меңгеру; 

 ғылыми  және  арнайы  әдебиет  кӛздерін  іздеу  мен  оларды  жүйелендіре 

алу. 


 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: химия, биология, физика, 

география және математика (мектеп бағдарламасының шегінде). 

 

Постреквизиттер 

«Экология және тұрақты даму» пәнін оқу кезінде алынған білім «Тіршілік 

қауіпсіздігі және еңбек қорғау» пәндерін игеру кезінде қолданылады.  

  

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

СОӚЖ 


СӚЖ 

1 Кіріспе. Экология және қазіргі ӛркениет 

мәселелері 

  

 

 2 Аутэкология – ағзалар экологиясы. 

Демэкология – популяциялар экологиясы. 

Синэкология – бірлестіктер экологиясы 

  

 

 3 Биосфера және оның тұрақтылығы. 

Биосфера эволюциясы. Тірі зат 

концепциясы. Заманауи биосфера. 

Ғаламадық биогеохимиялық айналымдар 

 

  

 

4 Заманауи ӛркениеттің экологиялық дағдарыстары және мәселелері. Тұрақты 

даму стратегиясы, мақсаты және 

қағидалары 

  

 

 5 Тұрақты дамудың экологиялық 

қағидалары. Тұрақты дамудың 

 

  

 


экономикалық аспектілері. Жасыл 

экономика және тұрақты даму. Су 

ресурстарын басқару 

6 Экоэнергетика. ХХІ ғасырдың ғаламдық 

энергоэкологиялық тұрақты даму 

стратегиясы. Су – ХХІ ғасырдың 

стратегиялық ресурсы. Қалпына келетін 

энергия кӛздері. ҚР Экологиялық саясаты. 

Қазақстан Республикасының тұрақты даму 

концепциясы 

 

  

 

7 Тұрақты дамудың әлеуметтік аспектілері  

  

 

8 Тұрақты даму мақсатында ғаламдық ынтымақтастық 

  

 

 9 Атмосфераны қорғау 

  

 

 10 Су ресурстарын қорғау 

  

 

 11 Жер ресурстарын, топырақты және жер 

қойнауын қорғау 

 

  

 

12 Ортаның физикалық ластануы  

  

 

13 Ӛсімдік жамылғысы және жануарлар әлемін қорғау 

  

 

 № 1 тәжірибелік жұмыс.  Экология және 

техникалық прогресс. Ғаламдық 

экологиялық мәселелер 

  

 

 № 2 тәжірибелік жұмыс.

 

Ағзалар және 

тіршілік ету ортасы. Экологиялық 

факторлар. Демэкология – популяциялар 

экологиясы

  

  

  

 

№ 3 тәжірибелік жұмыс. Экожүйенің функционалдық құрылымы. Биосфераның 

құрылымы. Биосферадағы биогеохимиялық 

үрдістері 

  

 

 № 4 тәжірибелік жұмыс. Антропогендік 

әсерлер, биосфера эволюциясының 

геологиялық және геохимиялық факторы 

ретінде. Қазіргі ӛркениеттің экологиялық 

дағдарысы және мәселелері

 

 

  

  

№ 5 тәжірибелік жұмыс. Жасыл экономика 

және тұрақты даму. Табиғатты 

пайдаланудың экономикалық механизмі 

және қоршаған ортаны қорғау 

  

 

 № 6 тәжірибелік жұмыс. Қазақстан 

Республикасының энергоэкологиялық 

стратегиясы. Қазақстан Республикасының 

тұрақты даму концепциясы.  

   

 

№ 7 тәжірибелік жұмыс. Тұрақты дамудың әлеуметтік аспектілері  

  

 

 № 8 тәжірибелік жұмыс. Тұрақты даму 

мақсатындағы ғаламдық ынтымақтастық  

   

 

СОӚЖ №1. Экожүйеге әсер ету факторлары. Биотикалық және 

абиотикалық факторлардың заңдылығы. 

Ортаның  маңызды экологиялық 

 

  

 факторлары 

СОӚЖ №2.


 

Табиғи ресурстардың игеруі 

 

 

  

СОӚЖ №3. Қоршаған ортаның ластануы  

 

  

СОӚЖ №4. 

Экологиялық қауіп 

 

 

  

СОӚЖ №5. Экологиялық дағдарыстан шығу мәселелері 

 

  

 СОӚЖ №6.

 

Әлемдік динамиканың 

болжамы және үлгісі. Экологиялық даму 

қағидалары 

 

 

  

СОӚЖ №7. 

Мемлекеттік мониторинг және 

қоршаған ортаны қорғау. Экологиялық 

құжаттау кәсіпорынды реттеп отыратын 

құрал ретінде 

 

  

 СОӚЖ №8. Экологиялық-экономикалық 

жүйе. Ӛндірістік және табиғи әлеуеттердің 

айырмашылығы 

 

  

 СОӚЖ №9.

 

Экология саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық 

 

  

 СОӚЖ №10.

 

Тұрақты дамуды басқару. Әр 

түрлі деңгейдегі тұрақты даму саясаты 

және стратегиясы 

 

 

  

СОӚЖ №11. Қазақстан Республикасында жасыл экономиканың даму болашағы 

 

  

 СОӚЖ №12.

 

Тұрақты дамудың 

экономикалық аспектілері. Экономиканың 

экологиялық алғышарттары 

 

 

  

СОӚЖ №13. 

Су ресурстарын басқару 

 

 

  

№1 аралық бақылау  

 

  

№2 аралық бақылау  

 

  

СӚЖ №1. Қазақстаның қорықтары  

 

  

СӚЖ №2. 

Сирек кездесетін және жойылып 

бара жатқан түрлерді қорғау 

 

  

 СӚЖ №3.

 

Қоршаған ортаны қорғау және 

алдын алу жолдары 

 

  

 СӚЖ №4. Ластаушы заттарды атмосфераға 

тастауды бақылау 

 

 

  

СӚЖ №5. 

Радиоактивті заттармен ластану 

 

 

  

СӚЖ №6. 

Пайдалы қазбаларды тиімді 

пайдалану 

 

  

 СӚЖ №7.

 

Қазіргі заманғы концепция 

мазмұны және радиоактивті қалдықтарды 

реттеу 


 

 

  

СӚЖ №8. 

Топырақ ресурстарына 

техногенді және химиялық әсерлер 

 

  

 СӚЖ №9.

 

Топырақ рекультивациясы және 

ремидациясы 

 

  

 СӚЖ №10.

 

Биологиялық ресурстарды 

сақтау 

 

  

 СӚЖ №11.

 

Қазақстанда биологиялық 

ресурстарды тиімді пайдалану 

 

  

 СӚЖ №12. Экожүйелік әдіс. Экожүйе – 

 

  

 биосфераның құрлымдық – 

функционалдық бірлігі ретінде 

СӚЖ №13.

 

Биологиялық және 

ландшафттық әртүрлілік 

 

  

 СӚЖ №14.

 

Климаттың ӛзгеруі 

 

 

  

СӚЖ №15. Табиғи орта; экономикалық дамудың негізгі ретінде 

 

  

 СӚЖ №16.

 

Елді-мекендер мәселелері 

 

 

  

СӚЖ №17. 

Энергияны тұрақты пайдалану 

және ӛндіру 

 

  

 СӚЖ №18.

 

Бизнес этикасы. Ұжымдық 

және әлеуметтік белсенділік 

 

  

 СӚЖ №19.

 

Тұрақты дамудың әлеуметтік 

аспектілері 

 

  

 СӚЖ №20.

 

Әлемді сақтау және  халықара-

лық қауіпсіздік, тұрақты дамудың негізгі 

ретінде 


 

 

  

БАРЛЫҒЫ: 15 

15 


30 


30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1. Экология және техникалық прогресс. Ғаламдық экологиялық мәселелер 

2.  Ағзалар  және  тіршілік  ету  ортасы.  Экологиялық  факторлар. 

Демэкология – популяциялар экологиясы   

3.  Экожүйенің  функционалдық  құрылымы.  Биосфераның  құрылымы. 

Биосферадағы биогеохимиялық үрдістері 

4.  Антропогендік  әсерлер,  биосфера  эволюциясының  геологиялық  және 

геохимиялық  факторы  ретінде.  Қазіргі  ӛркениеттің  экологиялық  дағдарысы 

және мәселелері  

5.  Жасыл  экономика  және  тұрақты  даму.  Табиғатты  пайдаланудың 

экономикалық механизмі және қоршаған ортаны қорғау 

6.  Қазақстан  Республикасының  энергоэкологиялық  стратегиясы. 

Қазақстан Республикасының тұрақты даму концепциясы 

7. Тұрақты дамудың әлеуметтік аспектілері  

8. Тұрақты даму мақсатындағы ғаламдық ынтымақтастық 

 

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.  Экожүйеге  әсер  ету  факторлары.  Биотикалық  және  абиотикалық 

факторлардың заңдылығы. Ортаның  маңызды экологиялық факторлары 

2. Табиғи ресурстардың игеруі 

3. Қоршаған ортаның ластануы 

4. Экологиялық қауіп 

5. Экологиялық дағдарыстан шығу мәселелері 

6.  Әлемдік  динамиканың  болжамы  және  үлгісі.  Экологиялық  даму 

қағидалары 

7. Мемлекеттік мониторинг және қоршаған ортаны қорғау.  Экологиялық құжаттау кәсіпорынды реттеп отыратын құрал ретінде 

8. Экологиялық-экономикалық жүйе. Ӛндірістік және табиғи әлеуеттердің 

айырмашылығы 

9. Экология саласындағы халықаралық ынтымақтастық 

10.  Тұрақты дамуды басқару.  Әр  түрлі деңгейдегі  тұрақты даму  саясаты 

және стратегиясы 

11. Қазақстан Республикасында жасыл экономиканың даму болашағы 

12.  Тұрақты  дамудың  экономикалық  аспектілері.  Экономиканың 

экологиялық алғышарттары 

13. Су ресурстарын басқару 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыр

у 

мерзімі Балл  

Дәріс конспекті

сін 


тексеру 

Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 

 

2 апта Ағымда-

ғы 


1, 3, 5, 

7, 9, 11, 

13, 15 

апталар 


№1…№8


тәжірибе

лік 


жұмыс-

тарды 


орындау 

Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 

Дәріс 


конспектілері, 

бақылау 


тақырыптары 

бойынша 


сабақ 

материалдары 

2 апта 

Ағымда-


ғы 

2, 4, 6,  

8, 10, 

11, 13, 


15    

апталар 


20 

Бақылау 


жұмысы 

Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 

Дәріс 


конспектілері, 

бақылау 


тақырыптары 

бойынша 


сабақ 

материалдары 

1 қатынас 

сағаттары 

Межелік  

4, 11 


апта 

20 


Аралық 

бақылау 


Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 


[1] … [21], 

дәріс 


конспектілері 

1 қатынас 

сағаттары 

Аралық  


7,14 

апта 


10 

СӚЖ 


тапсыру 

СӚЖ бойынша 

тапсырманы 

орындауды 

тексеру 

[1] … [21], 

дәріс 

конспектілері 1 қатынас 

сағаттары 

Ағымда-

ғы  


Әр апта 

Емтихан Пән 

Негізгі және 

2 қатынас 

Қоры 


Сессия 

40 


материалының 

игерілуін 

тексеру 

қосымша 


әдебиеттер 

тізімі 


сағаттары 

тынды 


кезінде 

Барлығы    

 

 

  

100 


 

Саясат және процедуралар 

«Экология  және  тұрақты  даму»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді 

ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу.  

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Акимова  Т.А.,  Хаскин  В.В.  Экология.  Человек-экономика-Биота-

Среда:  Учебник  для  студентов  вузов  /  2-е  изд.,  перераб.  и  дополн.  –  М: 

ЮНИТИ, 2009. – 556 б. 

2.

 Бигалиев  А.Б.  Общая  экология  /  Издание  второе,  переработанное  и 

дополненное. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2011 

3.

 

Денисова В.В. Экология: Учебное пособие. – М., 2004 4.

 

Абубакирова К.Д., Кожагулов С.О. Экология и устойчивое развитие. – Алматы, 2011 

5.

 Колумбаева С.Ж. и др.   Экология и устойчивое развитие. – Алматы, 

«Қазақ университеті», 2011 

6.

 

Алимов М.Ш. Экология и устойчивое развитие. – Алматы, 2012 7.

 

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: Учебник для студентов вузов / 69-е изд., доп. перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 575 б. 

8.

 Тонкопий  М.С.,  Сатбаев  Г.С.,  Имкулова  Н.П.,  Анисимова  Н.М. 

Экология  және  тұрақты  даму:  оқулық:  ҚР  Білім  және  ғылым  м-гі.  Алматы: 

ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 – 312 б. 

9.

 Колумбаева С.Ж. Жалпы экология. – Алматы: 2006 

10.


 

 Малдыбекова  К.С.  Тіршіліктану  –  экологиялық  білім  беру  мен 

тәрбиелеудің негізі. – Алматы, 2003 

 

 

Қосымша әдебиет тізімі 

11.


 

Вертянов С.Ю. основы учения о биосфере. – М., 2008 

12.

 

Реймерс Н.Ф. Экология. – М., 1994. – 327 б. 13.

 

Экология человека: Учебное пособие. Под ред. Б.Б. Прохорова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – 440 б. 

14.

 

Гамарник  Г.Н.,  Абубакирова  К.Д.  Формирование  экологической политики компании. – Алматы, 2012 

15.


 

Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное 

пособие. 2-е изд., доп. - М.: –огос, 2011. – 384 б. 

16.


 

Экология, охрана природы, экологическая безопасность. Учебное 

пособие.  Под  общей  ред.  А.Т.  Никитина,  С.А.  Степанова.  –  М.:  Изд-во 

МНЭПУ, 2000. – 648 б. 

17.

 

Папенова К.В. Экономика природопользования. М., 2010 18.

 

Калыгин  В.Г.  Экологическая  безопасность  в  техносфере. Термины и определения. М.: Химия, 2008 

19.


 

Калыгин В.Г. Промышленная экология. М.: Академия, 2010 

20.

 

Тонкопий  М.С.  Экология  и  экономика  природопользования. Алматы: Экономика, 2005 

21.


 

Каримов  А.Н.  Экологиялық  сараптама  және  қоршаған  ортаға 

әсерді  бағалау  бойынша  лабораториялық  жұмыстарға  жетекші  құрал:  оқу 

құралы / Алибек Ниязұлы Каримов, Нейля Рахимбековна Мажренова, Алма 

Гайсановна Сармурзина; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы [б.ж.], 2004 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

ETD 1108 Экология және тұрақты даму  пәні  

 

ZhBB 2 «Жалпы білім беру» модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Кӛлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Экология%20и%20УЭР%202016%20каз
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) он 2201 «Органикалық химия» пəні кв 5 «Кəсіптік-бағытталған» модулі
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Əзірленді: доцент, х.ғ. к. Оралова А. Т., аға оқ, т.ғ. к Цой Н. К., аға оқ
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы (syllabus) bn 2302 «Биотехнология негіздері» пәні кв 05 «Кәсіби-бағытталған» модулі
Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Экология%20и%20УЭР%202016%20каз -> Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты
Экология%20и%20УЭР%202016%20каз -> Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты

жүктеу 127.39 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет