Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. Кжүктеу 0.97 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата12.04.2017
өлшемі0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университеті  

 

  

БЕКІТЕМІН: 

Проректор 

 ___________Исагулов А.З. 

«____»____________2012ж. 

 

 

  

 

 ОҚЫТУШЫ ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

OOPI


 

2210


 

«Пайдалы қазындылардың байыту негіздері

 

» пəні бойынша 5В073700 «Пайдалы қазбаларды байыту» мамандығының  

студенттері үшін Тау-кен институты 

ӨЭ жөне Х кафедрасы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012 


 

 

Алғы сөз 

 

Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: 

  т.ғ.к . доцент Шерембаева Р.Т., т.ғ.к  доцент Омарова.Н.К. 

 

 Өндірістік экология жəне химия кафедра отырысында талқыланған 

 

№________ хаттама «____» _______________ 2012 ж.  

Кафедра  меңгерушісі     

 

 

  

 

 «_____» _________ 2012 ж.  

 

 

  

Оқу-əдістемелік бюросымен мақұлданған  тау-кен институты 

 

№________ хаттама «____» ______________2012 ж.  

Төрағасы  

  

 

 ______    

«_____»  ___________2012  ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

1.1 Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпараты 

т. ғ. к Шерембаева Р.Т., т.ғ.к Омарова .Н.К. 

    

Ө Э жəне Х кафедрасы ҚарМТУ-дың 5-ші корпусында (Қарағанды қ., Терешкова, 19), аудитория 45, байланыс телефоны 567932,  факс: 83212567932. 

Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 

 

1.2 Пəннің еңбек сыйымдылығы 

Сабақтардың  түрі 

байланыс 

сағаттарының саны 

Семестр

 

Кредиттер саны

 

дəрістер 

тəжір


и-

белік 


сабақ

та 


Зертхана-

лық 


сабақтар 

СӨДЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Сағат- 


тардың  

барлығы 


СДЖ 

сағатта 


рының 

саны 


Жалпы 

сағаттар 

саны 

Бақылау 


түрі 

4 3/6  30  - 

15 

45 


90 

45 


135 емтихан 

 

1.3 Пəннің сипаттамасы 

«Пайдалы  қазындылардың  байыту  негіздері»  теориялық  заңдылықтары 

туралы 

білімі 


негізінде, 

студенттер 

бөлектендіру 

түрлерінің 

айырмашылықтарының  негізінде  байыту  үрдісінің  классификациясы  туралы 

білулері қажет. Əртүрлі орталарда еңкейтілген тегістікте ағатын сұйықтықтың 

ағыны, минералды дəннің қабаттануы. Механика-физика-химиялық үрдістердің 

негізін  игеруі,  конструкцияларды  қолданылатын  аппараттардың  жұмыс  істеу 

принциптерін  атқара  алуы,  сонымен  қатар  бақылау  принциптерін,  негізгі 

аппараттардың  есептелуі  мен  технологиялық  таңдауын  білу,  маманды 

дайындау пəнді берудің мақсаты болып табылады.  

 

1.4 Пəннің мақсаты 

«Пайдалы  қазындылардың  байыту  негіздері»  теориялық  заңдылықтары 

туралы  білімі  негізінде  студенттер  конструкцияларды  қолданылатын 

аппараттардың жұмыс істеу принциптерін атқара алуы, сонымен қатар бақылау 

принциптерін,  негізгі  аппараттардың  есептелуі  мен  технологиялық  таңдауын 

білу мақсатын алға қояды.  

1.5 Пəннің міндеттері: 

Пəннің  міндеттері  мынадай:  бұл  операцияларды  жəне  құрылғыларды  əрі 

қарай дамыту, сусыздандыру, шаңтұту жəне қоршаған ортаны қорғау, неғұрлым 

пайдалы  мен  тиімді  жолдарын  пайдалану,  байыту  фабрикаларының 

технологиясын жеңілдету.  

 

Білу керек: 

Берілген пəнді оқу нəтижесінде студенттер міндетті: –  ұсату,  ұнтақтау  жəне  кенді  дайындау,  байытуға  түсетін  кенді  тиімді 

пайдаланудың негізгі процестерінің білу туралы; 

–  елеу,  ұнтақтау,  ұсату  процестерінің  физикалық  негіздерін,  руданы 

дайындау кезіндегі ақпараттардың құрылысы туралы түсінікке ие болуға; 

–құрылымдық  жəне  технологиялық  белгілерін  жəне  де  ірілікті  қысқарту 

процесіндегі технологиялық ерекшеліктірді білуге;  

Істеп  білу  керек:  –ұсатқыштардың,  ұнтақтағыштардың,  елеуіштердің 

жұмысын қадағалау, арнайы техникалық анықтама əдебиеттермен жұмыс істей 

білуге; 

 

Тəжірибелік  білім  алу

:

  ұнтақтау  жəне  ұсату  технологиялық  схемаларын 

таңдау  жəне  есептеу,  нақты  минералды  шикізатқа  қажетті  құрылғы  таңдай  ала 

білуі практикалық дағдыларды меңгеруге.  

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген  пəнді  зерделеу  үшін  келесі  пəндерді  (бөлімдері,  тақырыптарды) 

көрсету арқылы  меңгеру қажет: 

Пəн 


Бөлімдердің (тақырыптардың) 

атауы 


1 Физика 1,2 

Барлық бөлімдер 

2 Химия 

Барлық бөлімдер 

3 Минерология жəне пайдалы 

қазындалардың кең орындары 

Барлық бөлімдер 

 

1.7 Тұрақты деректемелер 

«Пайдалы  қазындылардың  байытудың  негіздері»  пəнін  оқу  кезінде 

алынған білімдер келесі пəндерді: «Кен дайындау процестерімен жабдықтары», 

«Гравитациялық  байыту  əдістері», «Байытудың  магнитті  жəне  арнайы 

əдістері», «Флотациялық байыту əдістері» меңгеру барысында қолданылады.  

1.8 Пəннің мазмұны  

1.8.1   Сабақтардың түрлері бойынша пəннің мазмұны жəне олардың 

еңбек сыйымдылығы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Лекция- 


лар 

Практикал

ық саб. 

Зертха-


налық саб. 

ОСӨЖ  СӨЖ 

1 Əр түрлі пайдалы қазбаларды 

пайдалануда  байытудың  рөлі  мен 

мағынасы.  Концентрат  пен  қалдық 

түсінігі.  Байытудың  дайындық  жəне 

негізгі, 

қосымша 


процестері.

 

Аппараттар тізбегінің 

схемасы. 

Байтудың  технологиялық  көрсет-

кіштері


 

 

2    3 2  Елеу  процесі  жəне  ірілік 

бойынша 


классификация. 

Елеу 


конструкциялары.  Елеу  тиімділігі. 

Торлық сараптама 

2  

2 3 


3  Ұсақтау.  Ұсақтау  процесінің 

классификациясы  жəне  тағайын-

далуы.  Ұсақтау  процесінің  аппа-

раттарының конструкциялары  

 2 3 

4  Ұнтақтау  операциясының тағайындалуы.  Ұнтақтау  процес-

сінің  схемалары.  Циркуляциялық 

жүктеме.  Барабанды  диірмендер. 

Орталықтан  жəне  тор  арқылы 

шығарылатын  шарлы  диірмендер.

 

Стерженьді  диірмендер.  Өзін  өзі ұнтақтайтын диірмендер 

 2 3 

5  Классификация.  Механи-калық  классификаторлар.  Центрден 

тепкіш  классификаторлар:  гидро-

циклондар, 

бөлектеу 

центрифу-

галары 


 

 3 6  Гравитациялық    байыту 

əдістерінің жалпы сипаттамасы жəне 

классификациясы. 

Ауыр 

ортада 


жəне  ауыр  суспензияда  байыту, 

концентрациондық 

столдарда 

байыту,  шлюзаларда,  науаларда, 

конусты,  винтті  сепараторларда; 

пневматикалық байыту.

   2 3 

7  Флотация.  Флотореагенттер. Флотацияның  түрлері.  Коллективті, 

коллективті-селективті , селективті 

флотация.  Сулану  бұрышы.  Пай-

далы  қазбалардың  флотациялық 

байыту схемалары  

 3 3 

8  Флотациялық  машиналар. Механикалық, 

пневматикалық,  

пневмомеханикалық, 

өзіндік 


аэрациялы 

пневмогидравликалық. 

Конструкциясы  жəне  жұмыс  істеу 

түрі 


 

2 3 9  Байытудың  магнитті  əдісі. 

Магнитті 

байытуға 

арналған 

қондырғылар: 

күшті 

магнитті кендерді  құрғақ  байытуға  арналған 

сепараторлар, 

сулы 

байытуға арналған  сепаратор,  əлсіз  магнитті 

кендерді 

байытуға 

арналған 

сепараторлар

  

2 3 


10 


Байытудың 

электрлік 

əдістері.  Бөлшекке  əсер  ететін 

негізгі электрлік күштер. Байытудың 

 

 3 

арнайы  əдістері.  Қолмен  жүзеге 

асырылатын  руданы  таңдау  жəне 

пайдалы 

жынысты 


ажырату. 

Үйкелуі, 

формасы 

жəне 


майысқыштығы  бойынша  байыту.

 

Химиялық байыту.  

11  Байыту  өнімдерін  құрғату. 

Құрғататын  центрифуга,  элеватор, 

бункерлер: тұнбалы жəне сүзбелі 

 

 3 12 Қоюлату. Орталық жетекпен 

бір  ярусты  цилиндірлі  қоюлатқыш. 

Пластиналы 

қоюлатқыш. 

Сүзу. 


Алты 

дискті 


вакуум-фильтр. 

Барабанды  вакуум-фильтр.  Флота-

циядағы көмекші қондырғылар. 

  

 3 


13 


Кептіру. 

Бір 


жылғы 

кептіргіштердің 

қажетті 

көлемі. 


Кептіргіш  тұрбасы  бар  кептіргіш 

қондырғы. 

Қайнау 

қабатының кептіргіші 

жəне 


байыту 

фабрикасында  сумен  қамтамасыз 

етудің схемасы 

  3 

14  Шаңсыздандыру.  Шаңды аулау  камерасында  жəне  циклонда 

шаңды  аулау.  Батареялы  циклон. 

Сулы  шаң  аулағыштарда  шаңды 

аулау. 


Қолды 

фильтр 


ФР-90. 

Фильтрлерде шаңды аулау. Тұрбалы 

электрлі фильтр 

  3 

15  БФ-  дағы  бастапқы  шикізат жəне    өнімнің  технологиялық  жəне 

тауарлық  балансы.  Стационарлы, 

механикалық 

жəне 


автоматты 

сынама  жинағынтар.  Араластыру 

жəне  қысқарту  схемалары  мен 

сынамасын  дайындау.  Сынамалау 

жəне  бақылау  операцияларының 

тағайындалуы.  Байыту  процестерін 

сынамалау жəне бақылау  

  3 

Барлығы:  30 

 

15 45 45 

 

1.9 Негізгі əдебиеттер тізімі 

1.  Справочник  по  обогащению  руд.  Под.  редакцией  С.С.  Богданова;  М., 

Недра, 1983. 

2.Абрамов А.А., Леонов С.Б. «Обогащение руд цветных металлов», М., 

Недра, 1991. 

3.Полькин С.И., Адамов Э.Б. «Обогащение руд цветных металлов», М., 

Недра, 1983. 

4.Справочник по обогащению руд. Основные процессы. М., Недра, 1983.  

1.10 Қосымша əдебиеттер тізімі 

5. Зверевич В.В. и др. Основы обогащения полезных ископаемых, М.,  

6.Шилаев  В.П.  Основы  обогащения  полезных  ископаемых,  М.,  Недра, 

1986. 


7.Справочник  по  обогащению  руд.  Обогатительные  фабрики./  Под  ред. 

С.С. Богданова, Ю.Ф. Ненарокомова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1984 

Недра, 1981. 

1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің 

барынша  үлкен  көрсетулерінің (50% дейін)  жəне  қорытынды  аттестацияның 

(емтиханның) (50% дейін) қосындысы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес 

100% дейінгі мəнді құрайды. 

Əріптік 


баға бойынша 

бағалау 


Сандық 

бағалау 


эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің проценттік 

мəні 


Дəстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 


4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

    Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы

  

апталарында жүргізіледі жəне бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

Академический период обучения, неделя 

Бақылау

 түрі


 

%-

ое 

содержание

 

1 2 3 4 5 67  8 9

10 11 12  13  14 15 

Барлығы

, % 


Қатысу 

1,0 


* * * 

* ** * *

* * *  *  * *  15 

Лекция 

конспектісі 1,0 

 *  


* *


  

*

 *   * * *  9 Зерт.жұмыс

тар қорғау 

2,0 

 *  


 

* *

  *   * *   14 

 Тестілік 

бақылау 


5,0         *            *    10 

СӨЖ 


1,5  *  * 

*

 *  **    *  *      12 

Емтихан 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

             30             30    60 

Барлығы                        100 

 


1.12 Саясаты жəне процедуралары 

«Пайдалы қазындылардың байыту негіздері»

 

пəнін  зерделеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақты  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайда – анықтаманы,  басқа 

жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын. 

3.Барлық аудиториялық сабақтарға кешікпей келіп студенттердің қатысуы 

қажеттілігі болып табылады. 

4.Егер  студент  сабақты  үштен  көп  босатса  (себепсіз)  жəне  де  босатқан 

сабақтардың  тақырыптарын  тапсырмаса,  онда  оқытушы  оны  келесі  оқулық 

курсты өтуге жібермеуге құқы бар. 

5.Тақырыптарды  қайталау  жəне  əрбір  оқу  сабақтарының  өткен 

жұмыстарды тапсыру қажет. 

6. Оқу процесіне белсене қатысу. 

7.Өздік жұмыс тапсырмасын дəріс оқытушы береді. 

8.Пəнді оқу барлық өткен материалдардың жиынтығынан тұратын курстық 

жұмысты тапсырумен қорытындылады. 

9.  Курстастастармен  жəне  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтықсыз 

жəне тілектес болу. 

 

  1.13 Пəннің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Даналар саны 

Автордың  

аты-жөні 

Оқу-əдістемелік  

əдебиеттердің  

атауы 

Баспасы, шыққан 

жылы 


кітапханада 

 

кафед- рада 

Негізгі əдебиеттер 

 Артюшин. А  

 

Гравитационные 

методы 


обогащения  

М., Госнауч. 

Изд-во, 1961.  

10 2 


Абрамов А.А. 

Переработка, обогащение и 

комплексное 

использо-

вание  твердых  полезных 

ископаемых 

М.:Издательство 

МГГУ, 2001.-

472 С. 

5 3 


Богданов Ю.Ф. 

Справочник  по  обогаще-

нию руд. Основные процес-

сы. 


Москва,  Недра, 

1983. 


 

16 


 

Полькин С.И., Адамов Э.Б.  

Обогащение руд цветных

 

металлов  Москва, Недра, 

1983 


5 1 

Қосымша əдебиеттер 

Шилаев В.П. 

Основы  обогащения  полез-

ных ископаемых 

Москва, Недра

1986. 98 3 

Зверевич В.В.  

и др.,  

Основы обогащения полез-

ных ископаемых 

Москва, Недра, 

1981 

23 2 


С.С. 

Богданов, 

Ю.Ф. 

Ненаро-


комова  

Справочник 

по 

обога-


щению  руд.  Обогатитель-

ные фабрики 

Москва, Недра, 

1984, 2-е изд., 

перераб. и доп. 

 

 Разумов 

К.А., 


Перов В.А.  

Проектирование обогати-

тельных фабрик 

Москва, Недра, 

1970 

 

  

 

2 Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылаты

н əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылы 

ғы 


Бақылау  

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


3 4 5 6 Зертханалық 

жұмысты 


қорғау  

 

1. Гранулометриалық құрамды қазбаны 

анықтау жəне əр түрлі 

əдіспен өнімді байыту 

2. Ұнтактау жəне елеу 

процесін оқу 

3. Құрғақ күшті 

магнитті қазбаларды 

сепарациялауға 

арналған магнитті 

сепаратордың 

жұмысын зерттеу

 .

 [1, 2, 4]  

 

  

 

[3, 4, 5]  

[2, 4, 6] 

 

 

         2 апта 

 

  

2 апта 


 

2 апта 


 

 

Ағымдағы  

 

 Ағымдағы 

 

Ағымдағы  

 

 2 апта 

 

  

4 апта 


 

6 апта 


 

 

Тестілік бақылау  

Теориялық білімді 

жəне тəжерібелік 

машықты бекіту 

[2, 4, 6] 

 

      1 

біріккен 

сағаттар 

Аралық 7 

апта 

Зертханалық жұмысты 

қорғау   

 

 

  

 

  

 

  

4. Зертханалық 

флотациондық 

машинада жұмыс 

əдісін меңгеру. 

5. Флотациондық 

түрлері. 

6. Концентрациондық 

үстелдерде  көмірді 

байыту. 


7. Қысқарту сызбасын 

құру жəне химикалық 

анализға пробаны 

бөлшектеу.  

[2, 4, 5] 

 

  

 

[2, 4, 6]  

[2, 4, 6] 

 

 

  

 

2 апта  

 

  

2 апта 


 

2 апта 


 

2 апта 


 

 

 Ағымдағы 

 

  

 

Ағымдағы  

Ағымдағы 

 

Ағымдағы  

 

 8апта 

 

  

 

11апта  

13апта 


 

14пта 


 

 

 СӨЖ 

Теориялық білімді 

жəне тəжерібелік 

машықты бекіту 

[1, 2, 3] 

 

Апта сайын  

Ағымдағы 

 

2,4,6,7,8,11,13, 14 апта 

Тестілік 

бақылау   

Теориялық білімді 

жəне тəжерібелік 

машықты бекіту 

[1, 2, 3] 

 

      1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 14 

апта 


Емтихан 

Пəн материалының  

меңгерілу деңгейін 

тексеру 


Негізгі 

жəне 


қосымша 

əдебиеттің 

жалпы 

тізімі 


2 біріккен 

сағаттар 

 Қоры -

тынды 


Сессия 

кезеңінде 

 

 

 

 

 


3. Дəріс конспектісі 

 

1  Тақырып

 

Əр  түрлі  пайдалы  қазбаларды  пайдалануда  байытудың  рөлі мен  мағынасы.  Концентрат  пен  қалдық  түсінігі.  Байытудың  дайындық  жəне 

негізгі,  қосымша  процестері.

 

Аппараттар  тізбегінің  схемасы.  Байтудың технологиялық көрсеткіштері

 

(2 сағ.) Дəріс жоспары 

1.1


 

«Пайдалы қазбалардың байыту негіздері»  пəні жəне курсының 

мазмұны. 

1.2


 

Пайдалы қазбалар жəне оларды қорыту кезіндегі байыту процесінің 

маңыздылығы. 

1.3


 

Пайдалы қазбалардың байыту процесінің классификациясы. 

 

    «Қазба  дайындау  жəне  пайдалы  қазбаларды    байыту»  пəні  келесі дайындау    операцияларын  қамтиды:  бөлшектеу,  ұсату,  жару,  гидравликалық 

жəне  ауа  классификациясы,  суландыру,  кептіру  жəне  флотация  процесі.  Осы 

операциялар  барысында  алынған  өнімді  сызба  түрінде    көрсетуге  болады: 

сапалы-сандық, сулы-шламдық (сулы кезінде) жəне аппараттар тізбегі түрінде.  

   Байыту  процесінің  классификациясы  гравитациялық  əдіспен  байытуды 

қамтиды  (тұнба,  концентрациондық    үстелдер,  шлюздар) ; магниттік  байыту 

əдісі, флотация, арнайы байту əдісі. 

 


Каталог: fulltext -> UMKDP -> PiX
PiX -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> Химия ғылымдарының докторы, профессор Ибраев М. К
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
PiX -> Кафедра меңгерушісі 200 ж

жүктеу 0.97 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет