ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 387.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.04.2017
өлшемі387.54 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік  техникалық университеті  

 

  

 

 Бекітемін 

Бірінші проректоры 

______________А.Исагулов 

"____" _________   2007   ж. 

 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

  

________WEB-дизайн_____________________ пәні бойынша 

(пәннің коды және атауы) 

 

050704 – Есептеу техникасы және программалық қамтама  

мамандығының студенттері үшін 

 

 

    Ақпараттық технологиялар_______________  факультеті  

    Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер__  кафедрасы     

 

 

  

 

  

 

  

 

 2007 

 

Алғы сөз 

 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік жиыны жасалынды: ____________________Саданова Б.М.__________________________________ 

(оқу дәрежесі, оқу атағы, аты – жөні) 

 

 

 Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер кафедрасы отырысында 

талқыланған 

Хаттама     № _______    «____»______________2007 ж. 

Кафедра меңгерушісі________________         «____»____________2007 ж. 

(қолы) 

 

  

Ақпараттық технологиялар факультетінің әдістемелік бюросымен 

мақұлданды 

Хаттама № ________  «_____»_____________2007 ж. 

Төрағасы ________________        «____»____________ 2007 ж. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Жұмыс оқу бағдарламасы 

1.1 Оқытушы жайлы деректер және байланыс ақпараты  

Саданова Бакытгуль Маратовна, аға оқытушы__________________ 

(оқытушының аты-жөні, оқу дәрежесі, оқу атағы, қызметі ) 

 

ААЖ  кафедрасы  ҚарМТУ – дың  бас  корпусында    (Қарағанды, Бейбітшілік  бульвары, 56), аудитория    300 , байланыс  телефоны    56-59-35 

(254) , факс _-_, электрондық адресі  sadanova_b@mail.ru 

 

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

Сабақ түрі 

Байланыс сағаттарының саны

Семестр


 

Кредит


 

саны


 

Дәріст


ер 

Практикал

ық 

сабақтар


Зертханалық 

сабақтар 

СОӨЖ 

сағатта


рының 

саны


Барлы

қ  


сағат 

саны 


СӨЖ 

сағатт


арыны

ң 

саны Жалпы 

сағат 


саны

Бақыла


у 

формас


ы 

6 2  15 


15 


30  60  30  90 

Емтиха


н 

1.3 Пәннің сипаттамасы 

WEB-дизайн  пәні  элективтік  пәндер  болып  табылатын  профильдіқ 

пәндер цикліне жатады. 

 

1.4 Пән мақсаты 

Берілген  пәннің  мақсаты  болып  интернеттің  жұмыс  істеуі  мен 

ұйымдастыру  принциптерін,  технологияларын  білу,  Интернет  ортасында 

қолданылатын қосымшаларды жобалау әдістерін үйрену.  

 

1.5 Пәннің міндеттері 

Пән  міндеттері  мынандай:  студенттерге  интернеттің  жұмыс  істеуі  мен 

ұйымдастыру  принциптерін,  ақпаратты  өңдеудің Web-технологияларын 

оқыту; қазіргі заманғы Web-дизайн негізінде бағдарламалық қосымшаларды 

құруға  баулу; Web-дизайның  даму  тенденциялары  мен  перспективалары 

туралы жалпы көрініс беру. 

 

1.6 Пререквизиттер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (тарауларды  (тақырыптарды) 

нұсқауымен) үйрену қажет: 

 

Пән 


Тараулар (тақырыптар) атаулары 

1 Информатика 

Деректер базаларын ұйымдастыру 

принциптері. ДББЖ қызметтері 

2 Алгоритмдік тілде 

бағдарламалау 

Деректер типтері. Процедуралар және 

функциялар. 3 Бағдарламалау 

технологиялары 

БҚ-ды және қолданбалы интерфейсті 

құру технологиясы.  

4 Деректерді өңдеудің 

құрылымдары және 

тәсілдері. 

Деректер құрылымдары. Деректерге қол 

жеткізудің тәсілдері мен алгоритімдері. 

Индекстерді ұйымдастырудың тәсілдері 

5 БҚ-ды құрудың қазіргі 

құралдары  мен тәсілдері 

Бағдарламалық жүйені жобалаудың 

әдістемесі 

6 Бағдарламаларды 

құрудың аспаптық 

құралдары 

Бағдарламалау тілдерін қарастыру 

 

 

1.7 Постреквизиттер «Web-дизайн»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білім  келесі  пәндерді  оқу 

барысында қолданылады:  

1. Компьютерлік желілер. 

2. Ақпараттық жүйелерді жобалау. 

3. Компьютерлік желілер архитектурасы. 

Сонымен қоса мамандық бойынша басқа пәндерде және дипломдық 

жобалауда қолданылады 

 

1.8 Пән мазмұны 

 

1.8.1Сабақтар  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  олардың  еңбек сыйымдылығы  

Сабақтар түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

Тараулар (тақырыптар) атаулары 

дәріст

ер 


практик

алық 


зертхан

алық 


СОӨ

Ж 

СӨЖ1 WEB – беттерін жобалау негіздері 

 

  

 

 1.1 Web-бетінің 

стандартты 

құрылымы.  Тізімдерді  жасау.  Түс 

беру әдістері. 

1    3 1.2 HTML-құжатының құрылымы   1 

 1.3 Web-бетте  мәтіндік  ақпаратты 

ұсыну 


үшін HTML тілінің 

құралдары 

  1  1.4 HTML –де кесте құрылымы 

 

  1 2  Гиперсілтемелерді  ұйымдастыру. Гиперсілтеме түрлері. 

 

1   1 3 

3  Бейнелер  мен  мультимедия 

объектілермен жұмыс істеу  

 

 

  

 

3.1 Web-графика (графикалық 

файлдардың бейнесі мен форматы) 

  2 

3.2 Графиканы бағдарламалау 

 

    2 3.3 Қалыптар 

  2 

3.4 Фреймдер 

  2 


3.5 Интерактивтілік   2 

 4 DHTML мен  каскадты  стиль 

кестелері  

2     4.1  Фрагменттерді  программалау DHTML оқиғалары 

    3 


4.2 


Позиционерлеу 

мен 


объектілерді біріктіру 

2    2 


 

4.3 DHTML сүзгілері 

 

    3 


 

 5  Браузер  терезесінде  бірнеше 

құжатты орналастыру 

 

1     6 Web – сайт  жасау. Web-түйінінің 

негізгі құрылымдарын 

     
7  Динамимикалық HTML беттерін 

құру үшін JavaScript тілі.   

2      

7.1 JavaScript-тегі тұрақтылар, 

айнымалылар, 

өрнектер 

мен 


массивтер  

    2 


7.2 JavaScript массивтерінің әдістері

 

    2 


7.3JavaScript-тегі 

шарттар, 

операторлар, 

функциялар 

мен 


оқиғалар  

2    2 


7.4 JavaScript объектілері.  Кластар 

иерархиясы 

2    2 


7.5  Мультипликацияны  іске  қосу 

мен тоқтату. 

     


7.6  Тізімдер  мен  құлап  түсуінің 

менюі  

    1 


7.7 JavaScript + CSS.Программалық 

басқару принциптары 

2   2 2 
8.Dreamweaver  пакетімен  жұмыс 

істеу  


  1  

БАРЛЫҒЫ: 15   15 

45 


45 

 

1.9 Негізгі әдебиет тізімі 

1. Леонтьев Б. К. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секторы / Б.К. 

Леонтьев. - 2-е изд., испр. и доп. -  М. : Майор, 2001. - 176 с. 

2. Карпов Б. Dreamweaver 4 : краткий курс: Пособие для ускоренного 

обучения / Б. Карпов, М. Завацкий, А. Жданов. - СПб. : Питер, 2001. - 352 с.  

3. Федорчук А. Как создаются Web-сайты : краткий курс / А. Федорчук. 

СПб. : Питер, 2000.  - 224 с.  

4. Ловери Джозеф В. Dreamweaver 4. Библия пользователя  = 

Dreamweaver 4. Bible : пер. с англ / Д. В.Ловери. - М. ; СПб. ; Киев : 

Диалектика, 2002. – 1008c. 

 

1.10

 

Қосымша әдебиет тізімі 

 

1. Дуванов А.А. WEB-конструирование HTML, - СПб.: БХВ-Петербург, 

2003. – 325с.: ил. ISBN 5-94157-333-2 

2. Дуванов А.А. WEB-конструирование DHTML, - СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. – 512с.: ил. ISBN 5-94157-334-0 

3. Web-дизайн: Перевод с английского. Авторы: Пауэлл Т. Издательство: 

"БХВ-Петербург", 2004. -1045с.  

4. Шафран Э. Создание Web-страниц. Изд. Питер, 2000.-320с. 

5. Марти Холл, Лэрри Браун. Программирование для WEB. Библиотека 

профессионала. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”,  2002. – 

1264с.: ил. Парал.тит.англ. ISBN 5-8459-0237-1 (рус) 

6. Пауэлл Т.А. Полное руководство по HTML.- Мн.:Попурри,-2001.-

912с. 

7. Кингсли-Xью Э. Кингсли-Xью К. JavaScript 1.5: учебный курс. – СПб.: Питер, 2002-272c.: ил.  ISBN 5-318-00480-6 

8. Дронов В.А. Macromedia Dreamweaver 4 разработка Web – сайтов. 

СПб. : БХВ – Петербург, 2002. – 608 с.: ил. 

 

1.11 Студенттер білімін бағалау критерийлері  

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (50%-ға дейін)  бойынша 

үлгерімнің 

максималдық 

көрсеткіштнерінің 

және 


қорытынды 

аттестациялаудың  (курстық  жобаның) ( 50%-ға  дейін)  қосындысы  арқылы 

анықталады және кестеге сәйкес 100%-ға дейінгі шаманы құрады. 

 

Әріптік жүйе бойынша баға 

Балда


р 

%-қ құрамы

Дәстүрлік жүйе бойынша 

баға 


А цифрлік эквиваленті 

4,0 


95-100 

Өте жақсы  А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


В 

3,0 


80-84 

В- 


2,67 

75-89 


Жақсы  

С+ 


2,33 

70-74 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағат 


0-49 Қанағатсыз 

 

Аралық бақылау оқудың 5-ші,10-шы және 15-ші апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлеріне сәйкес қалыптасады: 

 

Оқудың академиялық кезеңі, апта Бақылау

 

түрі 

%-

дық 

құрамы


 

1 2  3  4

5

6

78  9 10 11 12 

11

4

15Барлығы

, % 


Дәріске 

қатысу 


0,1 * *  *  *

*

**

*  *


*

*  *  * *

* 1,5

Практика-лық 

сабақтарға 

қатысу 

0,1 * *  *  **

*

**  *

*

*  *  * ** 1,5

Зерт.жұмыс

тар 

1   *  *


   *

  *


    *    *

Дәрістер бойынша 

СӨЖ-на 


бақылау 

тапсырмала

ры 

0,4 * *  *  **

*

**  *

*

*  *  * **

Практика-лық 

сабақтар 

бойынша 

СӨЖ-на 


бақылау 

тапсырмала

0,4 * *  *  *

*

**

*  *


*

*  *  * *

*ры 

Практикалы

қ сабақтарда 

жазба 


бақылау 

жұмыстары 

0,5

 *    *


  *

  *    *


  *   *

 3,5


СОӨЖ 

тақырыптар

ына 

жаттығулар 0,5 * *  *  *

*

**

*  *


*

*  *  * *

* 7,5

Теорет. 


модулі 

6     *


    *

    *


 18

Курстық 


жоба 

50                    *

50

Барлығы 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100


 

1.12 Саясат және процедуралар 

«WEB-дизайн» пәнін оқуда келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Себепті  жағдайларсыз  сабақтарды  жібермеу,  ауыру  жағдайында 

анықтаманы, басқа жағдайларда – түсіндірмелі қағазды  әкелуді сұраймын. 

3. Оқу үрдісіне белсенді қатысу. 

4. Тапсырмалардың орындалу графигі мен тапсыру уақыттарын сақтау.   

5.  Курстастарға  және  оқытушыларға  шыдамды,  ашық,  шыншыл  және 

кішпейіл болу. 

 

1.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандырылуы 

 

Даналардың саны 

 

Автордың аты-жөні 

Оқулық - әдістемелік 

әдебиет атысы 

Баспа , шығару 

жылы 

 

Кітапханада 

кафед


рада 

Негізгі әдебиет 

Леонтьев Б. К.   Web дизайн: Тонкости, 

хитрости и секторы / Б.К. 

Леонтьев. 2 е изд., испр. и 

доп. 


М. : Майор, 

2001.-176 с. 

 Карпов Б.   Dreamweaver 4 : краткий 

курс: Пособие для ускорен-

ного обучения / Б. Карпов, 

М. Завацкий, А. Жданов. 

СПб. : Питер, 

2001.-  352 с.  

 

Федорчук А.  Как создаются Web сайты : 

краткий курс / А. Федорчук.  

 СПб. : Питер, 

2000.-  224 с.  

12 

 


Ловери 

Джозеф В.  

 Dreamweaver 4. Библия 

пользователя   

Киев : Диалек-

тика, 2002.- 

1008 c. 

 С.М.Диго 

Проектирование 

и 

использование  баз  данных. Уч.пособие.  

М.:Финансы и 

статистика, 

1995.-  455с. 

 

Қосымша әдебиет Дуванов А.А.  

 

WEB-конструирование HTML 

СПб.: БХВ-

Петербург, 

2003. – 325с.: 

 

Дуванов А.А.   WEB-конструирование DHTML 

СПб.: БХВ-

Петербург, 

2003. – 512с 

 

Пауэлл Т.   

Web-дизайн 

БХВ-

Петербург, 2004. -1045с.  

 Шафран Э.  

 

Создание Web-страниц. Изд. Питер, 

2000.-320с. Марти Холл, Лэрри Браун..  

Программирование для 

WEB. Библиотека 

профессионала 

Издательский 

дом “Вильямс”,  

2002. – 1264с. 

 Пауэлл Т.А.  

 

Полное руководство 

по 


HTML 

Мн.:Попурри,-

2001.-912с. Кингсли-Xью 

Э. Кингсли-

Xью К 

JavaScript 1.5: учебный курс.  СПб.: Питер, 2002-272c. 

 Дронов В.А. :  

 

Macromedia Dreamweaver 4 разработка Web – сайтов.  

СПб.: Питер, 

Петербург, 

2002.– 608 с. 

 

 

 

2 Орындалу графигі және пән бойынша тапсырмаларды тапсыруы 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығ

ы 

Бақылау 


формасы 

Тапсыр


у 

мерзімі


Дәріске 

қатысуы 


3.б. берілген 

материалдарды 

тақырыптар 

бойынша қамту 

3.б. дәріс 

тақырыбына 

келісілген 

15с 


Қатысуда-

ғы журнал-

ға белгілеу

Әрбір 


дәрісте

Сарамандық 

сабақтарға 

қатысу 


4.б. берілген 

материалдарды 

тақырыптар 

бойынша қамту 

4.б. 

сарамандық сабақтар 

тақырыбына 

келісілген 

15с 


Қатысуда-

ғы журнал-

ға белгілеу

Әрбір 


сабақта

Зертханалы

5.б. берілген 5.б. 15с 

Қатысудағ

Әрбір 


қ сабақтарға 

қатысу  


материалдарды 

тақырыптар 

бойынша қамту 

зертханалық 

жұмыс 

тақырыбына келісілген. 

ы 

журналға белгілеу 

сабақта


№ 1-6 зерт-

ханалық 


жұмыстард

ы тапсыру 

5.б. берілген 

материалдарды 

тақырыптар 

бойынша қамту 

5.б. 

зертханалық жұмыс 

тақырыбына 

келісілген 

15с 


Лаборатор

иялық 


жұмыс 

бойынша 


жазба 

есептеме 

2,4,7,9,

12,15 


аптала

рында


 № 1-15  

дәрістері 

бойынша 

СӨЖ – ге 

бақылау 

тапсырмала

ры  

№ 1-8 бөлім-дердегі тақыры-

птар бойынша 

білім тереңділігі 

3.б. тапсырма 

мазмұнында 

қамтылған 

3.б. дәріс 

тақырыбына 

келісілген 

15с 


Жазбаша 

жұмыс 


әр апта 

сайын


№ 1-15 са-

рамандық 

сабақтар 

бойынша 


СӨЖ –ге 

бақылау 


тапсырмала

ры 


№ 1-8 бөлім-

дердегі тақырып-

тар бойынша 

білім тереңділігі 

4.б. тапсырма 

мазмұнында 

қамтылған 

4.б. 


сарамандық 

сабақ 


тақырыбына 

келісілген 

15с 

Жазбаша 


жұмыс 

әр апта 


сайын

СОӨЖ 


тақырыптар

ына 


жаттығулар 

№ 1-8 бөлім-

дердегі тақырып-

тар бойынша 

білім тереңділігі 

6.б. тапсырма 

мазмұнында 

қамтылған 

6.б. СОӨЖ 

тематикасын

а келісілген

30с 


Жазбаша 

жұмыс 


әр апта 

сайын


Сарамандық 

сабақтарда 

жазбаша 

қысқа бақы-

лау 

жұмыстары  № 1-8 бөлім-

дердегі тақырып-

тар бойынша 

білімді тексеру 

[1. . .26] 

0,15с 


Жазбаша 

жауаптар 

2,4,6,8,

10,12,1


аптала


рында

Теориялық 

модуль 

 № 1-7 


бөлімдердегі 

тақырыптар 

бойынша білімді 

тексеру 


 № 1-6;  4,5 

және 6,9 

бөлімдерінің 

тақырыптар

ы бойынша 

0,5с 


Тестік 

жүйенің 


есептемесі

5,10,15 


аптала

ры 


 

 

 

 

 

 

3  Дәріс конспектісі 

1-бөлім  Web-бетінің стандартты құрылымы (1 cағ.) 

 

Дәріс жоспары:  1. HTML-құжат түсінігі 

2. HTML- файлының тегтері 

3. HTML тізімдері 

4. Түсті  атрибут  ретінде  берудің  екі  нұсқасы,  оларға  жеке  тоқталып 

өту 

5. Құжатта қаріп стилін басқаруда қолданылатын атрибут 6. HTML –де кесте құру 

 

HTML-құжат – бұл  кәдімгі  мәтін  файлы,  сондықтан  поэтому  для создания WEB-бетін жасау үшін кәдімгі мәтін редакторы жеткілікті, мысалы 

БЛОКНОТ  мәтін  редакторы.  Мәтін  мен  басқа  объектілердің  форматталуын 

басқару  үшін  терілетін  мәтінге  барлығының  қай  түрде  болатынын 

анықтайтын,  тегтер  немесе  дескрипторлар  деп  аталатын,  арнайы  кодтар 

енгізіледі.  Мысалы,  егер  бетте  қалың  қаріп  керек  болса,  онда  бұл  мәтін 

қалың  қаріпке  сәйкес  тегтерге  алынады. WEB-бетін HTML құжаттарының 

арнайы  редакторлар  көмегімен  жасауға  болады,  бірақ WEB-беттерін 

жасаудың  автоматтау  құралдарының  барлығы  аяғында  тегтері  бар, HTML-

құжаттарын  жасайтынын  ұмытпаған  жөн.  Одан  басқа WEB-беттерін 

профессионалды  жасау  үшін  сіз  олардың  ішкі  құрылымын,  яғни HTML 

кодтарын білуіңіз қажет. 

HTML-файлдары  әрқашан  браузерге  оның HTML-кодтары  бар 

файлмен жұмыс істейтінін хабарлайтын   тегінен басталады. HTML-

файлының соңғы жолы әрқашан “соңы” дегенді білдіретін  тегінен 

тұрады. HTML құжаты:  басы  мен  денесі  деген  екі  бөліктен  тұрады.  Басын 

анықтау үшін бірден  тегінен кейін  мен  тегтері қолданылады. Денесін анықтау үшін бірден  тегінен кейін  

мен 

Каталог: fulltext -> UMKDP -> VTiPO
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
VTiPO -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

жүктеу 387.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет