ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата06.05.2017
өлшемі0.77 Mb.
  1   2   3   4   5

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

  

 

 Бекітемін 

Бірінші проректор 

________А. Исагулов 

“__”___________2008ж 

 

 

  

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

«Жоғарғы молекулалы  қосылыстар  химиясы » пәні бойынша 

050710”Материалтану және жаңа материалдар технологиясы  ” мамандығының 

студенттері үшін  

 

 

      Геоэколгия   факультеті  

      Өндірістік экология және химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                2008 

 


Алғы сөз 

 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлегендер:    аға оқытушы Хожина Ж.Х., доцент Нагұман .П.Н   

 

  

 

 Өндірістік экология және химия кафедрасының отырысында талқыланған 

Протокол №__  «__» ______________2008ж. 

Кафедра менгерушісі ___________Ю. Обухов   «__» ______________2008ж. 

 

 Кафедрамен келісілген ---------------------------------------------- 

 

Кафедра менгерушісі _________О. Шарая     «__» ______________2008ж.  

 

Геоэкологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған Протокол №__ «__» ______________2008ж. 

Төраға____________ И. Рябова  «__» ______________2008ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1  Оқу жұмыс бағдарламасы 

1.1

 

Оқытушы туралы мәліміеттер және байланыстық ақпарат 

Хожина Жамиля Хасеновна ӨЭ және Х кафедрасы ҚарМТУ –дың 2 корпусында 501 

Аудиторияда орналасқан,  байланыс телефоны 56-75-93 факс электрондық адресі  

 

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

Сабақтардың  түрі 

Байланыс сағаттарының саны 

Семестр


 

Кредиттер

 

 

Дәріс-тер 

Практик-


алық  

сабақтар 

Зертхана-

лық 


сабақтар 

СОДЖ 


сағат-

тары-


ның 

саны 


Сағат-

тардың 


барлы-

ғы 


СДЖ

 сағатта


-

рының


 саны

 

Жалпы сағат

тың саны

 

Бақылау түрі

 

4 2  15  

15 


30  60  30  90 Емтихан

 

 

1.3 Пәннің сипаттамасы 

«Жоғарғы  молекулалы  қосылыстар  химиясы»  пәні  осы  мамандықтың  негізгі  базасы, 

жасанды  жоғарғы  молекулалы  қосылыс    заттары  мен  материалдарды,  олардың  құрамын, 

құрылысын,  алыну  жолдарын  және    оның  әртүрлі  қосылыстарын  оқып  үйрену  болып 

табылады.  

 1.4 Пәннің мақсаты 

     Жоғарғы  молекулалы  қосылыстардың  негізгі  кластарын,  өнеркәсіпте  жоғарғы 

молекулалы қосылыстардың алыну жолдарын және оның негізінде алынған материалдарды 

пайдалану қазіргі заманғы техникаға сай ұйымдастыру болып табылады.  

 

1.5 Пәннің міндеттері 

Пәннің  міндеттері  келесідей:студенттердің  қазіргі  заманғы  жоғарғы  молекулалы 

қосылысттар  химиясының  ғылымы  жетістіктерін  меңгеріп  және  оны  дамыта  алуы,  алған 

білімін өзінің кәсіптік іскерлігіне қолдануы болып табылады.   Берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  жалпы  жоғарғы  молекулалы 

қосылыстар химиясы  туралы түсініктері болуы керек. 

А.М.  Бутлеровтың  химиялық  құрылыс  теориясының  негізіне  сүйене  отырып,  жоғарғы 

молекулалы  қосылыстар  химиясының  жіктелінуі,  жоғарғы  молекулалы  қосылыстардың 

қасиеттерін,құрамын,  құрылысын  олардың  лабораторияда  және  өнеркәсіптегі  алыну 

әдістерімен танысып, алынған жоғарғы молекулалы қосылыстардың синтезін және олардың 

пайдалану облыстарын білуі керек. 

Жоғарғы  молекулалы  қосылыстарды  танып  білу,  жоғарғы  молекулалы  қосылыстардың 

жіктелуі,  өнеркәсіптік  алыну  жолдарын,негізгі  және  анықтамалық  әдебиеттерді  қолдана 

білу,  техниканы  меңгеру  сонымен  қатар  тәжірибелер  жүргізуден  алынған  фактылардың 

есебін істей алуы керек. 

Оқулықтар  мен  негізгі  әдебиеттермен  өздік  жұмысы,  химиялық  тәжірибелер  орындау, 

одан  алынған  мәліметтердің  қорытындысын  бақылап  есептеп  біріктіруді    практикалық 

дағдыларын иеленуі керек. 

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді(тақырыптарды)көрсету 

арқылы) меңгеру қажет: 

Пән 

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы Органикалық химия 

Барлық бөлімдері  

Жалпы химия 

Барлық бөлімдері Биология 

Барлық бөлімдері  

 

1.7  Тұрақты  деректемелер    Жоғарғы  молекулалы  қосылыстар  химия  пәнін  зерделеу 

кезінде алынған білімдерін металеместер материалдар өндірісі,бейорганикалық материалдар 

құрылысының  ерекшеліктері  мен  қасиеттері , декаративті  және  қорғану  жабынғысы, 

химико-технологиялық  өңдеу  технологиясы  және  теориясы  пәндерін  меңгергенде   

пайдаланады.  

1.8 Пәннің мазмұны 

1.8.1. Сабақтың мазмұны бойынша пәннің мазмұны және олардың еңбек сыйымдылығы. 

 

Сабақтың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Дәрістер


Практи-

калық 


Зертха-

налық 


СОӨЖ  

СӨЖ 


1.Жоғарғы 

молекулалы 

қосылыстар 

химиясы жайында негізгі түсініктер .  

№1 Зертханалық жұмыс  

№1СӨЖ  


2    

 6  

 

 2.Жоғарғы  молекулалы  қосылыстардың 

жіктелінуі  

№2 Зертханалық жұмыс 

№2 СӨЖ   

2    


 

4   

  3.Жоғарғы  молекулалы  қосылыстардың 

қасиеттері, құрамы, құрылысы.  

№3 Зертханалық жұмыс  

№3 СӨЖ 


2    

 4  

 

 4.Полимерлердің  құрылысы  .Полистирол, 

пластмасса.  

№4 Зертханалық жұмыс  

№4 СӨЖ  

2    


 

4   

 5.Жоғарғы  молекулалы  қосылыстардағы 

химиялық өзгерістері. 

№5 Зертханалық жұмыс   

№5 СӨЖ 


2    

 4  

 

 6.Полимерлі  материалдар,  полимерлер 

өндірісі. 

№6 Зертханалық жұмыс   

3    

 4  

 7.Жасанды және натуралды каучуктер. 

№7 Зертханалық жұмыс   

№7 СӨЖ 

2    


4  


 

Барлығы  15 

 

15 30 

30 


1.9. Негізгі әдебиеттер тізімі 

 

1. Воробьев В.А. Основы технологии строительных материалов из пластических масс .- М: 

Высшая школа, 1975г.  

2.  Калинина  Л.С.,  Моторина    М.А.,  Никитина  Н.И.,  Хачапуридзе  Н.А  Анализ 

конденсационных материалов. - М: Химия ,1984г.  

3. Оудиан Д Основы химии полимеров. - М: Химия,1978г   

4. Петров А.А. и др Органическая химия. - М: Высшая школа,1973г.  

5. Стрепихеев А.А., Дереицкая В.А Основы высокомолекулярных соединений. - М: Химия, 

1976г. 


6. Торопцева Л.М., Белогородская К.В., Бондаренко В.М Лабораторный практикум по химии 

технологии высокомолекуляных соединений. - Л: Химия, 1972г.    

1.10.Қосымша әдебиеттер тізімі  

1. Терней А. Современная органическая химия. - М: Мир, 1981г  

2. Шульпин Г.Б Химия для всех. - М: Знание, 1987г  

3.  Гуль  В.Е.,  Кулезнев  В.Н.  Структура  и  механические  свойства  полимеров. – М:  Высшая 

школа. 19881г.  

4. Шур А.М Высокомолекулярные соединения. – М: Высшая школа. 1981. 

5.  Семчиков  Ю.Д.  и.др.  Введение  в  химию  полимеризационных  процессов. –М:,  Высшая 

школа.1988.  

6.  Курманалиев  О.Ш.  и.др.  Введение  в  химию  полимеризационных  процессов.  Караганда: 

Изд. КарГУ. 1994.

 


1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 

 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің  барынша  үлкен 

көрсеткіштерінің (60% дейін)  және  қорытынды  аттестацияның  (емтиханның) (40% дейін) 

қосындысы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейінгі мәнді құрайды. 

 

Әріптік жүйе бойынша бағалау 

Балдар 


Проценттік 

құрамы 


Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А цифрлық балама 4.0 95-100 

А- 3.67 


90-94 

Өте жақсы 

В+ 3.33 

85-89 


В 3.0 

80-84 


В- 2.67 

75-79 


Жақсы 

С+ 2.33 


70-74 

С 2.0 


65-69 

С- 1.67 


60-64 

D+ 1.33 


55-59 

D 1.0 


50-54 

Қанағаттанарлық 

F 0 

0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

 

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, -шыжәне 15-ші апталарында жүргізіледі және бақылудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады 

 

Оқытудың акдемиялық кезеңі, апта Бақылау

 түрі


 

%-

тік құрамы

 

 1 2 3 4 5

6

78

9

1011

12

13 14 15Барлығы

, % 


Сабаққа 

қатысушы-лық . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Дәріс 


конспектілері .  .  .  .  .  .  .  . 

Прак. 

жұмыстар 

 .  .  .  .  .  .  .  14 

Бақылау 


жұмыстары 

3     .     .     . 

Модуль 1 

 

  

 

  

 

.     .  

СДЖ 2,2 

  .   .   .     .      . 11 

Емтихан  40                40 

Барлығы  100                100

 

Сиквеинді құрастыру бойынша бағалар критерийлері. Ең жоғары баға келесі жұмыстар үшін қойылады: 

 Терең аргументталып ашылған тақырып; 

 Материалды өте жақсы білуді, оны анализдей, қорытындылап, жалпылай білуді 

көрсететін жұмыс; 

 

Композициясы  бойынша  тәртіпті,  логикалы  және  ойды  жеткізудегі  реттелген жұмыс; 

 Дұрыс әдеби тілмен жазылған жұмыс; 

 

Орфографиялық,  пунктуациялық  және  грамматикалық  қателердің  жоқтығымен қатар стилистикасы бойынша мазмұнына сәйкес келетін жұмыс; 

 Жоғары баға келесі жұмыс үшін қойылады: 

 

Жеткілікті толық және тақырыпты нақты ашатын жұмыс;  

Тақырып бойынша материалды және басқа оқу көздерін білуді және өз ойларын негіздей білу үшін оны қолдана білуді көрсететін, сонымен қатар, қорытындыны 

және жалпылай білуді көрсететін жұмыс; 

 

Логикалық және мазмұнын жеткізудегі реттілігі бар жұмыс;  

Дұрыс әдеби тілмен жазылған жұмыс;  

Стилистикасы бойынша логикалық жұмыс;  

Мазмұнына сәйкес жұмыс. Орта баға келесі жұмыс үшін қойылады: 

 Бастысы мен негізгісінде ғана ашылатын жұмыс; 

 Жалпы,  тақырыпқа  дұрыс,  біржақты  немесе  жеткілікті  толық  емес  жауап 

берілген, ойларды жеткізудің тәртіптілігіндегі ақаулар жіберілген жұмыс. Төмен баға келесі жұмыс үшін қойылады: 

 Тақырыбы тек сырттай ғана ашылған жұмыс; 

 Жалпы,  тақрыпқа  толық  емес  жауап  берілген,  одан  ауытқулары  немесе  ойды 

жеткізу реттілігінде кейбір ақаулар жіберілген 

Эссе бағасының критерийлері: 

 Ондағы өтілген материалдың көрініс дәрежесі; 

 Мәселеге көзқарастың бірегейлігі; 

 Аргументация; 

 Өз көзқарасын негіздеп ұстау қабілеті; 

Кейстерді жазуға қойылатын жалпы талаптар: 

 

Көркемділік;  

Ақпараттың нақтылығы;  

Құрамдылығы;  

Ақпарат  әрекетке  итермелеу  керек  (егер  сан  маңызды  болса,  онда  қателер жібермеу қажет, мысалы, ШРК(күл)=0,05мг/м

3

,бірақ ШРК(күл)=1 жазу керек);  

Әрекеттердің динамикалығы – ойға әрекет түрін түсіретін етістіктерді қолдану.  

1.12 Саясаты және процедуралары 

 

«Жоғарғы  молекулалық  қосылыстар  химиясы»  пәнін  зерделеу  кезінде  келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 

1.

 Сабаққа кешікпеу; 

2.

 Сабақты  орынды  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайда – анықтаманы,  басқа 

жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын; 

3.

 

Ұялы телефондарды өшіру; 4.

 

Консультация графигі бойынша өткізілген сабақтарды оқу; 5.

 

Оқу процесіне белсене қатысу; 6.

 

Үй тапсырмасын уақытында орындау; 7.

 

Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау; 8.

 

Курстастармен және оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтықсыз және тәртіпті болу керек 

 

  

 

  

1.13Пәннің оқу- әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

 

Даналар саны Авторлары 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің атауы 

Баспасы,              

шыққан жылы 

Кітапха-


нада 

Кафед-


рада 

Негізгі әдебиеттер 

Воробьев В.А  

Основы технологии 

материалов из 

пластических масс  

М: Высшая 

школа,1975 

5 1 

Калинина Л.С., Моторина М.А., 

Никитина Н.И., 

Хачапуридзе Н.А  

Анализ 


конденсационных 

материалов  

М: Химия, 1984 Оудиан Д.  

Основы химии 

полимеров  

М: Химия, 1978 

10 Петров А.А и. др    Органическая химия  М: Химия, 1973 10 

Стрепихеев А.А., Дереицкая В.А  

Основы 


высокомолекулярных 

соединений  

М: Химия, 1976 

16 


Торощева л.М., 

Белогородская 

К.В., Бондоренко 

В.М  

Лабораторный практикум по химии 

технологии 

высокомолекулярных 

соединений  

Л: Химия, 1972 

16 


Қосымша әдебиеттер  

Терней А.  

Современная 

органическая химия  

М: Мир, 1981 Шульгин Г.Б  Химия для всех  

М: Знание, 1987 Гуль В., Кулезнев В.Н  

Структура и 

механические 

свойства полимеров  

М: Высшая школа, 

1981 


10 1 

Шур А.М  

Высокомолекулярные 

соединения  

М: Высшая 

школа,1981 

5 1 

Семчиков Ю.Д. и. др  

Введение в химию 

полимеризационных 

процессов  

М: Высшая 

школа,1988  

10 1 

Курмангалиев О.Ш. и. др  

Введение в химию 

полимеризационных 

процессов  

Караганда: Изд. 

КарГУ, 1994 

1 1 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

2. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау түрі 

Тапсыру 

мерзімі 


№1 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 2 

апта 


№2 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 4 

апта 


№1 

модулді 


тапсыру 

 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


аралық 4 

апта 


№1 

бақылау 


жұмысын 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


аралық 5 

апта 


№3 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 6 

апта 


№4 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 8 

апта 


Тесттік сұрау 

Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


[1],[2],[4] 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


межелік 8 

апта 


№5 

практикалық 

жұмысты 

орындау  

Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар  мен 

1 апта 

ағымдағы 10 апта 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылған 

әдебиеттер 

Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

бекіту 


дәрістер 

конспектілері 

№2  модульді 

тапсыру 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


аралық 9 

апта 


№7 машықтау 

жұмыстың 

орындалуы 

 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


 

Конспекттер, 

лекциялар, 

бақыланатын 

тақырып 

бойынша  сабақ 

материалдары 

 

1 жұма Ағымды 14 

жұма 


№3 модулін 

өткізу 


Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Конспекттер, 

лекциялар, 

бақыланатын 

тақырып 

бойынша  сабақ 

материалдары 

 

1байла-ныс сағаты 

Аралық 14 

жұма 

№3 бақылау жұмысының 

орындалуы 

 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


 

Конспекттер, 

лекциялар, 

бақыланатын 

тақырып 

бойынша  сабақ 

материалдары 

 

1байла-ныс сағаты 

Аралық 15 

жұма 

Экзамен 


 

Дисциплина 

материалының 

меңгерілуін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

барлық тізімі 

3 байла-    

ныс сағаты

Қорытынды 

Сессия 

кезеңін-


де 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты 


мен 

мазмұны 


Қолданылатын 

әдебиет 


Орындалу 

мерзімі 


Бақылау 

формасы 


Тапсыру 

мерзімі 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3.Дәрістердің  қысқаша жазбасы 

№1Дәріс 

 Дәрістің тақырыбы: Жоғарғы молекулалы қосылыстар химиясы  жайында жалпы 

түсініктеме 

  Сабақтың жоспары:  

  Жоғарғы молекулалы қосылыстар химиясы туралы жалпы түсініктеме  

  Органикалық және бейорганикалық қосылыстар  

          ЖМҚ - өз атауын  молекулалы салмағы милионның жүзден біріне сирек жетіліп төмен 

молекулалық  заттардан  ерекшелендіретін  молекулалық  салмақтың  шамасын  алады. 

Молекулалық салмақ салыстырмалы жиі 100 ден 1000000 –ға дейін жетеді. ЖМҚ химиясы 

жүздеген атомдардан тұратын молекулалардан құралған химиялық заттарды зерттейді.  

                         Органикалық жоғарғы молекулалық қосылыстар  

                 Органикалық  ЖМҚ  тірі  табиғаттың  негізі  болып  табылады.  Өсімдіктердің 

құрамына кіретін –полисахаридтер, лигнин, ақуыз, пектинді заттар – жоғарғы молекулалық 

маңызды  қосылыстар.  Ағаштың,  мақтаның,  ленның,  бағалы  механикалық  қасиеттері 

құрамында  жоғарғы  молекулалық  полисахаридтің – целлюлозаның  болуымен  сипатталады. 

Картоп. Бидай, тары, күріш, жүгерінің құрамында басқа жоғарғы молекулалық полисахарид 

–  крахмал  болады.  Торф,  тасты  көмір  өсімдікті  матаның  геологиялық  айналу  өнімділігі 

болып табылады, негізінен лигнин целлюлозасы ЖМҚ –ға жатады.  


Каталог: fulltext -> UMKDP -> PiX
PiX -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
PiX -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> Химия ғылымдарының докторы, профессор Ибраев М. К
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
PiX -> Кафедра меңгерушісі 200 ж

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет