ОҚытушы пәнінің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата29.04.2017
өлшемі1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университеті 

 

  

                                                                               

Бекітемін  

   

Бірінші проректор 

_______________А.Исагулов 

"____" ____________ 2009 

ж. 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

«Программалық қамтамасыз етуді жобалау»  пәні бойынша  

 

 

050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері 

үшін 


   

   


 

 

  

 

 «Ақпараттық технологиялар» факультеті 

 

«Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер» кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2009 

Алғы сөз 

 

Оқытушы  пәнінің  оқулы  -  әдістемелік  кешенін  дайындаған:  аға  оқытушы       Томилова Н.И., Смагулова Б.С.___________________________________                                       

(

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні) 

 

 Автоматандырылған  ақпаратты  жүйелер  кафедрасының  отырысында  

талқыланған       № _______ хаттама   «____»______________2009 ж. 

 

Каф.меңг. ________________         «____»____________2009 ж. (

қолы) 


 

 

 Ақпараттық технология факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданған 

№ ________ хаттама  «_____»_____________2009 ж. 

 

Төрағасы ________________        «____»____________ 2009 ж.  

 

  

 

  Оқу жұмысының программасы 

 

1.1 

Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараты 

Томилова  Н.И.,  Смагулова  Б.С.___________________________________                                      

(

оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы)  

АЖЖ кафедрасы ҚарМТУ-дың (Қарағанды, б.Мира, 56) бас корпусының 

300-

ші дәрісханасында орналасқан, байланыс телефоны  56-59-35 (254) , факс _-

_, электрондық адрес  gal2004@kstu.kz 

 

1.2 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

емес

тр

 Кр

ед

иттер

 

саны

 

Сабақтардың түрі СӨЖ 

сағат 


тар 

саны 


Жалпы 

сағат 


тар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

ОСӨЖ 


сағат 

тары 


ның 

саны 


Бар 

лығы 


сағат

тар 


саны 

лекция


лар 

Практика 

лық 

сабақтар Зертхана 

лық 


сабақтар 15  - 

15 


45 

90  45 


135 

Курстық 


жұмыс 

 

1.3 

Пәннің сипаттамасы 

«Программалық  қамтамасыз  етуді  жобалау»  пәні  таңдау  бойынша 

пәндердің деректік циклына кіреді. 

 

 

1.4 

Пәннің мақсаты 

«

Программалық  қамтамасыз  етуді  жобалау»  пәні  студенттердің теориялық білімімен  қатар бағдарламалық  қамсыздандыруды  құру  процесін 

ұйымдастыру  және  бағдарламалық  жүйелерді  өндірістік  құрастырудың 

технологиялық  принциптерін  жүзеге  асыру  саласында  қалыптасқан 

практикалық білімдерін жетілдіруді мақсат етіп қояды. 

 

1.5 

Пәннің міндеттері  

БҚ-дың  инженерлік  жобалау  және  бағдарламалық  инженерияның  

саласында  қолданылатын  негізгі  бағыттардың   жүйелік  позициясы 

туралы;  

CASE-

құралдардың  және  БҚ  оңдеу  технологиясы  өндірісінің  қазіргі даму күйі туралы; 

 

Білуге: 

 БҚ-дың өмірлік циклінің негізгі моделдерін; 

 БҚ-дың өңдеудің құралы мен әдістерін; 

 БҚ-дың жобалаудың және анализдің структуралық ыңғайын; 

 БҚ-дың жобалаудың және анализдің объектті-бағытталған ыңғайын; 

 CASE-

құралдардың жалпы сипаттамасы мен классификациясын;  

Істей алуға: 

 Берілген  п

ән  саласында    жобалаудың  визуальді  моделін 

құрастыруды; 

 

Тәжірибелік білімін қалыптастыруға: 

 БҚ-дың өңдеудің объектті-бағытталған ыңғайында; 

 UML 

модельдеудің визуальді тілін қолдануында; 

 

CASE-аспабымен жұмыс жасауында; 

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1. 


Алгоритм тілінде 

бағдарламмалау 

Алгоритмдеу. Бағдарламмалау негізі. 

2. 


бағдарламалау 

технологиясы 

БҚ-ны өңдеу және қолданбалы 

интерфейсінің технологиясы  

3. Деректерді өңдеу 

құралы мен құрылымы  

Деректер құрылымы. Деректерге қол 

жеткізудің әдістері мен алгоритмі. 

Индекстерді ұйымдастыру тәсілдері 

4. БҚ-дың әдістері мен 

құралы  

Бағдарламалық жүйенің жобалаудың 

әдістемелігі 

5. Бағдарламаны өңдеу 

жабдықтарының құралы 

Қолданбалы бағдарламаларды өңдеу құралы 

жабдықтарының бағдарламалық және  

техникалық қамтамасыздануы 

6. Деректер базасы  

Пән саласында тағайындалған анализ 

негізінде ДБ-на талабы   

 

 1.7 

Тұрақты деректемелер 

«

Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі  п

әндерді : «Ақпараттық  жүйелерді  жобалау»,  «Интелектуалды 

жүйелерді  жобалау»,  «Компьютерлік  ж

үйелерді  жобалау» 

 

меңгеру 


барысында қолданылады. 

 

1.8 

Пәннің мазмұны 

1.8.1 


Сабақ  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 

сыйымдылығы 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Дәрістер 

Практи 

калық 


саб. 

Зертха 


налық 

саб. 


ОСӨЖ  СӨЖ 1.

Кіріспе. Әдебиеттерді  шолу. 

«Бағдарламалық 

инженерия» 

пәнін құру. Жобалау мақсаты. 

0,5 


 

 

  

2. 


Ақпараттық  технологиялар 

саласында қолданылатын 

стандарттар: 

Ба

ғдарламалық қамсыздандыруды  енгізу  және 

құру саласында бағытталған және 

жалпы 

0,5 


 

 

 3. 


БҚ-дың өмірлік циклі 

 

  

 

   

3.1.  БҚ -дың  өмірлік  циклінің 

түсінігі  

  

 

   

3.2.  Б


Қ -дың  ӨЦ-нің  негізгі 

процестері  

 

  

  3.3.    Б

Қ -дың  ӨЦ-нің  көмекші 

процесстері  

0,5 


 

 

   

3.4  БҚ-дың ӨЦ-нің ұйымдастыру процесі  

0,5 


 

 

 4. 


БҚ-дың  өмірлік  циклінің 

моделі 


 

 

  

 

   4.1  Каскадтық модель 

  

 

    

4.2 Спиральдік модель 

 

  

 

   4.3 RAD 

ыңғайы   

 5. Деректерді модельдеу 

 

  

 

    

5.1 


«Байланыс-мән» 

диаграммасы (ЕD диаграммасы) 

 

  

6.  БҚ -ды  жобалаудың  обьектті -бағытталған (ОБ) ыңғайы  

 

  

 

   

6.1  ОБ  ы

ңғайыны ң  негізі  мен 

тарихы  


 

  

 

  6.2 ОБ технологиясы 

  

 

   

6.3 Объектті модель 

 

  

 

7. UML негізі 

 

  

   7.1 

UML 


 

модельдеудің 

бірыңғайланған тілі  

  

   7.2 

UML-


дың  концептуальді 

моделі 


 

  

Объектті бағытталған анализ  

  

9 Объектті-бағытталған жобалау  1  

  

10 


Ба

ғдарламалық 

қамтамасыздандыруды  өңдеудің 

объектті-бағытталған ыңғайы 

 

 

  

 

   10.1  К

өптерезелі  қолданбалы 

интерфейсінің қосымшасын құру 

 

   

   10.2 

Қосымшаны 

басқару 

ұйымдастығы. 

Қолданушының 

графикалық интерфейсін өңдеу 

 

  

   10.3  Графикалы

қ  редакторды 

құру 

 

     10.4 

Үлестіруші  қосымшалар, 

ағындар мен процесстер 

 

     

10.5 


Объектті-бағытталған 

қосымшаларды құру 

 

  

   10.6  Деректерді 

өңдеу  және 

басқару қосымшасын құру 

 

  11 

Бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды    өңдеу 

автоматтандыруының құралы  

 

 

  

   11.1 CASE Rational Rose 

жабдықтарындағы    UML  тілінің  

жүзеге  асыруының ерекшеліктері 

2003 


 

 

   11.2  Rational Rose 2003 ортада 

қолданылатын 

диаграмма 

нұсқаларын өңдеу 

 

 

   11.3 Rational Rose 2003 ортада 

қолданылатын 

диаграмма 

класстарын өңдеу. 

 

 

   11.4 Бірізді және кооперативті 

Диаграмманы өңдеу. 

 

 

 11.5 Rational Rose 2003 ортада 

нұсқаулар күйінің диаграммасын 

өңдеу  

 

  11.6 Rational Rose 2003 

ортада 


компоненттерді үлестіру 

диаграммасын өңдеу 

 

 

 12. Жобалы құжаттарды өңдеу 

 

  

 

 12.1  

Көрме  


 

 

  

12.2  Техникалық тапсырма  

 

  

12.3 Эскизді жоба  

 

  

12.4 Глоссарий  

 

  

 13 BPWin 

құрылымдық 

анализінің СASE-құралы 

 

  

 

     

13.1 Пән саласына теориялық 

кіріспе 

      13.2 IDEF0 

әдістемелігі 

      13.3 Процестің диаграммамен 

моделдік толықтауыштары 

      13.4 BPWin-да есеп беру 

құжаты (отчет) 

      13.5 IDEF1X әдістемелігі 

      

13.6 Логикалық модельді құруы 

      13.7 Нормализация. Физикалық 

модельді құру 

      13.8 ERWin-да есеп беру 

құжаты (отчет) 

  Барлығы: 15 

15 


15 

45 


45 

 

 1.9 

Негізгі әдебиттер тізімі 

1.

 Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  Технология  разработки  программного 

обеспечения. Учебник:

-

 

Астана: Фолиант, 2007-

376с. 


2.

 

Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  Проектирование  программного обеспечения информационных систем. Учебное пособие.  КарГТУ, 2003г. 

3.

 Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. 

Электронный учебник.  КарГТУ,  2007г. 

4.

 

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

5.

 

Леоненков  А.В.  Самоучитель  UML. .–  СПб.:БХВ-Петербург,  2001.  .– 304с. 

6.

 Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: 

Питер, 2002. – 464 с. 

7.

 

Фридман  А.  Л.  Основы  объектно-ориентированной  разработки программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

8.

 Хьюз Д., Мичтом Д. Структурный подход к  программированию. – М.: 

Мир, 1980.  

1.10 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

 

9.

 Страуструп  Б.  Язык  программирования  С++.  В  2-х  кн.  –  Киев: 

ДиаСофт, 1993. 

10.

 

Архангельский  А.Я. Программирование в Delpi 7. – М.: БИНОМ, 2003. -

1152с. 


11.

 

Буч  Г.  Объектно-ориентированный  анализ  и  проектирование  с примерами  приложений  на  C++.  –  М.:  Издательство  Бином.  СПб.:  Невский 

диалект, 1999. 

12.

 

Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. – 

М.: ДМК, 2000. – 432 с. 

13.

 

Вирт Н. Систематическое программирование.– М.: Мир, 1977. 14.

 

Гамма  Э.,  Хелм  Р.,  Джонсон  Р.,  Влиссидес  Дж.  Приемы  объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования.– СПб.: Питер, 

2001. – 


368 с. 

15.


 

Грекул  В.И.,  Денищенко  Г.Н.,  Коровкина  Н.Л.  Проектирование 

информационных 

систем. 


Интернет-университет 

информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2008  

16.


 

Маглинец  Ю.А.  Анализ  требований  к  автоматизированным 

информационным  системам.  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008  

17.

 

Боггс У., Боггс М. UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с.  18.

 

Буч  Г.  Объектно-ориентированный  анализ  и  проектирование  с примерами приложений на С++- М.: "Бином", СПб: "Невский диалект", 1999. 

560 с.  19.

 

Розенберг Д., Скотт К. Применение объектного моделирования с использованием UML и анализ прецедентов 

М.: "ДМК Пресс", 2002. - 160 с.   

1.11 

Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және 

қорытынды аттестаттау (курстық жұмыс) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең 

жоғары  көрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  

100% 

дейін мәнді құрайды.  Әріптік баға 

бойынша 


бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 
А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

 В+ В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

 

 

«А» (өте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пәннің  барлық 

бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  өте  жақсы  білім  көрсеткен,  сонымен 

қатар,  өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған, 

оқылатын  пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, 

пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және 

өте  жақсы  білімдер  көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  көбінесе  «өте 

жақсы»  және  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В»  (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-»  (жақсы)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  қалай  болса, 

дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды 

жиі  тапсыратын  ж

әне  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта 

тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

және 

СӨЖ 


барлық 

түрлері 


бойынша 

жалпы 


мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (

қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (


қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ  бойынша  білімі  төмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

 «F» (

қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  және  сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де 

ие  емес,  саба

қтарға  жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

 «Z» (

қанағаттанарлықсыз)  деген баға  студент,    СӨЖ  және  сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де 

ие  емес,  саба

қтардың  жартысынан  көп  қалатын  және  семестрлік 

тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.  

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші,  14-шы

  

апталарында  жүргізіледі  және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: жүктеу 1.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет