ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешеніжүктеу 0.83 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата14.04.2017
өлшемі0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

2

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік  техникалық университеті 

 

 

  

Бекітемін 

Бірінші проректор 

_______________________ 

"____" _________ 200___ж. 

 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

Математикалық анализ пəні бойынша 

 

050703– Ақпараттық жүйелер 050704– Есептеу техникасы жəне программалық қамтама  

мамандығының студенттері үшін 

  

 

  

Жол- көлік факультеті 

 

Жоғары математика кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2008 

 


 

3

Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген:   

Аға оқытушы Қасымова Лайла Жұмажанқызы 

 

Кафедра   отырысында талқыланған   Жоғары математика 

                                                                                      

№                  хаттама                                2009 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі  Тутанов С.Қ.                              2009 ж.                            

Факультеттің оқу-əдістемелік бюросымен мақұлданған 

 

 Жол - көлік факультеті   

№    хаттама                             2009 ж. 

 

Төрағасы ________________        «____»____________ 2009 ж.  

Кафедралармен келісілген:  

 

ААЖ каф. меңгерушісі____________В. В. Яворский «__»____2009 ж.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4

1 Оқу жұмыс бағдарламасы  

1.1

 

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыстық ақпарат 

Қасымова Лайла Жұмажанқызы 

 

Жоғары математика   кафедрасы ҚарМТУ-дың      бірінші  корпусында (мекен-жайы), 311аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 565932 

(2008).  

 

1.2 Пəннің еңбек сыйымдылығы 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

Сабақтардың түрі 

СӨЖ 

сағаттар саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

ОСӨЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлы


ғы 

сағат-


тар 

саны


лекциял

ар 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

2  15 30 

45 90 

45 


135 

емтихан


 

1.3 Пəннің сипаттамасы 

Математикалық анализ пəні  математика ғылымының жалпы теориялық 

аспектілерінен құралады: «Бір айнымалы функцияның дифференциалдық 

есептеулері», Бір айнымалы функцияның интегралдық есептеулері, 

Дифференциалдық теңдеулер, Қатарлар теориясы, Еселі интегралдар. Бұл 

пəн базалық пəндердің циклына кіреді. 

 

 

1.4 Пəннің мақсаты Математикалық анализ пəні бағдарлама бойынша жүйелі білім беру жəне 

оны практикада қолдануға үйрету, студенттердің өзіндік жұмысқа 

белсенділігін арттыру мақсатын алға қояды.  

 

1.4 Пəннің міндеттері 

Пəннің міндеттері мынадай:  

-жоғары математиканың негізгі үғымдарынжəне оның əртүрлі салаларда 

қолданылуын оқып білу; 

- классикалық жəне қазіргі математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, 

теориларын, сонымен қатар нақты есептердің шешу əдістерін меңгеру; 

- игерілген математикалық əдістерді іскерлікпен қолдану; 

- математикалық интуицияны дамыту; 

- математикалық мəдениеттілікті дамыту; 

- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру. 

Бұл пəнді оқыту нəтижесінде студенттер міндетті: 

-

 

математикалық модельдерді құра білуге; -

 

математикалық есептерді қоя білуге; -

 

қолайлы  математикалық  əдістерді  жəне  есептің  шешімінің  алгоритмін таңдай білуге; 

 

5

- 

есептердің  шешімін  іздестіру  кезінде  қазіргі  кездегі  есептеу 

техникасын пайдаланып, сандық əдістерді қолдануға; 

-

 сапалы математикалық зерттеулерді іске асыруға; 

-

 жүргізілген 

математикалық 

талдау 

нəтижесінде практикалық 

ұсыныстар беруге.  

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген пəнді оқу үшін келесі пəндерді (бөлімдерді, тақырыптарды 

көрсету арқылы) меңгеру қажет: 

 

Пəн Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

 

1 Алгебра жəне анализ бастамалары  

 

Элементар функциялар, тригонометриялық функциялар, көпмүшеліктер, теңдеулер 

2 Физика 

Механика  

 

1.7 Тұрақты деректемелер 

Математикалық анализ пəнін оқу кезінде алынған білімдер сызба 

геометрия жəне инженерлік графика, теориялық механика, материалдар 

кедергісі, физика, электротехника   пəндерін меңгеру барысында 

пайдаланылады.  

1.8 Пəннің мазмұны 

1.8.1 Сабақтардың түрлері бойынша пəннің мазмұны жəне олардың еңбек 

сыйымдылығы  

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

лекциялар 

практи-


калық 

зертха-


налық 

ОСӨЖ


СӨЖ 

1 Бір айнымалы функцияны 

дифференциалдық есептеулері 

3 6 - 


2 Бір айнымалы функцияны интегралдау 

3 6 - 


3 Көп айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері.  

1 2 - 


4 Дифференциалдық теңдеулер   3 6 - 5 Қатарлар теориясы 

3 6 - 


6 Еселі интегралдар  2 4 - БАРЛЫҒЫ: 

15 30 - 


45 

45 


 

   

6

 1.9 Негізгі əдебиеттер тізімі Автордың аты-жөні

 

Оқу-əдістемелік əдебиеттердің атауы

 

Баспасы, шыққан жылы 

1. Минорский В.П. 

Сборник задач по высшей 

математике 

2004г 

2.Ильин В.А., Ким Г.Д.  Линейная алгебра М: Проспект, 2007 

3.Беклемишев Д.В. 

Курс аналитической 

геометрии и линейной алгебры

М: Наука, 1980 

4.Ефимов А.В.,  

Демидович Б.П. 

Сборник задач по математике 

для ВТУЗов. Линейная алгебра 

и основы математического 

анализа 

М: Наука, 1981 

5. Рябушко А.П. 

Индивидуальные задания по 

высшей математике: Т-1,2, 3 

2002г 


6. Письменный Д.Т. 

Конспект лекций по высшей 

математике. Полный курс 

М: Айрис – пресс, 

2004 

7. Клетеник Д.В. Сборник задач по анали-

тической геометрии 

2002г 

8.Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2004г 

9.Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2003г 

10.СағынтаевС.С.,     МұқаевТ.М., 

Елшібеков Х.А. 

Сызықтық алгебра мен 

аналитикалық геометрияның 

элементтері 

1990ж. 


 

1.10 Қосымша əдебиеттер тізімі 

№  Автордың аты-жөні 

 

Оқу-əдістемелік əдебиет атауы Баспа,  

шыққан 


жылы 

1  Данко П.Е., 

ПоповА.Г., 

КожевниковТ.Я. 

Высшая математика в упражнениях 

и 

задачах. Ч. 1.  

 

М: Высшая школа, 

1986 


2  Кузнецов Л.А. 

Сборник заданий по высшей 

математике (типовые расчеты) 

М: Лань, 

2006 

3  Крутицкая Н.Е., Шишков А.А. 

Линейная алгебра в вопросах и 

задачах. 

М: Высшая 

школа, 

1985 


4  Жевняк Р.М., 

Карпук А.А. 

Высшая математика. ч. 1-5. 

М: Наука, 

1998 

5  Минорский В.П. Сборник задач по высшей 

математике 

М: Наука, 

1987 


 

7

6  Бородихин В.М., Путинцева А.П., 

Соснина Э.Г. 

Практикум по линейной алгебре и 

аналитической геометрии. 

1998 г. 

7  Хайрулин Е.М. 

Типовые расчеты по высшей 

математике. 

1988 г. 

8  Кремер Н.Ш. 

Высшая математика для 

экономистов. 

2003 г. 

9  Идельсон А.В. 

Аналитическая геометрия. 

Линейная алгебра. Учебное 

пособие. 

2005 г. 


10  Белько И.В. 

Высшая математика для 

экономистов. 

2002 г. 


11  Краснов А.И., 

Киселев Г.И. и др. 

Аналитическая геометрия. 

Векторная алгебра. Линейная 

алгебра. Дифференциальное 

исчисление. 

 

2003 г. 


 

 

1.11 Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пəн бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) жəне 

қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең 

жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес  

100% дейін мəнді құрайды.  

Əріптік баға 

бойынша 

бағалау 


Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мəні 

Дəстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пəннің барлық 

бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен 

қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, 

оқылатын пəн бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық жəне 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, 

пəннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, 


 

8

аудиториялық жəне дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы) деген баға, студент пəннің сұрақтары бойынша жақсы жəне 

өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте 

жақсы» жəне кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда 

қойылады. 

«В» (жақсы) деген баға, студент, пəннің нақты тақырыбының негізгі 

мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы жəне өте жақсы білімдер 

көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» жəне «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, 

дəл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пəннің теориялық жəне қолданбалы 

сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды 

жиі тапсыратын жəне пəн бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта 

тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы 

сұрақтарға ие, пəннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «жақсы» жəне «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол  аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы 

сұрақтарға ие, пəннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы 

мағлұматтандырылған жəне нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында тапсырмаған жəне нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік 

тапсырмаларды уақытында тапсырмаған жəне аудиториялық сабақтар мен 

СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда 

қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ жəне сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық жəне практикалық білімнің төмен деңгейіне де 

ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын жəне уақытында семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент,  СӨЖ жəне сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық жəне практикалық білімнің төмен деңгейіне де 

ие емес, сабақтардың жартысынан көп қалатын жəне семестрлік 

тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.  


 

9

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы  

апталарында жүргізіледі жəне 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

Бақылау


 түр

і 

%-тік

 мəні


 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Барлығы

, %


 

1 2 3 4 5  6  7  8  9 10  11  12 13 14 15 

ӨҮЖ 1 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 Бақылау 

жұмысы 1 

       5           5 

Бақылау 


жұмысы 2 

       5           5 

Бақылау 

жұмысы 3 

       5           5 

Коллоквиум 

             10         

   10   20 

ӨҮЖ 2 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Бақылау 

жұмысы 4 

                

5  5 


Бақылау 

жұмысы 5 

                

5  5 


Бақылау 

жұмысы 6 

                

5  5 


Емтихан  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

             30         

   30   60 

Барлығы 


 

 

  

 

  

 

          100 

 

1.12 Саясат жəне рəсімдер 

Математикалық анализ пəнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды 

өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дəлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сəйкес бақылаудың барлық 

түрлерін тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық жəне зертханалық сабақтар оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

 

1.13 Оқу-əдістемелік қамтамасыз етілушілік 

 

Автордың  аты-жөні 

Оқу-əдістемелік 

əдебиеттің атауы 

Баспа, 


басылып 

шығатын 


күні 

Даналар саны 

кітапханада 

кафедрад


а 

Негізгі əдебиеттер 

1.

 

Абчук В.А. Математика для 

менеджеров и 

экономистов 

2002 г. 2 

– 


 

10

2. 

Белько И.В. 

Высшая математика 

для экономистов 

2002 г. 5 

– 

3. 

Белько И.В. 

Высшая математика 

для экономистов 

2003 г. 5 

– 

4. 

Вентцель Е.С. 

Задачи и упражнения 

по теории 

вероятностей 

2003 г. 10 

– 

5.

 Краснов М.Л. 

Вся высшая 

математика. т. 1, 2, 3. 

2001 г. 


2003 г. 

2004 г. 
– 

6.

 Гмурман В.Е. 

Руководство к 

решению задач по 

теории вероятностей и 

математической 

статистике 

2004 г. 3 

– 

7. 

Гмурман В.Е. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

2004 г. 8 

– 

8.

 Гусак А.А. 

Теория вероятностей 2003 

г. 9 

– 

9. 

Данко П.Е. 

Высшая математика в 

упражнениях и задачах 

2003 г. 50 

– 

10. 

Демидович Б.П. 

Краткий курс высшей 

математики 

2004 г. 2 

– 

11. 

Рябушко А.П. 

Индивидуальные 

задания по высшей 

математике. т. 1, 2, 3. 

2002 г. 139 

– 

12.


 

Клетеник Д.В. 

Сборник задач по 

аналитической 

геометрии 

2002 г. 1 

– 

13.


 

Минорский 

В.П. 

Сборник задач по высшей математике 

2004 г. 249 

– 

14.


 

Письменный 

Д.Т. 

Конспект лекций по высшей математике. 

Полный курс. 

2004 г. 3 

– 

15. 

Письменный 

Д.Т. 

Конспект лекций по высшей математике. 

Учебное пособие. 

2004 г. 3 

– 

16. 

Письменный 

Д.Т. 

Конспект лекций по высшей математике. 

Учебное пособие. 

2003 г. 3 

– 

17. 

Лунгу К.Н. 

Сборник задач по 

высшей математике с 

контрольными 

работами 

2004 г. 10 

– 

 Қосымша əдебиеттер 

18.


 

Беклемишев 

Д.В. 

Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры 


2001 г. 1 

– 


 

11

19. 

Боярчук А.К. 

Справочное пособие 

по высшей математике 

2001 г. 3 

– 

20. 

Вентцель Е.С. 

Задачи и упражнения 

по теории 

вероятностей 

2002 г. 3 

– 

21.


 

Вентцель Е.С. 

Теория вероятностей и 

ее инженерные 

приложения 

2003 г. 10 

– 

22.


 

Краснов М.Л. 

Вся высшая 

математика. т. 4, 5, 6 

2001г. 

2002г. 


2003г. – 

23.


 

Демидович Б.П. 

Задачи и упражнения 

по математическому 

анализу для втузов 

2002 г. 5 

– 

24.


 

Берман Г.Н. 

Сборник задач по 

курсу математического 

анализа 

1971 г. 5 

– 

25.


 

Гусак А.А. 

Высшая математика 2003 

г. 20 


– 

26.


 

Гусак А.А. 

Математический 

анализ и 

дифференциальные 

уравнения 

2003г. 9 

– 

27. 

Гусак А.А. 

Справочник по 

высшей математике 

2003 г. 10 

– 

28. 

Кремер Н.Ш. 

Высшая математика 

для экономистов 

2003 г. 15 

– 

29. 

Бараненков Г.С. 

и др. 

Задачи и упражнения по математическому 

анализу для втузов 

2002 г. 

2003 г. 


2004 г. 

100 


34 

91 


– 

30.


 

Идельсон А.В. 

Математика для 

экономистов 

2000 г. 2 

– 

31. 

Морозов А.В. 

Шпаргалки по высшей 

математики для 

студентов 

экономических и 

гуманитарных 

специальностей 

2004 г. 5 

– 

32. 

Мышкис А.Д. 

Математика для 

технических вузов 

2002 г. 10 

– 

33. 

Плеханов Г.В. и 

др. 

Общий курс высшей математики для 

экономистов 

2004 г. 14 

– 

34. 

Пискунов Н.С. 

Дифференциальные и 

интегральные 

исчисления. т. 1, 2. 

2002 г. 


2003 г. 

85 


19 

     10 


35.

 

Половинкин Е.С. 

Курс лекций по теории 

функций комплексного 

переменного 

2003 г. 10 

– 

36. 

Каган М.Л. 

Математика в 

инженерном вузе: 

алгебра и геометрия 

2003 г. 10 

– 


 

12

37. 

Колесников 

А.Н. 

Краткий курс математики для 

экономистов 

2003 г. 7 

– 

38. 

Корн Г. 


Справочник по 

математике для 

научных работников и 

инженеров 

2003 г. 2 

– 

39. 

Красс М.С. 

Основы математики и 

ее приложения в 

экономическом 

образовании 

2003 г. 2 

– 

40. 

Кремер Н.Ш. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

2004 г. 20 

– 

41.


 

Лунц Г.Л. 

Функции 

комплексного 

переменного с 

элементами 

операционного 

вычисления 

2002 г. 1 

– 

42. 

Мироненко Е.С. 

Сборник задач по 

высшей математике 

2004 г. 4 

– 

43. 

Моденов П.С. 

Сборник задач по 

аналитической 

геометрии 

2002 г. 5 

– 

44.


 

Понтрягин Л.С. 

Дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

2004 г. 2 

– 

45.


 

Попов М.А. 

Шпаргалки по высшей 

математики для 

студентов технических 

специальностей 

2004 г. 5 

– 

46. 

Пугачев П.С. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

2002 г. 5 

– 

47.


 

Солодовников 

А.С. 

Математика в экономике 

2000 г. 1 

– 

48.


 

Сюдсетер К. 

Справочник по 

математике для 

экономистов 

2000 г. 1 

– 

49.


 

Такабаев М.К. 

Математика для 

экономистов в 

примерах и задачах 

2003 г. 8 

– 

50.


 

Ватутин В.А. и 

др. 

Теория вероятностей и математическая 

статистика в задачах 

2003 г. 30 

– 

51. 

Нейман Ю.М. и 

др. 

Тесты: Основы дифференциального 

исчисления 

2002 г. 5 

– 

52. 

Нейман Ю.М. и 

др. 

Тесты: Основы интегрального 

исчисления 

2002 г. 11 

– 


 

13

53. 

Турчак Л.И. 

Основы численных 

методов 


2002 г. 5 

– 

54. 

Хасеинов К.Х. 

Каноны математики 2003 

г. 5 


– 

55.


 

Шапорев С.Д. 

Методы 

вычислительной математики 

2003 г. 5 

– 

56.


 

Шарма Д.Н. 

Уравнения в частных 

производных для 

инженеров 

2003 г. 2 

– 

57.


 

Шипачев В.С. 

Основы высшей 

математики 

2002 г. 2 

– 


Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к

жүктеу 0.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет