ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешеніжүктеу 0.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата28.05.2017
өлшемі0.76 Mb.
  1   2   3   4   5

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

БЕКІТЕМІН: 

И жəне ОƏЖ проректоры 

 ___________Исағұлов А.З. 

«____»____________2012 ж. 

 

 

  

 

 ОҚЫТУШЫ ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

EL 3202


 

 «Ылғалдандыру, тозаңнан қорғау жəне қоршаған ортаны қорғау» пəні 

бойынша 

5В073700 «Пайдалы қазбаларды байыту» мамандығының студенттері үшін 

Тау кен институті 

ӨЭ жөне Х кафедрасы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012 


Алғы сөз 

Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: 

т.ғ.к., доцент. Акимбекова Б.Б. 

 

 Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедра отырысында талқыланған 

 

№________ хаттама «____» ________2012 ж.  

Кафедра меңгерушісі                    «____» ____2012 ж.  

 

 

  

Оқу-əдістемелік Кенесімен мақұлданған 

Тау-кен институті 

 

№________ хаттама «____» ____________2012 ж.  

Төрағасы  

               «_____»  _____2012 ж. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

1.1 Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыстық ақпарат 

доцент, т. ғ. к Акимбекова Б.Б. 

    

ӨЭ  жəне  Х  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 5-ші  корпусында  (Қарағанды  қ., Терешкова к, 19), 43 аудитория, байланыс телефоны 567932. 

 

1.2 Пəннің еңбек сыйымдылығы 

Сабақтардың түрі 

Байланыс сағаттарының саны 

Семестр

 

Кредиттер

 саны


 

Дəрістер


 

Практика-

лық сабақ- 

тар 


Зертхана-

лық 


сабақтар 

ОСӨДЖ 


сағатта 

рының 


саны 

Сағат- 


тардың 

барлығы


СӨЖ 

сағатта


рының 

саны 


Жалпы 

сағаттар 

саны 

Бақылау 


түрі 

5 3 30 


 

15 


45 

90 


45 

135  Емтихан 

1.3 Пəннің сипаттамасы 

«Ылғалдандыру, тозаңнан қорғау жəне қоршаған ортаны қорғау» пəні 

базалық пəндердің циклына кіреді. 

«Ылғалдандыру,  тозаңнан  қорғау  жəне  қоршаған  ортаны  қорғау» «Пайдалы 

қазбаларды байыту» мамандығының негізгі пəні болып табылады, мұнда пайдалы 

қазбаларды өңдеу кезінде көмекші үрдістер оқытылады. Ылғалдандыру, тозаңнан 

қорғау  жəне  қоршаған  ортаны  қорғау  пайдалы  қазбаларды  байытудың  əртүрлі 

тəсілдерін қолданатын байыту фабрикаларда іске асады, сондықтан берілген пəнді 

білу байытушының тəжірибелік іс-əрекетіне өте қажет. 

Механика-физика-химиялық  үрдістердің  негізін  игеруі,  конструкцияларды 

қолданылатын  аппараттардың  жұмыс  істеу  принциптерін  атқара  алуы,  сонымен 

қатар бақылау принциптерін, негізгі аппараттардың есептелуі мен технологиялық 

таңдауын білуі, маманды дайындау пəнді берудің мақсаты болып табылады.  

1.4 Пəннің мақсаты 

Берілген  пəнді  зерделеудің  мақсаты  пайдалы  қазбаларды  байыту  жəне 

ауылшаруашылық  өнеркəсібі  кезінде  сусыздандыру,  шаңсыздандыру  жəне 

ластанған суларды, қоршаған ортаны тазарту операцияларының рөлі мен міндеті 

болып табылады 

1.5 Пəннің міндеттері: 

Бұл  операцияларды  жəне  құрылғыларды  əрі  қарай  дамыту,  сусыздандыру, 

шаңтұту  жəне  қоршаған  ортаны  қорғау  неғұрлым  пайдалы  жəне  тиімді  жолдарын 

пайдалану, байыту фабрикаларының технологиясын оңайлату  Білуі керек: 

Пайдалы  қазбаларды  байыту  сызбаларында  сусыздандыру,  шаңтұту  жəне 

ластанған  суларды  тазарту  үрдістерінің  теориялық  негізін  білу;  практикада 

қолданылатын негізгі аппараттардың жұмыс істеу принципі мен құрылысын білу; 

негізгі аппараттардың өнімділігін есептеу жəне бақылау принциптерін. 


Істей  білу  керек

: 

ластанған  сулардың  көрсеткіштері  мен  оны  тазарту 

əдістерін  анықтау,  нақты  пульпаларды  тазарту  үшін  коагулянт  жəне 

флокулянттарды  таңдау,  сусыздандырудың  процесстерін  сипаттайтын 

параметрлерді анықтай алу. 

Тəжірибелік  білім  алу

: 

сусыздандыру,  шаңсыздандыру  жəне  қоршаған 

ортаны  қорғау  үшін  берілген  шыққан  параметрлерді  алу  мақсатымен 

аппараттарды бақылау, таңдай ала білуі керек.

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген  пəнді  зерделеу  үшін  келесі  пəндерді  (бөлімдері,  тақырыптарды) 

көрсету арқылы  меңгеру қажет: 

Пəн 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1  Физикалық  жəне  коллоидты 

химия 

Адсорбция үрдісінің теориялық негізі Пайдалы 


қазындылардың 

байыту негіздері 

Барлық бөлімдер 

1.7 Тұрақты деректемелер 

«Ылғалдандыру,  тозаңнан  қорғау  жəне  қоршаған  ортаны  қорғау»  пəнін 

зерделеу кезінде алынған білімдер

 

«Флотациялық байыту əдісітері», 

«Флотациялық 

фабриканың  технологиялық  үрдісін  бақылау», «Байыту  фабрикаларын  жобалау», 

«Түсті металды рудаларды байыту» пəндерін менгеру кезінде пайдаланылады. 

Пəннің мазмұны  

1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пəннің  мазмұны  жəне  олардың  еңбек 

сыйымдылығы 

Сабақтардың 

түрлері 

бойынша 


еңбеқ 

сыйымдылығы, сағ. 

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы 

дəрістер


практика

лық 


зертхан

алық 


ОСӨДЖ 

СӨЖ 


1  Кіріспе.  Пайдалы  қазбаларды  байыту 

кезінде  қолданатын  сусыздану,  шаңалау 

жəне ластанған суларды, қоршаған ортаны 

тазарту операцияларының рөлі 

2 -    5 4 

2 Қоюлатқыш. Суспензияның сипаттамасы. 

Коагуляция,  флокуляция  жəне  пептизация. 

Қоюлану процессінің интенсификациясы  

2 - 4  5 2 

3  Көпярусты  қоюлатқыштар,  қоюлатқыш-

фильтрлер.  Қондырғалардын  сызбасы  мен 

жұмыс  істеу  принципі  жəне  оларды 

қолдану орталығы.  

2 - 2   4 

4  Пайдалы  қазбаларды  байыту  кезінде 

қолданатын сүзу операцияларының рөлі.  

2 -    5 4 

5  Сүзгіш  қалқандардың  қолдануы  жəне 

классификациясы 

2 - 2   4 

6 Центрифугалау 2 

  

7  Кептіргіш  аппараттардың  классифика-циясы. Құрылысы жəне қолдануы. 

2 -    5 4 

8  Кептіру.  Қайнау  қабатты  кептіргіш  пен 

вертикалды 

кептіргіш 

құбырлардың 

құрылысы мен жұмыс істеу принципі 

2 -    5 4 9  Шаң  бөліну  процесстерінің  теориялық 

негіздері.  Ортаға  тартқыш,  вибрационды 

шаңсыздандырудың құрылымы мен жұмыс 

істеу принциптері.  

2 - 2  5 2 

10  Құрғақ  инерционды  жəне  камерлы 

шаңаулағыштардың құрылымы мен жұмыс 

істеу принципі. Циклондардағы шаң аулау. 

2 -    5 4 

11 


Сулы 

шаңаулағыштар. 

Қабықша 

шаңаулағыштар 

2 - 2   3 

12  Тканьды  жəне  электрлі  сүзгіштер. 

Жұмыс істеу принципі мен қолдануы. 

2 -     2 

13  Табиғи  жəне  ағынды  сулардағы 

ластаушы заттардың классификациясы 

3 - 3  5 2 

14 Ластанған суларды тазарту əдістері 3 -   5 

БАРЛЫҒЫ:  30 

15 45 

45 


 

1.8.2 Курстық жұмыстардың (жұмыстардың) тақырыптамасы - жоқ  

1.9 Негізгі əдебиеттер тізімі 

1  Руденко  К.Г.,  Шемаханов  М.М.  Обезвоживание  и  пылеулавливание.  М.: 

Недра, 1981. 

2 Жужиков А.И. Фильтрование суспензий. М.: Недра, 1971. 

3  Абрамов  А.А.,  Леонов  С.Б.  Обогащение  руд  цветных  металлов.  М.:  Недра, 

1991. 


4  Полькин  С.И.,  Адамов  Э.Б.  Обогащение  руд  цветных  металлов.  М.:  Недра, 

1983. 


5 Справочник по обогащению руд. Основные процессы. М.: Недра, 1983. 

6  Руденко  К.Г.,  Калмыков  А.В.  Обеспыливание  и  пылеулавливание  при 

обработке полезных ископаемых. М.: Недра, 1981. 

7  Справочник  по  обогащению  руд.  Под  редакцией  С.С.  Богданова.  М.:  Недра, 

1983. 

1.10 Қосымша əдебиеттер тізімі 

8 Шилаев В.П. Основы обогащения полезных ископаемых. М.: Недра, 1986. 

9  Справочник  по  обогащению  руд.  Обогатительные  фабрики. / Под  ред.  С.С. 

Богданова, Ю.Ф. Ненарокомова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1984. 

10  Зверевич  В.В.  и  др.  Основы  обогащения  полезных  ископаемых.  М.:  Недра, 

1981. 


11  Разумов  К.А.,  Перов  В.А.  Проектирование  обогатительных  фабрик.  М.: 

Недра, 1990. 

12  Итоги  науки  и  техники.  Обогащение  полезных  ископаемых.  Защита 

окружающей среды при обогащении полезных ископаемых. М.:  Недра,1977. 

13  Баешов  А.,  Дəрібаев  Ж.  Е.,  т.б.  Экология  негіздері.  Түркистан, «Яссауи 

университеті», 2000. 

1.11 Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пəн бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) жəне қорытынды 

аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары 


көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес  100% дейін 

мəнді құрайды.  

Əріптік баға 

бойынша бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мəні 

Дəстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

D2,33 

2,0 


1,67 

1,33 


1,0 

70-74 


65-69 

60-64 


55-59 

50-54 


Қанағаттанарлық 

F 0 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

«А» (өте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пəннің  барлық 

бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, 

өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған,  оқылатын 

пəн  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  жəне  қолданбалы 

сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды, 

пəннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  жəне  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы)  деген  баға,  студент  пəннің  сұрақтары  бойынша  жақсы  жəне 

өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» 

жəне кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В» (жақсы)  деген  баға,  студент,  пəннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  жəне  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «өте  жақсы»  жəне  «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дəл 

солай  СӨЖ  тақырыптары  бойынша  пəннің  теориялық  жəне  қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды  жиі 

тапсыратын  жəне  пəн  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта  тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пəннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды  «жақсы»  жəне  «қанағаттанарлық»  бағаға  тапсырған  жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пəннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  


«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған 

жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың 

ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D

-

» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  жəне  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  жəне  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық жəне практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие 

емес, сабақтарға жиі қатыспайтын жəне уақытында семестрлік тапсырмаларды 

тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші, 14-шы

   


апталарында  жүргізіледі  жəне 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Бақылау


 түрі

 

%-тік

 мəн


і 

1 2 3 4 5 6

7  8 9 10 

112 13 14  15 

Барлығы


, % 

Қатысу 


1,0 * * * *  * *

*  * *


*  *  *  *  *  *  15 

Лекция 


конспектісі 

1,0  * * * * *

   *

  *    *      8 Зерт.жұмыс

тарды 


қорғау 

1,0    * *   *

  * *

*  * *  *      9 Бақылау 

жұмысын 


орындау 

4,0 


    * 

         * 8 

Тестілік 

бақылау 


5,0       *           *    8 

СӨЖ 


2,0  *  *  *

    *   *        10 

Емтихан                   40 

Барлығы 


(аттестация 

бойынша) 

        30           30   60 

Барлығы                   100 1.12 Саясаты жəне процедуралары 

«Ылғалдандыру, тозаңнан қорғау жəне қоршаған ортаны қорғау» пəнін оқу 

кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дəлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 


4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сəйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық жəне зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6. Курстастастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтықсыз жəне 

тілектес болу. 1.13 Пəннің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Даналар саны 

Автордың  

аты-жөні 

Оқу-əдістемелік 

əдебиеттің атауы 

Баспа, басылып 

шығатын күні 

кітапханада 

кафедрада

Негізгі əдебиет 

Руденко К.Г., 

Шемаханов М.М. 

Обезвоживание и 

пылеулавливание 

Москва, Недра, 

1981

.

 20 3 

Абрамов А.А., 

Леонов С.Б.  

Обогащение руд 

цветных металлов 

Москва, Недра, 

1991

.

 10 2 

Полькин 


С.И., 

Адамов Э.Б.  

Обогащение руд 

цветных


 

металлов 

Москва, Недра, 

1983 


16 2 

Полькин 


С.И,. 

Адамов  Э.В,  Панин 

В.В.  

Технология бакте-

риального  выщела-

чивания  цветных  и 

редких металлов 

Москва., Недра, 

1982 


10 1 

Руденко К.Г., 

Калмыков А.В

 Обеспыливание 

и 

пылеулавливание при обработке  полезных

 

ископаемых Москва., Недра, 

1981. 


 

 

10  

Қосымша əдебиет Шилаев В.П. 

Основы  обогащения 

полезных 

ископае-


мых 

Москва, Недра

1986.


 

98 3 


Зверевич В.В. и др.,  

 

Основы обогащения полезных ископае-

мых 


Москва, Недра, 

1981 


23 2 

Под 


ред. 

С.С. 


Богданова, 

Ю.Ф. 


Ненарокомова. 2-е 

изд., перераб. и доп

 

Справочник по 

обогащению 

руд. 

Обогатительные фабрики 

Москва, Недра, 

1984 

2 5 


Разумов  К.А.,  Перов 

В.А.  


Проектирование обо-

гатительных фабрик 

Москва, Недра, 

1970 


5 10 

2 Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау түрі  Тапсы-

ру 

мерзімі 


1-ші 

зертхана- 

лық 

жұмысты 


қорғау 

Табиғи сүзгіштің 

жылдамдығын 

жəне кеуек 

коэффициенттер

ін анықтау 

[1], [2], [3] 

2 апта 


Ағымдағы 3-4 

апта 


Бақылау 

Теориялық 

Дəріс саба-

1 біріккен 

Ағымдағы 5 

апта 


жұмысын 

орындау 


білімді жəне 

тəжерібелік 

машықты бекіту 

ғының конс-

пектісі 

сағаттар 

2- ші 

зертханалық жұмысты қорғау 

Коагуляция, 

флокуляция 

жəне пептизация 

тəсілдердің 

қолдануы 

[1], [2], [3] 

4 апта 


Ағымдағы 6, 

апта Тестілік бақылау  Теориялық 

білімді жəне 

тəжерібелік 

машықты бекіту 

Дəріс  саба-

ғының  конс-

пектісі 

1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 7 

апта 

3- ші 


зертханалық 

жұмысты қорғау 

Қоюлатқыш, 

қоюлану процес-

сінің интенсифи-

кациясымен 

танысу. 

[1], [2], [3] 

2 апта 

Ағымдағы 9 апта 

СӨЖ 


Теориялық 

білімді жəне 

тəжерібелік 

машықты бекіту 

Дəріс саба-

ғының конс-

пектісі,  

[1], [3], [6] 

1 біріккен 

сағаттар 

Ағымдағы 

2, 4, 6, 

10, 12 

апта 


4-ші 

зертханалық 

жұмысты қорғау 

Пайдалы қазба-

ларды байыту 

кезінде қолдана-

тын сүзгіш 

операциялары-

ның рөлімен 

танысу 


[1], [2], [3] 

2 апта 


Ағымдағы 10 

апта 


5-ші 

зертханалық 

жұмысты қорғау 

Центрифугалар-

дың құрылысы 

мен жұмыс істеу 

принципі жəне 

жұмыс істеуіне 

əсер ететін 

факторлармен 

танысу 

[1], [2], [3] 2 апта 

Ағымдағы 11 

апта 

6-ші 


зертханалық 

жұмысты қорғау 

Ластанған сулар-

ды тазарту əдіс-

терімен танысу 

[1], [2], [3] 

3 апта 

Ағымдағы 12-13 апта 

Тестілік бақылау  Теориялық 

білімді жəне 

тəжерібелік 

машықты бекіту 

Дəріс саба-

ғының конс-

пектісі 


1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 14 

апта 


Бақылау 

жұмысын 


орындау 

Теориялық 

білімді жəне 

тəжерібелік 

машықты бекіту 

Дəріс саба-

ғының конс-

пектісі 


1 біріккен 

сағаттар 

Ағымдағы

15 апта 


Емтихан 

Пəн материалы-

ның меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиеттің 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағаттар 

Қорытын-

ды 


Сессия 

кезеңін 


де 

3 Дəрістердің қысқаша жазбасы 

1 - тақырып  (2  сағат)  Пайдалы  қазбаларды  байыту  кезінде  қолданатын 

сусыздану,  шаңалау  жəне  ластанған  суларды,  қоршаған  ортаны  тазарту 

операцияларының рөлі  

Дəрістің жоспары 

1.1 Байыту өнімдегі ылғалдың классификациясы

 

1.2 Байыту өнімдерді сусызданудың тəсілдері 1.3 Шаңалау тəсілдері 

Қатты затпен судың арасындағы байланыстың қарқына сəйкес ылғал төрт 

түрге  бөлінеді:  химиялық  байланысқан,  адсорбциялық  байланысқан, 

бос(гравитациялық) ылғал, капилярлы. 

Химиялық  байланысқан  ылғал  келесі  түрге  бөлінеді:  конституциялық 

ылғал  өте  жоғары  температурада  минералдар  ыдырағанда  пайда  болады. 

Минералдарды 300 градусқа  дейін  қаздырғанда  кристаллогидраттардаң  пайда 

болатын ылғал кристалданған деп аталынады. 

Адсорбциялық  ылғал  минералдардың  бет  қабатында  гидратты  қабықша 

ретінде  адсорбциялық  күштермен  ұсталынады,  үш  түрге  бөлінеді: 

гигроскопиялық, адгезиялық жəне қатты байланысқан. 

Қатты,  сүйық  жəне  газ  тəрізді  фазалардың  шекарасында  пайда  болатын 

капилярлы  күштермен  ұсталынады  кеуктердің  арасындағы  ылғал  капилярлы 

деп аталынады. 

Гравитациялық  ылғал  қатты  бөлшектердің  арасында  жиналады , ауыр 

күштердің əсерімен бөлшектердің арасында қозғалады. 

Затты  ірілігіне  қарай  сусыздану  процестерінің  түрлері:  дренаж, 

центрифугалау, қойылдыру, сүзу жəне құрғату. 

Байыту  фабрикаларына  түсетін  кендердің  құрамында  оларды  қазып  алу 

процесінде, ұсату процестерінде пайда болатын шаң болажы. Шаң бөлу ортадан 

тепкіш  күш  пайда  болатын  камералы,  жалюзді  жəне  басқа  аппараттарда  ауа 

ағыны қүшімен жүргізіледі. 

Ұсынылатын əдебиеттер 

1.  Руденко  К.Г.,  Шемаханов  М.М.  Обезвоживание  и  пылеулавливание;  М., 

Недра, 1981 

2.Абрамов А.А., Леонов С.Б. «Обогащение руд цветных металлов», М., Недра, 

1991. 

3.Справочник по обогащению руд. Основные процессы. М., Недра, 1983. 4.  Руденко  К.Г.,  Калмыков  А.В. «Обеспыливание  и  пылеулавливание  при 

обработке полезных ископаемых», М., Недра, 1981. 

5.  Абрамов  А.А.  Переработка,  обогащение  и  комплексное  использование 

твердых полезных ископаемых; 2001. Каталог: fulltext -> UMKDP -> PiX
PiX -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
PiX -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> Химия ғылымдарының докторы, профессор Ибраев М. К
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> Кафедра меңгерушісі 200 ж

жүктеу 0.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет