ОҚытудың инновациялық Әдістерш қолдану жолдары баңтыгүлова Б. Н.,жүктеу 21.78 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі21.78 Kb.

ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРШ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ

Баңтыгүлова Б.Н., «ҚР тарихы» 

кафедрасының ага оқытушысы 

Мухангалиева Ж.К.,оңытуіиы

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында «Білім  беру жүйесінің басты  міндеті

-  ұлтгық жэне жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практиканың жетістіктері  негізінде 

жеке  адамды  қалыптастыруға  және  кэсіби  шыңдауға  бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті 

жағдайлар  жасау,  оқытудың  жаңа  технологияларын  енгізу,  білім  беруді  ақпаратгандыру, 

халықаралық  ғаламдық  коммуникациялық  желілерге  шығу»  деп  білім  беру  жүйесін  одан  эрі

дамьггу міндеттерін көздейді.

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан  хапқына  Жолдауында  Қазақстаннын  әлемдегі

бэсекеге  барынша  кабілеіті  елу  елдің  қатарына  кіруінде  білім  сапасы  жогары,  денсаулыгы

мыкты,  еліміздің эл-аукатын үшін кызмет жасайтын жастарга үлкен сенім білдіріп  отыр.  Білім

мен тэрбие эркашан күн тәртібіндегі басты өзекті мәселе болып  келгендігі баршамызға белгші.

Қазір  заман  өзгерді,  талап  өзгерді.  Бүгінгі  бала  -   ертенгі  ел  болашагы.  Ондай  болса,  білім

денгейі  мен  шыгармашылық  кабілеті  жогары  шэкірттерді  тэрбиелеу  ұстаздардын  басты

міндеттері екендігін ұмытпауымыз қажет. 

4  .

Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстанды  XXI  гасырда  дамыған  елдермен  теңестірш,өркениетті  әлемнен мәртебелі орын алуга ықпал етер бірден-бір  кұдірет 

шім,  шімді ұрпақ»,

-  деп  атаган.  Біздің  қоғамымызға  жан-жакгы  білімді,  халыктың  мүддесін  корғаи  алатын, 

егеменді  елімізге  өз үлестерін  косатын  нағыз  отансүйгіш,  ұлтжанды  азаматгар  кажет.  Мұндаи 

азамапы  үстаз  тэрбиелейді.  Өйткені:  «¥стазы 

жаксынын 

-  ұстамы  жаксы» 

деп  дана 

халқымыз бекер айтпаған. Жалпы білім беретін мектептердін алдына коиып отырган мақсаты -  

оқу меи тэрбие жұмысын дамьпу және еліміздің элеуметтік-экономикальж жагдаиын жаксарту 

бағытында окушшіарға накты білім беру больш табылады.  Жалпы  бш.м  беретш  мекгептерден 

апған  білімдерін  одан  эрі  шыңдау  үшін  мамандык  таццау  максатында  жасөспірім  азамат

жоғары оқу орындарында білімдерін жетілдіреді. 

.

..

Білім беру саласынын дербестігін кеңейту, білш беру юш баскаруды демократияландыру 

еліміздің  жогары  оку  орындарьшда  окьпудын  белсенді  жэне  инновациялык  эд.стер,  мен 

педагогикалык 

технологияларды  тиімді  пайдалануды  кажет  етеді.  Окыту  үрдісін  жаңаш 

үйымдастыру  окытушынын  студенггін  өзін-езі  дамьпуына  колаилы  жагдаи  жасаи  отьірьш 

оньщ  шығармашылыгының  ездігінен  іс-әрекет  ету  даралык  кабілетгершщ  артуына  себ  н 

тигізеді.  Білім  беру  жүйесіндегі  өзгерістер  «белсендшк»,  «инновация»,  «эд.с»,  «гәсш» 

«интерактивті  окьпу  эдісі»,  «педагогикалык  технология»  ұгымдарынын  мэнін  жете  түсінуді

талап ^

 

сөзінен аударганда (жана, жанару, озгеру, жаңа нэрсені ендіру,жаңашылдық)  деген  үғымдарды  білдіреді.  Педагогикалык  әдебиеттерде:  инновация  -  

«жаңалык»  «жана 

ә д і с »  

«өзгеріс», «жаңашыл әдістеме» деген магынада паидаланылады.

A   M   С а р а н о в  

«Инновациялык білім  беру жүйесін дамьпудьщ теориялық непздер.»  аггы 

сңбегінде инновациялык процесс -  жананы 

күру, 

та р а у  жэне колдануга багьгггалган процесс, 

оның құрьшымы жаңаны пайдалану идеяларын туындаиды» - деп атап көрсетеді.

• 

Инновация  жананы  ендірудін  сонгь,  нәтижес,  немесе  практикалык  ю-әрекегппайдаланылатын технологиялық процесті жетілдіру ретінде қарастырылады.

Педагогикалық еңбектерде инновациялық процестің мынадай кезендері аныкталган:

1.  Жаңа  ұғьшды  ашу,  бұл  жаңа  идея  немесе  жаңалықтың  түжырымдамасының 

(концепциясының)  пайда  болу  кезеңі,  ғылыми  іргелі  немесе  қолданбалы  зертгеулердің, 

нәтижесІ;

2. Жаңаны ендіру, жасап шығу, яғни накхы материалдық немесе рухани үлгіні үсыну;

3.  Жаңаны  тәжірибеде  қолдану  кезеңінде  жаңа  ұсынысты  алып,  өңдеп,  толыкгырып, 

тұрақгы, нақты тиімділігі анықталғанша сынақтан өткізу;

4. Жаңаны тарату кезеңі;

5.  Жаңаны  накты  бір  аумақгы  сынақтан  өткізу  кезеңі,  осы  кезде жаңа күнделікті  әрекет 

ретінде  қолданылады.  Осы  кезеңде  бүдан  да  тиімді  балама,  тың  жаңалықтың  пайда  болуына 

деген қажетгілік аяқталады;

6. Жаңа сипаттағы өзгерісті талдап, ендіруге байланысты, бұрынғы қалыптаскан процесті 

пайдалану аясы біртіндеп азая түседі.

Бүгінгі  таңда  оқытудың  әдіс-тәсілдері:  топқа  бөліп  оқыту,  рөлдік,  ойын  элементтерін, 

пікір-сайыс жэне басқа дәстүрлі емес түрлері, оқьпудың жаңа технологиясы тэжірибеге кеңінен 

ене бастады.

Дәстүрлі емес сабақ түрлері:

-  «концерт»,  «спектакль»,  «әдеби  салон»,  «саяхат»,  «музейге  экскурсия»,  «турнир», 

«базар» т.б.;

-  «брифинг»,  «пресс-конференция»,  «симпозиум»,  «презентация»,  «съезд»,  «телекөпір», 

«дөңгелек үстел», «аукцион» т.б.

-  кино, теледидар, бейнедәріс сабақтар т.б.

-  тарихи портрет сабағы, сот сабағы, танысу сабағы т.б.;

-  пікір-сайыс  сабагы,  проблемалық  -  іздену  сабактары,  интеллектуалды  ойлау сабағы

т.б.

Бұндай  сабактарда  окытудың  жаңашыл  әдістері мен  дәстүрлі  әдіс-тэсілдерді 

үйлесімділікпен  ұштастыра  пайдалану  студентгердің  зейінін  төмендетпеуге,  есте  сактау қабілетін күшейтуге жэне пәнге деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 21.78 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет