ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наукжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет8/12
Дата09.01.2017
өлшемі1.01 Mb.
#176
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 -  

М.: Академия, 2004.

4 Научная  библиотека  КиберЛенинка: 

http://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-forma-tehnologrya- 

sredstvo#ixzz3FOBD7vT5.

5 Адилжанова С.А.,  Шмыгалева Т.А.,  Черикбаева Л.Ш.  Қашықтыцтан оқытудың кейс технологиясы / / Вестник 

КазНТУим.  КСатпаева.-2 0 1 4 .-№ 6 (1 0 6 )-С .  310-313.

6 Зайцева Л. А.  Использование  информационных компьютерных технологий в учебном  процессе  и проблемы  его

.-------------------------------------------------------------------  45  --------------- ------------ -------------------------- -------------

Вестник КазНПУ имени Абая,  серия «Молодой ученый.  Поиски.  Проблемы.  Исследования», №1(5),  2015 г.

методического обеспечения // Интернет-журнал  «Эйдос». 2006.  1 сентября.  URL: http://www. eidos. ru/journal/2006/ 

0901-5.htm.  В надзаг: Центр дистанционного образования  «Эйдос»,  e-mail: list@eidos.ru.

Резюме. 


В  данной  статье  рассматриваются  проблемы  использования  дистанционного  обучения  в  учебном 

процессе.  В  информатизированном  мире,  в учебном процессе  использование  информационных, сетевых технологии 

порождает  множество  проблем,  но  в  то  же  время  улучшает  качество  познания,  усваивания  учебных  материалов 

студентами,  а также  удобно  в  использовании.  Использование усовершенствованных учебных  и сетевых технологии 

в  учебном  процессе  приводит  к  развитию  педагогических  действии,  а  показывать  и  усовершенствовать  их  на  деле 

приводит  к  тому,  что  дистанционное  обучение  уже  широко  используется,  и  в  то  же  время  отдается  предпочтение 

использованию услуг сетевых технологии.

Ключевые слова: 

информационная технология, сетевая технология, сетевые системы образовательного управле­

ния, управленческие системы учебного контента

Summary.  In  this  article  discussed  the  problem  of the  using  of distance  learning  in  the  educational  process.  In  the 

informed world, in the educational process the use of information and network technology creates a lot of problems, but at the 

same time it improves the quality of knowledge, assimilation of training materials by students, and also it is convenient in use. 

Using the improved educational and networking technologies in the learning process leads to the development of pedagogical 

action, and to show and  improve them,  in  fact leads to result that distance  learning is  already widely used, and at the  same 

time prefer to use the services of network technology.

Keywords:  innovative  technologies,  networking  technologies,  learning  management  systems  -  LMS;  learning  content 

management systems- LCMS.

ӘОЖ 373.6

ТЕСТ ҚҰРУДА ЖЭНЕ САУАЛНАМА ЖҮРГІЗУДЕISPRING QUIZMAKER ҚОЛДАНЫЛУ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Г.Ж. Жетимекова -  E.A.  Бөкетов am. Қараганды мемлекеттік университета, магистр ага оңытуиіы

Макалада  тест  кұру  үшін  жэне  сауалнама  жүргізу  үшін  қолданылатын  интерактивті 

iSpring QuizMaker 

құралы 


туралы  ақпарат  келтірілген.  Мақалада  сонымен  катар 

iSpring QuizMaker 

кұралындагы  саймандар  туралы,  олардың 

оқыту үрдісінде қолданылу ерекшеліктері туралы айтылган.

Кілтгік сөздер: 

тест, программа, технология, ақпарат,  кұрал-саймандар

Қазақстан Республикасының 2015 жылга дейінгі білім беруді дамыту тркырымдамасының жобасында 

“Жогары білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын артгыру, қарқынды гылыми-зерттеу 

қызметімен  ықпалдастырылган  инновациялық  білімді  дамыту,  жогары  оку  орындары  зерттеулерінің 

әлеуметтік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тыгыз байланысты білім беру жэне технологиялар­

ды  жетілдіру  болып  табылады”  деп  атап  көрсетілгендей,  қазіргі  білім  беру  саласындагы  басты  мәселе: 

әлеуметгік-педагогикалық  ұйымдастыру  түргысынан  білім  мазмұнына  жаналық  енгізудің  тиімді  жаңа 

әдістерін  іздестіру  мен  оларды  жүзеге  асыра  алатын  болашақ  мамандарды  даярлау болып  отыр.  Қазіргі 

танда білім алушылардың білім деңгейін тексеру үшін ең тиімді және ең ыңгайлы түрі тестілеу қолданы- 

лады.  Тестті  тапсыру  формаларына  карай  жеке,  топтық,  ауызша,  жазбаша,  бланктік,  компьютерлік, 

вербальды жэне вербальды емес болып бөлінеді. Дәстүрлі тестгерге жататындар:  гомогендік жэне гетеро- 

гендік.  Дәстүрлі  емес  тесттерге:  интегративті  тестгілер,  адаптивті  тесттер,  критерилі-бағытталган  тесті- 

лер. Ақпаратгық технологияның даму қарқынымен тестгерді кұру және басқарудың бірнеше бағдарлама- 

лық  қамтамасыз  ету  технологиялары  пайда  болып,  колданысқа  ену  үстінде.  Осындай  технологияның 

негізінде  iSpring QuizMaker  7  кең  қолданысқа ие  болып отыр.  iSpring QuizMaker  7 -  интерактивті  тестті 

құруга  арналган  жаңа  кұрал  болып  табылады.  Аталган  күралды  пайдалану  үшін  төменде  келтірілген 

мүмкіндіктерді пайдаланган қолданушы үшін жэне тест тапсырмаларын өңцеуші үшін де тиімді.

Тестіні құру үшін келесі  кезендер міндетті түрде ескерілуі қажетті:

- ыңгайлы жэне түсінікті интерфейс;

- багалауымен немесе еркін жауап бере алу мүмкіндігі бар тест құру;

- басқа тестіден сұрақтарды импортгау;

- Ехсеі-ден сұрақтарды импортгау;

- тест сүрақтарын қайта қарастыру;

Тестті баптау үшін келесі бөлімдер міндетгі түрде тандалуы керек:

------------------------------ --------------- ------------- ------------------------------------------4 6  

---------------------- --------------- ------------- -------- :------- ---------------------------------------


Абай атындагы ҚазҮПУ-нің Хабаршысы,  «Жас галым.  Ізденістер.  Мэселелер.  Зерттеулер» сериясы, №1(5),  2015 ж.

- таңцалған жауап нұсқасымен тармакталады;

- дұрыс жауап туралы мэлімет беріп отыруды баптау;

- файлдың көлемін кішірейтуді баптау;

Нәтижені бақылау келесі бқлімдерді тандаганда іске асады:

- Қашықтықган білім беру орталымен бірігіп кез келген SCORM/AICC оргамен интеграциялау;

- TinCan-мен интеграциялау;

- кашыктыктан білім беру оргалығына iSpring Online арқылы егжей-тегжейлі статистика;

- нәтижені электрондық поштаға жіберу;

- нэтижені еерверге жіберу;

- тест нэтижесін басып шыгару;

Тестгі рэсімдеу - сұрактар макетін таңдаумен, фон түсін өзгертумен, кескінді немесе фон сапасындағы 

текстураны тандаумен,  сұрақтың ашық фонымен,  сурет жэне формула қосумен,  жауап үшін анимацияны 

баптаумен,  жауаптар  нұсқасы  үшін бірнеше баган болуымен, түстің,  өлшемнің жэне  шрифтінің стилінің 

өзгеруімен,  басқару  элементінің  жазбасының  өзгеруімен,  плеердің  түсінің  өзгеруін  баскарумен 

орындалады.

Тесті өткізу жағдайын баптау үшін өңдеуші келесі қызметтерді орындауы қажетті:

- сұраққа берілетін баллдың саны;

- толық емес жауапты қабылдау мүмкіндігі;

- жауаптың эр нұсқасы үшін балл саны;

- тестті тапсыру уақытын шектеу;

- сұраққа жауап беру уакытын шектеу;

- тестті тапсыру әрекетінің саны;

- сүрактың жауабын беру әрекетінің саны;

- дұрыс есем жауап үшін айып;

- межелі баллды беру мүмкіндігі;

- көрсетілген шкала бойынша нэтижені санау.

Тест сұрақгары - 23  типті сұрактардан, түсіндірме үшін ақпаратгық слайдтардан, сұрактар топтамасы- 

нан,  сұрактар  мен жауаптар  нұсқасын  араластырудан,  видео,  аудио,  сурет,  Flash-роликтер  мен  формула- 

ларды  косудан,  жауаптар  нұсқасына  суретті  қоюдан,  ыңғайлы  мэтіндік  редактордан  тұрады.  iSpring 

QuizMaker 7 құралының ерекшелігі болып тестгі жариялау бөлімі табылады,  Бұл оқытушы үшін де,  білім 

алушы үшін де ең тиімді жол.

iSpring QuizMaker 7 қүралы төменде көрсетілген құрал саймандар панелінен түрады (Сурет  1)

iSpring  QuizMaker  7  құралының  негізгі  жүмыс  жасау  беті  төмендегі  суретге  көрсетілген.  (Сурет  2). 

Осы  беттің  көмегімен  тест  тапсыршы  үшін  негізгі  ақпаратгарды  енгізуге  болады.  Ол  ақпаратгардың 

барлығы слайд түрінде көрсетілген болады.


Вестник КазНПУ имени Абая,  серия «Молодой ученый.  Поиски.  Проблемы.  Исследования», №1(5),  2015 г.

УДК: 378.016:73/76СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ» В ВУЗЕ

А.Ж. Сулейменова -магист рант  2 курса Института искусств,  культуры и спорта КазНПУ им. Абая

Статья  раскрывает  проблему  формирования  коммуникативной  компетенции  студентов  в  рамках  художе­

ственной  педагогики,  говориться  о  низкой речевой культуре учащихся, дается определения  понятий «компетен­

ция»,  «компетентность».

Коммуникативная  компетентность рассматривается как личностное качество,  являющееся  неотъемлемой  состав­

ляющей  профессиональной культуры будущего художника-педагога.  Уточняется содержание  предметной коммуни­

кативной  компетенции в рамках дисциплины «Композиция».  В статье  говориться о  ценностно-смысловой составля­

ющей образа мира студентов как центральной категории художественного образования художников-педагогов, о его 

роли в системе среднего образования.  Проблема формирования коммуникативной компетенции является актуальной 

на фоне  современного  состояния  речевой  культуры  молодежи,  характеризующейся  обедненностью лексики,  неуме­

нием  выразить  свои  мысли,  боязнью  публичных  выступлений,  употреблением  сленга.  Свою  отрицательную  роль 

оказывают  и  средства  массовой  информации,  популяризирующие  потребительскую  культуру,  ставя  материальные 

ценности выше духовных,  замена чтения  книг,  непосредственного живого общения  времяпровождением  в  социаль­

ных сетях. Все это оказывает влияние на формирование общей культуры человека.

Ключевые слова и фразы: 

художественное образование, образ мира, композиция, ценностно-смысловой компо­

нент, коммуникативная компетенция, художник-педагог

Качества духовные -  вот что главное в человеческой жизни.

Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека, 

тогда и труд его осмыслен и достаток уместен.

Абай,  Слова назидания,  третье слово.

Композиция (compositio -  лат.)  в переводе означает сорасположение, сочинение вообще, упорядочен­

ное  соединение  элементов.  Во  все  времена  композиция  служила художникам  инструментом,  позволяю­

щим  выразить свои мысли языком  изобразительного искусства. Но если в художественных вузах студен­

ты учились мыслить с карандашом в руке и осознавали и позиционировали себя как будущие художники, 

творцы,  которым  есть  о  чем  вести  свой  диалог  со  зрителем,  открывать  ему  новые  стороны  обыденных 

вещей, познавать мир  их глазами:  красоту природы, жизнь людей, утверждая традиционные общечелове­

ческие ценности, сюжеты борьбы добра и зла, пробуждая сознание и затрагивая глубинные струны души, 

то профессиональное самоопределение студентов будущих художников-педагогов является  проблемой на 

фоне  не  престижности  профессии  в  глазах  молодежи,  когда  студенты  воспринимают  ее  поверхностно. 

Поэтому  мы  считаем  необходимым  организовывать  обучение  специальным  художественным  дисципли­

нам (рисунок, живопись,  композиция  и другие) с учетом профессионального самоопределения студентов 

как будущих педагогов.  Учитывая специфику профессии художника-педагога,  разный уровень  интеллек­

туальных  и  художественных  способностей,  большинство  студентов,  совершенствуя  свои  навыки  в 

изобразительной деятельности,  оставляют без  внимания  и то,  что учитель  рисования  должен  владеть  не 

только  кистью,  но  и  словом.  В  условиях  высоких требований  к  результатам  обучения,  целесообразно  с 

первых курсов формировать коммуникативную компетенцию одну из главных составляющих профессио­

нальной  культуры  будущего  художника-педагога.  Важную  роль  здесь  играют  межпредметные  связи, 

способствующие установлению содержательной, понятийной, методической, ценностно-смысловой связи 

между учебными  предметами,  что  позволит  формировать  коммуникативную  компетенцию  не только  на 

предметах  теоретического,  но  и  практического  циклов.  Уже  сегодня  происходит  переосмысление  роли 

учителя  рисования  как  такового,  в  художника-педагога,  подразумевающего  творческую  личность, 

способную реализовать себя и как художник и как педагог. Так, бакалавры  изобразительного искусства,  в 

условиях формирующейся  12-летней  школы должны  быть  готовы  и  к  преподаванию  «Мировой  художе­

ственной культуры».  Исходя  из  выше сказанного,  формирование  коммуникативной  компетенции  нужда­

ется  в  педагогической  поддержке  при  подготовке студентов  к  профессиональной деятельности,  на  фоне 

общего падение уровня  грамотности  и  речевой культуры молодежи,  является  актуальной  проблемой для 

многих специальностей,  в том числе и для студентов педагогических вузов.

Когда человек прячась  за различными техническими средствами коммуникации, лишает себя  возмож­

ности воспитывающего влияния диалога в его философском понимании: общаться, вести диалог, а значит 

-------------------------------------------------------------------- —

 

50  ----------------------------------- ;----- ---------------------------------Абай атындагы Қаз¥ПУ-ніц Хабаршысы,  «Жас галым.  Іздеиістер.  Мэселелер,  Зерттеулер» сериясы, №1(5),  2015 ж.

уметь  слушать  и  понимать  друг  друга  в  масштабах  народов,  стран,  разных  культур.  Интересна  с  этой 

точки зрения теория  коммуникативного действия Хабермаса.  В своей теории он рассматривает коммуни­

кацию  как  согласие  друг  с  другом.  Вводит  понятие  мюнданного  (Mundigkeit)  диалога,  или  дискурса, 

когда  дискурс  достигает  известной  стадии  зрелости  и  покидает  стадию  недостаточного  совершенства, 

инфантильности  (т.е. детскости  в рационально-лингвистическом  смысле).  Примером  мюнданного диало­

га, или дискурса, является беседа учителя и учеников. Далеко не всегда усилия учителя достигают успеха; 

в  таком  случае  участники  диалога  не  выявили  истины,  не  поняли  друг  друга.  Возможно,  учителю  не 

удалось довести до сознания ученика изучаемый материал. Только в том случае, когда участники диалога 

выработали  совместное,  да  к  тому  же  еще  и  действенное  общее  мнение,  -   налицо  дискурс.  Дискурс  в 

идеале  (по  Хабермасу)  -   это  образец,  модель  выработки  коммуникативной  компетенции.  Конкретные 

дискурсы  могут быть более  или  менее успешными,  не  исключены споры, обиды,  несогласия (дисконсен- 

сусы). Для Хабермаса важнейшее значение имеет сам факт актуальности дискурса. Именно в нем выраба­

тываются  правила  совместного  общежития  людей.  Беда  людей  состоит  не  в  том,  что  они  в  обществе, 

якобы, теряют свою индивидуальность; совместное житие людей может быть более или менее успешным 

и  счастливым,  мукой  же  оно  становится  только тогда,  когда  страдает  недостаточной  коммуникативной 

зрелостью.  Дискурс  выступает  языковой  деятельностью,  открывающей  подступы  к  науке,  искусству, 

технике и труду [ 1 ].

Философски  озвученная  проблема  задает  глубокое  понимание  сущности  вещей,  находит  отклик  в 

других  науках.  Так  в  педагогике  возник  коммуникативный  подход  в  обучении,  зародившийся  в  рамках 

теории  языка  он  вышел  за  ее  пределы  и  применяется теперь  не  только  в  обучении  языкам.  В  контексте 

компетентностного, личностно-деятельностного подходов  коммуникативное  обучение ориентировано  на 

межличностное  взаимодействие  в  учебно-воспитательном  процессе,  где  в  центре  обучения  находиться 

обучающийся как субъект учебной деятельности.

А.В.  Хуторской дает следующие  определения:  Компетенция -  включает совокупность  взаимосвязан­

ных  качеств  личности  (знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельно­

сти по отношению к ним.  Компетентность -  владение, обладание  человеком соответствующей  компетен­

цией,  включающей  его  личностное  отношение  к  ней  и  предмету  деятельности  [2].  Согласно  иерархии 

образовательных  компетенций,  предложенной  А.В.  Хуторским,  коммуникативная  компетенция  является 

одной  из  составляющих  ключевых  компетенций  [прилож  1].  Коммуникативная  компетенция  включает 

знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событи­

ями,  навыки  работы  в  группе,  владение  различными  социальными  ролями  в  коллективе.  Обучающийся 

должен уметь представлять себя, подготавливать и проводить публичное выступление, вести дискуссию и 

участвовать  в  ней  и др.  Эго значит,  что данная  компетенция будет реализовываться в общении.  В  жизни 

большинства  людей  на  общение  затрачивается  до  70-80%  активного  времени  Трудно  не  согласиться  с В. О.  Ключевским,  писавшим,  что во всем,  где слово служит посредником между людьми,  а в преподава­

нии -  особенно,  неудобно как переговорить,  так и недоговорить,  ведь педагогическое общение  и речевая 

культура  являются  одними  из  слагаемых  педагогического  мастерства  [3].  Поэтому  так  важно  на 

протяжении  всего  периода  обучения  студентов  профессии  педагога  формировать  коммуникативную 

компетенцию.  Мы  решили,  опираясь  на  иерархию  образовательных  компетенций  А.В.  Хуторского, 

конкретизировать  ключевую  образовательную  коммуникативную  компетенцию  будущего  художника- 

педагога на уровне учебного предмета «Композиция»

Под предметной (композиционной)  коммуникативной компетенцией (ПКК) мы  понимаем личностное 

качество,  реализующееся  через  коммуникативное  взаимодействие  со  средой,  с  искусством,  со зрителем, 

обусловленное эстетическим отношением к миру. Структуру данной компетенции составляют:

- языковая компетенция (знание единиц языка и правил их соединения);

- предметная компетенция (активное владение лексикой,  включая  профессиональную терминологию);

- информативная компетенция (владение содержательным предметом общения).

Практическая деятельность  и общение человека являются  источниками развития образа  мира.  «Образ 

мира» - понятие, введенное в психологию, А.Н. Леонтьевым раскрывает проблему восприятия, заключаю­

щуюся  в  построении  в  сознании  индивида  многомерного  образа  мира,  образа  реальности.  Центральной 

категорией  художественного образования  является образ  мира.  Образ мира -  целостная,  многоуровневая 

система  представлений  человека  о  мире,  других людях,  о  себе  и  своей  деятельности.  В  понятии  образа 

мира  воплощена  идея  целостности  и  преемственности  в  зарождении,  развитии  и  функционировании 

познавательной сферы личности  [4]. Его проявление характеризует активность сознания личности, специ-

--------------------------------------------------------------------------- 5 ! -----------------------------------------------------------------------------


Вестник КазНПУ имени Абая,  серия «Молодойученый.  Поиски.  Проблемы.  Исследования», №1(5),  2015 г.

фические особенности человека и его бытия, взаимоотношение с миром и условия существования в мире. 

Образ  мира  является  результатом  работы  сознания,  осуществляющего  переход  объективного  мира  в 

субъективную реальность.

Педагог  с  помощью  слова  приобщает  учащихся  к  научной  истине  и  культуре.  По  мнению 

В.И.  Андреева одними из проблем, стоящих перед учителем нового тысячелетия являются:

- все более сложные, постоянно усложняющиеся проблемы повышения качества образования, гаранти­

рование высокого уровня образовательных стандартов, с чем сможет справиться лишь учитель, обладаю­

щий высокой профессиональной компетентностью;

- учителю  предстоит ставить и решать творческие и исследовательские задачи, то есть возрастает роль 

и значение творческих, исследовательских способностей учителя (творческая личность);

-  все  усложняющиеся  проблемы  воспитания  потребуют  от  учителя  более  высокого  уровня  интелли­

гентности,  возрастает роль и значение духовно-нравственного потенциала учителя  [5, с.  40].  Это значит, 

какие свойства  своего  «Я»  педагог передает своим ученикам,  зависит будущее  нашего  общества.  Богат­

ство человеческой культуры способен передать только, говоря словами А.В. Луначарского, образованный 

человек,  в  котором доминирует образ человеческий.  Образованный значит культурный.  Культура -  мера 

развития  человека -  усвоенные им ценности общественной жизни людей на протяжении всей их истории 

и  способ,  каким  человек  приобщается  к  ценностям.  Культура  воплощает  стиль  общения  и  поведения 

человека, характеризует не только образованность, но и  воспитанность,  интеллигентность - умение четко 

выразить  свою  мысль,  выслушать,  поступить  правильно,  в  соответствии  с  обстановкой.  Неоспоримыми 

ориентирами  в  поведении  человека являются духовные  ценности.  В  структуре  профессионально-педаго- 

гической  подготовки учителя  ценности занимают особое место, являясь основой,  на которую опираются 

все  остальные  компоненты  системы.  Ценности  здесь  -   это  духовные  феномены,  имеющие  личностный 

смысл  и  выступающие  ориентирами  человеческого  поведения,  формирования  и  развития  жизненных  и 

профессиональных установок педагогов  [6]. И тем актуальней становится  проблема реализации ценност­

но-ориентированного компонента в системе образования, когда в нашем с вами современном мире, где по 

мнению  философа  Л.Ю.  Писарчика  нарастает  тенденция  нигилизма  в  культуре.  Не  согласиться  с  ним 

трудно,  эта  идея  духовного  кризиса  человечества  вследствие  негативного  влияния  массовой  культуры 

находит свое отражение в трудах философов еще ХІХ-ХХ веков [7]. Отдельным столпом в образователь­

ной  системе  стоит  художественное  образование,  приоритетной  задачей,  которого,  является  духовно­

нравственное  развитие  ребенка.  Вопросам  художественно-эстетического  воспитания  детей  посвящены 

труды ученых:  Б.М. Неменского, B.C. Кузина Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Б.Т. Лихачева и др. Так 

Б.М.  Неменский  пишет  о  том,  что  цель  предмета  «Изобразительное  искусство»  «...формирование 

художественной  культуры  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  т.е.  культуры  мироотношений, 

выработанных поколениями.  Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливае­

мые искусством, должны  быть  средством очеловечения,  формирования  нравственно-этической отзывчи­

вости  на  прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве,  т.е.  зоркости  души  ребенка»  [8,  с.9].  Таким 

образом,  будущий художник-педагог должен уметь  просто и убедительно выражать свои мысли,  переда­

вая  своим  ученикам  национальные  и  общечеловеческие  культурные  ценности,  принимать  посильное 

участие  в  процессе  культурного  развития.  При  этом  быть  доброжелательным,  помогать  другим,  умеет 

слушать  и  слышать  других  и  иные  мнения,  независтлив,  не  стеснятся  спрашивать  и  учиться  у  других, 

чувствовать  себя  достаточно  сильным  и  уверенным,  стараться  решать,  возникающие  проблемы,  а  не 

избегать,  брать  на себя  обязательства  и  ответственность.  Все  это  относиться  к  ключевой  коммуникатив­

ной  компетенции,  которая  должна  формироваться  в  процессе  обучения  всех  дисциплин,  в  том  числе  и 

композиции.

Следовательно, формирование предметной коммуникативной компетенции должно осуществляться на 

базе  общих  коммуникативных  умений  общения,  непосредственной  и  опосредованной  межличностной 

коммуникации  в  коммуникативном  пространстве  учебного  процесса  по  композиции.  Она  способствует 

развитию  аналитического  мышления,  необходимого  в  исследовательской  деятельности:  умений  подби­

рать и анализировать специальную литературу,  пользоваться компьютерными  источниками  информации, 

анализировать  произведение  искусства,  умению  объяснять  и  отстаивать  свои  позиции,  как  в  устной 

форме,  так  и  в  письменной.  ПКК  будет  являться  залогом  успеха  при  защите  дипломного  проекта  и  в 

учебной  деятельности  следующей  послевузовской  ступени  системы  образования  и  в  профессиональной 

деятельности.Абай атындагы ҚазҮПУ-нің Хабаршысы,  «Жас галым,  Ізденістер.  Мэселелер.  Зерттеулер» сериясы, №1(5),  2015 ж.

1 Хабермас,  Ю.  Теория коммуникативного действия [Текст]: /Ю.Хабермас.// Вестник Московского университе­

та.  Серия 7:  Философия. -  1993 - № 4  -  Стр.  43-63.

2 Хуторской  А.В.  Ключевые  компетенции  и  образовательные  стандарты,  доклад  Электронный  ресурс  URL: 

http://www. eidos. ru/journal/2002/0423. htm

3 Введение  в  педагогическую  деятельность:  Учеб.  пособие  для  студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений 

/  А.С.  Роботова,  Т.В.  Леонтьева,  И.Г.  Шапошникова  и др.:  Под ред.  А.С.  Роботовой - М.:  Издательский  центр «Академия»,  2002.  - 208 с.

4 Краткий  психологический  словарь.  -   Ростов-на-Дону:  «ФЕНИКС».  Л.А.  Карпенко,  А.В.  Петровский, 

М.Г.  Ярошевский.  1998.

5 Орлов  А.А.,  Агафонова А.С.  Введение  в  педагогическую  деятельность:  Практикум  Учеб.-метод.  пособие  для 

студ.  выс.  пед. учеб.  заведений/ Под. ред. А.А.  Орлова. -  М.: Издательский центр «Академия»,  2004. - 2 5 6  с.

бАзбукина,  Е.Ю.,  Волошина Л.В. Духовные  ценности  и личностный  потенциал  педагога Вестник  ТГ11У (TSPU 

Bulletin).  2013.  4 (132) http://cyberleninka.rU/article/n/duhovnye-tsemosti-i-lichnostnyy-potentsial-pedagoga

Писарчик  Л.Ю.  Дилемма  современной  культуры:  технократизм  ши  духовность?  /7  [Электронный  ресурс]:Вестник 

Оренбургского 

государственного  университета. 

-   2004. 

-  

№10. 

-  

С. 

13-21. URL:

http://vestnik osu. ги/2004_10/2. p d f

8  Уроки  изобразительного  искусства.  Поурочные разработки.  1-4  классы  /   Б.М.  Неменский,  Л.А.  Неменская, 

Е.И.  Коротеева и др.; Под ред.  Б.М.  Неменского.  - 2 - е  изд.  -М .: Просвещение,  2013.  -2 4 0  с.

Түйін.  Макала  көркем  педагогика  аясында  студентгердің  коммуникативтік  кұзыретін  куру  мәселесін  ашады, 

окушылардың төмен сөйлеу мәдениеті туралы айтылады, «құзырет»,  «құзыретгілік» түсінігіне анықтама беріледі.

Коммуникативті  құзыреттілік  болашақ  суретші-педагогтың  кәсіби  мәдениетінін  ажырамас  қңэамдасы  болып 

табылатын жеке қасиеті ретінде каралады.  «Композиция» пэні аясында пәндік  коммуникативтік  күзыреттілік мазмұ- 

ны  нактыланады.  Макалада  суретші-педагогтардың  көркем  білімінің  орталык  санаты  ретінде  студентгөр  әлемінің 

кұндылықты-мағыналық кұраушысы туралы, оның орта білім беру жүйесіндегі рольі туралы айтылады.  Коммуника- 

тивтік кұзыретгілікті  кұру мәселесі лексиканың бірлескендігі, өз ойын жеткізе алмау,  жұрт алдында сөйлеуге қорку, 

сленгті  қолданумен сипатгалатын жастардың сөйлеу мәдениетінің заманауи ахуалы аясында өзекті болып табьшады. 

Материалдық  кұндылыктарды  руханидан  жоғары  койып,  тұгынушы  мәдениетін  көпшілікке  тарататын  бұқаралык 

ақпарат  құралдары,  кітап  окуды,  элеуметгік  желілерде  күн  өткізумен тікелей  нақты  қарым-қатынасты  ауыстыру  да 

өзінің кері әсерін тигізеді. Осының бэрі жалпы адамның мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

Басты   сөздер  және  ф разалар:  көркем  білім,  әлем  бейнесі,  композиция,  кұндылықты-магыналық  күраушы, 

коммушжативтік кұзьфеттілік, суретші-педагог

Summary.  The  article  reveals  the  problem  o f communicative  competence  formation  o f students  in  scope  o f artistic 

pedagogy. It tells on low level o f speech culture o f the students, gives the definitions of "competence", "competency".

Communicative  competence  is  reviewed  here  as  personal  feature,  which  is  an  integral  part  of professional  culture  of a 

future  artist-teacher.  The  content  o f object  communicative  competence  is  determined  in  scope  o f discipline  ‘Composition’. 

The  article  tells  on  axiological  students’  world  image  making  element  as  the  main  category  for  art  education  o f artists- 

teachers;  as  well  it  tells  on  its  role  in  the  system  of  secondary  education.  The  problem  o f  communicative  competence 

formation  is  urgent  on  a background  of the  current  state  of young people’s  speech  culture,  which  is  characterized by  poor 

vocabulary,  inability  to  express  their  thoughts,  fear  of public  speaking,  use  o f slang.  Mass  media  have  negative  effect  too, 

because  they  promote  consumer  culture,  putting  materia!  valuables  before  spiritual  ones;  reading  books  and  real  life 

communication  are replaced  with  surfing the  social  networks.  All  these  factors  affect  the  formation  o f general  culture  of a 

human.

Key  words  and  phrases:  art  education,  world  image,  composition,  axiological  element,  communicative  competence, artist-teacher
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет