ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук


деген  жолдарындағы  «багыста»  сөзі  арнау,  багыштау,  багыш  етужүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет2/12
Дата09.01.2017
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

деген  жолдарындағы  «багыста»  сөзі арнау,  багыштау, 

багыш  ету

 

мағынасында жұмсалған.  Бір  қарағанда  бүл  сөзді  окказионализм  деуге  болады.  Өйткені,  сол 

кезең  қаламгерлері  тілінде  мүндай  тілдік  бірліктердің  колданылмаганын,  тек  І.Жансүгіров  поэзиясынан 

орын  алғанын  көреміз.  Бірақ,  бүл  -   қаламгер  тілінде  қолданыс  тапқан  жергілікті  тілдік  бірлік.  Демек, 

І.Жансүгіров  тілінде  жалпыхалыққа  ортақ  «багыштау»  лексемасы  емес,  белгілі  аймаққа  тэн  жергілікгі 

ерекшеліктің де орын алганы аңгарылады.

Әдеби тіл дамуына  оң ықпал  ететін белгілі бір қаламгер туындыларында жергілікті  тілдік ерекшелік- 

тердің үшырасуы ең алдымен,  эр  алуан көркемдік мақсат қажеттілігінен туындаса, екіншіден, сол  қалам- 

гердің туып-өскен аймағындагы халықгың тарихы,  тұрмыс-тіршілігі  мен басқа аймақгардағы тіл  иелері- 

мен  түрлі  қарым-қатьшастары  негізінде  қалыптасқан  тілінің  өзгешелігінде  жатыр.  Біз  қарастьірган 

І.Жансүгіров  поэзиясында  белгілі  бір  аймақга  ғана  қодданыс  тапқан  жергілікті  сөздер  ешбір  мотивсіз 

қолданыстар  емес,  керісінше,  ақын  олардың  жалпыға  ортақ  еипат  алуьш,  түсінікгі  болуын  көздегені 

аңғарылады.

Қорьгга айтқанда, «эдеби тіл деп  белгілі  бір тілдік дәстүрге негізделіп, әбден қырланған,  нормаланған, 

көпшілікке ортақ сипат алған, ауызекі сөйлеу жэне жергілікті ерекшеліктерден жоғары көтеріліп, комму­

никативен,  эмотивтік,  куммулятивтік  қызмет  атқаратын  тіддік  үрдіс»  десек  [9,  150  б.],  ақын  поэзиясы 

тілінен көрініс тауып,  ерекше  реңк  иеленген  жергілікті тілдік бірліктердің басым  көпшілігі  қазіргі таңда 

әдеби тіл деңгейіне көтерілген үлт тілінің байлығьша айналып отыр. Бұл -  әдеби тілдің дамуына айрықша 

үлес  қосқан  қарымды  қаламгер  І.Жансүгіров  поэзиясы  тілінің ерекшелігімен,  ақын танымының даралы- 

гымен байланысты құбылыс./  

Сыздыц Р. Ғылыми таным үзіктері. 

II 

том.  - Алматы: Кие, 2009. -  536 б.

2 Балақаев М. Қазақ тіл білімінің мәселелері

 / /  

Вопросы казахского языкознания. -  Алматы: Арыс 2008. -  592 б.

3 Сыздъщ Р.  Тічдік норма жэне оның қалыптануы (кодификациясы).  - Астана: Елорда, 2001. -  230 б.

4 Қазац тілінің диалектологиялық сөздігі.  - Алматы: Ғылым,  1969, - 426 б.

5 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.  - Алматы: Ғылым,  1985.  8 том. -5 9 1  б.

6 Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі.  - Алматы,  1968.

  -  

266 б.

7

 Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі мэселелері // Вопросы казахского языкознания. -Алматы: Арыс, 2000. -  621 б.

8 Балақаев М. Қазақ тілінің стилистикасы. -  Алматы,  1966. -  25 б.

9 Сыздық Р. Ғылыми таным үзіктері.  III том.

  -  

Алматы: Кие,  200. -  368 б.

Резюме. 


В  данной статье рассматривается  поэтическое  произведения И.Жансугурова и 

его 


влияние  в литератур­

ный  язык.  Употребление  языковых  единиц  в  поэзии  И.Жансугурова  занимает  обширное  место  в  литературном 

языке. Поэт на языке народа вырабзтывает новый вид и новые свойства.

Ключевые слова: 

литературный язык, письменная форма, образность, цель автора

------------------------- ------------------------------------- -- 

9  ----------------------------------------------------- -------------

Абай атындагы ҚазҮПУ-нщ Хабаршысы,  «Жас голым. Ізденістер.  Мэселелер.  Зерттеулер» сериясы, №1(5),  2015 ж.


Вестник КазНПУ имени Абая,  серия «Молодой ученый.  Поиски.  Проблемы.  Исследования»,  №1(5),  2015 г.

Summary. 

This  article  discusses the poetic  works  I.Zhansugurov  and  its influence  in the  literary  language.  The  use of 

linguistic units in poetry I.Zhansugurov takes place in a vast literary language. Poet in the language of the people generates a 

new look and new features.

Keywords: literary language, the written form, imagery, goal author

УДК 304.5ПОЛИЯЗЫЧИЕ -  ОСНОВА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО КАЗАХСТАНА

В.Е. Абаев -  доцент КазНПУ им. Абая,  к.п.н

В статье мы рассмотрели вопросы: что такое полиязычная компетенция и поликулътурная личность, а также были 

определены положительные стороны данных понятий в процессе образования. Данные вопросы представляют значи­

тельный интерес, особенно в  настоящее время,  поскольку история общества показывает, что процветание общества 

зависит не только от экономики и техники и даже  не от общей культуры, а от культуры слова.  Авторы считают,  что 

подготовка разностороннего  специалиста,  обладающего  высоким  уровнем  культуры  (в  том  числе  и  культурой  сло­

ва)  -   главная  проблема  образования  сегодня.  Утверждается,  что  важнейшей  стратегической  задачей  образования 

Казахстана  является,  с  одной  стороны,  сохранение  лучших  казахстанских  образовательных  традиций,  с  другой, 

обеспечение  выпускников  школ  международными  квалификационными  качествами,  развитие  их  лингвистического 

сознания, в основе которого -  овладение государственным, родным и иностранными языками.

Как  уже  отмечалось,  компетенция  полиязычия  может  рассматриваться  не  только  как  владение  несколькими 

иностранными  языками,  но  и  как  способность  к  изучению  иностранных  языков,  владение  «чувством  языка», 

желание и умение самостоятельно изучать иностранные языки.

Ключевые слова: полиязычие, полиязычная компетенция, поликультурная личность, высокий уровень культуры, 

языковая  политика,  лингвистическое  сознание,  иностранные  языки,  государственный  язык,  двуязычие,  межнацио­

нальное общение

Социальное  становление  человека  происходит  в  процессе  обучения  в  школе,  и  «образование  (в 

широком  смысле)  выступает  как  средство  социального  наследования,  т.е.  специально  организованной 

передачи  из поколения  в  поколение социального опыта и  включение  подрастающего поколения  в жизнь 

общества»  (1).  Культурная  программа о триединстве  языков  и государственный проект «Интеллектуаль­

ная нация-2020» направлены на решение указанных выше проблем.  «Программа «Триединство языков»  в 

РК»,  как  и  другие  основополагающие  программные  документы  языковой  политики  РК,  базируются  на 

принципе  признания  национальной  идентичности  и  культурной  самобытности  народов  и,  прежде  всего, 

казахского  народа.  Эта программа уже реализуется  в  государственной  системе обучения  и  воспитания  с 

целевой задачей формирования поликультурной, полиязычной и конкурентоспособной личности (2).

Расставляя  приоритеты  в сфере образования,  Президент в  своем  Послании  народу  Казахстана «Стра­

тегия  «Казахстан-2050»:  новый  политический курс состоявшегося государства»  отметил,  что Казахстану 

необходимо переходить на новые,  инновационные методы дошкольного образования, и главное -  обеспе­

чить повсеместное внедрение трехъязычия.

Идея  Нурсултана  Назарбаева  о  трехъязычии  продиктована  интеграцией  нашей  страны  в  мировое 

сообщество  и  желанием  преодолеть  языковой  барьер.  Президент  заметил  в  своем  Послании  народу 

Казахстана:  чтобы  стать,  развитым  конкурентоспособным  государством,  мы  должны  стать  высоко­

образованной  нацией.  В  современном мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно. 

Наши  граждане  должны  быть  готовы  постоянно  овладевать  навыками  работы  на  самом  передовом 

оборудовании  и  самом  современном  производстве.  Необходимо  также  уделять  большое  внимание 

функциональной грамотности  подрастающего  поколения.  Это важно,  чтобы  наши дети  были адапти­

рованы к современной жизни.

Когда-то  великий  Абай  мечтал  о  повышении  уровня  казахской  культуры  и  литературы  до  уровня 

русской и европейской. Это стало огромным достижением страны. Но Президент, учитывая реалии совре­

менного  мира,  поставил  новую,  более  сложную  задачу  -  ввести  в  практику трехъязычие.  К  сыгравшему 

свою  позитивную  роль  русскому  языку  добавляется  английский,  который  поможет успешно  овладевать 

новыми технологиями,  раздвигать  границы бизнеса.  Но  это ни  в коей мере  не  ограничивает применение 

русского языка, о чем еще раз сказал Президент на встрече с общественностью Карагандинской области 2 

декабря 2012  года:  «Постепенно  казахский  государственный язык будет главным  языком  страны.  И этот 

язык  будет  всех  объединять  и  делать  всех  равными.  А  русский  язык  нам  всем  надо  знать,  потому  что 

казахи через русский язык вышли на мировую культуру».

------------------------------------------------------------------- 10  ----------------------------------------- ,------------ ---------------


I

Абай атындагы Қаз¥ПУ-нің Хабаршысы,  «Жас галым.  Ізденістер.  Мэселелер.  Зерттеулер» сериясы, №1(5),  2015 ж:

»  Говоря о пользе трехъязычия, Н.Назарбаев подчеркнул:  «Это не праздный вопрос. Что такое функцио­

нальная  грамотность!  Нам,  детям  нашим  надо знать  английский  язык.  Сейчас  в  любую  школу  прихожу, 

всё дети говорят на трех языках. Это правильный подход» (3).

' И можно сказать, что лед тронулся.  С целью создания  инновационной  полиязычной модели образова­

ния количество школ,  предоставляющих образовательные услуги на трех языках, увеличится с 33 до 700. 

В  средней  школе  предусмотрено  изучение  иностранного  языка,  начиная  с  первого  класса,  уже. в  2013- 

2014  учебном  году.  Планируется  и  создание  колледжей,  где  обучение  будет  вестись  на  трех  языках.  В 

высшем  и  послевузовском  образовании  также  поэтапно  начнет  внедряться  обучение  на  казахском, 

русском и иностранном языках.

Глава государства отдает много сил тому,  чтобы подрастающее поколение  имело широкие возможно­

сти для  получения  наилучшего образования:  реализуются  программы  «Балапан»  и  «Болашак»,  работают 

Интеллектуальные  школы,  Назарбаев  Университет.  Сегодня  в  шести  Назарбаев  интеллектуальных 

школах обучаются 4 тыс.  учеников,  есть 33  специализированные школы.  «Мурагер» с обучением на трех 

языках, контингент которых составляет около 5 тыс. учеников. Начатый с 2004 года в 32 школах экспери­

мент по изучению английского языка со второго класса в объеме двух часов в неделю теперь проводится 

уже  в  115  школах для  одаренных  детей  и  гимназиях,  где  обучаются  свыше  51  тыс.  человек.  Свыше  15 

тыс. детей в казахско-турецких лицеях получают образование на четырех языках.

Президент  озвучил  в  Послании  задачу:  приступить  к  переводу  нашего  алфавита  с  кириллицы  на 

латиницу, что создаст условия для интеграции в мир, даст толчок модернизации казахского языка, окажет 

воздействие на развитие отечественной культуры. Вместе с тем он предупредил, что этот процесс должен 

быть хорошо подготовленным  и взвешенным.  Здесь важно помнить,  что в XX веке на основе кирилличе­

ской  графики  наработан  огромный  пласт  литературного  и  научного  наследия  на  казахском  языке.  И 

важно, чтобы это народное достояние не было утрачено для последующих поколений казахстанцев.

Перевод  казахского  языка  на  латиницу  позволит  расширить  границы  его  использования  и  поможет 

поддерживать  отношения  со  всеми  тюркоязычными  странами,  обмениваться  научными  и  культурными 

достижениями,  литературой  Перевод  материалов  на  латинский  алфавит  расширит  информационную 

аудиторию,  привлечет к новым  проектам  молодежь  в  казахских  диаспорах Китая,  Турции,  Узбекистана, 

Туркмении  и  ряда  европейских  стран.  Конечно,  для  проведения  реформы  казахского  языка  нужно 

привлечь широкий круг ученых лингвистов  к составлению  обновленного  казахского алфавита  на совре­

менной  основе.  Наряду  с  этим  надо  будет  заняться  подготовкой  необходимой  учебной  и  методической 

литературы.

Отрадно,  что  такие  уважаемые  люди  литературы,  как  Мурат  Ауэзов  и  Олжас  Сулейменов,  которые 

ярко проявили себя как русскоязычные писатели,  поддержали  необходимость развития казахского языка. 

Так  О.Сулейменов  в  интервью  газете  «Айкын»  заявил,  что  будущее  казахского  народа  -   в  казахском 

языке. А то, что численность казахов в республике впервые достигла 65%, он связывает с победой незави­

симости  и  считает,  что  в  предстоящее  десятилетие  все  населяющие  Казахстан  народы  объединяются 

вокруг  казахского  народа  и  казахского  языка.  По  его  мнению,  овладеть  латинским  шрифтом  -  это  дело 

одной недели... И потом - это компьютер, это интернет...

Мы  знаем,  как  с  первых  дней  обретения  страной  независимости  Президент  неустанно  заботится  о 

сохранении  национального  наследия  казахов  и  дальнейшего  развития  языка,  культуры  и  традиций. 

Поэтому процесс внедрения трехъязычия ни в коем случае не должен обеднить и ограничить применение 

государственного  языка.  Наоборот,  при  поддержке  Президента  успешно  реализуется  государственная 

программа  «Культурное  наследие»,  которая  охватывает ряд важных и  широкомасштабных мероприятий 

по сохранению, изучению и популяризации лучших образцов казахской литературы как одной из важных 

форм утверждения духовной идентичности нации.

За  прошедшее  20-летие  в  казахскую  литературу  и  литературоведение  было  возвращено  творческое 

наследие  репрессированных  поэтов  и  писателей,  деятелей  движения  «Алаш»  -  Алихана  Букейханова, 

Ахмета Байтурсынова,  Мыржакыпа Дулатова,  Мустафы  Шокая,  Мухаметжана Тынышпаева,  Бакытжана 

Каратаева,  Халела  и  Джанши  Досмухамедовых...  Эти  образованнейшие  люди,  как  подчеркивает 

Н.А.  Назарбаев,  -  выпускники  высших  учебных  заведений  и  училищ  Петербурга,  Москвы,  Варшавы, 

Казани, Омска и Оренбурга.

И здесь хочется  провести  параллель:  сколько новых деятелей могут пополнить будущую элиту нации 

из  числа  тех,  кто  сегодня  обучается  по  президентской  программе  «Болашак»  в  престижнейших  вузах 

Нового и Старого света!

Лидер  нации  мечтает  о  том,  чтобы  эстафету  будущего  приняло  достойное  поколение.  Он  заметил:

-------------------------------------------------------------------   и

-------------------------------------------------- ----------------Вестник КазНПУ имени Абая,  серия «Молодой ученый. Поиски.  Проблемы.  Исследования», №1(5),  2015 г.

«Ответственная  языковая  политика  является  одним  из  главных  консолидирующих  факторов  казахской 

нации.  Казахский язык  - это  наш духовный стержень.  Главная задача - развивать его,  активно  используя 

во  всех  сферах.  Мы  должны  оставить  в  наследство  нашим  потомкам  современный  язык,  в  котором  к 

опыту многих поколений наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след.  Это задача, 

которую должен самостоятельно решать каждый уважающий себя  человек.  Государство,  со своей сторо­

ны,  многое  делает  для  укрепления  позиций  государственного  языка.  Необходимо  продолжить  реализа­

цию комплекса мер по его популяризации».

Ключевая  роль  в  реализации  этой  многогранной  задачи  принадлежит  национальной  интеллигенции. 

Мы  вступаем  в такой  период развития  нашей  государственности,  когда вопросы духовного будут иметь 

не меньшее значение, чем вопросы экономического, материального порядка.

Наш  народ богат святыми устоями  степной  морали,  вошедшими  в  золотое  наследие,  национальными 

традициями,  богатейшими  сказаниями  и  примерами  беззаветного  служения  народу.  Ведь  издревле  для 

казахов  идеалом  служили  героические  батыры,  мудрые  сказители  и  бии,  самоотверженные  ханы,  для 

которых превыше всего была беззаветная любовь к Отчизне, воспеваемая поколениями степных акынов.

Поэтому  огромным  читательским  интересом  пользуется  историческая  проза  А.Нурпеисова, 

А.Кекилбаева,  Ш.Муртазы,  М.Магауина, ТАбдикова, О.Бокеева, Д.Досжана и других авторов.  Писатели 

выносят  на  суд  современного  читателя  новое  прочтение  истории,  свое  открытие  современности  и 

размышления  о времени.  Так выполняется наказ  Президента создавать  новых героев нашего  времени,  на 

которых  должна  ориентироваться  молодежь.  Сам  Нурсултан  Абишевич,  обращаясь  к  молодым,  дал 

доброе напутствие:  «Вы -  воплощение  всех наших надежд на будущее.  Все,  что делается нами сегодня,  - 

делается для вас. Большинству из вас столько же лет, сколько нашему независимому Казахстану. А к 2050 

году  вы  -  уже  зрелые  граждане,  принявшие  участие  в  исполнении  этой  программы.  Дальнейший  путь 

страны определять  вам.  Вы воспитаны  в условиях независимости  - того,  чего не было у нас. Ваше новое 

независимое  мышление  -  это  фактор,  который  поведет страну  к  новым  целям,  кажущимся  нам  сегодня 

далекими и недосягаемыми» (4).

Но  перспективы будущего  Казахстана видны уже сегодня.  И  мы  с  полным  основанием  можем  разде­

лить уверенность  нашего  Президента  в том,  что  казахстанцы  2050  года будут обществом  образованных, 

свободных людей, говорящих на трех языках. И, прежде всего, это будут граждане мира и патриоты своей 

страны с сильной экономикой, высокой духовной культурой. И тогда мечты станут явью.

Итак,  мы считаем,  что обновление содержания образования  и реализация  соответствующих программ 

обучения  позволит подготовить  образованных,  нравственно-воспитанных,  физически развитых  молодых 

людей,  владеющих  несколькими  языками,  готовых  к  межкультурному  взаимодействию,  способных  к 

саморазвитию  и  адаптации  в  быстро  меняющимся  социально-  экономическом  и  информационным 

пространстве.

1 Краевский В.В., Хуторской А. В.  Основы обучение. Дидактика и методика.  - М. : Академия, 2007.

2 Кундыбаева  М.  «Трехъязычие  как  основа  формирования  полиязычного  специалиста».  Білім  -   образование  -  

2013 -№3, - С.  12-15.

3 «Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А.  Назарбева народу Казахстана». 2012 -102 с.

4«Казахстанская правда» 2013, 26 январь. №30-31,

  - 

С.  3-5.

5 http.V/perevod. name/skolko-mozhno-viuchit-yazikov/

6 http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id-10001788

Түйін. Мақалада біз «көптілділік кұзіреті жэне көпмәдениетгі тұлға дегеніміз не?» деген сұрақгарды карастырыл, 

бұл  ұғымдардың  білімберу  үрдісіндегі  жагымды  жактарын  антыктадық.  Бұл  сұрақтар  әсіресе  қазіргі  кезде  үлкен 

қызығушылык  тудырады.  Себебі,  коғам  тарихы  қоғамның  гүлденуі  экономикага  немесе 

техник

ага,  тіпті  жалпы 

мәдениетке емес, сөз мәдениетіне байланысты екенін көрсетеді.

Авторлардың  пікірінше,  жоғары  деңгейлі  мәдениеті  бар  (оның  ішінде  сөз  мәдениеті)  жан-жақты  маманды 

даярлау - бүгінгі таңда білімберудің басты мәселесі болып табылады.

Мақалада қазақстандык білімберудің стратегиялық басты  мақсаты болып,  бір жагынан ең мықты  қазақстандық 

білімберу дәстүрін сактау  болса,  екінші  жагынан мектеп тулектерін халыкаралық біліктілік сапасымен  камту және 

оларда мемлекетгік тілді, ана тілін және шет тілдерін игеру негізінде лингвистикалык сана-сезім калытастыру болып 

табылады деп баяндалады.

Жогарыда айтылгадай, көптілділіктін кұзіретгі тек бірнеше шет тілдерін білу деп кана емес, сондай-ак шет тілде- 

рін игеруге кабілеттілік, «тіл сезімінің» болуы, өз бетінше шет тілдерін игеруге деген кұлшынысы мен қабілеттілігі- 

нің болуы деп қарастырылады.Түйін  сөздер:  кептілділік,  көптілді  кұзірет,  көпмәдениетгі  тұлга,  мәдениетгің  жоғары  деңгейі,  тіп  саясаты, 

лингвистикалык сана-сезім, шет тілдер, мемлекеттік тіл, екітілдік, халықаралык қатынас 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12

 --------------------------- -------------------------------------------- *------------------------------------------------------------------------------

Абай атындагы ҚтҮҒІУ-нің Хабаршысы,  «Жас галым.  Ізденістер.  Мэселелер.  Зерттеулер» сериясы, №1(5), 2015 ж.

Summary.  In article we considered questions:  what is the polylingual competence and the polycultural personality, and 

also positive sides of these concepts of education process were defined. The matters represent considerable interest, especially 

now as the history of society shows that prosperity of society depends not only on economy and equipment and even not qn 

the general culture, and on culture of the word. Authors consider that training of the versatile expert possessing the high level 

of culture  (including  culture  of the  word)  -  the  main  problem  of education  today.  It  is  claimed  that  the  most  important 

strategic problem of formation of Kazakhstan is, on the one hand, preservation of the best Kazakhstan educational traditions, 

with  another,  providing  graduates  of schools  with  the  international  qualification  qualities,  development  of their  linguistic 

consciousness, at the heart of which -  mastering state, native and foreign languages.

As  it was  already  noted,  competence of a multilingualism  can be  considered not only  as  knowledge  of several  foreign 

languages,  but  also  as  ability  to  learning  of foreign  languages,  possession  of  "feeling  of  language",  desire  and  ability 

independently to learn foreign languages.

Keywords:  multilingualism,  polylingual  competence,  polycultural  personality,  high  level  of culture,  language  policy, 

linguistic consciousness, foreign languages, state language, bilingualism, international communication

ӘОЖ 82-1/9

ҚАЗПТІҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ЛИРИЗМ ЖЭНЕ MIHE3

i

Ж.Ш. Саметова -А бай атындагы Қазац ұлттық педагогикалықуниверситетініңмагистр,  оқытушысьі

Лирюм  қазіргі  казақ прозасының соңгы  онжылдыктагы  негізгі  сипатгардың бірі.  Суреткер үшін  керемет қиын 

нәрсе  «адамның  жаны  мен  жүрегіндегі  көзге  ілінбес  көп  иірімдерді»  табу,  тану  жэне  жазу.  Казак  прозасындагы 

ерекше  назар  аударуды  қажет  ететін  де  жайттардың  бірі  -   осы  мінез  мәселесі.  Өйткені,  көркем  шығарма,  оньщ 

ішінде әңгіме жанры да өмір шындыгын қалай болса солай, талғамсыз, тарихи жағынан негізсіз етіп алмай, белгілі 

бір жайды белгілі бір қоғамдық-әлеуметтік орта шындығына сай, тарихи жагынан нактылы алып суреттейді. Демек, 

мінез жоқ жерде тарихи оқиға, әлеуметгік жағдай шындығы көрінбейді де,  керісінше әлеуметгік орта, оның шынды- 

ғы ашылмаған жерде мінез жоқ.

Бұл макалада лиризм казақ прозасына тән сипаттама екендігі айтылады. Қазіргі прозаиктердің бірнеше эстетика- 

лык ой сараптамаларына айрықша назар аударылады.
жүктеу 1.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет