ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук


Абай атындагы Қаз¥ПУ Хабаршысы «Жас галымдар»жүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет12/12
Дата09.01.2017
өлшемі1.01 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Абай атындагы Қаз¥ПУ Хабаршысы «Жас галымдар» 

сериясыныц гылыми мақалаларды қабылдау ЕРЕЖЕСІ

Абай  атындагы  Қаз¥П У   Хабаршысы  «Жас  галымдар»  сериясывдағы  мақалалар  коғамдық  жэне 

жаратылыстану,  педагоика  мен  әдістеме  ғылымы  багыпарындагы  гылыми  зерттеулердегі  жаңалықгар 

мен өзекті мэселелерді қамтиды. Хабаршы «Жас галымдар» сериясына 40 жасқа дейінгі жас зерттеушілер 

мен гылымга бейімі бар студенттердің гылыми мақалаларын жариялайды.

Мақала  көлемі  кестелерді,  суреттерді,  пайдаланылган  эдебиетгер  тізімін  жэне  негізгі  мэтін  алдында 

жазылатын  түйінді  қосқанда  15  беттен  аспауы  кереіс.  Мэтін  Microsoft  Word  редакторында  Times  New 

Roman  14  пт әрпімен,  аралық  1  интервалмен,  үстіңгі жэне астыңгы жақгарынан -  2 см;  сол  жагынан -  3 

см және оң жагынан -   1,5  см  қалдырылып теріледі.  Бірінші беттің ортасына қалыпты әріптермен автор- 

дың  аты-жөні,  оның  астына  мақаланың  аты,  төменіректе  жай  жақшаның  ішінде  жұмыс  орындалган 

ұйымның аты мен қаласы жазылады.

Суреттер  саны  5-тен  аспауы  керек  (биология,  физика-математика,  химия  салалары  бойынша  10-нан 

аспауы керек) жэне илл юстраци ял ар (графиктер, схемалар, диафаммалар) компьютерде сальшуы керек.

Барлық  формулалар  мен  символдар  (математикалық,  физикалық,  химиялық)  Microsoft  Equation  жэне 

Microsoft Word редакторында теріліп, нөмірленіп, сілтемелер жасалады.

Әдебиеттерге  жасалган  сілтемелер  тік  жақшамен  [1,  15  б.]  көрсетіледі.  Пайдаланьшган  эдебиеттер 

тізімі төмендегіше жазылады:

Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. -Алматы: Сөздік-Словарь, 2005. - 440 б.

Хасанов  Ғ.Қ.  Қазақ  тілінің  лексикалық  синтагматикасы:  Ғылыми  монография.  -Алматы:  Үшқиян, 

2009. -488 б.

Қоянбекова  С.Б.  Қазақ тілі  экспрессивтік  стилистикасының  негіздері.  Фил.  гыл.  док...  дис.:  10.02.02. 

Қолжазба. - Алматы: Абай ат-гы ҚазҮПУ, 2008. - 346 б.

Шойбекова Ғ.Б.  Үлтгық танымның  сөз  тудырудағы  рөлі  // Академик  Ә.Т.  Қайдар  жэне  тіл  білімінің 

мэселелері. - Алматы, 2004. - 204-207 бб.

Мақала төмендегі құжаттармен қоса екі данада және CD дискімен қабылданады:

1. Түйін (1/3 кем емес) екі тілде (қазақша-агылшынша немесе орысша-агылшынша);

2. Жеке парақга автор жөнінде толық мәлімет көрсетіледі (аты-жөні, гылыми дәрежесі, гылыми атагы, 

жұмыс орыны, мекен-жайы, телефоны, факсы, e-mail-ы).

3.  Студентгер  мақаласын  жіберген  жагдайда  (студентгің  аты-жөні,  оку  орыны  мен  факультеті, 

мамандыгы,  гылыми  жетекшісінің  сараптама  пікірі,  мекен-жайы,  телефоны,  факсы,  e-mail-ы;  гылыми 

жетекшісінің  аты-жөні  мен  гылыми  дәрежесі,  гылыми  атагы,  жұмыс  орыны,  мекен-жайы,  телефоны, 

факсы, e-mail-ы).

• Редакцияга тускен гылыми мақалалар рецензияланбайды. Қолжазба қайтарылмайды.  Көшіріп басқан 

жагдайда «Хабаршыга» сілтеме жасау міндетті.

• Жарияланган материалдардың нақгылыгына авторлар жауап береді.

• Ғылыми пікірлер мен толгамдар редакция көзқарасымен сэйкес келе бермейді.

• Хабаршы  «Жас  галымдар»  сериясына  40  жасқа  дейінгі  жас  зертгеушілер  мен  гылымга  бейімі  бар 

студенттердің жұмыстары қабылданады.Абай атындагы ҚазҮПУ-нің Хабаршысы,  «Жас галым.  Ізденістер.  Мэселелер.  Зерттеулер» сериясы, №1(5),  2015 ж.

Правила приема научных статей в журнал 

«Вестник КазНПУ имени Абая» серия «Молодые ученые»

Статьи ихз серии «Молодые ученые» журнала «Вестник КазНПУ имени Абая» охватывает актуальные 

вопросы научных исследований в области общественных и естественных наук,  а также в области  методи­

ки  преподавания.  В  серии  Вестника  «Молодые ученые»  публикуются  работы  молодых исследователей в 

возрасте до 40 лет и студентов, склонных к исследовательской работе.

Статья представляется в двойном экземпляре. Размер статьи не должен превышать  15  страниц (от 6-ти 

страниц), включая таблицы, рисунки,  аннотацию в начале статьи  перед основным текстом (аннотация до 

1/Зстр.  через  1  интервал,  12  пт  ),  список  литературы,  напечатанных  в  редакторе  Word,  шрифтом  Times 

New  Roman 14  пт,  с  пробелом  между  строк  1  интервал,  поля  -  верхнее  и  нижнее  -   2  см,  левое  -   2  см, 

правое  -   2  см.  Количество  рисунков  не  более  пяти  (для  серий  биологическая,  физико-математическая, 

химическая - не более  10). К статье прилагается:

-  к  статье  необходимо  приложить  аннотацию  (не  менее  1/3  стр.)  на  двух  языках  (на  казахском  и 

английском или на русском и английском)

-  на отдельной  странице  и  сведения  об  авторах  (Ф.И.О.,  ученая  степень,  ученое  звание,  адрес,  место 

работы, телефон, факс, e-mail).  Далее посередине страницы прописными буквами (курсивом) инициалы и 

фамшіии  авторов,  ниже  также  посередине  заглавными  буквами  -  название  статьи;  затем  посередине 

строчными  буквами;  в  круглых  скобках  -  название  организации  (ий),  в  котором  выполнена  работа,  и 

город. Прилагается электронный вариант на CD-диске.

-  в случае подачи статьи к  публикации студентами необходимо указать:  ФИО студента,  название вуза, 

факультет,  специальность,  аналитический  отзыв  научного  руководителя,  адрес,  телефон,  факс,  e-mail; 

ФИО и ученую степень, ученое звание, мето работы, адрес, телефон, факс, e-mail научного руководителя.

-   иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы)  должны  быть  выполнены  на  компьютере  или  в  виде 

четких чертежей, выполненных тушью на белом листе формата А4

-  математические формулы в тексте должны быть набраны как объект Microsoft Equation.

Химические  формулы  и  символы  должны  быть  набраны  при  помощи  инструментов  Microsoft  Word.

Следует нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссыпки.

- ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере упоминания [1,15с.]. 

Список литературы оформляется следующим образом:

Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. -  М.: Просвещение,  1963, - 255 с.

Аверьянов А.Н. Динамика противоречий // Вопросы философии.  1976. №5.

Гумбольдт В. Фон. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс,  19857 451  с.

В случае переработки статьи по  просьбе редакционной коллегии журнала датой поступления считает­

ся  дата  получения  редакцией  окончательного  варианта.  Если  статья  отклонена,  редакция  сохраняет  за 

собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения.

• Научные  статьи,  поступившие  в  редакцию,  не  рецензируются.  Рукописи  не  возвращаются.  При 

копировании материалов обязательная ссылка на журнал «Вестник».

• За достоверность материалов ответственность несут авторы.

• Научные отзывы и рецензии могут не соответствовать мнению редакции.

• К публикации в серии Вестника «Молодые ученые» принимаются работы молодых исследователей в 

возрасте до 40 лет и студентов, склонных к исследовательской работе.
жүктеу 1.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет