ОӘК отырысындажүктеу 5.14 Kb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата09.04.2017
өлшемі5.14 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
 
ОӘК отырысында  
БЕКІТІЛДІ 
«Тұран» Университеті» мекемесі 
Хаттама № __ «___»____ 2012 ж. 
ОӘЖ проректоры 
___________ А.А.Арупов 
 
 
«ҚАРЖЫ» КАФЕДРАСЫ 
ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
«Төлем жүйесін басқару» пәні бойынша 
 
 
Мамандық:               
6М050900 «Қаржы» (бейімдік бағыттағы, 
магистратура) 
ПОӘК авторлары 
(оқытушы):    
экономика ғылымдарының докторы 
 
профессор   
Сатпаев Т.С. 
экономика ғылымдарының кандидаты,  
«
Тұран» университетінің доценті   
Пралиева С. Ж. 
Кредиттер саны:                                   

Курс:  

Семестр:  

Оқыту технологиясы: 
Кредиттік 
Оқу бөлімі:                                            
күндізгі 
Оқыту тілі:  
қазақ 
Магистранттардың білімін 
бағалау жүйесі: 
 
балды-рейтингтік 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым  
 

 
«
Төлем жүйесін басқару» пәніне ПОӘК 6М050900«Қаржы» (бейімдік бағыттағы 
магистратура) мамандығының жұмыс оқу жоспары негізінде жасалған    
 
 
ПОӘК «Қаржы»  кафедрасының отырысында талқыланды 
«______»  ____________  2012 жыл.         Хаттама № ______ 
 
 
 
«
Қаржы» кафедрасының меңгерушісі,  
э.ғ.д.,профессор                                                                                Селезнёва И.В. 
 
 
 
 
2012-
2013 оқу жылына арналған  
пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  
 
Оқыту түрі: 
Күндізгі 
(1  
ж.о. ) 
Курс, оқу жылы 

Семестр 

Барлығы, кредит 

Жалпы еңбек жүктемесі, сағ. 
120 
Дәріс, сағ. 
15 
Тәжіриб, семинар сабақтары, сағ. 
15 
СОӨЖ , сағ. 
30 
МӨЖ, сағ. 
60 
Аралық бақылау, саны 

Қортынды бақылау түрі  
емтихан 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

 
 
 
 
 
МАЗМҰНЫ  
 
 
 
ПОӘК бойынша тіркеу мәліметтері 
көшірме 
1.
 
 
Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы 

2.
 
 
Силлабус(Syllabus)оқу бағдарламасы магистранттар үшін 
19 
3.
 
 
Пән бойынша тапсырманы орындау кестесі мен тапсыру мерзімі 
38 
4.
 
 
Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және 
таратылатын материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі) 
41 
5.
 
 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
89 
6.
 
 
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық 
90 
7.
 
 
Әдістемелік нұсқаулықтар және оны типтік есепте көрсету, есепті –
сызбалық, лабораториялық жұмысты, курстық жобаны (жұмыс) 
орындау 
91 
8.
 
 
Магистранттардың  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй 
тапсырмалары  мәтінін  теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру 
материалдары,  берілген  жұмыс  бойынша  тапсырманы  орындау,  еңбек 
сыйымдылығы мен әдебиеттерді ұсына отырып рефераттар мен басқа 
да үй тапсырмаларын орындау) 
95 
9.
 
 
Магистранттардың  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары 
(жазбаша  бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік 
дайындыққа сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 
101 
10.
 
 
Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің 
мазмұнына байланысты) 
102 
11.
 
 
Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 
103 
12.
 
 
Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы 
104 
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
ОӘК отырысында  
БЕКІТІЛДІ 
«Тұран» Университеті» мекемесі 
Протокол № ___ «___»____ 2012 ж. 
ОӘЖ проректоры 
___________ А.А.Арупов 
 
 
 
 
 
 
«ҚАРЖЫ» КАФЕДРАСЫ 
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Пәні:  «Төлем жүйесін басқару» 
Мамандық 6М050900 «Қаржы» (бейімдік бағыттағы, магистратура) 
 
  
ПОӘК авторлары (оқытушы):    
экономика ғылымдарының докторы 
 
профессор   
Сатпаев Т.С. 
экономика ғылымдарының кандидаты,  
«
Тұран» университетінің доценті   
Пралиева С. Ж. 
Оқу нысаны: 
күндізгі 
Кредиттер саны:  

Курс:  
1  
Семестр:  

Еңбек сыйымдылығы 
120 
сағат 
Дәріс, сағат 
15 
Тәжірибе,семинар сбақтары , сағат  15 
СОӨЖ, сағат 
30  
МӨЖ, сағат 
60  
Аралық бақылау, саны   

Қортынды бақылау түрі 
емтихан 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ, 2012 
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

 
Пән бойынша жұмыс бағдарламасын құрастыған авторлар: 
 
экономика ғылымдарының кандидаты, 
экономика ғылымдарының докторы 
профессор                                                                  
Сатпаев Т.С. 
экономика ғылымдарының кандидаты, 
«
Тұран» университетінің доценті                             
Пралиева С. Ж. 
 
 
«Төлем жүйесін басқару» пәні  6М050900 «Қаржы» (бейімдік бағыттағы, магистратура) 
мамандығына жұмыс оқу жоспары негізінде жасалған. 
 
«Қаржы» кафедрасының отырысында жұмыс бағдарламасыталқыланды 
«____»  _____ 20__ ж.   Хаттама №___ 
 
 
«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі,  
э.ғ.д.,профессор                                                                           Селезнёва И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
«Төлем  жүйесін  басқару»  курсы  пәні  ғылыми  мазмұндағы  біліктілік  жұмысы,  оның 
ішкі  тұтастығы  бар  және  ол  таңдаған  тақырыптың  талдамасының  жолы  мен  нәтижесін 
көрсетеді.  «Қаржы»  мамандығы  бойынша  мамандарды  дайындауда  маңызды  рөль 
атқарады.  
Бұл курстің мақсатты аудиториясы- «Қаржы» мамандығы бойынша мамандар. 
Бұл  курс  ең  алдымен  оқытушының  бақылаумен  жоғарыда  айтылған  пәні  бойынша 
зерттеулер  жүргізуге  арналған,  және  де  қосымша  оқу  материалдар,  оқу  –әдістемелік 
сондай –ақ бақылау материал ретінде, осы пән бойынша өзіндік зерттеу жүргізген кезде 
көмекші материал ретінде қолдануға болады. 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. 
                                                                                                                                                
№ 
р/с 
Ж
ұм
ыс
 
бағ
дар
ла
ма
сы
 
бойы
нша
 оқ
ыт
у 
Н
еси
елер
 с
ан
ы
 
Сағ
ат
 сан
ы
 
Д
әр
іст
ер
 
 
Зе
рт
ха
на
 са
бақ
тар
ы
 
Тәж
ір
ибе 
сабақ
  
М
ОӨЖ
(сағ
ат
 са
ны
) 
М
ӨЖ
 
М
агис
тра
нт
ты
ң 
өзі
нд
ік
 
 
 Бақылау түрлері 
АБ
 1
 
АБ
 2
 
ЖБ
Т
 
қо
рытын
ды
 

10 
11 
12 
Күндізгі  1сем 

120 
15 

15 
30 
60 
презентац
ия 
презен
тация 
емтихан 
 
Курс туралы қысқаша түсінік 
«Төлем жүйесін басқару»– пәні мемлекеттің сенімді тиімді және қауіпсіз төлем 
жүйесін  ұйымдастыру  және  қалыптастыру  сұрақтары  аталған  курс  бағдарламасында 
қаралады.  Қазақстан  Республикасында  төлем  жүйесін  дамытудың  негізгі  кезеңдеріне 
мінездеме беріледі, төлемдерді жүзеге асырудың негізгі механизмдері оқылады, әр түрлі 
мемлекеттердің төлем жүйелерін құрудың әлемдік тәжірбиесі талданады.Осы міндеттерді 
шешуде банк мамандарын дайындау сапасын арттыруға білімгерлерді болашақ жұмысқа 
бейімдеу процессін жеделдетуге әсер етеді. 
Курсты  оқыту мақсаты: 
«
Төлем  жүйесін  басқару»  пәнінің  негізгі  мақсаты  -  республиканың  төлем 
жүйесінің  маңызымен  және  құрылымдарымен  және  оның  негізгі  құрамдастарымен 
таныстырып,  оны  болашақта  Қазақстанда  халықаралық  деңгейде  дамыту  жолдарын 
қарастыру. 
Пәнді оқыту міндеттері: 
магистранттарға 
қолма-қол ақшасыз есеп айырысу, экономикалық дәрежесі ретінде  
төлем жүйесін тереңдете  түсінік беру.  
 
-
 
есеп  айырысу  және  төлем  жүйелерінің  негізгі  сатылары  мен  қайнар  көздерінің 
қызметтерін туралы тереңдете тусінік беру; 
-
 
төлем  жүйелерінің  тарихи  дамуының  магистранттардың  сатылы  көз  қарасты 
қарастыру; 
-
 
Қазақстан  Республикасының  және  шет  елдердің  есеп  айырысу  және  төлем 
жүйелерінің заң қадағалауын талдау және салыстыруларын жургізу;  
-
 
банк қызыметінде қолданылатын есеп айырысу және төлем жүйелерінің   тәуекелді 
басқарудың сипаттамасын кеңінен аша білуді; 
-
 
есеп  айырысу  және  төлем  жүйелерінің  тәуекелді  басқарудың  магистранттармен 
ерекше көз-қарасын тереңдету;   
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

Жоғарыда  айтылған  мәселелерді  шешу,  қаржы  нарығында  жоғары  сапалы 
мамандарды  даярлауды  және  магистранттардың  болашақ  маманына  тезірек  икемделуіне 
әкеп соғады . 
Пәнді  оқытуды  тәмамдау  бойынша  магистранттар  мен  алынатын  білім 
деңгейі, қабілеттері, дағдылары және құзырлары:  
а) жалпымәдени (ЖМ):  
Құзіреттіліктер  
Дескрипторлар – игерудің негізгі белгілері 
(нәтижеге жету көрсеткіштері) 
Құзыреттілікті 
қалыптастыруды 
және  дамытуды 
оқытудың 
нысандары  мен 
әдістері 
ойлаумәдениетінигер
ген, ақпаратты 
қабылдауға,жинақта
уға және талдауға, 
мақсатты қоя білуге 
және оған жетудің 
жолдарын таңдай 
білуге қабілетті 
 
 
Білуі тиіс: басты философиялық ұғымдар мен 
категориялар, табиғат дамуының, қоғам мен 
ойлаудың заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: интеллектуалды дамуы үшін 
таным әдістері мен құралдарын қолдана білу, 
мәдени деңгейін, кәсіби құзыреттілігін арттыра 
білу, экономикалық құбылыстарды, үрдістерді 
және институттарды микро және макро деңгейде 
өзара байланыста талдай білу 
Меңгеруі тиіс: тұтынушылардың, 
өндірушілердің, қор мен мемлекеттік меншік 
иелерінің мінез-құлқын талдаудың 
экономикалық әдістерін   
өз оқу іс- 
әрекетінің 
тиімділігін 
бағалаужәне 
түзету 
ұйымдастыру-
басқару шешімдерін 
таба білуге қабілетті 
және олар үшін 
жауапкершілікті 
алуға дайын 
Білуі тиіс: заманауи экономиканың микро және 
деңгейде қызмет ету заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: қойылған міндетке сәйкес 
экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін көмекші 
құралдар таңдауын жүргізу, бизнестің 
(ұйымның) ішкі және сыртқы ортасын талдау 
үшін экономикалық инструментарийлерді 
қолдану   
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелерін 
талдаудағы біртұтас тәсіл дағдыларын   
есеп 
айырысу 
және 
төлем 
жүйелерін 
қадағалайтын 
негізгі 
халықаралық, 
аумақтық  және 
Қазақстандық 
нормативтік 
актілердің 
мазмұнымен 
танысу. 
 
Өз қызметінде 
құқықтық-
нормативті 
құжаттарды 
пайдалана білу  
Білуі тиіс: негізгі нормативті-құқықтық 
құжаттар 
Істей білуі тиіс:  кәсіби қызметтік ортасын 
реттейтін заң шығару және нормативті-
құқықтық актілер жүйесіне бағытталу, кәсіби 
және қоғамдық кәсібі аясында құқықтық 
нормаларды қолдану  
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелеріне деген 
жүйелі, біртұтас көзқарас тудыру үшін 
философиялық ойлау дағдыларын  
есеп айырысу 
және төлем 
жүйелерін 
қадағалайтын 
негізгі 
халықаралық, 
аумақтық және 
Қазақстандық 
нормативтік 
актілердің 
мазмұнымен 
танысу 
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

Зерттеудің жаңа 
әдістерін өз бетінше 
меңгеру қабілеті, 
өзінің кәсіби 
қызметінің ғылыми 
және ғылыми-
өндірістік бейінін 
өзгертуге деген 
қабілеті   
Магистрант зерттеу жүргізуде дербестік 
танытады  
 
Халықаралық 
қаржы 
нарығындағы 
дағдарыс кезінде  
шешім қабылдай 
алу.  
Кәсіби қарым-
қатынас құралы 
ретінде шет тілін 
еркін қолдана білу 
қабілеті 
магистрант алған білімін жарияланымдарында 
көрініс тапқан шетелдік тәжірибені оқып-
үйренуі үшін қолданады  
 
ұйымдардың 
есеп айырысу 
және төлем 
жүйелерінің 
құрылымын, 
құрылымның 
негізгі тетігін 
талдау және іс-
әрекеттердің 
тиімділігін, 
сондай-ақ, қазіргі 
кездегі олардың 
даму бағыттарын 
анықтау 
Көпшілік және 
ғылыми сөйлеу 
дағдыларын 
меңгерген  
магистрант дағдысын өз жұмысының 
нәтижелерін презентациялар дайындау жолдары 
арқылы көрсетеді  
 
Есеп айырысу 
және төлем 
жүйелерінде 
ақша 
айналыммен 
тиімді басқаруды 
жургізуін білу 

 
б) кәсіби (КП):  
Операционды қызмет 
ұйымдарының заманауи 
тұжырымдамаларыын 
біледі және оларды 
қолдануға дайын  
 
Білуі тиіс: операционды қызмет 
ұйымдарының ұстанымдарын, ұйымның 
операционды қызметін басқарудың басты 
әдістері мен құралдарын  
Істей білуі тиіс:  ұйымның ішкі және 
сыртқы ортасын талдай білу, олардың 
басты элементтерін анықтау және 
олардың ұйымға әсерін бағалау, 
ұйымның операционды қызметін 
жоспарлау  
Меңгере білуі тиіс: операцияларды 
басқару әдістерін  
инфрақұрлымның 
ұйымдардың есеп 
айырысу және 
төлем 
жүйелерінің 
құрам, құрылым 
негізгі тетігін 
талдау және іс-
әрекеттердің 
тиімділігін, 
сондай-ақ, қазіргі 
кездегі олардың 
даму бағыттары 
Жаһандану жағдайындағы 
әлемдік нарықтағы 
операциялармен 
байланысты басқарушылық 
міндеттерді шешуге 
қабілетті  
 
Білуі тиіс: ұйымның даму және қызмет 
ету заңдылықтарының ұстанымдарын, 
инвестициялық жобалар мен ұйымдарды, 
активтерді бағалаудың ұстанымдарын, 
тәсілдері мен әдістерін  
Істей білуі тиіс: қабылданатын 
қаржылық шешімдерді компанияның 
құндылықтарын (құнын) құруға әсер ету 
мақсат,  
міндеттер 
және  
есеп 
айырысу 
және 
төлем 
қарым-
қатынастардың 
қаржылық  реттеу 
операциялары;  
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

тұрғысынан бағалай білу, қаржылық 
құралдарды бағалауды жүргізу  
Меңгере білуі тиіс: басты 
басқарушылық қызмет әдістерін жүзеге 
асыру (шешім қабылдау, ұйымдастыру, 
уәжділік және бақылау)  
 
Макроэкономикалық 
ортаның ұйым мен 
мемлекеттік және 
муниципиалды басқару 
қызметіне әсер етуін 
бағалау қабілеті  
 
Білуі тиіс: қаржыландыру көздері, 
қаржылық нарық институттары мен 
құралдары  
Істей білуі тиіс:  есепке алудың түрлі 
жүйелері мен үлестірулерді қолдану 
тиімділігін бағалау, тәуекелдерді бағалау, 
түсімділік және қабылданатын қаржылық 
және инвестициялық шешімдердің 
тиімділігі  
Меңгере білуі тиіс: бизнес-бірлік 
деңгейінде стратегияны тұжырымдау 
және жүзеге асыру әдістерін, 
инвестициялық талдау және қаржылық 
нарықты талдау әдістерін  

есеп 
айырысу 
және 
төлем 
жүйелерінің 
ұйымдық 
және 
басқару 
құрлымын, 
ұйымның 
инфрақұрлымы 
туралы,  сондай-ақ 
есеп 
айырысу 
және 
төлем 
қарым-
қатынастардың 
мәселелерін  
туралы  хабардар 
болу.  
 
Жалпы төлем жүйесіндегі 
қызметтің рөліне түсінік 
беру, түрлі қаржылық 
құралдар арқылылы төлем 
айналымын қадағалау  
 
Білуі тиіс: қаржылық менеджменттің 
іргелі тұжырымдамаларын, 
қаржыландыру көздері мен қаржылық 
нарық құралдарын  
Істей білуі тиіс:  қаржылық құралдарға 
бағалау жүргізу  
Меңгере білуі тиіс:    инвестициялық 
талдау және қаржылық нарықты талдау 
әдістерін 
есеп 
айырысу 
және 
төлем 
қарым-
қатынастардың 
теория 
негіздерінің 
қалыптастыруын, 
дамуын,  меңгеріп 
алу; 
 
Отандық және шетелдік 
зерттеушілердің алған 
нәтижелерін жинақтай білу 
және сыни бағалай білу 
қабілеті, перспективалық 
бағытты анықтау, зерттеу 
бағдарламасын құру  
Магистрант шетелдік ғылыми және 
тәжірибелік тәжірибесін қолданады, 
оларды  елдік ерекшеліктерін есепке ала 
отырып сыни бағалай білу және қолдана 
білу қабілетін көрсетеді  
 
есеп айырысу 
және төлем 
жүйелерінің 
сыртқы және ішкі 
ортасын туралы 
мәліметтерді 
жинауді, 
үнемдеуді жене 
талдауды 
меңгеріп алу 
Экономикалық есеп өткізу 
үшін ақпараттың түрлі 
көздерін талдай және 
қолдана білу қабілеті  
магистрант ғылыми жұмысына қажетті 
түрлі ақпарат көздерімен және 
мәліметтер жабдықтаушыларымен 
жұмыс істей білу қабілетін танытады  
Статистикакалық 
мәліметтерді, 
рейтингті,ұлттық 
және 
халықаралық 
экономикасының 
көрсеткіштерін, 
ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым 

 

ақша айналымын, 
қаржы 
нарықтарының, 
орталық және 
коммерциялық 
банкттардің іс-
әрекеттері, ірі 
корпорацияларды
ң іс- әрекеттерін, 
халықаралық есеп 
айырысу және 
төлем жүйелерін 
талдау 
 
Пәннің аяқталуына байланысты магистранттар білуі тиіс: 
 
Білуі тиіс:  

есеп айырысу және төлем жүйелерінің ұйымдық және басқару құрлымын, ұйымның 
инфрақұрлымы  туралы,  сондай-ақ  есеп  айырысу  және  төлем  қарым-қатынастардың 
мәселелерін  туралы хабардар болу.  

есеп  айырысу  және  төлем  қарым-қатынастардың  теория  негіздерінің 
қалыптастыруын, дамуын, меңгеріп алу; 

мақсат,міндеттер және  есеп айырысу және төлем қарым-қатынастардың қаржылық 
реттеу операциялары;  

инфрақұрлымның  ұйымдардың  есеп  айырысу  және  төлем  жүйелерінің  құрам, 
құрылым негізгі тетігін талдау және іс-әрекеттердің тиімділігін, сондай-ақ, қазіргі кездегі 
олардың даму бағыттары ; 

есеп  айырысу  және  төлем  жүйелерінің  сыртқы  және  ішкі  ортасын  туралы 
мәліметтерді жинауді, үнемдеуді жене талдауды меңгеріп алу ; 

есеп айырысу және төлем жүйелерін қадағалайтын негізгі халықаралық, аумақтық 
және Қазақстандық нормативтік актілердің мазмұнымен танысу. 

Халықаралық  қаржы  нарығындағы  дағдарыс  кезінде    шешім  қабылдай  алу.  Есеп 
айырысу және төлем жүйелерінде ақша айналыммен тиімді басқаруды жургізуін білу. 
Осы пәнді зерттеу нәтижесінде магистр келесі тәжирибе алу керек: 

әртүрлі ойындарға қатысу(іскерлік жене т.б.); 
-  
белсенді оқу әдістерін қолдану; 

теориялық  материалды  жинау  және  меңгеру  үшін  өзіндік  жұмыстарын  жасау, 
сондай-ақ, семинарлық сабақтарға дайындалу ; 
-
 
Статистикакалық 
мәліметтерді, 
рейтингті,ұлттық 
және 
халықаралық 
экономикасының көрсеткіштерін, ақша айналымын, қаржы нарықтарының, орталық және 
коммерциялық  банкттардің  іс-әрекеттері,  ірі  корпорациялардың  іс-  әрекеттерін, 
халықаралық есеп айырысу және төлем жүйелерін талдау; 
-
 
Жеке және топтық жобаны дайындау. 
 


жүктеу 5.14 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет