Одан бір нҽрсе туралы білу үшін сҿйлеседі. Сондықтан сҿйлеу айналадағы заттар, құбылыстар, адам ҿміріндегі ҽрекет, тіршілік, ҿндіріс туралы болады. Мысалы: Бұйрат


ТҮЙІНДЕМЕ   «Афоризм»  ұғымының  метатілдік  мҽн-мағынасын  зерттеудің  негізгі  аспектісі  қарастырыладыжүктеу 5.05 Kb.
Pdf просмотр
бет17/21
Дата27.04.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 
ТҮЙІНДЕМЕ 
 «Афоризм»  ұғымының  метатілдік  мҽн-мағынасын  зерттеудің  негізгі  аспектісі 
қарастырылады
 
РЕЗЮМЕ 
В статье обосновывается дефинициальный анализ, который позволяет сделать 
вывод  о  том,  что  афоризм  –  явление  сложное,  охватывающее  ряд  проблем, 
связанных  как  с  подходами  к  его  понятийному  определению,  так  и  с  его 
функционированием в языке//речи. 
 
 
 
 
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ СӨЗЖАСАМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Отарбекова Ж.К. – ф.ғ.к., доцент (Алматы қ-сы, ҚазмемқызПУ) 
 
Қазақ тiл  бiлiмiнде бұған дейiн грамматиканың морфология саласында, жеке  сҿз 
таптарының жасалуы ретiнде қарастырылып  келген сҿзжасам тіл білімінің жеке саласы 
ретiнде танылып отыр. Дегенмен, оның ҿзiне тҽн зерттеу нысаны,  тiл дамуында алатын 
орны,    тiлдiң  ҿзге  салаларымен  байланысы:  ұқсастықтары  мен  айырмашылықтары, 
тілдік  бірліктері  секiлдi  тiл  бiлiмiнiң  жеке  саласы  ретiнде  тануға  негiз  болатын  басты 
белгiлерi жан-жақты ашылды, ғылыми тұрғыда  шешiлдi  деуге  болмайды. 
Сҿзжасамға байланысты  зерттеулер оның тiлдiң  ҿзге салаларынан  бҿлiнiп, жеке  
зерттеу  нысанына  айнала  бастағанын  кҿрсеттi.  Түркологияда,    ХIХ    ғасырға    дейiнгi 
кезеңде сҿзжасам қосымшалары туралы түсiнiктiң негiзi қалана бастаса, ХIХ ғасырдың 
басынан  Қазан  тҿңкерiсiне  дейiнгi  кезең  сҿзжасам    тҽсiлдерi  туралы    алғашқы 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
137 
зерттеулердiң жарық  кҿруiмен сипатталады.  Ал ХХ ғасырдың  I  жартысында кҿптеген 
ғылыми  грамматикалар  жарық  кҿрiп,  сҿзжасам    морфологияның  бiр  элементi  ретiнде 
қарастырылса,  50-жылдан  кейiнгi  кезеңде  сҿзжасам  бірліктері  арнайы  зерттеу 
нысанына айналып, ҽрi тарихи тұрғыдан қолға   алына бастады. 
Қазақ  тiл  бiлiмiндегi  сҿзжасамның  даму  сипаты  да  осындай  деуге  болады.    50-
жылдардан  берiде  ҽр  сҿз  таптарына  байланысты  сҿз  тудырушы  қосымшаларды 
зерттеген  еңбектер  жарық  кҿрiп,  сҿзжасамның  кейбiр  жекелеген  проблемалары 
морфологияның аясында қарастырылды. Алпысыншы жылдардан бастап сҿзжасамның 
ҽр  түрлi  аспектiлерi  жекелеген  диссертациялардың  зерттеу  нысанына  айналып,  бұл 
саланың жеке бҿлiнiп шығуына себеп болды. Сҿйтiп, сҿзжасамның  кейбiр мҽселелерi 
жеке-жеке  қарастырылып,  монография  ретiнде  жарық  кҿре  бастады.  Дегенмен, 
сҿзжасам  жүйесiне  қатысты  зерттеулердiң  ҽр  түрлiлiгiне  қарамастан,оған  қатысты 
мҽселелер толық шешiлдi деуге болмайды. 
1.  Сҿзжасамның  тiлдiк  деңгейден  алатын  орны.  Сҿзжасам  грамматикамен  де, 
лексикологиямен  де  ҿте  тығыз  байланысты,  бұл  үшеуiн  бiр  шеңбердiң  бойындағы  
құбылыстар  деуге  болады.  Сондай-ақ,  сҿзжасам  фонетикамен  де,    лексикологияның 
салалары: 
семасиологиямен 
де, 
этимологиямен 
де, 
терминологиямен 
де, 
лексикографиямен де, стилистикамен де байланысып  жатыр. Сҿзжасам құбылыстарын 
тiл  тарихынан  тыс  алып  қарастыру  да  мүмкiн  емес.  Сҿзжасамның  тiлдiң  осындай 
салаларымен  ұқсастықтары  мен  айырмашылықтары  туралы  жан-жақты  айтылды  дей 
алмаймыз.  Осының  салдарынан  сҿзжасам  мҽселелері  мен  морфология  мҽселелерінің 
ара  жігі  ажыратылмай    келеді.  Айталық,  мҽселенің  «сҿз  таптарының  сҿзжасамы»  деп 
қойылуы,  форма  тудырушы    жұрнақтардың  (зат  есімнің  рең  мҽнді  жұрнақтары,  етіс 
жұрнақтары,  т.б.)  сҿзжасам  нысаны  ретінде  зерттеліп,  қарастырылып  жүргендігі 
ойландырарлық жағдай /1/.  
2. Сҿзжасам тҽсiлдерi туралы мҽселелердiң кҿп  зерттелгенiне  қарамастан, толық  
шешiмiн  таппағандығы кҿрiнедi. Мұның себебi  сҿзжасамдық тҽсiлдердi синтетикалық, 
аналитикалық,  лексика-семантикалық  деп  бҿлудiң  таза  құрылымдық  сипатқа 
негiзделгендiгiнен  болса керек. Мҽселен, синтетикалық тҽсiл бойынша белгiлi бiр сҿз 
табын  тудырушы  қосымшалар  кҿрсетiледi  де,  олардың  дериваттық  семантикасы 
ашылмай қалып қояды. Немесе, белгiлi бiр дериваттық семантиканы (мысалы: кҽсiптi, 
белгiлi бiр iске бейiмдiлiктi)  бiлдiретiн сҿздер тудыратын қосымшаларды  топтастыру, 
кейбiр функциялық  қосымшалардың сипатын кҿрсету секiлдi мҽселелер назардан тыс 
қалып  келеді.  Мҽселен, зерттеушiлер сҿз тудырушы қосымшаларға жатқызып жүрген -
дай,-дей,-сыз,-сiз,-ша,-ше,-ғы,-гi  арқылы  жасалған  сҿздердiң  бҽрiн  жаңа  сҿздерге 
жатқыза аламыз ба? Сондай-ақ, сан есiм сҿзжасамында қарастырылып жүрген -ыншы,-
iншi,-ау,-еу,-ар,-ер    секiлдi  қосымшаларды    сҿзжасам    қатарына    қосуға  бола  ма?    /2/. 
Бұл  қосымшалар  арқылы  жасалған  сҿздер  түбiр  бiлдiретiн  сҿзден  ҿзге  мағына    берiп, 
сҿздiк  реестрге  енетiн  сҿздер  жасай  ала  ма?  Сҿзжасам  қосымшаларына    жатқызылып 
жүрген  қосымшалардың  барлығы  дерлiк  ҽрқашан  жаңа  сҿз  тудыра  бермейдi,  олардың 
ҽрқайсысының  мағыналық,  қолданыстық  ерекшелiктерi  ескерiліп,  тілдегі  ауыс-түйіс 
құбылыстардың  себебі  тарихи  тұрғыдан  ашылуы  керек.  Сондай-ақ  сҿзжасам 
қосымшаларын  сҿз  таптары  тұрғысынан  қарау  да  мҽселенің  дұрыс  шешім  табуына 
кедергі  болып отырған сыңайлы. 
3.  Сҿзжасам  қосымшаларына  байланысты  проблемалардың  бiрi  –  ҿнiмдiлiк, 
ҿнiмсiздiк,  құнарлылық,  құнарсыздық  қасиеттерiн  айқындау  критерийлерiн  ғалымдар 
ҽркелкi  қарастырады.  Бұл  қасиеттер  сҿзжасам  қосымшаларын  басқа  қосымшалардан 
ажырататын белгілердің бірі ретінде қаралуға тиіс. Мұндағы басты ұстаным, профессор 
С.М.  Исаев  кҿрсеткендей,  ҿнiмдiлiк-ҿнiмсiздiк  –  белгiлi  сҿзжасам  үлгiсiнiң  ешқандай 
дҽуiрге,  кезеңге  байланыссыз  сҿздiк  құрамға  енетiн  сҿздер  жасауында,  яғни  сандық 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
138 
сипатында  болса,  құнарлылық-құнарсыздық  –  белгiлi  кезең,  мерзiмге  байланысты 
сапалық қасиетi болуға тиіс /3/. 
4.  Аналитикалық    тҽсiлдiң  түрiн  кҿрсетуде  де  бiрiздiлiк  жоқ.  Түркi  тiлдерiнiң 
грамматикаларына  ортақ  жағдай  –  аналитикалық    тҽсiлдiң  сҿздердiң  бiрiгуi,  
қосарлануы  мен  тiркесуi  ретiнде  кҿрiнiс  табуы  болса,  кейбiр  ғалымдар  сҿздердiң 
қысқаруын  да  осы  тҽсiлге  жатқызып,  арнайы  зерттелгені  белгілі  /4/.  Бұл  –  басы 
ашылмаған,  даулы  мҽселе.  Қазақ    тiлiне  орыс  тiлiнiң  үлгiсiмен  енген  кҿптеген  
қысқарған  сҿздердiң  тiлде  тұрақтай  алмай,  қолданыстан  шығып  қалғандығы  немесе 
кҿптеген қысқарған атаулардың толық  нұсқаларымен қатар қолданылуы бұларды жаңа 
тiлдiк  бірлік    ретiнде  қарауға  бола  ма  деген  сұрақ  тудырады.  Себебi,  қысқарған 
атаулардың  басым  кҿпшiлiгi  күрделi  атаулардың  шартты    таңбалары,  техникалық 
себептерге  байланысты  алынған  белгiлер.  Рас,  алғашында    қысқартылып  алынып, 
қолданыла  келе  белгiлi  бiр  атауға  айналған  (МАЗ,  КамАЗ,  ЗИЛ  машиналары  секiлдi) 
сҿздер бар. Олардың таза қысқарту процесiнiң нҽтижесi деуге болмайды. 
5.  Сҿздердiң  қосарлану  арқылы  жасалуын  түгелдей  сҿзжасам  нысаны  ретiнде 
қарастыру да даулы мҽселе. Қос сҿздерге байланысты талдаулар, оның iшiнде қайталау 
арқылы жасалған сҿздердiң семантикасының жеке тұрғандағы мағынасынан алшақтап 
кетпейтiнiн, тек кҿптiк, жинақтық, саралау, процестiң қайталануы, болжалдық  секiлдi  
грамматикалық    мағыналар  үстейтiнiн,  демек,  қайталау  сҿз  тудырудың  емес, 
грамматикалық мағына жасаудың  тҽсiлi екенiн  кҿрсетедi. Ал қайталау тҽсiлi ретiнде 
кҿрсетiлiп  жүрген күшейткiш буынды (қып-қызыл, тiп-тiк) сҿздер форма тудыру  тҽсiлi 
ретiнде  (сын  есiмнiң  шырай  формасы)  ғана  кҿрiнедi.  Рас,  қосарлау  арқылы  жасалған 
сҿздердi қайталау жолымен  жасалған сҿздермен бiр қатарға қоюға болмайды. Тектес, 
мҽндес  компоненттер  қосарланып  келiп,  олардың  семантикасы  сол  екi  компоненттiң 
мағынасының    қосындысы  iспеттi  болады  да,  жалпылау,  жинақтау  секiлдi  мағыналар 
үстеледi.  Сол  себепті  барлық  қосарлау  тҽсiлiн  толық  дҽрежедегi  сҿзжасам  тҽсiлi  деу 
қиын,    сҿз  тудыру  мен  форма  тудырудың  арасындағы  категория  секiлдi  кҿрiнедi.  Бұл 
құбылыс та зерттеуді қажет етеді. 
6.  Сҿздердiң  тiркесу  арқылы  жасалуына  қандай  сҿздердi  жатқызуға  болады  
дегенде,  күрделi  етiстiктер  тобына  жатқызып  жүрген  етiстiк  түрлерiн  бҿлуде,    атауда 
бiрiздiлiктiң  жоқтығын,    бұлардың  бҽрiнiң  бiрдей  (келе  жатыр,  кiрiп  шық,    алып  кел,  
ҽкеп қой, айта  сал) сҿзжасам нысаны бола алмайтындығын айту керек.   
7. Фразеологиялық бірліктерді кейбiр ғалымдардың күрделi сҿздердің құрамында 
қарастырғанына  қарамастан,  есiмдi  болсын,  етiстiктi  болсын,  күрделi  сҿздерден 
айырмашылығы бар жеке құбылыс болғандықтан, сҿз тудыру амалы ретінде емес, жеке 
қарастырылуы керек деп ойлаймыз.     
8. Қазақ тіл білімінде сҿзжасамдық мағынаны жеке сҿз етіп, мҽнін ашатын арнайы 
зерттеу жоқ. Жаңа сҿз тудыру туралы ҽңгіме болғанда, оның жасалу тҽсілі кҿрсетіледі 
де, туынды сҿздің негізгі мағынасы күңгірт қалып қояды. Жалпы алғанда, сҿзжасамдық 
мағына негіз білдіретін мағына мен туынды сҿз мағынасының арасындағы қатынастан 
туындайтын  жаңа  мағынаны  кҿрсетуі  керек.  Ал  сҿзжасам  оқулықтарында  беріліп 
жүрген  сҿзжасамдық  мағына  түрлері  (ҿзгерген,  түрленген,  кҿшірілген,  теңбе-тең)  /5/. 
Бұл  талапқа  жауап  бере  ала  ма?    Мҽселен,  негіз  сҿз  мағынасы  мен  туынды  сҿз 
мағынасы  теңбе-тең  мағына  болатын  болса  (мысалы  АлМУ  –  Алматы  мемлекеттік 
университеті),  ол  қалай  жаңа  сҿз  болып,  жаңа  ұғымды  білдіре  алады?  Сондай-ақ, 
түрленген туынды мағына (кҿлшік, ҽкетай) жаңа лексема бола ала ма?  
 9.  Қазіргі  қазақ  тілінің  сҿзжасамында    сҿзжасамдық  бірліктерді  (үлгі,  тип,  ұя, 
оның  түрлері,  тізбек,саты,  тарам,    қалып,шеп,  жұп,  перифраз,  т.б.)  жүйелеу,  бір  ізге 
түсіру, сондай-ақ сҿзжасамдық талдау жасаудың белгілі бір жүйесін жасау мҽселесі де 
ғалымдардың алдында тұрған міндет. Осы саламен айналысып жүрген мамандар біріге 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
139 
отырып,    ғылыми  зерттеулерінің  нҽтижесін  ортаға  салып,  осы  саланы  оқытуға  негіз 
болатын оқулық жазбайынша,  бұл міндет орындалмақ емес. 
 
ҼДЕБИЕТТЕР 
1 Қазіргі қазақ тілінің сҿзжасам жүйесі. – А.,1989. 
2 Қазақ грамматикасы. – Астана, 2002. 
3  Оралбай  Н.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  сан  есімнің  сҿзжасам  жүйесі.  –  Алматы,  Ғылым, 
1988. 
4
 
Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сҿздердің грамматикалық сипаты. – А.,1998.  – 284-б. 
5
 
 Оралбай Н. Қазақ тілінің сҿзжасамы. – Алматы, 2002. – 73-74 б. 
6  Алдашев.Н.  Қазіргі  қазақ  тілінде  сҿздердің  қысқару  арқылы  жасалуы.  –  Алматы, 
1996. 
7 Оралбай Н. Аталған еңбек.  – 41-43 б.  
 
ТҮЙІНДЕМЕ 
Мақалада  қазіргі  қазақ  тілінің    сҿзжасам    саласына  қатысты  тіл  білімінде  талас 
тудырып жүрген даулы мҽселелер  қарастырылады. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются актуальные проблемы словообразования  современного 
казахского языка. 
 
 
 
 
ФУНКЦИИ УРБАНОНИМОВ  В ЛИНГВОПРАКСЕОЛОГИИ 
 
Тажимуратова А.Е. – к.ф.н., доцент, 
Нагиева А.Т. – ст. преподаватель (г. Алматы, КазгосженПУ) 
 
Лингвопраксеология  –  это  наука  о  речевом  поведении  человека.  Речевое 
поведение  человека взаимосвязано с языковой средой. Урбанонимы являются одним 
из компонентов языковой среды. 
Прошедшие 20 лет жизни суверенного Казахстана представляют собой особый 
период  развития  казахстанской  лингвистики.  Для  основной  массы  исследования 
характерна органичная связь с теорией коммуникации /1, 3/. 
В  нашей  статье  мы  рассматриваем  мотивационный  аспект  урбанонимов  и  их 
функции с точки зрения понятия языковая среда. 
Урбанонимы  –  это  наименование  основных  внутригородских  объектов 
(официальные  наименования  учреждений,  улиц,  проспектов,  мостов,  каналов, 
памятников,  кладбищ,  ресторанов,  кафе,  магазинов,  рынков,  неофициальные 
наименования), мы рассматриваем наименование улиц города Алматы. 
В  трактовке  урбанонимов  мы  следуем  позиции  Н.В.  Подольской,  которая 
относит названия основных внутригородских объектов к  урбанонимам. По мнению 
Подольской  Н.В.,  эта  группа  наименований  имеет  существенные  особенности,  не 
позволяющие безоговорочно включить ее в разряд микротопонимов. Эта область, на 
которую 
распространяется 
политика 
сознательного 
наименования, 
и 
переименования преимущественно с помощью имен собственных в микротопонимах 
обнаруживается явное колебание между «собственностью» и «нарицательностью». В 
городе  существуют  определенные  стандартные  способы  создания  урбанонимов 
(Сулейменова А.Д., 2001, 3). 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
140 
Известно, что онимия, как совокупность имен разных типов, связана со всеми 
сферами человеческой деятельности. 
Везде, где требуется идентификация и индивидуализация, человек использует 
собственное имя как наиболее удобный способ выделения объекта. 
Онимия  любого  народа  содержит  огромный  информационный,  культурно 
исторический  потенциал.  В  ней  отражается  история,  быт,  психология  и  их 
исторические контакты. 
Ономастика,  возникшая  на  стыке  наук,  отличается  чрезвычайной 
комплексностью предмета исследования, и все же, нам указывается А.В.Суперанская 
в  ней  доминирует  лингвистический  компонент,  не  только  что  каждое  имя  –  это 
слово,  но  и  потому,  что  информация  о  каждом  имени  добывается  с  помощью 
лингвистических средств (Суперанская А.В., 1980; 80) 
Любое слово первоначально мотивировано, то есть в процессе номинации того 
или  иного  объекта  к  основу  наименования  был  положен  определенный  признак, 
называемый  мотивом.  «Мотивация  –  процесс,  внутренняя  форма  –  средство» 
(Мусабекова У.А., 1996; 69). 
Н.Д.  Голев  рассматривает  мотивацию  как  естественный  коммуникативно-
речевой  акт.  Он  отмечает,  что  мотивация  «представляет  собой  в  функционально-
динамическом  аспекте  сопряжения  многих  разноплановых  явлений:  языка  и  речи, 
синхронии  и  диахронии,  создания  и  функционирования  готового  формы  и 
содержания, статики и динамики» (Голев Н.Д., 1983, 249). 
Хотя  Н.Д.  Голев  в  своих  работах  в  основном  просматривает  факты 
словообразовательной  мотивации,  однако,  многие  теоретические  положения  могут 
быть  применены  и  при  анализе  мотивационного  аспекта  урбанонимов  русского  и 
казахского языков. 
В статье мы рассматриваем мотивацию с точки зрения динамического аспекта с 
преимущественным  вниманием  к  коммуникативной  функции,  стараемся  выявить 
целевую установку, обусловившую мотивацию урбанонимов. 
Мотивационный аспект  урбанонимов характеризуется мотивом в зависимости 
от  следующих  факторов:  исторического,  политического,  социального,  культурного, 
ментального. 
Урбанонимы города Алматы имеют разные типы мотивации, в зависимости от 
факторов  политического,  социального  и  культурного  характера,  определяющих 
жизнь страны в разные периоды. 
В пятидесятые-семидесятые годы существовали такие типы мотивации: 
1. Наименование  улиц по линиям (влияние ленинградских строителей)  – 1-ая, 
2-ая, 3-ья, …до 21-ой линии. 
2.  Традиция  ансамблевости.  В  семидесятые  годы  все  линии  переименовали, 
создав  распространенную  в  то  время  ансамблевость  наименований:  группа  улиц 
одной  территориальности  получили  наименование  в  тематическом  ключе 
«революционные, государственные деятели, деятели искусства, писатели, герои ВОВ 
и  т.д.»  например:  улица  1-ая  линия  –  ул.  Мирзояна,  2-ая  линия  –  ул.  Исаева,  3-ья 
линия  –  ул. Нурмакова,   4-ая линия   –  ул. Айтиева,  ул. Тулебаева, К. Байсеитовой; 
пр. Ленина, ул. Карла Маркса, пр. Фурманова и т.д. 
3. Третий тип мотивации по названиям цветов (Сиреневая, Жасминная, Розовая); 
4. По названиям фруктовых деревьев (Вишневская, Яблочная, Грушевая); 
5.  Мотивация,  отражающая  идеологию  страны  (пр.  Коммунистический,  ул. 
Комсомольская, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Пионерская); 
6.  Мотивация,  дружбы  народов,  республик  (ул.  Житомирская,  ул.  Витебская,  ул. 
Оренбургская,  ул.  Ташкентская,  ул.  Таймырская,  ул.  Орловская,  ул.  Бухарская,  ул. 
Норильская, ул. Печорская, ул. Закаринская, ул. Ярославская и т.д.); 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
141 
7. Мотивация, отражающая внешний облик улицы (ул. Гравийная, Широкая, Водная, 
Луговая, Тихая, Цветочная, Шоссейная и т.д.); 
8. Мотивация, отражающая производство, труд советских людей (ул. Строительная, 
Элеваторская,  Аэродромная,  Почтовая,  Железнодорожная,  Табачно-заводская, 
Заводская); 
9.  Мотивация  профессии  и  социального  слоя  (Учительская,  Слободская, 
Студенческая, Школьная); 
10.  Мотивация,  отражающая  имена  выдающихся  и  заслуженных  людей  (ул. 
Ашимбаева, Баишева, Рыскулова, Каратаева, Поповича, Федченко, Шукшина); 
11.  Мотивация,  отражающая  название  областных  центров  Казахстана  (ул. 
Кызылординская, Алматинская, Целиноградская, Карагандинская, Павлодарская); 
12.  Мотивации,  отражающие  особые  события  (ул.  Юбилейная,  Олимпийская, 
Фестивальная, ул. 10-тия Комсомола, 60-тия Комсомола, ул. Желтоксан); 
13. Мотивация, отражающая расположение улиц, (ул. Северная, Западная, Средняя); 
Необходимо  отметить,  что  до  1991-го  года  урбанонимы,  в  частности 
наименование  улиц  и  проспектов  были  мотивированы  политическими, 
идеологическими факторами советской эпохи. 
История урбанонимии города Алматы напоминается с начала ХХ века. В 1907 
году в очерке «Город Верный» В.Е. Недзведский писал, что всего в городе 50 улиц и 
11  площадей.  До  наших  времен  сохранился  «План  города  Верного,  который 
составили  в  1910  году  К.  Богданович  и  Д.  Мушкетов  в  качестве  приложения  к 
«Трудам  геологического  комитета»,  на  карте  указаны  названия  43  улиц, 
относившихся  непосредственно  к  городу,  и  восьми  названий  улиц  Большой 
Алматинской станицы. 
В  урбанонимах  города  Верного  отражался  весь  социальный  портрет 
захолустного  «административно-торгового  центра»  на  далекой  окраине  царской 
России.  Укрепление,  некогда  основанное  военными,  начиналось  с  Командирской, 
Солдатской, Штабной, Артиллерийской, Лагерной, Казарменной, позднее появились 
Губернаторская, Гостинодворская, Первогильдийская, Казначейская, Торговая и др. 
на плане города того времени есть название Церковная, Гимназическая. В тот период 
немало  улиц  получили  названия  окрестных  населенных  пунктов  Семиречья: 
Кульджинская, Кастекская, Талгарская, Нарынская, Капальская, Лепсинская, Иссык-
Кульская, Пишпекская, Каскеленская, Узун-Агачская и др. 
Надо  указать,  что  в  истории  Алматинской  урбанонимии,  довольно  полно 
отразившей  привычки,  занятия,  вкусы  горожан,  их  имена  и  профессии, 
достопримечательности,  особенности  тех  или  иных  районов,  национальные 
традиции жителей города прослеживается три основных периода: 1. С 1867 до 1929 
года Верненский период (11-го апреля 1867 года укрепление Верное получило статус 
города);  2.  С  1929  до  1991  года  –  советский  период,  который  делится  на  1-ый 
довоенный  –  с  1929  до  1939  года,  2.  Последние  с  1945  до  1991;  3.  С  1991  по 
настоящее время – современный. 
Верненский  период,  описан  выше,  а  в  советский  период  многие  принципы  и 
характеры  мотивация  урбанонимов,  сложившиеся  в  предыдущий  период 
сохранились,  но  кардинальным  образом  изменились  сущность  и  идеологическая 
наполняемость  процесса  наименований.  Урбанонимы  стали  одним  из  активных 
средств  агитации  и  пропаганды  советской  эпохи.  По  этим  причинам  произошла 
трансформация  «сословных»  урбанонимов,  отразившая  классовый  подход,  вместо 
улиц Торговой, Казначейской, Купеческой,  Губернаторской, пришли Пролетарская, 
Дехканская, Юных Коммунаров, К.Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, 
Дзержинского  и  др.,  политическую  окраску  приобрели  географические  и  именные 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
142 
урбанонимы. Можно дать следующую схему истории переименований урбанонимов 
города Алматы: 
С 1867 по 1929 гг. 
С 1929 по 1991 гг. 
С 1991 по наст.время 
Гимназическая 
Комосомольская 
Толе би 
Командирская 
Кирова 
Боген батыра 
Торговая 
Горького 
Жібек жолы 
Вокзальная,     
Старокладбищенская 
Сталина, 
 пр. Коммунистический 
Абылай хана 
Узунагачская 
Дзержинского 
Богенбай батыра 
Копальская 
К. Маркса 
Д. Конаева 
Нарынская, Гурдэ 
Космонавтов 
А. Байтурсынова 
Губернаторская 
Советская 
Казбек би 
Балхашская 
Октябрьская 
Айтеке би 
Мы  рассматриваем  мотивацию  с  точки  зрения  динамического  аспекта  с 
преимущественным  вниманием  функций  урбанонимов:  функций  национальной 
идентификации, коммуникативной, различной, социальной. 
1.
 
Функция национальной идентификации. 
Особенностью  этой  функции  является  то,  что  она,  во-первых,  реализует 
относительный  план  мотивации,  когда  из  огромного  количества  выбор  того  или 
иного  наименования  обосновывается  фактором  соответствия  субъективному 
представлению этого в национальном урбанониме. 
На  современном  этапе  развития  казахской  урбанонимии  наблюдается 
тенденция  к  увеличению  числа  наименований  с  мотивом  «принадлежности  к 
исторической  личности,  что  на  наш  взгляд  может  быть  обязано  не  только 
популярностью  мотива,  но  и  тем,  что  данный  мотив  и  здесь  поддерживается 
актуальным  для  современного  казахского  языкового  сознания  мотивом 
национальной  идентификации;  Аблайхан,  Кабанбай  Батыр,  Букар-жырау,  Суинбай, 
Раймбек и др.»  
Проспект  Алтынсарина  –  Алтынсарин  Ибрагим  (1841-1889)  –  выдающийся 
казахский педагог и просветитель, общественный деятель, ученый-этнограф. Улица 
имени Байсеитовой  – Байсеитова Куляш  (Гулбахрам)  –  известная певица, народная 
артистка  СССР,  депутат  Верховного  Совета  Казахской  ССР  1-3  созывов,  дважды 
лауреат Государственной премии СССР. 
2) различительные функции – это когда на этой улице имеется информативный, 
выделяющийся объект, например: улица Арычная (рядом находился Головной арык), 
с  1960  года  переименована  в  проспект  Абая;  улица  Карьерная  (вблизи  находились 
карьеры,  где  добывался  гравий  для  местного  асфальто-бетонного  завода);  улица 
Аэродромная  (1966  года)  в  этом  районе  в  конце  20-х  годов  располагался  первый  в 
городе аэродром, принявший легкомоторные самолеты. 
Различительные  функции  даются  на:  а)  различительно-опознавательные,  б) 
национально-познавательные. 
3)  социальная  функция  урбанонимов,  указывающая  на  место  урбанонимов  в 
социальной  структуре  общества,  в  разные  периоды  формирования  и  развития 
реализовывалась по-разному. 
В  советский  период  многие  принципы  и  характер  мотивации  урбанонимов, 
сложившихся  в  предыдущий  период,  сохранились,  но  кардинальным  образом 
изменились  сущность  и  идеологическая  наполняемость  процесса  наименований. 
Урбанонимы  стали  одним  из  активных  средств  агитации  и  пропаганды  советской 
эпохи.  По  этим  причинам  произошла  трансформация  «сословных»  урбанонимов 
отразившая  классовый  подход:  вместо  улиц  Торговая,  Казначейская,  Купеческая 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
143 
появились  Пролетарская,  Дехканская  улицы,  политическую  окраску  приобрели  и 
«Именные» урбанонимы. 
С  1991  года  все  переименования  отражают  историко-личностную  мотивацию 
урбанонимов – ул. Виноградова (Бывшая Сельская) – ул. Карасай Батыра. 
Различают  4  основные  функции  урбанонимов:  функции  национальной 
идентификации,  коммуникативные,  различительные,  социальные.  Воздействие  этих 
функций на систему урбанонимов различно. 
В  дальнейшем  исследовании  необходимо  уточнить  характер  мотивации 
урбанонимов  и  подвергнуть  анализу  изменение  их  мотивов  в  процессе 
функционирования. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
  1  Сулейменова  Э.Л.  Актуальные  проблемы  Казахстанской  лингвистики:  1991-
2001.– Алматы, 2001. – С. 3. 
  2  Подольская  Н.В.  Урбанонимия  центральных  областей  РСФСР  //  Вопросы 
географии, 1979. – №4. – 124 с.. 
  3 Суперанская А.В. К вопросу о кодификации личных имен. – В кн.: Ономастика и 
грамматика. – М., 1980 – 80 с. 
  4  Мусабекова  У.А.  Мотивационный  аспект  антропонимов  казахского  и  русского 
языков. Диссертация ДФП, 1996. – 69 с.  
  5 Голев Н.Д. Динамический аспект лексической деривации. – Томск, 1989. – 249 с. 
 
РЕЗЮМЕ 
 
 В  стваье  рассматриваются  вопросы  функций  урбанонимов  как  компонент  
лингвопраксеологии. 
 
ТҮЙІНДЕМЕ 
 
Мақалада  урбанонимдердің  лингвопраксеология  компоненті  ретіндегі 
қызметінің мҽселелері қарастырылады.   
 
 
 
 
Каталог: images -> arhiv -> 2010
2010 -> Психологические аспекты стрессоров
arhiv -> Вестник казахского государственного женского педагогического университета
arhiv -> К вопросу о взаимосвязи учебного и внеучебного процессов в начальной школе
arhiv -> Дошкольное и начальное образование
arhiv -> ОҚыту әдістемесі
arhiv -> Жиырма жылға аяқ басты. Еліміз егемендік алып, болашаққа сенімді қадам жасағалы ӛмірімізде қаншама жарқын жаңалықтар болды
arhiv -> Н. Д. Левитов агрессивті кҥйлердің танымдық, эмоциялық және ерікті компоненттерін
arhiv -> Вестник казахского государственного женского педагогического университета
2010 -> Хабаршысы №4(5), 2010

жүктеу 5.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет