Одан бір нҽрсе туралы білу үшін сҿйлеседі. Сондықтан сҿйлеу айналадағы заттар, құбылыстар, адам ҿміріндегі ҽрекет, тіршілік, ҿндіріс туралы болады. Мысалы: Бұйратжүктеу 5.05 Kb.
Pdf просмотр
бет16/21
Дата27.04.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 
 
 
ТІЛ ҮЙРЕНУДЕГІ ҚАҒИДАЛАР 
 
Молдасанов Е.М. – ф.ғ.к., доцент м.а. (Алматы қ-сы, Абай атындағы ҚазҰПУ) 
  
Мемлекеттік  тіл  мҽртебесіне  ие  болған  қазақ  тілін  меңгеруде  туындаған 
қиындықтар мен күрмеуі қиын мҽселелер ҽр деңгейдегі мінбелер мен баспасҿзде үнемі 
айтылып  келеді.  Қазақ  тілін    мектепте,  жоғары  оқу  орнында,  мекемелерде  үйретудің 
ҿзіндік  мақсат,  міндеттері  мен  қағидалары  бар  екені  де    айқындалып  отыр.  Тҽжірибе 
кҿрсетіп отырғанындай мектепте де, жоғары оқу орнында да дайын мҽтіндерді жаттау 
мен  тест  жүйесіндегі  жекелеген  тіл  бірліктерін  сұрау,  грамматикалық  қосымшаларды 
анықтау немесе жекелеген сҿздердің аудармасын сұраумен қазақ тілі меңгерілмейтініне 
кҿз жетті.  
Ендігі  мақсат  –  мемлекеттік  тілді  үйретудің  бірізді,  дамытылған  тұтас  жүйесін 
құру.  
Ҽдетте  мектептен  қазақ  тілін  оқып  келген  студенттерге  жоғары  оқу  орнында  да 
дҽл  бұрынғы  мектепте  ҿтілген  тақырыптар  қайталана  берілетіні  кездеседі.  Мҽселен, 
мектеп  бағдарламасында  ҿтілетін  «қоршаған  орта»,  «отбасы»,  «менің  бҿлмем»,  «күн 
тҽртібім»  деген  сияқты    осыған  ұқсас  тақырыптар  айналасындағы  сұхбат  пен  сұрау-
тапсырмалар  студенттің  тіл  меңгеруге  деген  ынтасын  кҿтермейтіні,  мазмұндық 
жағынан байытпайтыны белгілі.  
Бүгінде  мемлекеттік  тілді  меңгерудің  бірнеше  қағидасы  айқындалып  отыр.  Атап 
айтар  болсақ:  тілді  жеделдете  оқыту  қағидасы;  мемлекеттік  тілді  оқытудың  деңгейлік 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
130 
қағидасы;  қазақ  тілін  үйрену  белсенділігін  арттыруда  тіл  білудің  мотивациясы 
теориясы;  мемлекееттік  тілдің  ҽлеуметтік  болмысын  тану  теориясы  (тілдік  жағдай, 
этнотілдік жағдай, тілдік орта жҽне мемлекеттік тілді  оқытудағы  оның дидактикалық-
тҽрбиелік  ҽлеуеті);  мемлекеттік  тілді  оқытудың  ҽлеуметтік-мҽдени,  лингвомҽдени, 
этнолингвомҽдени  негіздері;  мемлекеттік    тілді  жеделдете  оқыту  арқылы  тілдік  тұлға 
қалыптастырудың  құндылық  теориясы  (адамқұндылығы,  тіл  құндылығы  тұрғысынан 
танылуы) /3/ деп мемлекеттік тілді оқытудың, тілдік тұлға қалыптастырудың теорялық 
негіздерін айқындалып отыр.  
Мемлекеттік  тілді  жеделдете  оқыту  қағидасы.  Мемлекеттік  тілді  мемлекеттік 
ұйымдарда, барлық салаға жеделдете ендіру мақсаты арқаны кеңге салып, «ҽйтеуір бір 
үйренеміздің»  уақыты  ҿткенін  білдіреді.  Уақыт  талабының  ҿзі  бүгінде  мемлекеттік 
тілді  жеделдете  оқыту  қағидасын  алдыға  тартады.  Бүгінгі  студент  –  ертеңгі  маман. 
Мемлекет тізгінін қолға алар ҽр тұлға тілдік ҽлеуетті қалыптыстыруды бүгіннен қолға 
алуы қажет. Сондықтан жоғары оқу орындарында 2-3- курстарда кҽсіби сала бойынша 
қазақ тілін дамытып (аптасына 1 сағат) оқыту жақсы нҽтижеге бастар еді.  
Мемлекеттік  тілді  оқытудың  деңгейлік  қағидасы.  Кез-келген  тілді  меңгеру  тек 
дамумен  ғана  жүзеге  асырылатыны  белгілі.  Бүгінде  қазақ  тілін  балабақшадан  бастап 
үйрету керек деген ойлар жиі қозғалып жүр. Қай халық болмасын ҿз ұрпағына ұлтының 
тілін    туғаннан  бастап  құлағына  сіңіріп,  сҽби  кезінен  үйрету  керектігі  ҽр  ғылым 
саласында дҽлелденіп отырған қағида болып отыр. Бұл тұрғыдан келгенде қазақ тілі ҿз 
ұлтына  ҽлі  де  ҿгей  болып  отырған  жайлары  молынан  ұшырасады.  Қай  халыққа 
болмысын  қазақ  тілін  үйренуді  балабақшадан  бастау  орынды.  Бұл  тілді  меңгеруде 
сҿйлеу  аппараттарының,  тілдің  айтылым  ҽрекетінің  дұрыс  қалыптасуына  жағдай 
жасайды.  Бұдан  ҽрі  мектеп  пен  жоғары  оқу  орнында    қазақ  тілін  меңгерудің  тиісті 
деңгеймен  ұстасуы  абзал.  Тілдік  тұлғаның  тіл  меңгеру  дҽрежесін  анықтауда  кҿптеген 
қиындықтар  туындап  жатады.  Қайсібір  тестілертің  ҿзі    тілдік  тұлғаның  деңгейін 
анықтауға  дҽрменсіз.  Бұл  ҽр  жеке  тұлғаның  даму  дҽрежесінің  ҽр  түрлі  екендігін 
білдіреді.  Ҽрине,    тұлғаның  тілді  меңгеру  қабілеті  мен  тілді  үйренуге  деген 
мотивациясына  да  кҿп    нҽрсе  байланысты  болып  келеді.  Сондықтан  да  болар  тілді 
оқытуда кҿбіне жеке тұлғамен жүргізілген сабақтар нҽтижелірек болады.   
Тілді  меңгеруде    тіл  үйренушілерді  деңгейін  анықтап,  оны    келесі  деңгейге 
жеткізу аса маңызды.  
Қазақ тілін үйрену белсенділігін арттыруда тіл білудің мотивациясы теориясы 
осыған дейінгі айтылған ойлардың кҿбіне ҿзек болып келеді.  
Елбасы  ―...Патриотизммен  тығыз  байланысты  мемлекеттік  маңызды  мҽселе  – 
мемлекеттік тіл мҽселесі. Мемлекеттік тіл – бұл Отан бастау алатын ту, елтаңба, ҽнұран 
секілді  дҽл  сондай  нышан.  Жҽне  ол  елдің  барша  азаматтарын  біріктіруі  тиіс.  
Тҽуелсіздіктің барлық жылдарында біз бүкіл пост-кеңестік кеңістікте ең либералды тіл 
саясатын  жүргіздік.  Қоғамда  біздің  тіл  саясатымыздың  мҽнін  тереңірек  жҽне  дҽлірек 
түсіндіру  керек.  Ол  кез-келген  мемлекеттің  ұлт  саясатының  ҿзегі  болып  табылатыны 
жақсы мҽлім‖  деген болатын /1/. Ондай болса, қазақ тілін мемлекеттік тіл мҽртебесінде 
оқытуда тіл саясатынан, ұлт саясатынан  бұра тартып, жасқанудың  ешбір қисыны жоқ. 
Бұл  –  мемлекеттік  тапсырма.  Мемлекеттік  тіл  ретінде  қазақ  тілін  оқытуда  барлық 
халықтардың ортақ мүддесі, ортақ құндылығы екендігін танытуымыз керек. Сондықтан 
ҿзге  шет  тілдерін  оқыту  ұстанымдарынан  қазақ  тілін  оқыту  ұстанымдарының  айырма 
белгілері  бар  екенін  ескеріп,    кҿңіл  бҿлу  керек  деп  санаймыз.  Мемлекеттік  тілді 
меңгерудің  мотивациясының  тҿмендігі  тіл  саясатының  кейбір  сыңаржақ  тұстарын  да 
айқындап отырғандай.  
 Н. Назарбаевтың ―Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде‖ /2/ деуі Қазақстандағы 
тіл  саясатының  бүгіні  мен  болашағын  айқындайды  десек,  қателеспейміз.  Ендеше,  ел 
тҽуелсіздігінің  ең  маңызды  нышаны  –  мемлекеттік  тіл.  Қаласақ  та,  қаламасақ  та, 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
131 
мемлекеттік  тіл  –  тҽуелсіз  ұлттың  мҽдениеті  мен  рухани  болмысының  негізгі  тірегі 
болуы  керек.  Тіл  –  ұлттың  ҿзіндік  бейнесін  анықтайтын,  рухани  келбетін  кҿрсететін 
тҿлқұжаты  сынды.  Ол  –  ұлттың  ҿзгеден  ерек  табиғи  даралығын  анықтайтын  жалқы 
белгі.  Күнделікті  сҿйлеуде  қазақ  тіліндегі  сҿздерге  ҿзге  тілдің  қосымшаларын  қосып, 
сҿйлемдегі  сҿздердің  орын  тҽртібін  орысша  құрап  сҿйлеу  –  тілге  басты  қауіп. 
Сондықтан  қазіргі  таңдағы  басты  мҽселе  –  қазақ  тілінде  дұрыс  сҿйлесу.  Таза  сҿйлеу.  
Тілдің сҿйлеу (айтылу) жүйесі мен жазу жүйесі қай кезде де, қай тілде болса да бірдей 
болған  емес. Жазу  – таңба, ол адамдардың ҿз қолымен келісіп жасалатын, ақылдасып 
шешетін дүниесі. Шындап келгенде, қазіргі кезеңдегі оқу жүйесінің дамуында екі түрлі 
үлкен  бағыт  бар:  дҽстүрлі  қалыпта  оқыту  жҽне  инновациялық  стратегиялық  жүйемен, 
уақыт  талабына  сай  болып  жатқан  ҿзгерістермен  байланысты  мамандарға  деген 
қоғамдық  сұранысты  анықтай  отырып,  жаңа  деңгейде  оқыту.  Біздің  алдымыздағы 
ендігі  күрделі  мҽселе  –  мектепте  жҽне  жоғары  оқу  орындарындағы  орыс  топтарында 
оқитын қазақ баласына оқытылатын қазақ тілі сабағында берілетін ақпаратқа терең мҽн 
беру. Қай халықтың ҿкілі болмасын тілді үйрену мотивациясын  күшейту.  
Мемлекеттік  тілдің    әлеуметтік  болмысын  тану  теориясы  (тілдік  жағдай, 
этнотілдік  жағдай,  тілдік  орта  және  мемлекеттік  тілді    оқытудағы    оның 
дидактикалық-тәрбиелік  әлеуеті).  Қазақ  халқының  кемеңгер  ұлдарының  бірі 
М.Жұмабаев:  ―Бір  ұлттың  тілінде  сол  ұлттың сыры,  тарихы,  тұрмысы,  мінезі  айнадай 
кҿрініп  тұрады‖  деген  болатын  /4/.  Қазақ  тілін  ҿз  дҽрежесінде,  барлық  болмыс, 
бітімімен  меңгертуде  тілдің  ішкі  рухын  жалаңаштай  отырып,  ―мҽтін  қазақ  тілінде 
беріліп отыр ғой‖ дегенмен ештеңе ҿнбейтініне кҿз жеткізіп отыр.  
Мемлекеттік 
тілді 
оқытудың 
әлеуметтік-мәдени, 
лингвомәдени, 
этнолингвомәдени  негіздері.  Кез  келген  ұлт  тілін  меңгеруде  тілді    сол  халықтың 
ділінен,    ұлттық  сырынан,  салт-санасынан,  ұлттық  табиғатынан  бҿлектеп  алу  мүмкін 
емес.  Халықтың  ұлттық  құндылықтарын  бағалай  отырып  қана  сол  ұлт  тілін    терең 
меңгеруге  болады.  Тілді  меңгеру  шын  ықыласпен,  ынтамен,  махаббатпен,  сол  тілге 
деген құштарлықпен, халыққа деген құрмет сезімімен ғана қабылданатыны белгілі.  
Тіл – қай халықтың болмасын  жан-дүниесі, рухани негізі, ел болмысы мен ұлттың 
ерекшелігін  танытатын  басты  белгісі.  Мемлекеттік  тіл  ретінде    қазақ    тілін  ҿзге  
тілдерден  (Қазақстанда  тұратын  ҿзге  ұлт  тілдерінен)  ерекшелейтін  фактор  бар.  Ол  – 
мемлекеттің  мүддесімен  қабысып  жатқан    қазақ  тілінің  халықты  топтастырушы, 
біріктіруші  мемлекеттік  қызметіне  байланысты.  Сондықтан  мемлекеттік  тілді  білу  – 
ҿмір  талабы,  заман  сұранысы,  қоғам  қажеттілігі.  Олай  болса,  тілді  ҿмірдің  барлық 
саласында  қолданып,  аясын  кеңейту  жолында  ҽрбір  қазақстандық  ҿз  азаматтық 
міндетін  атқаруға  тиіс.  Ол  үшін  тіл  білуді  мақсат  тұтып,  алдына  талап  қоя,  қажымай 
ізденіп, айрықша кҿңіл бҿліп, аянбай еңбектенсе, мемлекеттік тілді меңгеретіні анық.  
 
ҼДЕБИЕТТЕР 
1  ҚР  Президенті  Н.Ҽ.  Назарбаевтың  ―Ана  тілі‖  газетіне  берген  сұхбатынан.    –  ―Ана 
тілі‖, 11.05.2006. 
2 ҚР Президенті Н.Ҽ. Назарбаев. Қазақстан халқына Жолдауы. – 2008 жыл. 6-ақпан. 
3  Құрманова  Н.Ж.  ―Мемлекеттік  тілді  мемлекеттік  қызметшілерге    жеделдете  оқыту 
Тұжырымдамасы‖  //  Ересектерге  қазақ  тілін  оқытудың  тиімді    ҽдістемелік  жүйелері‖ 
атты республикалық ғылыми-практикалық семинар материалдары. – Астана, 2008. 
4  Жұмабаев  М.  «Ұлттың  ұлт  болуына  бірінші  шарт  –  тіл»  //  Тіл  жҽне  қоғам,  –  №  2.  – 
2004.  
ТҮЙІНДЕМЕ 
Мақалада  мемлекеттік  тілді  оқытудың  мақсат,  міндеттері  мен  басты  қағидалары 
сҿз  етіледі.  Жоғары  оқу  орындарында  қазақ  тілін  оқытудың  ұстанымдары 
қарастырылады.  

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
132 
РЕЗЮМЕ 
 
В  статье  рассматриваются  цели,  задачи  и  основные  нормы  обучения 
государственного  языка  и  позиции  обучения  казахскому  языку  в  высших  учебных 
заведениях. 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЯЗЫКОВОЙ СУЩНОСТИ 
ПОНЯТИЯ «АФОРИЗМ» 
 
Румянцева Е.В. 

 к.ф.н., и.о.доцента (г. Алматы, КазгосженПУ) 
 
Современные  исследования  лингвистического  направления  полностью  не 
выделяют  терминологическую  определенность  референтной  сущности  понятия 
афоризма.  В  этой  связи,  обращаясь  к  различным  источникам,    можно  отметить,  что 
интерпретации  понятия  афоризма    во  многом  похожи,  а  при  выделении  его 
дифференциальных    признаков      широко  используются  понятия  краткий,  лаконичный, 
парадоксальный, заостренный, отточенный (по форме) и т.п., о которых, тем не менее, 
едва  ли  можно  говорить  как  о  собственно  лингвистических  определениях  в  строгом 
смысле этого слова. В постановке вопроса о статусе афоризма выявляется  проблема его 
понятийной характеристики и необходимость уточнения: афоризм – единица языка или 
единица  речи,  или  пограничная  единица  языка  и  речи.  Распространенное  значение 
лексемы  ―афоризм‖ 
– 
семантизируется  чаще  всего  как  изречение,  выражающее  с 
предельной лаконичностью в отточенной форме какую-либо оригинальную мысль. Тем 
более,  ―афоризм‖      не  находит  своего  отражения  в  целом  ряде  фундаментальных 
лингвистических  энциклопедий  и  словарей  лингвистической  терминологии  (ср., 
например, Новейший лингвистический справочник Н.В. Васильевой, А.В. Виноградова, 
А.М. Шахнаровича (1995), Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой (1966) и 
др.). Разноречия о понятии афоризма не только не уменьшились, но скорее возросли и 
углубились  среди  различных  мнений  ученых-лингвистов,  исследователей  в  данной 
области.  В  этой  связи  представляется  необходимым  использование  наиболее  точного 
определения    афоризма  без  замены  на  тождественное  выражение,  что  в  дальнейшем 
создаст  его  лингвопонятийную  характеристику.  Скорее  всего,  имеющаяся 
недостаточность  теоретических  воззрений  и  неопределенность  в    понимании  термина  
афоризм,    как  соответствующего  текста  и  как  единицы  языка/речи,    препятствует 
развитию 
общетеоретических 
представлений 
в 
терминах 
лингвистики 
и  
общелингвистической  теории  афоризма.  Необходимо  также  отметить,  что  афоризм 
рассматривался, кроме названных изданий, также  и в других источниках, справочниках 
по  теории  и  истории  литературы  в  качестве  жанра  литературного  творчества 
определенного автора, как изречение, содержащее обобщенную и законченную мысль о 
каком-либо  явлении  действительности  и  выраженное  в  лаконичной  (часто 
парадоксальной) форме /1/.  
  Касаясь истории вопроса о создании афоризма, в энциклопедических источниках 
отмечено, что  самыми  первыми  принято считать  письменные памятники, найденные в 
Древнем  Египте  начала  3  тысячелетия  до  н.э.,  а  также  афористические  памятники  
цивилизации  Востока.  Это  древнекитайские  памятники  ―Шуцзин‖,  ―Ицзин‖,  ―Книга 
перемен‖,  относимые  к  3  –  2  тысячелетию  до  н.э.  В  связи  с  этим,  в  языке  широко   
используются  такие  словосочетания  как:  ―античные  афоризмы‖,  ―древнеиндийские 
афоризмы‖,  ―афоризмы  Сократа‖  и  т.д.  Часто  древние  изречения  именуются 
афоризмами,  а    сочетание  имен  древних  авторов  с  их  выражениями  стало 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
133 
традиционным,  устойчивым  сочетанием.  К  древним  относят  следующие  афоризмы, 
созданные  около  2  тысяч  лет  тому  назад:  «Большая  сила  –  мнение  народное»  (Эсхил), 
«Лучше  вечный  мир,  чем  расчет  на  победу»  (Тит  Ливий),  «Слово  есть  великий 
властелин,  который,  обладая  весьма  малым  и  совершенно  незаметным  телом, 
совершает  чудеснейшие  дела»  (Горгий)  и    др.  Ретроспективный  взгляд  на  афоризмы 
показывает,  что  жанровые  черты  литературного  афоризма,  а  именно:  наличие  автора, 
смысловая завершенность, краткость изложения и формы, начали формироваться в тот 
исторический  период.    В  генезисе    афоризм  отличается    данными  свойствами    от 
сходных  с  ним  по  форме    других  малых  жанров  (пословицы,  крылатые  выражения, 
парадоксы  и  др.).  Известно,  что  афоризмы  поражают,  восхищают  силой  и  ювелирной 
тонкостью  ума,  гармонично  сочетающих  в  себе  логичную  доказательность  науки  и 
художественную  образность,  изящество  словесного  искусства.  Так,  создание  понятия 
афоризма  связывают  с  именем  греческого  ученого  Гиппократа  (около  400  лет  до  н.э.), 
который  впервые  употребил  термин  ―афоризм‖  в  трактате  по  медицине,  назвав 
изречение  –  “Жизнь  коротка,  искусство  долговечно” 
– 
афоризмом.  Для  древних 
эллинов  –  ученых,  философов,  писателей,  ораторов  –  красноречие  и  способность 
высказать правильно и точно свою мысль в афористической форме считалось одним из 
главных  и  необходимых  умений,  т.к.  понятия  «искусство»  и  «мастерство»  в  Древней 
Греции  были  неразрывно  связаны  и  неотделимы  друг  от  друга.  Из  античной  истории 
хорошо  известны  имена  Сократа,  Платона,  Аристотеля,  Демосфена  и  многих  других, 
оставивших  высочайшие  образцы  практического  и  теоретического  красноречия,  в  том 
числе и афоризмы. Их по праву принято называть «родоначальниками» жанра афоризма, 
в  процессе  публичных  выступлений  в  качестве  ораторов  они  формировали  черты 
данного жанра. Ср.: Остроумие – это дерзость, получившая образование (Аристотель).  
Кто не знает истины, а только гоняется за мнимыми представлениями о ней, у того и 
само  искусство  красноречия  будет,  естественно,  нелепым  и  грубым  (Сократ). 
Созданная  греками  наука  риторика,  как  обучение  красноречию,  повлияла  на  создание 
многих дисциплин гуманитарного знания, таких, как стилистика, поэтика, герменевтика, 
культура  речи.  Как  отмечает    С.С.  Аверинцев:  «Греки  создали  не  только  свою 
собственную культуру  – они создали парадигму культуры вообще».   В данном случае, 
автор трактует парадигму в значении образец, модель от греч. paradeigma – образец /2/. 
Термин  афоризм  древними  греками  употреблялся  в  разных  областях:  в  медицине, 
политике,  в  ораторском  искусстве,  в  литературном  творчестве,  но  соответствовал 
определенному значению и использовался как высказывание, выражающее какую-либо 
обобщенную  мысль,  стремящуюся  убедить  собеседника.  Необходимо  отметить,  что 
риторические  средства  афористики,  созданные  довольно  давно,  очевидны  и 
общепризнанны  сегодня.  Известно,  что  под  влиянием  греческой  и  византийской 
культур,  создавались  афоризмы  и  в  русской  культуре:  одними  из  самых  первых 
сборников,  включающих  афоризмы  из  Евангелия,  Библии,  из  произведений  античных 
философов,  мыслителей, поэтов были сборники: ―Пчела‖ (ХIIв.), ―Цветники‖ (ХIII в.), 
―Азбуковники‖  (ХVI-ХVII  вв.).  Издание  сборников  происходило  под  влиянием 
античной,  позднее  европейской  культур,  многие  афоризмы  являлись  переводными 
текстами.  Афористический жанр как особый жанр изречений  появляется практически 
одновременно с возникновением письменности на Руси. Словарь русского языка за ХI-
ХII  вв.  дает  определение  понятию  изречение.  В  нем  используются  примеры  из  книги 
―Минеи  служебные‖  (1096г.).  Термин  и  понятие  изречение  стали  употребляться  в 
первом древнерусском сборнике – в 1076 г., созданном ―безвестным писцом Иоанном‖ 
(XI  в.),  позднее  в  сборнике  ―Пчела‖  (XII-XIII  вв.),  а  также  в  сборнике,  имеющем 
название  изречений  (поучений)  ―Поучения  Владимира  Мономаха‖  (XII  в.),  ―Моление 
Даниила  Заточника‖  и  др.  В  контексте  исследования    правомерным  является 
рассмотрение вопроса о двояком использовании определений:  афоризм и изречение. В 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
134 
современной  практике,  в  ряде  справочных  изданий:  лингвистических  словарях  и 
энциклопедиях,  афоризм  и  изречение  определяются  как  тождественные  понятия. 
Этимологический  анализ  показывает,  что  слово  «изречение»    возникло  из 
старославянского языка; возможно оно является калькою из греческого языка- paroimia 
–  ―поговорка,  пословица,  притча‖,  образованного  с  помощью  суффикса  –ение,  от 
изрешти,  изреку  –  ―сказать‖,  (устар.)  ―изрекать‖  и  является  префиксальным 
производным от решти 
– 
говорить, а также восходит к общеславянскому  rekti 

 kt>шт 
/3/.  Тем  самым  в  языке  отождествляются  понятия  афоризм  и  изречение,  часто 
определяются как паремии, т.е. выражения или высказывания,  «изрекаемые»   в устной 
или  письменной форме. В современной трактовке эти понятия определяются  рамками 
одного  жанра.  Мнения  по  вопросу  афоризма  как  жанра  расходятся,  но  в  русистике 
установился  взгляд  об  идентичности  понятий  и  жанровых  особенностях  афоризма  и 
изречения.  Поэтому  есть  основания  считать  афоризм  и  изречение  одной  и  той  же 
жанровой формой. Согласно мнению  многих ученых, считается, что понятие изречение 
идентично  понятию  афоризма,  т.е.  изречение 

  это  тот  же  афоризм,  а    его  история  – 
древняя  история  изречений.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  жанр 
афоризма/изречения  имеет  свою  историческую  основу  и  жанровую  структуру. 
Изучением лингвистической сущности афоризмов  исследователи  занимаются довольно 
давно. Одним из первых теоретиков древних афоризмов является Б.Грасиан, который в 
своей книге – ―Карманный оракул‖ (1647), обоснованно доказал, что афоризм порожден 
остроумием автора и применением художественно-стилистических средств языка /4/.   
Общеизвестно,  распространению  и  популяризации  афоризмов,  в  качестве 
литературного  жанра  содействовали  многие    писатели,  поэты,  ученые.  Так,  изучению 
афоризма  и  афористического  способа  мышления  были  посвящены  также  работы 
философа  Бэкона  (XVII),  в  которых  афоризм  рассматривался  применительно  к 
философской теории познания без учета его лингвистических особенностей. Афоризм, в 
качестве  жанра  литературного  творчества  был  рассмотрен    К.  Смиттеном  в  его 
литературном сборнике, изданном в 1816 году  в России /4/. Афоризм в представлении 
многих 
ученых, 
философов, 
писателей 
должен 
обязательно 
обладать 
парадоксальностью,  оригинальностью,  а  иногда  противоречить  общепринятому 
мнению, должен быть неожиданным, необычным и влиять на сознание читателя. Данная 
точка зрения наблюдается и подтверждается в формулировке определения  афоризма и 
является  скорее  заимствованной  из  немецкой  научной  литературы.  В  частности, 
афоризм  представлен  как  жанровая  структура,  как  область  соревнования  в 
парадоксальности  мнений,  взглядов  и  демократизации  собственного  ―ego‖.  Такое 
понятие  об  афоризме  прежде  всего  связано  с  мировоззрением  Ницше,  которого  в 
Германии когда-то провозгласили «лидером» афористики (XIX в.) и имевшем огромное 
влияние на развитие жанра афоризма. В частности, Ницше были свойственны крайняя 
парадоксальность,  индивидуализм,  иррационализм,    проявляющиеся  в  его  афоризмах. 
Отметим,  что  термин  ―Афористика‖  сравнительно  недавнего  происхождения.  Он 
появился  в  ХХв.  и  в  настоящее  время  широко  употребляется  как  родственное 
(однокоренное)  понятие  с  термином  «афоризм».  По  наблюдениям  ученых,  афористика  
выделилась  как  область  литературы  в    начале  ХХ  в.,  а  сама  литература  отошла  от 
создания крупных романтических полотен, в ней стали преобладать оперативные малые 
жанры    повесть,  рассказ,  очерк,  а  также  жанр  афоризма.  Это  несомненно  связано  с 
экстралингвистическими 
факторами, 
созданными 
данной 
эпохой, 
сменой 
мировоззренческих  парадигм.  Теоретические  предпосылки  изучения  афоризма 
традиционно в основном были направлены на определение его в качестве литературной 
формы,  литературного  жанра.  Исследования  в  этой  области  обозначены  рядом  работ 
теоретического обобщения поэтической природы афоризма, а также разработкой общей 
теории  афористики.  В  этой  связи  необходимо  назвать  работы    Н.Т.  Федоренко, 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
135 
Л.И.Сокольской  /5/,  Л.  Успенского  /6/  и  др.    Одной  из  наиболее  актуальных  проблем 
теоретического  осмысления  языковой  природы  афоризма  как  литературного  (прежде 
всего  художественного)  текста  является  во  многом  ставший  уже  сакраментальным  
вопрос  категориального  отграничения  собственно  афоризмов  от  других  малых  форм 
художественного  словесного  творчества  на  фоне  широко  распространенного    термина 
«афористичность» как определенного качества высказывания, свойственного не только 
самим  афоризмам,  но  и  иным  малым  жанрам.  В  целом  лингвистическое  описание 
афоризма  как  литературного  текста  остается  на  сегодняшний  день  во  многом 
незавершенным,  иногда  поверхностным  в  силу  своей  эпистемологической 
неоформленности 
и 
неоднозначности, 
концептуальной 
и 
методологической 
недифференцированности  в  собственно  лингвопоэтических  аспектах.  Что  же  касается 
анализа  метаязыковой  сущности  дефиниции  «афоризма»,  то  оно  в  рамках 
лингвистических  исследований  оказывается  под  влиянием  литературной  афористики 
как  семантико-генелогической  разновидности  словесного  творчества.    Отмечается,  что 
сложность  данного  вопроса  состоит  в  том,  что  довольно  трудно  разграничить 
контаминированный  процесс  истории  языка  и  истории  литературы,  тем  более  уход  в 
―чистую‖  лингвистику  опасен  в  методологическом  отношении,  так  как  он  ведет  к 
отождествлению  ―структуры‖  и  ―сущности‖  данного  понятия.  Существующие 
концептуальные 
и 
методологические 
квалификации 
афоризма, 
вызывают 
эпистемологические  трудности  в  лингвистическом  аспекте  изучения.  В  области 
лингвистического  подхода  афоризм  определяется  как  понятие  не  однозначное, 
связанное  с  проблемой  выявления  его  объема  и  сущности,  поэтому  может  выступать 
предметом  изучения  одновременно  нескольких  лингвистических  дисциплин.  Так, 
обиходное  выражение  афористичности  при  изучении  афоризма  с  разных  позиций  и  в  
разных  дисциплинах  эпистемологически  нейтрализуется,  т.е.  совпадает  по  своему 
объему  с  определениями  ―лаконичность‖,  ―содержательная  емкость‖,  ―крылатость‖  и 
т.д.,  либо  приобретает    функциональный  характер,  т.е.  одни  выражения  утрачивают 
свою афористичность, а другие наоборот становятся афористическими. В таком случае 
ни  понятие  афоризма,    ни  понятие  афористичности  не  подпадают  в  строгую 
терминологическую  квалификацию,  а  также  вызывают  затруднения  в  интерпретации 
афоризма 
как 
лингвистического 
понятия. 
Таким 
образом, 
необходимый 
дефинициальный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  афоризм  –  явление 
сложное,  охватывающее    ряд  проблем,  связанных как  с  подходами  к  его  понятийному 
определению, так и с его функционированием в языке//речи. В этой связи совершенно 
очевидна  необходимость  описания  афоризма  на  теоретическом  уровне,  во-первых,  в 
терминах  лингвистики,  а  во-вторых,  как  целостного  лингвистического  объекта  (как  
гомогенного  по  своим  категориальным  признакам  феномена  языка//речи),  т.е. 
необходимо построение собственно лингвистической теории афоризма. Следовательно, 
выявляется возможность конкретизировать основные направления, специфику развития 
и  современного  состояния  лингвистических  исследований  афоризма,  выделения  и 
анализа  его  ключевых  проблем  и  вопросов.  Основанием  для  квалификации  основных 
аспектов 
афоризма 
как 
сложного 
лингвистического 
объекта 
послужили 
сформировавшиеся  в  русистике  направления  и  отдельные  теории,    отличающиеся 
значимостью  концептуальных  и  лингвистических  подходов  к  изучению  языковой 
природы  афоризма.  Афоризм  был  эксплицирован  в  русистике  как  лингвистический 
объект  только  в  30  г.  XX  столетия,  а  именно  в  рамках  стилистики.  Известны  работы 
Р.М. Мейера по стилистике афоризма, где он определяет  «афоризм как понятие новое, 
пословицы  в  него  не  входят,  а  парадоксальность  является  одним  из  его  основных 
признаков»  /2/.    Исследование  афоризма  в  рамках  лингвистики  было,  несомненно, 
подготовлено  изучением  афоризма  в  литературном  направлении,  рассматривающем 
афоризм    в  качестве  литературного  текста  или    интертекстуального  элемента,  прежде 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы  №5 2010. 
 
136 
всего,  литературных  текстов.  Показательно,  что  такое  понимание  афоризма  наиболее 
распространено  и  в  современном  языкознании  и  тематика  лингвистического  анализа 
литературной афористики  традиционно широка, однако, существующие представления 
об  афоризме  ―не  составляют  более  или  менее  целостного  направления  в  изучении 
языковой 
природы 
афоризма, 
но 
и 
характеризуются 
значительными 
эпистемологическими лакунами‖ /8/. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1 Караулов Ю.Н. Русский язык. Энциклопедия. 
– 
М., 1998.
 – 
С. 42-43 
2  Краткий  этимологический  словарь  русского  языка  //  Под  ред.  чл.-кор.  С.Г. 
Бархударова. 
– 
М., «Просвещение», 1971. 

 541с. 
3  Аверинцев  С.С.  Античный  риторический  идеал  и  культура  Возрождения  // 
Античное наследство в культуре Возрождения. 
– 
М.,1984. 

 С. 145-146. 
4 Афоризмы // Энциклопедический словарь. Изд.Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. 
– 
Т. 2а. 
– 
СПб.,1891. 

 С. 494. 
5 Успенский Л. Коротко об афоризмах // Афоризмы: Избранные сочинения деятелей 
литературы и искусства // Сост. Е.С. Райзе. 
– 
Л.,1964.            
– 
С. 3-20. 
6 Федоренко Н.Н., Сокольская Л.И. Афористика. 
– 
М.,1990. 
– 
С.183, 197, 206. 
7 Успенский Л. Коротко об афоризмах // Афоризмы: Избранные сочинения деятелей 
литературы и искусства // Сост. Е.С. Райзе. 
– 
Л.,1964.              

 С. 3-20. 
8 Иванов В.В. Изучение языковой природы афоризма в русистике 60-80 гг. Материалы 
IХ Международного конгресса МАПРЯЛ. – Минск,1999. – 51 с. 
Каталог: images -> arhiv -> 2010
2010 -> Психологические аспекты стрессоров
arhiv -> Вестник казахского государственного женского педагогического университета
arhiv -> К вопросу о взаимосвязи учебного и внеучебного процессов в начальной школе
arhiv -> Дошкольное и начальное образование
arhiv -> ОҚыту әдістемесі
arhiv -> Жиырма жылға аяқ басты. Еліміз егемендік алып, болашаққа сенімді қадам жасағалы ӛмірімізде қаншама жарқын жаңалықтар болды
arhiv -> Н. Д. Левитов агрессивті кҥйлердің танымдық, эмоциялық және ерікті компоненттерін
arhiv -> Вестник казахского государственного женского педагогического университета
2010 -> Хабаршысы №4(5), 2010

жүктеу 5.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет