Общ устройствен план на община крумовград задание за изработване на общ устройствен план на общинажүктеу 1.06 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата26.01.2017
өлшемі1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

КРУМОВГРАД 

 

  

 

„ПЛЕЙСМЕЙК“ ООД АВГУСТ 2014 г. 

 


 

  

Съдържание

 

1  Общи положения ......................................................................................................... 4 1.1 

Встъпителни бележки ........................................................................................... 4 

1.2 

Изисквания към устройственото планиране .......................................................... 5 1.3 

Цели и задачи на общия устройствен план ........................................................... 6 

1.4 

Информационно обезпечаване .............................................................................. 7 1.5 

Кратка регионална характеристика ....................................................................... 8 

1.6 

Историческа характеристика на урбанистичното развитие на община Крумовград 9 2  Характеристики и състояние на природни, социални, икономически и пространствени 

аспекти на община Крумовград ........................................................................................ 10 

2.1 

Природни ресурси и условия ............................................................................... 10 2.2 

Демографска характеристика .............................................................................. 13 

2.3 

Обитаване и жилищен фонд ............................................................................... 18 2.4 

Икономическо развитие и инвестиционна активност ........................................... 20 

2.5 

Обществено обслужване ..................................................................................... 25 2.5.1 

Образование и детски заведения ................................................................. 25 

2.5.2 

Здравеопазване ........................................................................................... 28 2.5.3 

Социални дейности ...................................................................................... 30 

2.5.4 

Търговия и търговско обслужване ................................................................ 30 2.5.5 

Спорт ........................................................................................................... 31 

2.6 

Културно наследство .......................................................................................... 31 2.7 

Техническа инфраструктура................................................................................ 37 

2.7.1 

Комуникационно-транспортна система ......................................................... 37 2.7.2 

Водоснабдяване и канализация .................................................................... 39 

2.7.3 

Електроснабдяване ...................................................................................... 39 2.7.4 

Съобщителна мрежа ..................................................................................... 40 

2.8 

Околна среда ...................................................................................................... 40 2.8.1 

Състояние на въздуха ................................................................................... 40 

2.8.2 

Състояние на водите .................................................................................... 41 2.8.3 

Защитени територии, защитени зони и биоразнообразие.............................. 42  

  

2.8.4 


Състояние на почвите и нарушени територии ............................................... 43 

2.8.5 


Отпадъци – състояние и управление ............................................................ 44 

2.9 


Значими инвестиционни проекти на територията на общината ........................... 44 

2.10  Осигуреност на територията с устройствени планове .......................................... 46 

3  Предизвикателства и насоки за развитие на общината .............................................. 48 

3.1 


Демографско развитие........................................................................................ 48 

3.2 


Обитаване и жилищен сектор ............................................................................. 49 

3.3 


Икономическо развитие ...................................................................................... 49 

3.4 


Обществено обслужване ..................................................................................... 49 

3.5 


Техническа инфраструктура................................................................................ 50 

3.5.1 


Комуникационно-транспортна система ......................................................... 50 

3.5.2 


Водоснабдяване и канализация .................................................................... 51 

3.5.3 


Електроснабдяване ...................................................................................... 53 

3.6 


Околна среда ...................................................................................................... 53 

3.7 


Зелена система ................................................................................................... 53 

3.8 


Ландшафт .......................................................................................................... 54 

3.9 


Културно наследство .......................................................................................... 54 

3.10  Насоки за териториално развитие ....................................................................... 55 

4  Методически подход при разработване на ОУП на община Крумовград ..................... 56 

5  Изисквания за съдържанието, вида и начина на представяне на ОУПО ...................... 57 

6  Изготвяне на ЕО и ОС на ОУП на община Крумовград ................................................ 60 

7  Източници на информация ........................................................................................ 62 

8  Приложение 1 - Списък на недвижимите културни ценности на територията на община 

Крумовград ...................................................................................................................... 64 

9  Приложение 2 - Методически указания и изисквания на НИНКН, критерии за оценка - 

за  представяне  на  устройствените  аспекти  на  опазване,  експониране  и  социализация  на 

културното наследство на територията на общините в плановите задания при изработване 

на планови и технически задания; и проекти за ОУП; ОУПО; /ПУП/ ................................. 77 

10 

Приложение 3 - Графични материали и баланс на територията .............................. 84  

 

  

  

1

 

Общи положения 

1.1

 

Встъпителни бележки 

Заданието за изработване на Общ устройствен план на община Крумовград (ОУПО) е първи 

етап от процедурата по изготвяне на устройствения план. То се изготвя в изпълнение на 

договор  между  община  Крумовград  и  „Плейсмейк”  ООД,  предвид  необходимостта  от 

осигуряване на актуална планова основа за развитие на населените места в общината и на 

основание  чл.  125  от  Закон  за  устройство  на  територията  (ЗУТ).  Новият  ОУПО  ще  е 

основополагащ програмен документ за цялостното устройство на разглежданата територия 

и  важен  инструмент  при  формирането  и  провеждането  на  политиката  за  устойчиво  и 

балансирано развитие на община Крумовград. 

Устройственото  планиране  на  населените  места  е  в  пряка  зависимост  от  природните, 

социалните,  икономическите,  екологичните  и  пространствени  условия  и  действащата 

нормативна  уредба.  Преминаването  от  централизирана  планова  икономика  към  пазарно 

стопанство и последвалото развитие на частния сектор в производството и обслужването 

на населението, респ. на законовата уредба към частната собственост, развитието на пазара 

на недвижими имоти, новите принципи на местно самоуправление и права и отговорности 

на  местната  администрация  и  др.,  поставят  нови  изисквания  към  устройството  на 

населените места и необходимостта от нов подход при определянето на приоритетите за 

бъдещо развитие и решаването на натрупаните проблеми. 

Условията  и  прогнозите,  на  база  на  които  са  разработени  действащите  устройствени 

планове  в  България,  са  претърпели  значителни  промени,  поради  което  управлението  и 

развитието на населените места и необходимият контрол и мониторинг на тези процеси не 

може да се осъществява чрез тях. Това в най-голяма степен важи за градовете, където се 

наблюдава натрупване на всички гореспоменати фактори. 

Тези тенденции и условия са предпоставка за изготвянето на нов Общ устройствен план на 

община Крумовград. Първи етап на тези проучвания се явява настоящото планово задание, 

с  което  се  осигурява  методическа  и  информационна  основа  за  разработването  на 

предварителния проект на ОУПО. Заданието решава следните основни задачи: 

 определя методическия подход за разработване на ОУПО; 

 определя целите и задачите на ОУПО; 

 осигурява основната информационна обезпеченост за състоянието и тенденциите 

в социално, икономическо, техническо и пространствено развитие; 

 

предоставя информация за историческото развитие на урбанизираната среда 

представя регионалната структура и мястото на общината в нея;  

представя  актуална  информация  за  природните,  социалните,  икономическите  и пространствените аспекти на община Крумовград; 

 дава информация за състоянието на околната среда и очакваните въздействия от 

проекта на ОУПО; 

 

определя приоритетите и насоките за пространственото развитие на общината;  

  

 определя фазите и етапите за разработване на ОУПО и изискванията към неговото 

представяне. 1.2

 

Изисквания към устройственото планиране 

Липсата на цялостна и последователна политика и практика в България в създаването и 

прилагането  на  инструментите  на  устройственото  планиране  в  годините  след  прехода, 

определя  изоставането  на  градовете  и  общините  в  тази  сфера  и  незадоволителната  им 

обезпеченост с устройствени планове.  

Важен аспект на новия подход в планирането на населените места е включването на всички 

заинтересовани групи в процеса на планиране и осигуряване на баланс между интересите 

на различните  участници  –  държавна и  общинска  администрация,  граждани,  граждански 

организации, бизнес и други. 

За да отговори на съвременните изисквания към устройственото планиране, ОУПО следва 

да:  създаде планова основа за дългосрочно, целесъобразно и балансирано развитие на 

урбанизираните и неурбанизираните територии; 

 

осигури  цялостното  устройство  на  общинската  територия,  като  определи  общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и структурните 

части и общия режим на устройството им, съгласно разпоредбите на ЗУТ и приложимите 

нормативни актове; неговите предвиждания са задължителни при последващо изготвяне на 

подробните устройствени планове, с които се конкретизира устройството и застрояването 

на имотите; 

 осигури  равнопоставеност  на  различните  участници  и  заинтересовани  страни  в 

процеса на устройствено планиране и прилагане на ОУПО; 

 

надгради благоприятни тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината; 

 отчете  регионалните  връзки  на  общината  като  потенциал  за  развитие  и  отрази 

решения на инфраструктурни и устройствени проблеми на нейната територия; 

 

определи  разположението  на  мрежите  и  съоръженията  на  техническата инфраструктура  на територията  на общината  и  връзките им  с  териториите  на  съседните 

общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

 

формира  комплекс  от  устройствени  мерки  и  политики,  целящи  създаване  на условия  за  преодоляване  на  установени  диспропорции  в  развитието  на  общинската 

територия;  

 

ограничи негативното въздействие на урбанизационните процеси върху околната среда и ценни земеделски земи; 

 определи  територии  с  вероятно  разпространение  на  предвидими  природни 

бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита

 

създаде  устройствени  възможности  за  използване  на  природните  и  културно-историческите  ресурси  за  развитие  на  отдиха  и  туризма,  при  отчитане  на  необходимите 

мерки, изисквания и режими за опазването им;  

  

 осигури  възможности  за  етапност  в  реализацията  на  устройствените 

предвиждания; 

 

осигури възможности за реализация на заложените в стратегическите документи по ЗРР цели и приоритети за развитие на общинската територия;  

 създаде  условия  за  развитие  на  публично-частни  партньорства  в  дейностите, 

осигуряващи социално-икономическото развитие на общината;  

 

проучи  възможностите  и  предложи  решения  за  целесъобразна  реализация  на поземления  фонд  –  общинска  собственост,  при  спазване  на  общите  и  специфични 

изисквания и ограничения по отношение земеползването.  

За постигане на посочените изисквания, за населените места и землищата им, с ОУПО се 

определят устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим, вкл. при необ-

ходимост: 

 територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението им; 

 територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3  на ЗУТ); 

 територии  с  вероятно  разпространение  на  предвидими  природни  бедствия, 

свлачищни и ерозионни процеси и необходимите превантивни мерки и начин на устройство 

и защита; 

 територии за прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия. 

1.3

 

Цели и задачи на общия устройствен план  

Целите  и  задачите  на  ОУПО  Крумовград  се  определят  от  предназначението  на 

устройствените  планове  да  създават  планова  основа  за  дългосрочно,  устойчиво 

устройствено  развитие  на  урбанизираните  територии  и  на  териториите  извън  тях, 

обвързано  със  стратегически  и  устройствени  документи  от  национално,  регионално  и 

местно ниво. 

Главна цел на ОУПO е създаването на оптимална пространствена и функционална структура 

за  интегрирано  и  координирано  развитие,  изграждане  и  комплексно  устройство  на 

общината  в  хармонично  единство  на  урбанизираните  структури  със  съществуващите 

природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия и при 

отчитане на регионалните характеристики.  

Постигането на изведената цел се осъществява координирано с реализацията на изведената 

в Общинския план за развитие на общината визия: 

През периода 2014-2020 г. Община Крумовград ще продължи да се утвърждава като една от устойчиво развиващите се териториални общности в Източно-родопския регион и област 

Кърджали. 

Постигането на устойчивия и приобщаващ растеж на местната икономика ще се „гарантира“ 

от ефективната капитализация на местните ресурси и потенциали чрез целево, компетентно  

и прозрачно използване на наличните Европейски и национални инструменти за развитие. 


 

  

На тази основа ще се създадат адекватни на нуждите и очакванията на местната общност 

условия за висок стандарт на живот, бизнес и реализация!“ 

Ръководеща за развитието на общинския център ще бъде изведената в Интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие визия за развитие на град  Крумовград до 2020 г., 

който е в процес на разработване.

 

За постигане на целта на разработката, ОУПО Крумовград трябва да реши следните основни задачи: 

 да  създаде  нормативна  основа  на  териториалния  обхват  за  пространственото 

развитие на общината до 2030 г. и демографското й развитие; 

 

да определи преобладаващото функционално предназначение на урбанизираните и неурбанизирани територии по структурни единици и изведе пространствени и социални 

параметри за тяхното устройство; 

 

да  определи  вътрешната  структура  на  елементите  на  функционалните  системи „обитаване”, „труд” и „отдих”, и организацията, йерархичната структура и локализацията 

на основните елементи от обслужващата сфера; 

 

да определи йерархията и локализацията на линейните и точковите елементи на комуникационно-транспортната система, параметри и трасета на главната комуникационна 

мрежа на територията на общината  и  връзките  й  с  териториите  на  съседните  общини, и 

възможностите за оптимизацията й; 

 да  създаде  условия  за  оптимизиране  на  междуградския  транспорт  и  неговото 

функциониране; 

 

да  определи  развитието,  параметрите  и  провеждането  на  елементите  на инженерните мрежи; 

 да организира, диференцира и оразмери елементите на зелената система; 

 да  създаде  условия  за  поддържане  на  екологичното  равновесие  и  опазване  на 

природната среда и ландшафта от неблагоприятни антропогенни фактори и да определи 

допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси; 

 да определи правила и норми за прилагане на ОУПО. 

Изведените  цел  и  задачи  на  ОУПО  поставят  изисквания  за  комплексно  и  интегрирано 

развитие  на  територията  на  общината  и  осигуряват  мониторинга  при  реализацията  на 

предвижданията му.  1.4

 

Информационно обезпечаване 

Информационната основа за изработването на проекта за ОУПО включва: 

 

данните, проучванията, анализите и изведените приоритети и насоки за развитие на общината, включени в настоящото задание

 опорен план и схеми в цифров вид, включени към настоящето планово задание; 

 актуална  информация  по  отрасли  и  функционални  системи,  представена  от 

компетентните отдели и служби на общинската администрация, Националния статистически 

институт,  поземлена  комисия  и  други  служби  и  институции,  разполагащи  с  информация, 

необходима  за  разработването  на  ОУПО  според  оценката  на  проектантския  екип  и  със  

  

съдействието  на  общинската  администрация,  която  ще  бъде  предоставена  във 

встъпителната фаза от разработване на ОУПО; 

 актуални  кадастрални  карти  за  населените  места  и  землищата  им,  за  които  има 

изработени  такива,  кадастрални  планове  и/или  карти  на  възстановената  собственост  на 

неурбанизираните територии; за територията на град Крумовград и селата Аврен, Звънарка, 

Токачка, Овчари и Скалак са изработени кадастрални карти; 

 

текстова  и  графична  информация  на  предшестващи  планови  разработки  за  гр. Крумовград и селищата в общината; 

 планове, програми, стратегии и др. документи, както и проекти за нови документи, 

имащи  отношение  към  устройственото  и  стратегическо  планиране  и  управление  на 

общинската територия; 

 допълнителна  информация,  при  необходимост,  в  процеса  на  разработването  на 

ОУПО. 


1.5

 

Кратка регионална характеристика 

Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област Кърджали върху площ 

от  843,3  кв.  км.  Граничи  с  общините  Ивайловград,  Маджарово,  Кърджали,  Стамболово, 

Момчилград и Кирково, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с 

Република Гърция. 

Фигура 1 Местоположение на общината спрямо ТНК, Източник: АПИ

  


 

  

Общината е съставена от 80 населени места, от които 79 села и общинският център – град 

Крумовград.   

Местоположението  на  общината  може  да  бъде  определено  като  „периферно“,  поради 

отдалечеността  от  големи  икономически  центрове  и  важни  транспортни  коридори.  Най-

близко  разположеният  транс-европейски  коридор  е  №  9,  свързващ  Хелзинки  -  Сaнкт 

Петербург - Псков - Витебск - Kиев - Любашевка - Кишинев - Букурещ – Русе – Димитровград 

- Кържали – Александруполис. 

В  Националната  концепция  за  пространствено  развитие  2013-2025  г.  е  изведена 

категоризация  на  центровете  в  България  и  гр.  Крумовград  е  определен  като  център  от 

четвърто  ниво  и  попада  във  второстепенна  ос  на  развитие,  свързваща  Момчилград  и 

Свиленград. 
жүктеу 1.06 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет