Образованная странажүктеу 1.43 Mb.
Pdf просмотр
бет9/14
Дата09.01.2017
өлшемі1.43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ

Бағалаудың жаңа тәсілдері

2016 жылғы 1 қарашада Пав-

лодар қаласындағы № 25 мек-

тептің 11 сыныбында жұмыс 

істейтін мұғалімдер үшін «Қо-

рытынды аттестаттау форма-

тының өзгеруіне орай оқушы-

лардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың жаңа тәсілдері» 

атты семинар-практикумы 

өткізілді.

Семинарға  математика,  орыс,  қазақ 

тілі пәндерінің мұғалімдері қатысты. Мақ-

саты – мектеп түлектерін дайындау кезін-

де кездескен мәселелерді шешу және қо-

рытынды аттестаттау форматының өзгеру 

аясында  жаңа  әдістерді  меңгеруде  пән 

мұғалімдеріне тәжірибелік көмек көрсету. 

Берілген  мақсатты  жүзеге  асыру  үшін 

республикалық ҰТО тест тапсырмаларын 

құрастырушылары  мен  сарапшылары 

және  тәжірибелі  шығармашыл  мұғалім-

дер тартылды. 

Практикум  барысында  оқыту  мемле-

кеттік және орыс тілінде жүргізілетін мате-

матика, орыс, қазақ тілі мұғалімдерінің 5 

секциясы жұмыс істеді. 

Математика  пәнінің  секциясында  мо-

дератор  ретінде  Абай  атындағы  №  10 

мектеп-лицейінің  мұғалімі  А.Айтхожина, 

дарынды  балаларға  арналған  облыстық  

көпсалалы  лицей  мұғалімі    Л.Тодерович, 

№  34  ЖОМ  мұғалімі  Н.Кокорева,  №  9 

ЖОМ мұғалімдері Н.Якубовская, Т.Пусто-

валова, № 20 ЖОМ мұғалімі Ж.Кабыше-

ва, орыс тілі пәнінен Н.Мирошникова №3 

гимназия  мұғалімі,  №34  ЖОМ  мұғалімі 

Н.Еленич,  №41  ЖОМ  мұғалімі  И.Бизюк, 

№9 ЖОМ мұғалімі Л.Пыстина, қазақ тілі-

нен  Алтынсарин  атындағы  дарынды 

балаларға  арналған  гимназия  мұғалімі 

Г.Ахметова,  №22  ЖОМ  мұғалімі  Қ.Абыл-

газинова.

Қорытынды аттестаттаудың жаңа фор-

маты  бойынша  теориялық  және  тәжіри-

белік материалдар қарастырылды. Функ-

ционалдық  сауаттылықты,  оқушылардың 

математикалық  сауаттылықтарын  қалып-

тастыруда  типологиялық  тапсырмалар, 

логикалық тестпен жұмыс әдістері, мәтін-

мен  жұмыс,  эссе  жазу,  бағалау  жүйесі, 

біліктіліктерді  қалыптастыру  тәжірибелігі, 

қысқаша және толық жауабы бар тапсыр- 

маларды  орындау,  функционалды  сауат-

тылыққа тест құрастыру бойынша топтық 

жұмыстар жүргізілді. 

Мұғалімдер  тәжірибе  алмасып,  са-

раптауға  тесттер  көрсетілді,  АКТ  түрлі 

тәсілдерін  пайдаланып,  дидактикалық 

құралдарды  қолданумен  педагогикалық 

технологиялар  ұсынылды.  Оқу  сапасын 

тексеру  мониторингісі  мен  түрлі  деңгей-

дегі  дайындықтары  бар  оқушылардың 

білімдерін  түзету  мен  бақылау  үшін  кері 

байланыс  орнату  ұсынылды.  Семинар 

қатысушыларына  функционалдық  сауат-

тылық  бойынша  бүкіл  тәжірибелік  мате-

риал, электрондық қор, тәжірибеде қолда-

нылатын тест тапсырмалары, ұсыныстар 

берілді.


Ш. НҰРАХМЕТОВА,

Павлодар қаласы білім беру бөлімінің

әдістемелік кабинетінің меңгерушісі

22

№21 (58) 

8 ноября 2016 г.

БІЛІМДІ ЕЛ  ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

bilimdi_el@mail.ru

Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kzТРИБУНА ПЕДАГОГА

Взгляд учителя-практика на 

процесс реализации обновленного 

содержания образования 

Диляра ИСКАКОВА,

учитель начальных классов гимназии №105

Виктория КАЙДАКОВА,

ст. преподаватель кафедры ППС ПРУ

ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Алматы»Стремление Казахстана к миро-

вым интеграционным процес-

сам способствовало внедрению 

передовых педагогических идей в 

систему школьного образования. 

Обновленная программа – один 

из этапов повышения качества 

стандартов образования и по-

вышения профессионального 

уровня учителей. 

Введение системы критериального оце-

нивания позволяет уменьшить стресс от са-

мого процесса оценивания и организовать 

совместную  плодотворную  работу  педаго-

гов и учащихся в конструировании ситуации 

успеха  в  образовательном  процессе.  По 

отзывам  детей  и  родителей  именно  такая 

форма организации оценивания дарит чув-

ство соучастия, сопричастности к процессу 

оценивания,  помогает  в  осознании  требо-

ваний  учителя  и  придает  всему  процессу 

объективность. 

Следует  особо  отметить  предложен-

ные  в  программе  групповые  формы  орга-

низации  занятий,  которые  очень  нравятся 

детям,  дарят  много  позитивных  эмоций  и 

вместе  с  тем  эффективно  создают  колла-

боративную среду в классе. Атмосфера со-

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Условия роста профессиональной компетенции

Институт повышения квали-

фикации педагогических ра-

ботников по Карагандинской 

области обеспечивает оптималь-

ные условия для непрерывного 

профессионального развития 

педагогов посредством курсовой 

деятельности и в послекурсовой 

период. 

Курсы  повышения  квалификации  ве-

дутся  по  обновленным  образовательным 

программам  с  учетом  индивидуальных 

запросов  педагогических  работников  ре-

гиона  и  использованием  инновационных 

форм и методов обучения взрослых: диа- 

логовых  и  проблемных  лекций,  семина-

ров-практикумов, мастер-классов ведущих 

учителей-практиков, вебинаров, групповых 

дискуссий, тренингов. Занятия обеспечены 

разнообразными  дидактическими  мате- 

риалами, мультимедийной поддержкой. 

Особое  внимание  уделено  обучению 

педагогов  дошкольного  и  начального  об-

разования, для чего проведены системная 

организационно-методическая  работа  и 

мониторинг  образовательных  потребно-

стей  каждой  категории  потенциальных 

слушателей.  Большинство  респондентов 

указали  затруднения  в  аналитическом, 

методическом,  нормативно-правовом,  на- 

учно-исследовательском 

направлении  

деятельности.

С  целью  определения  качества  курсо-

вой  подготовки  предусмотрена  входная  и 

выходная диагностика. Выявление уровня 

готовности слушателей к освоению моду-

лей образовательных программ, их обра-

зовательных потребностей, а также пред-

почитаемых  форм  и  методов  повышения 

квалификации имеет первоочередное зна-

чение на курсах повышения квалификации (рис. 1). За последние три года наблюдает-

ся рост положительной мотивации слуша-

телей  к  обучению,  обусловленной  стрем-

лением быть готовым к работе в условиях 

обновления содержания образования, по-

требностью  к  непрерывному  повышению 

квалификации,  желанием  повысить  ква-

лификационную  категорию.  Кроме  того, 

диагностика  способствует  формирова-

нию  рефлексивной  позиции  слушателей 

посредством  самоанализа,  осмысления 

своего  педагогического  опыта,  миссии  в 

процессах  модернизации  образования, 

перспектив своего дальнейшего развития. Рисунок 1. Предпочитаемые формы обу-

чения на курсах ПК

С  целью  развития  исследовательских 

навыков  и  систематизации  знаний  про-

грамма курсовой подготовки предусматри-

вает  разработку  и  защиту  слушателями 

практико-ориентированных  мини-проек-

тов. Результаты защиты проектов подтвер-

ждают  заинтересованность  педагогов  в 

поиске новых подходов и инновационных 

технологий преподавания и обучения, обе-

спечивающих  развитие  функциональной 

грамотности  школьников.  Содержание 

проектов  отражают  процессы  внедрения 

в практическую деятельность полиязычно-

го и инклюзивного образования, методики 

развития  критического  мышления  уча-

щихся, современной системы оценивания 

учебных достижений обучающихся.

Эффективность курсов повышения ква-

лификации определяется не только по ре-

зультатам тестирования, самостоятельной 

работы,  защиты  проектов,  но  и  оценкой, 

самооценкой  со  стороны  слушателей  по 

завершении обучения. Как правило, боль-

шинство  слушателей  выражает  высокую 

удовлетворенность,  отмечая  творческий 

подъем,  полную  реализацию  ожиданий, 

кардинальное  изменение  взглядов  на  

обучение и воспитание.

Самооценка  уровня  развития  профес-

сиональной  компетентности  проводится 

посредством  обратной  связи  «Feedback-

час», что позволяет слушателям обсудить 

качество  предложенного  учебного  мате- 

риала,  его  соответствие  профессиональ-

ным запросам и подвести итоги на основе 

матрицы анализа. В самооценке преобла-

дает стремление реализовать полученные 

знания и умения в практической деятель-

ности  в  связи  с  актуальностью  предло-

женного учебного материала по вопросам 

обучения и воспитания человека с совре-

менным мышлением, способного успешно 

самореализовать себя в жизни.

Характерной  особенностью  курсов  по-

вышения, по мнению педагогов, является 

их  кардинальная  новизна,  которая  выра-

жена  в  рассмотрении  вопросов  критери-

ального  оценивания  учебных  достижений 

учащихся,  диалогового  обучения,  грамот-

ности и доступности подачи учебного ма-

териала преподавателями. 

В  послекурсовой  период  проводит-

ся  систематическая  работа  по  оказанию 

методической  помощи  педагогам  через 

сетевое  профессиональное  сообщество, 

вебинары, консультирование по возникаю-

щим проблемам, публикации в республи-

канском  научно-методическом  журнале 

филиала «Өрлеу. Үздіксіз білім жаршысы – 

Өрлеу. Вести непрерывного образования». 

Потребность педагогов в дальнейшем со-

трудничестве  с  институтом  обеспечивает 

расширение возможностей активного вов-

лечения их к участию в мероприятиях по 

обмену опытом, проведению мастер-клас-

сов,  открытых  уроков,  семинаров  в  пост-

курсовой период (рис. 2).Рисунок  2.  Эффективные  формы  взаи-

модействия  педагогов  с  институтом  в 

послекурсовой период

Результаты  мониторинга  послекурсо-

вой  деятельности  подтверждают  эффек-

тивность  обучения  педагогов  на  курсах 

повышения  квалификации.  Отмечаются 

тенденции  роста  активности  педагогов  в 

конференциях,  семинарах,  профессио-

нальных конкурсах, образовательных про-

ектах различного уровня, с другой стороны 

– роста успеваемости и учебных достиже-

ний школьников. 

Система  повышения  квалификации 

Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по 

Карагандинской  области»  в  полной  мере 

обеспечивает  методическую  поддержку 

педагогов  региона  в  реализации  педаго-

гической  практики  нового  поколения  на 

основе передовых образовательных техно-

логий.

Лаззат ШАМШИЕВА,

 гл. специалист отдела 

мониторинга и анализа

 ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по 

Карагандинской области»

трудничества помогает лучшему усвоению 

материала и способствует более быстрой и 

безболезненной  адаптации  детей.  Вместе 

с  тем  такая  организация  занятий  требует 

большого  мастерства,  терпения,  такта  от 

самих учителей, так как приходится чередо-

вать групповые формы работы с фронталь-

ной, обучать детей правилам поведения в 

школе, классе, акцентировать внимание на 

правильную  посадку  и  постановку  руки,  а  

также  учить  слушать  и  слышать  каждого 

члена  группы,  находить  компромисс  в  со-

вместной работе и презентовать результа-

ты. 

Речевая  культура  современных  пер-воклассников  оставляет  желать  лучшего. 

Много усилий от учителя требует работа по 

обогащению  словарного  запаса  школьни-

ков. Поэтому хотелось бы особо отметить 

учебник  «Обучение  грамоте»,  где  пред-

ложены  интересные  упражнения  и  зада-

ния,  направленные  на  развитие  устной  и 

письменной речи. Также следует отметить 

красочность  оформления  учебников  и  до-

ступность  материала.  В  учебниках  нового 

поколения хорошо отражен адаптационный 

период первоклассников в теме «Моя шко-

ла». Мы знакомим детей не только с ролью 

школы в жизни людей, но и функциональ-

ными зонами, правилами поведения и т. д. 

Интересным нововведением является пре-

красный подбор сквозных тем, которые на-

правлены на развитие жизненных навыков 

школьников, функциональной грамотности, 

решение каждодневных проблем подраста-

ющего поколения.

Но вместе с тем первый год внедрения 

обновленной программы вызвал ряд труд-

ностей как у педагогов города, так и среди 

родительской  общественности.  Об  этом 

свидетельствует  активность  средств  мас-

совой  информации,  где  систематически 

появляются репортажи и статьи, в которых 

родители,  не  понимая  сути  происходящих 

изменений, жалуются на то, что дети будут 

познавать  основы  наук  самостоятельно. 

Все  опасения  связаны  с  недостаточной 

осведомленностью  и  рядом  практических 

проблем при внедрении программы. Оста-

новимся на некоторых из них. 

В  этом  учебном  году  в  первых  классах 

начали обучение дети как шести, так и семи 

лет. Этот год разницы существенно влияет 

на процесс преподавания и обучения. Ше-

стилетки утомляются намного быстрее, им 

чаще необходима смена видов деятельно-

сти на уроке, ведущей деятельностью для 

детей этого возраста остается игра, поэто-

му педагоги сталкиваются с рядом трудно-

стей  при  организации  занятий.  Да,  обнов-

ленная программа предполагает активные 

упражнения и задания, и в то же время дети 

семи  лет  более  усидчивы,  более  работо-

способны и ориентированы на учебу, неже-

ли на игру. Конечно же, в дальнейшем эта 

проблема уйдет сама собой, когда родите-

ли поймут необходимость приводить детей 

в школу именно в этом возрасте.

Сейчас  уровень  подготовки  детей,  по-

ступающих в первые классы, разный. Одни 

приходят  умеющими  читать,  писать,  счи-

тать, другие и ручку не умеют держать. В це-

лом, программа рассчитана на шестилеток, 

и детям семи лет скучно, поэтому приходит-

ся  применять  на  уроках  дополнительные 

разноуровневые задания.

Основной вопрос, который волнует сей-

час  большинство  педагогических  работ-

ников,  связан  с  электронным  журналом. 

Во-первых, это заполнение, ведь в журнал 

необходимо вносить результаты сумматив-

ных  работ.  Во-вторых,  во  многих  школах 

отсутствует  программное  обеспечение. 

В-третьих, не хватает квалификации самим 

учителям для ведения подобного рода до-

кументации, так как не все школы участво-

вали в эксперименте по e-Learning. Словом, 

есть  необходимость  проведения  дополни-

тельного обучения специалистов на местах.

Необходимо начать и подготовку специа- 

листов,  способных  работать  в  режиме 

трехъязычного  обучения.  Проблемы  есть, 

но мы надеемся, что со временем они бу-

дут решены.


23

№21 (58) 

8 ноября 2016 г.

БІЛІМДІ ЕЛ  ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

bilimdi_el@mail.ru

Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kzТиПО

Дуальная система: эффективная 

форма подготовки профессионально- 

технических кадров

Татьяна СИМИКИНА, 

зам. директора по УПР 

Костанайского строительного колледжа 

При  дуальной  системе  под-

готовки  студент  приобретает  на 

ранних стадиях обучения опреде-

ленные  профессиональные  ком-

петенции,  а  также  такие  личност-

ные качества, как умение работать 

в команде, ответственность за по-

рученный  участок  деятельности. 

В  процессе  работы  он  по-новому 

осмысливает  будущую  специаль-

ность  и  принимает  обоснованное 

решение  о  правильности  выбора 

профессии.  Помимо  всего,  бу-

дущий  специалист  при  добросо-

вестном отношении к труду может 

обеспечить  себе  дополнительный 

доход и стаж работы, чрезвычайно 

необходимый  сегодня  для  трудо- 

устройства. 

Поставив перед собой цель осу-

ществлять  подготовку  конкуренто-

способных  специалистов,  способ-

ных  максимально  адаптироваться 

к  изменяющимся  условиям  рынка 

и требованиям работодателей, с 1 

сентября 2015 года в колледже по 

дуальной системе осуществляется 

обучение  студентов  специально-

сти 1401000 «Строительство и экс-

плуатация  зданий  и  сооружений», 

квалификации  1401202  «Специа-

лист по сухому методу строитель-

ства». Обучение получают 24 сту-

дента первого курса и 25 студентов 

второго курса, за которыми закре-

плены кураторы группы и мастера 

производственного  обучения.  В 

колледже  имеется  специализиро-

ванный класс и производственная 

мастерская,  оснащенная  соответ-

ствующим оборудованием, инстру-

ментом и приспособлениями. 

Обучение  студентов  произво-

дится  в  соответствии  с  типовым 

учебным  планом,  на  основании 

разработанной  рабочей  учебной 

программы,  учебного  плана,  гра-

фика  учебного  процесса,  заклю-

ченного  четырехстороннего  дого-

вора о сотрудничестве между КГКП 

«Костанайский  строительный  кол-

ледж», ТОО «БК-Строй», Палатой 

предпринимателей  Костанайской 

области,  ФАО  «НЦПК  «Өрлеу» 

ИПК ПР по Костанайской области», 

а  также  на  основании  плана  со-

вместной работы колледжа и пред-

приятия  в  части  формирования  и 

совершенствования  профессио-

нальных  компетенций  студентов. 

На  практические  занятия,  прово-

димые  на  предприятии  в  рамках 

дуального  обучения,  направление 

деятельности которых соответству-

ет профилю подготовки студентов, 

отводится  60%  от  всей  учебной 

нагрузки,  включая  учебную  и  про-

изводственную практики.

При  реализации  учебной  про-

граммы  по  дуальному  обучению 

происходит  сочетание  практиче-

ских  занятий  на  производстве  и 

изучение  теоретических  вопросов 

в колледже с постепенным услож-

нением  учебных  теоретических  и 

практических  задач.  Для  реали-

зации и обеспечения режима про-

граммы  создана  рабочая  группа, 

работающая  согласно  утвержден-

ному  плану  работы,  с  отметкой  и 

отчетом  о  выполнении  и  рассмо-

трении на заседании группы.

Внедрение  элементов  дуаль-

ной  системы  в  учебном  процессе 

колледжа  проводится  через  соци-

альное партнерство. При этом сто-

роны  нацелены  на  максимальное 

согласование  и  успешную  реали-

зацию  интересов  всех  участников 

этого  процесса.  К  подготовке  кад- 

ров  привлечены  не  только  педа-

гоги и мастера производственного 

обучения  колледжа,  но  и  высоко-

квалифицированные  сотрудники 

строительной  компании.  Предва-

рительно  мастера  производствен-

ного  обучения  и  преподаватели 

специальных  дисциплин  прошли 

стажировку  на  строительной  пло-

щадке социальных партнеров.

Ежегодно  в  колледже  органи-

зуются  и  проводятся  экскурсии 

студентов  на  территорию  пред-

приятия-партнера,  строительные 

площадки  различных  объектов 

города.  Проводятся  встречи,  кру-

глые  столы,  мастер-классы  с  уча-

стием студентов и преподавателей 

специальных  дисциплин,  руковод-

ства  компании,  высококвалифи-

цированных  специалистов-произ-

водственников,  которые  делятся 

опытом  работы  и  рассказывают 

студентам  о  предстоящих  планах, 

перспективах в компании и строи-

тельстве в целом.

В колледже проведена большая 

работа  по  подготовке  к  проведе-

нию  отборочного  тура  междуна-

родного  чемпионата  WorldSkills 

Kazakhstan-2016,  целью  которого 

является  популяризация  рабочих 

профессий,  повышение  статуса 

и  стандартов  профессиональной 

подготовки  и  квалификации  по 

всему миру. В стенах учебного за-

ведения конкурс проводился среди 

студентов  первого  курса  квалифи-

кации «Специалист по сухому ме-

тоду  строительства»,  профессио- 

нальной компетенции «Сухое стро-

ительство и штукатурные работы». 

Вначале  ребята  прошли  подго-

товку, для них были организованы 

теоретические  и  практические  за-

нятия по специальности, экскурсия 

на предприятие и практика на про-

изводстве. Благодаря конструктив-

ному  сотрудничеству  колледжа  и 

социального партнера, мы получи-

ли хороший результат. Кроме того, 

предприятие  предоставило  весь 

необходимый материал для подго-

товки и проведения конкурса. 

В  качестве  независимого  экс-

перта  на  данном  состязании 

присутствовал  заместитель  ди-

ректора  по  строительству  ТОО 

«БК-Строй»  Г.Н.  Югай.  По  его 

мнению,  учитывая  то,  что  участ-

ники  конкурса  –  первокурсники, 

студенты  показали  достаточно 

высокий  уровень  мастерства, 

умение  сосредоточиться  на  по-

ставленной задаче, они правиль-

но  соблюдали  технологический 

процесс  выполняемой  работы  и 

требования  техники  безопасно-

сти.  Соревновательный  процесс 

дает  конкурсантам  дополнитель-

ный  стимул  к  совершенствова-

нию  своих  профессиональных 

умений, а победа является хоро-

шим  стартом  в  начале  большого 

профессионального  пути.  Для 

работодателей  плюс  в  том,  что 

это  является  гарантией  качества 

будущих специалистов. 

Основной  задачей  системы 

профессионального  и  техни-

ческого  образования  является 

подготовка  квалифицированных 

кадров.  Дуальная  же  система 

позволяет  успешно  решать  эту 

задачу,  так  как  обеспечивается 

высокий уровень трудоустройства 

выпускников, чьи профессиональ-

ные компетенции полностью отве-

чают требованиям работодателя.жүктеу 1.43 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет