Образованная страна


(базалық) деңгей бағдарлама курсын сәтті бітіріпжүктеу 1.43 Mb.
Pdf просмотр
бет5/14
Дата09.01.2017
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

(базалық) деңгей бағдарлама курсын сәтті бітіріп

сертификатталған мұғалімдердің алға қойған бас- 

ты мақсаты – мектепті ілгері жылжытып, оқушы-

ның білім деңгейін жоғарылату болып табылады. 

Бұл ретте әрбір ұстаз тәлімгерлерінің зияткерлік 

қабілетін арттыруға бар күшін жұмсауы тиіс. 

11

№21 (58) 

8 ноября 2016 г.

БІЛІМДІ ЕЛ  ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

bilimdi_el@mail.ru

Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kzҚостанай өңірінде ең 

алғашқы еліміздің да-

муына аса қажетті 

құрылыс саласының 

мамандарын сонау 1956 

жылдан дайындау- 

ды бастаған Қостанай 

құрылыс колледжіне 

биыл 60 жыл толуда. Бұл 

тарихы мол оқу орда-

сы туралы бұқаралық 

ақпараттарда көптеген 

материалдар жарияла-

нуда. Оқу орны немен 

танымал? Әрине, ең 

бірінші, өзінің тек қана 

бай материалдық база-

сымен ғана емес, оның 

байлығы – біліктілігі 

жоғары педагогикалық 

кадрлар потенциалы мен 

кәсіби шеберлікті меңгер-

ген тәлімгерлері.

Колледждің қазіргі жетістіктері-

не  қол  жеткізгенін,  оқу  орнында 

бұрын  елеулі  еңбек  еткен  ұстаз-

дардың да еңбегі зор. Орта кәсіптік 

білім беру мекемесінің үздік ұстаз-

дарына  арналған  «Жүректерін 

оқушыларына  арнаған»  атты 

стенді  бар.  Сол  стендтен  көпте-

ген  білікті  мамандардың  мейі- 

рімді  бейнелерін  көруге  болады. 

Солардың  ішінен  бұрыңғы  әріп-ТҰЛҒА

Біздің әріптесіміз

Роза ШАҒАТАЕВА, 

Қостанай құрылыс колледжінің  

қазақ тілі пәнінің мұғаліміЕРЕКШЕЛІКТЕР

Қазақ тілі сабақтарында жобалау 

қызметін ұйымдастыру

Әсел ҚОЖАНИЯЗОВА, 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ аға оқытушысы

Мемлекетіміздің  болашағы 

бүгінгі мектеп оқушылары, өске-

лең ұрпақ қолында. Оларға  са-

палы  білім  беру  қажеттілігінен 

білім  беру  мазмұнын  жаңарту 

жүргізіліп  жатыр.  Соның  нәти-

жесінде жаңа технологияларды 

енгізуге көп көңіл бөлінуде. Ин-

тернет-конференция  аясында 

қарастырылған  жобалап  оқыту 

технологиясына тереңірек үңіл-

сек, оны қолдану кезінде оқушы 

өз  бетімен  іздене  отырып, 

алған білімін тәжірибеде қолда-

нуға, өз ойын анық жеткізе білу-

ге,  дұрыс  шешім  қабылдауға 

дағдыланады.  Сондықтан  да 

жобалау технологиясын қолда-

нудың  тиімділігі  орасан.  Жоба-

лау қызметі оқушылар ақпарат-

ты  өз  бетінше  іздеуге  үйреніп, 

білімдерін  толықтыруды  талап 

ететін  маңызды  тапсырмалар-

ды  орындау  барысында  өзді-

гінен  білім  алуына  жағдай  жа-

сайтын  технологиялардың  бірі 

болып табылады. Жобалау тех-

нологиясын  қолданудағы  не- 

гізгі мақсаты оқушылардың қы-

зығушылық  ынтасын  дамыту, 

өз бетімен жұмыстарын жүргізу 

арқылы  білімдерін  жетілдіру, 

ақпараттық бағдарлау біліктілі-

гін  қалыптастыру  және  сыни 

тұрғыдан  ойлау  қабілетін  да-

мыту болып табылады. 

Аталмыш  интернет-конфе-

ренцияның шеңберінде мемле-

кеттік  тілде  оқытатын  мектеп-

тердегі қазақ тілі сабақтарында 

жобалау  қызметін  ұйымдасты-

ру және жүзеге асыру бойынша 

тәжірибе алмасу жүргізілді.

Интернет-конференцияның 

жұмысы:

1)  Қазақ  тілі  сабақтарында жобалау  қызметін  ұйымдасты-

рудың ерекшеліктері;

2)  Жобалау  әдісін  қолдану 

арқылы қазақ тілі сабақтарында 

оқушылардың  функционалды 

сауаттылығын  қалыптастыру 

секциялары бойынша өткізілді.

Секцияларда  дарынды  ба-

лаларға  арналған  қазақ-түрік 

лицейінің, Қостанай қ. С.Мәуле-

нов  атындағы  гимназиясының, 

Рудный  қ.  №7  ОМ,  Арқалық  қ. 

М.Әуезов  атындағы  №5  ОМ, 

Қостанай ауданы Жамбыл орта 

мектебінің мұғалімдері баянда-

ма оқыған болатын. 

Нәтижесінде  сөз  сөйлеуші- 

лер  сабақ  негізінде  қызметтік 

әдіс-тәсілдер  болу  қажеттілігін 

атап  өтті.  Оқушылардың  прак-

тикалық дағдыларын қалыптас- 

тыру  мәселесі  өзекті  екендігі, 

бұл  мәселенің  шешімін  табу  – 

оқушылардың  білім  мазмұнын 

меңгеруіне,  алған  білімді  прак-

тикада  қолдануына,  оқушы-

лардың  қоғамда  табысты  бей-

імделуі  мен  өздерін  жүзеге 

асыруына ықпалын тигізетіндігі 

туралы айтылды.

Өткізілген  онлайн  конфе-

ренцияның  жұмысы  барысын-

да  оқушылармен  жүргізілетін 

жобалау-зерттеу 

қызметінің 

ерекшеліктері  мен  тиімділігі, 

жобалау әдісін қолдану арқылы 

мектеп  оқушыларының  шығар-

машылық  қабілеттері  мен  уәж-

демелерін  дамыту  талқыла-

нып,  жобалау  әдісі  қазақ  тілі 

сабақтарында  функционалды 

сауаттылықты  қалыптастыру 

мен дамыту құралы ретінде қа-

растырылды.

Конференцияға  қатысушы-

лар  жобалау  тапсырмала-

рын  орындау  үстінде  көбінесе 

оқушылар  жұптасып  немесе 

үш-үштен бірігіп, шағын топпен 

жұмыс  жасаудың  тиімділігін 

атап өтті. Топтағы әрбір мүше-

сінің тілдік қатынасқа құрылған 

жоба  тапсырмаларын  дұрыс 

орындауына  және  ұжымның 

ұйымшылдықпен  жұмыс  істеуі 

жақсы  нәтиже  кепілі  боларына 

баса назар аударды. 

Жобалау қызметінің тиімділі-

гі  ретінде  оқушының  өз  қо-

лымен  жасай  отырып,  есте 

сақтау  арқылы  оны  ізденіске, 

іскерлік  пен  танымдық  ын-

таға,  шығармашылық  қабілетті 

жетілдіру арқылы түрлі мәселе-

лерді шеше білуге, жаңа ғылы-

ми  ізденіске  жетелеу  деген  қо-

рытындыға келді. 

Облыстық  интернет-конфе- 

ренцияның  барлық  баянда-

машылары  мен  қатысушы-

ларына  сертификат  беріліп, 

жұмыс  қорытындысы  ретінде 

іс-шараның  материалдар  жи-

нағын  шығару  жоспарланып 

отыр.


«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының 

филиалы Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкелердің білік-

тілігін арттыру институты мемлекеттік тілде оқытатын мектептерде қазақ 

тілі сабақтарында жобалау қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асыру бойын-

ша тәжірибе алмасу мақсатында «Жобалау әдісін қолдану арқылы қазақ тілі 

сабақтарында оқушылардың функционалды сауаттылығын қалыптастыру» 

облыстық интернет-конференциясын өткізді. 

тесімізді  Төлеш  ТАБУЛДЕНОВА-

НЫ ерекше атап өткім келеді. 

Бұл  мекемеге  Төлеш  Байма-

новна 2002 жылы Рудный индус- 

триалдық  институтынан  келген 

болатын.  Аз  жылдар  аралығын-

да  ол  кәсіби  шеберлігімен  және 

үлкен  адамгершілігімен  біздің 

ұжымда  өзін  білікті  оқытушы 

ретінде дәлелдеп кетті. Қазақ тілі 

маманы өзінің әр сабағында сту-

денттеріне тек білім ғана бермей, 

олардың рухани дамуына көп ең-

бек етті. Әр оқытқан сту-

дентінде  жеке  тұлғаны 

көріп,  үнемі  қамқорлығы-

на алып отырды. 

Ал  біз,  әріптестері, 

бұл  кісімен  бірге  еңбек 

еткенімізді мақтан етеміз. 

Ол бар жұмыстардың бас- 

тауында тұрған: семинар-

ларға,  байқауларға,  т.  б. 

қызықты  іс-шараларды 

өткізуге қатысып, біздерді 

алға  ұмтылтып,  жаңа-

ша  жасауға  бағыт  беріп 

тұратын.  Сол  іс-шара-

лардың бірі – есіме түсіп 

отыр.  Ол  2011  жылғы 

«Наурыз» 

мерекесіне 

арналған  болатын.  Бұл 

«Бірлігі  жарасқан  ел 

озады»  атты  іс-шараға 

барлық  колледждің  4 

бөлімі  мен  Лицей  бөлімі  қатыс- 

ты.  Оны  ұйымдастыруға  қазақ 

тілі  мен  әдебиет  пән  мұғалімде- 

рі  Т.Табулденова  мен  А.Кене-

шова  жауапты  болып  тағайын- 

далғанбыз.  Біріншіде  акты  за-

лында  өтеді  деп  жоспарлап  едік, 

бірақ  кейін  қатысушылар  саны 

көбейгендіктен,  тіпті  іс-шарамыз-

дың  масштабы  ұлғайғандықтан, 

оны  далада,  колледж  ауласын-

да  өткізуді  ұйғардық.  Шешіміміз 

дұрыс  екеніне  өте  қуандық,  өйт-

кені  әр  бөлім    далаға  өз  отаула-

рын  құрып,  ұлттық  киімдер  киіп, 

салт-дәстүрлер, ән, би өнерін ор-

таға салғанда, бәріміз өзімізді бір 

мықты, бірлігі жарасқан халықтай, 

ұжымдай  көрдік.  Ал,  біз  дайын-

даған әртістеріміз өздерінің актер-

лік шеберлігін танытты. 

Сонымен, лицей топтары оқу- 

шыларының ертегілер кейіпкер-

лерінің  рөлін  ойнағаны  көрер- 

мендердің көңілінен шықты: Ал-

дар  көсе,  Тазша  бала,  Жирен-

ше,  Қарашаш,  т.  б.  ауылдарды 

аралап,  ел-жұрттың  өнерін  та-

машалап,  өздерінің  әзілдеріне 

халықты қанық қылды. Біздің ал-

дымызға  қойған  мақсатымыз  –  

студенттердің  осы  іс-шара  ар- 

қылы қазақ тілінің байлығын, әу-

езділігін,  тереңдігін  түсініп,  тіл- 

ге қызығушылық таныту, оны үй-

ренуге  ынтасын  арттыру.  Әділ 

қазылар  әр  ауылға  өз  бағасын 

беріп,  қорытынды  шығарды. 

Сайыс болғандықтан, жеңімпаз-

дар  да  болды,  бірақ  ешкім  өзін 

жеңілген деп санамады. Байқау- 

дың  Бас  жүлдесін  Лицей  бөлімі 

жеңіп алды. Басқаларда ұлттық 

баспанамыздың әлементтері ға-

на болса, лицей бөлімінде  өзінің 

кәдімгі киіз үйін тігіп, іші-сыртын 

жабдықтап,  өнерін  ортаға  са-

лып, тіпті самауырын түтіндетіп, 

қайнатып  жатқаны  халықтың, 

қазылар  көңілінен  шықты.  Бұл 

іс-шарадан  алған  әсер  қан-

ша  жыл  өтсе  де  әлі  бәріміздің 

есімізде,  әсіресе  студенттер 

оны біраз есінде сақтады. Осы-

дан  кейін  біздің  іс-шарамыз- 

дың  әзірлемесі  республикалық  

«Бағдарлы  мектеп  және  кәсіптік 

білім»  атты  журналында  жарық  

көрді.  Т.Табулденованың  көпте- 

ген мақалалары, сабақ әзірлеме- 

лері республикалық және облыс- 

тық  журналдарында,  конферен-

ция, семинарлар жинақтарында, 

газеттерде жарық көрді.

Ол  колледждің  өнерпаздар 

үйірмесіне қатысып, тәлімгерлері-

не  үлгі  көрсете  алды.  Он  жыл-

дан  кейін  бұл  кісі  зейнеткерлікке 

шықты, сонан соң жұмысын басқа 

мекемеде  жалғастырды.  Ұстаз-

дың көптеген түлектері, колледж- 

ге келіп, ұстазы туралы сұрап, оны 

Мұғалімдер күнімен құттықтап жа-

тады.  Қазіргі  уақытта  ол  ересек-

терге  білім  беруде  және  қазіргі 

тәлімгерлері  оның  қазақ  тілінен 

берген  біліміне,  өмірлік  сабақта-

рына дән риза. 

Расында  да,  Абай  данамыз 

айтқандай:  «Ұстаздық  еткен  жа-

лықпас  үйретуден  балаға...»,  ал 

қазіргі кезде ересектерге білім бе-

ретін болса да әріптесіміздің ұста-

нымы бұрынғы қалыпта. 

Төлеш Баймановна әлі де қуат-

ты, жігерлі, кәсіби шеберлігін жасы-

на қарамастан әлі де ұштап келеді 

(жақында  Қазтест  жүйесі  тестіле-

уіне қатысып, өз білімінің деңгейін 

растап шықты). Біз, бұрыңғы әріп-

тестеріміз, Төлеш Баймановнамен 

байланысты  үзбей,  онымен  пікір 

алмасып,  өзіміздің  жетістіктеріміз-

бен,  ой-толғанысымызбен  үнемі 

бөлісіп отырамыз.12

№21 (58) 

8 ноября 2016 г.

БІЛІМДІ ЕЛ  ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

bilimdi_el@mail.ru

Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kzВ ФОКУСЕ

Выставка образовательных 

Назым БЕКТУРГАНОВА

Астана

–  Наш  образовательный  контент, включающий  в  себя  три  ресурса: 

BilimLand,  iTest,  iMektep  –  доступный 

через  сеть  Интернета,  охватывает  всю 

школьную  программу,  –  рассказывает 

Нартай  АШИМ,  управляющий  директор 

BMG.  –  BilimMediaGroup  –  инноваци-

онная  компания,  формирующая  новый 

для  Казахстана  рынок  электронного  

обучения.  Мы  занимаемся  разработ-

кой,  локализацией  и  распространением  

обучающего контента, а также связанных 

с ним технологий и услуг, и более всего 

дорожим вниманием учителей, учеников 

и  родителей  –  наша  работа  посвящена 

прежде всего им. Мы часто слышим, что 

стремительное развитие технологий еще 

более  усложнило  процесс  образования. 

Появилось  много  новых  понятий,  на-

правлений, технических средств и техно-

логических явлений, в которых не просто 

разобраться  даже  профессионалам.  Но 

мы искренне верим, что эти технологии 

создают и новые возможности, благода-

ря  которым  КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗО-

ВАНИЕ  МОЖЕТ  СТАТЬ  ДОСТУПНЫМ 

ДЛЯ ВСЕХ. В нашей базе представлены 

более 10 000 интерактивных уроков, соз-

данных на основе школьной программы, 

обучающие  ресурсы,  доступные  на  ка-

захском,  русском  и  английском  языках, 

одна  из  лучших  в  мире  виртуальных 

лабораторий по физике, математике, хи-

мии, биологии и географии. Ресурс дает 

возможность  погружения  в  язык  для 

изучающих  английский,  немецкий  или 

французский  языки.  Системы  работают 

как  по  индивидуальной  подписке,  так  и 

путем подписки школ – на сегодня более 

4 тыс. казахстанских школ являются на-

шими подписчиками. 

Мы  очень  гордимся  своим  неком-

мерческим  проектом  Kitap.kz,  миссия 

которого – собрать в электронном циф-

ровом  формате  все  книги,  которые  вы-

пускались в Казахстане и о Казахстане. 

Около 500 тыс. наименований книг было 

издано  в  Казахстане  за  последние  100 

лет. Конечно, не все они интересны чи-

тателям, мы приблизительно определи-

ли, что в проект войдет порядка 150-200 

тыс. книг. Сейчас мы собрали около 10 

тыс.  произведений  в  цифровой  версии. 

Есть  уникальные  книги,  например,  в 

архивах  Гарвардского  университета  мы 

нашли этнографические книги, написан-

ные о Казахстане в 30-х годах прошлого 

века.  Есть  «Записки  Русского  геогра-

фического  общества»,  книги  из  редких 

музейных  фондов.  Создано  более  1 

тыс.  часов  аудиокниг.  С  самого  начала 

наша цель – развитие казахскоязычного 

контента  в  Интернете.  Есть15-томный 

Толковый  словарь  казахского  литера-

турного языка, выпущенный Институтом 

языкознания  имени  А.Байтурсынова. 

Мы его оцифровали в электронном виде, 

добавили перевод каждого слова на рус-

ский язык и толкование на казахском. Павел Фролов (Россия, Санкт-Петер-

бург) представляет компанию-разработ-

чика одноименного робототехнического 

комплекса для образования РОББО™. 

– Павел, с чем вы приехали на дан-

ную выставку в Астану?

–  Мы  привезли  свою  продукцию  с  це-

лью  продемонстрировать  здесь,  в  Казах-

стане,  оборудование  и  образовательные 

методики,  которые  значительно  повыша-

ют качество обучения детей в области ин-

формационных  технологий,  инженерных 

специальностей  и  робототехники.  Мы 

разрабатываем и продаем по всему миру 

роботехнические  конструкторы,  цифро-

вые  лаборатории,  3D-принтеры,  которые 

базируются на свободном программном и 

аппаратном  обеспечении.  «Свободном»  – 

означает, что на наших сайтах есть доступ 

ко  всем  схемам,  инструкциям  по  сборке, 

исходным кодам программных продуктов. –  Почему  сегодня  так  важно  давать 

детям основы робототехники, учить их 

этому с детства?

– При помощи РОББО™ можно обучить 

детей,  школьников  и  студентов  основам 

программирования,  робототехники  и  кон-

струирования  роботов.  Мы  очень  плотно 

занимаемся разработкой методических ма-

териалов к данному обучению по возраст-

ным группам 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 

лет  и  13+.  Родителям,  которые  хотят  обе-

спечить детям достойное будущее в мире, 

где очень многое будет делаться роботами, 

предлагаем  приводить  своих  детей  в  сеть 

наших кружков, где мы учим программиро-

ванию,  микроэлектронике,  робототехнике, 

3D-печати. Детские кружки компании «РОБ-

БО  Клуб»  распространяются  по  франши-

зе по всему миру. Хочу сказать, что шесть 

таких  робоклубов  есть  в  Казахстане:  три 

в Алматы и три в Астане, скоро откроется 

еще один. Компания проводит регулярные 

обучающие семинары и конкурсы для пре-

подавателей и школьников. 

Мы учим детей с 5-летнего возраста всем 

перечисленным  навыкам  для  того,  чтобы 

с  детства  формировать  у  них  культуру  ин-

женеров-инноваторов  будущего  и  культуру 

отношения с роботами. Мы учим детей са-

мостоятельно делать эти устройства и счи-

таем,  что  закончили  учить  ребенка,  когда 

он может пойти в магазин, купить россыпью 

детали и сам изготовить печатные платы, их 

выпаять и лазером или на 3D-принтере из-

готовить корпуса, механические устройства, 

собрать  их,  запрограммировать,  улучшить 

и  свой  продукт  самостоятельного  изготов-

ления сдать на оценку наставнику. Органи-

зуем  олимпиаду  «Робофабрика»,  которая 

предлагает  детям  посоревноваться  друг 

с  другом,  показать  свои  способности:  кто 

быстрее  и  лучше  изготовит  собственную 

конструкцию. Таким образом, мы уходим от 

технологии преподавания, как магии, пото-

му что сегодня существует очень много об-

разовательных  программ  в  духе  «черного 

ящика» – детей учат нажимать на готовые 

кнопки в готовых программах, учат комбини-

ровать готовые аппаратные блоки, изготав-

ливающиеся за рубежом. Мы говорим, что 

любая магия – всего лишь непонятая техно-

логия, и если ты ее окончательно понял, то 

увидишь, что никакой магии нет, и наши про-

дукты помогают в этом разобраться. Напри-

мер, ScratchDuino. Лаборатория – это связь 

физического мира с виртуальным. Она со-

стоит  из  платы  с  датчиками  и  программи-

руемыми  сенсорами,  которая  упакована  в 

прочный прозрачный картридж, чтобы дети 

могли  видеть  и  разобраться  в  микроэлек-

тронной части. ScratchDuino. Робоплатфор-

ма представляет собой модульную систему, 

которую можно менять по своему усмотре-

нию. На ней есть магнитные площадки, что-

бы дети могли сами крепить разные датчи-

ки: фоторезисторы, датчики касания, линии 

и любые другие. А цифровая лаборатория 

– это переносная модульная система, вклю-

чающая в себя программируемый блок, ко-

торый позволяет собирать и анализировать 

данные из окружающей среды. Она служит 

для работы вне класса, в рамках естествен-

но-научных дисциплин.

– Как давно вы работаете на рынке, 

насколько  сегодня  ваша  продукция,  о 

которой  сейчас  рассказали,  востребо-

вана в России и за ее пределами?

–  Наша  компания  существует  на  рын-

ке  уже  16  лет,  мы  начинали  с  внедрения 

свободного  программного  обеспечения  в 

основном  для  государственных  органов  в 

плане  информационной  безопасности  и 

также начали работать по большим школь-

ным проектам. Сам проект создан на базе 

языка  программирования  Scratch  и  сво-

бодного  микроконтроллера Arduino.  Рабо-

та надо ним началась в 2008 году, когда в 

рамках  сотрудничества  компаний  Scratch 

и Intel команда РОББО приняла участие в 

Павел ФРОЛОВ: При помощи РОББО™ можно обучить детей, 

школьников и студентов основам программирования, 

робототехники и конструирования роботов! 

Нартай АШИМ: BilimMediaGroup – инновационная компания, 

формирующая новый для Казахстана рынок электронного обучения

На VIII Международной научно-практической конференции «Расширяя границы изменений в образовании: апробация 

и трансляция», организованной и проведенной АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», была развернута выстав-

ка современных образовательных ресурсов. На ней побывали журналисты «Бiлiмдi ел – Образованная страна». 


13

№21 (58) 

8 ноября 2016 г.

БІЛІМДІ ЕЛ  ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

bilimdi_el@mail.ru

Читайте нас на сайте www.bilimdinews.kzресурсов. Наш репортаж

В  частности,  компания  «Базисный 

магазин»  работает  на  рынке  учебных 

пособий  16  лет.  Представляет  профес-

сиональное  оборудование  для  системы 

ТиПО  из  Германии,  Италии,  России  и 

Кореи,  разработку  и  внедрение  линга-

фонного  оборудования  LINGUA,  имеет 

сертификат менеджмента качества, обе-

спечивает  гарантийное  обслуживание  в 

течение  длительного  времени,  органи-

зует  практические  курсы  по  обучению 

преподавателей  пользованию  учебным 

и  интерактивным  оборудованием.  Яв-

ляется  единственным  в  Казахстане 

членом  Международной  Ассоциации 

WORLDDIDAC.  За  последние  годы  ком-

панией  поставлено  1217  учебных  каби-

нетов  новой  модификации.  137  заводов 

из  18  стран  являются  поставщиками 

учебного оборудования. 

Официальное представительство «1С» 

в Казахстане представляет программные 

продукты  для  автоматизации  деятель-

ности  школ,  вузов,  колледжей  и  других 

образовательных  учреждений.  Помимо 

этого,  компания  «1С»  предлагает  обуче-

ние,  поскольку  считает  важным  взращи-

вание собственных кадров. Сегодня мно-

гие школьники-программисты проявляют 

огромный интерес к такому обучению. 

– На наших курсах ребята могут ощутить 

себя в роли программиста, начать создавать 

свои первые приложения, – говорят предста-

вители фирмы. – Собственными руками они 

могут  создать  компьютерную  игру,  понять, 

как  разрабатываются  программы.  Освоив 

азы  программирования,  они  смогут  сделать 

первый  шаг  к  приобретению  престижной  и 

высокооплачиваемой  профессии,  которая 

реально  востребована  на  рынке.  Мы  пред-

лагаем  школьникам  следующие  курсы  про-

граммистов: «Основы программирования на 

Java»,  «Системное  администрирование», 

«Основы программирования в 1С: предприя-

тие 8», «Алгоритмы и олимпиадное програм-

мирование».

К примеру, на курсе «Алгоритмы и олимпи-

адное программирование» школьники могут 

узнать,  что  такое  олимпиадное  программи-

рование  и  в  чем  заключаются  особенности 

автоматической  проверки  алгоритмов.  Они 

смогут  быстро  решать  основные  задачи  из 

области  арифметики,  освоить  классические 

алгоритмы  и  хитрые  трюки  для  решения 

задач  на  обработку  последовательностей, 

узнать,  как  легко  решать  задачи  обработки 

матриц. Полученных знаний и навыков будет 

достаточно,  чтобы  уверенно  выступать  на 

олимпиадах по программированию. 
жүктеу 1.43 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет