Облыстық ҚОғАМдЫҚ-саяси газеТ


Нұрлыбек РаХМаНов (гуманитарлық бөлім)жүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата09.01.2017
өлшемі0.74 Mb.
#79
1   2   3   4   5   6   7   8

Нұрлыбек РаХМаНов (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға пiкiр айтылмайды және пайдаланылмаған 

хат авторларына жауап қайтарылмайды. Деректердің дәлдiгi 

үшiн  автор  жауапты.  Жарияланым  авторларының  пiкiрлерi 

редакция  көзқарасын  бiлдiрмейдi.  редакция  тапсырысымен 

 жазылмаған материалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал 

өңірінде» жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп ба-

суға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабылдана-

ды.

белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы  болып есептеледі.

Ж

Жауапты хатшы 50-83-99.Жарнама қабылдау

тел/факс: 51-51-09; 

Бухгалтерия 50-63-99. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ruтелефондар:

Жәнібек  ауданы  Қамысты  ауылының 

тұрғыны  болған  асыл  жар,  ардақты  әке, 

сүйікті ата Зейнолла Жүсіпқалиұлы Тки-

ровтың дүниеден өткеніне 11 тамызда  10 

жыл болады.

Өмір-өзен ағып жатқан өтпелі,

Өнеге еді әкеміздің өткені.

 Жанымызда жүрген асыл әке едің,

 Он жыл болды сіз өмірден кеткелі.Сағына еске алушылар: зайыбы Дариға,  

інісі Ғарифолла, келін-балалары асылхан-ұлбосын, 

Әзілхан-Лаура, қыз-күйеу баласы аман-Гүлжанар, қызы 

айнұр, немерелері аида, айгерім, Нұрберген, айза, 

жиендері тимур, артур

«Намыс» спорт клубы мемлекеттік коммуналдық қазыналық 

кәсіпорны бос лауазым орындарына орналасуға конкурс 

жариялайды:

1. Әдіскер-нұсқаушы – 5 бірлікКонкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Міндетті түрде еңбек өтілі 3 жылдан кем емес, жоғары немесе орта 

педагогикалық (спорт мамандығы) білімінің болуы.

Қажетті құжаттар тізбесі:

Түйіндеме,  кадрларды  тіркеу  парағы,  жеке  куәлік  (көшірме),  СТН 

(көшірме),  ӘЖК  (көшірме),  медициналық  кітапша  немесе  (№086), 

еңбек  кітапшасы,  зейнетақы  қоры  шарты  (көшірме),  диплом  (көшір- 

ме), фото 3× – 2 дана.

Құжаттар хабарландыру газетке жарияланған күннен бастап 

15 күн ішінде мына мекенжайда қабылданады:

Орал қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 6, тел/факс: 21-00-48.

Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті  құжаттар  осы  хабарландыру  

жарияланған  күннен  бастап  15 күн ішінде мына  мекенжайға  ұсынылуы  

тиіс:  Орал қаласы,  Достық даңғылы, 127-үй, анықтама  алу  телефоны: 

50-45-92. 

Қойылатын талаптар: 

Жоғары білімінің, жұмыс тәжірибесінің болуы, мемлекеттік тілді білуі, 

компьютерді пайдалануы.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1. Конкурсқа қатысу туралы өтініші

2. Жеке куәліктің, ЖСН көшірмелері

3. Нақты тұрғылықты мекенжайы көрсетілген

                          кадрларды есепке алудың жеке парағы

4. Білімі, біліктілігі туралы құжаттардың көшірмелері

5. Медициналық  куәландырудан  өткендігі  жөнінде  құжат.

ШЖҚ «Облыстық  тері-венерологиялық  диспансер»  МКК 

экономист  лауазымының  бос  орнына орналасуға

ашық  конкурс  жариялайды

«Орал қалалық ішкі саясат бөлімі» ММ: 090000, Орал қаласы, Достық-Дружба даңғылы, 182/1-үй,   

3-қабат, 38-бөлме, анықтама үшін телефондар: 8 (7112) 504534, факс: 8 (7112) 515020, электрондық 

мекенжайы: Oral_ovp@mail.ru бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды

«Орал  қалалық  ішкі  саясат  бө-

лімі»  ММ-ның  бас  маманы  («Е-R-4» 

санаты,1 бірлік) лауазымдық жала-

қысы қызмет өткерген жылдарына 

байланысты  56376  (min)  теңгеден 

76235 (max) теңгеге дейін.

Функционалдық  міндеттері:  қо- 

ғамдық  бірлестіктер  мен  үкіметтік 

емес  ұйымдармен  байланыс  орна-

тып,  жұмысын  ұйымдастырады  және 

мониторинг  жүргізіп,  талдау  жасай- 

ды.  Үкіметтік  емес  ұйымдармен  ын- 

тымақтастық және өзара іс-қимыл жө- 

 ніндегі  қалалық  консультативтік  ке- 

ңестің  отырыстарын  ұйымдастыра- 

ды.  Мемлекеттік  жастар  саясаты  жұ-

мысын  үйлестіреді.  Жастар  істері  жө- 

ніндегі  қалалық  Кеңестің  жұмысын 

жүргізеді.  Діни  бірлестіктермен  бай-

ланыс  жөніндегі  қалалық  Кеңесінің 

жұмысын  үйлестіру.  Қазақстан  халқы 

ассамблеясына  қатысты  ұйымдасты-

рушылық-ақпараттық  жұмыстар  жүр- 

гізіп,  этномәдени  бірлестіктермен  өз-

ара  байланыс  жасау.  Жеке  және  заң-

ды  тұлғалардың  өтініштерінің  уақы- 

тында және тиісті дәрежеде қаралуы-

на жауапты.Конкурс  қатысушыларына 

қойылатын  талаптар:

«Әлеуметтік ғылымдар мен бизнес» 

(экономика,  мемлекеттік  және  жер-

гілікті  басқару)  немесе  «Білім  беру»  не- 

месе  «Гуманитарлық  ғылымдар»  не-

месе  «Құқық»  мамандықтары  бойын-

ша  жоғары  білім,  мемлекеттік  қызмет 

өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 

санаттағы  нақты  лауазымның  функ-

ционалдық  бағытына  сәйкес  облыс-

тарда екі жылдан кем емес жұмыс өті- 

лі  бар  болған  жағдайда  ортадан  ке- 

йінгі  білімі  барларға  рұқсат  етіледі.

Білімі  туралы  құжаттарды  шетел-

дік  білім  беру  ұйымдарында  алған 

азаматтар  («Болашақ»  бағдарламасы-

ның  түлектерінен  басқа)  білім  туралы 

құжаттарын  тану  немесе  нострифи-

кациялау рәсімінен өткізуі тиіс.

Қазақстан  Республикасының  Конс- 

титуциясын,  Қазақстан  Республикасы- 

ның  «Қазақстан  Республикасының  Пре- 

зиденті  туралы»,  «Қазақстан  Респуб-

ликасының  Парламенті  және  оның 

депутаттарының  мәртебесі  туралы», 

«Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

туралы»  Конституциялық  заңдарын, 

«Мемлекеттік  қызмет  туралы»,  «Сы-

байлас  жемқорлыққа  қарсы  күрес  ту- 

ралы»,  «Әкімшілік  рәсімдер  туралы», 

«Жеке  және  заңды  тұлғалардың  өті-

ніштерін  қарау  туралы»  Қазақстан  Рес- 

публикасының  Заңдарын,  осы  санат- 

тағы  нақты  лауазымның  мамандануы-

на  сәйкес  облыстардағы  қатынастар- 

ды  реттейтін  Қазақстан  Республикасы- 

ның  нормативтік-құқықтық  актілерін, 

«Қазақстан  –  2050»  Стратегиясы  қа- 

лыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси  ба-

ғыты»  стратегиясын  білуі.  Осы  санат- 

 тағы  лауазымдар  бойынша  функцио-

налдық  міндеттерді  орындау  үшін  қа- 

жетті  басқа  да  міндетті  білімдер.  Мүм-

кіндігінше  мемлекеттік  тілді  білуі.  Ком-

пьютерде жұмыс істей білуі қажет.

Конкурс  Қазақстан  Республикасы 

Мемлекеттік  қызмет  істері  жөніндегі 

агенттігі  төрағасының  2013  жылғы  19 

наурыздағы  №06-7/32  бұйрығымен  бе- 

кітілген  мемлекеттік  әкімшілік  лауа-

зымдарға  орналасуға  конкурс  өткізу 

және  конкурс  комиссиясын  қалыптас-

тыру  қағидалары  негізінде  жүргізіледі. 

Конкурс  комиссиясының  отырысына 

байқаушыларды  қатыстыруға  жол  бе- 

ріледі.


Конкурсқа  қатысу  үшін 

қажетті  құжаттар:

–  осы  қағидаларға  2-қосымшаға  сәй-

кес нысандағы өтініш;

–  3х4  үлгідегі  суретпен  осы  қағида-

ларға 3-қосымшаға сәйкес нысанда тол-

тырылған сауалнама;

–  білімі  туралы  құжаттардың  нота-

риалдық  куәландырылған  көшірмеле- 

рі немесе заңнамада белгіленген басқа 

да  тәртіпте  (мемлекеттік  қызметшілер 

тапсырған  құжаттарды  олар  жұмыс 

істейтін  мемлекеттік  органның  персо-

налды  басқару  қызметі  (кадр  қызметі) 

куәландыра алады);

–  еңбек  қызметін  растайтын  құжат-

тың  нотариалдық  куәландырылған  кө-

шірмесі  заңнамада  белгіленген  басқа  да 

тәртіпте (мемлекеттік қызметшілер тап- 

сырған  құжаттарды  олар  жұмыс  істей-

тін  мемлекеттік  органның  персоналды 

басқару  қызметі  (кадр  қызметі)  куә-

ландыра алады);

–  Қазақстан  Республикасы  Денсау-

лық  сақтау  министрлігінің  2010  жылғы 

23 қарашадағы №907 бұйрығымен бе-

кітілген  (Қазақстан  Республикасының 

нормативтік-құқықтық  актілерінің  ті- 

зілімінде  2010  жылғы  21  желтоқсанда 

№6697  болып  тіркелген)  нысандағы 

денсаулығы туралы анықтама;

–  Қазақстан  Республикасы  азама-

 тының  жеке  куәлігінің  көшірмесі;

–  Құжаттарды  тапсыру  сәтінде  уә-

кілетті  органмен  белгіленген  шекті 

мәннен  төмен  емес  нәтижемен  тесті-

леуден  өткені  туралы  қолданыстағы 

сертификат.  Құжаттардың  толық  емес 

пакетін  ұсыну  конкурс  комиссиясы-

ның оларды қараудан бас тартуы үшін 

негіз болып табылады.

Азаматтар  біліміне,  жұмыс  тәжіри-

бесіне, кәсіби шеберлігіне және беде-

ліне  қатысты  (біліктілігін  арттыру,  ғы-

лыми  дәрежелер  мен  атақтар  берілуі 

туралы  құжаттардың  көшірмелері,  мі-

нездемелер,  ұсынымдар,  ғылыми  жа- 

рияланымдар  және  өзге  де  олардың 

кәсіби  қызметін,  біліктілігін  сипаттай- 

тын  мәліметтер)  қосымша  ақпарат- 

тарды бере алады.Құжаттарды қабылдау мерзімі:

Құжаттар конкурс өткізу  туралы ха-

барландыру  соңғы  жарияланған  күн- 

нен бастап 10 жұмыс күні ішінде ұсы-

нылуы  керек.  Конкурс  комиссиясының 

қарауына  қабылдау  мерзімінде  қол- 

ма-қол тәртіпте немесе пошта арқылы 

жіберілген  құжаттар  (құжат  тігілетін 

мұқабада  орналастырылған)  қабыл-

данады.


Азаматтар  құжаттарды  хабарлама-

да  көрсетілген  электрондық  мекен-

жайға  электронды  түрде  бере  алады. 

Конкурсқа  қатысу  үшін  құжаттарды 

электрондық  пошта  арқылы  берген 

азаматтар  құжаттардың  түпнұсқасын 

әңгімелесу  басталғанға  дейін  бір  жұ-

мыс күн бұрын кешіктірмей береді.Әңгімелесу  жүргізу  уақыты

мен  орны:

Әңгімелесуге  жіберілген  үміткер-

лер оны үміткерлерді әңгімелесуге жі- 

беру туралы хабардар ету күнінен бас-

тап  5  күн  ішінде  «Орал  қалалық  ішкі 

саясат  бөлімі»  ММ-да  әңгімелесуден 

өтеді.

Осы  лауазымдарға  орналасқан тұлғалар  үшін  көтермелеу  шығындар 

төленбейді,  тұрғын  үй  және  жеңіл-

діктер берілмейді.

«Спортқа дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған 

мектеп-интернат» коммуналдық мемлекеттік мекемесі азаматтық 

қызметкерлерге бос орынға конкурс жариялайды:

1. Қазақ сыныптарында орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі – 1 бірлік

2. Орыс сыныптарында орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі – 1 бірлік

3. Тарих пәнінің мұғалімі орыс сыныптарына

 (жүктілікке және босануға

  байланысты демалысқа шыққан негізгі қызметкердің орнына) – 1 бірлік

4. Математика пәнінің мұғалімі қазақ сыныптарына – 1 бірлік

5. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі қазақ сыныптарына – 1 бірлік

6. Алғашқы әскери жетекші қазақша, орысша оқыту тілімен – 1 бірлік

7. Технология пәнінің мұғалімі (қыздар тобы)

                                                        қазақша, орысша оқыту тілімен – 1 бірлік

8. Менеджер – 1 бірлік

9. Дәрігер-педиатр – 1 бірлік

10. Интернат тәрбиешісі 

(жүктілікке және босануға байланысты

                             демалысқа шыққан негізгі қызметкердің орнына) – 1 бірлікҮміткерлерге  қойылатын  талаптар:

1. Жоғары кәсіби білімі

2. Менеджер үшін – жоғары экономикалық білімі, веб-порталда жұмыс

                  істей білуі, міндетті түрде қазақ тілі мен орыс тілін жетік білуі.

3. Жұмыс өтілі – 3-5 жыл

4. Біліктілік санатының болуы.

5. Компьютермен жұмыс істеу дағдысы.

Қажетті құжаттар хабарландыру шыққан соң 15 күнтізбелік күнде  

мына мекенжайға тапсырылуы қажет: Орал қаласы, Жданов көшесі, 7/1. 

«Ремзавод» аялдамасы. Телефон: 28-48-07

Бұлдыртыда

жаңа  имам

Қазақстан  мұсылмандары  ді-

ни  басқармасының  төрағасы,  бас 

мүфти  Ерлан  қажы  Малғажыұлы-

ның  бұйрығымен  Қоблан  Демеу-

тов  Сырым  ауданы  Бұлдырты 

ауылдық  мешітіне  имам  болып 

тағайындалды. 

Жаңа  имамды  тағайындау  мақ- 

сатында  Орал  қалалық  мешіті- 

нің  бас  имамы  Әлімхан  Тұрлы-

беков  Бұлдырты  ауылдық  окру-

гі  әкімі  аппаратының  әкімшілік 

ғимаратында  жергілікті  қоғамдас- 

 тық  өкілдерімен  кездесу  өткіз- 

ді.  Жаңа  имамды  ауылдық  округ 

әкімі  Ерлан  Мақашев  таныстыр-

ды. Қоблан Демеутов – осыған де- 

йін  Теректі,  Қазталов  аудандары 

мен  облыс  орталығында  жұмыс 

жасаған  тәжірибелі  дін  маманы. 

бауыржан ШиРМеДиНұЛЫ, 

Сырым ауданы

Қаратөбе  ауданы  Сулыкөл  ауылдық 

округі  Үшана  ауылының  тұрғыны  бол-

ған  сүйікті  жар,  ардақты  ана,  асыл  әже Жәкекеліні  Әлия  Салыққызының  фә-

ниден өткеніне 16 тамыз күні  бір жыл то-

лады.  Үйінен  қонағы  арылмаған,  сүттей 

ұйыған  қарашаңырақтың  ұйытқысына  ай- 

налып,  мәуелі  бәйтеректей  болған  асыл 

анамыздың рухына Құран бағыштап,  сағы-

нышпен еске аламыз. 

Ағайын-туыс,  дос-жаран,  құда-жекжат-

тарды  16  тамызда  Үшана  ауылында  ана-

мыздың  рухына арнап берілетін асқа шақырамыз. еске алушылар: жұбайы Әділхан,

бала-келіндері ербол-Қарлығаш, ердәулет-Лариса, 

немерелері

кЕРуЕн САРАй

Сенбі,  9 тамыз 2014 жыл

16

oral_oniri@inbox.ruҚұттықтаймыз!

Зеленов  ауданының  тұрғыны,  қадірлі  ба-

жа,  сүйікті  жезде,  Зеленов  аудандық  «Ауыл 

тынысы»  газетінің  бас  редакторы Нұржан 

ДҮЗБАТЫРОВТЫ 

орда  бұзар  30  жасымен 

шын жүректен құттықтаймыз! 

Тілейміз ұзақ өмір басыңызға,

Ұрпағың қаумаласын қасыңызда.

Салауатты, салиқалы өмір кешіп,

Жүре беріңіз апамызбен ортамызда.

игі тілекпен: бажа-балдыздарыңыз Әміржан-айнұр, 

Саламат-Әдемі, болат-Гүлнұр, Нүркен-балжан

Біліктілік  

байқауы

Құрылысшылар 

күні мерекесі 

қарсаңында «Алтаир» 

ЖШС-ның құрылыс 

алаңында қаладағы 

құрылыс мекеме-

лері мамандарының 

дәстүрлі шеберлік 

байқауы өтті.

Зашаған  кентінде  салынып 

жатқан  1200  орындық  мектеп-

тің  құрылысы  бүгінде  қарқын-

ды  жүріп  жатыр.  Осы  алаңда 

қаладағы  «СВ  плюс»,  «Алтаир», 

«Марасант»,  «Алтим»  ЖШС-ы 

мен  «Отделстрой»  және  «Домо-

строитель»  өндірістік  коопера-

тивтерінің  құрылысшылары  өз 

шеберліктерін көрсетті.

-  Бұл  байқауды    өткізу  дәс-

түрге  айналды.  Мамандар  өз-

дерінің  жетістіктерін,  құрылыс- 

ты  жүргізудегі  білім-білігін  көр-

сетеді,  -  деді  шараның  ашылу 

салтанатында сөз алған қазылар 

алқасының  төрағасы  Александр 

Потиченко.

Облыстық  құрылыс  басқар-

масының  басшысы  Жасұлан 

Сүйіншәлиев  байқауға  қатысу-

шыларды  кәсіптік  мерекелері-

мен  құттықтап,  кәсіби  байқауға 

қатысушыларға сәттілік тіледі.

Көп  кешікпей  байқау  басталып 

кетті. Оның басты шарты – белгі-

ленген  мерзімде  жұмысты  сапа-

лы әрі тез атқару. Тас қалаушылар 

салынып  жатқан  үйдің  іргесін 

қалаудан  жарысқа  түсті.  Әр  тас 

қалаушыға  40  минуттан  уақыт 

берді. Бұл сайыста бірінші орын-

ды  «Алтаир»  ЖШС,  екінші  орынды 

«Домостроитель»  ӨК,  ал  үшінші 

орынды  «Алтим»  ЖШС-ның  өкіл-

дері жеңіп алды.

Сылақшылар  арасында  өткен 

сайыста  «Отделстрой»  ӨК  бірін-

ші,  «Домостроитель»  ӨК  екінші 

орынды жеңіп алса, үшінші орын-

ға «СВ плюс» ЖШС ие болды.

Бірінші орын алғандарға тоңа-

зытқыш,  екінші,  үшінші  орынға 

ие болғандарға телевизор және 

ұялы телефондар табыс етілді.Лучия кУРаРаРУ

Суретті түсірген

Медет ДоСУМов

Қарбызды  қалай  таңдаймыз?

* Адам ағзасына қажетті бір күн-

дік  магнийді  бар-жоғы  150  грамм 

қарбыз  қамтамасыз  ете  алады. 

Сондықтан  артериялық  қан  қы-

сымы бар жандар оны ас мәзіріне 

міндетті түрде қосуы керек. 

*  Қарбыз  адам  бойындағы  хо-

лестеринді  шығарады,  бұл  жүрек-

қан  тамырлары  дертіне  шалдық-

қандар үшін керім пайдалы.

* Қарбыздың шырынында таби-

ғи қышқылдар мен тұздар болмай-

ды.  Бұл  оның  басқа  жеміс-жидек-

терден  бірден-бір  артықшылығы. 

Бірақ  қарбыз  сілтіге  бай.  Демек, 

қарбыз  жеу  несеп  жолдары  үшін 

өте  пайдалы.  Сондықтан  дәрігер-

лер  бүйрегіне  тас  байланған  жан-

дарға қарбыз жеуге кеңес береді.

*  Қуық  пен  бүйректің  қабынуы 

кезінде  қарбызды  жиірек  жеген 

жөн.


*  Мамандар  күніне  қарбыздың 

кем  дегенде  2  келісін  жеуді  ұсы-

нады.  Сонда  қаназдықтан  құтылу 

мүмкіндігі артады.

 

* Қарбыз артық салмақтан ары-лып, арықтағысы келіп жүргендер-

ге керім. Өйткені оның құнарлығы 

өте төмен. Бақша өнімінің аталмыш 

түрінің 100 грамында бар-жоғы 38 

килокалория  болады  екен.  Қар-

быз  жегенде  тез  тойып  кеткендей 

әсер  болатындықтан,  ол  тәбетті 

төмендету үшін де пайдалы. 

*  Қарбыздың  сөлі  мен  жұмсақ 

бөлігі  несеп  және  өт  айдауда 

аса 

пайдалы. Қарбыздың 

құрамында  фруктоза,  азотты 

заттар,  темірдің  минералды 

тұздары,  В1,  В2,  С  және  РР 

дәрумендері, каротин бар.

*  Қарбызды  үздіксіз  пай-

далансаңыз,  гастриттен  құты-

луға болады.

*  Қарбыздың  жұмсағынан  бет-

ке  арналған  жақпа  дайындайды. 

Жұмсағын  езіп  бетке  жағып,  оны 

20  минуттан  кейін  жуып  тастаса, 

бет әжептәуір жасарып қалады. 

*  Қарбыздың  тек  жұмсағы  ғана 

емес,  қатты  қабығы  да  пайдалы. 

Оның  қабығынан  жүрек  пен  бүйрек 

дертінен  пайда  болатын  ісіну  мен 

домбығудан  арылтатын  қайнатпа 

дайындауға  болады.  Алдымен  қар- 

быздың  қабығын  қысқатолқынды 

пеште  кептіріп  аламыз.  Содан  ке-

йін  құрғақ  қабыққа  1:10  қатынасын- 

да  су  құйып,  5  минуттай  қайната-

мыз.  Тұнбасын  сүзіп  алып,  жарты 

стақаннан  күніне  3-4  рет  ішеді. 

Мұндай қайнатпаны жыл бойы да-

йындауға  болады,  өйткені  құрғақ 

қабық  ұзақ  сақталады.  Бұл  күйік 

пен ревматизмге де пайдалы екен. 

* Қарбыздың дәндері де пайда-

лы.  Оны  құрғатып,  кофе  ұнтақта-

ғыштан  өткізіп,  1:10  қатынасында 

сүт  қосып  жіберсе,  ағзаны  пара-

зиттерден  тазартатын  қайнатпа 

дайын. Бірақ мұндай қайнатпалар-

ды  дәрігермен  кеңесіп  барып  ішу 

қажет.  Өйткені  қарбызды  жеуге 

болмайтын жағдайлар да бар. Мә-

селен,  созылмалы  ішек  ауруымен 

ауыратындарға  қарбызды  көп 

жеудің  қажеті  жоқ,  себебі  ол  ішті 

кептіріп жібереді. Қант диабетімен 

ауыратындарға  да  бұл  жемістің 

пайдасы  аз.  Сондай-ақ  жүктіліктің 

соңғы  үш  айында  қарбыздан  бас 

тартқан абзал.

*  Қарбыздың  құрамындағы  ли-

копен ер-азаматтардың жыныстық 

қарым-қабілетін күшейтеді.

Егер қарбыздың сырты жылтыр, 

жолағы анық, бедерi айқын, 

бауыры сарғайыңқы болса, піскен 

деген сөз.

Шертiп көргенде қарбыздан дүңкілдеген 

дыбыс шықса, піскен, ал тоқылдаған 

дыбыс шықса, жеуге әлі ерте.

Қарбыздың кiндiгi 

мен сағағының ойысы 

батыңқы, бiтiмi толық 

болса, піскен, ал бiр 

бүйірі шығыңқы, ендi 

бiр жағы солыңқы бол-

са, сапасыз қарбыз.

Қолмен салмақтап байқағанда піскен 

қарбыз жеңіл көрінеді.

Суға салғанда піс-

кен қарбыз су бетіне 

қалқып шығады да, ал 

әлі «айы-күні» жетпеген  

қарбыз батып кетеді.

Қарбыздың 

қабығына таяу 

бөлігіне нитрат 

көп жиналады. 

Сондықтан бұл 

шаманы жемеген 

дұрыс.

Қарбыздың химиялық қоспа көмегінсіз піскенін байқау үшін 

оны кесіп алып, су толтырылған 

кесеге салыңыз. Бір сағат 

көлемінде су бұлдыраса, жей 

беруіңізге әбден болады. Ал 

егер су қызыл күрең тартса, 

жемісті химиялық қоспамен 

өсірген. Мұндай қарбызды 

жемеген жөн.

Жарылған, қабығы шытынаған 

қарбызды сатып алмаңыз.

Мамандар көлемі шағын қарбыз 

табиғи үрдіспен пісіп жетіледі 

деп есептейді, өйткені үлкен 

қарбыздың көбісі тек дәрінің 

күшімен ғана өседі екен. 

Сондықтан сатып аларда нән 

қарбызға қызықпаған абзал.

Тілмес бұрын, яғни 

«соярдың» алдында 

қарбыздың сыртын ағын 

сумен жақсылап жуыңыз.

Кесілген қарбыз 6 

сағат тұрып қалса

жемеңіз, әйтпесе, 

өткір ішек инфекция-

сына шалдығуыңыз 

ықтимал. Кесіл-

ген қарбызды 

тоңазытқышта 1 

тәуліктен асырмай 

сақтау керек.

!

!

!Қарбыздың

  денсаулыққа  пайдасыДайындаған Аяужан КЕРЕЕВА

Табиғи жолмен таза піскен қарбыздың түсі қып-қызыл 

емес, алқызыл (розовый) болады.

Қарбыздың қабығының кей-

бір жеріндегі тарғыл дақтар 

оның күн сәулесіне қанып өскендігінің белгісі.

Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет