Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТжүктеу 1.31 Mb.
Pdf просмотр
бет3/13
Дата09.01.2017
өлшемі1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

62

-қадам. 

Экономиканың шикізаттық емес салаларындағы орта бизнестің 

 

нақты көшбасшы компанияларын қолдауға бағытталған  

«ұЛТТық ЧемпиОндАр» БеЛСендіЛігін Жүзеге АСырУ. Бизнес-көшбасшыларды 

 

айқындау ноу-хау трансфері үшін біліктілік орталықтарын құру мүмкіндігін береді. 63

-қадам. 

ғыЛымды қАЖеТ еТеТін ЭКОнОмиКАның негізі реТінде еКі иннОВАЦиЯЛық 

 

КЛАСТерді дАмыТУ. нАзАрБАеВ УниВерСиТеТТе «АСТАнА БизнеС КАмпУСТА» 

 

ғыЛыми ОрТАЛықТАры мен зерТХАнАЛАр ОрнАЛАСТырыЛАды. Олар бірлескен 

 

ғылыми-зерттеу жобаларын және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге,  

сондай-ақ оларды коммерцияландыруға қызмет етеді. Нақты өндірістік жобаларды 

 

жүзеге асыру үшін инновациялық технологиялар паркі жергілікті және шетелдік жоғары  

технологиялы компанияларды тартатын болады. 64

-қадам. 

өндіріСКе иннОВАЦиЯЛАр енгізУ Жөніндегі ЖұмыСТАрды қАрЖыЛАндырУ 

 

ТеТіКТері бар «Ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызмет 

 

нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Заң әзірленеді. Ғылыми гранттар 

мен бағдарламалар құрылымдары индустриялық-инновациялық даму

 

мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне орай қайта бағытталады. 65

-қадам. 

қАзАқСТАнды ХАЛықАрАЛық КөЛіК-КОммУниКАЦиЯЛық 

 

АғымдАрғА инТегрАЦиЯЛАУ. «еУрАзиЯЛық ТрАнСКОнТинен-

 

ТАЛдық дәЛіз» мУЛЬТимОдеЛдіК КөЛіК дәЛізін құрУ жөніндегі жобаны іске қосу. 

 

Ол Азиядан Еуропаға жүктер транзитін кедергісіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Көлік дәлізі: бірінші бағыт – Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына 

 

және одан әрі Еуропаға өтеді. Екінші бағыт – Қазақстан аумағы арқылы Қорғастан Ақтау  

портына дейін, одан әрі Каспий теңізі мен Әзірбайжан, содан соң Грузия арқылы. 

 

Жобаға болашақта 2014 жылдың аяғында құрылған Азия инфра-  

құрылымдық инвестициялар банкін тарту. 66

-қадам. 

Халықаралық авиациялық хаб құру. Стратегиялық 

 

инвесторды тарту арқылы Алматы іргесінен әЛемдіК 

 

СТАндАрТқА СәйКеС КеЛеТін ХАЛықАрАЛық 

 

ЖАңА әУеЖАй салынатын болады. 

67

-қадам. 

«Эйр АСТАнА» әУе ТАСымАЛдАУшы Және «қТЖ» 

 

ұЛТТық КОмпАниЯЛАрын ірі ХАЛықАрАЛық ОперАТОр реТінде 

 

дАмыТУ. «Эйр Астана» халықаралық бағыттарға ыңғайластырылады және әлемнің 

 

негізгі қаржы орталықтарына (Нью-Йорк, Токио, Сингапур) жаңа бағыттар ашады. «Эйр  

Астананың» дамуы «ҚТЖ»-ның баламалы маршруттарды дамыту жөніндегі жоспарымен 

 

үйлестіріледі, бұл жүктерді жеткізу құнын екі еседен астам төмендетуге мүмкіндік береді. 68

-қадам. 

Қазақстан арқылы әуе транзитінің тартымдылығын арттыру үшін әУе ТАСымАЛын 

 

мемЛеКеТТіК реТТеУ ТиімдіЛігін жақсарту. Азаматтық авиация комитетінің қызметі 

 

британ азаматтық авиациясы мемлекеттік агенттігінің және ЕО авиация қауіпсіздігі  

агенттігінің үлгілеріне бағдарланатын болады. 69

-қадам. 

Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кәсіпкерлерді, барлық өңірлерден туристерді 

 

тартатын еУрАзиЯның іСКерЛіК, мәдени Және ғыЛыми ОрТАЛығынА 

 

АйнАЛдырУ. Мұнымен бірге қалада әуежайдың жаңа терминалын қоса алғанда, 

 

қазіргі замандық халықаралық көліктік-логистикалық жүйе құрылады. 70

-қадам. 

ASTANA EXPO – 2017 инфрақұрылымдары арқауында АрнАУЛы мәрТеБе Бере ОТырып, 

 

АСТАнА ХАЛықАрАЛық қАрЖы ОрТАЛығын (АіғС) құрУ. Қаржы орталығының ерекше 

 

заңды мәртебесін Конституцияда бекіту. Орталықтың ТМД, сондай-ақ Батыс және Орталық  

Азияның барлық өңірлерінің елдері үшін қАрЖы ХАБы ретінде қалыптастыру. өзіндіК 

 

зАңдыЛықТАры БАр ТәУеЛСіз СОТ ЖүйеСін құрУ, ол ағылшындық құқық 

 

қағидаттарымен қызмет істейтін болады. Судьялар корпусы шетелдік мамандардан  

құрылады. БОЛАшАқТА қАзАқСТАнның қАрЖы ХАБы әЛемнің 20 АЛдыңғы 

 

қАТАрЛы қАрЖы ОрТАЛықТАрының қАТАрынА енУі ТиіС. 

 

71-қадам. 

Қаржы орталығының даму стратегиясын КАпиТАЛ нАрықТАрынА қызмеТ КөрСеТУ 

 

Және иСЛАмдық қАрЖыЛАндырУ мамандығына сәйкес әзірлеу. Элиталық қаржы 

 

қызметінің жаңа түрлерін, соның ішінде private banking активтерді басқару саласындағы  

қызметтерді дамыту. Орталыққа либералды салық режімін енгізу. Офшорлық қаржылық 

 

орталық құрылуы мүмкін. Дубайдың үлгісі бойынша инвестициялық резиденттік қағидатын  

енгізу. 


72

-қадам. 

Қаржы орталығы аумағында ресми тіл ретінде ағылшын 

 

тілін енгізу. Орталықтың дербес заңдылықтары  

АғыЛшын ТіЛінде ЖАСАЛынУы Және 

 

қОЛдАныЛУы тиіс.

73

-қадам. 

Қаржы орталығының халықаралық көліктік қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қаржы 

 

орталығының ЖеТеКші қАрЖы ОрТАЛықТАрымен ЖүйеЛі Және ЖАйЛы әУе 

 

қАТынАСы жүйесін құру.  

74

-қадам. 

пАйдАЛы қАзБАЛАр қОры Жөнінде еСеп БерУдің CRIRSCO ХАЛықАрАЛық 

 

СТАндАрТТАр ЖүйеСін енгізУ арқылы жер қойнауларын пайдалану саласының 

 

мөлдірлігі мен болжамдылығын арттыру. 75

-қадам. 

Пайдалы қазбалардың барлық түрлері үшін үздік әлемдік 

 

тәжірибені пайдалана отырып, КеЛіСімдер ЖАСАСУдың 

 

ОңТАйЛАндырыЛғАн әдіСін енгізу. 

76

-қадам. 

ЭЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам капиталының 

 

сапасын көтеру, 12 ЖыЛдық БіЛім БерУді кезең-кезеңімен 

 

енгізУ, функциялық сауаттылықты дамыту үшін 

 

мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары  

сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды 

 

енгізу, табысты мектептерді ынталандыру жүйесін құру. 77

-қадам. 

Экономиканың алты негізгі саласы үшін Он АЛдыңғы 

 

қАТАрЛы КОЛЛедЖ Бен Он ЖОғАры ОқУ ОрнындА 

 

білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің  

басқа оқу орындарына тарату.   78

-қадам. 

Назарбаев Университеті тәжірибесін ескере отырып, ЖОО-ЛАрдың АКАдемиЯЛық 

 

Және БАСқАрУшыЛық дерБеСТігін кезең-кезеңімен кеңейту. Коммерциялық емес 

 

ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес  

трансформациялау.79

-қадам. 

Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде 

 

оқытуға кезең-кезеңмен көшу. Басты мақсаты –   

дАЯрЛАнАТын КАдрЛАрдың БәСеКеЛеСТіК 

 

қАБіЛеТін АрТТырУ Және БіЛім БерУ СеКТОрының 

 

ЭКСпОрТТық әЛеУеТін КөТерУ.

80

-қадам. 

міндеТТі әЛеУмеТТіК медиЦинАЛық 

 

САқТАндырУды енгізУ. 

 

Мемлекет, жұмыс беруші және азаматтың  

ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде

 

денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын  

күшейту. Бастапқы медициналық-санитарлық 

 

көмекті (БМСК) басымдықпен қаржыландыру.  

Бастапқы көмек аурудың алдын алу және ерте 

 

бастан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық 

буынына айналады. 81

-қадам. 

ЖеКеменшіК медиЦинАны дАмыТУ, 

 

медиЦинАЛық меКемеЛерге КОрпОрАТиВТіК 

 

БАСқАрУды енгізУ. Бәсекелестік есебінен қызметтің қолжетімділігі мен сапасын көтеру 

 

мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайындағы  

бастапқы медициналық әлеуметтік көмекті қаржыландыру – бәсеке есебінен 

 

медициналық ұйымдардың корпоративтік басқару қағидаттарына көшуін қамтамасыз  

етеді. Мемлекеттік медициналық ұйымдарды жекешелендіруді ынталандыру, мемлекеттік 

 

емес ұйымдар арқылы тегін медициналық көмектің кепілдендірілген  

көлемін беруді кеңейту. 82

-қадам. 

денСАУЛық САқТАУ Және әЛеУмеТТіК дАмУ 

 

миниСТрЛігі қАСынАн медиЦинАЛық қызмеТ 

 

САпАСы БОйыншА БірЛеСКен КОмиССиЯны құрУ. 

 

Басты мақсат: медициналық қызмет көрсетудің алдыңғы  

қатарлы стандарттарын енгізу (емдеу хаттамалары, 

 

кадрлар әзірлеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету,  

сапаны және қолжетімділікті бақылау). 83

-қадам. 

Еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа еңБеК 

 

КОдеКСін әзірлеу.

84

-қадам. 

әЛеУмеТТіК КөмеКТі Оның АТАУЛы СипАТын 

 

КүшейТе ОТырып, ОңТАйЛАндырУ. 

 

Әлеуметтік көмек тек оған шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады.  

Кірісі төмен еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тек 

 

олардың еңбекке ықпал ету және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына  

белсенді қатысуы жағдайында ғана берілетін болады.100  нАқТы  қАдАм

7

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  21  мамыр 2015 жыл

ҚАзАҚсТАн - 2050IV. БірТеКТіЛіК  пен  БірЛіК

БАршАғА  АрнАЛғАн  қАзіргі  зАмАнғы  мемЛеКеТ

85

-қадам. 

«мәңгіЛіК еЛ» патриоттық актісі жобасын әзірлеу. 

86

-қадам. 

қАзАқСТАн ХАЛқы АССАмБЛеЯСының «үЛКен еЛ – үЛКен 

 

ОТБАСы» Кең КөЛемді ЖОБАСын әзірЛеУ Және Жүзеге 

 

АСырУ, ол қазақстандықтардың біртектілігін нығайтады және

 

азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыру үшін жағдай туғызады.  

Бұл барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының туристік саласын 

 

дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын (ішкі туризмді  

дамытуды қоса есептегенде) және «Астана – Еуразия жүрегі», 

 

«Алматы – Қазақстанның еркін мәдени аймағы», «Табиғат бірлігі және  

көшпелі мәдениеттер», «Алтай інжулері», «Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту», 

 

«Каспий қақпасы» өңірлік мәдени-туристік кластерлерін  құруды жүзеге асырумен  

байланыстырылады.  87

-қадам. 

Азаматтық біртектілікті нығайтудың «МЕНІҢ ЕЛІМ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге 

 

асыру, оның аясында технологиялық жобалар серияларын іске асыру қарастырылатын  

болады. Соның бірі – «қАзАқСТАн ЭнЦиКЛОпедиЯСы» Кең КөЛемді инТернеТ 

 

ЖОБАСын құрУ. мұндАғы БАСТы мАқСАТ – әрБір АзАмАТқА Және шеТеЛдіК 

 

ТУриСКе еЛ ТУрАЛы КөБіреК БіЛУге КөмеКТеСУ. Порталға Қазақстан бойынша 3D 

 

бейне турлары, елдің тарихы мен мәдениеті, қызықты оқиғалары және қарапайым  

қазақстандықтардың өмірі туралы ақпараттар орналастырылады. Портал бір есептен елдің 

 

«сапарнама карточкасына», ұлттық жол көрсетушісіне, қызықты азаматтар үшін ұлттық құрмет  

тақтасына және виртуалды хабарласу тұғырнамасына айналады.      88

-қадам. 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын алға жылжыту 

 

жөніндегі ұлттық жобаны әзірлеу және жүзеге асыру,  

ол «


нұрЛы ЖОЛ» инфрақұрылымдық 

 

даму, индУСТриЯЛАндырУдың  екінші 

 

бесжылдығы бағдарламаларын, сондай-ақ 

тәуелсіздік жылдарында мемлекеттік саясаттың 

 

арқасында еңбек, кәсіпкерлік, ғылым мен білім және  

басқа да кәсіптік қызметтерде жоғары нәтижелерге 

 

қол жеткізген қазақстандықтардың (біздің  

заманымыздың батырларының) табыстарының 

 

дербес тарихын ескере отырып, ЖАЛпығА ОрТАқ 

 

еңБеК қОғАмы идеЯЛАрын іЛгеріЛеТУге, 

 

индустрияландырудың және «Қазақстан-2050» Стратегиясын  

жүзеге асырудың мемлекеттік саясаты талаптарына 

 

жауап бере алатын жұмысшы және кәсіптік-техникалық мамандықтардың артықшылықтары  

мен танымалдылығын насихаттауға бағытталады.   

    

89

-қадам. 

«нұрЛы БОЛАшАқ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру. Мектептік білім берудің 

 

қолданыстағы оқу бағдарламаларына мәңгіЛіК еЛ құндыЛықТАрын енгізУ.       

90

-қадам. 

Бес институттық реформаны, сондай-ақ БАҚ-тағы, интернеттегі, бұқаралық ақпараттың 

 

жаңа буындарындағы, сондай-ақ әлеуметтік желілердегі қазақстандық біртектілік  

идеяларын жүзеге асыруды АқпАрАТТық қАмТУ Және іЛгеріЛеТУ.

V. еСеп  БереТін  мемЛеКеТТі  қАЛыпТАСТырУ

91

-қадам. 

Мониторингтің, бағалау мен бақылаудың стандартталған және азайтылған ресімдері аясында 

 

мемЛеКеТТіК БАСқАрУдАн нАқТы нәТиЖеЛер БОйыншА 

 

мемЛеКеТТіК БАСқАрУғА КөшУ. Тәртіптік бақылау жүйесі 

 

тек қана мақсатты индикаторларға қол жеткізуді бақылауға  

негізделуі тиіс. реСімдіК СипАТТАғы БАрЛық ТАпСыр-

 

мАЛАр мен АрАЛық БАқыЛАУ ТАрАТыЛАТын БОЛАды. 

 

Мемлекеттік органдарға олардың алдына қойылған мақсаттық 

индикаторларға қол жеткізу жөніндегі қызметінде дербестік беріледі. 92

-қадам. 

мемЛеКеТТіК ЖОСпАрЛАУдың ықшАм ЖүйеСін құрУ. Жекелеген салалық 

 

бағдарламалардың мемлекеттік бағдарламаларға интеграциялануымен мемЛеКеТТіК 

 

БАғдАрЛАмАЛАр САнын қыСқАрТУ. САЛАЛық БАғдАрЛАмАЛАр, сондай-ақ 

 

мемлекеттік органдардың СТрАТегиЯЛық ЖОСпАрЛАры ЖОйыЛАды. СТрАТегиЯЛық 

 

ЖОСпАрЛАр мен аумақтық даму бағдарламасын негізгі мақсатты индикаторлар бөлігінде 

 

қАйТА пішіндеУ.    93

-қадам. 

АУдиТ пен мемЛеКеТТіК АппАрАТ ЖұмыСТАрын БАғАЛАУдың ЖАңА ЖүйеСін 

 

енгізу. Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау үш жылда бір рет жүргізілетін болады.  

Мемлекеттік органдардың нәтижелілігін бағалау стратегиялық жоспарлар бойынша жылма-

 

жыл жүзеге асырылады.  «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заң қабылдау.  

Есеп комитеті бірінші сыныпты әлемдік аудиторлық компаниялардың модельдері бойынша 

 

жұмыс істейтін болады және ағымдық операциялық бақылаудан кетеді.  94

-қадам. 

«Ашық үкіметті» енгізу. АқпАрАТқА қОЛЖеТімдіЛіК ТУрАЛы зАңды әзірЛеУ, ол 

 

мемлекеттік органдар иелігіндегі тек мемлекеттік құпия мен заңмен қорғалатын басқа да  

ақпараттардан өзге кез келген ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етеді.  95

-қадам. 

Мемлекеттік органдар басшыларының халық алдында СТрАТегиЯЛық ЖОСпАрЛАр Және 

 

АУмАқТық дАмУ БАғдАрЛАмАЛАрының мАңызды КөрСеТКішТеріне қОЛ 

 

ЖеТКізіЛгендігі ТУрАЛы ЖыЛ САйынғы Ашық БАЯндАмАЛАр ЖАСАУЛАрын және 

 

олардың есептерін ресми веб-сайттарда орналастыруды тәжірибеге енгізу.  

Ұлттық ЖОО-лар басшыларының өз қызметтері туралы оқушылар, жұмыс берушілер, қоғам 

 

өкілдері мен БАҚ алдында жылма-жыл есеп берулерін тәжірибеге енгізу.96

-қадам. 

ОрТАЛық мемЛеКеТТіК ОргАндАрдың СТАТиСТиКАЛық БАзАЛАры мәліметтеріне 

 

ОнЛАйн-қолжетімділікті қамтамасыз ету. Барлық бюджеттік және топтастырылған қаржылық 

 

есеп, сыртқы қаржы аудитінің нәтижелері, мемлекеттік саясат тиімділігін бағалау  

қорытындылары, мемлекеттік қызметтің сапасын қоғамдық бағалау нәтижелері, республикалық 

 

және жергілікті бюджеттің орындалуы туралы есеп ЖАриЯЛАнАТын БОЛАды.     

97

-қадам. 

Өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы 

 

АзАмАТТАрдың шешімдер қАБыЛдАУ 

 

үдеріСіне қАТыСУ мүмКіндігін КеңейТУ.

 

мемЛеКеТКе Тән емеС қызмеТТерді 

 

БәСеКеЛеСТіК ОрТАғА және өзін-өзі реттеуші 

 

ұйымдарға беру. Үкімет мемлекетке тән емес және  

басы артық қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым 

 

ықшам бола түседі.98

-қадам. 

Селолық округ, ауыл, село, кент, аудандық маңыздағы 

 

қала деңгейінде ЖергіЛіКТі өзін-өзі БАСқАрУдың

 

дерБеС БюдЖеТі енгізіЛеТін БОЛАды.  Облыс орталықтарында және 

 

республикалық маңыздағы қалаларда азаматтардың тиісті бюджеттік жобаларын  

талқылауға қатысуының тетіктері жұмыс істейді.   99

-қадам. 

мемЛеКеТТіК ОргАндАр мен әКімдер ЖАнындАғы қОғАмдық 

 

КеңеСТердің стратегиялық жоспарлар мен аумақтық даму 

 

бағдарламаларын; бюджеттерді, есептерді, мақсатты индикаторларға қол  

жеткізуді, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын 

 

нормативтік-құқықтық актілер жобаларын; бағдарламалық құжаттар  

жобаларын талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту. 

 

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ мен мәртебесін заңмен бекіту,  

мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру. 100

-қадам. 

Канададағы Canada Service және Австралиядағы Centrelink 

 

үлгісі бойынша мемЛеКеТТіК қызмеТТердің БірыңғАй 

 

прОВАйдеріне АйнАЛАТын «АзАмАТТАр үшін үКімеТ» 

 

мемЛеКеТТіК КОрпОрАЦиЯСын құру. 

 

Мемлекеттік корпорация халыққа қызмет көрсететін  

барлық орталықтарды бір жүйеге интеграциялайды. 

 

Қазақстан азаматтары  

мемЛеКеТТіК қызмеТТерді Бір Жерден 

 

алатын болады. Мемлекеттік қызметті  

САпА менедЖменТі ISO 9000 СериЯСынА 

 

СәйКеС халықаралық сертификаттау.

іСКе  АСырУ  ТеТігі

• Ел Президенті жанынан жедел түрде құрамы 

отандық және шетелдік сарапшылардан тұратын, 

БеС ЖұмыС ТОБынАн жасақталған жаңғырту 

жөніндегі ұЛТТық КОмиССиЯ құрыЛды.

• Ұлттық комиссия БеС инСТиТУТТық реФОрмА-

ны Кезең-Кезеңімен ОрындАУды КеЛіСіЛген 

БАСқАрУ бойынша жүзеге асыруы тиіс. 

Ол мемлекеттік органдардың, бизнес-сектор мен 

азаматтық қоғамның  өзара тиімді іс-қимылын 

қамтамасыз етеді. 

• Ұлттық комиссия 

ТұЖырымдАмАЛық шешімдер 

қАБыЛдАп, іС-қимыЛдың нАқТы ЖОСпАрын 

АйқындАУы тиіс. 

Оның ұсыныстары ел Президенті тарапынан 

бекітілетін болады. Бекітілген шешімдерді орындау 

үшін жедел түрде пАрЛАменТ ТАрАпынАн зАңдАр, 

үКімеТ ТАрАпынАн қАУЛыЛАр қАБыЛдАнАТын 

БОЛАды. 

• Министрлер мен әкімдердің шешуші бастамаларын 

тиімді жүзеге асырулары 

ұЛТТық КОмиССиЯ ТАрАпы-

нАн қАТАң қАдАғАЛАнАТын болады. 

• Ұлттық комиссия жанынан БедеЛді шеТеЛдіК САрАпшыЛАр қАТАрынАн 

ХАЛықАрАЛық КОнСУЛЬТАТиВТіК КеңеС жасақтау 

қажет. Аталған кеңес ұсынымдар жасап,

реформаларды орындау 

нәТиЖеЛерінің 

ТәУеЛСіз ЖүйеЛі мОниТОрингін жүзеге асыратын 

болады.  

• Ұлттық комиссияның жұмыс органы етіп 

қАзАқСТАн реСпУБЛиКАСы 

премЬер-миниСТрінің КеңСеСін 

айқындау қажет.8

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  21 мамыр 2015 жыл

БРиФинГ


Б

асқарма 


басшысының 

орынбасары 

Асқарбек 

Жақсығұловтың  айтуын-

ша,  облыс  аумағында  6  530,55 

шақырым  аутожол  бар,  соның  

ішінде  1  287  шақырымы  респуб- 

ликалық,  5  243,55  шақырымы  об-

лыстық  және  аудандық  маңызы 

бар  жолдар.  Өткен  жылы  облыс-

тық  және  аудандық  маңызы  бар 

аутомобиль  жолдарын  жөндеуге 

барлығы  7  206,65  млн.  теңге  бө- 

лінді.  Оның  4  275,15  млн.  теңгесі 

облыстық  бюджет  есебінен  бө-

лінсе,  қалған  2  931,5  млн.  теңге 

республикалық бюджет үлесінде. 

– Аталған қаражатқа 60,9 шақы-

рым  жол  күрделі  жөндеуден  өт- 

ті  және  алдыңғы  жылдарда  жөн-

деуі  басталған  нысандарды  қоса 

есептегенде,  пайдалануға  барлы-

ғы  82,8  шақырым  аутожол  тап-

сырылды.  Облыстық  бюджеттен 

бөлінген 4 275,15 млн. теңгеге Ақ- 

сай – Шыңғырлау аутожолының 69-86 

шақырымы,  Жымпиты  –  Қаратөбе 

бағытындағы  жолдың  95-103  ша- 

қырымы, Чапаев – Жаңақала – Сайқын 

бағытындағы  жолдың  76-113  ша- 

қырымы, Аңқаты – Сарыөмір жолы- 

ның  52-64  шақырымы,  Алғай  – 

Жалпақтал – Жұлдыз – Қарасу ауто- 

 жолының  148  шақырымындағы 

және  Макаров  ауылына  кірме  ау- 

тожолының  11  шақырымындағы 

жасанды  имараттар  күрделі  жөн-

деуден  өтті.  Сондай-ақ  облыстық 

және  аудандық  маңызы  бар  ауто-

мобиль  жолдарын  ағымдағы  жөн-

деу  және  күтіп  ұстау    жұмыста- 

ры  жүргізілді.  Ал  республикалық 

бюджеттен  бөлінген  2  931,5  млн.

теңгеге Жымпиты – Қаратөбе бағы- 

тындағы  аутожолдың  80-87  шақы-

рымы  қайта  жаңғыртылып,    87-95  

және  95-103  шақырымы    күрделі 

жөндеуден  өтті.  Деркөл  ауылынан 

Орал – Тасқала – РФ шекарасы ауто- 

жолы  қиылысына  дейінгі  7,8  ша- 

қырым  жол  да  күрделі  жөндеу- 

 ден  өтті.  Бұдан  басқа  Алғай  –  Жал- 

пақтал – Жұлдыз – Қарасу бағытын-

дағы  71-73  шақырым  жол  және  

Қараөзен  ауылына  кіретін  жол- 

дың  0-10  шақырымы  (12  км)  жөн- 

делді, – деген Асқар Ғаділболатұлы  

бұдан әрі ағымдағы жылдың 

жұмыс жоспарына тоқталды. 

Оның  сөзінше,  аутомо- 

биль  жолдарын  жөндеу  бо-

йынша биыл да ауқымды жұ-

мыстар  жоспарланған.  2015 

жылы  облыстық  және  ау- 

дандық маңызы бар жолдар- 

ға  5 857,8 млн. теңге қаржы 

бөлінді.  Оның  ішінде  республи-

калық  бюджет  есебінен  3  000,0 

млн.  теңге  және  облыстық  бюд- 

жеттен  2  857,8  млн.  теңге  қарас-

тырылды.  Бұл  қаржыға  «Ақсай  –

Шыңғырлау», «Чапаев – Жаңақала–

Сайқын»  аутожолдарына    жөндеу 

жұмыстарын  аяқтап,  «Жымпиты  – 

Қаратөбе», «Орал – Кирсанов», «Ақ- 

сай – Шыңғырлау», «Бұлдырты ауы- 

лына  кірме  жол»  және  «Аңқаты  – 

Сарыөмір»  аутожолдарына  орта- 

ша  жөндеу  жұмыстарын  жүргізу 

көзделіп  отыр.  Жоғарыда  көрсе-

тілген  жоспардың  орындалуы  ба- 

рысында  шамамен  90  шақырым-

нан  астам  облыстық  және  аудан-

дық  маңызы  бар  аутожолдар  жөн- 

 деуден  өтпек. 

Бұдан  кейін  сөйлеген  атал-

мыш  басқарманың  жолаушылар 

көлігі  бөлімінің  басшысы  Марат 

Түрікпенов  дәл  қазіргі  уақытта  

облыста  5  халықаралық,  2  облыс- 

аралық,  35  қалалық,  41  облысіші-

лік,    23  ауданішілік    тұрақты  ау- 

тобус  маршруттары  жұмыс  жа- 

сайтынын  айтты.  Оның  сөзінше, 

тұрақты  аутобус  маршруттары- 

на  13  тасымалдаушы  кәсіпорын 

қызмет  көрсетеді.  Орал  қаласы-

ның  аутобус  маршруттарында  676, 

облысішілік  маршруттарда  151  ау- 

тобус жұмыс жасайды. Орал қала- 

сында    521  таксиі  бар    35  такси 

компаниясы  қызмет  көрсетеді  

және аудандарда 33 такси компа-

ниясы  жолаушылар  тасымалымен 

айналысады. Облыстағы  445 ауыл- 

дық  елді  мекеннің  235-і,  яғни 

52,5  пайызы  аутобус  қатынасы- 

мен  қамтылған.  ҚР  көлік  инфра- 

құрылымы  жүйесін  дамытудың  жә- 

 не  ықпалдастырудың  2020  жыл- 

ға  дейінгі    мемлекеттік  бағдарла-

масы  бойынша  2020  жылға  дейін 

облыс  аудандарында  2  автостан-

ция, 7 жолаушыларға қызмет көр- 

сету  пунктін  және  15  такси  тұра-

ғын    салу  көзделген.  Қазіргі  таң- 

да  Тасқала  ауылында  «Жубанша-

лиев С.Г» жеке кәсіпкері автостан-

ция  ашып,  былтырдан  бері  аудан 

халқына  қызмет  көрсетуде.  Бұдан 

басқа  облыс  орталығын  шалғай 

аудандармен  байланыстыратын 

«Шыңғырлау  –  Орал»  және  «Сай- 

қын  –  Орал»  автобус  маршрут-

тары жұмыс істей бастады.  Нәти-

жесінде ағымдағы жылдың  І тоқса- 

нында облыс көлігімен 103,0 млн. 

адам  және  8,6  млн.  тонна  жүк  та- 

сымалданған.  Сондай-ақ  осы  ке-

зеңде  жүк  айналымы  522,6  млн. 

тонна-км  құраған.  Жоғарыдағы 

көрсеткіштер  бұл  бағыттағы  жұ-

мыстың  биыл  жандана  түскенін 

көрсетеді.  

–  Жолаушы  тасымалының  са- 

пасын  арттыру  мақсатында  өткен 

жылы  жолаушылар  тасымалында 

4  маршрут,  атап  айтсақ,  «Тайпақ  – 

Орал», «Жаңақала – Орал», «Жәні-

бек – Орал», «Қаратөбе – Орал» (бұл 

маршруттарды  «Қазақстан-Елім» 

және  «АзияЭкспресАвто»  ЖШС 

жүзеге  асырды)  субсидияланды. 

Бұған  облыстық  бюджеттен  30,0 

млн.  теңге  бөлініп,  ол  толық  иге-

рілді.  Әлеуметтік  маңызы  бар  ау-

тобус  маршруттарын  субсидия- 

лау  бағдарламасын  іске  асыру  

биыл да жалғасын тапты. Осы мақ- 

сатқа  ағымдағы  жылы  облыс- 

тық бюджеттен 15,0 млн. теңге бө-

лініп, «Тайпақ – Орал», «Жаңақала–

Орал»,  «Жәнібек – Орал», «Қаратө- 

бе – Орал», «Қазталов – Орал», «Орал 

– Шыңғырлау» бағытындағы 6 мар-

шрут  субсидияланды.  Көрсетілген 

бағыттағы  маршрутты  «Қазақстан-

Елім»  ЖШС  және  «Абубакиров» 

ЖК-ға  қарасты  аутобустар  жүзе- 

ге  асырады.  Демеуқаржы  ретін- 

де  бөлінген  қаражаттың  12,9  млн. 

теңгесі игерілді. 

ғытындағы  пойыз  маршруттары 

да  субсидияланды.  Биыл  облыс 

қазынасынан  әлеуметтік  маңызы 

бар «Орал – Озинки» және «Орал 

–  Шыңғырлау»  бағытындағы  по- 

йыз  маршруттарына  120,0  млн. 

теңге  көлемінде  субсидия    бөлініп, 

оның  29,0  млн.  теңгесі  игерілді. 

Ал  әуе  көлігіне  келетін  болсақ, 

ҚР  Көлік  және  коммуникация  ми-

нистрлігінің  тапсырысымен  Орал 

қаласы әуежайының жасанды ұшу- 

қону  жолағын  жаңғырту  жұмыс-

тары басталғанын білесіздер. Қар- 

жыландырудың  жалпы  көлемі  ке-

лісімшарт  бойынша  6  323  млрд. 

теңгені  құрайды.  Жолақты  жаңғыр-

ту  жұмыстары  өткен  жылы    қыр-

күйекте  басталып,  1-кезеңі  аяқ- 

талды.  Қазіргі  қолданыстағы  жо-

лақты  жөндеу  (2400  м),  бетон  қа-

батты    тегістеу  (қалыңдығы  8  см), 

бетон  жамылғыны  қалыңдату  (қа- 

 лыңдығы  30  см),  апатты-құтқару 

станциясының  ғимаратының  ірге-

тасын,  су-дренаж  желілерін  мон-

таждау,  ішкі  электр  және  байла- 

ныс  желілерін  жөндеу  жұмыста- 

рын  жүргізуге  3,793  млрд.  теңге 

қаржы  жұмсалды.  Биыл  мамыр 

айынан бастап  әуежайдың жасан-

ды  ұшу-қону  жолағын  жаңғырту  

жұмыстарының  екінші  кезеңі  бас-

талды.  Бұл  жолы  әуежайдың  жа- 

санды  ұшу-қону  жолағын  ұзарту 

(2400  м-дан  2800  м-ға  дейін)  жә- 

не  жолақты  3  метрге  кеңейту 

(42  м-дан  45  м-ға  дейін)  көзделіп 

отыр.  Осы  жұмысты  жүргізу  үшін 

ағымдағы  жылы  2,530  млрд.  тең- 

ге  бюджет  қаржысын    игеру  жос- 

парлануда,  –  деген  Марат  Серік- 

ұлы  алғашқы  жаңғырту  жұмыста- 

рынан  кейін  Орал  қаласы  арқы-

лы  Астана, Алматы, Ақтау, Атырау 

қалалары  бағытындағы  ұшулар-

дың  жалғасқанын  айтты.  Оның 

сөзінше,  биыл  қаңтардан  бастап  

«Эйр Астана» әуе компаниясы «Ал-

90  шақырым  жол  жөнделмекКаталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2015
img -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
img -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Керуен сарай береке бастауы
img -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2015 -> Иман облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ

жүктеу 1.31 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет