Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ


«АУрУЛАрдың  СырТқы  БеЛгіЛерін»  СыЛАп-СипАп  қОю  емеС,  ОЛАрдыжүктеу 1.31 Mb.
Pdf просмотр
бет2/13
Дата09.01.2017
өлшемі1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

«АУрУЛАрдың  СырТқы  БеЛгіЛерін»  СыЛАп-СипАп  қОю  емеС,  ОЛАрды 

«ЖүйеЛі емдеУ» болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды.

і. КәСіБи  мемЛеКеТТіК  АппАрАТ  құрУ

іі. зАңның  үСТемдігін  қАмТАмАСыз  еТУ

16

-қадам. 

АзАмАТТАрдың СОТ ТөреЛігіне қОЛЖеТімдіЛігін ЖеңіЛдеТУ үшін СОТ ЖүйеСі 

 

инСТАнЦиЯЛАрын ОңТАйЛАндырУ. БеС САТыЛы СОТ ЖүйеСінен (бірінші, 

 

апелляциялық, кассациялық, қадағалау және қайта қадағалау жасау) ҮШ САТЫЛЫ (бірінші,  

апелляциялық, кассациялық) сот төрелігі жүйесіне көшу.17

-қадам. 

Судья лауазымына  КАндидАТТАрды іріКТеУ ТеТіКТерін КөБейТУ Және БіЛіКТіЛіК 

 

ТАЛАпТАрын қАТАйТУ. Міндетті түрдегі талап – сот істерін жүргізуге қатысудың 5 жылдық 

 

өтілі. Кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін ахуалдық тестілер жүйесін енгізу.  

Судьялыққа үміткерлер СОТТАрдА стипендия төленетін Бір ЖыЛдық ТАғыЛымдАмАдАн 

 

өтеді. Бір жылдық тағылымдамадан кейін судья Бір ЖыЛдық СынАқ мерзімінен өтеді.    

18

-қадам. 

Оқуды және сот тәжірибесі арасындағы өзара байланысты күшейту үшін СОТ ТөреЛігі 

 

инСТиТУТы мемЛеКеТТіК БАСқАрУ АКАдемиЯСының құрыЛымынАн бөлінуі 

 

керек. Аталмыш институт Жоғарғы Соттың жанында жұмыс істеп, қызмет бабындағы  

судьялардың біліктілігін тұрақты түрде арттыруды қамтамасыз ететін болады. 19

-қадам. 

СУдЬЯЛАрдың еСеп БерУ ТәрТіБін КүшейТУ. СУдЬЯЛАрдың ЖАңА ЭТиКАЛық 

 

КОдеКСін жасау, соның негізінде азаматтар судьялардың әрекеттері бойынша еліміздің 

 

Жоғарғы Сотының жанынан құрылған арнайы СОТ АЛқАСынА шағымдана алатын болуы керек.

20

-қадам. 

БАрЛық СОТ прОЦеСТеріне Бейне Және ТАСпАғА ЖАзУ шАрАЛАрын міндетті түрде 

 

енгізу. Судьяның бейне жазуды тоқтатуға немесе аудио жазу материалдарын редакциялауға  

мүмкіндігі болмауы тиіс. 21

-қадам. 

Алқа билер соты қолданылатын салаларды кеңейту. Заңды түрде АЛқА БиЛер СОТы 

 

міндеТТі Түрде қАТыСТырыЛАТын қылмыстық істердің категорияларын анықтау қажет.

22

-қадам. 

АдАмның Және АзАмАТТАрдың КОнСТиТУЦиЯЛық құқын шеКТейТін БАрЛық 

 

ТергеУ қызмеТі Жөніндегі өКіЛеТТіЛіКТі тергеу судьясына біртіндеп беруді 

 

қАмТАмАСыз еТУ АрқыЛы СОТТА АйыпТАЛУшы Және қОрғАУшы АрАСындАғы  

Теңгерімді қАмТАмАСыз еТУ.

23

-қадам. 

инВеСТиЦиЯЛық дАУЛАр БОйыншА жеке СОТ іСТерін ЖүргізУді 

 

құру. Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар қатысатын дауларды 

қарау үшін инВеСТиЦиЯЛық АЛқАны ұйымдАСТырУ. 

24

-қадам. 

Дубай тәжірибесі бойынша Астана қаласында AIFC ХАЛықАрАЛық АрБиТрАЖдық 

 

ОрТАЛығын құрУ.

25

-қадам. 

Шетелдік және халықаралық соттардың үздіК СТАндАрТТАры БОйыншА СОТ 

 

іСТерін ЖүргізУді қАмТАмАСыз еТУ үшін ЖОғАрғы СОТ ЖАнынАн БедеЛді 

 

шеТеЛдіК СУдЬЯЛАр мен зАңгерЛер қатысатын халықаралық кеңес құру. Кеңес 

 

қазақстандық сот жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша  

Жоғарғы Сотқа кеңес беріп отырады.   26

-қадам. 

Сот ресімдерін оңайлату және сот процестерін жеделдету үшін азаматтық-құқықтық

 

даулар жөніндегі соттарға прОКУрОрдың қАТыСУын қысқарту. Азаматтық іс жүргізу 

 

кодексіне тиісті өзгертулер енгізу. 27

-қадам. 

Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту. СОТ ОрындАУшыЛАрының 

 

мемЛеКеТТіК қызмеТін БірТіндеп қыСқАрТУ. 

28

-қадам. 

Полиция қызметкерлерін іСКерЛіК қАБіЛеТТері негізінде іріКТеУ ЖүйеСін ЖАқСАрТУ. 

 

Кәсіби дағдыларын және жеке тұлғалық қасиеттерін тексеру үшін іс басындағы полиция  

қызметкерлерін және қызметкерлікке кандидаттарды тестілеудің арнайы жүйесін енгізу.    29

-қадам. 

құқық қОрғАУ ОргАндАрының қызмеТКерЛерін мемЛеКеТТіК қызмеТ ЖүйеСіне 

 

қОСУ. Әрбір құқық қорғау қызметінің ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес бірыңғай қызмет 

 

ету ережесін енгізу. 30

-қадам. 

Жергілікті атқарушы органдарға және жергілікті қоғамдастыққа есеп беретін ЖергіЛіКТі 

 

пОЛиЦиЯ қызмеТін құру. Жергілікті полиция қызметінің өкілеттілігі: қоғамдық тәртіпті 

 

қорғау мәселелері, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол-бақылау қызметі, ұсақ құқықбұзушы- 

лыққа атымен төзбеушілік. Жол-бақылау полициясының қызметкерлері полиция 

 

қызметкерлерінің жұмыс ауысымы кезінде атқарған ісінің барлығын жазып отыратын бейне- 

тіркегіштермен қамтамасыз етіледі.    31

-қадам. 

Этикалық нормаларды бұзуға жол беретін полицейлердің іс-әрекеттеріне шАғымдАнғАн 

 

АзАмАТТАрдың Арызын қАрАУ Жөніндегі қОғАмдық КеңеС ЖүйеСін құрУ 

 

АрқыЛы полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. қОғАмдық КеңеСТердің 

 

мәрТеБеСімен өКіЛеТТіЛігі зАңды Түрде БеКіТіЛеТін БОЛАды. 

32

-қадам. 

«Қылмыстық құқық бұзу картасы» ұлттық ақпараттық жүйесі 

 

негізінде «қыЛмыСТық құқық БұзУ КАрТАСы» интернет-

 

порталын құру. Бұл картада елімізде 1 аптадан әрі кетпейтін  

мерзімде жасалған барлық қылмыстық құқықбұзушылық тірке-

 

летін болады. Бұл қОғАмғА ішКі іСТер ОргАндАры 

 

ЖұмыСының ТиімдіЛігін БАқыЛАУғА мүмКіндіК Береді. 

33

-қадам. 

Бас бостандығынан айыру орнынан босаған және сынақтан өту қызметіне тіркелген 

 

азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа келтіру. Осындай азаматтар үшін  

АрнАУЛы  әЛеУмеТТіК қызмеТ СТАндАрТТАрын Және әЛеУмеТТіК ОңАЛТУдың

 

Кешенді СТрАТегиЯСын жасау.     

34

-қадам. 

мемЛеКеТ-ЖеКеменшіК СеріКТеСТігін дАмыТУ шеңБерінде пенитенциярлық 

 

инфрақұрылымды жаңғырту. Пенитенциярлық мекемелерді салуға, ұстауға және басқаруға  

жекеменшік секторды тарту жөнінде ұсыныстарды екшеу және халықаралық 

 

тәжірибені зерттеу.1

-қадам. 

мемЛеКеТТіК қызмеТКе қАБыЛдАУ реСімдерін 

 

ЖАңғырТУ. Мемлекеттік қызметке қабылдау Төменгі 

 

ЛАУАзымдАрдАн басталуы тиіс.  

2

-қадам. 

Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу және одан әрі лауазымдық 

 

өсу 


іСКерЛіК қАСиеТТер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

3

-қадам. 

қАзАқСТАн реСпУБЛиКАСының мемЛеКеТТіК қызмеТ Және 

 

ЖемқОрЛыққА қАрСы іС-қимыЛ АгенТТігінің рөЛін АрТТырУ есебінен 

 

мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданушыларды іріКТеУ реСімін 

 

ОрТАЛықТАндырУ. Үш сатылы іріктеу жүйесін енгізу.

4

-қадам. 

3+3 ФОрмУЛАСы БОйыншА мемлекеттік қызметке бірінші рет қабылданушылар 

 

үшін міндеТТі Түрде СынАқ мерзімі (тиісінше үш айдан кейін және алты 

 

айдан кейін сәйкестілікті межелік бақылау).5

-қадам. 

Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты 

 

ӨСІРУ. 


6

-қадам. 

еңБеКАқыны нәТиЖе БОйыншА ТөЛеУге КөшУ.

 

Мемлекеттік қызметкерлер үшін – жеке жылдық жоспарларды  

орындау; мемлекеттік органдар үшін – стратегиялық жоспарларды 

 

орындау; министрлер және әкімдер үшін – мемлекеттік  

қызмет сапасының арнаулы индикаторлары, өмір сапасы, 

 

инвестиция тарту; Үкімет мүшелері үшін – интегралдық  

макроэкономикалық индикаторлар.7

-қадам. 

Мемлекеттік қызметкерлердің ЛАУАзымдық 

 

еңБеКАқыЛАрынА өңірЛіК үйЛеСТірУ КОЭФФиЦиенТТерін қосу   

8

-қадам. 

Ауыстырылатын мемлекеттік 

 

қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін 

атқару кезеңінде оларға ЖеКешеЛендірУ 

 

құқығынСыз қызмеТТіК пәТерЛерді 

 

міндеТТі Түрде БерУ.

9

-қадам. 

мемЛеКеТТіК қызмеТКерЛерді ТұрАқТы Түрде ОқыТУ ЖүйеСін зАңды 

 

Түрде БеКіТУ – үш жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыру.

10

-қадам. 

мемЛеКеТТіК қызмеТКерЛерді мАнСАпТық ЖОғАрыЛАТУ үшін 

 

КОнКУрСТық негізге КөшУ. «Б» корпусының жоғары лауазымдарына 

 

жылжыту төменгі лауазымдағы мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана   

конкурстық негізде жылжыту есебінен меритократия қағидатын нығайту. 11

-қадам. 

шеТеЛдіК менедЖерЛерді, ЖеКеменшіК СеКТОрдың ЖеКеЛеген мАмАндАрын,  

 

ХАЛықАрАЛық ұйымдАрдың қызмеТКерЛері болып табылатын Қазақстан 

 

Республикасының азаматтарын мемлекеттік қызметке  

жіберу. Оларды тағайындау ерекше талаптар және 

 

лауазымдардың жеке кестесі бойынша жүзеге  

асырылуы мүмкін. Бұл қадам мемлекеттік 

 

қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйе етеді.12

-қадам. 

ЖАңА ЭТиКАЛық ереЖеЛерді енгізУ. 

 

Мемлекеттік қызметтің жаңа Этикалық   

кодексін жасау. Этика мәселелері жөніндегі уәкілетті 

 

өкіл лауазымын енгізу. 13

-қадам. 

ЖемқОрЛыққА қАрСы КүреСТі КүшейТУ, сонымен бірге жаңа 

 

заңнамалар әзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы  

іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқықбұзушылықтың 

 

жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы  

бөлім құру. 14

-қадам. 

Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық 

 

қызметкерлеріне қатысты мемЛеКеТТіК қызмеТ ТУрАЛы ЖАңА зАң 

 

қабылдау.        15

-қадам. 

Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылдан-

 

ғаннан кейін іС БАСындАғы мемЛеКеТТіК 

 

қызмеТКерЛерді Кешенді АТТеСТАТТАУдАн 

 

өткізу, кәсіби талаптарды күшейту және еңбекақы төлеудің  

жаңа жүйесін енгізу.Бейсенбі,  21  мамыр 2015 жыл

5

oral_oniri@inbox.ruҚАзАҚсТАн - 2050

БАршАғА АрнАЛғАн қАзіргі зАмАнғы мемЛеКеТ

 ііі. индУСТриЯЛАндырУ  Және  ЭКОнОмиКАЛық  өСім

35

-қадам. 

АУыЛ шАрУАшыЛығы ЖерЛерін тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық 

 

айналымға енгізу. Жер КОдеКСіне Және БАСқА дА зАң 

 

АКТіЛеріне өзгерістер енгізу. 

36

-қадам. 

Жер ТеЛімдерін мАқСАТТы пАйдАЛАнУ Түрін 

 

өзгерТУге рұқСАТ АЛУ ресімдерін жеңілдету. 

 

Ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалануға тұрақты түрде 

мониторинг жүргізу. Барлық пайдаланылмай жатқан жерді 

 

алдағы уақытта ЖеКешеЛендірУ үшін мемЛеКеТТіК қОрғА БерУ.

37

-қадам. 

Салық және кеден саясатын және ресімдерін оңтайландыру. Тн СЭқ  6 белгісіндегі 

 

біркелкі тауарлар тобы шеңберінде «0-5-12» моделі бойынша Бірыңғай кеден  

тарифі кедендік мөлшерлемесін қысқарту. 38

-қадам. 

Экспорттық және импорттық кеден рәсімдерінен өту кезінде «Бір Терезе» 

 

қағидатын енгізу. Электронды жария ету жүйесін дамыту (тауарларды кедендік  

тазалауға автоматтандырылған жүйені енгізу). 

 

Экспорт және импорт үшін құжаттар  

санын және оларды өңдеу уақытын қысқарту. 39

-қадам. 

Кеден Және САЛық ЖүйеЛерін инТегрА-

 

ЦиЯЛАУ. Тауар салық салу мақсатында 

 

Қазақстан аумағына кірген кезеңнен бастап оны  

сатқанға дейін бақылауға алынады. 40

-қадам. 

«пОСТФАКТУм» КедендіК ТАзАЛАУ реЖімін

 

енгізУ. Сыртқы экономикалық қызметке 

 

қатысушы жекелеген санаттарға тауарларын  

жария еткенше тауарларын шығаруға мүмкіндік беру.   41

-қадам. 

мүЛіКТі Және қАрЖыны зАңдАСТырУ реСімдерін ОңАйЛАТУ.  

 

Қолданыстағы заңға өзгертулер және толықтырулар енгізу. 42

-қадам. 

2017 жылдың 1 қаңтарынан мемлекеттік қызметкерлер үшін, 

 

одан әрі барлық азаматтар үшін КіріСТі Және шығыСТы 

 

ЖАЛпы ЖАриЯЛАУды Кезең-Кезеңмен енгізУ. 

43

-қадам. 

САЛық деКЛАрАЦиЯЛАрын қАБыЛдАУ Және

 

өңдеУдің ОрТАЛық ЖеЛіСін құрУ. Орталық салық төлеуші-

 

лердің электронды құжаттарының бірыңғай мұрағатына кіру  

мүмкіндігіне ие болады. ТәУеКеЛдерді БАСқАрУ жүйесін енгізу.

 

Декларанттар салықты бақылау бойынша шешім қабылдау үшін тәуекел санатта- 

рына бөлінетін болады. Жариялауды бірінші рет тапсырған жеке тұлғалар үш жыл 

 

мерзімде қайта тексерістен өтпейтін болады.44

-қадам. 

ЖАнАмА САЛық САЛУ ТеТіКТерін ЖеТіЛдірУ.  

 

Қосымша құн салығының орнына сатудан салық алуды  

енгізу мәселесін жан-жақты зерттеу. 45

-қадам. 

Кіріске және шығысқа салық есебін міндетті түрде 

 

енгізу арқылы қОЛдАныСТАғы САЛық 

 

реЖімін ОңТАйЛАндырУ. 

46

-қадам. 

Рұқсат алуды оңтайландыру. құрыЛыСқА 

 

рұқСАТ АЛУдың үш САТыЛы («30-20-10») қағидаты 

 

енгізіледі. Бірінші саты – архитектуралық жобалау тапсырмасын беру өтініш  

берілген күннен кейін 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Екінші – эскиз жобаны 

 

(дизайн-жобаны) мақұлдау – 20 күнге дейін, үшінші –  

рұқсаттың өзі – 10 күн ішінде. 47

-қадам. 

Жобалау-сметалық және жобалау құжаттарын 

 

сараптамадан өткізуге байланысты  

мемЛеКеТТіК мОнОпОЛиЯдАн БірТіндеп БАС ТАрТУ. 

 

Жобаларды сараптауды бәсекелесті ортаға тапсыру. 48

-қадам. 

құрыЛыСТың СмеТАЛық құнын АнықТАУдың 

 

реСУрСТық әдіСін енгізУ. Құрылыста баға қалыптасты-

 

рудың жаңа әдісін енгізу материалдардың, бұйымдардың,  

жабдықтардың және еңбекақының қолданыстағы бағаға сәйкес нақты нарықтық 

 

бағасына байланысты құрылыстың сметалық құнын анықтауға мүмкіндік береді,  

сонымен бірге жаңа материалдармен, жабдықтармен және 

 

технологиямен сметалық-нормативтік базаны жедел жаңартуды  

қамтамасыз етеді. 49

-қадам. 

Кеңестік кезеңнен бері қолданылып келе жатқан құрыЛыСТың еСКірген 

 

нОрмАЛАры мен ереЖеЛерінің ОрнынА еУрОКОдТАр ЖүйеСін енгізУ. 

 

Жаңа нормативтерді қабылдау инновациялық технологиялар мен  

материалдарды қолдануға, құрылыс қызметі нарығындағы қазақстандық 

 

мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сонымен бірге құрылыс  

саласындағы шетелдік қызмет нарығына қазақстандық компаниялардың шығуына 

 

мүмкіндік береді. 50

-қадам. 

ЭЛеКТр ЭнергеТиКАСы САЛАСын қАйТАдАн құрУ, «БірыңғАй САТып 

 

АЛУшы» мОдеЛін енгізУ. Бұл өңірлер арасындағы электр энергиясының әр түрлі 

 

тарифтерін реттеуге мүмкіндік береді. 51

-қадам. 

өңірЛіК ЭнергеТиКАЛық КОмпАниЯЛАрды 

 

(өЭК) іріЛендірУ. Бұл энергиямен қамтамасыз 

 

етудің сенімділігін арттырады, өңірлерге электр  

энергиясын таратудың шығынын төмендетеді, 

 

тұтынушылар үшін электр  

энергиясының ақысын азайтады. 52

-қадам. 

ЭЛеКТр ЭнергеТиКАСы СеКТОрындА 

 

САЛАғА инВеСТиЦиЯ ТАрТУды 

 

ынТАЛАндырАТын ЖАңА ТАриФ 

 

САЯСАТын енгізУ. Тариф құрылымын өзгерту. 

 

Тарифтерде 2 құрауыш ерекшеленеді: күрделі  

шығындарды қаржыландыру және электр энергиясы өндірісінің ауыспалы

 

шығындарын жабу үшін пайдаланылатын электр энергиясы үшін төленетін ақы  

белгіленетін болады. Бұл «шығынды өтеу» әдісі бойынша 

 

тарифтерді бекітетін қазіргі ахуалды өзгертуге мүмкіндік береді. 53

-қадам. 

Эыдұ СТАндАрТТАрынА СәйКеСТендірУ 

 

мАқСАТТАрындА мОнОпОЛиЯмен

 

қызмеТ ЖұмыСының ТұЖырымдАрын 

 

өзгерТУ. Қызметті жаңғырту еркін бәсекелесті 

 

дамытуға бағытталуға тиіс. 54

-қадам. 

КәСіпКерЛердің мүддеЛерін қОрғАУ үшін 

 

БизнеС-ОмБУдСмен инСТиТУТын нығАйТУ. 

 

Жаңа институттың құрамына бизнестің және Ұлттық кәсіпкерлер  

палатасының өкілдері кіреді. 55

-қадам. 

қАзАқСТАнның әЛемдіК нАрыққА шығУы Және ЭКСпОрТ ТАУАрЛАры 

 

үшін өңдеУ өнерКәСіБіне ең Кемінде 10 ТрАнСұЛТТық КОмпАниЯны 

 

ТАрТУ. Халықаралық экономикалық нысандардың жаңа 

 

мүмкіндіктері туралы халықаралық бизнесті  

ақпараттандыру. 56

-қадам. 

Экономиканың басым секторларында «зәкірлік 

 

инвесторлармен» – халықаралық стратегиялық  

серіктестермен («Эйр Астана», «Теңіз-Шевройл», 

 

ҚТЖ локомотивтерін шығару жөніндегі зауыт  

үлгісі бойынша) БірЛеСКен КәСіпОрындАр құру. 

 

Шетелдерден жоғары білікті мамандар тарту үшін Ақш, КАнАдА, АВСТрАЛиЯ 

 

үЛгіСі БОйыншА қОЛАйЛы Көші-қОн реЖімін қалыптастыру.

57

-қадам. 

ТУриСТіК КЛАСТерЛер құрУдА үздіК ТәЖіриБеСі БАр стратегиялық (зәкірлік) 

 

инвесторлар тарту. 58

-қадам. 

ЖОЛ-КөЛіК инФрАқұрыЛымын қАЛыпТАСТырУ Және дАмыТУ Жөнінде 

 

БірыңғАй ОперАТОр қалыптастыру үшін стратегиялық 

 

(зәкірлік) инвесторлар тарту.59

-қадам. 

мОйындАЛғАн ХАЛықАрАЛық ЭнергОСерВиСТіК 

 

шАрТТАр АрқыЛы ЭнергиЯ үнемдеУ САЛАСынА 

 

СТрАТегиЯЛық инВеСТОрЛАр ТАрТУ. Олардың 

 

негізгі міндеті: жеке шығындарын өтей отырып, энергия  

үнемдеу саласында кешенді қызмет көрсету үшін жеке-

 

меншік энергия сервистік компанияларды дамытуды  

ынталандыру және іс жүзінде энергетикалық 

 

шығындарды үнемдеуден қаржылай пайда табу. 60

-қадам. 

СүТ Және СүТ өнімдері өндіріСін дАмыТУ үшін 

 

СТрАТегиЯЛық инВеСТОрЛАр ТАрТУ. Негізгі міндет: үш жыл 

 

мерзімде ТМД елдері нарығына шығарылатын өнімдерінің жартысына дейінгі  

экспортын қамтамасыз ету. Жұмыс селода кооперативтік өндірісті дамыту арқылы 

 

жаңазеландиялық Fronterra  және даниялық Arla үлгісімен ұйымдастырылды.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет